Øystre Slidre kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystre Slidre kommune"

Transkript

1 Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen Heggenes Til: Buskerud Fylkeskommune - vannområde Vest-Viken Postboks DRAMMEN Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: MOELIV - 14/1411 K Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-viken Høyring. Særutskrift Vedlagt følgjer samla saksframstilling og vedtak frå behandlinga i kommunestyret. Med helsing Liv Bodil Tyskeberg Moen Møtesekretær Sentralbord: Dir. telefon: Org.nr: Heimeside: «Sbr_Tlf» «Sbr_ »

2 Øystre Slidre kommune Saksfråmlegg Saksbehandlar: Ola Hålimoen Arkivsaksnr: 14/1411 Arkiv: K54 Behandla av: Møtedato Saksnr: Nemnda for kultur, utvikling og næring /14 Kommunestyret /14 Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-viken Høyring. Utskrift til: Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen. Vedlegg: Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 til 2021 Høringsutgave 6mai 2014 del I Planbeskrivelse og planrapport Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 til 2021 Høringsutgave 6mai 2014 del II Vannområdene i vannregionen Bakgrunn for saka: Vassregion Vestviken v/buskerud fylkeskommune har sendt regional plan for vassforvalting på høyring med høyringsfrist Endeleg forslag til plan blir utarbeida av vassregionmyndigheita og fylkeskommunane i samarbeid med vassregionutvalet. Sluttbehandling av plan skjer i dei åtte råka fylkeskommunane våren 2015, og regional plan blir send over til sentral godkjenning ved Kongen i statsråd innan 1. juli Saksopplysningar: Rammedirektivet for vatn (Vassdirektivet), som ble vedtatt i 2000, er eit av dei viktigaste miljødirektiva til EU. Hovudmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vatn, både vassdrag, grunnvatn og kystvatn. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga av vatn skal være systematisk og kunnskapsbasert, heilskapleg frå fjell til fjord, og samordna på tvers av sektorar. Det skal leggas til rette for brei medverknad. For å nå dette målet er landet delt inn i vassregionar etter hovudvassdraga. Valdres høyrer i hovudsak til vassregion Vest-Viken (Drammensvassdraget). Kvar vassregion er igjen delt inn i mindre vassområde. Valdres er eige vassområde, som strekker seg frå Filefjell og ned til og med Sperillen i Buskerud. Vassområdet har laga eigen tiltaksanalyse for vatnet i området det vil seia Begna og Sperillen med nedbørsfelt. Vår lokale tiltaksanalyse er innspel til den regionale forvaltningsplanen på lik linje med resten av de lokale tiltaksanalysane i vassregionen. Side 2 of 13

3 Den regionale forvaltningsplanen for vatn er utløyst av forpliktinga etter EØS-avtalen og Norges innlemming av EUs vassdirektiv gjennom vassforskrifta. Vassforskrifta er heimla i forureiningslova, plan- og bygningslova og vassressurslova. Regional vassforvaltningsplan blir vedteke som regional plan etter plan- og bygningslova 8-4 med dei særreglar som følgjer av vassforskrifta. Vår vassdragsnatur er ein ressurs av stor betyding for verdiskaping, næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfald. Planforslaget tek for seg på kva for måte vassregionen meiner målet om ein bærekraftig forvaltning av vassressursane bør løysast. Plandokumenta foreslår miljømål for elvar, bekker, innsjøar, kystvatn og grunnvatn og legg føringar for når miljømåla skal nås, høvesvis innanfor planperioden , eller utsettast til seinare planperiodar ( eller ). For å nå miljømåla blir det gjort forslag om tiltak for å førebygge, forbetre og/ eller attskapa miljøtilstanden der det er nødvendig. Tiltaka skal være operative innan utgangen av 2018 og settast i verk av ansvarlig sektormyndighet. Det foreslege overvaking som må settast i verk for ytterlegare å kartlegge miljøtilstand, samt overvake effekten av tiltak. Den regionale planen skal følgjast opp gjennom årlige handlingsprogram. Planen gir regionale og statlige føringar til kommunane, samt til regionale og statlige organ, og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fråvikas, gir dette grunnlag for å fremme motsegn etter plan- og bygningslova. Planprosessen gjennomføras av vassregionmyndigheta og fylkeskommunane i samarbeid med vassregionutvalet. Kommunane, fylkesmennene og regionale sektormyndigheiter deltar i vassregionutvalet. Om planane Høyringsdokumentet består av: 1. Regional plan (del I: Planbeskriving og planrapport, del II: Vassområda i vassregionen) a. Del I er basert på dei lokale tiltaksanalysane frå dei 18 vassområda i regionen, men inneheld også en del om nasjonale og regionale prioriteringar, tilhøva til andre omsyn som klimaendringar bevaring av artsmangfald, andre regionale omsyn og så vidare. Tilrås lest. b. Del II er en oppsummering av kvart vassområde, med kart, oversikt over dei viktigaste påverknadene, risikovurdering, tiltak med føreslått mindre strenge miljømål, med meir. Ca. seks sider på kvart VO tilrås lest. 2. Regionalt tiltaksprogram, med vedlegget a. Ein grundig gjennomgang av påverknadane, problema og dei føreslåtte tiltaka i Vassregion- tilrås lest. Vedlegget er ei opplisting av alle tiltaka i regionen og er på over 1200 sider. Kan her søke på vassområde eller vaassførekomst 3. Regionalt overvåkingsprogram, med vedlegg a. Det regionale overvakingsprogrammet er utarbeida av kvar fylkesmann basert på innspel frå blant anna vassområda/kommunane. Programmet peiker på vassførekomstar der vi må undersøke miljøtilstanden nærmare for å avklare behov for tiltak. Programmet nemner også basisovervaking, samt overvaking pålagt gjennom løyver og konsesjonar Side 3 of 13

4 b. Vedlegget viser all overvaking, med kostnad. Kan også her søke på vassområde 4. Handlingsprogram a. Handlingsplan for Regional plan for vassforvaltning for vassregion Vest-Viken gjev ei vurdering av kva slags oppfølging planen krev. Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpekikar ansvarlig organ og samarbeidspartnar for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering. Om tiltaka I vassegion er 1544 vassførekomstar i risiko for ikkje å ha god miljøtilstand i Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086 vassførekomstar og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vassførekomstar med svært store fysiske endringar på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte vassførekomstar innan utgangen av Regionalt tiltaksprogram gjev ei overordna oversikt over alle føreslåtte tiltak som må gjennomføras for å oppnå god tilstand i vassførekomstane innan Tiltaka som er beskrive i tiltaksprogrammet skal være operative seinast 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vassførekomstane skal være oppnådd innan 6 år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltaka skal følgjast opp sektorvis av den enkelte sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir ei overordna prioritering som kan danne grunnlag for meir detaljert planlegging frå dei enkelte tiltaksansvarlege. Detaljnivået i tiltaksprogrammet føregrip ikkje saksbehandlinga. Vidare saksbehandling skal foreta avklaringar og konkrete vurderingar av fordeler og ulemper ved dei enkelte tiltak før endelig slutning om tiltaksgjennomføring tas. Tiltaksprogrammet er basert på dei lokale tiltaksanalysane i vassområda. Sektormyndigheter, fylkeskommunar og kommunar har utreda forslag til tiltak innanfor sine ansvarsområde, samt utreda premissane for fastsetting av miljømål. De lokale tiltaksanalysane utgjør hovudgrunnlaget for regional plan slik det er føresatt i fastsatt planprogram. Vurderinga av tiltaka er delvis på så overordna nivå at vurdering av kostandene blir svært usikre. Alle føreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følgjast opp av den enkelte sektormyndigheit. Nærare vurdering av tiltaka, vedtak om gjennomføring innan kommunal sektor og hos sektormyndighetene elles, vil avklare kostnadene. I mangel av gode kost-nytte vurderingar knytt til de fleste føreslåtte tiltak, er det viktig å få fram ei kvalitativ vurdering av kva som er nytten ved gjennomføring av tiltaka som er foreslått i tiltaksprogrammet. De viktigaste tiltaksgruppene for vassregionen er: - Problemkartlegging og overvaking - Tiltak som reduserer forureining - Habitatforbedrende tiltak Problemkartlegging er viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i ein vassførekomst der den er usikker. Problemkartlegginga kan bidra til å redusere behov for miljøforbetrande tiltak. Det er framlegg om problemkartlegging i 13 % av vassførekomstane i vassregion. Tiltak som reduserer forureining til vassdraga og kystvatnet er dei mest omfattande tiltaka i tiltaksprogrammet. Disse tiltaka bidrar spesielt til å forbetre bruksverdien av vatn for oss menneske, slik som: - Meir fornøyde innbuarar og trygge oppvekstvilkår for barns leik Side 4 of 13

5 - Auka verdi for friluftslivet og bruk av vatn til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt) - Auka verdi for reiselivet - Auka biologisk mangfald - Tryggare bruk av vatn til formål som næringsmiddel, drikkevatn og vatning - Fisk og sjømat kan etast utan fare for inntak av miljøgifter Tiltak som forbetrar dei fysiske og biologiske tilhøva for vasslevende arter i vassdrag og fjordane bidrar primært til å forbetre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for habitatforbetrande tiltak er i hovudsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også skjøtselstiltak langs vassdraga er viktige for å betre leveområda. Nytten av disse kan være: - Meir fisk i vassdraga - Auka biologisk mangfald - Auka fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdraga - Opplevingar for reiselivet Tiltaksretta overvaking settas inn for å dokumentere effekten av tiltaka. Det føreslås tiltaksretta overvaking i 1010 vassførekomstar til en foreløpig beregnet årlig kostnad på millionar kroner. Det føreslås nærmare 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Fleirtalet av disse tiltaka er det kommunen som sektormyndighet som får ansvar for. Talet på føreslåtte tiltak fordelt på sektormyndighetene i Vassregion er (fleire sektormyndigheter kan være ansvarlige for et tiltak): - Kommunane: Fylkesmennene: NVE: Fylkeskommunane: Statens landbruksforvaltning: Miljødirektoratet: 50 - Vegdirektoratet: 49 - Kystverket: 7 Regionalt tiltaksprogram setter ikkje direkte krav om rekkefølgje av tiltak. I mange vassførekomstar er det nødvendig å vurdere rekkefølgja av tiltaka for ikkje å risikere å sette i gang tiltak som ikkje er nødvendige, eller ikkje har tilstrekkelig nytteverdi for samfunnet. I vassdrag som brukast som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning og større fysiske inngrep, må tiltaka sjåast i samanheng. Spesielt i vassdrag utan minstevassføring og med behov for tiltak som reduserer forureining frå eksisterande restutslepp frå avløpsreinseanlegg, må tiltak for auka minstevassføring vurderas samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til reinsegrad. For enkelte sektorer vil det viktigaste grepet være å ta i bruk dei virkemidla som allereie finnes. Mange av tiltaka som presenteras i tiltaksprogrammet kan gjennomføras med eksisterande virkemidlar gjennom f.eks. forureiningslova, naturmangfaldlova, vassressurslova og plan- og bygningsloven, samt tilhøyrande forskrifter. Det er behov for nye eller betre verkemidel på fleire områder dersom vi skal nå miljømålet innan Det vil være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innafor eige regelverk og utarbeide nye verkemidlar for sitt sektorområde. Vassregion foreslår behov for nye verkemidlar eller forbetring av verkemidla på område innan: - Kunnskap og samarbeid - Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep - Vassdrag regulert til vasskraftformål Side 5 of 13

6 - Jordbruket - Avløp og overvatn - Opprydding i forureina sedimenter - Naturmangfold I den lokale tiltaksanalysen for vassområde Valdres, fordeler tiltaka seg på tiltak i regulerte vassførekomstar, avløp og landbruk. For avløp og landbruk er det kommunen som er, i all hovudsak, ansvarleg myndigheit. Landbruk: - Utarbeiding av rutinar og planar for å hjelpe landbruksforvaltningen til å forvalte etter det regelverket som man har til rådighet på miljøområdet, samt sikre lik forvaltning i de ulike kommunane. Kostnad for å etablere disse rutinane/planane er anslått til Ca kr som eingongskostnad. - Eigen ansatt i vassområdet som jobbar med vatn og miljøfaglige spørsmål knyttet til landbruket. Ca kr per år. Vatn og avløp: Det viktigast tiltaket er opprydding i spreidd avløp. Det er foreslått interkommunalt samarbeid på dette. Kostnadene er stipulert til 2.6 millionar kroner i året alle år delvis gebyrfinansiert og delvis finansiert av kommunane. Fysiske inngrep: Tiltaka som er foreslått kan gjennomført delvis innanfor gjeldande konsesjonar, delvis ved revisjon. Nasjonale føringar Kgl. Res av juni 2010 legg til grunn at tiltak som er samfunnsøkonomisk lønsame gjennomførast, det vil seia at dei samla nytteverknadane for samfunnet ved tiltaket som skal gjennomføras er større enn kostnadene. Der nytteverknadane er vesentlig mindre enn kostnadene skal unntaksbestemmingane nyttast. Lovpålagte tiltak skal likevel gjennomføras. Prioritering av tiltak skal gjøras basert på kostnad-effektvurderingar, vurderingar knytt til brukarmål, og bruk av fordeling av tiltak mellom fleire sektorer for å kunne oppnå realistisk miljøforbetring i vassførekomstane. For kommunane vil dette i all hovudsak legge føringar for korleis vasskraftutbygginga i vassområde forvaltas det vil seia kva vi kan forvente av revisjonar og nye utbyggingar. Tiltaka kommunane har innanfor avløp og landbruk er lovpålagte, sjølv om føringane frå vassforskrifta nok vil gi kortare tid på å gjennomføre for eksempel ei full opprydding i spreidd avløp enn opphavleg tenkt. Vassområde Valdres har forslag på kostnader på tiltak innanfor avløp og landbruk, derimot har effekt og ikkje-kvantifiserbare nytteverknadar vært vanskeligare å berekne. Nasjonale føringar for vassdrag med kraftproduksjon gir føringar for at tiltak som minstevassføring og magasinrestriksjonar bare skal leggas til grunn for miljømål for vassførekomstar i de høgast prioriterte vassdraga (1.1 konsesjonane). Vassregion prioriterer i tillegg til de nasjonalt prioriterte vassdraga i 1.1 fleire vassdrag/konsesjonar med minstevassføring og magasinrestriksjonar. Vassregion foreslår også tiltak som innkalling og omgjøring etter vassressursloven 28 og 66. Dette går fram av kapitlet om prioriteringar i regional plan, kapittel Vassregion følgjer opp dei nasjonale føringane ved også å foreslå andre tiltak enn minstevassføring og magasinrestriksjonar. Side 6 of 13

7 Føringar og prioriteringar frå vassregionmyndigheita (VRM) VRM har vald å peike på viktige tiltak, brukarmål, miljømål og perspektiv i vassforvaltninga. Dei har i denne samanhengen ein del forventningar til kommunane. I hovudsak er det slik at alle foreslåtte tiltak i dei lokale tiltaksanalysane må gjennomføras dersom miljømålet for vassførekomstane skal nås. Behovet for problemkartlegging er stort og føreset betydelige økonomiske midlar. Problemkartlegging er ein føresetnad for enten å "friskmelde" vassførekomstane dersom kartlegginga viser at dei er i god tilstand, eller å gå vidare med gjennomføring av miljøforbetrande tiltak Avløpsnett og spreidd avløp. I Valdres sin lokale tiltaksanalyse, er opprydding i spreidd avløp foreslått som dei viktigaste tiltaka som kommunen er myndighet for. Auka samarbeid i dette arbeidet er ein av føresetnadane for godt resultat. Vassregionmyndigheitene framhevar opprydding i spreidd avløp som høgt prioritert. Det er kommunane som er sektormyndighet for spreidd avløp. Kommunane og fylkesmennene er sektormyndighet for avløpsanlegg. Kommunane oppmodas til å arbeide systematisk med sanering av spreidd avløp og utbetring av kommunale reinseanlegg/ leidningsnett gjennom kommunedelplan for avløp. Kommunane oppmodas til å samarbeide med nabokommunar for å auke saksbehandlingskapasitet og kompetanse på saksfeltet. Tilkopling til kommunalt avløpsnett, enten eksisterande eller bygging av nytt, bør prioriteras i dei mest vassdragsnære områda. Der det ikkje er mulig med tilkopling til offentlig nett, og ein må satse på lokale reinseløysingar, bør dette skje ved at det gis pålegg til dei anlegg som har størst avrenning til vassdrag. Dette tyder at kommunane ikkje nødvendigvis kan ta område for område, men må gå inn og pålegge tiltak på de enkeltanlegga som har størst negativ påverknad først. Vassregion føretar ikkje prioriteringar mellom vassområda. Kommunane bør prioritere å rydde opp i spreidd avløp og kommunalt avløp i områder der avrenning/forureining frå slike anlegg har størst negativ påverknad på vassførekomstane, der anlegga ligg i nedbørfelt til drikkevasskjelder og i område med størst befolkningsauke i åra som kommer. Valdres er ikkje blant de vassområda i Vassregion som har størst landbrukspåverknad og vassregionmyndigheita har heller ikkje prioritert landbrukstiltak i Valdres føre andre vassområde i regionen. Vassområdet er allereie i gang med tiltaka som blir sett på som nødvendige for å nå miljømåla og tiltaka i tiltaksanalysen bør bli gjennomført godt innanfor fristen for måloppnåing. «Nærbekken» blir halde fram som viktig for barns leik og oppleving i nærmiljøet. Tiltak for å sanere avløp/spreidd avløp, og tiltak mot avrenning frå landbruksområder er relevant for Valdres. Det same er opning av gamle bekkelukkingar og hindre at nye bekker leggast i rør. Folkehelseperspektivet framhevas generelt. Dei nemnde tiltaka vil også være viktige for friluftsliv og rekreasjon. Fisk og anna biologisk mangfald skal også ivaretakas. Vasskraft Den største negative effekten på vassmiljøet i vassområdet er vasskraft. I tillegg til å være direkte påverknad, vil vasskraft ofte spille saman med annan påverknad for eksempel kan eit forureiningsproblem auke i regulerte vassdrag der vassmiljøet er mindre enn naturleg. Vassregionmyndigheita meiner at vassdraga sin resipientkapasitet må prioriteras svært høgt av konsesjonsmyndighetene ved revisjon av konsesjonsvilkår. I fleire av vassdraga i Vassregion er mangel på minstevassføring kritisk for vassdraget sin resipientkapasitet. Dette er spesielt kritisk for kommunanes muligheit for vekst og utvikling Side 7 of 13

8 da utbygging av bustad- og næringsområde hindras/ forsinkas av at krav til reinsing av avløpsvatn ikkje kan nås med dagens reinseteknologi, eller forsvaras ut frå kostnadene for reinseanlegget. Klimaendringar Klimaendringane kan påverka naturmiljøet på fleire måtar. Ustabile vintre, større variasjonar og kraftigare nedbørepisodar vil gi auka avrenning og erosjon, og auka tilførsler av næringsstoffer og partikler til både vassdrag og kystvann. Auka avrenning og erosjon resulterer også i utvasking av miljøgifter. Hyppigare og kraftigare styrtregn setter kapasiteten i avløpsnettet på prøve. Klimaendringane vil forårsake problem i form av overløp og lekkasjar i avløpssystema, redusere reinseeffekten på anlegga og føre til auka forureining av vasskjeldene. Kraftige regnskyll kan gi påfølgande oversvømmelser og problem med overvatn i busette område. Tidligare isgang vil føre til lengre vekstsesong og med varmare klima gir dette saman med auka tilførsler av næringsstoffer dette auka risiko for algeoppblomstring i både innsjøar og elver. I vatn som i dag ligg nær tålegrensen, kan klimaendringane "vippe" vatn i negativ retning, blant anna ved oppblomstring av giftige blågrønalgar. Det vil bli mindre is på innsjøar og elver. Haustsirkulasjonen vil vare langt utover vinteren i de store innsjøane, noko som vil gjøre drikkevatn frå djupvatnet meir hygienisk usikkert. Sommarstagnasjonen vil bli lenger og kraftigare, noko som kan føre til auka oksygensvinn i djupvatnet. I kommunane si planlegging og forvaltning av eiget areal og vatn og avløpsløysningar må disse effektane av klimaendringane vurderas nøye og takas omsyn til. Artsendringar Varmekjære arter kan bli meir utbredt og ta større plass i økosystemet. Artene vil spreie seg nordover og til høgareliggande område. Når nye arter "vandrar" inn kan dei fortrenge dei stadeigne artane. Mange av dei vanlige ferskvassartane i Norge er tilpassa å leve ved relativt låge temperaturar. Viktige fiskeartar som laks, aure og røye er ikkje tilpassa temperaturforhold over 20 grader. Ved slike temperaturar, blir mindre oksygen tilgjengeleg og fisken får ikkje nok. Blir temperaturane over 25 grader nærmar det seg fatale forhold for laksefiskane, også auren. Vassregion meiner at tiltak som bidrar til å ivareta kalksjøane/kransalgesjøane, elvemusling, edelkreps, storaure og røye må prioriteras. Tiltak som kartlegging, redusere/stanse forureiningstilførslane, redusere erosjon, betre oppvekst- og gytetilhøva, og miljøbasert vassføring er alle viktige tiltak. Fylkesmennene bør spesielt vegleie og auke kompetansen i kommunane slik at kommunane gjennom arealplanlegging og saksbehandling kan bidra til å ivareta disse viktige artene/ naturtypane. Vassregion vil bruke høringsperioden til å drøfte vassførekomstar som bør ha strengare miljømål. Det er relevant for vassførekomstar med elvemusling, storaure og edelkreps. Vurdering Kommunen har areal innanfor to vassregionar (Vest-Viken og Glomma) og tre vassområde (Valdres, Randsfjorden og Mjøsa). Vassområde Valdres (Begna) og Vassområde Randsfjorden (Fjelldokka) høyrer til Vassregion Vest-Viken, mens Vassområde Mjøsa (Vinstern) høyrer til Vassregion Glomma. Med bakgrunn i vedtak om vesentlege spørsmål i vassforvaltninga (K-sak xxxx) har Vassregion Valdres vore prioritert i planarbeidet. Det er ikkje definert tiltak for våre område i vassregion Randsfjorden, og for Vassområde Mjøsa (Vinstern) er infotiltak knytt til framande artar (ørekyt) einaste tiltak. Den generelle verknaden av dei regionale vassforvaltningsplanane vil vera den same for alle områda. Side 8 of 13

9 Det har blitt gjort eit omfattande arbeid med å kartlegge, karakterisere og foreslå tiltak for at man i framtida skal kunne nå målet om minimum god kjemisk og økologisk tilstand. Under følgjer merknader knytt til dei ulike plandokumenta med bakgrunn i framsette høyringstema. Organisering Framtidig organisering er avgjerande for måloppnåing. Det er nødvendig med ein person som drar arbeidet med vassforvaltning i vassområda. Det må derfor avsettas midlar i kommunen som skal være dedikert til oppgåvene med vassforvaltningsspørsmål. En stor del av dei tiltaka som er foreslått gjennomført er avhengig av gjennomføringsevne frå kommunane. For at måla som er foreslått skal kunne nås er det derfor avgjerande at det blir sikra personell og kompetanse i de ulike vassområda. Det er naturligvis viktig at alle forvaltningsnivå blir sikra, men det må komme tydelig frem i denne planprosessen at vassområda på lokalt nivå er høgt prioritert. Organisering på vassområdenivå må avklaras omgåande etter at høyringsperioden er avslutta. Tilskotsmidlar frå Vassregionmyndigheit og Fylkesmannsembete bør være føreseieleg i fleire år framover, slik at Vassområda veit kva for midlar dei kan rå med. Kunnskap Gjennom arbeidet med lokal tiltaksanalyse har det blitt gjort ein stor jobb med å bringe fram og stille saman eksisterande kunnskap, samt innhente ny kunnskap gjennom overvaking. Oppland fylkeskommune har hatt eit prosjekt gåande på fiskeoppdrett i Valdres i 2013 og Denne rapporten skulle ha kome i mai 2014, men har fortsatt ikkje kome frå konsulent. Vassområdet har venta på denne rapporten med tanke på moglege tiltak innanfor fiskeoppdrett, og den lokale tiltaksanalysen har manglar på grunn av dette. Rapporten bør innarbeidas så snart den kommer. Det vil også kome rapport om elvemuslingen i Begna i løpet av vinteren Denne bør innarbeidas i kunnskapsgrunnlaget når den kommer, og den vil sannsynlegvis kunne påverke kva for tiltak som bør gjøras i vassdraget. Måloppnåing Det leggas opp til at måla for god økologisk vasskvalitet skal være nådd innanfor planperioden Med tanke på at det framover må gjøras ein jobb med å få på plass operativ organisering, innarbeiding i ulike sektorar, gjennomføring av tiltak, samt oppnå respons på dei ulike tiltaka, kan det virke noko optimistisk med fullstendig måloppnåing innan Vi meiner at vel så viktig som å nå måla innan 2021, må det være at man nettopp har fått på plassen operativ organisering, innarbeida vassmiljøtenking i de ulike sektorene, er godt i gang med tiltak, og som ei naturlig følgje ser forbetra resultat i vassførekomstane. Delar av vassområdet er påverka av sur nedbør. Her vil det være internasjonale forhold som bestemmer om vi når målet. I mange tilfelle vil fortsatt kalking være tiltaket, samtidig som vi må akseptere en moderat tilstand på grunn av forsuring. Side 9 of 13

10 Måloppnåing på vasskraftspåverka vassførekomstar vil være avhengig av NVE sin gjennomføringsevne når det gjelder revisjonar og i kva for grad dei tillet nye, forringande utbyggingar. Omsyn til elvemuslingen i Begna nedom Bagn kan komme til å utløyse behov for strengare miljømål også i vassførekomstar oppstrøms leveområda til elvemuslingen. Samordning av sektorene jordbruk og avløp er viktig for å nå måla. Auka samarbeid på tvers av kommunegrenser og sektorane er truleg nødvendig for at måla skal nås på den mest kostnadseffektive måten. Plandokumenta som arbeidsverktøy Plandokumenta, slik dei no føreligg, er så omfattande at det kan virke noko uhåndterbart i kvardagen. Det må utarbeidas oppsummeringsdokument som er meir anvendelege. Det bør her koma tydeleg fram korleis dei ulike sektorene blir råka av vassdirektivet, og korleis det må arbeidas for at man skal bidra til å nå måla. Det bør sjåast på muligheit for å utarbeide vegleiar for korleis ein i praksis kan innarbeida vassmiljøtenking i kommunale planar, kommune- og reguleringsplanar, VA- planar, jord- og skogbruksplanar med meir. Økonomi Innanfor vassregion Vest- Viken er det antatt ein årlig kostnad på ca. 30 mill. for overvaking av vassførekomstane. Det er viktig at det blir sett av midlar til overvaking, men det det vel så viktig at det blir sett av tilstrekkelig midlar slik at det blir gjennomført tiltak man i dag veit fungerer. Innanfor spreidd avløp kunne man sett for seg at det ble avsett ein pott som huseigar som har behov for å utbetre avløpsanlegget sitt kan søke om midlar frå. Prinsippet om at forureinar betalar gjeld ved gjennomføring av tiltak. Men kva vil være dei økonomiske konsekvensane for den enkelte kommune med å bidra til å drifte eit vassområde? Økonomien må være føreseieleg. Fiskeoppdrett Når kunnskapsgrunnlaget føreligg (sjå punkt 2) må tiltak vurderas nøye. Fiskeoppdrett og rakfiskproduksjon er viktig næring i Valdres, og det er av stor interesse for kommunane at denne produksjonen får gode rammevilkår. KUN nemnda tilrår kommunestyret å gjer slikt vedtak: 1. Øystre Slidre kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassresursane på tvers av sektormyndigheitene, og ønskjer å være aktiv bidragsytar til at måla i vassforskrifta nås. 2. Øystre Slidre kommune vil framheva behovet for styrka dei økonomiske ressursane frå statleg hald for å sikre innarbeidinga av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføringa av aktuelle tiltak innafor ulike sektorområde. 3. Framtidig organisering med tilstrekkeleg fagkompetanse og kapasitet er i tillegg til økonomisk gjennomføringsevne avgjerande for god måloppnåing. Side 10 of 13

11 4. For å oppnå god kostnadseffektivitet er det viktig at økologisk tilstand og risiko for å ikkje å nå miljømål samt prioritering av tiltak er basert på tilstrekkeleg faktaunderlag. Viktig bidrag til kostnadseffektivitet vil også vera samarbeid på tvers av sektorar og kommunegrenser. 5. Føreliggande plandokument er så omfattande dei er dårlege som arbeidsverktøy. Det bør være klar målsetting om å utarbeida samandragsdokument og vegleiar for innarbeiding av vassmiljøtenking i kommunale planar og andre sektorar samt involvering av allmenheta. 6. Målsetting om at god økologisk tilstand skal nås i planperioden ( ) vurderas som ambisiøs. Vel så viktig som å nå måla innan 2021 må det være at det er på plass operativ organisering, innarbeida vassmiljøtenking i de ulike sektorene, og at ein er godt i gang med tiltak som syner forbetring i vassførekomstane Nemnda for kultur, utvikling og næring Behandling: Samrøystes tilrådd. KUN-045/14 Innstilling til kommunestyret: 1. Øystre Slidre kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassresursane på tvers av sektormyndigheitene, og ønskjer å være aktiv bidragsytar til at måla i vassforskrifta nås. 2. Øystre Slidre kommune vil framheva behovet for styrka dei økonomiske ressursane frå statleg hald for å sikre innarbeidinga av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføringa av aktuelle tiltak innafor ulike sektorområde. 3. Framtidig organisering med tilstrekkeleg fagkompetanse og kapasitet er i tillegg til økonomisk gjennomføringsevne avgjerande for god måloppnåing. 4. For å oppnå god kostnadseffektivitet er det viktig at økologisk tilstand og risiko for å ikkje å nå miljømål samt prioritering av tiltak er basert på tilstrekkeleg faktaunderlag. Viktig bidrag til kostnadseffektivitet vil også vera samarbeid på tvers av sektorar og kommunegrenser. 5. Føreliggande plandokument er så omfattande dei er dårlege som arbeidsverktøy. Det bør være klar målsetting om å utarbeida samandragsdokument og vegleiar for innarbeiding av vassmiljøtenking i kommunale planar og andre sektorar samt involvering av allmenheta. 6. Målsetting om at god økologisk tilstand skal nås i planperioden ( ) vurderas som ambisiøs. Vel så viktig som å nå måla innan 2021 må det være at det er på plass operativ organisering, innarbeida vassmiljøtenking i de ulike sektorene, og at ein er godt i gang med tiltak som syner forbetring i vassførekomstane. Side 11 of 13

12 Kommunestyret Behandling: Samrøystes vedteke. KS-061/14 Vedtak: 1. Øystre Slidre kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassresursane på tvers av sektormyndigheitene, og ønskjer å være aktiv bidragsytar til at måla i vassforskrifta nås. 2. Øystre Slidre kommune vil framheva behovet for styrka dei økonomiske ressursane frå statleg hald for å sikre innarbeidinga av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføringa av aktuelle tiltak innafor ulike sektorområde. 3. Framtidig organisering med tilstrekkeleg fagkompetanse og kapasitet er i tillegg til økonomisk gjennomføringsevne avgjerande for god måloppnåing. 4. For å oppnå god kostnadseffektivitet er det viktig at økologisk tilstand og risiko for å ikkje å nå miljømål samt prioritering av tiltak er basert på tilstrekkeleg faktaunderlag. Viktig bidrag til kostnadseffektivitet vil også vera samarbeid på tvers av sektorar og kommunegrenser. 5. Føreliggande plandokument er så omfattande dei er dårlege som arbeidsverktøy. Det bør være klar målsetting om å utarbeida samandragsdokument og vegleiar for innarbeiding av vassmiljøtenking i kommunale planar og andre sektorar samt involvering av allmenheta. 6. Målsetting om at god økologisk tilstand skal nås i planperioden ( ) vurderas som ambisiøs. Vel så viktig som å nå måla innan 2021 må det være at det er på plass operativ organisering, innarbeida vassmiljøtenking i de ulike sektorene, og at ein er godt i gang med tiltak som syner forbetring i vassførekomstane. Rett møtebok: Side 12 of 13

13 Side 13 of 13

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune «Sse_Navn» Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT Saksnr. Utval

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Østfoldfylkeskommune sentralpost@ostfoldfk.no Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen 12.12.2014 61293615 Forslag til regional plan for

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram Medlemmar i VRU og Regional referansegruppe Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 67019/2015/S00 Håkon Slutaas, 71 25 80 24 19.10.2015 - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 Endring av reguleringsplan E16 Varpe bru - Nystuen Statens vegvesen og Vang

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Sakshandsamar, telefon Anniken Friis, 5557 2313 Kjell Hegna, 5557 2321 Vår dato 11.01.2018 Dykkar dato 05.10.2017 Vår referanse 2017/12091 461.0 Dykkar referanse 12/3974 Klima- og miljødepartementet Postboks

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning Vannforvaltning Regional plan i vannregion Vest-Viken 2016-2012 1 Regional plan 75 kommuner / 8 fylker. Tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Vedtatt i

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Lørenskog kommune Klassering: M10, &13 Arkivsak: 05/5729/22 Saksbehandler: Lone Skjonhaug Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013 Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram Plankonferanse Vannforvaltning 14.-15. okt. 2013 Fra lokale tiltaksanalyser til regionalt tiltaksprogram Innhenting av lokale tiltaksanalyser

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning

Regional plan for vassforvaltning Regional plan for vassforvaltning Sogn og Fjordane vassregion Erviksvatnet, Stadlandet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Status og føringar for regional plan for vassforvaltning 12 i vassforskrifta

Detaljer

Servicekontoret MOREOC1

Servicekontoret MOREOC1 Aure kommune Servicekontoret MOREOC1 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE DES2014 Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2013/953-5 Saksbehandler Jakob Strand Dato 18.12.2014 Høring og offentleg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Uttale til regional plan og regionalt tiltaksprogram for vassregion Rogaland

Uttale til regional plan og regionalt tiltaksprogram for vassregion Rogaland Dykkar ref.: 14/9546-6 Vår dato: 30.12.2014 Vår ref.: 2014/7375 Arkivnr.: 461.0 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Att. Vegard Næss Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 1

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 1 1 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 (dette dokumentet) 2. Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 3. Regionalt tiltaksprogram i vannregion

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer