Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie"

Transkript

1 FULLMAKT Valnesfjord den Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune. For Kosmobygg AS J ~ /4;Vt( Sigurd Kosmo Daglig Leder

2 LEIEKONTRAKT MELLOM (UTLEIER) OG,;:d~._,l.., ;:;t Fauske kommune (LEIETAKER)

3 LEIEKONTRAKT 1. Eiendommen kontrakten gjelder Eiendom: Gnr 57, bnr. 18 og 19 - Strømsnes i Fauske kommune 2. Utleier Navn: 3. Leietaker Navn: Organisasjonsnr. : Fauske kommune Fritidsklubbene i Fauske 4. Leieadresse? 5 Leieobjektet Leiearealet utgjør: 146,5 m2 Utvendige parkeringsplasser: 2 stk Arealet er oppgitt BTA etter NS3940. I det samlede leieareal er ikke tatt med åpne deler som f.eks. arkader og parkeringsplasser, men disse arealene inngår i leieforholdet og omfattes av avtalt leiesum. 6. Bruk av leieobjektet Leieobjektet skal brukes til ungdomsklubb med enkel kafé og eventuelt andre kulturformål. Leietaker har rett til, uten å innhente Utleiers samtykke, å installere tekniske innretninger og annet utstyr som naturlig hører inn i Leietakerens virksomhet og dennes gjeldende "policy". Utleier har ikke selvstendig adgang til Leietakers lokaler med mindre det er gjort særskilt skriftlig avtale om dette. 7. Overtakelse Leieobjektet skal utbedres med et ekstra toalett før overtakelse. 8. Leietid Leieforholdet løper fra 1.januar 2008 og til 31.desember Etter denne perioden er leieforholdet løpende med rett for Leietaker til å si opp leieforholdet med minst 6 måneders forutgående skriftlig varsel. Leieforholdet er uoppsigelig fra Utleiers side. Ved ledigstilleise av lokaler/arealer leieadressen skal Leietaker ha fortrinnsrett til å leie hele eller deler av disse arealer ti vanlige markedsvilkår. 9. Leiesum Årlig leie utgjør kr ,- eks. mva, hvilket tilsvarer kr. 800,- pr m2 eks. mva. Leien forfaller til betaling forskuddsvis og etter forutgående skriftlig varsel hvert kvartal, dog ikke tidligere enn 5.januar, 5.april, 5.juli og 5.oktober. Leietakeren er ansvarlig for kostnader ved drift og vedlikehold for egne innvendige arealer, se pkt. 13. i leiesummen inngår kommunale avgifter, renovasjon og vaktmestertjenester som skifting av pærer i utebelysning, snørydding og spyling av asfalt. Leietakeren må selv tegne eget strømabonnement.

4 10. Leieregulering Partene kan årlig, første gang med virkning fra , kreve leien regulert i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) for perioden 1.oktober det ene året til 1.oktober det neste år, eller hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks, i samsvar med følgende: For endringer i KPI fra 0-4 %-poeng skal leien reguleres med 100 % av endringen i KPI. For de neste 2 %-poeng (fra 4-6 %) skal leien reguleres med 80 % av endringen i KPI. For endringer ut over dette (6-10 %) skal leien reguleres med 60 % av endringen i KPI. Leien skal ikke reguleres for endring i KPI utover 10 %-poeng. Opprinnelig kontraktsindeks er den som forelå på tidspunktet for inngåeisen av denne avtalen. Ny leie trer ikke i kraft før tidligst en måned etter at den endrede leien er skriftlig varslet av den annen part. Ved offentlg inngrep (prisstopp 0.1.) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. 11. Mangler Leietaker må snarest og senest innen 14 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget gi skriftlig melding til Utleier om mulige skader og mangler som han ønsker å gjøre gjeldende. 12. Fremleie/overdragelse/selskapsmessige endringer Leietaker har etter skriftlig varsel til Utleier adgang til å frem leie hele eller deler av leieobjektet. Utleier kan kun nekte dette dersom han har saklig grunn. Utleier kan ikke nekte fremleie eller overdragelse av leiekontrakten ti annet selskap eller avdeling innenfor gruppen eller selskap hvor gruppen har eierinteresser, herunder også samarbeidende selskaper. 13. Utleiers og Leietakers plikter Utleier har ansvaret for vedlikeholdet av bygningen og felles tekniske innretninger slik at de til enhver tid er i god stand. Utleier har ansvaret for driften av utvendige fellesarealer, slik at disse er i god stand. Utleier skal stå for alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes har Utleier ansvar for utskifting av tekniske innretninger, slik som ventilasjonsanlegg etc. Leietaker plikter å behandle både leide lokaler og eiendommen for øvrig med aktsomhet. Leietaker forplikter seg til at ordensregler, brann/rømningsinstruks samt instrukser for tekniske anlegg blir fulgt av egne ansatte og besøkende. Reglene skal være i samsvar med de særskilte krav som gjelder for Leietakers virksomhet. Knuste ruter i ethvert rom som omfates av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Medfører Leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremie eller faste avgifter, plikter Leietakeren selv å betale forhøyelsen. Ved leieforholdets begynnelse foreligger ingen slike forhold som tilsier noen forhøyelse. Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, herunder innvendig vedlikehold av inngangsdører og vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten omfatter også ledninger og innretninger som hører til forsyning med og avløp for vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg. Utleier skal varsles før eventuelle vedlikeholdsarbeider som maling, skifting av gulvbelegg eller endring av tekniske installasjoner påbegynnes. Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd i leieobjektet i den grad slik utbedring ikke dekkes av Utleiers forsikring.

5 14. Endringer av leieobjektet Leietaker er berettiget til å foreta mindre vesentlige innrednings- og bygningstekniske endringer. Han har etter skriftlig varsel til Utleier rett til å foreta andre større og nødvendige innrednings- og bygningstekniske endringer. Utleier kan kun nekte dette dersom han har saklig grunn. Alle kostnader knyttet til nevnte endringer og eventuelle offentlige godkjenneiser bæres av leietaker. Skilt, solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at Utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. 15. Erstatningsansvar Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade på leieobjektet eller eiendommen for øvrig som skyldes egne ansatte, fremleietakere, besøkende eller andre personer som har fått adgang til eiendommen av Leietakers representant. Utleier blir erstatningsansvarlig overfor Leietaker for all skade på Leietakers innbo/løsøre, innretninger m.v. som befinner seg på eiendommen som skyldes Utleier selv, folk i hans tjeneste eller hans forretningsforbi ndeiser. 16. Fraflyting Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten, jfr. Pkt. 13, er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer Utleier normal slitasje og elde fram til fraflyttng. Ved leieforholdets slutt skal det avholdes en felles befaring mellom Leietaker og Utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. 17. Forsikring Utleier skal holde eiendommen, herunder leieobjektet, fullverdiforsikret. Leietakeren har selv ansvaret for forsikring av egen bygningsmessig innredning, løsøre, varer og eventuelt driftstap i den utstrekning Utleiers forsikring for eiendommen ikke dekker slike skader. 18. Force Majeure Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene rår over, som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar Utleier og Leietaker fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt så lenge force majeure-tilstanden varer og i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likeledes bortaller plikt til å betale taps- eller skadeerstatning under slike forhold. 19. Pantsettelse/tinglysing Leiekontrakten som sådan kan tinglyses. Leietakeren skal i tilfelle dekke omkostninger forbundet med tinglysingen. Leietakeren forplikter seg til å avlyse kontrakten senest én måned etter leieforholdets opphør. 20. Forholdet til husleieloven Husleieloven av 26.mars 1999 nr. 17 gjelder i den grad denne avtale ikke fravikerfra den. Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 4-3 og 4-5, første ledd. Utdrag fra Husleieloven:

6 4-3. Tilpassing til gjengs leie Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves etter 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt ti gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avfalevilkår. Ved leiefastsettng etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats. Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk. Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter bestemmelsene i Unntak fra leieprisvernet Bestemmelsen i 4-2 gjelder ikke for særskilt betaling aven forholdsmessig andel av utgiftene ved forbruk av elektrisitet eller brensel i eiendommen, jf Dette vederlaget kan reguleres slik at utleieren får dekket de nødvendige omkostningene med ytelsene. 22. Underskrift Kontrakten er opprettet i to likelydende eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. Dato: Utleier: Dato: For Leietaker:

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer