Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale"

Transkript

1 Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

2 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått for samme leieobjekt: 1.2 Utleier Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: 1.3 Leietaker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Leietakers virksomhet: 1.4 Bruker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Brukers virksomhet: 1.5 Leieobjektet Byggets/anleggets navn og adresse: Gårds- og bruksnummer: Kommune: Etasjer: (hvilke og antall) Type leieobjekt: Side 2 av

3 Totalt brutto leieareal (m 2 ): Evt tillegg (p-plasser oa): Brutto/netto-faktor Alle arealer skal oppgis i henhold til NS LEIETID Avtaleperiodens start: Avtaleperiodens slutt: Oppsigelsestid: Eventuelle forutsetninger for oppsigelse av avtalen: Eventuelle forutsetninger for fratredelse ved uoppsigelige avtaler: Spesielle forhold ved endt avtaleperiode: Leieforholdet kan i avtaleperioden ikke sies opp. Avtalebrudd/mislighold kan føre til opphør av avtalen jfr. Pkt LEIESUM, LEIEREGULERING OG FORHOLDET TIL MERVERDIAVGIFT 3.1 Leiesummen Leiesummen (Finansiell leie) er kr.. Leiesummen reguleres hver 1. januar med 2, 5 % årlig. Første regulering skjer 1. januar etter overtakelse. Leiesummen går til dekning av Utleiers Finansiell leie eksklusiv FDV kostnader. Beregningen og utviklingen av Leiesummen fremgår av Vedlegg 3. Blir Leieobjektet endret i leietiden, skal Leiesummen endres etter prinsippene i pkt. 12. Den årlige Leiesummen betales forskuddsvis i like store terminer med forfall hver 01.01, 01.04, 01.07, og Plikten til å betale leie inntrer første gang 14 dager etter overtakelse, med et beløp som tilsvarer gjenværende del av inneværende kvartal. Ved forsinket betaling av ethvert vederlag under leieavtalen, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Side 3 av

4 3.2 Merverdiavgift (Ikke aktuelt for politiet) Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er 100 % avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget. Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner m.v., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Dersom Utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. Leiesummen er beregnet ut fra at det drives avgiftspliktig/kompensasjonspliktig virksomhet i bygget i en 10 års periode som gir Utleier 100 % fradragsrett for inngående merverdiavgift på investeringskostnaden. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Utleier som følge av Leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. Dersom Utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av Leietakers bruksendring som nevnt over, eller lovendringer, skal Leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over Leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at Leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert. Dersom Leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Utleier har samtykket til dette, plikter Leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leietaker i henhold til avsnitt (4) over. Eventuelle utgifter forbundet med Leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering. Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 3.2, forfaller til betaling ved påkrav. På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leietaker å gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien, samt en tilsvarende skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Leietaker skal alltid, uavhengig av om leieobjektet benyttes i avgiftspliktig aktivitet eller ikke, gi Utleier en redegjørelse/spesifikasjon med hensyn til totale aktiveringspliktige påkostninger foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et Side 4 av

5 tidspunkt som gjør at Utleier kan overholde egne frister mv. i henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt. Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker beholde sin egen justeringsforpliktelse på de bygningsmessige tiltak som han måtte ha foretatt på leieobjektet. Dette innebærer at det er Leietaker som skal justere inngående avgift dersom fremtidige begivenheter utløser rett eller plikt til justering av inngående avgift knyttet til det/de aktuelle bygningsmessige tiltak. Utleier kan dog velge å overta Leietakers justeringsforpliktelse(r), hvilket forutsetter at Utleier skriftlig meddeler dette til Leietaker. I så fall plikter Leietaker å medvirke til at den dokumentasjon lovgivningen til enhver tid krever i forbindelse med overføringen, eller som ellers er nødvendig for at Utleier skal kunne foreta korrekt avgiftsbehandling, utarbeides og/eller fremlegges. 4 BAKGRUNN Leietaker har gjennomført tilbudskonkurranse for anskaffelse av leiekontrakt som rehabilitert bygg og nybygg under oppføring. Utleier skal prosjektere, oppføre, leie ut og drifte for Leietaker. 5 DEFINISJONER Arbeidet betyr alt arbeid som Utleier skal utføre etter Kontrakten Byggefasen betyr perioden etter forprosjektfasen og frem til oppstart Driftsfase for leieobjektet. Dag betyr løpende kalenderdag når annet ikke er fastsatt. Driftsfasen betyr perioden fra Leietakers ibrukstakelse av leieobjektet og frem til avtaleavslutningstidspunktet for leieperioden, med eventuelle forlengelser. Endring av arbeidet betyr endring av arbeid, beskrivelser, fremdrift, dokumenter, ytelser og spesifikasjoner Kontrakten betyr denne leiekontrakt med vedlegg Leiesum betyr summen av årlig husleie til dekning av leie av leieobjektet ( Finansiell leie ) og betaling for drift og vedlikehold ( DV-kost ). DV-tjenester er regulert i egen driftsavtale ( Driftsavtalen ), jfr. vedlegg 2 Leietiden betyr Driftsfasen. Leveransen betyr leieobjektet samt all dokumentasjon som etter kontrakten skal leveres av Utleier. Offentlige pålegg betyr pålegg, krav eller annen plikt pålagt ved eller i medhold av lov, forskrift eller annen offentlig beslutning. Utleier betyr Byggherre AS som skal bygge, finansiere, leie ut og drifte leieobjektet. Side 5 av

6 6 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene skal utpeke en representant. Partene skal informere hverandre skriftlig om hvem som er partens representant. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Utskifting av tilbudt nøkkelpersonell fra Utleier side krever særskilt samtykke fra Leietaker. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle saker som angår Kontrakten, samt å utpeke sin stedfortreder. En representant eller dennes stedfortreder kan overlate en eller flere arbeidsoppgaver til en eller flere personer som han utpeker. Den andre parts representant skal i tilfelle underrettes om hvilken fullmakt som er gitt vedkommende. 7 LEIEOBJEKTET OG AREAL Spesifiserte verdier oppføres i kapittel 1.5 i dette dokument. Leietaker leier av Utleieren et bygg/arealer m.v oppført iht prosjektdokumenter inntatt i kravspesifikasjonen til leieobjektet, eventuelt også gårds, bruks og festenummer. Tegninger av arealer til Leietakers bruk skal vedlegges (vedlegges før kontraktsinngåelse). Arealskjema skal oppdateres i henhold til prosjektets fremdrift. Eventuell mindre unøyaktighet i arealutmålingen får ikke innvirkning på den totale leiesum. Blir det foretatt ombygninger eller påbygninger på eiendommen i leietiden, jfr pkt 19, omfattes disse ombygninger eller påbygninger av leieavtalen uten endringer i leievilkårene, med mindre partene avtaler noe annet. Når Leietaker tar bygningsmassen i bruk, skal leieobjektet være innredet og utstyrt slik det fremgår av tilhørende kravspesifikasjon samt eventuelle tilhørende inventarlister. 8 RETTIGHETER OG PLIKTER I FORPROSJEKT- OG BYGGEFASEN I byggetiden gjelder, i tillegg til bestemmelser i leiekontrakten, de rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedlegg 1. 9 BRUK AV LEIEOBJEKTET Leieobjekt skal primært benyttes til nødetatenes virksomhet og kontorlokaler. Leietaker kan ikke endre bruken av leieobjektet uten samtykke fra Utleier. Slik samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn for det. Side 6 av

7 10 FREMLEIE Leietakerne har rett til å overdra sine rettigheter i denne kontrakt til annen offentlig virksomhet. Overdragelse av kontrakten til andre enn det offentlige, kan nektes av Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Med det offentlige menes stat, fylkeskommune, kommune eller kommunale foretak, jfr. lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 kapittel 11. Overdragelse kan også skje til kommunalt eid aksjeselskap dersom kommunen stiller selvskyldnergaranti for Leietakerens forpliktelser etter leieavtalen. 11 IBRUKSTAKELSE AV LEIEOBJEKTET Forut for oppstart av leietakers bruk av bygningsmassen, skal det gjennomføres en registreringsforretning, jf. vedlegg 1. Oppstart bruk av leieobjektet er avtalt til Leietiden tar til ved ibrukstagelse. 12 LEIEREGULERING Finansiell leie skal reguleres årlig med 2,5 %. DV-kosten skal reguleres med 100 % av Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI), eller annen tilsvarende indeks dersom Konsumprisindeksen opphører. Endringen beregnes med utgangspunkt i indeksen den 15. i måneden før overtagelse finner sted, frem til indeksen den året før reguleringen finner sted. Første gangs regulering finner sted 1. januar 20.. Reguleringen skal varsles senest 1 måned før iverksettelse, og gjelder fra utløpet av denne frist. Tilpasning av husleien til gjengs leie, jfr. husleielovens 4-3, finner ikke sted. Ved offentlige inngrep (prisstopp og lignende) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter denne avtalen, skal avtalens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel driftskostnader, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100, eller lov som trer i stedet for denne. 13 LEIETAKERS PLIKTER - GENERELT Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Videre plikter Leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som er eller måtte bli innført og som Side 7 av

8 omfatter leieforholdet. Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er Leietakers ansvar. Alle kostnader forbundet med offentlige pålegg som kommer som en følge av Leietakers virksomhet, skal betales/refunderes av Leietaker selv om offentlige pålegg gis til Utleier og må utføres av denne. Leietaker plikter å gi Utleier adgang til lokalene i arbeidstiden alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Hvis behovet ikke er akutt, skal Utleiers adgang gjennomføres under hensyntagen til pågående virksomhet etter forutgående avtale. Når det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 14 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utleier har ytre og indre vedlikeholdsplikt i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen, se vedlegg 2. Leietaker har vedlikeholdsplikt for alle egne innredninger, møbleringer mv i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen. Foreligger det feil eller mangler ved oppstart brukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal utbedres av Utleier, etter krav fra Leietaker, se Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt ENDRING AV LEIEOBJEKTET I LEIEPERIODEN Leietaker kan ominnrede, bygge på og foreta bygningsmessige arbeider i leieperioden etter skriftlig samtykke fra Utleier. Utleier kan ikke nekte samtykke uten at det foreligger saklig grunn. Dersom Leietaker skal utføre og bekoste de aktuelle arbeider, skal Utleier i sin godkjennelse av arbeidene, ta opp de kostnadsmessige konsekvenser av ominnredningen, med hensyn til drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Dersom Utleier skal utføre de aktuelle arbeider, forutsettes det inngått særskilt avtale om dette og om konsekvensene for husleien og drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Ved eventuelle større endringer av Leieobjektet (endringer som medfører at leiesummen øker med 15 % eller mer), skal Utleier utføre endringsarbeidene i hht lov om offentlige anskaffelser. Ved bygningsmessige endringer som fører til at Utleiers vedlikeholds- og serviceansvar etter Driftsog vedlikeholdsavtalen, økes eller reduseres, kan hver av partene kreve at husleien endres tilsvarende dokumenterte endringer i vedlikeholdskostnadene eller driftskostnadene. Dersom det ikke oppnås enighet om konsekvensene for DV-kost, skal tvisten løses etter pkt 10 Tvister i Driftsavtalen (vedlegg 2). Leietaker kan kreve Endringen iverksatt uavhengig av om slik enighet foreligger. Side 8 av

9 De ominnredede, påbygde eller forandrede deler inngå i leiearealet, uten annen endring av husleien enn det som fremgår av særskilt avtale mellom partene i forbindelse med ominnredningen eller påbyggingen, eller som følge av økning eller reduksjon av drifts- vedlikeholdskostnadene. Utleier har rett til å kontrollere alle arbeider som Leietaker foretar på eiendommen. Ved om- eller påbygninger som utføres og bekostes av Leietaker, og som ikke er uvesentlige, har Utleier rett til å få dekket kostnadene til et ombud som kontrollerer arbeidene på vegne av Utleier. 16 MISLIGHOLD Foreligger det feil eller mangler ved ibrukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal etter krav fra Leietaker, utbedres av Utleier. Dersom manglen(e) ikke utbedres innen rimelig tid, kan Leietaker forestå utbedringen for Utleiers regning, jf. Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8 (vedlegg 2). Husleielovens bestemmelser gjelder i tillegg til leieavtalens drifts- og vedlikeholdsavtalens bestemmelser. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, tyveri, innbrudd mv., ut over det ansvar Utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes Utleiers mislighold. Leietaker skal holde Utleier skadesløs for all skade som skyldes ham selv, elever -/ barn, ansatte, faste eller midlertidig tilsatte/engasjerte fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Leietaker skal likeledes holde Utleier skadesløs for erstatningskrav som Leietakers virksomhet i leieobjektet måtte medføre, og for det eventuelle naborettslige ansvar Leietakers virksomhet måtte medføre. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Ved vesentlig mislighold av leieavtalen, har hver av partene anledning til å heve avtalen. Vedvarende mislighold av Utleiers drifts- og vedlikeholdsansvar, regnes som vesentlig mislighold, se vedlegg 2, Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8. Hever Leietakerne leieavtalen etter vesentlig mislighold fra Utleiers side, har Leietaker rett til å overta leieobjektet. Skal Leietaker overta leieobjektet, skal vederlaget fastsettes til det det ville koste å føre opp tilsvarende hus og bygninger på tomten på overtakelsestidspunktet, med fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk i leieperioden. Hver av partene kan uten hensyn til nevnte oppgjørsregler kreve erstatning fra motparten etter vanlige ulovfestede erstatningsrettslige regler. 17 OPPHØR AV AVTALEN Avtalen varer i 25 år. Avtalen kan forlenges, dersom Leietaker ønsker det. Utleieren kan tidligst to år før, og senest 18 måneder før leietiden går ut, skriftlig be om svar på om Leietaker skal benytte sin rett til forlengelse av leieavtalen. Leietaker må skriftlig svare på dette innen seks måneder etter å ha mottatt denne anmodning. Hvis ikke opphører leieforholdet ved leietidens utløp. Side 9 av

10 Har ikke Utleier bedt om avklaring etter forrige ledd, og Leietaker heller ikke har tatt skritt til å forlenge leieforholdet, løper leieavtalen videre med 12 måneders gjensidig oppsigelse. Dog kan Leietaker når som helst, også etter oppsigelse fra Utleier, velge å forlenge leieforholdet etter 2. ledd ovenfor. Velger Leietaker å benytte sin rett til forlengelse etter at leietiden er løpt ut, gjelder forlengelsen for gjenværende del av inneværende leieperiode etter annet ledd. Leieforholdet opphører under enhver omstendighet den... Ved forlengelse av leieforholdet gjelder betingelsene i denne kontrakt. Frist for å sende flytteoppfordring etter husleielovens 9-2 settes til 12 måneder. 18 FRAFLYTTING Fraflytter Leietaker leieobjektet etter leietidens opphør, skal Leietaker tilbakelevere lokalene i rengjort og ryddig stand, med hele vindusruter og uten skade ut over normal bruk og slitasje som følge av den drift som har vært i lokalene. Fast bygningsinventar, samt sanitærutstyr, ventilasjonsanlegg o.l. som Leietakerne har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, kan Utleieren kreve å beholde. Leietakerne har anledning til å fjerne fast inventar som er særskilt knyttet til Leietakers virksomhet, og som er bekostet av Leietaker. I den utstrekning Leietakerne ved fraflytting fjerner faste innretninger han har anbrakt, må han også fjerne sporene etter disse, og utbedre eventuelle skader som fjerningen medfører. 19 FORSIKRING Leietaker skal forsikre løst inventar, løsøre, maskiner og varer. Leietaker har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v., ut over det som dekkes av de forsikringer Leietaker har tegnet iht. denne kontraktsbestemmelse. Utleier er ansvarlig for å tegne alle øvrige forsikringer, herunder fullverdiforsikring av bygningsmassen, glassforsikring, etc.. Utleiers forsikring skal være slik utformet at Leietaker holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler. Skade påført Leietager som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er Utleiers ansvar. Ved skade på Leieobjektet, skal Utleiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før Leietagers forsikring benyttes. Begge parter kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om slikt bevis er fremlagt eller ikke. 20 FORCE MAJEURE Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. Side 10 av

11 Hvis leieobjekter blir ødelagt av brann eller av andre omstendigheter, skal Utleieren foreta gjenoppbygging og reparasjon av det ødelagte. Begge parter er i et slikt tilfelle forpliktet til å fortsette leieforholdet etter istandsettelsen. Leietaker er ikke forpliktet til å betale husleie for de arealer som er ødelagt i den periode de ikke kan brukes. 21 KONKURS Dersom Utleier går konkurs i leieperioden, faller leiekontrakten bort og Leietakers rett til å overta bygget inntrer i samsvar med pkt 16, 7.ledd, med mindre konkursboet erklærer å tre inn i Utleiers rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen innen de frister som følger av dekningsloven. Ved konkurs har Leietaker under en hver omstendighet rett til umiddelbart å overta drift av leieobjektet. Inntil det er avklart om konkursboet (eller andre) overtar Utleiers rettigheter og forpliktelse, jf. første ledd, driver Leietaker leieobjektet for Utleiers regning og risiko. 22 TVISTELØSNING Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en formann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om formannen, foretas oppnevnelsen av sorenskriveren i Gjøvik tingrett. I tilfelle søksmål skal eiendommens verneting være verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift, skal norsk rett legges til grunn. 23 SÆRLIGE BESTEMMELSER 23.1 Forholdet til husleieloven Husleielovens 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 12-2 gjelder ikke. For øvrig gjelder husleielovens regler for denne kontrakt. Kontrakten går foran lovens fravikelige bestemmelser Offentlighet Alle deler av kontrakten og vilkårene i denne skal forelegges de myndigheter som skal behandle inngåelse av kontraktene. Dersom det foreligger hjemmel for å unnta hele -/ deler av dokumentene fra offentligheten, beslutter Leietaker om dokumentene skal unntas eller ikke. Side 11 av

12 23.3 Oppsigelse som følge av omorganisering hos Leietaker Dersom det blir vedtatt en omorganisering av Leietakers organisasjon, har Leietaker rett til å bli løst fra Kontrakten for hele eller deler av arealet etter 12 måneders varsel. Omorganiseringsvedtaket må være fattet av Stortinget, Regjeringen, Departementet eller etaten (direktoratet) for å kunne benyttes som grunnlag for slik oppsigelsesrett. 24 SIGNATUR Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Utleier og Leietaker hver har fått sitt. Sted/dato,. Utleier Leietaker. (Sign). (Blokkbokstaver) Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Beskrivelse av leieobjektet og rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen, herunder arealoppgave og inventarliste Drifts- og vedlikeholdsavtale med bilag Side 12 av

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT)

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT) Konkurransegrunnlag Del II, Driftsavtale Drifts- og vedlikeholdsavtale (Driftsavtalen) mellom (Leietaker) og..(drift) Grankommune 21.092010 Bakgrunn og formål.. (Leietaker) inviterte til konkurranse om

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM NAV Nord-Trøndelag OG Levanger Kommune AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker:

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker: LEIEKONTRAKT - 3 FEB2:)",5 Avtalens parter Ark kode P Ark.kode S tleier: Oppdal Distriktsmedisinske senter KF, 7340 Oppii Leietaker: Oppdal kommune ved Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal Leieobjekt

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

Oslo kommune. Utkast til Fremleiekontrakt S a g e n e BYDELSADMINISTRASJONEN. Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER

Oslo kommune. Utkast til Fremleiekontrakt S a g e n e BYDELSADMINISTRASJONEN. Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER 1 FREMLEIER / UTLEIER Navn: Oslo kommune ved Helseetaten Adresse: Storgata 51 BYDELSADMINISTRASJONEN Organisasjonsnr.: 984 630 492 Utkast til Fremleiekontrakt

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer