F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal"

Transkript

1 F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

2 Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig leieavtale med eier/hovedutleier Kjulsveien 15 AS ("Hovedutleier») for leie av bussanlegg i Kjulsveien 15, 1480 Slattum i Nittedal kommune. Formålet er å kunne fremutleie anlegget til den operatør som til enhver tid har avtale med Utleier om levering av busstransportjenester etter anbudskonkurranse. Utleier og Leietaker har inngått avtale av [ ] om levering av busstransporttjenester for Nittedal. «Transportavtalen» jf. avtale om busstjenester Nittedal 2015 er inngått mellom Leietaker og Fremleietaker. Leietaker er kjent med Utleiers leieavtale av 29. august 2005 med Hovedutleier ("Hovedleieavtalen"), inntatt som vedlegg 1 til denne fremleieavtale («Fremleieavtalen»). Leietaker skal ikke ha større / mer omfattende rettigheter overfor Utleier enn det Utleier har overfor hovedutleier i henhold til Hovedleieavtalen. Denne bestemmelse har forrang ved eventuell motstrid med andre bestemmelser i Fremleieavtalen. 1.2 Leieforholdet omfatter del av Kjulsveien 15, gnr. 11 bnr. 93, 100 og 110 i Nittedal kommune, heretter omtalt som "Leieobjektet". Leieobjektet omfatter utearealer og påstående bygninger og anlegg. Leieobjektet er avgrenset i øst av jordvoll / støygjerde og er avmerket i rødt i situasjonskart som er inntatt som vedlegg 2 til Fremleieavtalen. Tegninger og en nærmere beskrivelse av Leieobjektet er inntatt som vedlegg 3. Leieobjektets arealer består av ca. [15.581] kvm tomteareal, hvorav ca. [1.390] kvm BTA bebygd areal. 1.3 Leietaker er innforstått med at det planlegges oppgraderinger av Leieobjektet og at det må påregnes flytting til annet egnet anlegg i løpet av leieperioden, jf. nærmere punkt Leie og driftsutgifter 2.1 Årsleien utgjør i NOK (eksklusiv mva), med tillegg av avtalt indeksregulering, jf. punkt Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med ¼ av avtalt årsleie. Betaling skal skje til Utleiers konto nr. [ ]. Betaling anses ikke skjedd før leien er registrert på Utleiers konto. Utleier utsteder faktura med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk, og med opplysninger om Utleiers kontonummer for betaling av leien. Manglende tilsendt faktura/bankgiro gir ikke Leietaker betalingsfritak ved forfall. Leietaker kan ikke holde tilbake husleie eller benytte husleien til motregning mot krav Leietaker mener å ha mot Utleier. Ved forsinket betaling av leie påløper høyest lovlige forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven), eller lov som trer istedenfor denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.

3 I tillegg til leien betaler Leietaker Leieobjektets driftskostnader. Eksempel på kostnader som inngår i driftskostnadene er inntatt som vedlegg 7, jf. punkt 6. Kostnadene dekkes i det enkelte kostnadsår gjennom at Leietaker betaler et a konto beløp sammen med leien til dekning av driftskostnader, iht. budsjett fra Utleier. Avregning mellom budsjett og faktisk påløpte driftsutgifter skal foretas med forfall 30. april året etter kostnadsåret. Per inngåelse av Fremleieavtalen er driftskostnadene for Leieobjektet anslått til kr eks. mva. per år. Nærmere spesifisering følger av vedlegg 4, Anleggsbeskrivelse. 2.4 Leien eksklusive mva skal reguleres tilsvarende økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Leiereguleringen skjer automatisk og uten særskilt varsel. Første leieregulering skal skje med virkning fra overtakelse, jf. punkt 4.1, og deretter med virkning fra 1. januar hvert år. Leiereguleringen baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til indeksen pr. 15.oktober det forutgående kalenderår. Opprinnelig kontraktsindeks er den indeks som foreligger per 15. oktober Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie Utleier ellers ville hatt krav på etter Fremleieavtalen, skal Fremleieavtalens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. Husleielovens 4-3 om tilpasning til gjengs leie gjelder ikke. 2.6 Kostnader til oppfyllelse av offentligrettslige pålegg om forhøyet teknisk standard i Leieobjektet (eksempelvis brannkrav eller ventilasjon) som måtte pålegges Utleier i leieperioden, kan Utleier kreve dekket hos Leietaker i den utstrekning tiltaket kommer Leietaker til gode, herunder tatt i betraktning tiltakets levetid og hvilken tid som gjenstår av leieperioden. Dersom partene ikke blir enige om annet skal kostnadsdekningen skje i form av justering av leien for resterende leieperiode. Eventuell eiendomsskatt for Leieobjektet skal dekkes av Utleier. 3. Leieperiode 3.1 Transportkontrakten, jf. punkt 1.1, løper fra 26. juni 2016 og til siste lørdag i juni 2018, med mulighet for Utleier/oppdragsgiver til å forlenge for en periode på inntil ett nytt år regnet fra utløp av første leieperiode. Retten til forlengelse utløses årlig for ett år om gangen. Leietaker er innforstått med at Fremleieavtalen er knyttet til Transportkontrakten slik at Fremleieavtalen løper i tilsvarende periode som angitt i første avsnitt ovenfor. Fremleieavtalen forlenges automatisk på tilsvarende vilkår dersom Utleier velger å benytte muligheten til å forlenge Transportkontrakten. Fremleieavtalen utløper uten oppsigelse samtidig med utløp av Transportkontrakten. 3.2 Fremleieavtalen er uoppsigelig i den leieperiode som følger av punkt 3.1. Utleier kan likevel si opp Fremleieavtalen med umiddelbar virkning dersom og når Transportkontrakten har opphørt som følge av heving, konkurs eller annen ekstraordinær opphørsgrunn som rettmessig er gjort gjeldende av Utleier.

4 Dersom og når oppgraderingsarbeider som nevnt i punkt 1.3 gir grunn til det, har Utleier rett til å flytte hele eller del av Leietakers virksomhet i Leieobjektet til et annet, egnet bussanlegg («Erstatningsanlegget») i den periode arbeidene varer. Erstatningsanlegget skal ha nødvendig kapasitet og fasiliteter for Leietakers virksomhet, og være operativt for drift straks anlegget tas i bruk. Så fremt det er mulig skal Erstatningsanlegget være lokalisert i Brubakkveien 16, Oslo. Erstatningsanlegget kan være til bruk for en eller flere brukere/leietakere. Leietakers kostnader til leie og drifts/fellesutgifter for leieobjektet skal ikke endres som følge av flyttingen. Dersom Leietaker totalt sett likevel påføres økte driftsutgifter som følge av flyttingen, skal de dokumenterte netto merkostnader ved dette dekkes av Utleier. De øvrige bestemmelser i Fremleieavtalen skal videreføres og gjelde tilsvarende så langt de passer innenfor Utleiers rettigheter knyttet til Erstatningsanlegget. I forbindelse med overflyttingen skal Leietaker ha anledning til å disponere Leieobjektet og Erstatningsanlegget parallelt i en overgangsperiode på 14 dager, uten ekstra leiekostnad. Utleier skal dekke Leietakers dokumenterte, direkte flyttekostnader til Erstatningsanlegget og eventuell retur til Leieobjektet. Meddelelse om flytting iht. dette punkt 3.3 skal gis Leietaker med minst 3 måneders skriftlig varsel. Etter at slikt varsel er mottatt skal partene så snart som mulig inngå en tilleggsavtale til Fremleieavtalen som inneholder nærmere angivelse av Erstatningsanlegget og annen nødvendig regulering som følge av flyttingen. Eventuelle merkostnader som skal dekkes av Utleier iht. annet avsnitt ovenfor, skal fastsettes i tilleggsavtalen. 4. Overtakelse, melding om mangler 4.1 Leieobjektet skal overleveres av Utleier og overtas av Leietaker den 26. juni 2016, jf. punkt 3.1. Leietaker kan ikke ta i bruk Leieobjektet til bussdrift / transporttilbud tidligere enn ved tidspunkt for overtakelse. 4.2 Ved Leietakers overtakelse av Leieobjektet skal det gjennomføres en felles befaring av Leieobjektet. Utleier skal føre protokoll fra befaringen. Protokollen skal undertegnes av begge parter og vedlegges Fremleieavtalen som vedlegg Utleier kan kreve at Leietaker deltar på en forbefaring senest seks uker før overtakelse, hvor formålet er å identifisere eventuelle feil og mangler på et tidlig tidspunkt slik at utbedringstiltak i størst mulig grad kan gjennomføres før overtakelsen. Slik forbefaring skal protokolleres på stedet. 4.4 Leieobjektet skal overtas av Leietaker og overleveres av Utleier ryddet og rengjort og for øvrig i den stand som følger av punkt Dersom Leietaker mener at det foreligger avvik eller mangler ved Leieobjektet, skal dette varsles Utleier skriftlig uten ugrunnet opphold etter at Leietaker oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet. Forhold som Leietaker kjente til ved overtakelse og som ikke er

5 - 5 - varslet Utleier innen fristen gitt i dette punkt 4.5, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. 4.6 Leietaker må selv vurdere behovet for å sikre Leieobjektet, herunder behovet for å skifte ut låsesylindre, endre koder m.v. Leietaker dekker selv kostnader forbundet med slike tiltak. 5. Leietakers virksomhet og bruk/endring av Leieobjektet 5.1 Leieobjektet skal kun benyttes til virksomhet for busskollektivtransport, med tilhørende funksjoner og innen rammen av Transportkontrakten. Kontorer, base for bussførere, driftsledelse, trafikkledelse, vaske- og verkstedansatte, verksted, vaskehall, drivstofftanker og fyllestasjon for drivstoff skal i denne sammenheng anses som tilhørende funksjoner. 5.2 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de normale ordensregler, sikkerhetsbestemmelser, brann/rømningsinstrukser og instrukser for tekniske anlegg og hensiktsmessig drift som til enhver tid gjelder for Leieobjektet. Leietaker er ansvarlig for at hans virksomhet i Leieobjektet til enhver tid drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Leietaker må innhente eventuelle offentligrettslige tillatelser og etterkomme eventuelle offentligrettslige påbud som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Alle offentligrettslige krav som foranlediges av Leietakers virksomhet er det Leietakers ansvar å oppfylle, herunder eventuelle offentligrettslige bygningstekniske krav som måtte bli innført/pålagt for Leieobjektet i leieperioden. Leietaker må bekoste alle tiltak forbundet med overholdelse av dette punkt Leietaker plikter å behandle Leieobjektet med tilbørlig aktsomhet og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv, hans ansatte eller andre han har gitt adgang til Leieobjektet eller eiendommen for øvrig. 5.4 Leietaker plikter straks å meddele skriftlig overfor Utleier enhver skade som må utbedres og som Leietaker mener Utleier er ansvarlig for. Leietaker kan ikke igangsette utbedringsarbeider for Utleiers regning med mindre vilkårene i husleieloven 5-5, 2. ledd er oppfylt. 5.5 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller medfører ulemper ved støv, støy, lukt, rystelse eller annet for naboer. Dette gjelder ikke de utslipp av støv, støy og lukt som normalt genereres av det avtalte bruksformål for Leieobjektet. Brannvarslingsanlegg skal være tilkoblet alarmsentral. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er Leietakers ansvar. 5.6 Ved eventuell bruk av Leieobjektet til kantine/servering av mat skal Leietaker besørge og bekoste vedlikehold av fett- eller oljeutskiller. 5.7 Leietaker kan ikke endre avtalt bruk av Leieobjektet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. 5.8 Nyinnredning, ominnredning eller andre bygningsmessige forandringer kan Leietaker bare foreta etter forutgående skriftlig samtykke fra Utleier. Det samme gjelder skifte av farger

6 - 6 - eller materialer. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Alle arbeider må utføres på håndverksmessig forsvarlig måte. Plikt til fjerning/tilbakeføring ved leieforholdets opphør er nærmere regulert i punkt Skilt, markiser og annet utvendig utstyr kan ikke oppsettes uten Utleiers forutgående skriftlige samtykke. Leietaker må selv bekoste slik oppføring. Radio- og TV-anlegg mv., uthengsskap, automater og lignende må ikke settes opp uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Husleieloven 5-4, 3. ledd siste punkt gjelder ikke. Forhåndsgodkjenning kreves også om Leietaker ønsker å benytte mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva Leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Dersom slik godkjenning gis, er Leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser. Leietaker er innforstått med at gjennomføring av arbeider/tiltak iht. dette punkt 5.8 forutsetter gyldig samtykke/tillatelse fra Hovedutleier. 5.9 Leietaker er ansvarlig for å innhente nødvendige offentligrettslige tillatelser for eventuelle arbeider som etter samtykke fra Utleier utføres i henhold til dette punkt Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 5 tilfaller Utleier etter endt leieperiode, med mindre Utleier forlanger at Leietaker setter Leieobjektet tilbake i sin opprinnelige stand Medfører Leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter leietaker selv å betale forhøyelsen. Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og /eller endring i forhold ved virksomheten som Leietaker bør forstå kan få følger for eiendommens forsikringspremie. 6. Drift, vedlikehold og utskiftning 6.1 Partenes ansvar for utførelse og bekostning av drift, vedlikehold og utskiftning fremgår av ansvarsmatrise inntatt som vedlegg 6. Dersom annet ikke er spesifikt fastsatt i nevnte vedlegg, gjelder den ansvarsfordeling som følger nedenfor. 6.2 Utleier skal besørge og bekoste det utvendige bygningsmessige vedlikehold av Leieobjektet. Annet vedlikehold av utearealer, herunder vedlikeholdsmessig asfaltering (lapping), skal besørges av Utleier og bekostes av Leietaker som driftsutgift, jf. punkt Leietaker skal besørge og bekoste det innvendige vedlikehold av Leieobjektets bygninger/anlegg. Det indre vedlikehold omfatter også fornyelse av maling, gulvbelegg, himlinger, samt vedlikehold av Leieobjektets tekniske innretninger. 6.4 Alt arbeid som Leietakeren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. 6.5 Med mindre annet følger av punkt 6.6 skal Utleier/Hovedutleier besørge og bekoste utskiftning av Leieobjektets tekniske innretninger når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. 6.6 Leietaker skal besørge og bekoste drift, vedlikehold og utskiftning av alle tekniske anlegg som er anbrakt i Leieobjektet av Leietaker.

7 Leietaker plikter å legge forholdene til rette slik at det er god adkomst og tilgjengelighet til tekniske rom og installasjoner for nødvendig ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering eller utskiftning av installasjoner. Leietaker må godta slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for Leietaker er vesentlige. Arbeidene skal skje til minst mulig sjenanse for Leietaker og skal varsles med rimelig frist på forhånd. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. 6.8 Oppfyller ikke Leietaker sin vedlikeholdsplikt, er Utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med rimelig oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdet for Leietakers regning. 7. Ansvar for skade 7.1 Leietaker har erstatningsplikt for all skade på Leieobjektet som skyldes Leietaker, folk i Leietakers tjeneste eller personer som Leietaker har gitt adgang til eiendommen/leieobjektet. 7.2 Leietaker plikter straks å melde fra til Utleier om enhver skade på Leieobjektet. Leietaker plikter videre å melde fra til Utleier dersom Leietaker blir oppmerksom på forhold ved Leieobjektet som ikke skulle tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter. Leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for Utleier som følge av skade Utleier er ansvarlig for/som tilligger Utleiers ansvar. Leietaker kan kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket. 8. Forsikring 8.1 Hver av partene skal holde sine interesser og eiendeler forsikret. 8.2 Utleier skal påse at Hovedutleier holder Leieobjektet / bygningene forsikret med vanlig gårdeierforsikring. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v. ut over det som dekkes av Utleiers/Hovedutl. forsikringer. Dette gjelder likevel ikke skader eller tap som skyldes Utleiers mislighold. 8.3 Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar. I tillegg til egne interesser skal Leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i Leieobjektet. Leietakers forsikring skal være slik utformet at Utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår på Leieobjektet eller på annen måte som følge av leieforholdet og som Leietaker er ansvarlig for. Skade påført Leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne bestemmelse er Leietakers ansvar. Ved skade på Leieobjektet skal Leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før Utleiers forsikring benyttes. 8.4 Medfører endring i Leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra Utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter Leietaker å dekke kostnaden. Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for byggets forsikringspremie.

8 Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., utover det som omfattes av de forsikringer Utleier har ansvar for. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes Utleiers mislighold. 8.6 Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke. 9. Naboforhold m.v. 9.1 Såfremt Leieobjektet kan benyttes som forutsatt, kan Leietaker ikke kreve leien redusert eller fremme andre krav mot Utleier som følge av nye betingelser og/eller ordensregler Utleier måtte fastsette og som er foranlediget av klage fra naboer grunnet støy fra trafikk på området, støy fra tekniske installasjoner i bygningene, tomgangskjøring, m.v. 9.2 Leietaker er informert om, og aksepterer, at anleggsarbeid på eiendommen og/eller nærliggende tomter må påregnes i løpet av leieperioden. Leietaker er videre gjort kjent med at Nittedal kommune kan ha til hensikt å utføre arbeid i området som kan føre til aktivitet på eiendommen. 10. Fremleie, overdragelse og pantsettelse 10.1 Fremleie, hel eller delvis, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Husleielovens 7-6, 8-4 samt 8-5 første ledd, annet punkt gjelder ikke. Om merverdiavgiftsmessige forhold ved fremleie, se avtalens pkt Leietaker kan ikke overdra, pantsette eller tinglyse denne Fremleieavtale uten forutgående skriftlig samtykke fra Utleier. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Gir Utleier samtykke til tinglysning av leiekontrakten skal denne ha prioritet etter alle nåværende og fremtidige pengeheftelser og være uten opptrinnsrett. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker dekker omkostningene ved tinglysningen. Leietaker forplikter seg til å besørge den tinglyste leiekontrakt slettet når leieforholdet er avviklet på grunn av leietidens utløp eller leiekontrakten har opphørt på grunn av avtale, utkastelse, leietakers konkurs etc. Sletting skal senest skje en måned etter leieforholdets opphør. Leietaker gir gjennom inngåelse av Fremleieavtalen Utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utleiers eventuelle kostnader til sletting av tinglyst leiekontrakt skal dekkes av Leietaker. Utleier har rett til å overføre rettigheter og forpliktelser etter Fremleieavtalen til andre. Husleieloven 8-6, 2. ledd gjelder ikke Manglende skriftlig svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 10 anses som avslag. 11. Merverdiavgift

9 Leietaker driver 100 % merverdiavgiftspliktig virksomhet i Leieobjektet. Ettersom Utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, skal leie og eventuelle andre utgifter knyttet til leieforholdet, tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats Leietaker er klar over at den faktiske disponering av Leieobjektet er avgjørende for Utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av Leieobjektet, i form enten av endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Utleier som følge av Leietakers endrede bruk, skal alltid anses som slik saklig grunn Leietaker skal på bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av Leieobjektet, samt, ved eventuell fremleie (ref pkt. 10), også en bekreftelse på at fremleietaker er frivillig registrert for fremleien, samt en skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av Leieobjektet Dersom Utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av Leietakers bruksendring som nevnt over, skal Leietaker erstatte fullt ut tilbakeføringsbeløpet samt eventuelt rentekrav, tilleggsavgift og øvrige kostnader forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på bakgrunn av regelendringer eller formelle mangler eller forsømmelser fra Leietakers side, for eksempel manglende oversikt over Leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på frivillig registrering Dersom Leietaker ønsker å fremleie Leieobjektet og Utleier har samtykket til dette (ref. pkt. 10.1), plikter Leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Utleier i form av redusert fradragsrett/justering som følge av fremleien eller Leietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leietaker i henhold til 11.4 over. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 11, faller til betaling ved påkrav Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker og eventuelle fremleietakere beholde egne justeringsforpliktelser på bygningsmessige tiltak foretatt på Leieobjektet. 12. Fraflytting 12.1 Leietaker skal uoppfordret fraflytte Leieobjektet ved leieforholdets opphør Ved fraflytting skal Leieobjektet tilbakeleveres i godt vedlikeholdt stand og med tilsvarende utstyr som da leieforholdet tok til. Dersom Leietakers vedlikeholdsplikt er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer Utleier den forringelse som skyldes alminnelig slitasje og elde ved forsvarlig bruk av Leieobjektet. Leieobjektet skal være ryddet og alle arealer med tilbehør, herunder også vinduer, vegger og tak, skal være rengjort. Samtlige nøkler/nøkkelkort skal tilbakeleveres.

10 Fast oppførte skillevegger, elektrisk utstyr, annet inventar og teknisk utstyr som er å betrakte som en del av Leieobjektet og som er bekostet av Leietaker, tilfaller Utleier vederlagsfritt med mindre Utleier pålegger Leietaker å fjerne slike innretninger. Leietaker plikter i så tilfelle å fjerne innretningene for egen regning. Leietaker tilkommer ingen erstatning for forandringer og forbedringer i Leieobjektet som han selv har latt utføre, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene. Husleieloven 10-2, 4. ledd samt 10-5 og 10-6 gjelder ikke I de siste 6 månedene før fraflytting har Utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at Leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter Leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til lokalene 2 dager per uke i vanlig kontor- / forretningstid Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis adgang til Leieobjektet Senest 8 uker før leieforholdets opphør, skal Utleier og Leietaker avholde en felles befaring av arealene for å fastlegge arbeider som måtte være nødvendig for å sette Leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering. Utleier skal føre en overtakelsesprotokoll som undertegnes av begge parter Dersom Leietaker ikke har utbedret eventuelle mangler etter å ha fått frist på minst 14 dager til å utbedre, kan Utleier la slike mangler utbedres for Leietakers regning Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke er fjernet skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier hvis de ikke hentes innen 14 dager etter leieforholdets opphør. Etterlater Leietaker søppel og andre gjenstander Utleier ikke ønsker å overta, kan Utleier kaste eller fjerne disse for Leietakers regning. 13. Konkurs Ved Leietakers konkurs kan Utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet trer inn i Leietakers rettigheter og plikter etter kontrakten, jf dekningsloven Force majeure Streik lock-out, blokade eller andre ekstraordinære forhold som partene ikke rår over som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv. opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten urimelig høye kostnader. Under slike forhold bortfaller likeledes partenes plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. Med streik og lock-out menes i denne sammenheng streik og lock-out hos andre enn partene i leiekontrakten og Leietakers fremleietakere. 15. Mislighold og tvangsfravikelse 15.1 Tilfeldige eller kortvarige avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft mv., gir ikke grunnlag for å kreve erstatning eller leiereduksjon.

11 Dersom Leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan Utleier heve avtalen med umiddelbar virkning. Leietaker plikter da umiddelbart å flytte ut av Leieobjektet Blir leien og/eller andre tilleggsytelser ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Utleier deretter har sendt betalingsvarsel, vedtar Leietaker at Utleier kan kreve tvangsfravikelse uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd bokstav a Leietaker vedtar at tvangsfravikelse (utkastelse) kan kreves uten søksmål når leieperioden er utløpt eller opphørt på annen måte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, tredje ledd bokstav b Dersom Leietaker flytter etter utkastelse eller etter krav fra Utleier på grunn av Leietakers mislighold, plikter Leietaker å erstatte det tap Utleier blir påført. Likeledes må Leietaker erstatte alle omkostninger som misligholdet måtte påføre Utleier, herunder saksomkostninger, utgifter forbundet med utkastelse, utgifter til ryddiggjøring og rengjøring, samt utgifter til ny utleie Leietaker kan ikke sette frem motkrav overfor Utleier med mindre motkravet er erkjent av Utleier eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik, og betingelsene for motregning for øvrig er oppfylt. Ved fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd bokstav a gjelder det samme, med de begrensninger som følger av motregningsreglene i tvangsfullbyrdelsesloven Ved mislighold fra Utleiers side kan Leietaker kreve erstatning for direkte tap i henhold til husleieloven 2-13 dersom misligholdet er vesentlig. Utleiers ansvar omfatter ikke i noe tilfelle indirekte tap og er uansett begrenset oppad til et beløp som tilsvarer 6 måneders leie. 16. Særlige bestemmelser [ ] 17. Tvisteløsning Alle forhold tilknyttet denne Fremleieavtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom partene skal avgjøres av de alminnelige domstoler med Oslo som verneting. 18. Forholdet til husleieloven Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, kapittel 4, 5-4 første ledd, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtale og fravikelige bestemmelser i husleieloven, går avtalen foran. 19. Vedlegg

12 Følgende vedlegg inngår som del av denne Fremleieavtalen: Vedlegg 1: Hovedleieavtalen Vedlegg 2: Situasjonskart Vedlegg 3: Tegninger/ beskrivelse av Leieobjektet Vedlegg 4: Overtakelsesprotokoll Vedlegg 5: Ansvarsmatrise FDV Ved motstrid mellom Fremleieavtalen og vedlegg til denne, har Fremleieavtalens bestemmelser forrang. * * * Denne Fremleieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Sted/dato Sted/dato Leietaker: For [ ] Utleier: For Ruter AS Navn:.. Navn: [ ]

13 - 13 -

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG 1 UTLEIER (1) Navn/Firma [ ] (2) Organisasjonsnummer [ ] 2 LEIETAKER (1) Kolumbus AS (2) Organisasjonsnummer 914749360 3 EIENDOM (1) Adresse [ ] (2) Gnr. [ ] bnr.[ ] i [ ] kommune

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer LEIEAVTALE for Kantine i bygg K, Radiumhospitalet gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune mellom Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 og *********** Organisasjonsnummer *** *** *** 26.04.2016

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) LEIEAVTALE mellom SAUPSTAD SENTER AS org. nr. 987 656 743 (heretter kalt utleier) og ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) 1. LEIEFORHOLDETS OMFANG Utleier bortleier til leietaker i Saupstadringen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund 6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (NYE/REHABILITERTE LOKALER) Statsbygg og DIFIs anbefalte endringer

Detaljer

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen 1 INNLEDNING Temaet er utleiers posisjon når leietaker blir utleier altså når det etableres

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse.

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse. LEIEAVTALE 1. UTLEIER Navn: Org.nr.: [XXX] () [XXX] 2. LEIETAKER Navn: Org.nr.: [XXX] (Leietaker) [XXX] 3. LEIEOBJEKTET Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: i kommune: Tomt: ca m² Bygg ID Navn Bruttoareal (m 2 )

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT)

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT) Konkurransegrunnlag Del II, Driftsavtale Drifts- og vedlikeholdsavtale (Driftsavtalen) mellom (Leietaker) og..(drift) Grankommune 21.092010 Bakgrunn og formål.. (Leietaker) inviterte til konkurranse om

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr.

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr. LEIEKONTRAKT Mellom FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra 15 5353 STRAUME Org. nr.: 992 415 436 (heretter kalt utleieren) og FJELL KOMMUNE EIGEDOM v/eigedomssjefen

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

LEIEAVTALE. AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Org. nr (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr (heretter «Leietaker»)

LEIEAVTALE. AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Org. nr (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr (heretter «Leietaker») LEIEAVTALE mellom AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Org. nr. 958 381 492 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») for bussanlegg i Leiraveien 12 side 1 av 13 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER Dette dokumentet er veiledning for saksbehandler for undertegning av leiekontrakter som inngås med Kristiansand Boligselskap KF for leie av bolig

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester)

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester) VEDLEGG 3 UTKAST Avtale om bortfeste av grunn mellom Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) og X, org. nr.. (fester) 1. Avtalens bakgrunn og forutsetninger Kristiansand kommune har utarbeidet

Detaljer