L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse."

Transkript

1 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr ) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av gnr. 315 bnr. 164 i Levanger kommune, som i hovedsak er første- og andreetg. i Gjensidige-gården. Leieforholdet omfatter ca... m2 BTA i 1. og 2. etg. som vist med skravur på plantegning benevnt kontraktsbilag 1. Tilleggsareal i underetasje som skal benyttes til fjernarkiv, utgjør. m2 BTA, som vist med skravur på plantegning benevnte kontraktsbilag 2. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 2. Leieobjektets tilstand ved tilflyttingen og leietakers krav til bygget. Utleier har påtatt seg å besørge utført arbeidene med å ominnrede de leide lokaler i samsvar med NAV`s standard krav-spesifikasjon, og sette lokalene i den stand som er angitt i spesifikasjon fra Pre-Bygg Namsos A/S sitt tilbud av , samt vår av kl De totale omgjøringskostnader i.h.h. til ovenstående, begrenser seg oppad til kr ,-. Omgjøringskostnaden oppad til kr ,- er ekskl. ombygging / restaurering / flytting av lokalene til KomRev og NAV`s fjernarkiv i underetasjen. Det påligger utleier å søke Levanger kommune om bruksendring(dersom det er nødvendig) i hht. Bygningsloven. Utleier har ansvaret for denne godkjenningen. Utleier skal ikke tillate eiendommen benyttet av noen av leietakerne på en måte som nedsetter eiendommen eller leietakers omdømme. Fortaussalg skal ikke tillates. NAV Nord-Trøndelag som leietaker i eiendommen skal ha styringsrett til hvordan eiendommen profileres, med skilt og reklame på fasade og fortau. Leietaker skal ha fortrinnsrett til leie av eventuelt areal i leieobjektet som blir ledig i løpet av leietiden på gjeldende kontraktsvilkår. Leien for tilleggsarealet skal baseres på gjeldende markedspris på tidspunktet arealet eventuelt overtas. Utleier skal informere skriftlig om ledige lokaler, og Leietaker skal gis en frist på 1 en måned for å vurdere hvorvidt fortrinnsretten skal benyttes. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge eiendommens ordensregler for tekniske anlegg, samt brann-/rømningsinstruks og instrukser for heiser og rulletrapper som gjelder for gården.

2 2 3. Leieformål. Leieobjektet skal benyttes til offentlig tjenesteyting og undervisning. Den påtenkte virksomheten er ved kontraktinngåelsen ikke merverdiavgiftpliktig. Hvis det skjer endringer mht. dette senere, plikter begge parter å forhandle om en avgiftsløsning, men basert på at balanseforholdet i kontrakten ikke forrykkes. Pålegg fra det offentlige eller fra utleiers forsikringsselskap som skyldes leietakers bruk, er leietakers ansvar. 4. Leieforholdets varighet. Leieforholdet trer i kraft mandag 15. april 2008 kl , forutsatt at leietaker pr. det tidspunkt har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til leieobjektet. Leieforholdet løper og er gjensidig bindende i 10 år og uløper den Deretter har leietaker rett til å kreve leieforholdet fornyet på uforandrede vilkår i inntil to perioder på hver 5 år. Krav om forlengelse må fremsettes skriftlig av leietaker og være kommet frem til utleier innen 6 måneder før utløpet av leieperioden. Etter 20 år eller når leieforholdet uløper fordi leietaker ikke har benyttet sin rett til forlengelse, opphører leieforholdet uten forutgående oppsigelse fra utleiers side. 5.1 Leie og regulering av leien. Den årlige leien vedr. kontraktsbilag nr. 1 er fastsatt til NOK Den årlige leien vedr. kontraktsbilag nr. 2 er fastsatt til NOK Leien betales ukrevd kvartalsvis forskuddsvis med ¼ av årshusleien med forfall , , og hvert år. Ved leiestart pr betales den forholdsvise andel av en kvartalstermin for gjenstående del av 2. termin Fellesutgifter beregnes / stipuleres til kr. 370,- pr. m2 BTA pr. år. Husleien reguleres årlig pr hvert år, første gang med 80% av økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks basert på endringen i indekstallet pr foregående og nest foregående år. Varsel om økningen gis i god tid, ca. 20. desember. Grunnleie er avtalt til kr.1.160,- pr. m2 for kontorlokaler i 1. og 2. etasje. Grunnleie for fjernarkiv i kjeller er avtalt til kr. 585,- pr. m2.

3 3 ALT. 1: Dersom leietaker bekoster hele omgjøringskostnaden inkl. finans Ingen av partene kan i leietiden, inkl. leietidens forlengelse som nevnt i pkt. 4, kreve regulering av husleien på annen måte enn her beskrevet. Ingen av partene kan således kreve husleien regulert til gjengs leie etter husleielovens 4-3. Dersom det blir vedtatt en omorganisering av NAV, kan leietaker bli løst fra leiekontrakten for hele eller deler av arealet etter 36 måneders varsel til utleier. Omorganiseringsvedtaket må være fattet av Stortinget. Et vedtak om kommunesammenslåing som omfatter kommunen der leieobjektet er lokalisert, gis samme virkning. ALT. 2: Dersom leietaker bekoster deler av omgjøringskostnaden inkl. finans Ingen av partene kan i leietiden, inkl. leietidens forlengelse som nevnt i pkt. 4, kreve regulering av husleien på annen måte enn her beskrevet. Ingen av partene kan således kreve husleien regulert til gjengs leie etter husleielovens 4-3. ALT. 3: Dersom utleier bekoster 100 % av omgjøringskostnaden inkl. finans Ingen av partene kan i leietiden, inkl. leietidens forlengelse som nevnt i pkt. 4, kreve regulering av husleien på annen måte enn her beskrevet. Ingen av partene kan således kreve husleien regulert til gjengs leie etter husleielovens 4-3. Dersom NAV velger alternativ 2 eller 3, vil følgende premisser gjelde: a) 10 års leieavtale b) annuitet 12 % p.a. i avkastning beregnet av omgjøringskostnader inkl. finans. 5.2 Driftsutgifter. Alle drifts- og fellesutgifter som utleier har tilknyttet leieobjektet skal dekkes av leietaker som et tillegg til husleien. Det gjelder alle utgifter til strøm, oppvarming, ventilasjon, kjøling, alarmer, vakthold, vaktmestertjeneste, utvendig vindusvask, serviceavtaler, renovasjon, grøntanlegg, parkerings-anlegg, renhold, snørydding, strøing og andre typer driftskostnader som relaterer seg til leieobjektet og som her ikke er omtalt. Utleier er ansvarlig for halvårlig gjenommgang sammen med leietaker for å diskutere kvalitet og frekvens. Disse utgiftene skal betales av leietaker i hht. spesifisert og dokumenterbar regning fra utleier. Utleier kan sette opp et årsbudsjett for slike utgifter og kreve at leietaker betaler a konto forskudd i hht. slikt budsjett samtidig med betaling av husleien mot avregning av det forskuddsinnbetalte mot endelig fastsatte utgifter i hht. årsregnskap påfølgende år. Utgifter i forbindelse med offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (eksempelvis ventilasjon) som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Dette gjelder selv om kravet kunne vært pålagt forut for leieforholdets begynnelse. For slike tjenester som utleier formidler videre til leietakere, kan utleier beregne seg 4% av kostnadene som administrasjonsgodtgjørelse. Det skal ikke betales administrasjonsgebyr for tjenester som leverandøren fakturerer direkte mot leietaker uten arbeide for utleier.

4 4 Leietaker har rett til selv å utføre eller for egen regning kjøpe alle ovennevnte typer driftsutgifter helt eller delvis fra andre med rimelig forhåndsvarsel til utleier av slik omlegging. 5.3 Kommunale avgifter og forsikringspremie. Utenom husleien betaler leietaker kommunale avgifter knyttet til leieobjektet eller den virksomheten som leietaker utøver samt eiendomsskatten for den forholdsvise andel av gnr. 315 bnr. 164, som leieforholdet omfatter. Utleier tegner og bekoster eierforsikring som inkluderer brannforsikring og huseieransvar. Utleier kan kreve dekket av leietaker premieforhøyelse som alene skyldes den virksomhet som leietaker driver. 5.4 Motregning deponering. Leietaker har ikke rett til å avregne skyldig husleie i omtvistet krav mot utleier. 6. Endringer i leieobjektet. Begge parter har rett til å gjøre bygningsmessige endringer på leieobjektet som er lovlige og kan skje uten skade eller vesentlig ulempe for den andre. Ingen av partene har anledning til å påstarte slike arbeider før forholdet er godkjent av den andre. Den andre kan ikke nekte slik godkjenning uten at det foreligger saklig grunn. I mangel av enighet må spørsmålet løses som angitt i leieavtalens pkt. 15. Utleier har rett til å foreta de arbeider som Utleier finner påkrevd for bygningens forsvarlige vedlikehold eller forandringer både i og utenfor de leide lokaler. Ved slikt arbeid skal Leietaker varsles senest 3 tre måneder før arbeidet planlegges påbegynt, og plan for gjennomføring av arbeidet skal settes opp i samråd med Leietaker. Ovenstående bestemmelse gir ingen av partene rett til å pålegge den andre å dekke kostnadene med slike arbeider. 7. Vedlikehold. Leietaker har vedlikeholdsansvar som angitt i husleielovens 5-3, 2. ledd og i tillegg plikt til å vedlikeholde innvendige gulv, vegger og tak samt de tekniske anlegg som særskilt betjener leieobjektet. Leietaker plikter å holde lokalene i alminnelig god vedlikeholdsmessig stand med forbehold for alminnelig slit og elde. 8. Skader. Leietaker og de personer som leietaker gir adgang til lokalene plikter å behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet. Skader som skyldes brudd på dette, pliktes dekket av leitaker.

5 5 9. Fremleie. Leietaker har rett til å fremleie hele eller deler av leieobjektet kun på vilkår som angitt i husleielovens Personskifte. Utleier er kjent med at leietakers virksomhet er dels statlig og dels kommunal og kan ikke uten saklig grunn motsette seg et personskrifte på leietakersiden hvor staten eller et statlig eller kommunalt foretak overtar rettigheter og plikter i henhold til nærværende kontrakt. Det er en forutsetning at virksomheten er den samme og at utleier beholder samme sikkerhet for riktige betalinger. Personskifte på leietakersiden ellers krever utleiers samtykke Leietaker kan ikke motsette seg at utleier overdrar sine rettigheter i hht. leiekontrakten i forbindelse med salg av eiendommen. 11. Totalskade. Leieforholdet bortfaller hvis leieobjektet blir totalskadet av brann eller på annen måte. 12. Tilbakelevering ved leieslutt. Ved tilbakelevering skal leieobjektet være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen med forbehold for alminnelig slit og elde. 13. Tvangsbestemmelser. Hvis husleie eller utleiers krav knyttet til driftsutgifter ikke blir betalt etter at skriftlig varsel i hht. tvangsfullbyrdelseslovens 4-18, 1. ledd, 2. punktum er gitt på eller etter forfallsdag, vedtar leietaker utkastelse uten søksmål etter bestemmelsen i tvangsfullbyrdelseslovens 13-2, 3. ledd, a. Tilsvarende vedtar leietaker tvangsfravikelse når det kreves av utleier etter at leietiden er utløpt, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens ledd, b. Avvikling av leieforholdet gjennom utkastelse etter bestemmelsene i 1. avsnitt, eller heving av leieavtalen fra utleiers side på grunn av annet vesentlig mislighold fra leietakers siden, fritar ikke leietaker for det økonomiske ansvar for den gjenværende del av den avtalte leietiden. 14. Pantsettelse. Leietaker har rett til å tinglyse nærværende leiekontrakt på gnr. 315 bnr. 164 i Levanger og til å pantehefte leieretten. Utleier plikter i den forbindelse å gi nødvendige påtegninger på leiekontrakten og pantobligasjoner.

6 6 I forhold til leietakers panthavere vedtar utleier følgende modifikasjoner i leievilkårene: - Panthaver skal kunne foreta transport av leieavtalen gjennom tvangsrealisasjon av sitt pant forutsatt at ny leietaker forplikter seg til å oppfylle leieavtalen, herunder også forpliktelser som allerede er misligholdt på overføringstidspunktet. - Panthaver skal selv kunne tre inn i leieforholdet på leieavtalens betingelser hvis leietakeren misligholder sine forpliktelser overfor utleier. - Utleier skal før utkastelse pga. misligholdt leiebetaling eller annet mislighold som påberopes som hevningsgrunnlag, varsle panthaver slik at panthaver ved å oppfylle de misligholdte forpliktelser kan hindre at utleier hever leieavtalen. 15. Tvister. Tvister som utspringer fra leieavtalen skal avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Namdal tingrett som verneting. 16. Spesielle betingelser. A. Avtale datert utgår når den nye kontrakten trer i kraft B. NAV Nord-Trøndelag disponerer eventuelt praktisk mulig deler av og 4. etg i byggeperioden. Sted / dato: JNS Eiendom AS Sted / dato: for NAV Nord-Trøndelag

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016 L --------- --------------------------------------------- - -- -- -- ---------- -- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer