BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato: Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:..."

Transkript

1 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato: Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel. I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. I I medhold av plan- og bygningslovens 25 er området regulert til følgende formål: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1. Boliger/frittliggende småhusbebyggelse (B1-B17) 1.2. Boliger/konsentrert småhusbebyggelse (B18) 1.3. Område for forretning (F1) 1.4. Områder for industri/lager (I/L 1-I/L3) 1.5. Områder for allmennyttig formål (A1-A2) II 3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 3.1. Kjøreveg (T1) 3.2. Fortau (T2 T6). Busskur ved T4 T Parkeringsplass (P1 P3) 3.4. Kai 4. FRIOMRÅDER 4.1. Idrettsanlegg (FI1) 4.2. Småbåthavn (FI2) (sjødelen) 5. FAREOMRÅDER 5.1. Flomfare 5.2. Rasfare 6. SPESIALOMRÅDER 6.1. Friluftsområde (SP1-SP95) 6.2. Teleanlegg (T1) 7. FELLESOMRÅDER 7.1. Felles kjøreveger 7.2. Felles naustområde for flere eiendommer (F1) 7.3. Småbåtanlegg (F2 - molo/landdelen) 8. KOMBINERTE FORMÅL 8.1. Annet kombinert formål (AK1-AK2) 1

2 III I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 1. BYGGEOMRÅDER 1.1. Boliger a) I feltene B1, B2 og B4 inngår boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Her er fortetting ikke tillatt med mindre særskilte grunner taler for det. Feltene B3, B5, B7, B8, B9, B10 kan fortettes ved etablering av nye boligtomter og nye boenheter (inntil 1 boenhet inklusiv eventuell eksisterende boenhet) pr. tomt. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 %, inkludert garasje til hver enhet. Grad av utnytting skal ikke overstige TU = 50 %. b) I feltene B11-B15 skal det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Det kan oppføres frittliggende småhusbebyggelse med en boenhet på hver tomt. Tillatt tomteutnytting TU er for feltene satt til maksimalt 30 %. Bebygd areal BYA settes til maksimalt 20 %. c) Gesimshøyde for bolighus skal ikke være over 5,6 m (2 normale boligetasjer) og mønehøyde ikke over 8,0 m, begge målt over gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje, carport eller bod skal ikke føres opp høyere enn 1 normaletasje, mønehøyde maks 4,2 m over gjennomsnittlig terrengnivå. Boligbebyggelsen skal som hovedregel oppføres med saltak. Møneretningen skal være i bygningens lengderetning og parallelt med eller vinkelrett på boligveg. Andre takformer kan tillates, når dette bestemmes gjennom detaljplan for grupper av hus som utgjør en naturlig helhet. Det skal dog brukes samme takform og tilnærmelsesvis samme takvinkel innenfor samme boligfelt. Takvinkel skal være mellom 25 og 45 grader, alt etter husbredde og etasjetall. d) Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til omgivelsene gis en harmonisk utforming, materialbruk og fargesetting. Garasje, boder og avskjerminger skal være tilpasset bebyggelsen som helhet. Bolighus, uthus og garasje skal tilpasses terrenget, tomtens form og størrelse og den øvrige bebyggelse innenfor samme boligfelt og i området forøvrig. e) Det skal til hver bolig avsettes en garasjeplass + en gjesteparkeringsplass. Garasje/carport skal som hovedregel stå vinkelrett på boligveg inntil 5 m fra regulert trafikkareal. Unntak fra denne bestemmelsen kan gis der terrengmessige forhold gir grunn til avvik. Garasje/carport kan videre plasseres inntil 1 m fra nabogrense i hht. pbl. 70 og teknisk forskrift. g) I felt B16 skal det oppføres konsentrert boligbebyggelse i form av terrasseleiligheter inntil 2 etasjer. Parkering i felles carport eller garasje. Utnyttelsesgrad TU = % av netto tomt. e) For felt B 17 skal det utarbeides bebyggelsesplan i hht. Plan- og bygningslovens 28-2 før byggetillatelse gis. Det kan oppføres frittliggende småhusbebyggelse med en boenhet på hver tomt. Tillatt tomteutnytting TU er for feltene satt til maksimalt 30 %. Bebygd areal BYA settes til maksimalt 20 %. f) Det skal i tilknytning til hver enkelt byggesak leveres snittegning i målestokk 1:200 som skal ligge til grunn for boligenes utforming og plassering på tomta. g) Bolig i felt B1 og B6 har adkomst over fortau T4 og T Område for forretning I feltet FO1 inngår eksisterende forretning/butikk. Adkomsten til butikken skal skje fra felles adkomst F2. 2

3 1.3. Områder for industri/lager a) I feltene I/L1 og I/L2 inngår eksisterende nærings- og industrivirksomhet og lager. Innenfor feltene I/L1, I/L2 og I/L3 tillates etablert bebyggelse for industriproduksjon og lager. BYA skal ikke overstige 50 % for feltene I/L, I/L2 og I/L3. b) For feltene I/L1 og I/L2 skal det i tilknytning til hver enkelt byggesak, før søknad om byggetillatelse eller byggemelding kan behandles, leveres situasjonsplan og snittegning i målestokk 1:200 som skal ligge til grunn for både plassering og utforming av aktuelle bygninger. Situasjonsplan og snittegning skal bl.a. angi bebyggelsens høyde og plassering, adkomster til offentlig veg og interne trafikk- og parkeringsløsninger. Planene skal vise nødvendige tiltak som vegetasjonsbelter og skjerming mot andre etableringer. c) For felt I/L3 skal det utarbeides bebyggelsesplan i hht. Plan- og bygningslovens Bebyggelsesplanen skal angi bebyggelsens høyde og plassering. Terrengforming og fyllinger skal vises med nye og gamle koter. Bebyggelsesplanen skal vise nødvendige tiltak som vegetasjonsbelter og adkomstveg til småbåtanlegg Områder for allmennyttig formål a) I felt A1 inngår eksisterende barneskole med tilrettelagt lekeplass og ballbinge. I felt A1 tillates etablert oppvekstsenter. Bebygd areal BYA settes til maksimalt 20 %. b) I felt A2 inngår eksisterende grendehus. I felt A2 tillates etablert annen allmennyttig virksomhet. BYA settes til maksimalt 30 %. c) Før søknad om byggetillatelse eller byggemelding kan behandles, skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan i hht. Plan- og bygningslovens OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 3.1 Offentlig veg a) Offentlig veg omfatter T1, Rv 868 og kommunale veger, parkeringsplasser P1-P3 og fortauene T2-T6. Det foreslås opphøyet gangfelt ved butikken og i tilknytning til buss-stoppene i nærheten av Solvollvegen. Nærmere plassering og utforming av opphøyet gangfelt må skje i samråd med Statens vegvesen. b) Regulert fortausbredde er 3 meter med tanke på snølager/grøft. Fortauskantene T2-T6 skal opparbeides med granittstein. I forbindelse med fortau T2 og T4 er det avsatt plass for busskur. d) Parkeringsplass P1 skal brukes i forbindelse med oppvekstsenter på A1 og utfart/friluftsaktiviteter. Parkeringsplass P2 skal brukes i forbindelse med grendehus på A2 og butikk på F1 og skal sikres mot Rv 868 med kantstein fra og med felles adkomstveg F2 og til felt B4. Parkeringsplass P3 skal brukes i forbindelse med næringsvirksomhet på I/L2, og skal sikres mot Rv 868 med kantstein fra og med fortau T4 og til krysset Rv Industrivegen. c) Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte Kai Området er avsatt til eksisterende beredskapskai. 3

4 4. FRIOMRÅDER 4.1. Idrettsanlegg (FI1) a) Område FI1 er avsatt til eksisterende fotballbane. b) Område FI2 er avsatt til småbåthavn (sjødelen). 5. FAREOMRÅDER 5.1. Flomfare a) Innenfor områdets grenser skal det etableres ny elveforbygning i tillegg til eksisterende tiltak mot flom Rasfare a) Innenfor områdets grenser tillates ikke oppført ny bebyggelse for varig opphold. Det vil derimot kunne tillates vedlikehold på eksisterende boliger, oppført frittstående garasjer og naust. 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Friluftsområder a) I SP1 og SP7 skal eksisterende vegetasjon bevares. Områdene SP2 og SP6 skal tilsåes og beplantes etter omlegging av Bakkevollvegen og Grønnvollvegen. b) Graving for kommunaltekniske ledninger i friluftsområder må utføres skånsomt. Områdene må tilsåes og eventuelt beplantes etterpå. 7. FELLESOMRÅDER 7.1. Felles adkomst/kjøreveger a) Felles adkomst/kjøreveger F1, F2 og F3 skal vedlikeholdes av bruksrettshaverne Annet felles areal for flere eiendommer (F1) a) I felt F1 tillates oppført naust. Naustene skal oppføres i tradisjonell byggestil. Bredden på naustene er maks 4 m. Høyde fra raft til omkringliggende terreng er maks 2,5 m Småbåtanlegg (F4) a) I felt F4 tillates etablert molo og felles brygger med båtplasser. 8. KOMBINERTE FORMÅL a) I felt AK1 inngår eksisterende sanitetshus med gjennomgangsleiligheter. b) I felt AK2 inngår eksisterende bolig, garasje m/leilighet og hundegård. I AK2 tillates bygd bygninger for turisme. Bygningene oppføres i samordnet material- og fargebruk som gir en helhetlig virkning i feltet som en helhet. Vegetasjon skal i minst mulig grad berøres. 4

5 c) For felt AK2 skal det i tilknytning til hver enkelt byggesak, før søknad om byggetillatelse eller byggemelding kan behandles, leveres situasjonsplan og snittegning i målestokk 1:200 som skal ligge til grunn for både plassering og utforming av aktuelle bygninger. Situasjonsplan og snittegning skal bl.a. angi bebyggelsens høyde og plassering, adkomster til offentlig veg og interne trafikk- og parkeringsløsninger. IV I medhold av plan- og bygningslovens 26 gis følgende: 1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER a) Felt I/L3 skal være opparbeidet før det gis tillatelse til etablering av småbåtanlegg. b) Nytt kryss Grønnvollvegen - RV 868 skal være opparbeidet før det gis tillatelse til boligbygging i felt B16. c) Ny adkomstveg til B10 skal være ferdigstilt samtidig med at eksisterende adkomstveg over A1 stenges. d) Felles adkomstveg til B12 skal være ferdigstilt når første bolig som skal bruke den er innflyttingsklar. e) Avkjørsel fra RV868 og felles adkomstveg F2 skal være opparbeidet før det gis tillatelse til utbygging i felt B5 og AK2. 2. ANDRE FELLESBESTEMMELSER: a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. b) Ved opparbeidings- og utbyggingstiltak i reguleringsområdet skal det tas hensyn til best mulig tilgjengelighet for funksjonshemmede. c) Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er egengodkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. Lyngseidet,

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer