LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr som utleier. , foretaksnr. som leietaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker"

Transkript

1 LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

2 Leiekontrakt Leieobjekt Leieforholdet gjelder leie av: Kontor / visningsrom Netto areal m 2 rom beliggende i 6. etg. + Andel felles m 2 = Brutto areal m 2 Leiearealet er oppgitt brutto etter NS 3940, dog slik at i tilleggsdel (NS 3940 pkt. 3.2) inngår ikke garasje eller portrom, arkade og andre åpne deler. Arealet til leietakers eksklusive bruk er vist på vedlagte tegning. Tegningen er en del av avtalen og signeres av begge parter. I tillegg til ovennevnte areal kommer stk. parkeringsplass og stk parkering B-rett, konf. pkt. 2,4 avsnitt. 2. Bruk av leieobjektet Leieobjektet må kun benyttes til showrom for bekledningsvarer og kontor / lager. Leietaker har ikke adgang til å drive, eller foreta fremleie / utlån i konkurranse med Norges Varemesses virksomhet. Brudd på forpliktelsene gir rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykkke. Det samme gjelder salg og eksponering, f.eks. i form av reklameskilt, markiser, antenner etc. i fellesarealer. Ved messearrangementer i Norges Varemesse på lør-, søn- og helligdager skal parkeringsplasser i kjeller være disponibel for Norges Varemesse.

3 Leiekontrakt Lokalenes stand Leieobjektet overtas i henhold til vedlegg undertegnet av begge parter. 4. Leieforholdets varighet Leieforholdet varer i år fra innflyttingsdato, som er beregnet til,hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leietaker har rett til å fornye leieforholdet for en periode av 5 år. Ønske om ny avtale må fremmes skriftlig senest 6 måneder før leieforholdet opphører, og avtale må være inngått senest 5 måneder før samme dato. I motsatt fall er fortrinnsretten bortfalt. Fristen for å sende flyttingsoppfordning ved leieforholdets opphør, jfr. husleieloven 10, settes til 6 måneder. Årlig husleie fremkommer slik (eks. mva): 5. Leiesum Kontor-/visningslokale m 2 x kr m 2 /år = kr Lagerlokale.... m 2 x kr Parkeringsplass = Parkering B-rett = SUM = kr Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med kr eks mva. I tillegg til leien betaler leietakeren forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Felleskostnadene betales som kvartalsvise á konto beløp sammen med husleien, med avregning og eventuelt restoppgjør senest innen 2. kvartal det påfølgende år. Felleskostnadene fordeles etter byggets fordelingsnøkkel. Andel for mulig ledige lokaler i gården dekkes av utleier, i den utstrekning ledigheten ikke gir seg uttrykk i reduserte kostnader. Hva felleskostnadene omfatter fremgår av vedlagte oversikt. Felleskostnader for kontor-/visningslokale er stipulert til kr 350,- pr. brutto m 2 leieareal.

4 Leiekontrakt Første års felleskostnader for lagerareal inkl. energikostnader er stipulert til kr pr. brutto m 2 lagerareal. Neste års á konto innbetaling baseres på budsjett. Direkte og for egen regning betaler leietakeren: Energi til egne kontor-/visningslokaler, etter egen måler. Rengjøring av egne lokaler, vask av vinduer inn- og utvendig, samt rengjøring av solavskjerming (utleier forbeholder seg å la utvendig vindusvask, samt rengjøring av solavskjerming skje på fellesbasis). Vaktmestertjenester for eget bruk. Der hvor det kreves vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine o.l., må leietaker selv holde egen vannmåler og utrede utgiftene til dette, samt betale vannforbruket. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader svares morarenter i henhold til lov av 1976 nr. 100, eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Utleier har rett til å sette bort driften av eiendommen til annet selskap. Utleier kan da pålegge leietaker å betale andel felleskostnader direkte til det selskap som driver eiendommen. Slik endring i driftsforvaltningen endrer ikke de rettigheter og plikter partene har etter denne avtale. 6. Leieregulering Partene kan årlig, første gang med virkning fra, kreve leien regulert i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leien som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Opprinnelig kontraktsindeks er den som forelå pr.. Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til november-indeksen hvert år. Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt ut etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det.

5 Leiekontrakt Mangler Leietakeren må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen 14 dager etter at han/hun burde ha oppdaget dem. 8. Fremleie Fremleie (utleie) og overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Overdragelse av minst 50% av aksjene, selskapsandelene eller eierinteresser hos leietaker anses som overdragelse av kontrakten. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av et mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, om slik overdragelse har funnet sted. Enhver selskapsmessig endring som forringer leietakers økonomiske stilling overfor utleier krever utleiers samtykke. 9. Utleiers og leietakers plikter Det påhviler utleieren å sørge for at bygningen med tekniske innretninger til enhver tid er i god stand. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige fellesarealer (om betaling av felleskostnader se punkt 5). Leietaker plikter å behandle såvel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenere andre leietakere eller naboer. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder i eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås.

6 Leiekontrakt Medfører virksomheten forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter leietakeren selv å betale forhøyelsen. Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk i lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomheten som drives i lokalene, er leietakers ansvar. Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall vil utleier fjerne avfallet for leietakers regning. Leietaker plikter å gi utleier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering etc. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Tilfeldig avbrudd i forsyninger av vann, luft etc. plikter leietaker å tåle uten erstatning eller leiereduksjon. Leietaker plikter å tiltre "Husreglement for Norsk Moteforum". leieavtalen. Reglementet er vedlagt 10. Endring av leieobjektet Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokalene må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Slik forhåndsgodkjennelse kan gis på betingelse av at forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leietakeren bringer lokalene tilbake til opprinnelig stand. Forhåndsgodkjennelse kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Dersom slik godkjennelse gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser. Reklameskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radioog TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Dersom slik godkjennelse gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Endringsarbeider beskrevet i dette ledd tilfaller utleier uten godtgjørelse etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger lokalene satt tilbake i sin opprinnelige stand.

7 Leiekontrakt Vedlikehold Det påhviler utleier å bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes er utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg etc., utleiers ansvar. Leietaker har full indre vedlikeholdsplikt av de leide lokaler, herunder også utvendig og innvendig vedlikehold av inngangsdører og vinduer med omramming, samt eventuell solavskjerming, slik at disse til enhver tid er i håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innredning anbragt i lokalene av leietaker. Leietaker betaler sin forholdsmessige andel av service- og vedlikeholdsavtaler for tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, heiser og vann- og avløpssystemer. Likeledes besørger og betaler leietaker alle utgifter i forbindelse med fornying av innvendige overflater som tapeter, maling og gulvbelegg. Alt arbeid skal utføres så ofte som det etter sin art er nødvendig for å holde bebyggelsen og anlegget i god vedlikeholdsmessig forfatning. Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokalene, se for øvrig pkt Forsikring. Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc., som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, jfr. 10. Leietakeren har ansvaret for renhold av de leide lokaler, inkludert vindusvask utvendig og innvendig (kfr. også pkt. 5). Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelser, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. Utleier skal ha uhindret adgang til lokalene for inspeksjon med hensyn til vedlikeholdspliktens oppfyllelse, samt for besiktigelse i anledning takst og skjønn. Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendig til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid såvel i som utenfor de leide lokaler. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen kan føres gjennom de leide lokaler uten hinder av leietakers innredning etc.. Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietakere, og i størst mulig grad varsle leietakeren på forhånd.

8 Leiekontrakt Leietakers avtalebrudd - utkastelse Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt, vedtar leietakeren tvangsfravikelse, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd, a). Leietakeren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd, b). Gjør leietakeren seg skyldig i annet vesentlig mislighold av leieavtalen, har utleier rett til å heve kontrakten. Leietaker plikter da å flytte omgående (konf. også pkt. 2, andre ledd). Leietaker har ikke rett til å motregne eventuelle krav i leien til utleier, med mindre kravet er skriftlig erkjent av utleier, eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Dersom leietaker flytter etter utkastelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold, plikter han å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leietaker må erstatte utleier de omkostninger som søksmål, utkastelse, ryddiggjøring av de ledige lokaler etc. måtte føre med seg. I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold får pkt. 13 tilsvarende anvendelse. 13. Fraflytting Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og forøvrig i kontrakts- og håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten etter pkt. 11 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. Fast inventar, ledning o.l. som leietaker har anbragt eller latt anbringe i lokalene, må ikke fjernes med mindre leietaker bringer lokalene i samme stand som ved overtagelsen. Leietakerens rettigheter til sådant inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleieren utbedre på leietakers regning. I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelle nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at lokalene blir ledige. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsavtale, å gi leiesøkende adgang til lokalene 2 dager pr. uke i kontor-/forretningstid. Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til lokalene. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal ansees etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel kan utleier fjerne på leietakers regning.

9 Leiekontrakt Konkurs Ved leietakers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet trer inn i leietakers rettigheter og plikter etter kontrakten, jfr. dekningsloven Forsikring Hver av partene holder sine interesser forsikret. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, innbrudd m.v. utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke glassforsikring. Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler, eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er leietakers ansvar. Utleier kan kreve at leietaker legger frem forsikringsbevis med vilkår. 16. Force majeure Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende kontrakt i den grad det ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale tapeller skadeerstatning.

10 Leiekontrakt Pantsettelse - tinglysning Leiekontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietakeren dekke omkostninger i forbindelse med tinglysningen. Leietaker forplikter seg til å avlyse kontrakten senest 1 måned etter leieforholdets opphør. Leiekontrakten kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan under enhver omstendighet nektes om ikke pantsettingen skjer som sikkerhet for de engasjementer som er knyttet til driften av leietakers virksomhet i lokalene. 18. Garanti Leietaker skal stille selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet her i riket etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leiekontrakt, herunder rettidig betaling av leie og andel felleskostnader. Alternativt kan leietaker innbetale et beløp tilsvarende garantisummen på sperret konto med klausul om at utleier kan disponere beløpet helt eller delvis ved misligholdelse av denne avtale. Garantien skal til enhver tid tilsvare 6 måneders leie tillagt felleskostnader. Denne leieavtale er ikke bindende for utleier før garantien foreligger. Garantien må foreligge senest innen 14 dager etter kontraktsunderskrift og under enhver omstendighet før innflytting. 19. Forholdet til husleieloven Husleieloven gjelder i den utstrekning denne kontrakt ikke regulerer forholdet. Følgende bestemmelser i kontrakten gir leietaker rettigheter eller flere plikter enn husleielovens bestemmelser: Pkt. 4, 7, 8, 9,

11 Leiekontrakt Signatur Senest ved underskrift av kontrakten skal leietaker fremlegge gyldig firma-attest som bekrefter leietakers signatur, eventuelt stiftelsespapir eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering. Denne kontrakt er undertegnet i to eksemplar, hvorav utleier og leietaker får hver sitt. Oslo den Utleier Leietaker

12 12 HUSREGLEMENT NORSK MOTEFORUM (Vedlegg til leiekontrakten pkt. 9) 1. Målsetting Norsk Moteforum skal fremstå som landets ledende og mest attraktive senter for omsetning av bekledningsvarer og tjenester tilknyttet dette. Leietakerne på sin side skal tilstrebe at Norsk Moteforum opparbeider høy status som representasjonssted for bekledningsvarer i Norge. 2. Huskomité Leietakerne velger hvert år sju representanter, en fra hver etasje, til en huskomité. Valg av representant er betinget av at vedkommende driver virksomhet i Norsk Moteforum, som muliggjør et aktivt og kontinuerlig engasjement for den kollektive virksomheten. Mandatperioden er ett år med mulighet for gjenvalg for en periode. Huskomitéen velger selv sin formann. Huskomitéen har møte hver måned, og ekstra møte ved behov. To ganger pr. år avholdes almannamøter, hvor samtlige engasjerte i Norsk Moteforum har møte- og talerett. Stemmerett er forbeholdt hovedmennene. 2/3 av de fremmøtte hovedmenn kan fatte vedtak som binder samtlige leietakere i Norsk Moteforum. Senterleder er utleiers faste representant i huskomitéen. Huskomitéens formål er: - Organisering, utvikling og promovering av Norsk Moteforum og andre fellesfunksjoner. - Fremskaffe midler for å gjøre Norsk Moteforum til et permanent aktivt og fremtidsrettet senter for bekledningsvarer og dertil hørende produkter, samt gjennomføre en effektiv og enhetlig markedsføring av senteret. - Saker av felles interesse for leietakerne.

13 Husreglement Norsk Moteforum Leietakerplikter - Den enkelte leietaker plikter å medvirke til at Norsk Moteforums målsetting oppnås. - Det pålegges den enkelte å delta fysisk og aktivt på alle fellesarrangement som huskomitéen fastsetter. - Det forutsettes at den enkelte så langt det er praktisk mulig har komplette kolleksjoner utstilt permanent. - Det vil bli lagt stor vekt på orden og renhold både i fellesareal og leide lokaler. - Alle former for omsetning skal kun skje til detaljister. Alle former for omsetning direkte mot publikum er strengt forbudt. 4. Leietakers forpliktelser - Salgsaktiviteter utenfor eget lokale er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å benytte fellesarealer til noen form for markedsføring. - Det er utarbeidet særskilte regler for profilering, herunder skilting etc.. - Bruk av forsterkeranlegg, video, musikkanlegg m.m. er kun tillatt ved moderat lydstyrke og som kan aksepteres av nabokollegaer. - For å fremme god forretningsetikk er det ikke tillatt å besøke andre leietakere når disse har kunder i sitt lokale. - Det er ikke tillatt å "fange" kunder i fellesarealene, eller fra egen dør eller inngang. Kunder skal kunne bevege seg fritt i Norsk Moteforum uten å bli påvirket av annet enn leietakernes mekaniske markedsføring. - Det er forbudt å røyke i fellesarealene utenom på de steder hvor dette er spesielt angitt.

14 Leiekontrakt Åpningstider Det forutsettes at Norsk Moteforum skal ha et høyt aktivitetsnivå. - Fast administrasjosnstid i Norsk Moteforum er alle hverdager mellom kl Messearrangementer vil bli avholdt over 10 dager. - Alle leietakere forplikter seg til å være til stede til av huskomitéen fastsatte åpningstider. - Det pålegges huskomitéen å fremlegge planer for hvert år, slik at den enkelte leietaker kan tilpasse dette til sitt eget aktivitetsprogram. - For øvrig står den enkelte leietaker fritt til å benytte sine egne lokaler. 6. Profilering Norsk Moteforums profilprogram (logo etc.) kan kun benyttes av leietaker når slik skriftlig tillatelse foreligger. Navnet Norsk Moteforum med den adresse kan imidlertid benyttes fritt av leietakerne. Leietakerne forplikter seg til å følge særskilte anvisninger om skilting. 7. Fremleie Fremleie og/eller overdragelse av kontrakten helt eller delvis, samt utlån/utleie temporært eller permanent av hele eller del av leiearealet, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke (se leiekontrakten pkt. 2 og pkt. 8). Samtykke vil ikke kunne bli innvilget under arrangement i forbindelse med Moteuken i Sjølystsenteret. Ved arrangement utover fellesarrangement med Moteuken, hefter fremleier for de samme økonomiske markedskostnader som leietakerne forøvrig. P:\VAN\TEKST\LEIEKONT.doc

15 Husreglement Norsk Moteforum Sikkerhet Nøkler og passérkort skal oppbevares sikkert. Personlige kort må ikke overdras. Norsk Moteforum sikres på en slik måte at entré kun er mulig med nøkler eller passérkort. Leietakerne anbefales å installere tyverialarm i egne lokaler. Nødutganger skal kun benyttes dersom fare oppstår. 9. Markedsføring / aktiviteter En forutsetning for at Norsk Moteforum skal lykkes i sin målsetting er at den enkelte leietaker blir avkrevet en avgift lik det budsjett huskomitéen måtta fastsette. Almannamøtet fastsetter selv fordelingsnøkkel av slike avgifter. 10. Forstyrrelser Ved arrangementer i senterhallen kan lydforstyrrelser oppstå, hvilket leietaker gjøres oppmerksom på, men samtidig aksepterer. 11. Bruk av bøter For å fremtvinge et samordnet Norsk Moteforum, vil huskomitéen kunne bøtelegge leietakere som ikke oppfyller sine forpliktelser og her angitte Husreglement. 12. Tvister mellom leietakere Tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Lykkes ikke dette, sendes saken til huskomitéen for behandling. Kommer partene ikke til enighet, skal saken løses ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

16 Husreglement Norsk Moteforum Signatur Oslo, den Utleier Leietaker

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer