LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks Roa Telefonnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00"

Transkript

1 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr Roalinna Roa Telefonnr.: heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks Roa Telefonnr.: heretter kalt leietaker - er i dag inngått følgende leiekontrakt: 1. Leieobjekt. Utleier leier ut til leietaker lokaler etter Gjenbruksbutikken på gnr. 59 bnr. 187 i Lunner kommune. Lokalet består av en brakkerigg på 400 kvm i henhold til vedlagte skisse som viser situasjonen nå. Nødvendig tilpasning/oppsetting av delevegger, eget nøkkelsystem til hovedinngangsdøren, egen måler for strøm og andre kostnader som er nødvendig for leietakers bruk, kostes av leietaker. Arbeidet koordineres av LP. Leietaker godkjenner kostnadsoverslaget før oppstart. Utførte arbeider faktureres fra utleier med totalsum på den enkelte underleverandørs faktura inkludert MVA med et påslag på 10 % for administrative kostnader. Tekniske installasjoner som data, telefoni etc. utføres av leietaker. Kommunikasjon mellom brakkerigg og datasentral kan benyttes, og skal ved opphør av leieforholdet settes tilbake i opprinnelig stand. Parkering skal skje på motstående side av bygget. Det er ikke motorvarmere. 2. Leiesum. Betaling. Leien utgjør ved inngåelsen av leieforholdet 1. mars 2011 kr 450,00 pr. kvadratmeter. Fra 1. januar 2012 økes leien til kr 500,- pr kvadratmeter. Ønskes leieavtalen utvidet fra 1. mars 2013, skal ny leiesum og en spesifisert periode avtales innen 30. september I tillegg til leiesummen kommer forbruk av strøm og andel av fellesutgifter på kr ,- / år Leien faktureres forskuddsvis den første i hver måned sammen med avlest forbruk av strøm og 1/12 av fellesutgiftene. Strømmen faktureres etterskuddsvis til de priser utleiers strømleverandør benytter. Forfall på alle fakturaer er 15 dager. 3. Varighet. Leieforhold løper fra 1. mars 2011 til og med 28. februar Avtalen kan i denne perioden ikke sies opp av noen av partene med mindre det foreligger mislighold av denne avtale. 4. Overlevering av lokalene. Utleier stiller lokalene til rådighet for leietaker til avtalt tid i forskriftsmessig stand, rengjort med hele ruter og brukelige låser. Låser må skiftes til leietakers eget låsesystemsystem. Likeså skal kloakk-, vannog varmeledninger og elektriske ledninger til lampepunkter og stikkontakter samt ovner og kaminer være ordentlig i stand ved overleveringen. Side 1 av 4

2 Klage over at lokalene ikke er i lovbestemt eller kontraktsbestemt stand må leietaker i tilfelle fremsette innen 14 dager etter overtakelsen, og det som kreves rettet må oppgis. Ved skjulte mangler regnes fristen fra forholdet burde ha vært oppdaget. Ellers regnes forholdet som godtatt. 5. Utleiers plikter Utleier plikter å sørge for at lokalene står til rådighet for leietaker i leietiden og at bygningen er i forskriftsmessig stand. Utleier skal ha ansvaret for det utvendige vedlikehold av lokalene og har intet ansvar for det innvendige vedlikehold av disse 6. Leietakers plikter. Leietaker skal behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet. Lokalene skal holdes oppvarmet når det er fare for frost. Leietaker plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, fremleiere eller andre som har hatt adgang til lokalene etter samtykke fra leietaker. Leietaker plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel må meldes uten unødig forsinkelse. Forsømmer leietaker pliktig melding, taper leietaker sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kommer av forsømmelsen. Leietaker skal ha ansvaret for det innvendige vedlikehold av lokalene, herunder vedlikeholdet av alle innretninger, innredninger m.v. som leietaker selv har anskaffet. Alt arbeid som leietaker plikter å utføre skal foretas uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Brannvern: Utleier har eget industrivern, og leietaker må rette seg etter de til enhver tid gjeldende rutiner og delta på pålagte øvelser fra brann og industrivern. Brann/industrivernleder er for tiden Jan Aasheim. Lokalene er utstyrt med nødvendig slukkemateriell basert på et definert behov. Det er leietakers plikt å sørge for tilstrekkelig brannvernutstyr som slukkeapparater, bårer og nødvendig førstehjelpsutstyr. 7. Leietakers bruk av lokalene. Leietaker skal bruke lokalene til voksenopplæring. All annen bruk av lokalene krever skriftlig samtykke fra utleier. Leiertaker kan henge opp nødvendig utvendig skilt knyttet til sin virksomhet. Plassering skal avtales med utleier Leietaker har selv det hele og fulle ansvar for at lokalene kan benyttes til slik virksomhet. Leietaker er således selv ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og foreta det som måtte være nødvendig for at lokalene tilfredsstiller de krav som måtte foreligger for den virksomhet som leietaker skal drive. Leietaker har rett til for egen regning og risiko å utbedre, påkoste og foreta investeringer i lokalene, herunder foreta de installasjoner og ombygginger som er nødvendig eller hensiktsmessig i forhold til leietakers bruk av lokalene. Ved avslutning av leieforholdet er leietaker forpliktet til å sette lokalene tilbake i den stand de var før leieforholdet startet, med mindre det oppnås enighet mellom leietaker og utleier om en annen løsning. Utleier skal under ingen omstendighet være forpliktet til å betale noe for de investeringer eller den verdiøkning som leietaker bidrar til i lokalene i leieperioden. 8. Fremleie. Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke og eventuelt vilkårene for fremleie skal påføres denne kontrakt. 9. Leietakers meldeplikt. Leietaker plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må han melde uten unødig forsinkelse. I motsatt fall taper leietaker sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for skader som skyldes forsinkelsen. Side 2 av 4

3 10. Utleiers adgang til lokalene. Når forholdene krever det, må leietaker finne seg i at utleier, eller noen på hans vegne, skaffer seg adgang til lokalene. Utleier har alltid krav på adgang dersom det skal foretas innvendige påkostninger eller utbedringer. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 11. Leieforholdets opphør - leietakers plikter. Leieavtalen faller bort dersom lokalene blir ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet, likegyldig om det skjer før eller etter at leietaker har overtatt lokalene. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere lokalene i ryddiggjort, rengjort. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 6 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. Fast inventar, ledninger o.l. som leietaker har anbrakt eller latt anbringe i lokalene må ikke fjernes med mindre leietaker bringer lokalene i samme stand som ved overtakelsen. Leietakers rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet tilfaller utleier uten godtgjørelse jf. punkt 7, siste ledd. 12. Leieforholdets opphør - utleiers plikter. Mangler som leietaker er ansvarlig for og som burde vært oppdaget av utleier, må påberopes av denne innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt. Dette gjelder ikke hvis leietaker har handlet svikaktig. Mangler som leietaker ikke har utbedret innen en rimelig frist, kan utleier utbedre på leietakers bekostning. 13. Leietakers avtalebrudd. Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan leietaker kastes ut uten søksmål etter 13-2, 2. ledd bokstav a i tvangsfullbyrdelsesloven. I påkravet skal det stå at unnlatelse av å betale leien innen 14 dager etter at påkravet er mottatt gir utleier rett til å kreve leietaker utkastet. Leietaker kan ikke sette frem motkrav på utleier med mindre motkravet er erkjent av ham eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Flytter ikke leietaker når leietiden er ute, kan leietaker likeledes kastes ut uten søksmål etter 13-2, 2. ledd bokstav b) i tvangsfullbyrdelsesloven. Gjør leietaker ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleier heve avtalen, og leietaker plikter da å flytte ut. En leietaker som flytter etter utkastelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av det som utleier får inn ved ny utleie. Leietaker må også betale den kostnaden som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring fører med seg. 14. Verneting. Partene vedtar lokalenes verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 15. Tinglysing. Denne kontrakt kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke. 16. Forsikring. Leietaker plikter å tegne forsikring som på vanlig måte som dekker innbo. Utleier kan kreve at leietaker legger frem forsikringsbevis med vilkår. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann vannskade m.v. ut over det som dekkes av de bygningsmessige forsikringer utleier har som huseier. Side 3 av 4

4 17. Fraflytting. Når leietaker skal flytte fra lokalene, er han pliktig til i oppsigelsestiden å gi leiesøkende anledning til å se lokalene. Når leietiden er ute, skal leietaker levere lokalene med tilbehør tilbake til utleier rengjort og i samme stand som da leietaker overtok den, bortsett fra forringelse som følge av elde og alminnelige slitasje. Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier utbedre på leietakers bekostning. Innen 14 dager etter leieforholdets opphør må utleier påberope seg overfor leietaker at utleier vil gjøre manglende gjeldende. Dog gjelder ikke dette dersom leietaker har handlet svikaktig. Leietaker frafaller krav om varsel med flytteoppfordring etter husleielovens Diverse. Denne kontrakt er undertegnet i to likelydende eksemplarer, hvorav partene har beholdt hvert sitt. Roa, Roa, Lunner Produkter AS Lunner kommune Voksenopplæringen Side 4 av 4

5

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer