LEIEKONTRAKT FAUSKE FRITIDSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT FAUSKE FRITIDSSENTER"

Transkript

1 ~ FAUSKE KOMMUNE Erikstad oppvekstsenter Erfk-akoJe Me. _,7. ( \. -i -o ~ Arkiv J.nr. (ø \ '- D.nr. vi Amt-Peder Artsen Tareveien FAUSKE Saksbehandler: Roger Kristensen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vdrref.: 06/13060/~ Dato: LEIEKONTRAKT FAUSKE FRITIDSSENTER Visertil leiekontrak mellom og Fauske kommune som ble inngått gjeldende fra 01. juli Kontrakens varghet løper fram til 30. jun 2007 med adgang for leietaeren til forlengelse for 10 år. Hvis forlengelse ønskes må skrftlig varsel være gitt utleieren innen O 1. januar Fauske kommune sier herved opp dagens leieavtle ved kontrakens utløp 30. jun, men kommunen ønsker ny forhandling om en forlenget leiekontrak. Det forventes at utleier ta initiativ til en forhandlingsprosess slik at forlengelse av leiekontraken kan være avklar i god tid før nåværende avtale utløper 30. juni Med hilsen r:~ ;Cfe~J~'1 Roger Krstensen Leder Erikstad oppvekstsenter Jørgen Kampli Kommunalsjef Vedlegg: Gjeldende leiekontrak Poslidresse : Tareveien FAUSKE Besøksadresse: Tareveien 5 E-post: postmott~fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr: i 8021

2 ;),'7 /.fi ~ " ",,~ LEIEKONTRAKT Mellom, Fauske som utleier og Fauske kommune er det dags dato inngått følgende leieavtåle: L Leietakeren leier følgende arealer i Fauske Fritidssèìiter, gnr. 104, bnr. 726 i Fauske:. Første og andre etasje, 394,4 ml samt ' 1(3 av"fellesareal, vestibyle/vindfang, rengjøring og tekniske rom, tilsammen 90,5 ml, dvs. 30, L ml på barehagen. ' Totalt brutto leieareal for barehagen blir da 424,5 ml.._-_..._-_..-~..'".... I tilegg skal l?,arnehagen disponere opparbeidet ut~areaulekeareal ÙieIÛ0ld til regelverk. Utearealets størrelse framgår av vedlagte kart. Det er en forutsetning at barnehagedelen utskiles som egen eierseksjon i medhold av Lov om eierseksjon av 4. mars 1993 nr. 7 før leieforholdet starter. 2 ' Leieforholdets varighet er io år regnet fra l. juli 1997, 'altså til 30. juni 2007, med adgang for leietakeren til forlengelse for L O år. Ønsker leietakeren slik forle~gelse, må skriftl ig varsel heromvære gitt ti uteleieren innen L. januar Framleie àv lokalet eller noen del derav må'kun skje med utleierens skriftlige samtykke, som sammen med de vilkår som stiles for framleien blir å påføre nærværende kontrakt. Samtykke til framleie kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn til nektelse. Ved leieforholdets opphør skal lokalene tilbakeleveres i ryddet, rengjort og vedlikeholdt stand, sistnevnte bortsett fra normal slitasje innenfor ramen av akseptable intervaller for vanlig vedlikehold/oppussing. Leietakeren skal i leieperioden kunne overta lokalene til en pris som tilsvarer samlet restgjeld på barnehagen. 3 Leien for de under punkt L nevnte arealer utgjør kr ,- firehundreogtjue tusen pr. år. Leien erlegges forskuddsvis hvert kvaral. Ved forsinket betaling blir leietakeren å avkreve en rentegodtgjørelse etler en sats lik morarente i henhold til ((Lov om morarent~)), p.t. 12 % p.a... dekke renter og avdrag på lån til barnehagen på kr ,-, samt renter på lån kr. L ,-. Etter avtale med långiver vil lånene kunne l~pe avdragsfritt inntil utbetaling av kr ,- i samfunnsrnidler. \ Leien skal i tilegg til ordinære driftsk.ost. nader så som forsikring og administrasjon m.v. også ::_:..!:::./ir:.::~'~;:r:~~:~.'0; ::....

3 ~ fl. I Leien reguleres ved endringer av avdrag, re~ter og nødvendige driftskostnader. Det ei ikke I forutsatt at utleier skal ha noe overskudd ved utleie av leieobjektet. :.- "1 4 Leietakeren besørger og bekoster bygningsmessige tiltak som han finner ønskelige, men som vil være avhengig av samtykke fra utleieren og de rešpektive myndigheter. Det pålegges ham videre å besørge og å bekoste slike tiltak som måtte følge av offentlige pålegg (bygn.ings- /helseråd, m.v.), såfremt de spesielt har sin bakgru~ i leietakerens virksomhet. Det ytre vedlikehold bæres av utleieren. Det indre vedlikehold, heruder erstatning for vindusglass og skadeverk, bæres av leietakeren. Utleier har rett-til-å'påse-at-.~,... vedlikeholdspliktene alir overholdt og kan påpeke mångler utbedret, 'eventu,êlt selv foranledige titbedringer for leietakerens regning. Leietakeren dekker utgifter til elektrisk strøm og oppvaring, samt-renhold, renovasjon og kommunale avgifter herunder også snørydding, utvendig vask av vinduer Montering av utvendige skilter 0.1. krever samtykke av utleieren. 6 For øvrig reguleres leieforholdet etter de vanlige bestemmelser i husleieloven. 7 Ved manglende.bet~ling av husleie og vesentlig brudd på leietakerens forpliktelser forøvrig, vedtar leietaker utkastelse uten søksmål og dom i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens Tilsvarende gjelder ved leieforholdets opphør i henhold til pkt. 2. Øi 'Fauske, den / 2h ~ c &i. Fauske, den 1ir ~% j~d1 som utleier Faus kommune som leietaker Vedlegg

4 NB- NordlandsBanken Fauske kommune Sentraladministrasj onen Postboks FAUSKE V år ref. in Deres ref. Bodø, GARTIFORPLIKTELSER PR Vi viser til Deres brev av og meddeler at Deres garantiansvar overfor Nordlandsbanken ASA prj 1.12,06 var følgende: Opprinnelig lån kr ,- (utbetalt i opprinnelig i DnB Nor Bank ASA) Restlån pr ,06: kr ,- Oppr. garanti: kr 2J40.000,- gyldig i 20 år (3+ 17) Garantiansvar pr : kr ,- Fauske Parkering AS Bygglån kr ,- som senere konverteres i gjeldsbrevlån kr ,-. Saldo på byggelån pr kr ,- Garantiansvar pr : kr ,- Garantien er utstedt 20,04.06 og gjelder fullt ut inntil gjeldsbrevlån er utbetalt. Den nedtrappes deretter med kr ,- pr. år i 20 år fra det tidspunkt gjeldsbrevlånet utbetales. Salten Kraftsamband AS: Deres garantiansvar vedrørende obligasjonslån: ISIN nr Opprinnelig pr Deres garantiandel (7/8 %1983 Il) , ,-- 15,13 % Siste termin Gjeldende rente 4,375 % Såfremt dette ikke stemmer med Deres noteringer, tør vi høre fra Dem. Med hilsen Postadresse Nordlandsbanken ASA 8002 BODØ Besøksadr. Telefon Telefax Internett Moloveien ww.nordlandsbanen.no Organisasjonsnummer

5 Leiekontrakt Mellom som utleier og Fauske kommune som leier er det dags dato inngått følgende leieavtale: 1 Leien gjelder følgende arealer i Fauske Fritidssenter, gnr. 104, bnr. 726 i Fauske til bru som barnehage: Første og andre etasje, 394,4 m2 samt 1/3 av fellesareal, vestibyle/vindfang, rengjøring og teknske rom, til sammen 90,5 m2, dvs. 30, L m2 på barnehagen. I tilegg disponerer leier 17 m2 garderobe og 2 m2 lager under trapp i vestibyle. Totalt brutto leieareal bygninger blir da 443,5 m2 Barnehagen kan disponere arealer i tennishallen til lek og annen aktivitet på dagtid, forutsatt at det ike kommer i konflikt med ordinær utleie av idrettsdelen. Slik bruk av senteret avtales løpende med utleier. Leier kan også i forbindelse med barnehagedriften bruke andre delere av anlegget før ordinær åpningstid for senteret etter avtale med utleier. Leier disponerer et stort utearealllekeareal på ca m2 til barnehagen samt nødvendig oppstilingsplass for biler. 2 Leieforholdets varighet er L O år regnet fra L. juli 2007, altså til 30. juni 2017, med adgang for leier til forlengelse i 10 nye år. Ønsker leier slik forlengelse må skriftlig varsel herom være gi tt til utleier innen L. januar Framleie av lokalet eller noen del av det må kun skje med utleiers skriftlige samtykke, som sammen med de vilkår som stilles for framleien blir påføii denne kontrakten. Samtykke til framleie kan bare nektes dersom det foreligger særlig grunn for det. Ved leieforholdets opphør skal lokalene tilbakejeveres i ryddet, rengjort og vedlikeholdt stand, sistnevnte boiisett fra nonnal slitasje innenfor rammen av akseptable intervaller for vanlig vedlikehold/oppussing. 3 Leien for de under 1 nevnte arealer og rettigheter utgjør kr ,- pr. år. Eventuell merverdiavgift eller andre avgifter til staten kommer i tillegg. Leien reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang pr. 1. juli Leier dekker andel av felles kostnader til vask og renhold av vestibyle, renovasjon og snørydding, eiendomsskatt, forsikringspremie, drift av ventilasjonsanlegg, vakthold, brannvarsling og andel av administrasjon. I tillegg betaler leier sine variable kostnader etter måler og beregninger for strøm til vei1tilasjonsanlegg, strøm til varmtvanl1 samt vann- og kloakkavgi ft.

6 4 Leier besørger og bekoster bygnigsmessige tiltak som er ønskelig etter forutgående samtykke fra utleier og respektive myndigheter. Det pålegges leier videre å besørge og bekoste tiltak som måtte følge av offentlige pålegg så fremt de har sin bakgrunn i leiers virksomhet. Det yte vedlikeholdet på bygget bæres av utleier mens vedlikehold av uteareal til veier, lekeplasser og grønne arealer som disponeres for barnehagen dekkes av leier. Det indre vedlikeholdet, heruder erstatnng for vindusglass og skadeverk, dekkes av leier. Utleier har rett til å påse at vedlikeholdspliktene blir overholdt, og kan påpeke mangler utbedret, eventuelt selv besørge manglene utbedret for leiers regning. Leier dekker selv utgifter til egen strøm og oppvarming utover felleskostnader og variable kostnader, jfr Montering av utvendige skilt og lignende krever samtykke fra utleier. 6 For øvrig reguleres leieforholdet etter de vanlige bestemmelsene i husleieloven. 7 Leie og beregnet andel felleskostnader og variable kostnader betales på grunnlag av faktura fra utleier forskuddsvis hver annen måned (tennin), Således blir det 6 innbetalinger årlig. I tilegg til årlig avregning av felleskostnader og variable kostnader på grunnlag av revidert regnskap. Ved manglende betaling av husleie og vesentlig brudd på leiers forpliktelser for øvrig, vedtar leier utkastelse uten søksmål og dom i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens Tilsvarende gjelder ved leieforholdets opphør i henhold til 2. Fauske, den Fauske, den som utleier Fauske kommune som leier

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016 L --------- --------------------------------------------- - -- -- -- ---------- -- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer