I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet."

Transkript

1 KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt om leie av studentbolig, er det inngått bindende avtale mellom deg som leier og Samskipnaden som utleier om leie av studentbolig. De rettigheter du har i dette avtaleforholdet følger av kontrakt om leie av studentbolig samt husleieloven. Kontrakt om leie av studentbolig angir de sentrale rettigheter og plikter partene har. I tillegg utfylles kontrakt om leie av studentbolig av husleieloven. Alle endringer i avtaleforholdet må skje i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen, og der hvor avtalen ikke sier noe spesifikt og forholdet, i samsvar med de utfyllende bestemmelsene i husleieloven. I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. 1 Leieobjektet og vilkår for å leie Kontrakt om leie av studentbolig gjelder leie av bolig til person som har et spesielt behov for midlertidig bolig mens du studerer, jf. Husleieloven Leie av studentbolig gir leietaker færre rettigheter overfor utleier enn ved leie av annen bolig, og derfor er leieobjektet angitt som studentbolig. Dette medfører at det er enkelte særskilte bestemmelser i husleieloven som gjelder eller du kan avtale seg bort fra bestemmelser. Disse er særskilt angitt i avtaleteksten. Med naglefast utstyr menes inventar som er skrudd fast til veggen slik som f.eks. varmeovner, servanter, lamper, skap ol. Feil og mangler ved slikt utstyr må umiddelbart meldes til vaktmester på din side på boligtorget.no. Det er et vilkår for å leie studentbolig at du er student ved UiT - Norges arktiske universitet eller Unis. Rett til å leie bolig faller bort dersom du avbryter eller avslutter studiene. Som leietaker plikter du å melde fra om avbrudd eller opphør. Samskipnaden kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller. Som eksempler på slike særlige tilfeller er svangerskap eller sykdom. Utleier vil med jevne mellomrom kunne gjennomføre beboerkontroll. Dere må da bekrefte at dere er rettmessige beboere i studentboligen. Dette gjøres for å sikre at bomiljøene er trygge, og at det er studenter med borett som bor i boligene. En hybel skal bebos av en person. Leilighetene er beregnet for en familie eller et samboerpar, evt. også venner som disponerer hvert sitt soverom. Ved overtakelse får Leier utdelt nøkler. Leier har ikke uten Utleiers forutgående samtykke anledning til å kopiere flere nøkler til Leieobjektet. 2 Leieforholdets varighet, fornyelse, endring og oppsigelse Leieforholdet starter med at du får et skriftlig tilbud om studentbolig. Tilbudet må aksepteres, fortrinnsvis gjennom elektronisk løsning som angitt av Utleier. Skriftlig per brev eller e-post er også mulig. Når slik aksept foreligger, har du inngått en bindende avtale om leie av studentbolig.

2 Etter at du har akseptert tilbudet, får du tilsendt to likelydende skriftlige leiekontrakter. Begge kontraktene må signeres av både utleier og leier. Leier har 5 fem dager fra leiekontrakten er utferdiget til å signere og returnere et signert eksemplar til utleier. Innen samme frist må depositum være innbetalt, se pkt. 5. Vennligst merk at når du har akseptert et tilbud om studentbolig, er dette bindende selv om depositum ikke er betalt. Leier kan bli pålagt å bytte til annen egnet bolig i forbindelse med større oppussings/rehabiliteringsprosjekt. Leier skal få skriftlig varsel med minst tre måneders frist før arbeidene blir igangsatt, se husleieloven 5-. Leier kan normalt ikke påregne å få tilbake sin opprinnelige bolig etter at arbeidet er utført. Leier kan søke til Utleier om å få bytte bolig. For at en søknad om flytting skal behandles, må det til enhver tid gjeldende flyttegebyret være betalt, Prisliste tilleggstjenester.docx. Alle økonomiske forhold knyttet til gjeldende leieforhold skal være gjort opp før boligbytte kan skje. Leieavtalen opphører automatisk på den datoen som er fastsatt i kontrakten uten at noen av partene behøver å foreta seg noe nærmere. Det er ikke nødvendig å sende oppsigelse i disse tilfellene. Utleier vil imidlertid av servicehensyn sende en påminnelse per e-post om kontrakts utløpet før leieforholdet opphører. Dersom du ønsker å fornye leiekontrakten, må du søke om dette innen 1. mai. Utenom de på forhånd fastsatte opphørstidspunkt, kan partene i leieperioden si opp leieforholdet med to måneders oppsigelsesfrist regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble levert. Det vil si at dersom du har en leieavtale som løper fra til og du ønsker å flytte ut , må du sende skriftlig oppsigelse innen Du må da betale husleie ut juni måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og oppgi leiers nye adresse. Oppsigelsen leveres slik utleier til enhver tid anviser, for tiden din side på boligtorget.no. 3 Husleiens størrelse, forfall og betaling Husleien er betaling for å bo i studentboligen og går til å dekke boligens andel av lån og renter i forbindelse med utbygging eller rehabilitering, forsikringer av bygningsmassen, strøm, oppvarming, vann og avløp. Husleien inkluderer forskjellige tilbud i henhold til prisliste. Dette kan gjelde parkeringsplass, bod, tilgang til tv-kanaler, internettforbindelse, strømforbruk, vaskeritjenester. Se prisliste for dokumentasjon på hva husleien din dekker. NB! Det er viktig å være klar over at husleien ikke inkluderer innboforsikring, og dette må den enkelte ordne med selv. Husleien må betales senest på forfallsdato som er den 15. i hver måned. Dette gjelder også under ferie ol. Hvis forfallsdag faller på en lørdag, søndag eller annen helligdag, utsettes forfallsdag til den første påfølgende ordinære arbeidsdag. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra den 15. i måneden husleien skulle vært betalt fram til oppgjør skjer. Rett til å kreve forsinkelsesrenten følger av lov om forsinkelsesrente av 17. desember 1976 nr I tillegg kan det påløpe purregebyr. Se oversikt over de til enhver tid gjeldende gebyr her Prisliste tilleggstjenester.docx.

3 Innkreving skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven, se nedenfor pkt. 11. Ved innkreving påløper kostnader som f.eks. gebyr, renter, honorar ol, og det er Leier som må betale disse. Ved unnlatt betaling av husleie kan du kastes ut av boligen, se pkt Regulering av husleien Husleien fastsettes av Utleier og reguleres årlig med virkning fra den Depositum sikkerhetsstillelse for betaling av husleie Leier skal til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved utflytting og for andre krav som kan reises etter leiekontrakten, innbetale et deponere et beløp tilsvarende kr for hybel og kr for leilighet. Unntatt er Svalbard. Adgangen til å kreve depositum og håndteringen av dette reguleres nærmere av husleieloven 3-6. Depositum må være betalt innen den fastsatte fristen. Dersom depositumet ikke er betalt innen denne, anses det som vesentlig mislighold av leiekontrakten fra Leiers side med mindre forsinkelsen skyldes forhold på Utleiers side. Leier kan ikke uten skriftlig samtykke fra Utleier ta boligen i bruk før depositumet er betalt. I henhold til Husleieloven 11-2, blir depositum innbetalt til Utleiers konto. Renteinntektene fra kontoen tilfaller Samskipnaden. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av Partene disponere over pengene på egenhånd. Leier kan ikke kreve opptjente renter utbetalt fra finansinstitusjonen. Rentene tilfaller Utleier slik husleieloven 11-2 sjette ledd gir adgang til, se bestemmelsen på lovdata.no. Etter leieforholdets opphør skal depositum utbetales Leietaker dersom det ikke kan dokumenteres forhold som gjør at Samskipnaden kan kreve å beholde hele eller deler av depositumet. Slike forhold kan eksempelvis være skyldig husleie, skader, dårlig renhold ved utflytting. Depositum utbetales senest en måned etter utflytting. Det gjelder ikke krav om depositum ved leie av studentboliger på Svalbard. 6 Overlevering av og studentboligens stand ved overlevering Utleier plikter å stille studentboligen til rådighet for leietaker til avtalt tid. Boligen skal være i rengjort og ordentlig stand. Dersom du ikke er fornøyd med boligen, plikter du å gi beskjed til Samskipnaden så raskt som mulig, og senest innen 14 dager. Se for øvrig pkt. 8 Klage. Dersom leietaker ved innflytting ikke finner boligen tilfredsstillende rengjort, må Samskipnaden få beskjed snarest. Vår renholdsleder skal da foreta en ny inspeksjon av boligen. Dersom klagen er berettiget, vasker Samskipnaden selv boligen. Det gis ikke reduksjon i husleien. Skulle leietaker likevel ønske å vaske selv vil han/hun ikke få betalt for arbeidet. Mangelfullt renhold bør dokumenteres med bilder. Boligen anses overtatt når leietaker har fått nøkler, se husleieloven 2-1 og 2-2. Dersom det skulle oppstå forhold som gjør at du ikke kan overta boligen på avtalt dag, må du straks ta kontakt med Utleier og informere om forholdet og finne ny dato for overtakelse.

4 Dersom Leier uten særskilt avtale med Utleier ikke har overtatt studentboligen 14 dager etter avtalt overtakelsestidspunkt etter Avtalen pkt. 2, har Utleier rett til å heve leiekontrakten og tildele studentboligen til en annen søker. Ved forsinket overlevering fra utleiers side eller dersom det er mangler ved studentboligen, gjelder bestemmelsens i husleieloven kap. 2: 2-9 om at leietaker har rett til å fastholde avtalen, dvs. kreve å få leie den og tilgang til den så snart som mulig. Videre gjelder husleieloven 2-10 om krav på retting av mangler, 2-11 om avslag i leien, 2-12 om heving av leieavtalen og 2-13 om erstatning. Bestemmelsene finner du her Ved forsinkelse eller mangler må det klages skriftlig. Med skriftlig klage menes at klagen må sendes enten per post eller e-post, og i klagen må det oppgis hva mangelen er og hva som kreves utbedret/rettet. Dersom du ikke klager, har du godtatt forholdet. Dersom du ikke har overtatt studentboligen 14 dager etter avtalt overtakelse, vil boligen bli tildelt annen student. Leier skal da erstatte Utleiers kostander med å erstatte Utleiers økonomiske tapet begrenset oppad inntil 1 måneds husleie. 7 Partenes plikter i leietiden 7.1. Leiers plikter og ansvar i leietiden Leier plikter å behandle studentboligen, inventar og naglefast tilbehør samt fellesareal med aktsomhet, dvs. være varsom med og ta omsorg for eiendommen slik at den ikke skades eller forringes ut over normal elde og slitasje. Leier har ikke adgang til å foreta vedlikehold, oppussing, ny innredning eller annen form for endring av studentboligen og fellesarealene slik som f.eks. male, tapetsere, flytte vegger eller skifte gulv. Leier må heller ikke skifte låser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr. Leier har ikke adgang til (uten skriftlig forhåndstillatelse fra Utleier) å fjerne hvitevarer eller annet inventar. Med hvitevarer menes komfyr, kjøleskap, mikrobølgeovn osv. Leier må heller ikke fjerne nagelfast utstyr som bl.a. speil, varmeovner osv. Med inventar menes det inventar boligen leie ut med. Det kan for eksempel være sofa, seng, skrivebord, stoler, kjøkkenbord. Leier plikter imidlertid å foreta nødvendig funksjonskontroll, dvs. følge med om utstyr som er i boligen fungerer slik det skal og rapportere feil og mangler til utleier. Leier plikter straks å varsle Utleier om enhver skade som trenger omgående utbedring fra Utleiers side, se husleieloven 5-5. Andre skader må meldes uten unødig forsinkelse. Leier skal heller ikke montere fast inventar, antenner, eller lage spikerhull mv. Slike fysiske inngrep i boligen vil Leier bli holdt erstatningsansvarlig for. Slike erstatningskrav kan trekkes fra depositum. Leier plikter å holde studentboligen med fellesareal ren, ryddig, tømme søppel på anviste steder regelmessig og holde rømningsveier åpne Utleiers plikter i leietiden

5 Utleier plikter å stille studentboligen til Leiers disposisjon i hele leieperioden. Det er kun Utleier som har ansvar for og skal foreta alt vedlikeholdet av studentboligen, nagelfast utstyr og fellesareal, herunder uteareal, slik at eiendommen er i den stand som følger av leiekontrakten og husleielovens bestemmelser. Dette omfatter blant annet skifte gulv, male eller tapetsere vegger, bytte vindu, skifte lås, skifte vannklosett, kraner, dørlåser, elektriske kontakter, brytere, varmtvannsberedere, holde ledninger og innretninger som tilhører avløp og vannforsyning, varme og elektrisk strøm i orden. Vedlikehold foretas så ofte det er nødvendig. Utleier forestår batteriskift på røyk-/brannvarslere. Videre har utleier ansvar for å sørge for at portrom, kjeller, trapper, ganger og loft er tilstrekkelig opplyst, og for at port- og gårdsrom og felles loftsrom og kjellerrom blir holdt rene. Ved mangler som oppstår i leietiden gjelder bestemmelsene i husleieloven 5-7. Leier må fremsette skriftlig klage til Utleier straks og senest innen 14 dager etter overtakelsen eller at mangelen ble oppdaget. Ved skjulte mangler gjelder klagefristen fra det tidspunktet den skjulte mangelen ble oppdaget. Dersom klagefristen ikke overholdes, anses det som at du har akseptert forsinkelsen eller mangelen. Med skriftlig klage menes at klagen må sendes enten per post eller e-post, og klagen må det oppgis hva mangelen er og hva som kreves utbedret/rettet. Ved mangler kan Leier kreve retting, prisavslag i husleien og/eller erstatning forutsatt vilkårene etter husleieloven er oppfylt. Det gis ikke erstatning for indirekte økonomisk tap. Dersom Utleier ikke etterkommer kravene i klagen, eller mangelen ikke kan avhjelpes eller utbedres, kan Leier heve leiekontrakten med mindre mangelen må anses som uvesentlig. For den tiden studentboligen lider av en vesentlig mangel og det er sendt klage/skademelding på denne, kan leier kreve et forholdsmessig prisavslag eller erstatning for økonomiske tap som følge av mangelen. Dersom leier ikke får medhold i sitt krav om prisavslag eller erstatning, kan leier klage på avslaget til direktøren og styrelederen. Klagen sendes til Studentboligene på det aktuelle campus, og skal være postlagt eller levert senest 6 seks dager etter at leier har mottatt avslaget. 8 Klage Mangler ved boligen kan forekomme, både ved innflytting og mens du bor i boligen. Det er viktig at du så raskt som mulig gir beskjed om det slik at Samskipnaden kan rette opp det som ikke fungerer. Slike mangler kan være for eksempel inventar som ikke fungerer som det skal, varmeovner som ikke fungerer, for dårlig renhold. Det er viktig å huske at det gjelder en 14 dagers frist for melding av mangel etter at du har flyttet inn. Ellers vil forholdet bli regnet som godtatt. 9 Trivselsregler

6 Leier plikter å følge trivselsregler og rimelige påbud som Utleier har fastsatt til sikring av godt bomiljø. De til enhver tid gjeldende ordensreglene finner du her TRIVSELSREGLER.docx. Særlig nevnes: Røyking er ikke tillatt i studentboligen, dens fellesareal eller ved inngangspartier. Røyking innendørs er saklig grunn til oppsigelse av leieforholdet. Det samme gjelder vold, trusler og skremmende adferd overfor andre. Lading av el-bil på ureglementerte steder, bruk og salg/oppbevaring av narkotika. Dyrehold er ikke tillatt på eiendommen. Leier kan sende skriftlig søknad til Utleier om tillatelse til dyrehold. Søknaden må oppgi hvilken type dyr den gjelder og være begrunnet. Dyrehold tillates ikke dersom dette fører til ulempe for utleier eller øvrige brukere. Dette innebærer at det ikke er aktuelt med husdyr for alle boliger med felles inngang/fellesarealer. Førerhund tillates. Leietaker kan ikke holde dyr før utleiers skriftlige tillatelse foreligges. Ved lufting av dyr må vises alminnelig respekt for omgivelsene. Dyrene må ikke luftes eller gjør fra seg i lekeområder. Avføring plukkes opp og kastes i egnede søppelbøtte. Tillatelsen kan når som helst trekkes tilbake dersom dyreholdet volder ulempe for utleier eller andre beboere. 9 Fremleie og opptak i husstand Leier har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre eller oppta personer i sin husstand uten forutgående skriftlig tillatelse fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelig lovbestemmelser, se husleiel. 7-2, 7-5 og 11-2 annet ledd. Forbudet er satt for at Utleier til enhver tid må ha oversikt over hvem som oppholder seg i boligen. Forbud mot framleie og forhåndsamtykke gjelder også korttidsleie i ferier ol. Dersom samtykke gis, kan samlet framleie ikke overstige 6 seks måneder i løpet av den totale botiden. Samtykke kan alltid nektes dersom husrommet klart blir overbefolket. Dersom fremleie godkjennes, blir fremleietager og fremleier solidarisk ansvarlige for oppfyllelse av leiekontrakten. Utleiers godkjennelse vil i tilfelle være betinget av at fremleietager skriftlig aksepterer dette ansvaret og tvangsfravikelsesklausulen i kontraktens pkt. 11 gjennom underskrift på kontrakten. 11 Leiers kontraktsbrudd og tvangsfravikelse Blir husleien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Utleier deretter har sendt betalingsvarsel/påkrav, vedtar Leier med dette at Utleier kan kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2 tredje ledd pkt. a. Leier kan ikke fremsette motkrav med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Hvis leiekontrakten er utløpt og Leier ikke flytter innen 14 dager etter at Utleier deretter har sendt fraflyttingsvarsel, vedtar Leier med dette at Utleier kan kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt. b og d. Ved vesentlig brudd på leiekontrakten, kan Utleier heve kontrakten. Leier plikter da straks å flytte ut av boligen. Som vesentlig kontraktsbrudd anses foruten unnlatt betaling av husleie ved forfall, vold, trusler, eller annen skremmende eller krenkende atferd mot øvrige leietakere eller personale, røyking innendørs samt bruk/oppbevaring/salg av narkotika, jf. husleiel Andre forhold kan også medføre heving av leiekontrakt.

7 Hvis Utleier hever kontrakten på grunn av vesentlig mislighold, plikter Leier å erstatte det leietap Utleier blir påført. Likeledes må han erstatte alle omkostninger som følge av misligholdet måtte påføre Utleier, herunder saksomkostninger og utgifter til ryddiggjøring og rengjøring. 12 Utflytting Ved fraflytting skal Leier tilbakelevere studentboligen med inventar og tilbehør i samme stand som ved overtakelsen med unntak av den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde og de mangler som Utleier selv plikter å utbedre, med mindre annet er avtalt, jf. husleieloven Leier skal for egen regning sørge for ordentlig rengjøring av studentboligen og fellesrom før fraflytting, både av gulv, vegger, tak, skap og vinduer skal vaskes. Det finnes veiledning for hvordan renholdet skal utføres. Dersom ordentlig rengjøring ikke er foretatt, kan Utleier kreve dekket alle nødvendige utgifter til utbedring, jf. husleiel 10-3 annet ledd. Etterlatte eiendeler tas hånd om av Utleier for Leiers regning. Søppel og skrot kan kastes umiddelbart for Leiers regning. Utleier kan selge Leiers eiendeler for Leiers regning. Alle nøkler skal tilbakeleveres. Dersom samtlige nøkler ikke tilbakeleveres gjøres Leier ansvarlig for kostnadene i forbindelse med utskifting av lås. Utleiers utgifter til å gjøre ordentlig renhold, lagre Leiers eiendeler, kaste søppel eller skifte lås, kan Utleier kreve dekket av depositumet. 13 Husleieloven Avtalen gjelder leie av bolig til personer med spesielt boligbehov av midlertidig karakter etter husleieloven Dette gir Leier færre rettigheter ved leie av bolig som skal brukes midlertidig. Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og fravikelige bestemmelser i husleieloven, går avtalen foran. *****

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på Husleiekontrakt Denne leiekontrakten regulerer, sammen med husleieloven, leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Ved leie av husrom, skal det skrives kontrakt. Kontrakten bør fylles

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER Dette dokumentet er veiledning for saksbehandler for undertegning av leiekontrakter som inngås med Kristiansand Boligselskap KF for leie av bolig

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR UTLÅN ELLER UTLEIE *1) AV SKOLER OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I OSLO KOMMUNE

STANDARDKONTRAKT FOR UTLÅN ELLER UTLEIE *1) AV SKOLER OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I OSLO KOMMUNE STANDARDKONTRAKT FOR UTLÅN ELLER UTLEIE *1) AV SKOLER OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I OSLO KOMMUNE 1. UTLEIER Navn: Persbråten videregående skole Organisasjonsnummer: 974 590

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS

ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRNES ØVRE HAGAVEG 2, 2150 ÅRNES ÅRNES SENTRUM - MODERNE 3-ROMS LEILIGHET TOTALOPPUSSET I 2015-3 SOVEROM - PARKERINGSPLASS LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: ETTER

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD.

SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ELGESETER ELGESETER GATE 39, 7030 TRONDHEIM SENTRAL 2-ROMSLEILIGHET MED STRØM, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT! NYOPPUSSET BAD. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. ELEKTRISITET

Detaljer

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Leie inkl. integrert komfyr. Adresse Inkognitogata 32 - H0314, 0256 OSLO Møblering Etasje 3 Etasje Leie pr mnd Kr. 8 500,- Areal Primærrom 23 m 2 Bruksareal

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM

SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SANDSGATE 46 H0201, 4014 STAVANGER SANDSGATE 46 - NYOPPUSSET 4-ROMS - ROMSLIG OG MED 3 SOVEROM LEIEPRIS: KR. 14 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN

BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BERGEN SENTRUM SANDBROGATEN 3, 5003 BERGEN BERGEN SENTRUM - 1 SOVEROM + 1 DISPONIBELT ROM - LEKKER LEILIGHET PÅ BRYGGEN LEIEPRIS: KR. 13 321 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT -

3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 65, 4032 STAVANGER 3 SOVEROM - SENTRAL - MØBLERT - LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2014 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 87 KVM. ANTALL ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER DYKJELSLETTA 34, SOKKELETASJE, 4032 STAVANGER GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 6 000 PR. MND.

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV IDRETTSHALL OG ROM I SKOLER I VERRAN KOMMUNE 1 1. Innledende bestemmelser 1.1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for leie av alle kommunale arealer ved idrettshall og skoler

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Følgende leiekontrakt ( Kontrakten ) er inngått mellom

LEIEKONTRAKT. Følgende leiekontrakt ( Kontrakten ) er inngått mellom LEIEKONTRAKT Følgende leiekontrakt ( Kontrakten ) er inngått mellom Utleier: Norges arktiske studentsamskipnad, org. nr. 958 673 027, Teorifagbygget hus 2, Universitetsvegen 29, 9019 Tromsø. og Leier NAVN

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVNEVEIEN 56, 4056 TANANGER TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 12 900 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530.

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LEIRSUND FARSEGGEN 69 B, 2015 LEIRSUND NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. LEIEPRIS: KR. 15 500 PR.

Detaljer

ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT.

ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRSTAD ÅRSTADGEILEN 30, 5009 BERGEN ÅRSTAD - SENTRAL 2-ROMS - STRØM ER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE.

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE HÅKON MAGNUSSONS GATE 3C, 7041 TRONDHEIM MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING INKLUDERT I

Detaljer

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GRÜNERLØKKA TOFTES GATE 57 A, 0552 OSLO GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer