Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale"

Transkript

1 Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

2 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått for samme leieobjekt: 1.2 Utleier Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: 1.3 Leietaker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Leietakers virksomhet: 1.4 Bruker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Brukers virksomhet: 1.5 Leieobjektet Byggets/anleggets navn og adresse: Gårds- og bruksnummer: Kommune: Etasjer: (hvilke og antall) Type leieobjekt: Side 2 av

3 Totalt brutto leieareal (m 2 ): Evt tillegg (p-plasser oa): Brutto/netto-faktor Alle arealer skal oppgis i henhold til NS LEIETID Avtaleperiodens start: Avtaleperiodens slutt: Oppsigelsestid: Eventuelle forutsetninger for oppsigelse av avtalen: Eventuelle forutsetninger for fratredelse ved uoppsigelige avtaler: Spesielle forhold ved endt avtaleperiode: Leieforholdet kan i avtaleperioden ikke sies opp. Avtalebrudd/mislighold kan føre til opphør av avtalen jfr. Pkt LEIESUM, LEIEREGULERING OG FORHOLDET TIL MERVERDIAVGIFT 3.1 Leiesummen Leiesummen (Finansiell leie) er kr.. Leiesummen reguleres hver 1. januar med 2, 5 % årlig. Første regulering skjer 1. januar etter overtakelse. Leiesummen går til dekning av Utleiers Finansiell leie eksklusiv FDV kostnader. Beregningen og utviklingen av Leiesummen fremgår av Vedlegg 3. Blir Leieobjektet endret i leietiden, skal Leiesummen endres etter prinsippene i pkt. 12. Den årlige Leiesummen betales forskuddsvis i like store terminer med forfall hver 01.01, 01.04, 01.07, og Plikten til å betale leie inntrer første gang 14 dager etter overtakelse, med et beløp som tilsvarer gjenværende del av inneværende kvartal. Ved forsinket betaling av ethvert vederlag under leieavtalen, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Side 3 av

4 3.2 Merverdiavgift (Ikke aktuelt for politiet) Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er 100 % avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget. Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner m.v., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Dersom Utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. Leiesummen er beregnet ut fra at det drives avgiftspliktig/kompensasjonspliktig virksomhet i bygget i en 10 års periode som gir Utleier 100 % fradragsrett for inngående merverdiavgift på investeringskostnaden. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Utleier som følge av Leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. Dersom Utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av Leietakers bruksendring som nevnt over, eller lovendringer, skal Leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over Leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at Leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert. Dersom Leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Utleier har samtykket til dette, plikter Leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leietaker i henhold til avsnitt (4) over. Eventuelle utgifter forbundet med Leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering. Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 3.2, forfaller til betaling ved påkrav. På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leietaker å gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien, samt en tilsvarende skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Leietaker skal alltid, uavhengig av om leieobjektet benyttes i avgiftspliktig aktivitet eller ikke, gi Utleier en redegjørelse/spesifikasjon med hensyn til totale aktiveringspliktige påkostninger foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et Side 4 av

5 tidspunkt som gjør at Utleier kan overholde egne frister mv. i henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt. Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker beholde sin egen justeringsforpliktelse på de bygningsmessige tiltak som han måtte ha foretatt på leieobjektet. Dette innebærer at det er Leietaker som skal justere inngående avgift dersom fremtidige begivenheter utløser rett eller plikt til justering av inngående avgift knyttet til det/de aktuelle bygningsmessige tiltak. Utleier kan dog velge å overta Leietakers justeringsforpliktelse(r), hvilket forutsetter at Utleier skriftlig meddeler dette til Leietaker. I så fall plikter Leietaker å medvirke til at den dokumentasjon lovgivningen til enhver tid krever i forbindelse med overføringen, eller som ellers er nødvendig for at Utleier skal kunne foreta korrekt avgiftsbehandling, utarbeides og/eller fremlegges. 4 BAKGRUNN Leietaker har gjennomført tilbudskonkurranse for anskaffelse av leiekontrakt som rehabilitert bygg og nybygg under oppføring. Utleier skal prosjektere, oppføre, leie ut og drifte for Leietaker. 5 DEFINISJONER Arbeidet betyr alt arbeid som Utleier skal utføre etter Kontrakten Byggefasen betyr perioden etter forprosjektfasen og frem til oppstart Driftsfase for leieobjektet. Dag betyr løpende kalenderdag når annet ikke er fastsatt. Driftsfasen betyr perioden fra Leietakers ibrukstakelse av leieobjektet og frem til avtaleavslutningstidspunktet for leieperioden, med eventuelle forlengelser. Endring av arbeidet betyr endring av arbeid, beskrivelser, fremdrift, dokumenter, ytelser og spesifikasjoner Kontrakten betyr denne leiekontrakt med vedlegg Leiesum betyr summen av årlig husleie til dekning av leie av leieobjektet ( Finansiell leie ) og betaling for drift og vedlikehold ( DV-kost ). DV-tjenester er regulert i egen driftsavtale ( Driftsavtalen ), jfr. vedlegg 2 Leietiden betyr Driftsfasen. Leveransen betyr leieobjektet samt all dokumentasjon som etter kontrakten skal leveres av Utleier. Offentlige pålegg betyr pålegg, krav eller annen plikt pålagt ved eller i medhold av lov, forskrift eller annen offentlig beslutning. Utleier betyr Byggherre AS som skal bygge, finansiere, leie ut og drifte leieobjektet. Side 5 av

6 6 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene skal utpeke en representant. Partene skal informere hverandre skriftlig om hvem som er partens representant. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Utskifting av tilbudt nøkkelpersonell fra Utleier side krever særskilt samtykke fra Leietaker. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle saker som angår Kontrakten, samt å utpeke sin stedfortreder. En representant eller dennes stedfortreder kan overlate en eller flere arbeidsoppgaver til en eller flere personer som han utpeker. Den andre parts representant skal i tilfelle underrettes om hvilken fullmakt som er gitt vedkommende. 7 LEIEOBJEKTET OG AREAL Spesifiserte verdier oppføres i kapittel 1.5 i dette dokument. Leietaker leier av Utleieren et bygg/arealer m.v oppført iht prosjektdokumenter inntatt i kravspesifikasjonen til leieobjektet, eventuelt også gårds, bruks og festenummer. Tegninger av arealer til Leietakers bruk skal vedlegges (vedlegges før kontraktsinngåelse). Arealskjema skal oppdateres i henhold til prosjektets fremdrift. Eventuell mindre unøyaktighet i arealutmålingen får ikke innvirkning på den totale leiesum. Blir det foretatt ombygninger eller påbygninger på eiendommen i leietiden, jfr pkt 19, omfattes disse ombygninger eller påbygninger av leieavtalen uten endringer i leievilkårene, med mindre partene avtaler noe annet. Når Leietaker tar bygningsmassen i bruk, skal leieobjektet være innredet og utstyrt slik det fremgår av tilhørende kravspesifikasjon samt eventuelle tilhørende inventarlister. 8 RETTIGHETER OG PLIKTER I FORPROSJEKT- OG BYGGEFASEN I byggetiden gjelder, i tillegg til bestemmelser i leiekontrakten, de rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedlegg 1. 9 BRUK AV LEIEOBJEKTET Leieobjekt skal primært benyttes til nødetatenes virksomhet og kontorlokaler. Leietaker kan ikke endre bruken av leieobjektet uten samtykke fra Utleier. Slik samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn for det. Side 6 av

7 10 FREMLEIE Leietakerne har rett til å overdra sine rettigheter i denne kontrakt til annen offentlig virksomhet. Overdragelse av kontrakten til andre enn det offentlige, kan nektes av Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Med det offentlige menes stat, fylkeskommune, kommune eller kommunale foretak, jfr. lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 kapittel 11. Overdragelse kan også skje til kommunalt eid aksjeselskap dersom kommunen stiller selvskyldnergaranti for Leietakerens forpliktelser etter leieavtalen. 11 IBRUKSTAKELSE AV LEIEOBJEKTET Forut for oppstart av leietakers bruk av bygningsmassen, skal det gjennomføres en registreringsforretning, jf. vedlegg 1. Oppstart bruk av leieobjektet er avtalt til Leietiden tar til ved ibrukstagelse. 12 LEIEREGULERING Finansiell leie skal reguleres årlig med 2,5 %. DV-kosten skal reguleres med 100 % av Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI), eller annen tilsvarende indeks dersom Konsumprisindeksen opphører. Endringen beregnes med utgangspunkt i indeksen den 15. i måneden før overtagelse finner sted, frem til indeksen den året før reguleringen finner sted. Første gangs regulering finner sted 1. januar 20.. Reguleringen skal varsles senest 1 måned før iverksettelse, og gjelder fra utløpet av denne frist. Tilpasning av husleien til gjengs leie, jfr. husleielovens 4-3, finner ikke sted. Ved offentlige inngrep (prisstopp og lignende) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter denne avtalen, skal avtalens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel driftskostnader, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100, eller lov som trer i stedet for denne. 13 LEIETAKERS PLIKTER - GENERELT Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Videre plikter Leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som er eller måtte bli innført og som Side 7 av

8 omfatter leieforholdet. Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er Leietakers ansvar. Alle kostnader forbundet med offentlige pålegg som kommer som en følge av Leietakers virksomhet, skal betales/refunderes av Leietaker selv om offentlige pålegg gis til Utleier og må utføres av denne. Leietaker plikter å gi Utleier adgang til lokalene i arbeidstiden alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Hvis behovet ikke er akutt, skal Utleiers adgang gjennomføres under hensyntagen til pågående virksomhet etter forutgående avtale. Når det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 14 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utleier har ytre og indre vedlikeholdsplikt i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen, se vedlegg 2. Leietaker har vedlikeholdsplikt for alle egne innredninger, møbleringer mv i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen. Foreligger det feil eller mangler ved oppstart brukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal utbedres av Utleier, etter krav fra Leietaker, se Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt ENDRING AV LEIEOBJEKTET I LEIEPERIODEN Leietaker kan ominnrede, bygge på og foreta bygningsmessige arbeider i leieperioden etter skriftlig samtykke fra Utleier. Utleier kan ikke nekte samtykke uten at det foreligger saklig grunn. Dersom Leietaker skal utføre og bekoste de aktuelle arbeider, skal Utleier i sin godkjennelse av arbeidene, ta opp de kostnadsmessige konsekvenser av ominnredningen, med hensyn til drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Dersom Utleier skal utføre de aktuelle arbeider, forutsettes det inngått særskilt avtale om dette og om konsekvensene for husleien og drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Ved eventuelle større endringer av Leieobjektet (endringer som medfører at leiesummen øker med 15 % eller mer), skal Utleier utføre endringsarbeidene i hht lov om offentlige anskaffelser. Ved bygningsmessige endringer som fører til at Utleiers vedlikeholds- og serviceansvar etter Driftsog vedlikeholdsavtalen, økes eller reduseres, kan hver av partene kreve at husleien endres tilsvarende dokumenterte endringer i vedlikeholdskostnadene eller driftskostnadene. Dersom det ikke oppnås enighet om konsekvensene for DV-kost, skal tvisten løses etter pkt 10 Tvister i Driftsavtalen (vedlegg 2). Leietaker kan kreve Endringen iverksatt uavhengig av om slik enighet foreligger. Side 8 av

9 De ominnredede, påbygde eller forandrede deler inngå i leiearealet, uten annen endring av husleien enn det som fremgår av særskilt avtale mellom partene i forbindelse med ominnredningen eller påbyggingen, eller som følge av økning eller reduksjon av drifts- vedlikeholdskostnadene. Utleier har rett til å kontrollere alle arbeider som Leietaker foretar på eiendommen. Ved om- eller påbygninger som utføres og bekostes av Leietaker, og som ikke er uvesentlige, har Utleier rett til å få dekket kostnadene til et ombud som kontrollerer arbeidene på vegne av Utleier. 16 MISLIGHOLD Foreligger det feil eller mangler ved ibrukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal etter krav fra Leietaker, utbedres av Utleier. Dersom manglen(e) ikke utbedres innen rimelig tid, kan Leietaker forestå utbedringen for Utleiers regning, jf. Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8 (vedlegg 2). Husleielovens bestemmelser gjelder i tillegg til leieavtalens drifts- og vedlikeholdsavtalens bestemmelser. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, tyveri, innbrudd mv., ut over det ansvar Utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes Utleiers mislighold. Leietaker skal holde Utleier skadesløs for all skade som skyldes ham selv, elever -/ barn, ansatte, faste eller midlertidig tilsatte/engasjerte fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Leietaker skal likeledes holde Utleier skadesløs for erstatningskrav som Leietakers virksomhet i leieobjektet måtte medføre, og for det eventuelle naborettslige ansvar Leietakers virksomhet måtte medføre. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Ved vesentlig mislighold av leieavtalen, har hver av partene anledning til å heve avtalen. Vedvarende mislighold av Utleiers drifts- og vedlikeholdsansvar, regnes som vesentlig mislighold, se vedlegg 2, Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8. Hever Leietakerne leieavtalen etter vesentlig mislighold fra Utleiers side, har Leietaker rett til å overta leieobjektet. Skal Leietaker overta leieobjektet, skal vederlaget fastsettes til det det ville koste å føre opp tilsvarende hus og bygninger på tomten på overtakelsestidspunktet, med fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk i leieperioden. Hver av partene kan uten hensyn til nevnte oppgjørsregler kreve erstatning fra motparten etter vanlige ulovfestede erstatningsrettslige regler. 17 OPPHØR AV AVTALEN Avtalen varer i 25 år. Avtalen kan forlenges, dersom Leietaker ønsker det. Utleieren kan tidligst to år før, og senest 18 måneder før leietiden går ut, skriftlig be om svar på om Leietaker skal benytte sin rett til forlengelse av leieavtalen. Leietaker må skriftlig svare på dette innen seks måneder etter å ha mottatt denne anmodning. Hvis ikke opphører leieforholdet ved leietidens utløp. Side 9 av

10 Har ikke Utleier bedt om avklaring etter forrige ledd, og Leietaker heller ikke har tatt skritt til å forlenge leieforholdet, løper leieavtalen videre med 12 måneders gjensidig oppsigelse. Dog kan Leietaker når som helst, også etter oppsigelse fra Utleier, velge å forlenge leieforholdet etter 2. ledd ovenfor. Velger Leietaker å benytte sin rett til forlengelse etter at leietiden er løpt ut, gjelder forlengelsen for gjenværende del av inneværende leieperiode etter annet ledd. Leieforholdet opphører under enhver omstendighet den... Ved forlengelse av leieforholdet gjelder betingelsene i denne kontrakt. Frist for å sende flytteoppfordring etter husleielovens 9-2 settes til 12 måneder. 18 FRAFLYTTING Fraflytter Leietaker leieobjektet etter leietidens opphør, skal Leietaker tilbakelevere lokalene i rengjort og ryddig stand, med hele vindusruter og uten skade ut over normal bruk og slitasje som følge av den drift som har vært i lokalene. Fast bygningsinventar, samt sanitærutstyr, ventilasjonsanlegg o.l. som Leietakerne har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, kan Utleieren kreve å beholde. Leietakerne har anledning til å fjerne fast inventar som er særskilt knyttet til Leietakers virksomhet, og som er bekostet av Leietaker. I den utstrekning Leietakerne ved fraflytting fjerner faste innretninger han har anbrakt, må han også fjerne sporene etter disse, og utbedre eventuelle skader som fjerningen medfører. 19 FORSIKRING Leietaker skal forsikre løst inventar, løsøre, maskiner og varer. Leietaker har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v., ut over det som dekkes av de forsikringer Leietaker har tegnet iht. denne kontraktsbestemmelse. Utleier er ansvarlig for å tegne alle øvrige forsikringer, herunder fullverdiforsikring av bygningsmassen, glassforsikring, etc.. Utleiers forsikring skal være slik utformet at Leietaker holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler. Skade påført Leietager som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er Utleiers ansvar. Ved skade på Leieobjektet, skal Utleiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før Leietagers forsikring benyttes. Begge parter kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om slikt bevis er fremlagt eller ikke. 20 FORCE MAJEURE Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. Side 10 av

11 Hvis leieobjekter blir ødelagt av brann eller av andre omstendigheter, skal Utleieren foreta gjenoppbygging og reparasjon av det ødelagte. Begge parter er i et slikt tilfelle forpliktet til å fortsette leieforholdet etter istandsettelsen. Leietaker er ikke forpliktet til å betale husleie for de arealer som er ødelagt i den periode de ikke kan brukes. 21 KONKURS Dersom Utleier går konkurs i leieperioden, faller leiekontrakten bort og Leietakers rett til å overta bygget inntrer i samsvar med pkt 16, 7.ledd, med mindre konkursboet erklærer å tre inn i Utleiers rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen innen de frister som følger av dekningsloven. Ved konkurs har Leietaker under en hver omstendighet rett til umiddelbart å overta drift av leieobjektet. Inntil det er avklart om konkursboet (eller andre) overtar Utleiers rettigheter og forpliktelse, jf. første ledd, driver Leietaker leieobjektet for Utleiers regning og risiko. 22 TVISTELØSNING Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en formann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om formannen, foretas oppnevnelsen av sorenskriveren i Gjøvik tingrett. I tilfelle søksmål skal eiendommens verneting være verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift, skal norsk rett legges til grunn. 23 SÆRLIGE BESTEMMELSER 23.1 Forholdet til husleieloven Husleielovens 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 12-2 gjelder ikke. For øvrig gjelder husleielovens regler for denne kontrakt. Kontrakten går foran lovens fravikelige bestemmelser Offentlighet Alle deler av kontrakten og vilkårene i denne skal forelegges de myndigheter som skal behandle inngåelse av kontraktene. Dersom det foreligger hjemmel for å unnta hele -/ deler av dokumentene fra offentligheten, beslutter Leietaker om dokumentene skal unntas eller ikke. Side 11 av

12 23.3 Oppsigelse som følge av omorganisering hos Leietaker Dersom det blir vedtatt en omorganisering av Leietakers organisasjon, har Leietaker rett til å bli løst fra Kontrakten for hele eller deler av arealet etter 12 måneders varsel. Omorganiseringsvedtaket må være fattet av Stortinget, Regjeringen, Departementet eller etaten (direktoratet) for å kunne benyttes som grunnlag for slik oppsigelsesrett. 24 SIGNATUR Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Utleier og Leietaker hver har fått sitt. Sted/dato,. Utleier Leietaker. (Sign). (Blokkbokstaver) Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Beskrivelse av leieobjektet og rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen, herunder arealoppgave og inventarliste Drifts- og vedlikeholdsavtale med bilag Side 12 av

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer