FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: FJELL KOMMUNE, SOLSVIK GNR. 25 BNR. 161.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: FJELL KOMMUNE, SOLSVIK GNR. 25 BNR. 161."

Transkript

1 1 SOLSVIK BRYGGE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN: FJELL KOMMUNE, SOLSVIK GNR. 25 BNR SAKEN GJELDER Straume Rådgivning as søker på vegene av Oksen Eiendom AS om regulering av eiendom ved Solsvik kai i Fjell kommune. Dette gjelder følgende eiendom: Gnr. 25, Bnr Regulering av det aktuelle området er uregulert og krever varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Varsel om oppstart ble kunngjort den i Bergens Tidende og Vestnytt. Tiltakshaver har som hovedintensjon å legge til rette for etablering av boligbebyggelse på eiendommen. Oppmåling av eiendom Det er nylig foretatt oppmåling av eiendomsgrensene. OKSEN EIENDOM AS Orgnr.: c/o Liegruppen AS, 5353 STRAUME Tlf: Fax: Oksen Eiendom AS har et selskapslokale på 1000 m² på øya Oksen. Oksen ligger ca 5 min. med båt vest for Solsvik på Sotra og har eget kaianlegg. Oksen Eiendom AS har også eget kaianlegg på Solsvik med tilhørende bygg som tidligere var aktivt i bruk som mottak for lokale kystfiskere. Oksen leies ut via Liegruppen AS og brukes mest til blåturer og andre firmaarrangementer. Oksen eiendom as er grunneier av eiendom som foreslåes utbygget, gbnr. 25/161. Eiendomsgrensen på land følger plangrensen og kailinje. SAMORDNING/MEDVIRKNING Det er sendt ut nabovarsel i forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeid. Eiendomsinteressene til privat grunneier (Albert Langeland) som grenser til Oksen eiendom i sørvest langs privat veg er ivaretatt. Vi viser med dette til at Albert Langeland har vært med å avklare og fastsette eiendomsgrensene i forbindelse med oppmåling av Oksen eiendom as på grunnlag av eldre kartmateriale og eiendomsdokumenter.

2 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE SITUASJON/LOKALISERING Solsvika ligger i den nordvestre delen av Fjell kommune ved Solsviksundet. Riksveg 561 utgjør hovedadkomsten med avkjøring til Øvre Elvebakken (fylkesveg 211) som fører til Solsvik kai. Innenfor planområdet ligger den gamle fabrikkbygningen, fiske- og krabbefabrikken. Bygningen oppfattes i dag som skjemmende og har lenge stått til forfall. Den har i noen grad vært nyttet til lager knyttet til driften av Oksen. AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Planområdet omfatter den nedlagte fiske- og krabbefabrikken som ligger på Solsvik kai. Planområdet utgjør ca 2,1 da. Planområdet ligger innenfor angitte eiendomsgrenser som grenser til kaifront i nordøst, allmenningskaien(kommunekaien) i vest og bygdeveien i sør. AVGRENSNING AV EIENDOM Oksen eiendom as er grunneier av eiendom som foreslåes utbygget, gbnr. 25/161. Eiendomsgrensen på land følger plangrensen og kailinje. Vegen som går ned til Solsvik kai er fylkeskommunal og veg som forsetter rundt Solsviksundet bak den gamle krabbefabrikken (planområdet) er privat veg jf. opplysninger fra Fjell kommunes eiendomsavdeling og oppmålingsavdelingen. Den private vegen ligger på det gamle hovedbruket gbnr. 25/8- grunneier Albert Langeland. Albert Langeland har vært med å avklare og fastsette eiendomsgrensene i forbindelse med oppmåling av Oksen eiendom as på grunnlag av eldre kartmateriale og eiendomsdokumenter. KARAKTERISERING AV LANDSKAPET/TOPOGRAFI Bebyggelsen på stedet ligger i hellingen mot Solsvika og består av frittliggende småhusbebyggelse og eldre naustbebyggelse sammen med fiskefabrikken. Kystsonen i omkringliggende område består av småkupert landskap med mindre høydetopper ca meter over havnivå. Strandsonen består av svaberg som enkelte steder er klippeaktig. Området over strandsonen består av fjellknauser med vegetasjon hovedsakelig bestående av lyng/buskvegetasjon. Områdene mellom fjellknausene danner flere steder mindre dalsøkk med gressflater (beitemark, spredt bebyggelse) og mindre skogholt.

3 3 Terrenget på Solsvik heller nordover mot Solsviksundet og allmenningskaien. Allmenningskaien deler Solsvika i to viker. Viken som ligger nordøst for allmenningskaien går dypest inn og består av fabrikkbygget og naust. Viken sørvest for allmenningskaien består av en mindre klynge med naust. Den gamle bygdeveien (Øvre Elvebakken) som fører ned til området går bak fabrikkbygningen og naustene og rundt viken til det gamle tankanlegget - Mustadvegen. HISTORIKK Solsvika har vært- og bærer fortsatt preg av et typisk fiskevær, et lite lokalt tettsted som tradisjonelt har vokst fram i tilknytning til fiskeressursene langs kysten. GJELDENDE PLANER Følgende planer som gjelder for området: Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende arealbruk industri. Omkringliggende områder er avsatt til boligformål og LNF sone C. Reguleringsplan Området er uregulert. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Følgende målsettinger som har vært viktig for tiltakshaver og planutvikler ved utformingen av planforslaget: 1. Planen skal tilpasses og bygge videre på stedets miljøkvaliteter og bebyggelsesstruktur. 2. Planen vil legge til rette for en enkel, god og moderat fortetting som gir en helhetlig utvikling av grenda iht intensjonen i rullering av kommuneplanen. 3. Foreslått opprustning av stedet vil visuelt sett bidra til å øke den positive oppfattelsen bygningsmiljøet i havneområdet og vil virke positivt for framtidige brukere og grenda som helhet. 4. Nye bygg og fellesarealer skal utføres med god arkitektonisk kvalitet både i materialbruk og utforming.

4 4 AREALBRUK Tabell 1. Arealoppstilling av planformål Byggeområde Areal m2 Bolig 673 Sum 673 Offentlige trafikkområder Trafikkområde 355 Spesialområder Privat småbåtanlegg (sjø) 416 Fellesareal Felles avkjørsel 204 Felles gangareal 280 Felles grøntareal 155 Annet fellesareal 45 Sum 684 Totalt (land) 1357 Byggeområdet Det foreslåes til sammen 13 leiligheter i 2 størrelsesordener på henholdsvis 68,0 m2 BRA og 84,0 m2 BRA. Det foreslåes anlagt 2 leiligheter på grunnplan og resterende leiligheter vil ligge i de øvrige etasjene, 2 og 3 etasje. Felles parkering Det foreslåes til sammen 26 parkeringsplasser i garasjeanlegg. Parkeringsdekningen vil utgjøre 2 p-plasser pr. boenhet. Fellesområde Fellesområdene foreslåes regulert til Felles gangareal,felles grøntareal, Annet fellesareal, Felles parkering og Felles avkjørsel. Kaiflaten og deler av området foran bygget i mot nordvest foreslåes regulert til felles areal. Det skal etableres et naturlig møtested med sittegruppe i denne

5 5 delen (Annet fellesareal). Det anlegges Felles adkomst til garasjeparkeringen i sør. Det foreslåes mulighet for etablering av møteplasser i fellesområdene. Uteoppholdsareal Det blir stilt krav om minst 50m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, der minst 16m2 skal være privat. Dette vil kreve uteoppholdsareal på til sammen 650m2. Beregningene viser at uteoppholdsarealet blir til sammen 53,5m2 og vil ligge innenfor marginen til plankravet. Arealberegning Formål m2 Felles gangareal 273,0 Annet fellesareal 45,0 Privat uteopphold (balkong) 13X Felles grøntareal 155 SUM m2 = 52,5m2 pr. boenhet. 13 Iht til kommunens plankrav skal det være et uteoppholdsareal på til sammen13x50m2= 650m2 KONSEKVENSER AV PLANEN Forhold til overordnete planer I planframlegget foreslåes området regulert til Boligformål. I kommuneplanen er området avsatt til eksisterende arealbruk industri. Tidligere næringsaktivitet i området er avviklet og området har lenges stått til forfall. På grunn av at området lenge har stått til forfall og at det er liten sannsynlighet for at næringsaktiviteten i området blir gjenopptatt ansees foreslått utvikling av området som naturlig. Beskrivelse av eksisterende situasjon Den gamle fiske- og krabbefabrikken virker skjemmende og massiv. Den har lenge stått til forfall. Eksisterende bygningen dekker mesteparten av planområdet. Den ubebygde delen består stort sett av kaiflaten.

6 6 Endring av eksiterende situasjon Fabrikkbygningen foreslåes revet og erstattet med 3 forholdsvis mindre bygg i 3 etasjer bundet sammen av felles trapperom mellom bebygningene. Det foreslåes lagt til rette for utendørs fellesarealer. Utforming og plassering Foreslått opprustning av stedet vil visuelt sett bidra til å øke den positive oppfattelsen bygningsmiljøet i havneområdet og vil virke positivt for framtidige brukere og grenda som helhet. Plasseringen og utformingen av bygningene vil i stor grad forholde seg til eksisterende bebyggelse- og landskapsstruktur. Bebyggelsen anlegges som 3 bygg (i 3 etasjer) parallelt langs kaifront. Bygningene blir bundet sammen av trappeforbindelser mellom bygningene. Bygningsmiljøet vil med sin størrelse, form og plassering oppfattes som moderat i forhold til eksisterende fabrikkbygning som foreslåes revet, kfr snittegninger og rivningsplan. Bygningsmassen vil reduseres i forhold til eksiterende bebyggelse. Bygningens form med gavl mot sjøen vil ivareta og gjenopprette de tradisjonelle formelementene fra omkringliggende naust. Fasadene vil hovedsakelig utgjøre trekledning og vil slik sett tilpasses områdets materialbruk. Bebyggelsesstruktur Foreslått utforming av bygningsmiljøet og dimensjoneringen av uteareal vil sikre en naturlig videreføring/utviklingen av omkringliggende bebyggelsesstruktur. Utforming og dimensjonering av bygningsmiljø og utearealer er bestemt ut fra tilpassing til formen på omkringliggende bebyggelsesstruktur. Utformingen av uteareal og bygningsmiljø vil opprettholde og samtidig tilpasses den forholdsvis konsentrerte bygningsstrukturen i havneområdet. Bebyggelsestrukturen i områddet kan deles i to (kfr. vdl landskapstrekk: Området langs strandsonen har historisk sett bestått av en tettere struktur av tettliggende naust og sjøhus/fabrikkbygg og en åpnere struktur av frittliggende bolighus i hellingen over strandsonen. Det er derfor naturlig å se for seg en videreføring av bebyggelsesruktur i strandsonen. Den naturlige utviklingen av området kan karakteriseres som typisk for utviklingen av tettstedene langs kysten (eksempelvis fiskevær -tunbebyggelse.) UTEOPPHOLDSAREAL Fjell kommune har stilt krav om minst 50m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, der minst 16m2 skal være privat.

7 7 Med til sammen 13 leiligheter vil det kreves et uteoppholdsareal på til sammen 650m2. Beregningene viser at uteoppholdsarealet blir til sammen 52,5m2, kfr. Beskrivelse av planforslag. Foreslått utforming av bygningsmiljøet og dimensjoneringen av uteareal vil sikre en naturlig videreføring/utviklingen av omkringliggende bebyggelsesstruktur. Utforming og dimensjonering av bygningsmiljøet og utearealene er bestemt ut fra tilpassing til formen på omkringliggende bebyggelsesstruktur. Utformingen av uteareal og bygningsmiljø vil opprettholde og samtidig tilpasses den forholdsvis konsentrerte bygningsstrukturen i havneområdet. Kaiflate og deler av området foran byggets hovedfasade i sørvest og kortfasade mot nordvest foreslåes regulert til fellesområde. Det foreslåes mulighet for etablering av møteplasser i tilknytning til fellesområdene. Det foreslåes et sentralt fellesområde i forkant av bygningen der det skal etableres et naturlig møtested med sittegrupper. Adkomstarealene skal tilordnes og være pent opparbeidet. Privat uteoppholdsareal Hovedfasadene vil være orientert mot nordøst og sørvest. Leilighetene er gjennomgående og vil få balkonger på begge sidene. Hver av leilighetene vil få et uteoppholdsareal på til sammen minimum 16m2. Andre uteområder I nærområdet er det turterreng i stort sammenhengende naturområde og nærhet til aktiviteter i sjø. BEBYGD AREAL I planen er den prosentvise andelen av tillatt beygd areal (BYA) oppgitt for felt som er regulert til byggeområde 100%. Trapprommet mellom bygningene er tatt med i beregningen av bebygd areal iht Plannorm Grad av utnytting. Det bebygde arealet er beregnet i forhold til arealet andel av tomten som er beregnet til 63% BYA. Bebygd areal er normalt sett i forhold til eksiterende bebyggelsesstruktrur. Med foreslått utnyttelse vil utnyttelsen bli lavere og bebyggelsesstrukturen vil i større grad oppfattes som mer åpen. SAMORDNING OG MEDVIRKNING Det er sendt ut nabovarsel i forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeid. Eiendomsinteressene til privat grunneier (Albert Langeland) som grenser til Oksen eiendom i sørvest langs privat veg er ivaretatt. Vi viser med dette til at Albert Langeland har vært med å avklare og fastsette eiendomsgrensene i forbindelse med oppmåling av Oksen eiendom as på grunnlag av eldre kartmateriale og eiendomsdokumenter.

8 8 BEREDSKAPSMESSIG VURDERING Klima Etter nærmere vurdering av topografi og omkringliggende naturmiljø kan området karakteriseres som noe værutsatt vinterstid. Kaiområdet vil gi god avskjerming for vær og vind og danner le for innerste del av Solsvik ved planområdet. Grunnplanet er hevet 1For å sikre bygningsmiljøet mot stormflo er grunnplanet foreslått anlagt 2,8 meter over middelvannstand. Kaiflaten ligger på ca kotehøyde 1,3. Ras og skredfare Etter nærmere vurdering av topografi og omkringliggende naturmiljø antaes det at området ikke er utsatt for ras og skredfare i nærområdet. Radonstråling Beboere i området er ikke kjent med at det er noe tegn på at området er utsatt for radonstråling. VEGTEKNISK FORHOLD Planbestemmelser fastsetter krav til tydelig skille mellom parkering/felles avkjørsel til offentlig veg. Det er foretatt befaring i området og det konkluderes med at trafikksikkerheten oppfattes som tilfredsstillende. Avkjørselen fra det planlagte boligområdet til veg vil være oversiktlig. Det er lite trafikk som passerer planområdet. Vegen forsetter ca et par hundre meter rundt vågen og betjener maks et par hus og noen få naust. SKOLEKAPASITET Iht samtale skal Fjell kommune utrede skolekapasiteten nærmere. FORHOLD TIL BARN OG UNGE Fellesområdet skal utformast med tanke på eit helskaplig og estetisk bilde. Området skal legges til rette for felles uteoppholdsareal med møblert møteplass og leikeplass med leikeaparat og sandkasse. Nærområdet gir ellers store muligheter til å utfoldelse i friluftsområdene i nærmiljøet på sjø og land. SOL- OG UTSIKTSFORHOLD Hovedfasadene vil være orientert mot nordøst og sørvest. Leilighetene er gjennomgående og vil slik sett ha gode solforhold mot sørvest. Leilighetene vil

9 9 få god utsikt mot Solsvik og Solsviksundet mot nordøst og mot bebyggelsen og naturlandskapet i sørvest. PARKERINGSDEKNING Parkeringsdekningen vil utgjøre 2 p-plasser pr. boenhet. FORHOLD TIL NABOER Den nye bebyggelsen vil forbedre utsiktsforholdene til omkringliggende naboer. Bygningsmiljøet vil erstatte forgrunnen med det skjemmende og massive fabrikkbygget. Forgrunnen mot eksisterende landskapsprofil vil således oppfattes som mer positivt. BEBOELSE Boligene skal etableres som heltidsboliger. Fastboende i boliganlegget vil i større grad opprettholde aktiviteten og sikre en naturlig utvikling av tettstedet. BARNEHAGE OG SKOLE Det er barnehage i nærområdet med barne- og ungdomsskole på Ågotnes ca 5 min kjøretid fra Solsvik. FORRETNING OG OFFENTLIG SERVICE Ågotnes fungerer som bydelssenter for nærområdet. Her er offentlige servicetilbud og varehandel. KOLLEKTIVTRANSPORT Det er god bussforbindelse til Ågotnes og Straume senter. Der skoleruter til barne- og ungdomskole på Ågotnes. KLIMA De mest dominerende vindretningene er fra nord/ nordvest om sommeren og sør/sørvest om vinteren. Området ligger forholdsvis åpent mot vest og sørvest og er her mest eksponert for vind og sjø om vinteren. Området er antageligvis mest avskjermet fra sørøst og øst. Gjennompressing av vind gjennom Solsviksundet kan skape kraftig vindsug fra nordøst. Det er antageligvis området nærmest Sundet som kan være mest vindutsatt fra denne vindretningen. Pga høydedraget over Solsviksundet og bakenforligende høyde mot øst kan det skapes turbulens ved kraftig vind.

10 10 SOL OG SKYGGEDIAGRAM Bygningsmiljøet er godt plassert i forhold til sollys, kfr. soldiagram. STRAUME RÅDGIVNING Revidert en

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Planbeskrivelse Planens navn Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved Detaljregulering for Bossekop brygge Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Offentlig ettersyn, datert 14.09.2015 Sluttbehandling, datert Illustrasjon

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 111111 1 llil I 0 2 C 5 D 109057 Go,;j.;k 2010/10695-35 ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08. Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.2011 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESKRIVELSE, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD/MM 2015 OPPDRAGSNR.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer