Postboks 3563 / / 07367

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 3563 / / 07367"

Transkript

1 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/ / DagOddvarMyrvang, RP-,K3-& Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Høringsuttale. Vi viser til Dykkar brev av når det gjeld over nemnt. Vedlagt oversendasthøringsuttale som blei handsamai Utvalet for plan, teknikk og næring Vidare blei sakalagt fram for kommunestyret som referatsak i møte utan at det blei vedteke nokon merknader. Vedlegg: PTN- sak 105/14. Med helsing Dag Oddvar Myrvang avdelingsingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur Kopi til: Vannområde Midtre Bøvegen GVARV Telemark v/anita C. Kirkevold Vidar Lofthus Gullbringvegen 3833 BØ I TELEMARK 20 Åse Egeland Bøgata BØ I TELEMARK DCSYCLJAS 313Éóil.) 33.-3es2'<:»;a<:' Sagaísô 'EBCCSe ~`~ak:t.r;=.ac' 3::s: :c<s: )1383:2Se 3 mg/,cl; <;;: v ~. r <: Ci /uww <gr":'mr'c-"c 'f 3;Q :'.SCC~C g 6 w ficfmvcfvj :fv-www 7*_"jr * v M<) MidtTelemark

2 l W Bø kommune Møtebok.SAKSGANGV /QTT7 Styre/råd/utval p _Møtedato j Sak nr j Saksbeh. Utval for plan, teknikkog næring /14 j bi Saksansvarleg: Dag Oddvar Arkiv: K2- Arkivsaknr.: 11/1386 Myrvang J80, K3-&81 Oppfølgingsansvar: Tidsfrist: Forslag til regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken Høringsuttale Vedlegg: &arnid= (det kan vera problem med åopne dokumenta som ligg i den pakka fila, for âvera på den sikre sida bruk lenker til enkeltdokumenta.). Saksomtale: For å gjennomføre arbeidet med EU sitt vassdirektiv og vassforskrifta er Noreg delt inn i 16 vassregionar som igjen er delt inn i vassområde. Inndelinga i vassregionar og vassområde følgjer grenser til nedbørsfelt. Bø kommune hører til Midtre Telemark vassområde som er en del av vassregion Vest-Viken. Talet vassforekomstari Bø er: 2 innsjøar, 1 grunnvatn og 35 elver/bekker. Av desse står 1 innsjø, 1 grunnvaln og 20 elver/bekker i risiko for ikkje å nå miljømåla i Vassregionen omfattar heile Vestfold mesteparten av Buskerud og Telemark, delar av Oppland og mindre delar av Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust- Agder og Akershus fylker. Buskerud fylkeskommune er vassregionmynde (VRM) i vassregion Vest-Viken. Vassområda er igjen delt inn i vassforekomstar. En vassforekomst skal ha same vasstype, same påverknadsgrad m.m. Gjennom regionale vassforvaltningsplanar er det sett miljømål for alle vassforekomstar i hele landet. Regional plan for vassregion Vest-Viken er utarbeidd av vassregionmynde (VRM) i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i vassregion på bakgrunn av nasjonale og regionale føringar, vesentlege vassforvaltningsspørsmål i regionen og lokale tiltaksanalyser frå alle 18 vassområda i Vassregionen. Lokal tiltaksanalyse for Midtre Telemark vassområde (http://www.vannporta1en.no/hoved.aspx?m=36293&amid= ) blei handsama i Bø PTN-utvalet Etter 8-3 i plan- og bygningslova og 28 i vassforskrifta har fylkesutvala i Telemark, Vestfold, Oppland, Aust-Agder, Hordaland, Akershus og Buskerud fylkeskommunar samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtatt å legge forslag til Regional plan for vassforvaltningi vassregion Vest-

3 l Viken ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er Alle kan delta i høringa. Høringsdokumentet omfattar: 1. Regional plan (del l: Planbeskrivelse og planrapport, del 2: vassområdai vassregionen) 2. Regionalt tiltaksprogram Regionalt overvakingsprogram 4. Handlingsprogram Regional vassforvaltningsplan med regionalt tiltaksprogram og regionalt overvakingsprogram skal vedtakast som regional plan i alle fylkeskommunane som har område i vassregionen (jf. plan- og bygningsloven 8-4). Etter vedtak i fylkestinga skal forvaltningsplanen til godkjenning av Kongen i statsråd (Regionalt tiltaksprogram og overvakingsprogram skal ikkje godkjennas av Kongen, desse dokumenta skal bare vedtakast av fylkestinga). Regional vassforvaltningsplan, vedtaka i fylkestinga og den kongelige resolusjonen utgjer til saman godkjent vassforvaltningsplan. Planen skal gjelde for perioden og er den fyrste av tri planrundar fram til og med Planen skal rulleras kvart 6. år. Planen gjev føringar til kommunane, regionale organ og statlige mynde, som gjennom planen er forplikta til å legge miljømåla til grunn for all planlegging og verksemd. Planen er sektorovergripande og skal medverke til å samordne og gjeva retningsliner for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dersom retningslinene ikkje blir fylgd, gjev dette grunnlag for åframsette motsegn etter plan- og bygningslova. Styringsgruppa i vassområde Midtre Telemark godkjente Regional plan for vassforvaltningi vassregion Vest-Viken Vassområdet hadde følgjene merknader til planen (som gjeld Bø kommune): Generelle vurderingar Regional plan for vassforvaltning i Vest-Viken gjev ei god oppsummering av Midtre Telemark vassområde med nokon unntak som er nemnt nedanfor. Planen er omfattande og innhaldsrik, og peikar på dei utfordringar vassområdet stend overfor. Dette signaliserar i høgaste grad behov for auka tildeling av midlar frå nasjonalt plan for å kunne gjennomføre planen innan Det kunne med fordel vore teke med eit utdjupande avsnitt som synliggjer konsekvensar planen har for kommunane med omsyn på kommunen som sektormynde. Regional plan del 1: Planomtale og planrapport. l. Det bør vurderas om begrepsbruken «god økologisk og kjemisk tilstand» kan vera misvisande. Dette kan oppfattas feil for dei som ikkje arbeider med vassforskrifta til vanleg. Planen bør presisere heilt klart kva som meinas med «økologisk» og «kjemisk» slik at det ikkje oppstår mistydingar. Dei fleste vil gå ut frå at «kjemisk» i denne samanhengen vil omfatte dei vanlige stoffa ein måler på, og ikkje at dette er knytt til miljøgifter. 2. Dokumentet tek for seg lengde på elver osv., men det ville vært hensiktsmessig å si noko om nedbørfelta til dei største elvene i vassregionen også. Dei mest interessante grunnlagsdata kunne vore meir utdjupa.

4 Kapittel 4. l.l.3 om landbruk. Her kunne det vore nemnd noko om storleikstilhøva på dei fylka og det gjeld der mange dekar dyrka mark som ligg innanfor kvart fylke, slik at ein får eit samanlikningsgrunnlag. I tillegg bør det løftas fram i planen at ein bør legge opp til ei betre handsaming av eksisterande regelverk for å hindre uheldig gjødselhandtering o.l. med tanke på «hobby» hestehold m.m. Det vil sei husdyrhold det ikkje søkas om produksjonstilskot til. Kapittel om elvemusling. Bestanden av elvemusling i Bøelva (nedstrøms Oterholtfoss) må sjåast på å være bra. Som Kjell Sandaas og Jøm Enerud omtalar i sin rapport frå 2013 så påstår dei at det står langt betre til med elvemuslingen i Telemark enn fyrst antatt. Kapittel under avsnitt om edelkreps bør det omtalas at Midtre Telemark også har edelkreps, men at denne mest sannsynlig er sett ut da ein er heilt i ytterkant av det naturlege utbreidingsområde til denne Det er behov for nøye korrekturlesing før endelig plan ligg føre. Forslag til Regional plan del 2: Det bør presiseras at vann-nett.no/sakshandsamar er under kontinuerleg utvikling, og at nye registreringar, vurderingar og endringar blir lagt inn. Dermed kan det vera skilnad mellom kva som står i tabellar i del 2 og kva som er registrert i vann-nett. Det er også viktig at planen presiserar at det er behov for eit kontinuerleg vedlikehald av databasen vann-nett.no/sakshandsamar slik at den til ei kvar tid er mest mogeleg oppdatert. Forslag til regionalt tiltaksprogram: Tiltaksprogrammet ser ut til å være nøye gjennomarbeidd og dekker til fulle Midtre Telemark vassområde. Kunn eit forslag til endring. Tabell l: same endring som i punkt 2 under forslag til regional plan del l. Forslag til regionalt overvakingsprogram: Under avsnitt om tiltaksorientert overvaking på side 5 i midten av avsnittet er det nemnt mogeleg risiko. Dette er uheldig i og med at ein ser til å fjerne dette heilt. Mogeleg risiko bør ikkje gå igjen i nokon av dokumenta. Under avsnitt om ansvarsfordeling (Basisovervaking) er det referert til KLIF og DN. Det bør endras til Miljødirektoratet. Det er manglar i overvakingsprogrammet for Midtre Telemark vassområde. I fjølge retningsliner frå Miljødirektoratet skal alle vassforekomstar som er sett i risiko fordelas på høvesvis basisovervaking, tiltaksovervaking eller problemkartlegging. Dette er ikkje gjort i Midtre Telemark. Praksis i Buskerud har vore at vassforekomstar som er i risiko der ein har lite eller ingen kunnskap (kunn skjønnsvurdert), har blitt ført opp under problemkartlegging. I vassforekomstar der det er registrert kraftpåverknad, renseanlegg, industri osv. og det er registrert påverknader på vassforekomsten som harrnonerar med kva det er gitt løyve til/konsesjonar, er desse plassert på tiltaksovervaking (her er det mogleg å gjeva pålegg om kartleggingar dersom det går fram av konsesjonane som eventuelt er

5 I gjeve). Miljødirektoratet har send ut lister over kva for vassforekomstar som går innunder basisovervaking i dei forskjellige vassområda. Forslag til regionalt handlingsprogram. Greitt og oversiktlig, ingen kommentarar. Vassregionmvnde (VRM) ber spesielt om innspel og synspunkt på følgjande 6 LLH Eksisterar det kunnskap som ikkje er omhandla / lagt til grunn iforslag til forvaltningsplan? Vassområdet er kjent med at det ikkje er henta inn nok opplysningar og kunnskap frå lokale brukarinteresser som jakt og fiskeorganisasjonar. Dette bør rettes opp i neste planfase. Dersom det skal være realistisk å nå måla som er sett i følgje forvaltningsplanen er det særs viktig at sektorane, som til dømes NVE, tek større ansvar for å konkretisere miljømål for bla sterkt modifiserte vassforekomstar (SMVF). I tillegg er det viktig med større statlege overføringar i samband med kunnskapsinnhenting og problemkartlegging av vassforekomstar der ein er usikre på tilstanden. Av andre tiltak som kan nemnast er midlar/pålegg; til å redusere avrenning frå landbruket, plastring av og rvdding langs bekker og elver for å redusere erosjon. Vassområdet er foreløpig ikkje kjent med at det finnes vassforekomstar som har behov for strengare miljømål. Planen omhandlar dei fleste viktige samfunnsmål og det ser ut til å vera gjeve relativt godt grunnlag for prioriteringar. Vassområdet meiner følgjande bør styrkas: 0 Auka resursar til sakshandsaming vedkomande revisjon av gamle vasskraftkonsesjonar. 0 Auka ressursar til problemkartlegging og kunnskapsinnhenting i risikovassførekomstar. Korleis bør vassregionen vera organisert på regionalt nivå/ vassområdenivå for å oppnå ei heilskapleg vassforvaltning? Oppfølging av forvaltningsplanen og tiltaksplanen vil bli utfordrande og tidkrevjande. Det vil være særs viktig med god koordinering og samarbeid både lokalt og regionalt mot sektorrnynda. Dagens modell

6 med organisering i vassområde med prosjektleiarar har fungert bra, og ein meire varig løysing bør bygge på ein modell som denne for å få til partnarskap mellom kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og regionale sektorrnynde. I tillegg bør ein ha auka fokus på å involvere brukarinteressene meir direkte i vassforvaltningsarbeidet. Rådmannen tilrår: Planen peiker i stor grad på utfordringane kommune. som gjelder for Bø \ Det vil vera behov for mykje større statlege tildelingar av midlar til vassforvaltningsarbeidet om ein i det heile skal nå miljømåla for vassførekomstane som er i risiko innan Bø kommune ber om at høringspunkta som er det er gjort greie for i saka takast omsyn til i det vidare arbeidet. PTN-105/ 14 Vedtak: Som rådmannen samrøystes med 7 røyster. Rett utskrift Dato: Kopi til: Dag Oddvar Myrvang

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer