AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE"

Transkript

1 AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER LEIEOBJEKTET BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE OVERTAKELSE VARIGHET LEIESUM OG BETALING AV LEIEN UTLEIERS PLIKTER BRUK AV LOKALENE/LEIETAKERS PLIKTER FORSIKRING LEIEFORHOLDETS OPPHØR UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN TVISTER UNDERTEGNELSE / 4

2 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg Adresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO Representant: Tlf: E-post: Jan Morten Sydskjør Utleier Navn: Organisasjonsnr: Adresse: Representant: Tlf: E-post: Utleier og leietaker er i avtalen benevnt partene. Partenes representanter har fullmakt til å representere og fatte alle beslutninger angående kontrakten. Representanten kan ved skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. Eventuelt skifte av representant skal meddeles den andre parten skriftlig. 2 LEIEOBJEKTET Leieobjektet er hele eiendommen med gnr/bnr 412/256 og 412/361 i Trondheim kommune og eiendommens adresse er Haakon VII s gt 14. På eiendommen er det 2 bygninger; Sentrallager m/kontor med bta m 2 og garasje med bta 569 m 2. Eiendommen leies som den er med all bygningsmasse, utomhusarealer og infrastruktur i bakken, se vedlagte eiendomskart. 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE Leieobjektene skal benyttes til lagervirksomhet, kontorvirksomhet og garasjering av kjøretøy for Forsvaret. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. 4 OVERTAKELSE Leieobjektet overtas i den stand det var ved kontraktsinngåelse. 5 VARIGHET Leiekontrakten starter xx.xx.xxxx og varer frem til xx.xx.xxxx, og er gjeldende fra begge parter har signert avtale. Leiekontrakten løper i 5 år fra inngåelsestidspunktet. Den er i kontraktsperioden uoppsigelig for utleier. Leietaker kan si opp avtalen med 12 måneders varsel. 2 / 4

3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN Leie utgjør kr ,- pr. år. Leietaker er iht merverdiavgiftsloven fritatt for mva-beregning på leie. Leien faktureres av utleier forskuddsvis hver måned. Leien kan justeres hvert år i henhold til endringen i konsumprisindeksen. I tillegg til ovennevnte husleie skal leietaker betale alle driftsutgifter knyttet til eiendommen, herunder energi, ventilasjon, varmt vann, renhold, avfall/renovasjon etter faktura fra tjenesteleverandør. Faktura sendes: Forsvarsbygg Fakturasenteret Postboks Hamar Fakturaen skal merkes Thomas Johnsen, ansatt nr Enhver forsinket betaling medfører at det skal betales forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer i samsvar med forsinkelseslovens bestemmelser. Eiendomsskatt betales av utleier. 7 UTLEIERS PLIKTER Utleier skal sørge for at leieobjektet står til rådighet for leietaker i leietiden. Utleier er ansvarlig for utvendig vedlikehold av bygningene. Leietaker er ansvarlig for normalt vedlikehold innvendig i byggene. For øvrig vises til husleielovens bestemmelser. 8 BRUK AV LOKALENE/LEIETAKERS PLIKTER Lokalene skal benyttes til lagervirksomhet, kontorvirksomhet og garasjering av kjøretøy for Forsvaret. Det er ikke tillatt å benytte lokalene til et annet formål. Leietaker har kun anledning til å fremleie leieobjektet til Forsvaret v/forsvarets logistikkorganisasjon. Leietaker forplikter seg til å holde lokalene i ryddig stand. Innendørs skal nødutganger osv være tilgjengelige til enhver tid. Uteareal skal holdes i ryddig og god stand. Leietaker er ansvarlig for snøbrøyting og vedlikehold av utomhusarealer i i h t eiendomskart. Leietaker forplikter seg til å følge de gjeldende ordensregler og instrukser som gjelder for bruk av bygningen, samt parkering og de tekniske anlegg. Leietaker skal behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, eller andre som har hatt adgang til leieobjektet etter samtykke fra leietaker. Leietaker plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel må han melde uten unødig forsinkelse. Forsømmer leietaker pliktig melding, taper han sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for skaden. Søppel og avfall skal oppbevares på anviste steder, og det skal av leietaker transporteres til plass avsatt for søppelhenting. Søppel og avfall sendes til godkjent søppeldeponerinsanlegg for leietakers kostnad. 9 FORSIKRING Utleier er pålagt å holde byggene forsikret. Leietaker er selvassurandør. 3 / 4

4 10 LEIEFORHOLDETS OPPHØR Når leieforholdet er slutt skal leietaker overlevere lokalene med tilbehør til utleier i samme stand og mengde som ved overtagelsen med unntak for normal slitasje og elde. Reolsystemer (faste og mobile) er leietakers eiendom og vil bli fjernet fra leieobjektet ved leieavtalens opphør. Låsmekanismer til strongromsdører er leietakers eiendom og vil bli demontert og fjernet fra leieobjektet ved leieavtalens opphør. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet i ryddet stand. Eiendommen vil bli rengjort i samme grad som ved daglig renhold (ikke nedvask). Leietaker har rett, men ingen plikt, til å demontere og fjerne alarmanlegg, datautstyr og linjer ved leieavtalens opphør. Leietaker forbeholder seg retten til å fjerne hele, eller deler av, fastmontert driftstilbehør relatert til sin virksomhet. Eksempel på slikt utstyr er, dog ikke avgrenset til, ammunisjonsskap, reoler, lifter og annet utstyr som er relatert til Forsvarets virksomhet i eiendommen. Det må påregnes at utstyr kan bli stående igjen og at festeanordninger til fastmontert utstyr, som fjernes, stedvis blir stående igjen i bygningskroppen. Løsøre som, dog ikke avgrenset til, trucker, verktøy (både fastmontert og løst) følger ikke eiendommen. Leietaker forbeholder seg også retten til å fjerne kunst og utsmykninger relatert til Forsvarets virksomhet. Det må påregnes at festeanordninger stedvis blir stående igjen i bygningskroppen. 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET Utleier har rett til å inspisere leieobjektet når han ønsker. Inspeksjonen skal forhåndsvarsles og skje innenfor normal arbeidstid dersom ikke spesielle situasjoner/hendelser skulle tilsi noe annet. Utleier følges rundt på leieobjektet av representant fra leietaker. Utleier har rett til å utføre nødvendig vedlikehold på leieobjektet. Dette skal avtales med leietaker og varsles i god tid. Alt vedlikeholdsarbeid skal foregå innenfor normal arbeidstid med unntak av akutte hendelser som kan påføre eiendommen og/eller personer som oppholder seg der ytterligere skade dersom det ikke tas umiddelbart. Leietaker kan kreve å ha fullt oppsyn med det personellet som utfører slikt arbeide. 12 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Leiekontrakten gjelder i de tilfeller hvor den har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens fravikelige regler. 13 TVISTER Tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale skal løses ved de alminnelige domstoler. Leietakers rettssubjekt er Staten v/forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo. 14 UNDERTEGNELSE Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. Dato: Sted: Dato: Sted: Forsvarsbyggs underskrift Utleierens underskrift Navn Stilling Navn Stilling Vedlegg: Eiendomskart 4 / 4

5 Eiendomskart gnr 412 bnr 256 og 361 Tegnforklaring Inventarpunkt Inventarlinjer Dekke på veger og plasser <all other values> Asfalt Brostein Betong Ottadekke Grus Jord/Gras Ukjent Inventarflate Bygg og anlegg Festningsanlegg Skytebaner, veger og plasser Inventar under bakken Gnr/Bnr/Fnr Eiendomsgrenser Frihåndstegnede grenser Målte grenser Ikke-målte grenser Andres rettigheter Utleid grunn Bortfestet grunn Annen parts servitutt/rettighet Egne rettigheter Eid grunn Festet grunn Innleid grunn Servitutt/rettighet Klausulert grunn Eier en eller flere seksjoner Eier en eller flere andelsleiligheter Seksjonert grunn Ikke registrert Utsnitt: Annet Ukjent FKB Stedsnavn2000 FKB Stedsnavnlinje2000 FKB Høydepunkt FKB Terrrengpunkt 1 : 1 526,40 FKB Naturinfo punkt Innmålt tre Stein Merknad: FKB Naturinfo linje <all other values> Allé Hekk SteinOmriss Projeksjon: ETRS_1989_UTM_Zone_32N Utskriftsdato: FKB Vegsituasjon punkt FKB Ledning el punkt

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer