HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:"

Transkript

1 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter enn ved leie av annen bolig, jfr husleieloven HUSLEIEKONTRAKT Mellom utleier: Wayback og leietaker : p.nr.: er det den / inngått leieavtale om bolig m/ leilighets nr. Boligens adresse er : Rosenhoffgt 14 Pb 6593 Roderløkka 0501 Oslo 1. LEIEOBJEKT, OVERLEVERING OG LEIETID. 1.1 Hvilke rom leieren har bruksrett til. Leieren har enerett til bruk av bolig nr. I Boligen ligger i byggets:... etasje. Boligen inngår i WayBack sitt hybelhus; Way of Living som er et rusfritt botilbud for tidligere innsatte. Formålet med boligene er at leietakerne skal fla gode forutsetninger for å etablere seg i et stabilt boforhold etter endt opphold i Way of Living. Intensjonen er at leier som klarer å stabilisere sin tilværelse innenfor Way of Living, i samarbeid med WayBack og sosialtjenesten, skal finne en annen og mer varig bolig. Leier har tegnet egen kontrakt om deltakelse i prosjekt Way of Living. Boligen omfatter: rom. Leieren har bruksrett sammen med andre beboere til alle de andre fellearealene. 1.2 Overlevering og krav til boligen. Boligen skal stilles til leierens disposisjon den: Boligen skal være ryddet, rengjort og i den stand den var ved besiktigelsen. --- side 1 av 5 ---

2 1.3 Leieforholdets varighet. Om leieforholdets varighet gjelder det som er avtalt i punkt LEIERENS BETALINGSPLIKT. 2.1 Leiens størrelse. Den månedlige husleie ved overtakelse utgjør kr Utgifter ved forbruk av elektrisitet eller brensel i eiendommen. Leien inkluderer utgifter til strøm/oppvarming/varmt vann. 2.3 Betaling av husleie. Husleien skal betales på forskudd senest den første virkedag i hver måned. Husleien m.v. skal innbetales til utleiers konto, for tiden konto nr UTLEIERS PLIKTER I LEIETIDEN. 3.1 Plikt til å stille boligen til leiers disposisjon. Utleier skal i leietiden stille boligen til leierens disposisjon i samsvar med leieavtalen. Utleieren skal påse at det til enhver tid er vanlig ro og orden i eiendommen. 3.2 Utleiers vedlikeholdsplikt. Utleieren skal i leietiden holde boligen og eiendommen for øvrig i samme stand som ved overleveringen av boligen til leieren. Utleierens vedlikeholdsplikt omfatter likevel ikke innretninger leieren plikter å vedlikeholde, jf punkt 4.4. Utbedring av tilfeldig skade på boligen som følge av innbrudd e.l. påhviler leier. 4 LEIERENS BRUK AV BOLIGEN. 4.1 Leierens bruk. Boligen skal benyttes til beboelse. 4.2 Leierens aktsomhetsplikt ved bruk. Meldeplikt ved skade. Leieren plikter å behandle boligen og eiendommen ellers med forsiktighet og for øvrig i samsvar med leieavtalen. --- side 2 av 5 ---

3 Oppdager leieren skade på boligen eller eiendommen for øvrig, skal utleieren underrettes så snart som mulig. 4.3 Husorden. Leieren skal følge de ordensregler som gjelder for eiendommen og rimelige pålegg som gies for å opprettholde god husorden. 4.4 Leiers plikt til vedlikehold. Leieren plikter å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og annet inventar og utstyr som ikke er en del av fast eiendom. 4.5 Leierens plikt til å gi utleier adgang til boligen. Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleierens representant adgang til boligen for tilsyn. Leieren plikter å gi utleierens representant adgang til boligen i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold eller andre arbeider som er nødvendig for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. 4.6 Leierens adgang til å gjennomføre forandringer Leieren kan ikke uten utleierens skriftlig samtykke foreta forandringer i boligen eller på eiendommen for øvrig. Leieren kan med utleierens godkjenning gjennomføre endringer som er nødvendige på grunn av leierens eller husstandsmedlemmers funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 5 FRAMLEIE, OPPTAK AV HUSSTANDSMEDLEMMER OG OVERFØRING AV LEIEFORHOLDET TIL ANDRE. 5.1 Adgangen til å framleie. Leieren har IKKE adgang til framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser. Framleie av del av bolig som nevnt i husl 7-3 kan bare skje med utleiers godkjenning. Godkjenningen kan bare nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det. Framleie etter husl 7-4 ved midlertidig fravær kan nektes dersom utleier tilbyr seg å disponere boligen under leiers fravær og leier gis rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet. 5.2 Opptak av husstandsmedlemmer. --- side 3 av 5 ---

4 Opptak av personer i husstanden krever godkjenning fra utleier. Godkjenning kan bare nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det. 5.3 Overføring av leieforholdet til andre. Leieren har ikke adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter leieavtalen til andre uten skriftlig samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av ufravikelig lovbestemmelse. 6 LEIEFORHOLDETS OPPHØR. 6.1 Leieavtalens varighet. Leieavtalen er inngått for bestemt tid og opphører uten oppsigelse den: jf punkt 1.3 I den avtalte leieperioden kan begge parter si opp leieavtalen. Oppsigelsesfristen utløper 30 dager etter at oppsigelsen er mottatt. Leieforholdet opphører pr. omgående dersom beboerkontrakten med Way of Living under WayBack utløper, eller blir sagt opp av beboer eller av WayBack sin ledelse. 6.2 Tvungen fraviking. Leieren vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom leien ikke blir betalt, jf lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 13-2 tredje ledd bokstav (a). Leieren vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom boligen ikke fraflyttes når leietiden er løpt ut, jf lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 13-2 tredje ledd bokstav (b). 7 ANDRE BESTEMMELSER. Leieren forplikter seg til å søke om statlig bostøtte i den utstrekning utleieren krever det. Bostøtten transporteres til kommunen i samsvar med de regler kommunen til enhver tid har fastsatt. Erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tap, jfr husl 2-14, siste ledd, hull 5-8, siste ledd. og husl 10-3 syvende ledd. Et eksemplar av husordensreglene for eiendommen er overlevert til leieren. Leieren har gjort seg kjent med disse ordensreglene og forplikter seg til å følge dem. Underskrevne utleier og leier er kjent med og vedtar alle punkter i denne leieavtalen, som er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav utleier og leier har hvert sitt. --- side 4 av 5 --

5 Som utleier:... den / Som leier:...den / --- side 5 av 5 ---

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Kommuner og asylmottak Bofellesskap for enslige flyktninger Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innholdsfortegnelse Del 1:

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer