Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015"

Transkript

1

2 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

3 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag 2. Konkurransegrunnlaget 1. Tilbudsinnbydelse 2. Avtaleverket 3. Kravspesifikasjonen 3. OPS avtaleverket 1. Overordnet OPS avtale 2. Regulering av forprosjekt- og byggefasen 3. Leieavtalen 4. Driftsavtalen 5. Festeavtale/Tomtekjøpsavtale

4 Dagens situasjon i markedet Dagens konkurransegrunnlag og avtaleverk er utviklet gjennom 20 års praktisering Utviklet med innspill fra mange oppdragsgivere og leverandører Siste årene har det vært stor fokus på å sørge for at avtaleverket også er tilpasset annenhåndsmarkedet.(langsiktige investorer) Selve leieavtalen er tilpasset finansmarkedet Stort fokus på å klassifisere leieavtalen (Skatte, avgift- og regnskapstekniske avklaringer) Leietakers behov for kontroll og sikkerhet er ivaretatt i henholdsvis byggefaseavtalen og driftsavtalen.

5 Best case maler: Bakgrunn for arbeidet Praktisk erfaring: 1) Legge til rette for potensielt salg av prosjektet (OPSselskapet) 2) Ta utgangspunkt i kontraktsmaler som er kjente i markedet Norsk Standard: Konkludert med at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide generell standardkontrakt for alle typer OPS-selskaper (men standardiserte kontraktselementer) Standard Norges komité SN/K 534, sluttrapport 2. april 2013 Formålstjenlig å utarbeide best case maler for formålsbygg (eksemplifisert ved skolebygg) Ønske om bred deltakelse og åpenhet ved utviklingen av best case maler- oppdragsgivere og leverandører ikke helt i mål ennå. Utkastene er ment å være dynamiske ikke et endelig produkt, men et utgangspunkt for videreutvikling

6 Innkjøpsprosessen

7 Innkjøpsprosessen Forhandlet konkurranse Nødvendiggjør en to trinns- prosess 1. Kvalifikasjonsfasen 2. Konkurransefasen med forhandlinger

8 Kvalifikasjonsgrunnlaget Kvalifikasjonsgrunnlaget med søknadsskjema 1 INVITASJON 2 KVALIFIKASJONSKRAV 2.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 2.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 2.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 2.4 Valg av leverandører til konkurransen 3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 4 OPPDRAGSGIVERS/LEIETAKERS ROLLE

9 Konkurransegrunnlaget Del 1: Tilbudsinnbydelsen Del 2: OPS-avtaleverket Del 3: Kravspesifikasjonen

10 Del I: Tilbudsinnbydelsen 1 Innledning generelt 2 Konkurransegrunnlaget m.v. 3 Krav til tilbudet 4 Forhandlinger 5 Tildeling av kontrakt 5.1 Tildelingskriterier 1. Pris 2. Prosjektutforming og kvaliteter 3. Tilbudt kompetanse og oppgaveforståelse 6 Underskrift 7 Vedlegg Vedlegg 1A Tilbudsskjema Vedlegg 1B Prosjektkostnad basert på NS 3453

11 Del III: Kravspesifikasjonen 1 Innledning 2 Kravspesifikasjon 3 Krav til dokumentasjon på oppfyllelse av kravene 4 Overordnede føringer 5 Rom og funksjonsprogram 6 Bygning 7 VVS-installasjoner 8 Elkraft 9 Tele og automatisering 10 Andre installasjoner 11 Utendørs 12 Fast og løst inventar 13 Vedlegg

12 Del II: OPS avtaleverket 1. OPS-avtalen 2. Forprosjekt- og byggefaseavtalen 3. Leieavtalen 4. Driftsavtale m/fdvs-matrise 5. Festeavtale

13 Avtalestrukturen Overordnet OPS-avtale Tomtefesteavtale/ kjøpsavtale tomt Forprosjekt- og byggefaseavtale Leieavtale Driftsavtale

14 Avtalestrukturen i forhold til aktører Oppdragsgiveren (Kommunen) Overordnet OPS-avtale Leieavtalen Oppdragsgiver /Brukeren (Leietakeren) OPS-selskapet (Utleieren) OPS-selskapet (utleier) Driftsavtalen Bortfesteren/ Oppdragsgiveren Festeavtalen Entrepriseavtalen OPS leverandøren Entreprenøren Drifteren Finansiering

15 Overordnet OPS-avtale Parter: Oppdragsgiveren» (kommunen) og OPS-leverandøren Formål: Gi oversikt over avtalestrukturen, samt overordnede bestemmelser for gjennomføringen av OPS avtaleverket De øvrige avtalene (feste-, bygge-, leie- og driftsavtale): Ulike SPV kan være avtaleparter OPS-selskapet er et instrument for å kunne gjennomføre OPSprosjektet OPS-selskapet skal kunne overdras uten at det resterende avtaleverket må justeres, OPS-selskapet har avtalemessig dekning både for bygging og drift

16 Forprosjekt- og byggefaseavtalen Regulerer fasen fra avtaleinngåelsen til Leieobjektet kan tas i bruk (Overtakelse) 1. Beskrivelsen av Leieobjektet 2. Organiseringen av samarbeidet mellom utleier og leietaker frem til Overtakelse 3. Adgangen til å pålegge endringer av Leieobjektet 4. Risikoen frem til Overtakelse 1. Regulering 2. Grunnforhold 3. Forsinkelser 5. Krav til godkjennelse av Forprosjektet 6. Krav til innsyn og kontroll 7. Krav til dokumentasjon ved Overtakelse 8. Krav til sikkerhet fra OPS leverandøren

17 Leieavtalen med bilag Basert mye på meglerstandarden fordel både ved konkurransen og salg 1. Angir leieobjektet per oppstart av leieperioden, dvs basert på konkurransegrunnlag, tilbud og endringer i forprosjekt og byggefasen 2. All drift og vedlikehold er skilt ut i en egen avtale (Driftsavtalen) Utleier/Drifter har ansvar for alt vedlikehold mv. 3. Husleien delt i «kapitalleie» og «driftsleie», som har betydning i to relasjoner 1. Mislighold av driftsforpliktelsene (FDVS) kan redusere driftsleien, men ikke kapitalleien 2. Ulik regulering (kapitalleien: KPI/fast, driftsleien: ulike indekser) 4. Særlige bestemmelser om adgangen til å gjøre endringer i leieperioden (Langvarig leieforhold samt forholdet til lov om offentlige anskaffelser) 5. Særlige bestemmelser om adgangen til overdra avtalen for utleier- krav til samtykke kan ikke nekte uten saklig grunn

18 Leieforholdets opphør Alt. 1) Utleier beholder eiendommen Som i ordinære leiekontrakter Alt. 2) Leietaker overtar automatisk eiendommen Vederlagsfritt eller mot vederlag? Binder opp kommunen og kan være uheldig med tanke på salg av utleierselskapet Alt. 3) Leietaker har opsjon på å kjøpe eiendommen Rabattert pris? Vanlig at kommunen ønsker kjøpsopsjon til f.eks. regnskapsmessig nedskrevet verdi Kan få betydning ved salg av utleierselskapet (men begrenset effekt pga. lang leietid) OBS: Operasjonell eller finansiell leasing? Regnskapsmessig: Finansiell leasing skal behandles som låneopptak hos kommunen Skattemessig: OPS-selskapet ikke anledning til å få fradrag for avskrivninger ved finansiell leasing

19 Driftsavtalen Avtale mellom Drifteren og Leietaker Drifteren har totalansvar for FDVU av Leieobjektet 1. Varighet 2. Oppgavefordelingen 1. - Ansvarsmatrise 3. Generelle krav til Utleiers utførelse av FDVU-oppgavene 4. Vederlag: FDVU-kost 5. Nye ytelser 6. Reklamasjonsfrist 7. Manglende oppfyllelse av FDVU-ansvaret 8. Overvåking, rapportering og håndtering av vedlikeholdsetterslep 9. Forsikring 10. Samarbeid 11. Sikkerhetsstillelse 12. Overdragelse av avtalen

20 Festeavtalen Standard bransjemal med noen unntak: 1. Festetiden 1. Knyttet opp mot leieperioden 2. Festeavgift 1. Kr 1 så lenge oppdragsgiver er leietaker 3. Regulering av festeavgift - ikke regulert i leieperioden 4. Innløsning Fremfeste Bortleie Pantsettelse Råderetter 5. Overdragelse og forkjøpsrett 6. Mislighold 7. Avslutning av feste, innløsning av bygninger, opphør 8. Forholdet til inngåtte Leieavtale endring av vilkår

21 Avslutning Som for andre maler: Viktig med konkrete tilpasninger til prosjektet Både kommuner, leverandører og finansielle aktører (erververe) tjent med kontrakter basert på markedsstandarder og en struktur tilrettelagt for salg Håp om at kontraktene kan bidra til flere aktører både i konkurransene og som kjøpere ved senere omsetning av OPS-selskapet På sikt: Mulig at to eller flere leverandører samarbeider (f.eks. et driftsselskap, en entreprenør og en finansiell investor Best case malene må videreutvikles i tråd med praktiske erfaringer

22 Takk for meg! Kjell-Andre Honerud

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Nye Molde sjukehus når og hvordan?

Nye Molde sjukehus når og hvordan? Vista Analyse AS Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus når og hvordan? Forprosjekt Er OPS et alternativ og en realistisk gjennomføringsmodell for Nye Molde sjukehus? Oslo 1.september 2005 Advokatfirmaet

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips line ravlo-losvik, trude gran m.fl. 100 næringseiendomstips Wikborg Rein 2014 Redaktører: Line Ravlo-Losvik og Trude Gran Design og sats: Ferskvann Reklamebyrå as Omslagsfoto: Ilja Hendel Trykk: Rolf

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE KONKURRANSGRUNNLAG UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE Hurum, den 13.11.2014 1. INNLEDNING Driften av campingplassen på Rødtangen er ledig og lyses ut for perioden primo 2015 31.12.2024.

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011 INNHOLD Forord...3 1. Forprosjekt...4

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer