Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale"

Transkript

1 Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

2 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått for samme leieobjekt: 1.2 Utleier Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: 1.3 Leietaker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Leietakers virksomhet: 1.4 Bruker Navn: Adresse: Organisasjonsnummer: Brukers virksomhet: 1.5 Leieobjektet Byggets/anleggets navn og adresse: Gårds- og bruksnummer: Kommune: Etasjer: (hvilke og antall) Type leieobjekt: Side 2 av

3 Totalt brutto leieareal (m 2 ): Evt tillegg (p-plasser oa): Brutto/netto-faktor Alle arealer skal oppgis i henhold til NS LEIETID Avtaleperiodens start: Avtaleperiodens slutt: Oppsigelsestid: Eventuelle forutsetninger for oppsigelse av avtalen: Eventuelle forutsetninger for fratredelse ved uoppsigelige avtaler: Spesielle forhold ved endt avtaleperiode: Leieforholdet kan i avtaleperioden ikke sies opp. Avtalebrudd/mislighold kan føre til opphør av avtalen jfr. Pkt LEIESUM, LEIEREGULERING OG FORHOLDET TIL MERVERDIAVGIFT 3.1 Leiesummen Leiesummen (Finansiell leie) er kr.. Leiesummen reguleres hver 1. januar med 2, 5 % årlig. Første regulering skjer 1. januar etter overtakelse. Leiesummen går til dekning av Utleiers Finansiell leie eksklusiv FDV kostnader. Beregningen og utviklingen av Leiesummen fremgår av Vedlegg 3. Blir Leieobjektet endret i leietiden, skal Leiesummen endres etter prinsippene i pkt. 12. Den årlige Leiesummen betales forskuddsvis i like store terminer med forfall hver 01.01, 01.04, 01.07, og Plikten til å betale leie inntrer første gang 14 dager etter overtakelse, med et beløp som tilsvarer gjenværende del av inneværende kvartal. Ved forsinket betaling av ethvert vederlag under leieavtalen, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Side 3 av

4 3.2 Merverdiavgift (Ikke aktuelt for politiet) Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er 100 % avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget. Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner m.v., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Dersom Utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. Leiesummen er beregnet ut fra at det drives avgiftspliktig/kompensasjonspliktig virksomhet i bygget i en 10 års periode som gir Utleier 100 % fradragsrett for inngående merverdiavgift på investeringskostnaden. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Utleier som følge av Leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. Dersom Utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av Leietakers bruksendring som nevnt over, eller lovendringer, skal Leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over Leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at Leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert. Dersom Leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Utleier har samtykket til dette, plikter Leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leietaker i henhold til avsnitt (4) over. Eventuelle utgifter forbundet med Leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering. Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 3.2, forfaller til betaling ved påkrav. På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leietaker å gi en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien, samt en tilsvarende skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Leietaker skal alltid, uavhengig av om leieobjektet benyttes i avgiftspliktig aktivitet eller ikke, gi Utleier en redegjørelse/spesifikasjon med hensyn til totale aktiveringspliktige påkostninger foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et Side 4 av

5 tidspunkt som gjør at Utleier kan overholde egne frister mv. i henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt. Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker beholde sin egen justeringsforpliktelse på de bygningsmessige tiltak som han måtte ha foretatt på leieobjektet. Dette innebærer at det er Leietaker som skal justere inngående avgift dersom fremtidige begivenheter utløser rett eller plikt til justering av inngående avgift knyttet til det/de aktuelle bygningsmessige tiltak. Utleier kan dog velge å overta Leietakers justeringsforpliktelse(r), hvilket forutsetter at Utleier skriftlig meddeler dette til Leietaker. I så fall plikter Leietaker å medvirke til at den dokumentasjon lovgivningen til enhver tid krever i forbindelse med overføringen, eller som ellers er nødvendig for at Utleier skal kunne foreta korrekt avgiftsbehandling, utarbeides og/eller fremlegges. 4 BAKGRUNN Leietaker har gjennomført tilbudskonkurranse for anskaffelse av leiekontrakt som rehabilitert bygg og nybygg under oppføring. Utleier skal prosjektere, oppføre, leie ut og drifte for Leietaker. 5 DEFINISJONER Arbeidet betyr alt arbeid som Utleier skal utføre etter Kontrakten Byggefasen betyr perioden etter forprosjektfasen og frem til oppstart Driftsfase for leieobjektet. Dag betyr løpende kalenderdag når annet ikke er fastsatt. Driftsfasen betyr perioden fra Leietakers ibrukstakelse av leieobjektet og frem til avtaleavslutningstidspunktet for leieperioden, med eventuelle forlengelser. Endring av arbeidet betyr endring av arbeid, beskrivelser, fremdrift, dokumenter, ytelser og spesifikasjoner Kontrakten betyr denne leiekontrakt med vedlegg Leiesum betyr summen av årlig husleie til dekning av leie av leieobjektet ( Finansiell leie ) og betaling for drift og vedlikehold ( DV-kost ). DV-tjenester er regulert i egen driftsavtale ( Driftsavtalen ), jfr. vedlegg 2 Leietiden betyr Driftsfasen. Leveransen betyr leieobjektet samt all dokumentasjon som etter kontrakten skal leveres av Utleier. Offentlige pålegg betyr pålegg, krav eller annen plikt pålagt ved eller i medhold av lov, forskrift eller annen offentlig beslutning. Utleier betyr Byggherre AS som skal bygge, finansiere, leie ut og drifte leieobjektet. Side 5 av

6 6 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene skal utpeke en representant. Partene skal informere hverandre skriftlig om hvem som er partens representant. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Utskifting av tilbudt nøkkelpersonell fra Utleier side krever særskilt samtykke fra Leietaker. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle saker som angår Kontrakten, samt å utpeke sin stedfortreder. En representant eller dennes stedfortreder kan overlate en eller flere arbeidsoppgaver til en eller flere personer som han utpeker. Den andre parts representant skal i tilfelle underrettes om hvilken fullmakt som er gitt vedkommende. 7 LEIEOBJEKTET OG AREAL Spesifiserte verdier oppføres i kapittel 1.5 i dette dokument. Leietaker leier av Utleieren et bygg/arealer m.v oppført iht prosjektdokumenter inntatt i kravspesifikasjonen til leieobjektet, eventuelt også gårds, bruks og festenummer. Tegninger av arealer til Leietakers bruk skal vedlegges (vedlegges før kontraktsinngåelse). Arealskjema skal oppdateres i henhold til prosjektets fremdrift. Eventuell mindre unøyaktighet i arealutmålingen får ikke innvirkning på den totale leiesum. Blir det foretatt ombygninger eller påbygninger på eiendommen i leietiden, jfr pkt 19, omfattes disse ombygninger eller påbygninger av leieavtalen uten endringer i leievilkårene, med mindre partene avtaler noe annet. Når Leietaker tar bygningsmassen i bruk, skal leieobjektet være innredet og utstyrt slik det fremgår av tilhørende kravspesifikasjon samt eventuelle tilhørende inventarlister. 8 RETTIGHETER OG PLIKTER I FORPROSJEKT- OG BYGGEFASEN I byggetiden gjelder, i tillegg til bestemmelser i leiekontrakten, de rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedlegg 1. 9 BRUK AV LEIEOBJEKTET Leieobjekt skal primært benyttes til nødetatenes virksomhet og kontorlokaler. Leietaker kan ikke endre bruken av leieobjektet uten samtykke fra Utleier. Slik samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn for det. Side 6 av

7 10 FREMLEIE Leietakerne har rett til å overdra sine rettigheter i denne kontrakt til annen offentlig virksomhet. Overdragelse av kontrakten til andre enn det offentlige, kan nektes av Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Med det offentlige menes stat, fylkeskommune, kommune eller kommunale foretak, jfr. lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 kapittel 11. Overdragelse kan også skje til kommunalt eid aksjeselskap dersom kommunen stiller selvskyldnergaranti for Leietakerens forpliktelser etter leieavtalen. 11 IBRUKSTAKELSE AV LEIEOBJEKTET Forut for oppstart av leietakers bruk av bygningsmassen, skal det gjennomføres en registreringsforretning, jf. vedlegg 1. Oppstart bruk av leieobjektet er avtalt til Leietiden tar til ved ibrukstagelse. 12 LEIEREGULERING Finansiell leie skal reguleres årlig med 2,5 %. DV-kosten skal reguleres med 100 % av Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI), eller annen tilsvarende indeks dersom Konsumprisindeksen opphører. Endringen beregnes med utgangspunkt i indeksen den 15. i måneden før overtagelse finner sted, frem til indeksen den året før reguleringen finner sted. Første gangs regulering finner sted 1. januar 20.. Reguleringen skal varsles senest 1 måned før iverksettelse, og gjelder fra utløpet av denne frist. Tilpasning av husleien til gjengs leie, jfr. husleielovens 4-3, finner ikke sted. Ved offentlige inngrep (prisstopp og lignende) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter denne avtalen, skal avtalens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel driftskostnader, svares forsinkelsesrente iht. lov av nr. 100, eller lov som trer i stedet for denne. 13 LEIETAKERS PLIKTER - GENERELT Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann/rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Videre plikter Leietaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som er eller måtte bli innført og som Side 7 av

8 omfatter leieforholdet. Leietaker plikter å melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er Leietakers ansvar. Alle kostnader forbundet med offentlige pålegg som kommer som en følge av Leietakers virksomhet, skal betales/refunderes av Leietaker selv om offentlige pålegg gis til Utleier og må utføres av denne. Leietaker plikter å gi Utleier adgang til lokalene i arbeidstiden alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Hvis behovet ikke er akutt, skal Utleiers adgang gjennomføres under hensyntagen til pågående virksomhet etter forutgående avtale. Når det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 14 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utleier har ytre og indre vedlikeholdsplikt i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen, se vedlegg 2. Leietaker har vedlikeholdsplikt for alle egne innredninger, møbleringer mv i henhold til Drifts- og vedlikeholdsavtalen. Foreligger det feil eller mangler ved oppstart brukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal utbedres av Utleier, etter krav fra Leietaker, se Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt ENDRING AV LEIEOBJEKTET I LEIEPERIODEN Leietaker kan ominnrede, bygge på og foreta bygningsmessige arbeider i leieperioden etter skriftlig samtykke fra Utleier. Utleier kan ikke nekte samtykke uten at det foreligger saklig grunn. Dersom Leietaker skal utføre og bekoste de aktuelle arbeider, skal Utleier i sin godkjennelse av arbeidene, ta opp de kostnadsmessige konsekvenser av ominnredningen, med hensyn til drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Dersom Utleier skal utføre de aktuelle arbeider, forutsettes det inngått særskilt avtale om dette og om konsekvensene for husleien og drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Ved eventuelle større endringer av Leieobjektet (endringer som medfører at leiesummen øker med 15 % eller mer), skal Utleier utføre endringsarbeidene i hht lov om offentlige anskaffelser. Ved bygningsmessige endringer som fører til at Utleiers vedlikeholds- og serviceansvar etter Driftsog vedlikeholdsavtalen, økes eller reduseres, kan hver av partene kreve at husleien endres tilsvarende dokumenterte endringer i vedlikeholdskostnadene eller driftskostnadene. Dersom det ikke oppnås enighet om konsekvensene for DV-kost, skal tvisten løses etter pkt 10 Tvister i Driftsavtalen (vedlegg 2). Leietaker kan kreve Endringen iverksatt uavhengig av om slik enighet foreligger. Side 8 av

9 De ominnredede, påbygde eller forandrede deler inngå i leiearealet, uten annen endring av husleien enn det som fremgår av særskilt avtale mellom partene i forbindelse med ominnredningen eller påbyggingen, eller som følge av økning eller reduksjon av drifts- vedlikeholdskostnadene. Utleier har rett til å kontrollere alle arbeider som Leietaker foretar på eiendommen. Ved om- eller påbygninger som utføres og bekostes av Leietaker, og som ikke er uvesentlige, har Utleier rett til å få dekket kostnadene til et ombud som kontrollerer arbeidene på vegne av Utleier. 16 MISLIGHOLD Foreligger det feil eller mangler ved ibrukstakelsen, gjelder bestemmelsene i vedlegg 1. Mangler som oppstår i leietiden, for deler av bygning, innredning og utstyr som Utleier har driftsog vedlikeholdsansvar for, skal etter krav fra Leietaker, utbedres av Utleier. Dersom manglen(e) ikke utbedres innen rimelig tid, kan Leietaker forestå utbedringen for Utleiers regning, jf. Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8 (vedlegg 2). Husleielovens bestemmelser gjelder i tillegg til leieavtalens drifts- og vedlikeholdsavtalens bestemmelser. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, tyveri, innbrudd mv., ut over det ansvar Utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes Utleiers mislighold. Leietaker skal holde Utleier skadesløs for all skade som skyldes ham selv, elever -/ barn, ansatte, faste eller midlertidig tilsatte/engasjerte fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Leietaker skal likeledes holde Utleier skadesløs for erstatningskrav som Leietakers virksomhet i leieobjektet måtte medføre, og for det eventuelle naborettslige ansvar Leietakers virksomhet måtte medføre. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Ved vesentlig mislighold av leieavtalen, har hver av partene anledning til å heve avtalen. Vedvarende mislighold av Utleiers drifts- og vedlikeholdsansvar, regnes som vesentlig mislighold, se vedlegg 2, Drifts- og vedlikeholdsavtalens pkt. 8. Hever Leietakerne leieavtalen etter vesentlig mislighold fra Utleiers side, har Leietaker rett til å overta leieobjektet. Skal Leietaker overta leieobjektet, skal vederlaget fastsettes til det det ville koste å føre opp tilsvarende hus og bygninger på tomten på overtakelsestidspunktet, med fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk i leieperioden. Hver av partene kan uten hensyn til nevnte oppgjørsregler kreve erstatning fra motparten etter vanlige ulovfestede erstatningsrettslige regler. 17 OPPHØR AV AVTALEN Avtalen varer i 25 år. Avtalen kan forlenges, dersom Leietaker ønsker det. Utleieren kan tidligst to år før, og senest 18 måneder før leietiden går ut, skriftlig be om svar på om Leietaker skal benytte sin rett til forlengelse av leieavtalen. Leietaker må skriftlig svare på dette innen seks måneder etter å ha mottatt denne anmodning. Hvis ikke opphører leieforholdet ved leietidens utløp. Side 9 av

10 Har ikke Utleier bedt om avklaring etter forrige ledd, og Leietaker heller ikke har tatt skritt til å forlenge leieforholdet, løper leieavtalen videre med 12 måneders gjensidig oppsigelse. Dog kan Leietaker når som helst, også etter oppsigelse fra Utleier, velge å forlenge leieforholdet etter 2. ledd ovenfor. Velger Leietaker å benytte sin rett til forlengelse etter at leietiden er løpt ut, gjelder forlengelsen for gjenværende del av inneværende leieperiode etter annet ledd. Leieforholdet opphører under enhver omstendighet den... Ved forlengelse av leieforholdet gjelder betingelsene i denne kontrakt. Frist for å sende flytteoppfordring etter husleielovens 9-2 settes til 12 måneder. 18 FRAFLYTTING Fraflytter Leietaker leieobjektet etter leietidens opphør, skal Leietaker tilbakelevere lokalene i rengjort og ryddig stand, med hele vindusruter og uten skade ut over normal bruk og slitasje som følge av den drift som har vært i lokalene. Fast bygningsinventar, samt sanitærutstyr, ventilasjonsanlegg o.l. som Leietakerne har anbrakt eller latt anbringe i lokalene, kan Utleieren kreve å beholde. Leietakerne har anledning til å fjerne fast inventar som er særskilt knyttet til Leietakers virksomhet, og som er bekostet av Leietaker. I den utstrekning Leietakerne ved fraflytting fjerner faste innretninger han har anbrakt, må han også fjerne sporene etter disse, og utbedre eventuelle skader som fjerningen medfører. 19 FORSIKRING Leietaker skal forsikre løst inventar, løsøre, maskiner og varer. Leietaker har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v., ut over det som dekkes av de forsikringer Leietaker har tegnet iht. denne kontraktsbestemmelse. Utleier er ansvarlig for å tegne alle øvrige forsikringer, herunder fullverdiforsikring av bygningsmassen, glassforsikring, etc.. Utleiers forsikring skal være slik utformet at Leietaker holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler. Skade påført Leietager som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er Utleiers ansvar. Ved skade på Leieobjektet, skal Utleiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før Leietagers forsikring benyttes. Begge parter kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om slikt bevis er fremlagt eller ikke. 20 FORCE MAJEURE Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. Side 10 av

11 Hvis leieobjekter blir ødelagt av brann eller av andre omstendigheter, skal Utleieren foreta gjenoppbygging og reparasjon av det ødelagte. Begge parter er i et slikt tilfelle forpliktet til å fortsette leieforholdet etter istandsettelsen. Leietaker er ikke forpliktet til å betale husleie for de arealer som er ødelagt i den periode de ikke kan brukes. 21 KONKURS Dersom Utleier går konkurs i leieperioden, faller leiekontrakten bort og Leietakers rett til å overta bygget inntrer i samsvar med pkt 16, 7.ledd, med mindre konkursboet erklærer å tre inn i Utleiers rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen innen de frister som følger av dekningsloven. Ved konkurs har Leietaker under en hver omstendighet rett til umiddelbart å overta drift av leieobjektet. Inntil det er avklart om konkursboet (eller andre) overtar Utleiers rettigheter og forpliktelse, jf. første ledd, driver Leietaker leieobjektet for Utleiers regning og risiko. 22 TVISTELØSNING Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en formann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om formannen, foretas oppnevnelsen av sorenskriveren i Gjøvik tingrett. I tilfelle søksmål skal eiendommens verneting være verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift, skal norsk rett legges til grunn. 23 SÆRLIGE BESTEMMELSER 23.1 Forholdet til husleieloven Husleielovens 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 12-2 gjelder ikke. For øvrig gjelder husleielovens regler for denne kontrakt. Kontrakten går foran lovens fravikelige bestemmelser Offentlighet Alle deler av kontrakten og vilkårene i denne skal forelegges de myndigheter som skal behandle inngåelse av kontraktene. Dersom det foreligger hjemmel for å unnta hele -/ deler av dokumentene fra offentligheten, beslutter Leietaker om dokumentene skal unntas eller ikke. Side 11 av

12 23.3 Oppsigelse som følge av omorganisering hos Leietaker Dersom det blir vedtatt en omorganisering av Leietakers organisasjon, har Leietaker rett til å bli løst fra Kontrakten for hele eller deler av arealet etter 12 måneders varsel. Omorganiseringsvedtaket må være fattet av Stortinget, Regjeringen, Departementet eller etaten (direktoratet) for å kunne benyttes som grunnlag for slik oppsigelsesrett. 24 SIGNATUR Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Utleier og Leietaker hver har fått sitt. Sted/dato,. Utleier Leietaker. (Sign). (Blokkbokstaver) Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Beskrivelse av leieobjektet og rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og byggefasen, herunder arealoppgave og inventarliste Drifts- og vedlikeholdsavtale med bilag Side 12 av

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT)

Drifts- og vedlikeholdsavtale. (Driftsavtalen) mellom. (Leietaker)..(DRIFT) Konkurransegrunnlag Del II, Driftsavtale Drifts- og vedlikeholdsavtale (Driftsavtalen) mellom (Leietaker) og..(drift) Grankommune 21.092010 Bakgrunn og formål.. (Leietaker) inviterte til konkurranse om

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

OPS-prosjekt Nye omsorgsboliger på Roa LEIEAVTALE. mellom. Lunner kommune. [OPS-leverandør]

OPS-prosjekt Nye omsorgsboliger på Roa LEIEAVTALE. mellom. Lunner kommune. [OPS-leverandør] OPS-prosjekt Nye omsorgsboliger på Roa LEIEAVTALE mellom Lunner kommune og [OPS-leverandør] Dato: 01.09.2016 Innholdsfortegnelse 1. Parter og leieobjekt...4 1.1. Innledning...4 1.2. Utleier...4 1.3. Leietaker...4

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse.

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse. LEIEAVTALE 1. UTLEIER Navn: Org.nr.: [XXX] () [XXX] 2. LEIETAKER Navn: Org.nr.: [XXX] (Leietaker) [XXX] 3. LEIEOBJEKTET Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: i kommune: Tomt: ca m² Bygg ID Navn Bruttoareal (m 2 )

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr.

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr. LEIEKONTRAKT Mellom FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra 15 5353 STRAUME Org. nr.: 992 415 436 (heretter kalt utleieren) og FJELL KOMMUNE EIGEDOM v/eigedomssjefen

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM NAV Nord-Trøndelag OG Levanger Kommune AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen 1 INNLEDNING Temaet er utleiers posisjon når leietaker blir utleier altså når det etableres

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG 1 UTLEIER (1) Navn/Firma [ ] (2) Organisasjonsnummer [ ] 2 LEIETAKER (1) Kolumbus AS (2) Organisasjonsnummer 914749360 3 EIENDOM (1) Adresse [ ] (2) Gnr. [ ] bnr.[ ] i [ ] kommune

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER MOTTATT : }IlSSA KUMMUNE 1 3 JUN 2015 1 5 JUN 2016 Ris RISSA K0 M tjørna brannstasjon Saksnr.:... KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Rissa kommune Org.nr. 944 305 483 Adresse:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) LEIEAVTALE mellom SAUPSTAD SENTER AS org. nr. 987 656 743 (heretter kalt utleier) og ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) 1. LEIEFORHOLDETS OMFANG Utleier bortleier til leietaker i Saupstadringen

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer