Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver ."

Transkript

1 Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen sikrer gjennom plankart, bestemmelser eller retningslinjer. Det må gå klart fram hva som er den juridiske reguleringsplanen som skal behandles og hva som er illustrasjoner på en mulig, men ikke bestemt, etterfølgende bebyggelse. Risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensutredninger skal forstås som formelle krav til planbeskrivelsen. Dersom analysene er omfattende bør de utarbeides som egne vedleggsrapporter til planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen skal alltid inneholde fyllestgjørende sammendrag og konklusjoner fra utredningene. DETALJREGULERING AV <navn på plan> PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Beskriv kort: - Hensikten med planen, arkitektonisk hovedgrep, planlagt arealbruk Redegjør for: - Tidligere vedtak i saken. Gjengi politiske vedtak ordrett. - Kunngjøring om igangsatt regulering, vis til vedlegg (kopi av brev, adresseliste ) - Varsel om igangsatt regulering vis til vedlegg (kopi av annonse med påskrevet dato) - Oversikt over berørte eiendommer med adresse, gnr/ bnr og navn og adresse på hjemmelshaver. - Liste over alle vedlegg <Alle planer med bebyggelse> Risiko- og sårbarhetsanalyse List opp hvilke tema som er utredet som relevante. Jf. sjekkliste for plansaker. <EV> Planprogram Gjengi fastsettingsdato og eventuelle vilkår i vedtak. <EV> Beskrivelse og vurdering av alternativer Beskriv om det foreligger alternative planforslag som er presentert offentlig, men som ikke er fremmet. Beskriv hvilke alternativer som er vurdert og utredet. Begrunn kort valg av alternativ. Avvik fra overordnet plan Beskriv om det er vesentlige avvik fra overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer, både kommunale, regionale og statlige. Jf. pbl 4.2. Begrunn foreslåtte avvik enten her, eller vis til begrunnelse under relevant tema i beskrivelsen av planforslaget. 1

2 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Her beskrives relevante egenskaper ved selve planområdet og omgivelsene (influensområder). Gjengi sammendrag av beskrivelse av dagens situasjon i utredninger og analyser, herunder 0- alternativ i konsekvensutredninger. Mulige fare og risikoelementer i området beskrives her. Stikkordslista under er ikke uttømmende for alle saker. Stikkord med stjerne skal alltid beskrives. Beliggenhet: o *Bydel o *Avgrensning og størrelse på planområdet o Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk o Ca. antall boliger/leilighetsfordeling o Ca. antall arbeidsplasser o Sjønærhet, prognose for havstigning Grunnforhold: o *Rasfare o *Forurensning i grunnen o Kulturminner i grunnen o *Offentlige ledninger og bekker o Landbruksverdi o Andre jordressurser Naturverdier: o Registrerte verneverdige naturområder o Verdifull vegetasjon o Vilt o Annet biologisk mangfold o Vassdrag og strandsone mot vassdrag o Sjø og strandsone mot sjø Rekreasjonsverdi: o Friluftsområde, markaområde o Grønnstruktur, offentlige friområder o *Om området brukes av barn og unge til aktivitet Stedets karakter: o *Topografi o Landskapets estetiske og kulturelle verdi o Solforhold (soldiagram) o Bebyggelsens struktur og form o Arkitektonisk særpreg o Antikvarisk verdifull bebyggelse eller anlegg Trafikkforhold: o *Vegsystem, trafikkmengde og kapasitet o *Gang- og sykkeltilbud, skoleveg o *Kollektivtilbud o Støy fra trafikk o Luftforurensning fra trafikk o *Trafikksikkerhet Annen infrastruktur: o Skolekrets og -kapasitet o Energiforsyning, ligger området innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme? o Kapasitet for vannforsyning og avløp 2

3 Annen risiko eller sårbarhet: o Støy fra andre kilder o Annen forurensing o Annen ulykkesrisiko o Andre sårbare forhold Samråds- og medvirkningsprosess Beskriver kort opplegg og prosess for samråd og medvirkning. Vis til vedlagt dokumentasjon Innkomne innspill Gjengi sammendrag av alle innkomne innspill fra samråd og medvirkningsprosessen, det henvises til trykt vedlegg med liste over all korrespondanse med navn på adressat og dato, relevante møtereferat og andre dokumenter. Kommenter alltid under hvert punkt om, og eventuelt hvordan, innspill er ivaretatt. Begrunn kort om de ikke er ivaretatt. Det kan henvises til beskrivelsen av planforslaget under. Beskrivelse av planforslaget Stikkordslista er ikke uttømmende for alle saker og må eventuelt suppleres. Plandata Arealbruksformål i planen Bolig Kontor Andre byggeformål spesifiser Sum alle byggeformål Friområde Annet formål spesifiser Sum grunnareal Utnytting planlagt bebyggelse Utnytting planlagt bebyggelse under terreng Areal på eksisterende bebyggelse - over terreng - under terreng Boliger antall Arbeidsplasser antall Planlagt arealbruk Jf reguleringsformål i lov og forskrift Planlagte byggeområder Beskrives for hvert enkelt byggeformål: - grad av utnytting: o maksimalt tillatt % BYA og/eller % o om areal under terreng ikke skal inngå i grad av utnytting 3

4 - bebyggelsens plassering og utforming: o stedstilpasning o bebyggelsens struktur og plassering o volumoppbygging, gesims- og mønehøyde angitt med kotehøyde eller antall meter fra planert terreng, takoppbygg, balkonger og takterrasser. o arkitektoniske intensjoner, krav til fasadeoppbygging, antall etasjer o antikvariske bevaringshensyn o universell utforming - boligmiljø o leilighetsfordeling o universell utforming av bygg/tilgjengelige boenheter o størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom, universelt utformede utearealer o ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon o eventuell medvirkning av barn og unge i utforming av lekeplasser o støytiltak o bevaring av bygninger, natur - felles trafikkløsninger o kjøre- og gangveier, hvem de er felles for o løsning for varelevering - parkering o planlagt antall parkeringsplasser eller parkeringskrav for biler og sykler, fordelt på brukskategorier o utforming og lokalisering av parkeringsanlegg o universell utforming, tilrettelagt parkering med tilfredsstillende atkomst til inngang - bebyggelsens tilknytning til infrastruktur o adkomster til offentlig veg o energiløsning, el, fjernvarme o ledningsplan: omlegginger, tilknytning o avfallsløsning Planlagte offentlige anlegg - veger o kjøreveg o gangveg o sykkelveg o kollektivanlegg o offentlig eller fellesareal - friområder og parker: o arealstørrelser o turveier o adkomst og tilgjengelighet o kompensatoriske kvaliteter 4

5 - annet o sesongbruk o offentlig eller fellesareal o retningslinjer for drift og skjøtsel Gjennomføring, miljøoppfølging - Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet - Vilkår om gjennomført tiltak utenfor planen før utbygging, for eksempel økt skolekapasitet - Støytiltak utenfor planområdet - Krav om tiltak i grunnen - Krav til anleggsfasen - Krav til utredninger, jf. under om avbøtende tiltak - Annet Virkninger av planforslaget Her beskrives og vurderes de virkninger og konsekvenser, herunder risiko og sårbarhet, som gjennomføringen av planen (eventuelt alternativer) vil kunne få for miljø og samfunn. Beskriv alle tema som er avtalt i møter og/eller i planprogram, se også sjekkliste for plansaker. Det skal også gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. Viktige tema: o Stedets karakter, estetikk og arkitektonisk kvalitet o Kulturminner og kulturmiljø o Naturmangfold o Transportproduksjon o Energiforbruk o Jordressurser o *Rasfare o *Flomfare, herunder risiko ved havstigning o *Forurensning i grunnen o Støy o Luftforurensning o Beredskap og ulykkesrisiko, herunder *trafikkulykker, brann m.m. o *Folkehelse (jfr. 8.1 i KPA) o Tilgjengelighet til uteområder o *Barns og unges oppvekstvilkår, herunder eventuelle erstatningsareal for lekeområder o Påvirkning av konkurranseforhold o annet Tema med stjerne skal alltid beskrives. Avsnittet bør disponeres mest mulig likt med avsnittet om dagens situasjon. Egne rapporter skal ha sammendrag og konklusjoner som skal gjengis i planbeskrivelsen med henvisning til vedlegg. Anbefalinger om avbøtende tiltak, herunder behov for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen, skal beskrives under hvert tema. Det skal enten her eller i vedlegg redegjøres kort for datagrunnlaget og hvilke metoder som er brukt for å 5

6 beskrive virkningene og eventuelle faglige og tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene. Avveiing av virkninger Beskriv hvordan ulike virkninger og konsekvenser vil samvirke og hvordan de er vurdert og prioritert i forhold til hverandre. Begrunn hvorfor. Økonomiske konsekvenser for kommunen Beskrives bare dersom det i planen foreslås offentlige tiltak eller rettighetsbegrensninger på privat eiendom som ikke dekkes opp av rekkefølgekrav. For eksempel innløsning av eiendom eller store økte driftsutgifter som kommunen blir pålagt å bekoste som en direkte følge av planen. 6

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer