LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: Postadresse: Ihlenkleiva GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,"

Transkript

1 LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: Postadresse: Ihlenkleiva GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: Adresse: Postboks VIKERSUND heretter kalt leietaker, har i dag inngått følgende leieavtale: 1. Leieobjekt Leietaker leier av utleier lokaler i eiendommen Gnr. 35 Bnr. 33 i Modum kommune, adr. Ihlenkleiva 2, 3360 Geithus, definert som hall 1. Lokalenes størrelse er målt til 406 kvm, betegnes med hall 1, jf. avmerket areal på vedlagte tegninger. 2. Formål Lokalene skal benyttes til aktiviteter av deltagere på arbeidssenteret. 3. Lokalets stand Lokalene skal bygges om etter leietagers ønsker. Med aktivitetsrom, oppholdsrom og garderober. 4. Leieperioden Leieperioden løper fra til den Lokalene skal være klare til innflytting den Leieforholdet kan skriftlig sies opp med 12 måneders varsel av begge parter etter denne perioden. 5. Leiens størrelse Grunnleien er kr ,- + mva, pr. år. I tillegg kommer kostnader (avdrag og til enhver tid gjeldende rentesats) som påløper (se egen kostnadsoversikt og lånebetingelser) til ombygging av lokalene, etablering av ved plass, garasje, etablering av parkering samt oppgradering av anlegget for vannbåren varme fordelt over de 20 årene leieperioden varer. Under forutsetning av at kommunen garanterer for nåværende gjeld på kr ,- slik at vi oppnår en redusert rente i KLP(rente 3,25%) reduseres årlig grunnleie med kr ,-. Dersom renten endrer seg mer enn 0,2% må årlig reduksjon i grunnleien reguleres. 1

2 Leie grunnet ombygging av lokalene settes til kr pr. år. En har tatt utgangspunkt i avtalte tilpasninger, opparbeiding av parkering og nødvendig garasje, kostnadsberegnet til kr ,- med lånefinansiering i KLP, rente 3,25% og kommunal garanti. Dersom renten endrer seg mer enn 0,2% må årlig leie grunnet ombygging reguleres. Renhold av leide lokaler besørges og dekkes kostnadsmessig av leietaker. Utgifter i forbindelse med skilting (både utvendig og innvendig) og postkasse osv., dekkes av leietaker. Kostnader til kontroll og mindre vedlikehold av elektriske ledninger og elektriske installasjoner i leielokalene, dekkes av leietaker. Likeså påhviler det leietaker et kontroll- og varslingsansvar for slitasje/skade mht. ventilasjon, sentralfyr og vann. Leietaker plikter å ha kvalifisert personell, og utarbeidede systemer, for rutinemessige kontroller og dokumentasjon av dette. Arbeid som leietaker er ansvarlig for og plikter å utføre, skal foretas uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndversmessig forsvarlig og korrekt. Evt. større og nødvendige byggtekniske vedlikeholds- og/eller utbedringsarbeid, skal det fremlegges nødvendighets- og årsaksrapport på for diskutering av kostnadsfordeling mellom utleier og leietaker. I tillegg til husleien påløper følgende kostnader: a) Felleskostnader, andel av kostnader til lys og oppvarming (strøm og flis) b) Felleskostnader, andel av kommunale kostnader. c) Felleskostnader, andel av containerleie, renovasjon og brøyting. Innboforsikring dekkes av leietaker selv. Andelskostnader beregnes på følgende måte: Leide lokalers størrelse sett i forhold til byggets total størrelse, gir en prosentsats for beregning av felleskostnadsandelen. Denne benyttes som fordelingsnøkkel mht. felleskostnadene. Byggets totale areal er kvm. Leietagers andel av fellesutgifter utgjør således 9,5 %. Dersom ikke leietaker imøtekommer overnevnte forpliktelser, har utleier, i tillegg til øvrige misligholdsbeføyelser, rett til å iverksette tiltak for leietakers regning etter forutgående skriftlig varsel. 6. Regulering av leien Leien skal hvert år reguleres tilsvarende økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks i året forut for reguleringen, eller hvis denne blir opphevet, annen indeks som måtte erstatte denne. Leien fastsatt i pkt. 5 skal reguleres første gang pr. 1. januar 2015 på grunnlag av økningen i konsumprisindeksen fra til

3 7. Betaling av leien og omkostninger Leien, jfr. pkt. 5, betales forskuddsvis og i henhold til faktura og til angitt forfallsdato. Leien kan avtales med oppgjør pr. måned, kvartal eller halvårlig. Felleskostnader faktureres etterskuddsvis. Ved forsinket betaling har utleieren krav på morarenter med 1 % pr. påbegynt måned fra forfall til betaling skjer. 8. Overdragelse Overdragelse av leieretten er ikke tillatt. 9. Forandring av lokalene Leietaker har rett til å foreta mindre bygnings- og installasjonsmessige endringer i de leide lokaler, dog med utleiers skriftlige samtykke. Slike endringer kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuelle investeringer/påkostninger som følge av utført arbeid igangsatt av leietaker, må avskrives i løpet av leieperioden og tilfaller ved fraflytting utleier uten vederlag. I den utstrekning slike ominnredninger krever offentlige myndigheters samtykke, påhviler det leietaker å fremskaffe slikt. Eventuelle pålegg fra arbeidstilsynet, helseråd, brannvesen, industrivern, Sivilforsvaret eller andre offentlige myndigheter foranlediget av den virksomhet som drives av leietakeren i lokalene, forutsettes fulgt opp av leietaker. Tilsvarende gjelder pålegg fra utleiers forsikringsselskap om utbedring og/eller utstyr som har sin årsak i leietakers bruk av lokalene eller i de forandringsarbeider leietakeren har foretatt. Skilting må ikke utføres uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseendet og plassering. 10. Utleiers plikter og rettigheter Utleier kan fastsette husordensregler. Eiendomsskatt dekkes av utleieren. Dersom utleier anser det nødvendig å foreta ombygninger eller utvidelse/reduksjon av sine bygninger for å oppnå en bedre utnyttelse av eiendommen, vil leietaker måtte finne seg i mindre ulemper. Slike endringer vil være i samarbeid mellom utleier og leier. 11. Parkering Leietaker gis rett til parkering av et rimelig antall biler i forhold til leietakers virksomhet. Det skal tas hensyn til annen forretningsdrift på eiendommen. Det skal ikke parkeres slik at annen transport, brann- eller sykebiler ikke har uhindret adgang til bygget. Leietaker skal påse at det ikke parkeres i strid med dette. 12. Utleiers adgang til lokalene Leietaker plikter å forevise lokalene i forretningstiden alle dager for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering m.v. Utleier har plikt til å ta seg inn i de utleide lokaler i tilfelle hvor dette antas nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen. 13. Brann 3

4 Blir de leide lokaler ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet faller leieavtalen bort. 14. Fraflytting Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort og rengjort med hele vindusruter og glassfelt, og forøvrig i samme stand som ved overtagelsen, med fradrag for normalt slitasje og elde. Fast inventar, ledninger o.l. som leietaker har anbrakt eller latt anbringe i lokalene må ikke fjernes, med mindre utleier krever dette. Leietaker plikter i så fall å bringe lokalene i samme stand som ved overtagelsen. Leietakers rettigheter til det inventar som blir stående igjen i lokalene, tilfaller utleier uten godtgjørelse, med mindre partene er blitt enige om noe annet i forbindelse med ominnredningsarbeidene. 15. Mislighold Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan leietaker kastes ut uten søksmål etter i tvangsfullbyrdelsesloven ledd bokstav A. Flytter ikke leietaker når leietiden er ute, kan han likeens kastes ut uten søksmål etter i tvangsfullbyrdelsesloven ledd bokstav B. Gjør leietaker seg ellers skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen, endring av bransje uten utleiers skriftlige samtykke, kan utleier heve avtalen. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål, ryddiggjøring, istandsettelse og rengjøring av lokalene fører med seg. Leietaker kan ved eget mislighold ikke bringe inn motkrav på utleier, med mindre motkravet er erkjent av utleier eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. 16. Brannvern Leietaker er gjort kjent med gjeldende brannforskrifter og er pliktig til å etterleve/delta i de pålegg som avgis m.h.t. brannøvelser, oppnevne brannansvarlig etc. 17. Verneting og lovgivning. Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke mellom partene: 2-2 annet ledd litra b, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-3, 5-4, 7-5, 7-6, 7-7 annet ledd, 8-4 tredje ledd, 8-5, 8-6 annet ledd, 9-2 tredje ledd, 10-4, 10-5, 10-6 og Forøvrig er det kontrakten som gjelder i de tilfeller den har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens fravikelige regler. 18. Underskrift og tinglysing Denne leiekontrakten kan tinglyses på eiendommen. Leietaker bærer utgiftene med tinglysing. Kontrakten skal ha prioritet etter alle nåværende og fremtidige pengeheftelser eiendommens hjemmelshaver har eller måtte påhefte eiendommen/seksjonene. 4

5 Kontrakten er å anse som overdragbar slik at pantsettelse kan skje, jfr. panteloven av 1980, 3-4. Denne avtale er utstedt i 2 - to - eksemplarer, ett til hver av partene. Geithus, Utleier:. Leietaker: 5

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016 L --------- --------------------------------------------- - -- -- -- ---------- -- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer