LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr som utleier. , foretaksnr. som leietaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker"

Transkript

1 LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

2 Leiekontrakt Leieobjekt Leieforholdet gjelder leie av: Kontor / visningsrom Netto areal m 2 rom beliggende i 6. etg. + Andel felles m 2 = Brutto areal m 2 Leiearealet er oppgitt brutto etter NS 3940, dog slik at i tilleggsdel (NS 3940 pkt. 3.2) inngår ikke garasje eller portrom, arkade og andre åpne deler. Arealet til leietakers eksklusive bruk er vist på vedlagte tegning. Tegningen er en del av avtalen og signeres av begge parter. I tillegg til ovennevnte areal kommer stk. parkeringsplass og stk parkering B-rett, konf. pkt. 2,4 avsnitt. 2. Bruk av leieobjektet Leieobjektet må kun benyttes til showrom for bekledningsvarer og kontor / lager. Leietaker har ikke adgang til å drive, eller foreta fremleie / utlån i konkurranse med Norges Varemesses virksomhet. Brudd på forpliktelsene gir rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykkke. Det samme gjelder salg og eksponering, f.eks. i form av reklameskilt, markiser, antenner etc. i fellesarealer. Ved messearrangementer i Norges Varemesse på lør-, søn- og helligdager skal parkeringsplasser i kjeller være disponibel for Norges Varemesse.

3 Leiekontrakt Lokalenes stand Leieobjektet overtas i henhold til vedlegg undertegnet av begge parter. 4. Leieforholdets varighet Leieforholdet varer i år fra innflyttingsdato, som er beregnet til,hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leietaker har rett til å fornye leieforholdet for en periode av 5 år. Ønske om ny avtale må fremmes skriftlig senest 6 måneder før leieforholdet opphører, og avtale må være inngått senest 5 måneder før samme dato. I motsatt fall er fortrinnsretten bortfalt. Fristen for å sende flyttingsoppfordning ved leieforholdets opphør, jfr. husleieloven 10, settes til 6 måneder. Årlig husleie fremkommer slik (eks. mva): 5. Leiesum Kontor-/visningslokale m 2 x kr m 2 /år = kr Lagerlokale.... m 2 x kr Parkeringsplass = Parkering B-rett = SUM = kr Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med kr eks mva. I tillegg til leien betaler leietakeren forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Felleskostnadene betales som kvartalsvise á konto beløp sammen med husleien, med avregning og eventuelt restoppgjør senest innen 2. kvartal det påfølgende år. Felleskostnadene fordeles etter byggets fordelingsnøkkel. Andel for mulig ledige lokaler i gården dekkes av utleier, i den utstrekning ledigheten ikke gir seg uttrykk i reduserte kostnader. Hva felleskostnadene omfatter fremgår av vedlagte oversikt. Felleskostnader for kontor-/visningslokale er stipulert til kr 350,- pr. brutto m 2 leieareal.

4 Leiekontrakt Første års felleskostnader for lagerareal inkl. energikostnader er stipulert til kr pr. brutto m 2 lagerareal. Neste års á konto innbetaling baseres på budsjett. Direkte og for egen regning betaler leietakeren: Energi til egne kontor-/visningslokaler, etter egen måler. Rengjøring av egne lokaler, vask av vinduer inn- og utvendig, samt rengjøring av solavskjerming (utleier forbeholder seg å la utvendig vindusvask, samt rengjøring av solavskjerming skje på fellesbasis). Vaktmestertjenester for eget bruk. Der hvor det kreves vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine o.l., må leietaker selv holde egen vannmåler og utrede utgiftene til dette, samt betale vannforbruket. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader svares morarenter i henhold til lov av 1976 nr. 100, eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Utleier har rett til å sette bort driften av eiendommen til annet selskap. Utleier kan da pålegge leietaker å betale andel felleskostnader direkte til det selskap som driver eiendommen. Slik endring i driftsforvaltningen endrer ikke de rettigheter og plikter partene har etter denne avtale. 6. Leieregulering Partene kan årlig, første gang med virkning fra, kreve leien regulert i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leien som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Opprinnelig kontraktsindeks er den som forelå pr.. Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til november-indeksen hvert år. Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt ut etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det.

5 Leiekontrakt Mangler Leietakeren må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen 14 dager etter at han/hun burde ha oppdaget dem. 8. Fremleie Fremleie (utleie) og overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Overdragelse av minst 50% av aksjene, selskapsandelene eller eierinteresser hos leietaker anses som overdragelse av kontrakten. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av et mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, om slik overdragelse har funnet sted. Enhver selskapsmessig endring som forringer leietakers økonomiske stilling overfor utleier krever utleiers samtykke. 9. Utleiers og leietakers plikter Det påhviler utleieren å sørge for at bygningen med tekniske innretninger til enhver tid er i god stand. Utleier plikter å sørge for godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige fellesarealer (om betaling av felleskostnader se punkt 5). Leietaker plikter å behandle såvel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenere andre leietakere eller naboer. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar. Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder i eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås.

6 Leiekontrakt Medfører virksomheten forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter leietakeren selv å betale forhøyelsen. Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk i lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomheten som drives i lokalene, er leietakers ansvar. Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall vil utleier fjerne avfallet for leietakers regning. Leietaker plikter å gi utleier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering etc. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Tilfeldig avbrudd i forsyninger av vann, luft etc. plikter leietaker å tåle uten erstatning eller leiereduksjon. Leietaker plikter å tiltre "Husreglement for Norsk Moteforum". leieavtalen. Reglementet er vedlagt 10. Endring av leieobjektet Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokalene må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Slik forhåndsgodkjennelse kan gis på betingelse av at forandringene tilfaller utleier uten godtgjørelse ved leieforholdets slutt, eller at leietakeren bringer lokalene tilbake til opprinnelig stand. Forhåndsgodkjennelse kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Dersom slik godkjennelse gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser. Reklameskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radioog TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Dersom slik godkjennelse gis, er leietaker ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Endringsarbeider beskrevet i dette ledd tilfaller utleier uten godtgjørelse etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger lokalene satt tilbake i sin opprinnelige stand.

7 Leiekontrakt Vedlikehold Det påhviler utleier å bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes er utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg etc., utleiers ansvar. Leietaker har full indre vedlikeholdsplikt av de leide lokaler, herunder også utvendig og innvendig vedlikehold av inngangsdører og vinduer med omramming, samt eventuell solavskjerming, slik at disse til enhver tid er i håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innredning anbragt i lokalene av leietaker. Leietaker betaler sin forholdsmessige andel av service- og vedlikeholdsavtaler for tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, heiser og vann- og avløpssystemer. Likeledes besørger og betaler leietaker alle utgifter i forbindelse med fornying av innvendige overflater som tapeter, maling og gulvbelegg. Alt arbeid skal utføres så ofte som det etter sin art er nødvendig for å holde bebyggelsen og anlegget i god vedlikeholdsmessig forfatning. Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokalene, se for øvrig pkt Forsikring. Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc., som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, jfr. 10. Leietakeren har ansvaret for renhold av de leide lokaler, inkludert vindusvask utvendig og innvendig (kfr. også pkt. 5). Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelser, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. Utleier skal ha uhindret adgang til lokalene for inspeksjon med hensyn til vedlikeholdspliktens oppfyllelse, samt for besiktigelse i anledning takst og skjønn. Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendig til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid såvel i som utenfor de leide lokaler. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen kan føres gjennom de leide lokaler uten hinder av leietakers innredning etc.. Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietakere, og i størst mulig grad varsle leietakeren på forhånd.

8 Leiekontrakt Leietakers avtalebrudd - utkastelse Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt, vedtar leietakeren tvangsfravikelse, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd, a). Leietakeren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd, b). Gjør leietakeren seg skyldig i annet vesentlig mislighold av leieavtalen, har utleier rett til å heve kontrakten. Leietaker plikter da å flytte omgående (konf. også pkt. 2, andre ledd). Leietaker har ikke rett til å motregne eventuelle krav i leien til utleier, med mindre kravet er skriftlig erkjent av utleier, eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Dersom leietaker flytter etter utkastelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold, plikter han å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leietaker må erstatte utleier de omkostninger som søksmål, utkastelse, ryddiggjøring av de ledige lokaler etc. måtte føre med seg. I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold får pkt. 13 tilsvarende anvendelse. 13. Fraflytting Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og forøvrig i kontrakts- og håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten etter pkt. 11 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. Fast inventar, ledning o.l. som leietaker har anbragt eller latt anbringe i lokalene, må ikke fjernes med mindre leietaker bringer lokalene i samme stand som ved overtagelsen. Leietakerens rettigheter til sådant inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleieren utbedre på leietakers regning. I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelle nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at lokalene blir ledige. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsavtale, å gi leiesøkende adgang til lokalene 2 dager pr. uke i kontor-/forretningstid. Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til lokalene. Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal ansees etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel kan utleier fjerne på leietakers regning.

9 Leiekontrakt Konkurs Ved leietakers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med mindre boet trer inn i leietakers rettigheter og plikter etter kontrakten, jfr. dekningsloven Forsikring Hver av partene holder sine interesser forsikret. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, innbrudd m.v. utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke glassforsikring. Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler, eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er leietakers ansvar. Utleier kan kreve at leietaker legger frem forsikringsbevis med vilkår. 16. Force majeure Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende kontrakt i den grad det ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale tapeller skadeerstatning.

10 Leiekontrakt Pantsettelse - tinglysning Leiekontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietakeren dekke omkostninger i forbindelse med tinglysningen. Leietaker forplikter seg til å avlyse kontrakten senest 1 måned etter leieforholdets opphør. Leiekontrakten kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan under enhver omstendighet nektes om ikke pantsettingen skjer som sikkerhet for de engasjementer som er knyttet til driften av leietakers virksomhet i lokalene. 18. Garanti Leietaker skal stille selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet her i riket etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leiekontrakt, herunder rettidig betaling av leie og andel felleskostnader. Alternativt kan leietaker innbetale et beløp tilsvarende garantisummen på sperret konto med klausul om at utleier kan disponere beløpet helt eller delvis ved misligholdelse av denne avtale. Garantien skal til enhver tid tilsvare 6 måneders leie tillagt felleskostnader. Denne leieavtale er ikke bindende for utleier før garantien foreligger. Garantien må foreligge senest innen 14 dager etter kontraktsunderskrift og under enhver omstendighet før innflytting. 19. Forholdet til husleieloven Husleieloven gjelder i den utstrekning denne kontrakt ikke regulerer forholdet. Følgende bestemmelser i kontrakten gir leietaker rettigheter eller flere plikter enn husleielovens bestemmelser: Pkt. 4, 7, 8, 9,

11 Leiekontrakt Signatur Senest ved underskrift av kontrakten skal leietaker fremlegge gyldig firma-attest som bekrefter leietakers signatur, eventuelt stiftelsespapir eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering. Denne kontrakt er undertegnet i to eksemplar, hvorav utleier og leietaker får hver sitt. Oslo den Utleier Leietaker

12 12 HUSREGLEMENT NORSK MOTEFORUM (Vedlegg til leiekontrakten pkt. 9) 1. Målsetting Norsk Moteforum skal fremstå som landets ledende og mest attraktive senter for omsetning av bekledningsvarer og tjenester tilknyttet dette. Leietakerne på sin side skal tilstrebe at Norsk Moteforum opparbeider høy status som representasjonssted for bekledningsvarer i Norge. 2. Huskomité Leietakerne velger hvert år sju representanter, en fra hver etasje, til en huskomité. Valg av representant er betinget av at vedkommende driver virksomhet i Norsk Moteforum, som muliggjør et aktivt og kontinuerlig engasjement for den kollektive virksomheten. Mandatperioden er ett år med mulighet for gjenvalg for en periode. Huskomitéen velger selv sin formann. Huskomitéen har møte hver måned, og ekstra møte ved behov. To ganger pr. år avholdes almannamøter, hvor samtlige engasjerte i Norsk Moteforum har møte- og talerett. Stemmerett er forbeholdt hovedmennene. 2/3 av de fremmøtte hovedmenn kan fatte vedtak som binder samtlige leietakere i Norsk Moteforum. Senterleder er utleiers faste representant i huskomitéen. Huskomitéens formål er: - Organisering, utvikling og promovering av Norsk Moteforum og andre fellesfunksjoner. - Fremskaffe midler for å gjøre Norsk Moteforum til et permanent aktivt og fremtidsrettet senter for bekledningsvarer og dertil hørende produkter, samt gjennomføre en effektiv og enhetlig markedsføring av senteret. - Saker av felles interesse for leietakerne.

13 Husreglement Norsk Moteforum Leietakerplikter - Den enkelte leietaker plikter å medvirke til at Norsk Moteforums målsetting oppnås. - Det pålegges den enkelte å delta fysisk og aktivt på alle fellesarrangement som huskomitéen fastsetter. - Det forutsettes at den enkelte så langt det er praktisk mulig har komplette kolleksjoner utstilt permanent. - Det vil bli lagt stor vekt på orden og renhold både i fellesareal og leide lokaler. - Alle former for omsetning skal kun skje til detaljister. Alle former for omsetning direkte mot publikum er strengt forbudt. 4. Leietakers forpliktelser - Salgsaktiviteter utenfor eget lokale er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å benytte fellesarealer til noen form for markedsføring. - Det er utarbeidet særskilte regler for profilering, herunder skilting etc.. - Bruk av forsterkeranlegg, video, musikkanlegg m.m. er kun tillatt ved moderat lydstyrke og som kan aksepteres av nabokollegaer. - For å fremme god forretningsetikk er det ikke tillatt å besøke andre leietakere når disse har kunder i sitt lokale. - Det er ikke tillatt å "fange" kunder i fellesarealene, eller fra egen dør eller inngang. Kunder skal kunne bevege seg fritt i Norsk Moteforum uten å bli påvirket av annet enn leietakernes mekaniske markedsføring. - Det er forbudt å røyke i fellesarealene utenom på de steder hvor dette er spesielt angitt.

14 Leiekontrakt Åpningstider Det forutsettes at Norsk Moteforum skal ha et høyt aktivitetsnivå. - Fast administrasjosnstid i Norsk Moteforum er alle hverdager mellom kl Messearrangementer vil bli avholdt over 10 dager. - Alle leietakere forplikter seg til å være til stede til av huskomitéen fastsatte åpningstider. - Det pålegges huskomitéen å fremlegge planer for hvert år, slik at den enkelte leietaker kan tilpasse dette til sitt eget aktivitetsprogram. - For øvrig står den enkelte leietaker fritt til å benytte sine egne lokaler. 6. Profilering Norsk Moteforums profilprogram (logo etc.) kan kun benyttes av leietaker når slik skriftlig tillatelse foreligger. Navnet Norsk Moteforum med den adresse kan imidlertid benyttes fritt av leietakerne. Leietakerne forplikter seg til å følge særskilte anvisninger om skilting. 7. Fremleie Fremleie og/eller overdragelse av kontrakten helt eller delvis, samt utlån/utleie temporært eller permanent av hele eller del av leiearealet, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke (se leiekontrakten pkt. 2 og pkt. 8). Samtykke vil ikke kunne bli innvilget under arrangement i forbindelse med Moteuken i Sjølystsenteret. Ved arrangement utover fellesarrangement med Moteuken, hefter fremleier for de samme økonomiske markedskostnader som leietakerne forøvrig. P:\VAN\TEKST\LEIEKONT.doc

15 Husreglement Norsk Moteforum Sikkerhet Nøkler og passérkort skal oppbevares sikkert. Personlige kort må ikke overdras. Norsk Moteforum sikres på en slik måte at entré kun er mulig med nøkler eller passérkort. Leietakerne anbefales å installere tyverialarm i egne lokaler. Nødutganger skal kun benyttes dersom fare oppstår. 9. Markedsføring / aktiviteter En forutsetning for at Norsk Moteforum skal lykkes i sin målsetting er at den enkelte leietaker blir avkrevet en avgift lik det budsjett huskomitéen måtta fastsette. Almannamøtet fastsetter selv fordelingsnøkkel av slike avgifter. 10. Forstyrrelser Ved arrangementer i senterhallen kan lydforstyrrelser oppstå, hvilket leietaker gjøres oppmerksom på, men samtidig aksepterer. 11. Bruk av bøter For å fremtvinge et samordnet Norsk Moteforum, vil huskomitéen kunne bøtelegge leietakere som ikke oppfyller sine forpliktelser og her angitte Husreglement. 12. Tvister mellom leietakere Tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Lykkes ikke dette, sendes saken til huskomitéen for behandling. Kommer partene ikke til enighet, skal saken løses ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

16 Husreglement Norsk Moteforum Signatur Oslo, den Utleier Leietaker

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) LEIEAVTALE mellom SAUPSTAD SENTER AS org. nr. 987 656 743 (heretter kalt utleier) og ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) 1. LEIEFORHOLDETS OMFANG Utleier bortleier til leietaker i Saupstadringen

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse.

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse. LEIEAVTALE 1. UTLEIER Navn: Org.nr.: [XXX] () [XXX] 2. LEIETAKER Navn: Org.nr.: [XXX] (Leietaker) [XXX] 3. LEIEOBJEKTET Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: i kommune: Tomt: ca m² Bygg ID Navn Bruttoareal (m 2 )

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr.

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr. LEIEKONTRAKT Mellom FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra 15 5353 STRAUME Org. nr.: 992 415 436 (heretter kalt utleieren) og FJELL KOMMUNE EIGEDOM v/eigedomssjefen

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer LEIEAVTALE for Kantine i bygg K, Radiumhospitalet gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune mellom Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 og *********** Organisasjonsnummer *** *** *** 26.04.2016

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

Leieavtale LEIEAVTALE. 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.:

Leieavtale LEIEAVTALE. 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.: Eiendomskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 20.02.2015 13992/2015 2010/12417 614 Leieavtale LEIEAVTALE 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG 1 UTLEIER (1) Navn/Firma [ ] (2) Organisasjonsnummer [ ] 2 LEIETAKER (1) Kolumbus AS (2) Organisasjonsnummer 914749360 3 EIENDOM (1) Adresse [ ] (2) Gnr. [ ] bnr.[ ] i [ ] kommune

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

FORPAKTNINGSKONTRAKT

FORPAKTNINGSKONTRAKT FORPAKTNINGSKONTRAKT Med forbehold om kommunens godkjenning har undertegnede i dag inngått følgende avtale: (grunneier) bortforpakter herved sin eiendom/deler av sin eiendom gnr./bnr. i kommune til (forpakter).

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

Oslo kommune. Utkast til Fremleiekontrakt S a g e n e BYDELSADMINISTRASJONEN. Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER

Oslo kommune. Utkast til Fremleiekontrakt S a g e n e BYDELSADMINISTRASJONEN. Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF PRIVAT LEIETAKER 1 FREMLEIER / UTLEIER Navn: Oslo kommune ved Helseetaten Adresse: Storgata 51 BYDELSADMINISTRASJONEN Organisasjonsnr.: 984 630 492 Utkast til Fremleiekontrakt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund 6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (NYE/REHABILITERTE LOKALER) Statsbygg og DIFIs anbefalte endringer

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER MOTTATT : }IlSSA KUMMUNE 1 3 JUN 2015 1 5 JUN 2016 Ris RISSA K0 M tjørna brannstasjon Saksnr.:... KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Rissa kommune Org.nr. 944 305 483 Adresse:

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune:

JORDLEIEAVTALE. Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: JORDLEIEAVTALE Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: 1. Omfang Arealet fordeler seg slik (AR5/gårdskart) Fulldyrka Overflatedyrka

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer