Bakgrunn Planforslaget er datert av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS"

Transkript

1 Trondheim, KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Hensikten med planen er å regulere til boligbygging med tilhørende infrastruktur. Det planlegges to bygg som kan bygges uavhengig av hverandre. Tidligere vedtak i saken Det ble holdt oppstartsmøte med Hitra kommune Igangsettingstillatelse ble gitt Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering Det ble kunngjort igangsetting i avisa Hitra-Frøya og med brev til naboer og berørte parter Det ble holdt samråd I etterkant av samråd ble det foretatt endringer i plan. Terrenginngrep knyttet til infrastruktur ble ved videre detaljering vurdert å bli for store. Planen ble sendt ut på nytt til samrådsparter til orientering. Risiko- og sårbarhetsanalyse I utgangspunktet er det ikke avdekket spesielle forhold. Planforslaget anses som prinsippavklart gjennom overordnet plan, reguleringsplan for Vikan nord. Det kan som i alle andre planer med trafikk være risiko for trafikkulykker og ulykker på byggeplass. Dette håndteres når det gjelder trafikk med lav fart, gjennomgående fortau langs atkomstvei og sikt i avkjørsel. På byggeplass etableres egne HMS-rutiner som skal ivareta sikkerhet. Avvik fra overordnet plan I Kommuneplan Hitra vedtatt er gjeldende reguleringsplan tatt inn. Gjeldende reguleringsplan er Vikan nord 1617_r0029 vedtatt Formål her er område for boliger med tilhørende anlegg. Det er ikke avvik fra overordnet plan.

2 Side 2 av 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet Planområdet ligger rett øst for Fillan sentrum, tilhørende Fillan sentrum. Planområdet er på ca 5,4 daa og avgrenses av eiendomsgrense mot sørvest, atkomstvei mot nordvest, eiendomsgrense mot nordøst og iht. planlagt utbygging mot sørøst. Arealet er ikke bebygd, og er består av bergknauser, delvis med furuvegetasjon. Det er furuvegetasjon nedover søkk i planområdet. Det grenser mot friluftsareal mot nord. Det planlegges en utbygging på 16 boenheter fordelt på to bygg i to etasjer. Det planlegges leiligheter av ulik størrelse. Den interne fordelingen er ikke avklart. Laveste gulv på grunn kan legges ned til ca kote +34,6, så det er ikke fare for havstigning. Grunnforhold Det er ikke rasfare i området da det er fjell/ berg opp i dagen. Det er ikke kjent at det er forurensning i grunnen da området ikke har vært bebygd tidligere. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området, og det er fra Fylkeskommunens side vurdert å være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike. Det er ingen bekker eller offentlige ledninger i grunnen gjennom planområdet. Offentlige ledninger er lagt i atkomstvei med stikk inn til planområdet. Området har ikke landbruksverdi. Naturverdier Området er i dag ubebygd og består av berg/ fjell med furuvegetasjon i landskapssøkk. Området knytter seg til tilliggende friluftsområde. Høydeforskjell gjør at det ikke knytter seg til eller influerer på strandsone mot sjø. Rekreasjonsverdi Området er i tråd med boligregulering i overordnet plan. Området fremstår i dag som del av tilliggende friluftsformål, men er ikke spesielt tilgjengelig. Det opplyses fra Hitra kommune at området ikke brukes spesielt av barn- og unge i dag. Stedets karakter Området har innkjøring fra atkomstveg på ca kote +36. Landskapet faller ned til sjøen mot sørøst. Innen planområdet er det et terrengfall på ca 13 m. Området har gode solforhold over dagen, men sjøutsikt og kveldssol vil ikke sammenfalle da terrenget faller mot sørøst. Utsiktside mot sjø har sol frem til ca kl

3 Side 3 av 6 Trafikkforhold Området vil få atkomst fra eksisterende atkomstvei, Vikatoppveien, opp til boligområde Vikan nord. Atkomstveien er anlagt med en bredde på ca 5,5 m med tilhørende ensidig fortau ( markering i vegbane) på 2,0 m. Atkomstveien er en blindvei til boligområdet Vikan Nord. Pr. i dag er det utbygd eller under bygging totalt 52 boenheter i området. Reguleringsplan under utarbeidelse for Del av Vikan nord vil i tillegg ha inntil ca 28 boenheter slik det ser ut pr. i dag med atkomst fra samme veg. Trafikken blir derfor for 80 boenheter i tillegg til minimum 16 boenheter for Vikan nord B14. Dette vil gi en ÅDT på Vikatoppveien på 384 dersom man regner 4 turer/ boenhet/dag. Konklusjonen er at veganlegg har god kapasitet. ÅDT vurderes til å være liten, og det er ikke buss eller annen tungtransport, slik at det ikke er utarbeidet støyvurdering. Det er kontinuerlig ensidig fortau langs atkomstveg ned til Vikaholmveien. Derfra er det fortau og gang- og sykkelveg gjennom sentrum frem til opphøyet gangfelt over Hjortveien for kryssing til barne- og ungdomsskolen. Annen infrastruktur Det opplyses fra Hitra kommune at barnehagekapasiteten i Fillan er utvidet fra tre til fem avdelinger med mulighet for videre utbygging med en sjette avdeling. Behovet pr. i dag er fire avdelinger. For barne- og ungdomsskolen er det grei kapasitet med mulighet for 25-30% vekst i elevtallet. Både barnehage- og skolekapasitet muliggjør derfor videre boligutbygging. Det ligger ledninger i Vikatoppveien. Det er lagt strøm klart med stikk inn til planområdet. Det er også lagt kummer med slokkevann i vei. Det vises til vann- og avløpsplan for planområdet som vedlegg til komplett planforslag. Annen risiko og sårbarhet. ROS-analyse har ikke avdekket andre sårbare forhold en standard krav til sikt ved avkjørsler for å ivareta trafikksikkerhet og ivaretakelse av sikkerhet på og omkring byggeplass. Prosjektet vil generere byggestøy under bygging, det vil også være anleggstrafikk på Vikatoppveien fram til B14. Samråds- og medvirkningsprosess Naboer og berørte parter er varslet i forbindelse med kunngjøring av oppstart. Samrådsmøte er holdt I tillegg er samrådsparter tilsendt planen etter en endring i plan. Endring kom som følge av at det i forbindelse med mer detaljert prosjektering av veg ble vurdert at det krevde for store terrenginngrep. Innkomne innspill 1. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Formålet er i tråd med gjeldende plan fra 2006, planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Det minnes om at krav til universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

4 Side 4 av 6 1. Kommentar: Krav til universell utforming skal ivaretas iht krav. 2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen minner om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge, herunder nærlekeplasser rettet mor de aller minste barna, og at tilrettelegging tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Det minnes om at barn og unge sikres trygg ferdsel inn mot skole- og fritidsaktiviteter i Fillan sentrum. Som landbruksmyndighet er Fylkesmannen opptatt av effektiv arealbruk i sentrale utbyggingsområder for å redusere presset mot omkringliggende landbruks- og naturområder i et langsiktig perspektiv. Det må settes minimumskrav til utnyttelsen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Planområdet har utfordrende terreng, som gjør at tilrettelegging for veg og boliger kan skape store inngrep samt at de kan bli svært synlig i landskapet. Fylkesmannen anbefaler at mest mulig av eksisterende vegetasjon bevares, og at dette tas inn i bestemmelser. Det forutsettes at det foretas risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. 2. Kommentar: Det er i illustrasjonsplanen vist nærlekeplass, og det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av denne. Trygg skoleveg er ivaretatt ved fortau langs atkomstveg. Det er lagt opp til en god utnytting i planforslaget med en minimumstetthet på ca 3,0 boliger/ daa. ( minimum 16 boenheter på 5,4 daa). Det vil bli inngrep i landskapet, og det vil antagelig ikke være mulig å bevare mye av eksisterende vegetasjon. Det legges imidlertid vekt på at den ferdige bebyggelsen skal skjule uttak av masser, parkering og carporter slik at det er boligfasadene som blir det synlige utad etter utbygging. Det tillates etablering av nytt terreng mot øst ved fylling for å få tilstrekkelig flate for utbygging i det kuperte terrenget. Eksisterende vegetasjon skal fjernes før fylling, og reetableres etterpå. ROS-analyse vedlegges innsending av komplett planforslag. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planlagt arealbruk og byggeområder Planlagt arealbruk: -Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse

5 Side 5 av 6 Planlagt byggeområder, bebyggelsens plassering og utforming: Det reguleres til område for bolig i planen. Det er påført maksimal gesimshøyde for byggene som i illustrasjonsplan er benevnt B1-1 og B1-2. Prinsippet for plassering av bebyggelse er at nye boliger skal skjerme infrastruktur og parkering fra omgivelsene i størst mulig grad. Boligene er det som skal synes utad. Det etableres nytt terreng ved fylling mot øst for å få stor nok utbyggingsflate til å oppnå tilstrekkelig boligtetthet. Løsningen gir mulighet for et tun med felles atkomst, parkering og avfallshåndtering. Bebyggelsen plasseres langs kanten på platået slik at parkering skjules. Alle boenheter vil få gode solforhold. Det er gode utsiktsforhold. Bygg mot sørvest, B1-1 planlegges med boligbebyggelse i to etasjer. Bebyggelsen er foreslått plassert på kote ca +35,5. Høyde vil finjusteres til søknad om tiltak. Bygg mot øst, B1-2, planlegges også med boliger i to etasjer og plasseres omtrent på samme høyde. Boligene vil få flott utsikt, og fra sjøen skjerme for veg og carporter som ligger bak boligene. Det vil være sol på utsiktside fram til ca kl På ettermiddagen vil det være sol på atkomstside. Nærlekeplass plasseres mellom byggene mot sør-vest. Lekeplassen vil ligge på samme høyde som boligene, og vil være tilgjengelig. Det vil bli 2-3- og 4- roms leiligheter. Fordeling vil tilpasses etterspørsel. Boligene prosjekteres med tilgjengelighet iht. TEK. Trafikk Planområdet har atkomst direkte fra atkomstvei til Vikan nord, Vikatoppveien. Vikatoppveien har god kapasitet med en bredde på ca 5,5 m samt ensidig fortau på 2,0 m. Det vil totalt bli inntil ca 108 boenheter som bruker veien. Dette fordeler seg på 52 eksisterende boenheter, ca 28 boenheter i reguleringsplan for Del av Vikan nord som er under utarbeidelse og ca 16 boenheter innen Vikan nord B14. Med fire turer/boenhet/ døgn vil det gi en ÅDT på ca 400. Parkering Det er i planforslaget lagt opp til en parkeringsdekning på 1,2 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette er fordelt på en parkeringsplass i carport for hver boenhet i tillegg er det vist gjesteparkering på bakkeplan. Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur Det ligger ledninger i Vikatoppveien. Strøm er lagt inn på tomta. Det er slokkevann i kum i Vikatoppveien. VA-plan følger komplett planforslag.

6 Side 6 av 6 Gjennomføring Det er satt rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av nærlekeplass. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og det er ikke avdekket spesiell sårbarhet eller risiko knyttet til tiltaket. Det er ikke risiko for ras, flom eller forurensning i grunnen. Området er ikke i spesiell bruk i dag av barn og unge. Området ligger direkte tilknyttet friluftsområde mot nord, slik at det er gode oppvekstvilkår for barn- og unge mht uteareal. Det er ikke offentlige anlegg i planen. Planområdet er vurdert å være attraktivt for boligbygging ved at det er sentrumsnært, har enkel atkomst, god utsikt og gode solforhold. Det planlegges leilighetsbygg med en variert sammensetning av leilighetsstørrelser. Liste over alle vedlegg 1.0 Oversendelsesbrev 2.0 Plankart 3.0 Planbestemmelser 4.0 Planbeskrivelse 5.0 Oversiktskart 6.0 VA-plan 7.0 Illustrasjoner 7.1 Fotodokumentasjon Fotodokumentasjon Illustrasjonsplan 7.4 Terrengsnitt Terrengsnitt Solstudier 7.7 Perspektiv fra 3D-modell Perspektiv fra 3D-modell ROS-analyse 9.0 Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev 10.0 Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Plan 657_201301, Planbeskrivelse. Detaljregulering av Buvika Brygge, Byggetrinn I. Voll Arkitekter 07.04.2014

SKAUN KOMMUNE. Plan 657_201301, Planbeskrivelse. Detaljregulering av Buvika Brygge, Byggetrinn I. Voll Arkitekter 07.04.2014 SKAUN KOMMUNE Plan 657_201301, Planbeskrivelse Detaljregulering av Buvika Brygge, Byggetrinn I Voll Arkitekter 07.04.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Liste over alle vedlegg:... 8 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre.

Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune 1.0 Planområdets avgrensning Planen grenser mot eksisterende boliger og Kirkeveien i nord, mot våningshuset på Sander Østre

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: 09.05.2014 Side 1 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser,

Detaljer

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015

Planbeskrivelse. Illustrasjon. Detaljregulering for Bossekop brygge. Arkivsak Planid Vedtatt. Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Planbeskrivelse Planens navn Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved Detaljregulering for Bossekop brygge Arbeidsutkast, datert 10.04.2015 Offentlig ettersyn, datert 14.09.2015 Sluttbehandling, datert Illustrasjon

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen. Byutviklingsstyret 21.08. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 5. august 2014 Saksnr.: 201205397-30 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 21.08.2014 Strømsheia detaljregulering offentlig

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT ANTON IVAR HUNSBEDT APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HYTTEVARDEN

Detaljer