LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes..."

Transkript

1 LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

2 På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter bolig, er på annonsesidene i aviser og på internett, eventuelt kan du legge ut egen annonse. Du kan også oppsøke bedrifter som leier ut boliger, eller du kan forhøre deg blant venner og bekjente om de vet om en bolig til leie. VISNING HVORFOR bør jeg gå på visning? Du kan ikke kreve utbedring av, eller leieavslag for en feil eller mangel du burde ha oppdaget på visning. Hvis du ikke gir beskjed før dere inngår en avtale om en mangel du oppdager på visning, anses det som at du har godtatt mangelen. Dersom det derimot er en skjult feil eller mangel, altså en mangel du ikke kunne eller burde ha lagt merke til på visning, kan du kreve at utleieren utbedrer mangelen. Hvis utleier oppfordret deg til å komme på visning, og du lot være å gå, kan du ikke senere klage på feil og mangler ved boligen som du burde sett på visningen. Dersom du ikke gikk på visning på grunn av sykdom, høye kostnader, lang vei eller fordi utleier garanterer at boligen er i topp stand, kan du klage på mangler du ville sett på visning. HVA må jeg se etter når jeg er på visning? Undersøk boligen for feil og mangler. Test for eksempel varmekablene på badet, kjøkkenviften, baderomsviften, annen ventilasjon, om vinduene lar seg åpne og lukke, sjekk vinduskarmer for misfarging, fl ekker og annet som kan gi mistanke om sopp, lekkasjer eller fuktighet i boligen. Gjør utleier oppmerksom på ting som åpenbart bør fi kses. Slik viser du at du ikke godtar å leie boligen med mangelen. Spør gjerne om å få manglene merket på leieavtalen og spør om når de vil bli utbedret. Har du først takket ja til boligen, er du bundet til avtalen selv om boligen ikke var helt slik du hadde forventet. Et muntlig ja binder deg og utleier like mye som om du har underskrevet leieavtalen.

3 TIPS! Ta bilder av leiligheten når du fl ytter inn. Dette sikrer eventuelle bevis dersom utleier holder deg ansvarlig for mangler som allerede var der da du fl yttet inn. Utleiers opplysningsplikt Utleier har plikt til å fortelle deg om mangler ved boligen før dere inngår avtalen. Dersom utleier handler grovt uaktsomt eller uærlig, ved å ikke fortelle om feil og mangler, kan du holde han ansvarlig for mangelen. Utleier har da ansvar for å reparere mangelen. Dersom utleier retter opp de feilaktige opplysningene før dere inngår en leieavtale, vil det ikke regnes som en mangel. Du kan heller ikke gjøre gjeldende at opplysninger er feil dersom du visste eller burde visst at de var uriktige. Eksempel på dette er dersom utleier har informert om at det er 5 rom, men på visning ser du at det i realiteten er 4. Utleier har også plikt til å gi deg opplysninger som han burde forstå har betydning for deg. Eksempler er støyende naboer eller dårlig lydisolering. I hvilken stand skal boligen være? Boligen må være i samsvar med det du har avtalt med utleier på forhånd, og de opplysninger som utleier har gitt deg. Et eksempel er når utleier har sagt at boligen har kjøleskap og komfyr, vil det være en mangel ved boligen dersom dette ikke er tilfelle. Utleier vil være ansvarlig for denne mangelen, og har plikt til å utbedre den. Boligen skal også være ryddet og rengjort, dersom ikke noe annet er avtalt. Ved leid som den er -avtaler skal du overta boligen i den standen den er. Da kan du ikke gjøre feil og mangler gjeldende. Men utleier må fortsatt opplyse om eventuelle feil og mangler ved boligen. Det er mulig for utleier å fraskrive seg ansvar for presist angitte omstendigheter. For eksempel for reparasjoner på hvitevarene i boligen, eller for det elektriske anlegget. Både ved vanlige leieavtaler og leid som den er avtaler, kan du heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom boligen har en vesentlig mangel.

4 LEIEAVTALEN Utleier kan ikke stille deg dårligere i leieavtalen enn det som kommer frem av loven. Dermed vil reglene i husleieloven alltid gå foran en leieavtale som stiller deg dårligere enn de rettigheter du har etter loven. TIPS! Les leieavtalen nøye. Da vet du hva du binder deg til, og får ingen ubehagelige overraskelser senere. Ta vare på leieavtalen. Slik kan du i ettertid sjekke dine rettigheter og plikter dersom du lurer på noe. Den er også viktig for advokat eller andre du henvender deg til for å få hjelp. Du har krav på en skriftlig leieavtale dersom du ber om å få det. HUSLEIEN Leieavtalen skal oppgi husleien som et fast beløp. Husleien skal være rimelig. Kun brensel og strøm kan kreves i tillegg, men det må være avtalt på forhånd. Utleier kan kreve at du betaler forskuddsleie, men da kun et beløp som tilsvarer en måneds leie. Utleier kan ikke kreve gebyr for å utlevere husnøkler og lignende, fordi slike utgifter er skjult husleie. DEPOSITUM Dersom utleier vil at du skal betale depositum, må det avtales før dere undertegner leieavtalen. Depositumet skal settes inn på egen depositumskonto. Årsaken til dette er at ingen av dere skal kunne disponere kontoen uten den andres samtykke. Det er utleier som skal betale for opprettelsen av kontoen.

5 Depositumet kan ikke være høyere enn seks måneders husleie. Rentene på depositumet tilhører deg som leietaker. Du kan når som helst be banken om å utbetale rentene. Dersom depositumet ikke settes inn på en særskilt konto, anses pengene som forskuddsleie. GARANTI Garanti vil si at en bank, sosialkontoret, foreldre eller bekjente sier at de har penger som tilsvarer den sum utleieren krever i depositum. Garantisten skal betale dersom du påfører boligen skader eller skylder husleie. Garanti og depositum skal til sammen ikke utgjøre mer enn 6 måneders leie. Under leieforholdet... ENDRING AV HUSLEIE Både du og utleier kan regulere leien etter konsumprisindeksen en gang per år. Dette må skje skriftlig og med en måneds varsel. Endringen kan tidligst gjøres ett år etter siste leiefastsetting, og må ikke være større enn endringen i konsumprisindeksen etter siste gang leien ble justert. Utleier kan kun regulere for 1 år om gangen. Vil utleier regulere for et større tidsrom må utleier benytte seg av reglene om gjengs leie. Gjengs leie vil si den leien som er normalt å kreve for en bolig i det aktuelle området og med den standarden som din bolig har. Dersom du har bodd i boligen i mer enn 2 år og 6 måneder kan du eller utleier kreve at leien justeres til gjengs leie. Den nye leien vil tre i kraft etter 6 måneder.

6 BRUK OG VEDLIKEHOLD Utleier kan ikke gripe inn i din bruk av boligen så lenge du bruker boligen slik dere har avtalt, og ikke utsetter den for større skaderisiko enn det som er normalt. Utleier kan ikke sette opp ordensregler for boligen som vil være urimelige. Slike regler kan for eksempel være bestemmelser om hvem du får ha på besøk. Du må følge vanlige ordensregler og rimelige påbud fra utleier. Dersom du misligholder denne plikten vesentlig, kan utleier kreve leieavtalen hevet. Se mer om dette under Utkastelse nedenfor. Utleier kan fastsette forbud mot å ha dyr. Det kan likevel fi nnes unntak fra dette dersom du må ha dyr på grunn av spesielle behov. For eksempel førerhund. Dersom du anskaffer et dyr uten utleiers samtykke og det viser seg at du ikke har rett til å holde husdyr, vil det anses som mislighold av leieavtalen. Både du og din utleier har ansvar for vedlikehold av boligen Du som leietaker har plikt til å holde boligen i stand slik at den er i samsvar med leieavtalen. Det følger av husleieloven at du må vedlikeholde ting som dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og varmtvannsbeholdere. Du må også selv vedlikeholde det inventar og utstyr som følger med boligen, som ikke er en del av det faste inventaret. Dette vil typisk være møbler, fjernsyn og hvitevarer som befi nner seg i boligen din. Dersom store deler eller hele gjenstander som tilhører utleier må skiftes ut, vil dette være utleiers ansvar. Utleier har plikt til å vedlikeholde boligen på utsiden og innsiden, slik at boligen vil være i kontraktmessig stand. Fordelingen av vedlikeholdsplikt kan imidlertid avtales mellom deg og utleier. MANGLER VED BOLIGEN HVA er en mangel? Hva som kan anses som en mangel i boligen din, kommer an på hva som kommer frem av leieavtalen. Står det klart i avtalen at boligen for eksempel har en lav standard, skal det mer til for at noe anses som en mangel. Dersom avtalen ikke sier noe om boligens stand, vil også det inntrykk du fi kk av boligen på visning være av betydning. Dessuten kan leieprisen være en indikator på hvor høy standard du kan kreve.

7 Mangler som oppstår under leieforholdet Boligen skal være i kontraktmessig stand under hele leieperioden. Dersom det oppstår mangler under leieperioden som du ikke er ansvarlig for, kan mangelen kreves utbedret av utleier. Slike mangler kan være fysiske mangler ved boligen, for eksempel at det mangler et dørhåndtak. Andre mangler kan være vond lukt eller støy. Sopp, fukt og for dårlig inneklima, er også eksempler på typiske mangler som kan oppstå under leietiden. Når du oppdager en mangel må du si ifra til utleier innen rimelig tid. Du bør altså si ifra så raskt som mulig. Det er lurt å gjøre dette skriftlig av bevismessige grunner. I brevet må du spesifi sere hvilke mangler du mener utleier skal utbedre. Eksempel på dette kan være at viften på badet ikke virker. Gir du ikke beskjed om dette, og fuktigheten fører til soppskader, kan utleier holde deg ansvarlig for skadene. Dersom det har skjedd en skade ved boligen som må repareres umiddelbart, plikter du straks å si fra til utleier om dette. Du har da en plikt til å begrense skaden. Eksempler på slike skader kan være vannlekkasjer og knuste vinduer. Utleier har plikt til å rette mangelen innen rimelig tid. Hva som kan anses som rimelig tid er ca. 14 dager. Dersom utleier ikke retter mangelen innen rimelig tid, kan du enten reparere den selv eller leie inn andre til å gjøre det. Her må du velge den rimeligste måten. Disse utgiftene plikter utleier å dekke. Dersom du retter mangelen selv, kan du kreve rimelig godtgjørelse samt eventuelle materialkostnader. HVA KAN JEG GJØRE dersom utleier ikke retter mangelen eller bruker for lang tid? Reduksjon i leien Du kan kreve reduksjon i leien frem til mangelen blir rettet. Hvor mye leien skal reduseres, må vurderes ut i fra hvor stor forskjell det er på boligens stand med og uten mangelen. Holde tilbake leie Dersom du ikke får til en avtale med utleier om reduksjon i leien, kan du holde tilbake leie inntil mangelen blir rettet. Du må skriftlig si fra til utleier at du holder tilbake penger og hvorfor. Du kan holde tilbake den summen du trenger for å sikre kravet, og disse pengene må ikke brukes. For å unngå at utleier hever leieavtalen fordi du ikke betaler leien, kan du opprette en deponeringskonto. Heving Dersom utleier ikke retter mangelen, og den er vesentlig, kan du heve avtalen. Det vil si at du kan fl ytte ut med det samme uten hensyn til den leietid du har avtalt med utleier i leieavtalen. En vesentlig mangel er en mangel som gjør at boligen ikke kan brukes på vanlig måte, leieverdien blir betydelig redusert eller at boligen blir ubeboelig. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangler.

8 UTLEIERS ADGANG TIL BOLIGEN Utleier har kun rett til å komme inn i boligen for å: - Se at din bruk er i samsvar med avtalen. - Utføre vedlikehold. - Utføre lovlige forandringer på boligen. Før utleier kan ta seg inn i boligen din, skal du få beskjed på forhånd. Som hovedregel skal varselet gis minimum en uke i forveien. Det kan være lurt å være til stede når utleier tar seg inn i boligen din. Når leieforholdet avsluttes... OPPSIGELSE Tidsbestemt leieavtale Dersom du har en tidsbestemt leieavtale vil det stå i leieavtalen hvilken dato du skal fl ytte ut. Hvis du har en slik leieavtale, er du forpliktet til å betale leie helt frem til den dato leieforholdet skal avsluttes. Dersom du har en tidsbestemt leieavtale og fremdeles velger å fl ytte må du betale leie frem til utleier har fått leid ut boligen på nytt. Her har utleier plikt til snarest mulig å skaffe en ny leieboer slik at du ikke trenger å betale leie lenger enn nødvendig. Det er mulig å avtale at en tidsbestemt leieavtale kan oppsies før den bestemte dato. Når du har en tidsbestemt leieavtale, er du forpliktet til å fl ytte ut når leieavtalen utløper. Dersom du vil fortsette å bo må dette avtales Tidsubestemt leieavtale Hvis du har en tidsubestemt leieavtale står det ikke i leieavtalen når du må fl ytte fra boligen. Ved en tidsubestemt leieavtale kan du avtale med utleier den oppsigelsesfrist du ønsker. Dersom dette ikke er avtalt gjelder lovens frist. Etter loven er oppsigelsesfristen som hovedregel på 3 måneder. Oppsigelsesfristen slutter alltid på den siste dagen i måneden. Dette vil si at selv om oppsigelsesfristen for eksempel begynner å løpe fra den 15. mai vil fristen gå ut 31. august og ikke den 15 august. En tidsubestemt leieavtale kan sies opp både av utleier og deg dersom ikke annet er avtalt.

9 HVA er en korrekt oppsigelse? Du kan si opp din leieavtale muntlig og trenger ikke å begrunne oppsigelsen. Det kan likevel være lurt å si opp skriftlig, da skriftlig alltid er bedre enn muntlig dersom det oppstår uenighet mellom deg og utleier. Utleier må: - Gi en skriftlig oppsigelse - Oppsigelsen må begrunnes. Gyldig begrunnelse er kun der utleier eller en i hans husstand trenger boligen selv, boligen skal ombygges, at du har misligholdt leieavtalen, eller dersom utleier har en annen saklig grunn. - Oppsigelsen må inneholde opplysning om at du kan protestere skriftlig innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. - Oppsigelsen skal informere om at dersom du ikke protesterer innen fristen, taper du retten til å nekte oppsigelse. Dersom utleiers oppsigelse ikke inneholder de vilkårene som er nevnt over, er oppsigelsen ugyldig og uten virkning. Dersom du vil protestere på oppsigelsen må du sende en skriftlig protest innen 1 måned etter du mottok oppsigelsen. Du kan følge denne malen: Til utleier: Navn Adresse Postadresse Jeg vise til Deres oppsigelse av mitt leieforhold i (adresse) mottatt (dato). Jeg protesterer mot oppsigelsen, innen en måned etter at jeg har mottatt oppsigelsen jfr husleieloven 9-8. Dersom utleier reiser sak skal retten vurdere om oppsigelsen er saklig og rimelig. Dersom oppsigelsen ikke er saklig og rimelig, setter retten oppsigelsen til side. Det retten kommer til er bindende for deg. Oppsigelsen faller bort hvis husleier ikke har reist søksmål mot leieren innen tre måneder etter at leierens frist løp ut. Sted/ dato leieboers underskrift

10 UTKASTELSE HVA er utkastelse? Utkastelse er når din utleier ved hjelp av namsmannen stenger deg ute fra din bolig. Utleier kan altså aldri selv kaste deg ut fra boligen. Namsmannen er en offentlig tjenestemann som har myndighet til å gjennomføre utkastelse. Selv om du har fått varsel om utkastelse betyr ikke dette nødvendigvis at du må flytte. NÅR kan huseier sette i gang (begjære) utkastelse? Leietiden din er ute Dersom du har en tidsbestemt leieavtale vil det stå i leieavtalen hvilken dato du skal fl ytte ut. I utgangspunktet har du en plikt til å fl ytte ut innen denne dagen, hvis ikke du har avtalt noe annet med utleier. Du har vesentlig misligholdt leieavtalen Dersom du vesentlig har misligholdt leieavtalen, kan utleier begjære utkastelse. Eksempler på hva som kan være vesentlig mislighold fra din side, er at du leier ut boligen til andre uten at utleier vet eller har godkjent dette. Det samme vil gjelde dersom du lar venner og bekjente bo sammen med deg i boligen over lenger tid, uten utleiers samtykke. Husk at utleier også kan heve avtalen dersom du i vesentlig grad misligholder din plikt til å holde normal ro og orden i boligen. Du har ikke betalt husleien Dersom du ikke har betalt husleien din, har utleier rett til å heve avtalen med deg. Dette betyr at han kan sette i gang (begjære) utkastelsesprosessen ved utkastelse. For å unngå utkastelse må du enten betale det du skylder, eller be om en betalingsutsettelse. Utleier kan ikke kaste deg ut dersom du rettmessig har holdt tilbake penger på grunn av en mangel ved boligen. Dette forutsetter at du har gitt beskjed om hvorfor du ikke har betalt husleien, og har satt pengene inn på en egen konto (en sperret konto). Du har mottatt en gyldig oppsigelse Hvis du ikke fl ytter ut i henhold til den gyldige oppsigelsen, kan utleier begjære utkastelse. Har utleier lov til å kaste meg ut? Utleier kan aldri selv stenge deg ute fra boligen. Namsmyndighetene må alltid involveres. Dersom utleier nekter deg å komme inn i i boligen, kan du ta kontakt med namsmyndighetene. De kan hjelpe deg med å komme inn i boligen igjen.

11 VARSEL om utkastelse Enhver utkastelse starter med at utleier sender ut et varsel om at utkastelse vil blir gjennomført ved namsmannens hjelp. Utkastelsen vil skje dersom du ikke retter deg etter varselet innen 14 dager. Dersom leietiden er gått ut eller en oppsigelse er godtatt, må du fl ytte ut innen 14 dager. Dersom du skylder penger, må du betale det du skylder innen 14 dager. HVORDAN gjennomføres en utkastelse? Når utleiers begjæring om utkastelse kommer til namsmannen, sender han et nytt varsel til deg, for å gi deg en mulighet til å gjøre opp for deg. Fristen for dette er 14 dager. Dersom du ikke gjør opp for deg innen denne fristen kommer namsmannen sammen med utleier og en låsesmed og fysisk stenger døren. Dersom du er hjemme vil namsmannen pålegge deg å forlate boligen før låsen skiftes. Hvis du ikke er hjemme vil døren være stengt når du kommer hjem. Du har da rett på informasjon om hvordan du kan kontakte utleier og saksbehandler hos namsmannen. Når utkastelsen er gjennomført, har du en frist på 14 dager til å hente tingene dine. Dersom du ikke henter tingene dine innen denne fristen, vil namsmannen gi deg en siste frist på 14. dager. I denne perioden kan utleier kreve dekning for sine utgifter inntil du henter tingene dine. Herunder utgifter til lagring og eventuelt bortkjøring dersom tingene blir oppbevart et annet sted. Opprettholdes ikke den fristen vil namsmannen bestemme om tingene skal kastes eller selges. DEPOSITUM HVORDAN skal jeg få ut depositumet? Når leieforholdet er avsluttet skal du i utgangspunktet få dine depositumspenger tilbake. Dette skjer ved at du krever pengene utbetalt av banken med gyldig samtykke fra utleier. Dersom utleier ikke har gitt deg et samtykke, skal banken sende et skriftlig varsel til utleier, der han får 1 måneds frist til å komme med eventuelle krav før utbetalingen skal fi nne sted. For å hindre at banken utbetaler depositumet til deg, kan utleier: 1. Dokumentere at du skylder husleie, eventuelt andre ting. 2. Dokumentere at han har gått til sak mot deg. Banken kan utbetale skyldig leie til utleier uten ditt samtykke hvis leien betales til en konto i samme bank.

12 Dersom utleier vil ha utbetalt deler av depositumet for å dekke skader ved leiligheten eller utgifter til nødvendig rengjøring, må utleier ha skriftlig samtykke fra deg eller rettskraftig dom. Husk at slitasje etter vanlig bruk av boligen ikke skal anses som skade som kan dekkes av depositum. I HVILKEN STAND skal boligen være når jeg flytter ut? Når du fl ytter ut skal boligen være normalt rengjort. Boligen skal også være i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som er forårsaket av alminnelig slit og elde. TIPS! I det du overleverer nøkkelen, er det viktig å be utleier se over leiligheten for å godkjenne denne og deretter signere for at den er i ok stand. På denne måten sikrer du deg bevis for at boligen var godkjent da du fl yttet ut. Dersom utleier ikke vil gjøre dette, er det lurt å ta bilder av boligen merket med dato. Hvis du tok bilder da du fl yttet inn kan disse sammenlignes. Du har da eventuelle bevis dersom utleier krever erstatning for påståtte skader på boligen som han vil trekke direkte fra depositumet. KONTAKTINFORMASJON Namsmannen: Tlf (sentralbord) Økonomisk hjelp: Henvend deg på ditt lokale sosialkontor. Leieboerforeningen Bergen Postboks 94 sentrum 5804 Bergen Tlf Kontoradresse: Bredsgården Bergen Frelsesarmeen Tlf Mobil: E-post: ladegaarden@frelsesarm een.no Hallvardstuen Kirkens bymisjon Lille Øvreg. 19, 5018 Bergen Trykket okt 2007

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre?

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? 07 Nyttig å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? Feil ved boligen Hva er en feil ved boligen? Feil ved boligen kan for eksempel være: Du er på visning og utleier forteller at det

Detaljer

BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett

BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET En brosjyre i husleierett FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no.

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen 08 Nyttig å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen Hva er mislighold? Leier misligholder hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på Husleiekontrakt Denne leiekontrakten regulerer, sammen med husleieloven, leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Ved leie av husrom, skal det skrives kontrakt. Kontrakten bør fylles

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER Dette dokumentet er veiledning for saksbehandler for undertegning av leiekontrakter som inngås med Kristiansand Boligselskap KF for leie av bolig

Detaljer

å vite om husleieloven: Depositum

å vite om husleieloven: Depositum 05 Nyttig å vite om husleieloven: Depositum Hva er et depositum? Et depositum er et pengebeløp som leier setter inn på en bankkonto som er adskilt fra leiers og utleiers midler for å sikre utleier mot

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp IKONER: Som leieboer har du både rettigheter og plikter. Disse står det om i Husleieloven. Det er ikke alle reglene som er like enkle å forstå,

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Jussbuss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Jussbuss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Jussbuss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i trykt

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har tre valg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utleie av bolig. Advokat Elisabeth Aas Nilsen. Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018

Utleie av bolig. Advokat Elisabeth Aas Nilsen. Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018 Utleie av bolig Advokat Elisabeth Aas Nilsen Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018 Tema for foredraget Viktige punkter i leiekontrakten Leietid: ulike alternativer Husleien: fastsettelse

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

AVSLUTNING AV LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett

AVSLUTNING AV LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett AVSLUTNING AV LEIEFORHOLDET En brosjyre i husleierett Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold Ulike typer mislighold. Vi skal se på 1. Betaler ikke husleie, eller

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt LEIEAVTALE 1. Bakgrunn for Leieavtalen Mellom utleier og leier er også inngått avtale om rett til kjøp av leieobjektet(boligen) på særskilte vilkår etter at leieforholdet har

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. HUSLEIERETT FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet

Detaljer

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE.

MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE HÅKON MAGNUSSONS GATE 3C, 7041 TRONDHEIM MEGET PEN, MØBLERT 1-ROMS LEILIGHET PÅ LADE TIL LEIE. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING INKLUDERT I

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

Plikter og rettigheter i leieforhold med et boligsosialt perspektiv. Jur.rådgiver Tromsø kommune, Rebekka Berg Nilsen

Plikter og rettigheter i leieforhold med et boligsosialt perspektiv. Jur.rådgiver Tromsø kommune, Rebekka Berg Nilsen Plikter og rettigheter i leieforhold med et boligsosialt perspektiv Jur.rådgiver Tromsø kommune, Rebekka Berg Nilsen Rettslig grunnlag for plikter og rettigheter i et leieforhold Leiekontrakten Husleieloven

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie?

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? 09 Nyttig å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie Hva er framleie Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Når kan leier framleie

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer