Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark"

Transkript

1 Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang: Etasje: Romnr.: Pris pr. mnd 2. Leietakers aksept av leiekontrakten 1. Oversendelse av denne leiekontrakt er et tilbud fra utleie om leie av bolig. Dersom tilbudet aksepteres, må leietaker innen fastsatt frist som fremgår av tildelingsbrevet, returnere ett eksemplar til utleier i undertegnet stand. Signert kontrakt (papir/digitalt) er bindende. Oversittes fristen for aksept, bortfaller tilbudet om bolig og utleier har da rett til å leie ut boligen til andre. 2. Ved aksept av denne kontrakten har leietaker godtatt enhver leiesats og boligtype innenfor angitt studentbolig i henhold til bilag 1, jfr. bilag 1, som er en del av kontrakten. Videre aksepteres det til en hver tid gjeldende bolig- og ordensreglementet og de regler som gjelder for bruk av hybelnettet, jfr. SiTels hjemmeside: som del av denne kontrakten. 3 Forutsetninger for leieforholdet 1. Forutsetningen for leieforholdet er at det studium leietaker har oppgitt i søknad om bolig, er leietakers hovedbeskjeftigelse i leieperioden. 2. Leietakeren må være student ved HiT (eller politihøgskolen), og boligen skal dekke leietakers boligbehov i studietiden. 3. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier om denne forutsetningen ikke lenger er til stede. Om leietaker ikke lenger har det oppgitte studium som hovedbeskjeftigelse, vil utleier kunne si opp leieforholdet med 1-en måneds varsel. Utleier kan fravike dette kravet i særlige tilfelle. 4. Leieforholdets varighet 1. Leieavtalen gjelder fra og med til og med.. og opphører uten oppsigelse på angitt dato. 2. Høstsemesteret blir regnet fra 1. august til 31. desember og vårsemesteret fra 1. januar til 31. juli. Inntil 2015 regnes høstsemesteret i Bø fra 15. august og vårsemesteret varer til 15. juni. 3. Leietaker må før leieperiodens utløp enten a) søke om tildeling av ny kontrakt, eller b) gi melding om utflytting. I begge tilfeller må fastsatt skjema benyttes innen fastsatt frist, se «Min side» på SiTel-Boligtorget. Manglende eller forsinket innsendelse av skjema anses som mislighold av kontrakten.

2 4. Leietaker har rett til å si opp leiekontrakten i leieperioden med en oppsigelsesfrist på 3 måneder, regnet fra første i påfølgende måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Ny adresse skal oppgis seinest ved utflytting. For studenter som avbryter studiet/ikke avlegger eksamen og flytter fra studiestedet, gjelder 1.mnd. s oppsigelsesfrist regnet fra første i påfølgende måned. Det samme gjelder om det finnes andre til å overta leiekontrakten. 5. Leietakerne i Bø kan inntil 2015 få borett i sommertiden etter særskilt søknad, mot avtalt husleie. 5 Overlevering 1. Med mindre annet er avtalt, foretas overlevering av boligen senest 14 dager etter avtalt start for leieforholdet. Dersom leietaker uten særskilt avtale har unnlatt å overta boligen 14 dager etter avtalt start for leieforholdet, jf. 4, har utleier rett til å heve kontrakten og tildele boligen til annen boligsøker. Leietaker må i så fall påregne å erstatte utleiers økonomiske tap med inntil 2 - to - måneders leie. 2. Ved forsinket overlevering fra utleier, kan leietaker fastholde avtalen jf. husleieloven 2-9 eller kreve erstattet sitt direkte tap jf Er forsinkelsen vesentlig, kan leietaker heve jf Overflytting bytte av bolig 1. Leiekontrakten faller bort hvis boligen blir ødelagt av brann eller annen hendelig begivenhet, likegyldig om det skjer før eller etter at leietakeren har overtatt boligen. 2. Dør leietakeren, har både dødsboet og utleieren rett til å si opp kontrakten med lovlig frist,, jfr. husll Når det gjelder retten til å tre inn i leiekontrakten, vises til husll Ved større oppussings-/rehabiliteringsarbeider kan leietakeren bli pålagt å flytte over til annen egnet bolig. Leietaker kan normalt ikke påregne å få tilbake sin opprinnelige bolig etter at arbeidet er utført. Leietakeren skal ha skriftlig varsel før arbeidene blir igangsatt, jfr. husll. 5-6, 3.ledd. 4. Leietaker kan søke om overflytting til annen bolig, og vil da pålegges et flyttegebyr, jfr. bilag 1. Alle økonomiske forhold fra tidligere leieforhold skal gjøres opp. Det vil bli belastet husleie for begge boliger i den perioden begge boliger disponeres. 7. Husleien 1. Den til en hver tid gjeldende månedsleie fremgår av satsene i bilag 1. Utleier forbeholder seg retten til å endre leiesatsene med en-1-måneds skriftlig varsel. Når det gjelder leieregulering, vises til husll. 4-2 og 4-3. (2) 2. Husleien betales senest den 15. i hver måned. Forfaller leien på en lørdag, søndag eller en helligdag, utsettes forfallsdagen til den nærmest påfølgende virkedag. Leietakeren er ansvarlig for husleien fra den dag leieforholdet tar til å gjelde (jfr. 4), selv om leietakeren flytter inn på et senere tidspunkt. 3. Ved for sen betaling blir innfordring iverksatt, og kostnadene belastes leietaker. Purre- og påkravsgebyr fremgår av bilag Leietakeren er ansvarlig for husleien i hele leieforholdets varighet, jfr. 4, selv om fraflytting finner sted tidligere. Dersom leieforholdet blir hevet eller sagt opp av utleier, er leietaker ansvarlig for husleien fram til nytt leieforhold for det aktuelle leieobjektet tar til å gjelde. I spesielle tilfeller kan det etter søknad gis betalingsutsettelse. 8. Overlevering av bolig 1. Utleieren plikter å stille boligen til rådighet for leietaker til avtalt tid, rengjort og i ordentlig stand, jfr. husll Reklamasjon om eventuelle mangler må fremsettes innen rimelig tid etter at leietaker oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ellers taper leietaker sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. 3. Reklamasjonen bør skje skriftlig og det bør opplyses hva som kreves rettet. Ved feil/mangler kan leietaker kreve retting, prisavslag og/eller erstatning jf husleielovens kap. 2. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Ved vesentlig mislighold kan leietaker heve avtalen.

3 9. Utleierens plikter i leietiden 1. Alt innvendig og utvendig vedlikehold av boligen og eiendommen for øvrig er utleiers ansvar. Det påhviler utleier å holde boligen i tilsvarende stand som ved overleveringen, med fradrag av alminnelig slitasje og elde. 2. Utleier har plikt og rett til med jevne mellomrom å inspisere renhold av felleskjøkken og fellesbad. Utleier kan utbedre renhold på felleskjøkken/bad når krav om utbedring, etter gitt varsel, ikke er etterkommet. Kostnadene for dette arbeidet belastes beboerne. 3. Utleier eller den utleier bemyndiger skal påse at ro og orden blir overholdt. 4. Dersom det oppstår mangler i leietiden, kan leietaker gjøre gjeldende krav som nevnt i 9, jf. husleielovens 5-7. Leietakers reklamasjon skal skje som beskrevet i Leietakers reklamasjon på feil/mangler anses som et samtykke til at utleier foretar befaring/utbedring så snart som mulig, på hverdager mellom og Ved befaring/utbedring skal utleier søke å ivareta leietakers behov. 10. Utleiers kontraktsbrudd 1. Leietaker som i henhold til leieavtalens 2 har akseptert leieavtalen, men som ikke får stilt bolig til disposisjon permanent eller midlertidig fra den dag leieforholdet tar til å gjelde, kan kreve at utleier dekker alternativ tilsvarende bolig eller hotell eller pensjonatopphold i rimelig prisklasse. 2. Mangler eller skader som leietaker har påpekt ved innflytting, eller senere, plikter utleier å utbedre uten ugrunnet opphold. 3. Skyldes mangelen at det pågår vedlikeholdsarbeid, eller at det er andre gode grunner for mangelen, har utleier rett til å avhjelpe mangelen midlertidig, selv om dette gir en dårligere, men likevel akseptabel løsning for leietakeren, enn den som fremgår av avtalen. 4. Etterkommer ikke utleier leietakerens krav om utbedring, eller kan mangelen ikke avhjelpes eller utbedres som nevnt ovenfor, kan leietakeren heve avtalen med mindre mangelen må regnes som uvesentlig. 5. For den tid boligen lider av en mangel som ikke må anses som uvesentlig, og som det er sendt skademelding på, kan leietakeren kreve et forholdsmessig prisavslag eller erstatning. 6. For det tilfellet at leietakeren ikke får medhold i sitt krav om prisavslag eller erstatning kan leietakeren anke avslaget til styret. Anken sendes til SiTel og skal være postlagt eller levert til SiTel senest 6 seks dager etter at leietakeren har mottatt avslaget. 11. Leietakers plikter og ansvar i leietiden 1. Leietakeren plikter å behandle boligen og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. 2. Leietaker har medansvar for vask av felleskjøkken og fellesbad. Utleier kan utbedre renhold på felleskjøkken/bad når krav om utbedring, etter gitt varsel, ikke er etterkommet. Kostnadene for arbeidet belastes beboerne, jf. 9 (2). 3. Leietaker skal ikke opptre på en slik måte at andre beboere har grunn til å føle seg truet. Leietakeren plikter å vise hensyn overfor de andre beboerne, bl.a. ved å respektere deres arbeids- og nattero. Vesentlig brudd på disse reglene kan føre til at utleier velger å avslutte leieforholdet, jf. 15 (2). 4. Leietaker plikter å rette seg etter det til enhver tid gjeldende ordensreglement, samt gjøre seg kjent med bygningens branninstruks og innrette seg etter denne. Leietaker er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av personer leietaker gir adgang til boligen/eiendommen. 5. Boligen må ikke benyttes til annet enn boligformål. 6. Når forholdene krever at det må foretas inspeksjoner, vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og fornyelser, må leietakeren finne seg i at utleier, eller den utleier bemyndiger, skaffer seg adgang til boligen. Leietaker skal i så fall varsles i rimelig tid. Det kan gis nærmere regler om dette i ordensreglementet.

4 7. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier dersom leietaker oppdager skade som må utbedres uten opphold. Leietaker plikter også å gjøre det som er nødvendig for å avverge økonomiske tap for utleier som følge av slike skader. Andre skader på eiendommen plikter leietaker å sende melding om uten unødig forsinkelse. Er leietaker ikke ansvarlig for skaden, kan leietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid. 8. Lar leietaker være å gi melding som nevnt over, kan leietaker tape eventuelle rettigheter og være ansvarlig for det tap dette påfører utleier. 9. Leietakeren må ikke uten tillatelse fra utleier fjerne komfyrer, ovner, kjøleskap, møbler o.l. fra boligen, eller foreta malingsarbeider eller annen oppussing. Det er heller ikke tillatt å montere antenner uten tillatelse fra utleier. 12. Leietakers erstatningsansvar 1. Leietakeren må erstatte all skade på utleiers eiendom, enten den er selvforskyldt eller skyldes leietakerens husstand eller andre som leietakeren har gitt adgang til boligen eller annen del av utleiers eiendom. 2. Leietakeren er ikke ansvarlig for skader eller mangler som skyldes alminnelig slitasje og elde. 13. Framleie/opptak i husstanden 1. Framleie eller opptak av husstandsmedlemmer er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra utleier. Godkjenning kan nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommendes person tilsier det. 14. Dyrehold 1. Dyrehold er ikke tillatt. 2. Dersom leietaker har gode grunner for å holde dyr, skal begrunnet søknad om dette sendes utleier slik at utleier kan vurdere om betingelsene for dyrehold er oppfylt, herunder undersøke følgene av dyrehold på eiendommen. 3. Dyrehold tillates under enhver omstendighet ikke dersom dette medfører ulempe for utleier eller øvrige brukere/leietakere på eiendommen. Leietaker kan ikke holde dyr før utleiers skriftlige tillatelse foreligger. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom ulemper som nevnt skulle oppstå. 15. Leietakers kontraktsbrudd utkastelse 1. Blir leie eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 - fjorten - dager etter at varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, vedtar leietaker at tvangsfravikelse («utkastelse») kan skje uten søksmål etter 13-2, 3. ledd, bokstav a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Flytter ikke leietaker når leietiden er ute, kan tvangsfravikelse likeens skje uten søksmål etter 13-2, 3. ledd, bokstav b) i tvangsfullbyrdelsesloven. 2. Gjør leietaker ellers noe vesentlig brudd på leiekontrakten, kan leiekontrakten heves, jf. husleieloven 9-9. Vesentlig brudd på leiekontrakten foreligger bl.a. dersom: a) leietaker vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som følger av leiekontrakten, b) leietaker tross skriftlig advarsel fra utleier i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleier, eiendommen eller øvrige brukere, c) leietaker uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleier ikke bringer forholdet til opphør, d) leietaker uten å ha rett til det bruker boligen på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller e) leietaker for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leiekontrakten til opphør. 3. Dersom leietaker i disse tilfellene ikke frivillig fraflytter boligen, kan leietaker bli tvangsutkastet av boligen etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd bokstav d. 4. Leietaker som flytter etter tvangsfravikelse eller krav fra utleieren på grunn av mislighold, plikter å betale leie for den tid som er igjen av kontraktsperioden, eventuelt med fradrag av det som utleier får inn ved ny utleie. Leietaker er også ansvarlig for de omkostninger som tvangsfravikelse, søksmål og rydding i tilfelle fører med seg.

5 16. Fraflytting 1. Når leietiden er utløpt skal leietakeren levere boligen med tilbehør tilbake til utleier, rengjort og i samme stand som da den ble overtatt, bortsett fra forringelse som følge av elde, alminnelig slitasje og de mangler utleier selv plikter å utbedre. 2. På flyttedagen skal leietakeren ha flyttet ut og levert nøkler til utleier innen kl Leveres nøkler etter dette tidspunkt blir leietaker belastet for leie frem til det tidspunkt nøklene blir levert. 3. Leietakeren er erstatningsansvarlig dersom det ved fraflytting viser seg å være skader og/eller mangler som leietakeren verken har varslet om ved innflytting, eller senere har klaget over slik som foreskrevet i 11, 7.ledd, og leietakeren ikke kan dokumentere at leietakeren ikke er erstatningsansvarlig i henhold til 12 første ledd, og skadene og/eller manglene ikke skyldes vanlig slit og elde. 4. Leietakeren skal i god tid, og senest to dager før utflytting, ta kontakt utleier, eller den utleier bemyndiger, og avtale tid for inspeksjon. Dersom disse har noe å utsette på rengjøringen eller ryddingen, kan leietakeren selv utbedre manglene. 5. Mangler som leietakeren ikke har utbedret, kan utleier utbedre på leietakerens bekostning. Krav i denne sammenheng skal utleieren gi leietakeren skriftlig melding om senest en måned etter fraflyttingsdagen. 6. Når leietakeren fraflytter boligen er han forpliktet til å ta med seg alle sine eiendeler. Dersom det etter fraflyttingstidspunktet likevel finnes løsøre i boligen som antas å tilhøre leietakeren, eller noen i hans evt. husstand, skal utleier på leietakerens regning ta vare på dette. Rent skrot kan likevel kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid kan utleier kreve rimelig godtgjørelse for dette. Forøvrig vises det til husleielovens 10-3, annet ledd. 17. Verneting (1) Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 18. Forholdet til husleieloven 1. Denne avtalen gjelder utleie av bolig som skal brukes av personer med spesielt boligbehov av midlertidig karakter, jfr. husleielovens Reglene i husleielovens 11-2 gir leietakeren færre rettigheter enn ved leie av annen bolig. I den utstrekning ikke annet er avtalt kommer husleieloven av nr. 17 til anvendelse på leieforholdet. Undertegnede og utleier er kjent med og vedtar alle punktene i denne avtalen som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav leietaker og utleier får hvert sitt. Bø/Notodden/Porsgrunn/Rauland, den Som utleier: Studentsamskipnaden i Telemark Jan Erik Woll Boligsjef Som leietaker: Leiekontraktens ene eksemplar beholdes av leietaker, det andre returneres SiTel

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se etter i en leilighet. Vi har takket ja til leiligheten,

Detaljer