I farne tider var landskapet vårt salsvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I farne tider var landskapet vårt salsvare"

Transkript

1 I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune

2 Korleis skal me handtera sakene frå utedo til vassklosett Varmare klima, meir nedbør og avrenning på kort tid

3 Fiskeoppdrett- bygder-»paradoks» Vassdrag og sjø «Fasit» hjå oss i dag er: - Slamavskiljar-tett leidning til sjø eller - Minireinseanlegg med utslepp til heilårsresipient

4 Byggjefelta kom for alvor på 1970-talet Avlaup vart samla i større anlegg og pumpestasjonar og ført til sjø, men kva med eksisterande hus omkring. Eldre hus har sandfiltergrøfter med eldre septiktankar (slamavskiljar) Blågrønalgeoppblomstring kom for fullt frå tusenårskiftet!

5 Nordhordland Nordhordland ynskjer å koma med på UNESCO si liste over biosfæreområde. Den Europeiske landskapskonvensjonen har som eit viktig å mål å styrkja lokalsamfunna sin medverknad i planlegging, vern og forvaltning av landskap. EU sitt vassdirektiv skal styra målsettjinga i alle vassområde. Sikre at alle vassførekomstar skal minst oppretthalde eller oppnå god økologisk og god kjemisk tilstand. Lokal forskrift om avlaup i nokre kommunar i Nordhordland Separate avlaup er lite prioritet saksområde, men vassdirektivet kjem!

6 Gode arbeidsplassar i vårt område gjev folk i dag god privatøkonomi til å få på plass gode avlaupsordningar i spreidde bustadområde - Kva er berekraftige løysingar? -Rett tid å handla i gode tider!

7 Entusiasme på avlaupsseminar om spreidde avlaup hausten 2013 Det var stor interesse for å lage lokal forskrift om spredte avlaup på avlaupsseminar som vassområda Nordhordland og Voss-Osterfjorden arrangerte.

8 Naturen er vår katedral, vårt operahus, vår arbeidsstove og vår glede! Alle ynskjer reint vatn og ein natur som kan brukast utan fare. Kunnskap ut om det er viktig! -Resipientundersøking viktig, føre var viktig-prinsipp. 0-utsleppssoner og viktig her!

9 Lakseelva Loneelva på Osterøy treng tiltak. Minireinseanlegg, gjerne fellestiltak. Laks hjelper! -Vanndirektivet- Tiltaksfase!

10 -Politikarane har løyvd kommunale midlar til vassutbygging og større avlaupsanlegg, men dei separate avlaupa må handterast av privatpersonar og forvaltinga saman. - Dialog i slike saker er viktig! - Flinke folk som er flinke med folk trengst i kommunane her -Fellesløysingar der dette er mogeleg og fornuftig økonomisk og praktisk

11 Båtar og ferjer kan dumpa kloakken sin 300 m frå land -Pedagogiske utfordringar! -Regelverket må vera fornuftig. Folk badar i nærleiken av båtar og ferjer.

12 Fjel kommune Austrheim, Fedje og Radøy kommunar ønskjer å etablera eit felles prosjekt som ser på førebyggande tiltak knytt til skog- og utmarksbrannar. Prosjektet innfattar kartlegging, planlegging, øving og iverksetjing av tiltak. Arealforvalting i praksis og inn i kommuneplanen.

13

14 For å stimulera til at bøndene nyttar beiteareal som vert rydda, må storsamfunnet arbeida for eit aktivt landbruk Fellesanlegg i mindre hyttefelt godkjent og god arealpolitikk. Elles er det betre med «Finska Tidlegare var det i Vaksdal forbode med innlagt vatn i hytter, skogar» slik som det var her for år sidan Viktig med tilpassing til faktiske tilhøve

15 Tiltak mot avlaup i spreidde bustadområde Resipientundersøkingar (kunnskap om vatn, vassdrag, nedslagsfelt og sjø) Kartlegging og registrering av kva type avlaup som er i spreidde bustadområde i kommunen. Oppgradering av avlaupsanlegg frå bustadar og hytter med innlagt vatn. (Tunge prosessar, desse sakene vert ofte ikkje prioritert om det då ikkje er større konfliktar eller openbare miljøproblem.) 1.Sandfilteranlegg (det vanlege før, men i dag i Nordhordland ikkje ynskjeleg) 2.Slamavskiller med utslipp til sjø (standard) 3. Minireinseanlegg med utslepp til heilårsresipient (standard) 4 Tette tankar ynskjer ikkje kommunane (misbruk) Tilsyn og kontroll med små avlaupsanlegg vert lite prioritet av forvaltinga -men ved tømming og sørvis av minireinseanlegg, «privat tilsyn» Nordhordland treng Regional forskrift, me har i dag felles gebyrhandtering

16 Beredskapspris 2013 forplikter oss

17 Drikkevatnet vart stengt i 1985 på grunn av algeoppblomstring av blågrønealger Grunnlaget for forvaltning Kompetanse Kapasitet Felles praksis

18 Tilførsel overgjødsling Kystnære innsjøar er ekstra følsome for tilførsel av næringstoff og ureining Små volum - gjev liten fortynning «Mindre» nedbør ytterst langs kysten Små nedbørfelt gjev dessuten liten vassutskifting Grunne vatn/vassdrag - gjev stor kontakt med sedimentet = Dårlige resipient for landbruk og kloakk To «typer» spreidde tilførsel: Arealavrenning ved nedbør og høg vassføring Direkte tilførsel merkast best ved låg vassføring Klimaendringar med auka temperatur og avrenning fører til dårlegare vasskvalitet i mange vassdrag, vågar og fjordar. Oppblomstring av alger er aukande problem.

19 Kommunane bør planleggja i lag med innbyggjarane sine korleis oppryddinga i spreidde bustadområde bør organiserast Me må saman sjå framover kva som er best for folk/miljø

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer