Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid"

Transkript

1 Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013

2 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg av OPS - hva særtegner OPS? 3. Hvilke utfordringer reiser bruken av OPS? 1. Anskaffelsesrettslige utfordringer 2. Kontraktuelle utfordringer 4. Hvordan ble OPS- konkurransen gjennomført? 5. Hvordan er kontraktsstrukturen for Nye Søreide skole?

3 Situasjonen for kommunen

4 Gamle Søreide skole Søreide skole er en kommunal barneskole på Søreide i Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Skolen ble etablert i 1845 og er den eldste skolen i gamle Fana kommune, selv om nåværende skolebygning er av nyere dato. Skolen har for mange elever i forhold til arealet, som er godkjent for maksimalt 505 elever. I senere år har syvende klassetrinn derfor gått på andre skoler for å avlaste, men dette opphørte etter pålegg fra fylkesmannen og innvilgelse av dispensasjon fra helsevernetaten fra skolestart høsten Prekært behov for ny skole!

5 Kommunens behov

6 Politisk forankring - behov Vedtak i bystyret: Skal realiseres som B21-skole på Oddemarka og prioriteres som A-tiltak. Iverksettes som et OPSprosjekt. B21-skole: - 1. til 7. trinn- 3-parallell skole 600 elever og ca 50 ansatte - Flerbrukshall Sterk miljøprofil: Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen

7 Utfordringer Tomten: Ikke ferdig regulert ikke eid av kommunen Sterk miljøprofil- hvordan vil det påvirke OPS som gjennomføringsmodell? Leverandørmarkedet? Oppdragsgivers egen kompetanse og erfaring med OPS?

8 Tomten: Ny Søreide skole OPS-prosjekt Reguleringsplan Planforslag lagt ut til offentlig ettersyn Planlagt vedtatt ultimo 2010 ble forsinket Skoletomt T2 28,6 daa Byggeprogram : B 600 nettoareal 4722 m2 Flerbrukshall 1565 m2 Uteareal m2

9 Hva ble løsningen?

10 OPS

11 OPS - hva er det? Tradisjonell holdning: Totalentreprisekontrakt med privat finansiering Definisjon av det overbyggende prinsipp som bygger på privat finansiering av offentlige prosjekter En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom private og offentlig sektor

12 Det sentrale for Bergen kommune Kommunen ønsket å foreta en bestilling i det private markedet hvor den private leverandør skulle forestå utvikling, utbygging, finansiering og drifting av leieobjektet (skolen). Langsiktig leiekontrakt (25-40 år).

13 Hva særtegner en OPS leveranse?

14 OPS leveransen Utvikling Finansiering Bygging Drift

15 Kr Tradisjonell modell Kostnader Verdi Forvalter og drifter Entrepre nør Rådgivere Oppdragsgivers prosjektorganisasjon Risiko Forfase Program Forprosj. Detaljprosjek t Byggefase Driftsfase Tid

16 OPS - modellen Kr Merverdi av OPS? Kostnader Verdi Forvalter og drifter Entreprenør Finansiør Eiendomsutvikler Oppdragsgivers prosjektorganisasjon Risiko Forfase Konk. Fase Skisse - prosjekt Forprosjekt Detaljprosjek Byggefase Driftsfase Tid Overtakelse

17 Tidsoverskridelse Vederlagsformatet Kr Tradisjonell anskaffelse Kr OPS anskaffelse Kostnads Overskr. Estimert Kapital kostnad Løpende kostn.overskridelser Estimerte løpende kostnader Ingen betaling før fasiliteter er klare Betaling basert på bruk Betaling basert på tilgjengelighet År År Byggefase Drift -og vedlikeholdsfase Byggefase Drift- og vedlikeholdsfase

18 Organisering OPS Søreide skole Leverandør drifter Med risiko for riktig oppfyllelse av kravspesifikasjonen Oppdragsgiver Prosjektstyre Arbeidsutvalg (Byggemøter) Entreprenør Finans Drift

19 Normal OPS kontraktsstruktur Egenkapital Bestiller Finansiering Investor A OPS Leverandør Bank / Finans Investor B Grunneier/Fester Entreprenør Drifter av anlegget Underentreprenør A Underentreprenør B Underentreprenør C Tjenester Leveransen 7

20 Hvorfor OPS for Bergen kommune? Større fokus på livssykluskostnader OPS kontrakt kan skape mer innovative FDVS løsninger enn tradisjonell modell Raskere gjennomføringsmodell Mindre ressurser for kommunen i transaksjonskostnader Sikrer brukerne av bygget bedre standard

21 Hvilke særlige utfordringer reiser OPS modellen?

22 Anskaffelsesrettslige utfordringer 1. Omfanget (Varigheten + omfanget av ytelser) 2. Kompleksiteten - Stiller større krav til kompetanse på finansiering og FDVS, enn en tradisjonell anskaffelse 3. Bruken av opsjoner - endringer av leieobjektet i leieperioden 4. Valg av anskaffelsesprosedyre 5. Utforming av kravspesifikasjonen - sikre sammenlignbare tilbud 6. Lite erfaring på både oppdragsgiver og leverandørsiden - Skaper usikkerhet mht hvordan anskaffelsen skal gjennomføres

23 Kontraktuelle utfordringer Hovedprinsipp: Risikoen skal plasseres hos den som best kan bære og kontrollere den Risikofordelingen vil normalt få stor betydning for OPS selskapets finansieringskostnader av prosjektet. Bestiller bør være åpen mht å vurdere å påta seg risiko som de er nærmest til å påvirke for å redusere leien. Offentlig saksbehandling Risiko for grunnforhold (Dersom bestiller eier tomten på forhånd) Endringer i skatte- og avgiftsregler Sikre leverandøren kontantstrømmen for de finansielle kostnadene behov for særlige reguleringer i leieavtalen

24 Kontraktuelle utfordringer Vanskelige punkter mht risikofordelingen: 1. Prisformat og endringer Stor sammenheng med hvordan kravspesifikasjonen er utformet 2. Offentligrettslige og politiske endringer Lovendringer relatert til eiendommen Lovendringer relatert til virksomheten som drives på eiendommen Inflasjon Bruk av prisindekser» Kapitalleie» FDV-leie Skatt og mva 3. Opphørsgrunner Ved manglende eller dårlig oppfyllelse (mislighold) Ved insolvens 4. Opphør og avvikling Hva skjer med opphør før utløp av kontraktsperioden? Hva skjer ved utløp av kontraktsperioden? Har prosjektet noen restverdi for partene?

25 Hvordan ble konkurransen gjennomført for nye Søreide skole?

26 Anskaffelsesprosessen 1. Kvalifikasjonsfase Utarbeidet et særskilt kvalifikasjonsgrunnlag med standardisert søknadsskjema - Kvalifikasjonskriterier: Fokus på økonomisk soliditet og dokumentert gjennomføringsevne - Leverandørens kompetanse og erfaringer fra lignende oppdrag viktig 2. Konkurranse med forhandlinger Konkurransegrunnlaget inndelt i tre hoveddeler I: Innbydelse II: Kontraktsdokumenter III: Kravspesifikasjon krav til utarbeidelse av skisseprosjekt

27 Hvem søkte om deltagelse? Mål og krav i konkurransene: Eiendomsutviklere og langsiktig eiendomsbesittere med FDV- ansvar. Erfaringene viser at det først og fremst er de store totalentreprenørene og eiendomsdriftsselskapene som satser i dette markedet. Kun noen få tradisjonelle eiendomsbesittere som deltar i konkurransene. Dette skyldes trolig leiemodellen hvor bestiller normalt ønsker å overta leieobjektet ved avslutning av leieperioden. Leiekontrakten ofte en finansiell leiekontrakt. Eiendomsbesitterne har ofte lengre perspektiv på investeringen og foretrekker opperasjonelle leiekontrakter. For Søreide ble den blanding av aktører

28 De inviterte til konkurransen var 1. Entra Eiendom AS 2. Backe Prosjekt AS 3. Skanska Norge AS

29 Tilbudsfasen - konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlagets tre hoveddeler: 1. Del 1 Innbydelse til konkurranse 1. Vedlegg 1: Tilbudsskjema 2. Vedlegg 2: Prosjektkostnad basert på NS Del II Kontraktsdokumenter 1. Vedlegg 1: Leiekontrakt med regulering av prosjekterings-, bygge- og driftsfasen 2. Vedlegg 2: Festekontrakt for byggetomten 3. Del III Kravspesifikasjonen 1. Vedlegg 1: Tomteforhold 2. Vedlegg 2: Areal og funksjonsprogram 3. Vedlegg 3: Krav til tid til tre

30 Konkurransegrunnlagets del II Kontraktsdokumentene 1. Avtale om rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen Bygger mye på totalentreprisestandarden Behov for å gjøre tilpassninger siden oppdragsgiver skal være leietaker i bygget og ikke byggherre/eier 2. Leieavtale Markedsmessig næringsleieavtale med tilpasninger 25 år rett til overtagelse Uoppsigelig i leieperioden Ikke rett til å holde tilbake finansiell leie (Leie på kapitalkost) Tilpasninger ved større endringer av leieobjektet (LOA)

31 Konkurransegrunnlagets del II Kontraktsdokumentene 3. Driftsavtale Ansvarsmatrise hvor utleier har ansvaret for både utvendig og innvendig vedlikehold, herunder krav til renhold samt bærer risiko for energibruket i bygget. Klare prosedyrer for trekk i FDV leien ved manglende tilgjengelighet og feil ved bygget 4. Festekontrakt Normal festeavtale med tilpassninger for opphør av leieforholdet og festeforholdet

32 Konkurransegrunnlagets del II Kontraktsstrukturen Kontraktsstrukturen er slik at partene inngår alle avtalene ved tildeling av kontrakt. Avtalegjennomføringen er delt inn i to hovedfaser; 1. Første fase er forprosjekt- og byggefasen som varer fra avtaleinngåelsen til overtakelse av leieobjektene. Leiekontrakten og FDVS avtalen er midlertidige i denne perioden. Disse avtalene vil bli korrigert/erstattet av endelig avtaler basert på resultatet av forprosjekt- og byggefasen 2. Neste fase er selve leieperioden som starter ved overtakelse og avsluttes ved opphør av leieperioden.

33 Nærmere om anskaffelsesprosessen Tildelingskriterier 1. Prosjekt kvaliteter 1. Arkitektur 2. Funkjonsmessig egnethet 3. Arealeffektivitet - fleksibilitet 4. Miljømessige egenskaper 5. Kvalitet 2. Pris: Tilbudt årlig leiesum 1. Finansiell leie - kapitalkostnaden 2. FDVS leie 3. Energibruk i KW/h pr m2 3. Tilbudt kompetanse og oppgaveforståelse Dokumentasjonskrav 1. Prosjekt kvaliteter: 1. Illustrasjoner 2. Plan- og snittegninger 1:200, situasjonsplan 1:500, beskrivelser 3. Tid for tre 4. Beskrivelse av valgt materialer etc, Co2 utslipp 2. Pris: 1. og 2.: Tilbudsskjema Krav til avkastning på egenkapital Vilkår for fremmedkapital 3. Beregning av energibehov 3. Kompetanse/ oppgaveforst.: CV, referanser etc

34 Gjennomføring av forhandlingene Forhandlingsmøtene ble inndelt i de enkelte tema; 1. Første del hadde fokus på de tilbudte prosjekt kvaliteter (2-3 møter - hvor leverandørene fikk anledning til å endre tilbudte løsning etter hvert enkelt møte). 2. Når oppdragsgiver hadde forsikret seg om at tilbudte løsning oppfyller kravspesifikasjonen ble neste tema å fokusere på de merkantile vilkårene, dvs økonomi og jus. Utfordringen var å avklare de finansielle vilkårene for prisingen, og finne ut om det var risikoforhold som burde håndteres av oppdragsgiver for å redusere eventuelle finansieringspåslag.

35 Ny Søreide skole OPS-prosjekt Fremdrift Prekvalifisering av tilbydere nov.2010 Vedtak reguleringsplan / tomteerverv des.2010/11 Utsending av konkurransegrunnlag jan Tilbudsfrist mai 2011 Evaluering / forhandlinger juni 2011 Valg av leverandør / kontrakt aug Politisk behandling des Byggestart april 2012 Oppstart leieperiode januar 2014 Leieperiodens lengde 25 år

36 Hvordan har så Skanska opplevd prosessen så langt?

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport Prosjekt innleie i bydelene Sluttrapport Innholdsfortegnelse: Innledning side 5 1.0 Bakgrunn for prosjektet Innledning side 6 1.1 Politikk og organisatoriske endringer side 6 Kort om Oslo kommune Bydelsnivået

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer