Joint venture i eiendomsprosjekter. Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Joint venture i eiendomsprosjekter. Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian"

Transkript

1 Joint venture i eiendomsprosjekter Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian 28. oktober 2014

2 Agenda Begrepet Aktørene Prosjektene Organiseringen Gjennomføringen Avslutningen 2

3 1 Innledning Begrepet joint venture Ingen entydig definisjon Noe annet enn partnerskap som gjerne benyttes om et langsiktig samarbeid som også skal gjelde for fremtidige prosjekter To eller flere går sammen om å investere i en (mulig) forretning. Ingen forutsetning om samarbeid ut over (det ene) prosjektet. Forutsetning om at begge/alle bidrar med midler, deler risiko og deler tap/gevinst Som utgangspunkt: Neppe store konsekvenser av upresis begrepsbruk det er innholdet i avtaleverket som avgjør 3

4 2 Aktørene Joint venture passer for de fleste Formålet med joint venture Spre risiko Dra nytte av / komplettere egen kompetanse/erfaring/markedsposisjon/finansiell styrke etc Skape incitamenter Utfordringer Livselskaper Like barn leker best? Ulikheter utfyller hverandre? Utenlandske investorer 4

5 3 Prosjektene Joint venture kan passe i alle prosjekter Kontantstrømseiendommer Utviklingsprosjekter Utbygging Rehabilitering Konvertering Salg- og tilbakeleie Syndikering 5

6 Et typisk JV-prosjekt Eieravtale 100 % Partner A Partner B Tomteerverv Bakenforliggende 50 % 50 % Entreprise Utbyggingsavtale Finansiering Utbyggingsselskap??? Prosjektledelse Forretningsførsel Andre avtaler Eiendommen

7 4 Organiseringen Direkteinvestering i eiendom Indirekte eierskap til prosjektet gjennom felles eid selskap (det normale) Alle selskapsformer kan som utgangspunkt benyttes (AS, ANS/DA/KS/IS) NB! (1)Rentebegrensningsregler og (2)forslag om avskjæring av adgangen til å trekke fra andel av underskudd fra deltagerlignet selskap i annen alminnelig inntekt (fra andre kilder) Valg av organisasjonsstruktur Eksisterende struktur i prosjektet Norske vs utenlandske parter Utdeling og skatt Prosjekttype (bolig eller næring eller kombinasjon?) 7

8 4 Organiseringen Avtaleverket Samarbeidsavtale, eieravtale aksjonæravtale/selskapsavtale Prosjektlederavtale Forretningsføreravtale Kjøpekontrakter Entreprise Megleroppdrag Utbyggingsavtale med kommunen Låneavtaler Forsikringsavtaler Salgsavtaler 8

9 4 Organiseringen Prosjektorganisasjonen Prosjektledelsen Enestyring med kontroll Enestyre med medvirkning Fellesledelse Styringskomité Organisasjonen for øvrig Egen organisasjon, daglig leder og andre ansatte Innleid organisasjon, fra partene selv eller eksterne Kompetansen utad / Signaturretten 9

10 5 Gjennomføringen Hva bør avtalereguleres? Overordnet formålsbeskrivelse Hovedstruktur og overordnet prosjektmål / Rammene for partenes samarbeid /Felles forpliktelser og risikofordeling Selskapsstruktur Vedtekter Styresammensetning og beslutningsmyndighet, instruksjonsmyndighet, fullmakter Tomteerverv og entreprise, samt andre relevante avtaler Finansiering (egenkapital og fremmedkapital), likviditetsstyring Forretningsplan og fremdriftsplan Prosjektledelse og forretningsførsel Budsjett og økonomirapportering, forsikringer Corporate governance Konkurransebegrensninger Konfidensialitet Markedsføring, salg og oppgjør Overskudds- og underskuddsfordeling, utbytte Exit-regulering Tvisteløsningsmekanismer 10

11 5 Gjennomføringen Beslutningskompetansen Kompetanse til å treffe overordnede beslutninger Enstemmighet Simpelt flertall Andre beslutninger Hvilken kompetanse til å treffe beslutninger skal legges ned i prosjektorganisasjonen? Kompetansen utad 11

12 5 Gjennomføringen Typiske overordnede beslutninger Beslutninger som endrer avtalen mellom partene Plan for utvikling / Prosjektutforming Igangsetting av prosjekt Kontrahering av byggearbeider Beslutning om salg av deler av prosjektet Ansettelser Finansiering Fastsetting og utdeling av utbytte Behandling av tvister 12

13 5 Gjennomføringen Erverv av tomt Kjøp fra en part eller kjøp fra tredjemann Salg eller tingsinnskudd Selgerkostnad eller prosjektkostnad Generelle vilkår i kjøpekontrakt Særlige vilkår i kjøpekontrakt Riving av bygninger Opprydding av forurensning MVA-problematikk Selger og kjøpers kunnskap 13

14 5 Gjennomføringen Entrepriseavtalen Ekstern eller nærstående entreprenør? Hvordan oppnå riktig pris og kvalitet på entreprisen? Samspillkontrakter, målpriskontrakter o.l. Særlig når entreprenøren er deltaker i JV Entreprenørklausul Tar entreprenøren ut gevinsten i entreprisen eller prosjektet? 14

15 5 Gjennomføringen Finansiering Egenkapital eller fremmedfinansiering Behov for arbeidskapital i prosjektet Finansiering av tomt og bygg Plikt til kapitalinnskudd Plikt til lånetilskudd (rentebegrensningsregel) Fremmedfinansieres utover tomteverdien Sikkerhet og garantier 15

16 5 Gjennomføringen Noen særlige problemstillinger Konkurrerende prosjekter som partene har Bruk av områder utenfor prosjektområdet som partene eier Rigg, mellomlagring Vederlag for gjenbruk av konsepter fra andre prosjekter 16

17 6 Avslutningen Regulær avslutning Prosjektet er gjennomført Prosjektet lar seg ikke realisere Irregulær avslutning Forskjellige konstellasjoner: 50/50 eierskap En hovedaksjonær, en eller flere småaksjonærer Flere aksjonærer, men ingen har kontroll på egenhånd 17

18 6 Utgangspunkt Aksjonærene kan ha forskjellige syn på investeringen: Investeringshorisont Avkastningskrav Risikovilje Aksjonærene kan ha forskjellige syn på virksomheten: Strategi Ledelse Finansering Prosjektet kan utvikle seg annerledes en forventet Investeringsevne Mislighold 18

19 6 Behov for regulering av exit Ønske om å sikre mulighet til å selge seg ut av selskapet Ønske om å sikre best mulig pris ved salg Ønske om å kontrollere tidspunkt for salg av selskapet Ønske om kontroll med eiersituasjonen Ønske om å ha mulighet til å erverve hele selskapet Salgsbehov ved uenighet eller samarbeidsproblemer mellom aksjonærene ("deadlock") 19

20 6 Oversikt over reguleringer Samtykkekrav ved overdragelse Forkjøpsrett Drag-along (medsalgsplikt) Tag-along (medsalgsrett) Kjøps- og salgsopsjoner Rett til å kreve salg av selskapet Rett til å kreve børsnotering av selskapet Oppløsningsbestemmelser 20

21 6 Reguleringsmekanismer Samtykkekrav Krav om styresamtykke ved aksjeoverdragelser Kan bare nektes ved saklig grunn, ASL 4-16 (2) Det kan avtales at styret bare kan nekte samtykke i gitte situasjoner Hvem kontrollerer styret? Krav om samtykke fra samtlige aksjonærer, hovedaksjonær eller et visst flertall av aksjonærene Kan begrenses til salg i en gitt periode eller salg under et visst prisnivå Forbud mot overdragelse av aksjer I realiteten det samme som et krav om samtykke fra alle aksjonærer 21

22 6 Reguleringsmekanismer Forkjøpsrett Gir eksisterende aksjonærer mulighet til å overta aksjer som skal selges Gir bare beskyttelse mot eierskifter der man er villig til å matche tilbud fra tredjepart Vil normalt vanskeliggjøre et salg og et salg av en minoritetspost i et unotert selskap vil allerede i utgangspunktet være vanskelig 22

23 6 Reguleringsmekanismer Kjøps- og salgsopsjoner En avtalt kjøpsopsjon kan sikre en part muligheten til å erverve hele selskapet En avtalt salgsopsjon kan sikre en part mulighet til å selge seg ut Mulige prismekanismer: Fast pris Pris fastsatt iht formell Pris fastsatt av uavhengig ekspert 23

24 6 Reguleringsmekanismer Drag along Drag along (medsalgsplikt) innebærer at en selgende aksjonær/aksjonærgruppe kan kreve at øvrige aksjonærer selger til samme pris Gir mulighet til å tilby 100% av aksjene Retten kan gjøres betinget av at tilbudet minst er på et definert nivå Retten kan inntre etter en gitt periode Forholdet til eventuell forkjøpsrett må avklares 24

25 6 Reguleringsmekanismer Tag-along Innebærer en rett til å delta i et avtalt salg Rett til å selge forholdsmessig andel av avtalte salgsaksjer eller rett til å kreve at kjøper også erverve tag-along aksjonærens aksjer Utløses ved ethvert salg eller bare ved salg av en viss størrelse? Sikrer minoritetsaksjonærer andel av kontrollpremie En tag-along rett som ikke er kombinert med en drag-along gir ikke-selgende aksjonærer en opsjon som kan vanskeliggjøre salg 25

26 6 Reguleringsmekanismer Rett til å kreve salg av selskapet Samme som drag-along? En god pris forutsetter ofte en koordinert salgsprosess Mulige forutsetninger for et vellykket salg: Medvirkning fra management Tilretteleggelse av due diligence prosess Medvirkning fra revisor Optimalisering av kapitalstruktur Riktig transaksjonsstruktur (aksjer eller innmat?) Bruk av rådgivere SPA med garantier mv. Håndtering av eksisterende aksjonærer som også er potensielle kjøpere Bud fra en av partene som "gulv" for salgspris? ("Right of first offer") "Shot gun" 26

27 6 Reguleringsmekanismer IPO-klausuler Kan være aktuelt i større eiendomsprosjekter Gir rett til å kreve børsnotering av selskapet Gir mulighet for delvis exit/ulikt nivå på nedsalg Kan kombineres med rett til å kreve salg av selskapet En vellykket børsnotering kan forutsette: Tilstrekkelig fri flyt/antall aksjonærer Fravær av "overheng" i aksjen/tilstrekkelig "lock-up" En "riktig" kapitalstruktur (herunder konvertering av pref. aksjer/aksjonærlån) Bistand fra selskapsledelsen til å markedsføre aksjen Bistand fra selskapet ifm due diligence, prospektutarbeidelse osv. Valg av riktig børs Riktig timing IFRS implementering Endringer i styre/ledelse 27

28 6 Deadlock Deadlock "Deadlock" foreligger når selskapet ikke kan treffe beslutninger pga. av uenighet mellom eierne Risikoen for "deadlock" vil avhenge av eierstruktur og flertallskrav Mulige mekanismer: Status quo (ingen beslutninger treffes) En tredjepart treffer avgjørelsen Exit for en eller flere av partene Økt exit-mulighet ved deadlock kan misbrukes 28

29 6 Deadlock Deadlock-mekanismer "Russian roulette"-klausuler En part foreslår en pris på selskapet Den andre partene kan velge mellom å selge eller kjøpe Fungerer ikke hvis flere enn to parter Risikabelt med mindre parten både har råd til å kjøpe og kan leve med å selge Risikabelt hvis et kjøp kan bli stoppet av konkurransemyndighetene Hvem må foreslå pris? "Texas shoot-out"-klausuler Begge parter gir bud på selskapet Den som byr høyest får kjøpe selskapet 29

30 6 Deadlock Deadlock-mekanismer Rett til å kreve oppløsning/deling av selskapet Forutsetter at det er praktisk mulig å dele selskapets eiendeler Med mindre full likedeling er mulig er verdsettelse nødvendig Utløsningsrett/-plikt Kan være aktuelt hvis flere enn to aksjonærer Forutsetter en verdsettelse av selskapet Salg til pris fastsatt av tredjepart Forutsetter at det er klart hvem som skal kjøpe og hvem som skal selge Rett til å kreve salg av hele selskapet Kan være vanskelig å gjennomføre en god salgsprosess ved full konflikt mellom eierne 30

31 Ståle O. Meleng Partner Tel: Mob: Ståle O. Meleng arbeider hovedsakelig med næringseiendom, med hovedvekt på transaksjoner, utleie og forvaltning samt strukturering av eiendomsprosjekter. Ståle Meleng er rangert i kategorien real estate law i Best Lawyers for Arbeidserfaring Partner i Wiersholm siden 2014 Senioradvokat i Wiersholm Advokat i BA-HR, Utdanning Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 1999

32 Tom Rune Lian Partner Tel: Mob: Tom Rune Lian arbeider med næringseiendom, med vekt på transaksjoner, drift, utvikling og finansiering. Arbeidserfaring Partner i Wiersholm siden 2003 Lian er rangert som en av Norges fremste eksperter innen Ansatt i Wiersholm i 1994 området real estate i Chambers Europe, Legal 500 og PLC Which Lawyer? Han er også rangert som en av Norges ledende advokater i kategorien fast eiendom i Finansavisens advokatundersøkelse for Lian er forfatter av Utdanning diverse artikler innen sine spesialområder. Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1994

33 Estate frokostseminar Joint venture i eiendomsprosjekter v/ Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 28. november 2006 Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) 28. november

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier?

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? av Kristin Murberg Edvardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Mastergradsoppgave JUS 399 STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Kandidatnr: 181539 Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13533 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet Thomas Reppe Wetting Partner, advokat t.wetting@selmer.no +47 928 30 635 Thomas Reppe Wetting arbeider

Detaljer

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Frokostmøte 16. april 2015 Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Infrastrukturkostnader - Bjørvikadommen Bjørvikadommen, 26. feb. 2015 Bidrag til infrastrukturtiltak måtte aktiveres som tomtekostnad

Detaljer

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket

BDO innsikt. Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket BDO innsikt Transaksjoner - Hvordan gjennomføre oppkjøp og fusjoner vellykket LEDER Kjære leser, gjennom en lang og kald vinter har vi varmet oss på et glovarmt transaksjonsmarked. Flere store og profilerte

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer