Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg"

Transkript

1 Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik

2 1. Leieobjekt 1.1 Leieforholdet omfatter oppstillingsplasser til [] busser og []kontorer, samt møterom/sjåførrom mv. på eiendommen gnr [], bn [] i [] kommune, som nærmere anvist i Vedlegg 1. Nevnte arealer betegnes etter dette som "Leieobjektet". Fremleietakers bruksrett til Leieobjektet skal ikke være til hinder for at andre fremleietakere kan passere arealene dersom det er nødvendig for adkomst til eget leieobjekt eller fellesarealer. 1.2 Fremleietaker vil ha tilgang til de fellesarealer, herunder de tekniske anlegg som er nærmere anvist i Vedlegg 1. Fremutleier står fritt til å foreta endringer av fellesarealets størrelse og plassering så fremt endringene ikke er vesentlige. Andre endringer skal skje med samtykke fra Fremleietaker. Fremleietaker kan kun nekte å gi sitt samtykke til endringer dersom det foreligger saklig grunn. Driftstekniske innretninger som er nødvendige for å drive bussdrift fra anlegget skal tilligge anleggets fellesarealer. 1.3 Leieobjektets innvendige areal utgjør totalt ca.[] m2. Totale innvendige fellesarealer utgjør []m Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert. 2. Fremleietakers virksomhet 2.1 Leieobjektet og fellesarealer kan kun benyttes til drift av de ruteområder Fremleietaker har på kontrakt med Fremutleier eller annen virksomhet som har en naturlig sammenheng med slik bussdrift. 2.2 Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i Leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten Fremutleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Fremutleier, anses alltid som saklig grunn, jf. punkt 15 nedenfor. 3. Leiekostnad og sikkerhetsstillelse 3.1 Årsleien utgjør NOK [ ] (eksklusiv mva). 3.2 Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK [ ] (eksklusiv mva). Betaling skal skje til Fremutleiers konto nr [ ]. Betaling anses ikke skjedd før leien er mottatt på Fremutleiers konto. 3.3 I tillegg til husleien skal Fremleietaker betale en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter, jf. punkt 3.6. Fremleietakers andel av fellesutgiftene betales a konto. Påfølgende års a konto betalinger baseres på budsjett/regnskap. Fremutleier har anledning til å justere a kontoinnbetalingene dersom kostnadene stiger mer enn 10 % av budsjett. Innbetaling av a konto fellesutgifter skal skje til den konto Fremutleier angir, jf. punkt Ved forsinket betaling av leie/og eller andel av fellesutgifter, svares høyeste lovlige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Fremutleier har rett til å kreve kr. 500 i gebyr per purring. 3.5 Fremleietaker kan ikke holde tilbake leie eller foreta motregning i leien eller andre ytelser Fremleietaker i henhold til fremleieavtalen og tilknyttede avtaler skal betale med krav Fremleietaker mener å ha mot Fremutleier, med mindre motkravet er skriftlig akseptert av Fremutleier eller avgjort ved rettskraftig dom. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 2 av 12

3 3.6 Fellesutgifter omfatter, men er ikke begrenset til, følgende kostnader: Avgifter/Faste avtaler Heiskontrollavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Vannavgift Strøm inne- og utearealer Abonnement alarmoverføringer Abonnement, alarmer og dataoverføringer Kantine Forsikring bygg Service/Vedlikehold Adgangskontroll/alarmanlegg Brannalarmanlegg Branndokumentasjoner/brannøvelser Driftsmateriell/forbruksmateriell Elektroanlegg/elektrokjel Fellesanlegg strøm, se likevel leieavtalens pkt. 2.9 Fyringsanlegg/ (evt. kjøleanlegg) Grøntanlegg/parkeringsplasser Grunnvannspumper Heis Låsesystemer, porter dører, skallsikring Nøkkelbokser Sanitæranlegg/røranlegg Slokkeapparater, sprinkleranlegg Solavskjerming Ventilasjonsanlegg Jekkplass (Søyleløftere) Vaskehall, herunder underspyler, kjempiportal og håndsteamer Trykkluftkompressor (inne og ute) Smøreoljetankanlegg Oppvarmingssentral Dieseltaker/Spilloljetanker Oljemålingsstasjon Sentralstøvesuger Eksosavsug Ladestasjon Motorvasker Energi Elektrisitet Fyring Renhold/renovasjon Avfallscontainer, leie, kjøring og tømming Feiing/renhold av utearealer og grøntanlegg Renhold av fellesarealer Snømåking/strøing/bortkjøring Skadedyrskontroll/tiltak Fjerning av tagging/grafitti på bygg Utvendig vask av vinduer Vask persienner/ solavskjerming Drift tekniske installasjoner Anleggsledelse Drift, forsyning og svinn dieseltanker og pumper Vaktmestertjenester Vakttelefon Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 3 av 12

4 Alarmutrykninger, brann, innbrudd, heis m.m. Vaskehall Trykkluftkompressor (inne og ute) Oppvarmingssentral Evt. oljeavleser Dieseltanker/ fylling og drift Diesel målingsstasjon Diverse Andre kostnader som står i naturlig sammenheng med ovennevnte kostnadsposter. 3.7 Dersom det etter denne fremleieavtalens inngåelse oppstår nye kostnader/avgifter for eiendommen, eller utleie av denne, har Fremutleieren rett til å kreve Fremleietaker for tilsvarende andel som for øvrig gjelder for fellesutgifter under denne leiekontrakt. 3.8 Det beregnes et administrasjonspåslag på 5 % av totale felleskostnader. 3.9 Fremleietakers andel av felleskostnadene utgjør [ ] % av de totale fellesutgifter Fremleietaker betaler for fylling av diesel og olje i henhold til faktisk bruk Fremleietaker skal innbetale et depositum tilsvarende 2 kvartalers leie, fellesutgifter og mva dersom dette følger av punkt 15 nedenfor, på en sperret konto i samme bank som leien betales. Opptjente renter på kontoen godskrives Fremleietaker, men tillegges depositumbeløpet til sikring av Fremleietakers forpliktelser etter denne fremleieavtale. Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (inkl. tillegg som nevnt over) kreves dekket av depositumet uavhengig av Fremleietakers samtykke. Det gjenstående beløp kan to måneder etter fremleieforholdets opphør utbetales Fremleietaker med befriende virkning for banken, med mindre Fremutleier har reist søksmål om erstatningskrav mot Fremleietaker. Depositum må foreligge senest innen en måned etter fremleieavtalens underskrift, likevel ikke senere enn innen overtakelse. Mislighold av bestemmelsen i dette punkt anses som vesentlig mislighold som gir Fremutleier hevingsrett. 4. Leieperiode 4.1 Fremleietaker har inngått kontrakt med Fremutleier om drift av ruteområde []. Denne kjørekontrakten løper fra [ ] og til [ ]. Fremutleier har ensidig rett til å forlenge kjørekontrakten med 1 år av gangen i inntil 2 år. 4.2 Fremleietaker er inneforstått med at denne fremleieavtalen er knyttet til den kjøreavtale som er nevnt i punkt 4.1 og at fremleieavtalen fornyes automatisk på tilsvarende vilkår dersom Fremutleier velger å benytte muligheten til å forlenge kjøreavtalen. Leien kan ikke settes lavere enn leienivået på tidspunktet for utløpet av leieperioden forut for fornyelsen. 4.3 Fremleieavtalen løper ut uten oppsigelse. 4.4 Fremleieavtalen er uoppsigelig i leieperioden. 4.5 Fremleietaker skal uoppfordret flytte ut ved leieforholdets opphør. 4.6 Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan Fremutleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser etter denne leieavtale. 5. Overtakelse 5.1 Leieobjektet overtas den [ ] i den stand som leieobjektet var i ved Fremleietakers forutgående besiktigelse ( Overtakelse ). I forbindelse med overtakelsen vil Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 4 av 12

5 Fremutleier innkalle til en felles befaring av Leieobjektet. Fremutleier skal føre protokoll fra befaringen. Protokollen skal undertegnes av begge parter. Denne skal vedlegges denne fremleieavtale som Vedlegg Leieobjektet overtas ryddet og rengjort. 5.3 Fremleietaker må selv vurdere behovet for å sikre Leieobjektet, herunder behovet for å skifte ut låsesylindre, endre koder m.v. Fremleietaker dekker selv kostnader forbundet med slike tiltak. 5.4 Fremutleier innestår for at generelle offentligrettslige krav som berører Leieobjektet og den forutsatte virksomheten er oppfylt per Overtakelse. Fremleietaker plikter å melde fra til Fremutleier dersom Fremleietaker blir oppmerksom på forhold ved Leieobjektet som ikke skulle tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter. 5.5 Fremleietaker må gi eventuell skriftlig klage om mulige skader og mangler mv innen 14 dager etter Overtakelse. Det som kreves rettet må angis i klagen. Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses lokalenes stand akseptert. Forhold som Fremleietaker kjente eller burde kjenne til per Overtakelse, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. Fremleietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv innen rimelig tid etter at han burde oppdaget dem. 6. Fremleietakers virksomhet og bruk/endring av leieobjektet 6.1 All bruk av Leieobjektet og fellesarealer skal skje i samsvar med alle gjeldende offentligrettslige krav til ytre og indre miljø som måtte være nødvendig for Fremleietakers benyttelse av Leieobjektet. Fremleietaker må selv sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler og lignende som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Fremleietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av Leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, er det Fremleietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden. Fremleietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av Leieobjektet. Det samme gjelder dersom brukstillatelse og/eller konsesjon kreves for Fremleietakers virksomhet. Fremleietaker skal selv bære eventuelle kostnader som påløper for å oppnå de nødvendige tillatelser. 6.2 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre. 6.3 Fremleietaker kan ikke endre egen bruk av Leieobjektet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fremutleier. 6.4 Nyinnredning, ominnredning eller andre bygningsmessige forandringer kan Fremleietaker bare foreta etter forutgående skriftlig samtykke fra Fremutleier. Det samme gjelder skifte av farger eller materialer. Alle arbeider må utføres på håndverksmessig forsvarlig måte. 6.5 Forhåndsgodkjenning kreves også dersom Fremleietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, avløp mv. enn forutsatt ved kontraktstidspunktet. 7. Regulering av leiekostnad og fellesutgifter 7.1 Leien reguleres en gang i året tilsvarende 100 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Første leieregulering kan gjennomføres og den nye leien gjelder fra denne dato. Leien skal ikke reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Leiereguleringen skal ta utgangspunkt i stigningen i indeksen fra [ ] og siste kjente indeks før reguleringstidspunktet hvert år. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 5 av 12

6 7.2 Fremleietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted. 7.3 Annen regulering av leien enn nevnt i dette punkt kan ikke finne sted, og partene er enige om at husleieloven 4-3 ikke kommer til anvendelse på fremleieforholdet. 8. Forsikring 8.1 Fremleietaker skal forsikre alt eget utstyr, herunder egen bygningsmessig innredning, eget fastmontert og løst inventar, maskiner, data, varer samt sørge for forsikring mot driftstap/avbrudd og ansvar (kombinert bedriftsforsikring). 8.2 Fremutleieren plikter til enhver tid å sørge for at gyldig huseierforsikring holdes, dog ikke forsikringer som påhviler Fremleietaker etter foregående punkt. 9. Fremleietakers plikter 9.1 Fremleietaker plikter å behandle Leieobjektet og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og har erstatningsplikt for all skade som skyldes Fremleietaker, folk i Fremleietakers tjeneste eller personer som Fremleietaker har gitt adgang til eiendommen. 9.2 Fremleietaker plikter til enhver tid for egen regning å sørge for at Leieobjektet er godt vedlikeholdt. Det samme gjelder fast tilbehør, installasjoner, utstyr og gjenstander som Leieobjektet er utstyrt med. Vedlikeholdsplikten gjelder også for Leieobjektets utendørsarealer. 9.3 Fremleietakers vedlikeholdsplikt omfatter både vedlikehold av inngangsdører/dørkarmer, dørlåser, vinduskarmer, vindusrammer og vindusruter som inngår i Leieobjektet. Fremleietaker plikter å vedlikeholde ledninger og innretninger for avløp, vannforsyning, gass, varme, kjøling og elektrisitet i den grad disse ligger innenfor Leieobjektet. Fremleietaker skal bekoste utskifting av fast tilbehør når det er i ustand og ikke hensiktsmessig lar seg reparere. 9.4 Vedlikeholdsplikten omfatter også skade ved innbrudd i Leieobjektet. Fremleietaker skal skifte knuste ruter i Leieobjektet. 9.5 Fremleietaker plikter å sørge for at rom med vann- og/eller avløpsrør holdes oppvarmet slik at frysing unngås. 9.6 Alt arbeid som Fremleietaker plikter å utføre, skal foretas uten ugrunnet opphold og på håndverksmessig forsvarlig måte, jf. punkt Fremleietakers vedlikeholdsplikt omfatter ikke skade på selve bygningskroppen, f.eks. sprekker eller skjevheter i gulv, vegger eller tak som følge av setninger eller rystelser som ikke skyldes Fremleietaker. Heller ikke omfatter Fremleietakers vedlikeholdsplikt skader som følge av brann eller vannlekkasje, når ikke Fremleietaker har forvoldt eller bidratt til skaden ved forsett eller uaktsomhet. 9.8 Fremleietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av skilt etc. som Fremutleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt 13 og Oppfyller ikke Fremleietaker sin vedlikeholdsplikt, er Fremutleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdet for Fremleietakers regning Fremleietakeren plikter straks å melde fra til Fremutleier om enhver skade på leieobjektet. Ved forsømmelse av meldeplikten taper Fremleietakeren eventuelle refusjonskrav og blir ansvarlig for all skade som skyldes forsømmelsen Fremleietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for Fremutleier som følge av skade som nevnt i forrige punkt. Er Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 6 av 12

7 Fremleietaker ikke ansvarlig for skaden, kan Fremleietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket Fremleietaker skal selv besørge og dekke kostnader forbundet med forhold som ikke er dekket av fellesutgiftene. Særlig nevnes at Fremleietaker selv er ansvarlig for rengjøring av Leieobjektet samt vaktmestertjenester i den grad disse er rekvirert av Fremleietaker og ikke allerede inngår i felleskostnadene. 10. Fremutleiers plikter og rettigheter 10.1 Fremutleier plikter å vedlikeholde fellesarealer samt utvendige arealer i den grad vedlikeholdsplikten ikke er tillagt Fremleietaker i henhold til bestemmelsene inntatt i punkt 9. Videre plikter Fremutleier å vedlikeholde felles tekniske anlegg og installasjoner Fremutleier er berettiget til å foreta de arbeider Fremutleier måtte finne nødvendig til forsvarlig vedlikehold både i og utenfor Leieobjektet. Fremleietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør til andre deler av eiendommen kan føres gjennom Leieobjektet uten hinder av Fremleietakers innredning etc. Fremleietaker plikter å finne seg i dette uten erstatning eller leiereduksjon, så fremt ulempen for Fremleietaker ikke er vesentlig. Fremutleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Fremleietaker Ovennevnte gjelder også arbeid og ulemper som forårsakes av gateopparbeidelse eller pålegg fra offentlige instanser. Husleielovens 5-4 første ledd skal ikke gjelde mellom partene Fremleietaker skal gi Fremutleier eller representant for Fremutleier adgang til å forevise Leieobjektet i forretningstiden/kontortiden for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering og visning i forbindelse med ny fremutleie mv. Tidspunktet for gjennomgang skal på forhånd avtales med Fremleietaker. Fremutleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan benyttes Fremutleieren har adgang til å ta seg inn i Leieobjektet i alle tilfeller hvor dette antas nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen Fremutleier står fritt til å la et uavhengig driftsselskap utføre Fremutleiers forpliktelser etter nærværende avtale, herunder også administrasjon og innfordring av fellesutgifter. 11. Ordensregler 11.1 Fremleietaker plikter å følge brann/rømningsinstruks samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg som til enhver tid gjelder eiendommen Fremleietaker kan ikke uten Fremutleiers forhåndssamtykke benytte eiendommens fellesarealer til egen eksponering Fremleietaker plikter å delta i eventuell skiltordning, og skal selv bekoste eget firmanavn påført Avfall fra hele tomtearealet og fra bygninger, må legges i eiendommens søppelkasser og eventuelt i henhold til system for kildesortering. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må Fremleietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan Fremutleier la avfallet fjerne for Fremleietakers regning Fremutleier kan fastsette retningslinjer for bruk av fellesarealer ved eiendommen, herunder så vel bruk av vaskehall og anvendelse av andre tekniske innretninger. Fremleietaker plikter å følge retningslinjene. Fremutleier skal besørge at det holdes regelmessige samarbeidsmøter med Fremleietaker. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 7 av 12

8 11.6 Fremleietaker plikter å gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende ordensregler som gjelder ved bruk av eiendommen. 12. Naboforhold 12.1 Fremleietaker er gjort kjent med at det i forbindelse med etablering av bussanlegg på [ ] har kommet innsigelser fra naboer vedrørende den virksomhet som er tiltenkt på eiendommen. Innsigelsene har vært rettet mot tomgangskjøring og utslipp, økt trafikk, samt støy fra bussene på området Såfremt Leieobjektet kan benyttes som forutsatt, kan ikke Fremleietaker heve fremleieavtalen eller kreve leien redusert som følge av nye betingelser og/eller ordensregler Fremutleier måtte pålegge på bakgrunn av forhold som nevnt i første avsnitt eller som følge av andre offentlige pålegg. 13. Skilt Skilt, markiser og annet utvendig utstyr kan ikke oppsettes uten Fremutleierens forutgående skriftlige samtykke. Dog skal Fremleietaker ha rett til vanlige navneskilter på porter og dører. Se for øvrig punkt 10.3 og Videre fremleie, overdragelse og pantsettelse av leierett 14.1 Fremleie, hel eller delvis, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fremutleieren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Husleielovens 7-6, 8-4 samt 8-5, første ledd, annet punkt gjelder ikke. Om merverdiavgiftsmessige forhold ved fremleie, se avtalens pkt. 15. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsen i dette punkt anses ikke som samtykke Leieavtalen kan ikke overdras, pantsettes eller tinglyses uten forutgående skriftlig samtykke fra Fremutleier. Samtykker Fremutleier til tinglysing eller pantsetting, skal Fremleietaker dekke omkostningene forbundet med tinglysingen eller pantsettingen. Videre skal fremleieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Fremleietaker gir Fremutleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste fremleieavtalen eller pantsettelsen slettet på det tidspunkt fremleieforholdet opphører. Kostnader forbundet med slettingen dekkes av Fremleietaker. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsen i dette punkt anses ikke som samtykke. 15. Merverdiavgift/Særlige forhold 15.1 Ettersom Fremutleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, skal leie, fellesutgifter og eventuelle andre utgifter knyttet til den registrerte del av leieforholdet, tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats Fremleietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Fremutleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form enten av endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Fremutleiers skriftlige forhåndssamtykke. Endret avgiftsmessig belastning for Fremutleier som følge av Fremleietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn Dersom ikke Fremleietaker driver mva-pliktig virksomhet, eller dersom virksomheten endres i løpet av året i forbindelse med graden av mva-pliktig virksomhet, skal Fremleietaker på bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav gi en Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 8 av 12

9 skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet, samt, ved eventuell fremleie (jf punkt 14), også en bekreftelse på at Fremleietaker er frivillig registrert for fremleien, samt en skriftlig redegjørelse fra ny Fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Fremleietaker plikter videre å gi en skriftlig redegjørelse for alle påkostninger foretatt av Fremleietaker knyttet til leieobjektet i løpet av regnskapsåret, samt, ved eventuell fremleie (jf punkt 14), også en skriftlig redegjørelse for alle påkostninger foretatt av Fremleietaker knyttet til leieobjektet i løpet av regnskapsåret Dokumentasjon i dette punkt skal tilfredsstille de krav som til enhver tid følger av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at Fremutleier kan overholde egne frister mv etter merverdiavgiftslovgivningen. Fremutleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være gitt. For øvrig plikter Fremleietaker til enhver tid å gi opplysninger eller på annen måte medvirke på en slik måte at Fremutleier kan oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter etter den til enhver tid gjeldende merverdiavgiftslovgivning Dersom Fremutleier plikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler om tilbakeføring eller justering eller andre regler som måtte gjelde, som følge av Fremleietakers bruksendring som nevnt over eller andre forhold under Fremleietakers kontroll eller endring av Fremleietakers avgiftsrettslige stilling, skal Fremleietaker erstatte fullt ut tilbakeføringsbeløpet samt eventuelt rentekrav, tilleggsavgift og øvrige kostnader forbundet med tilbakeføringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skyldes formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over Fremleietakers/ny Fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på frivillig registrering Dersom Fremleietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Fremutleier har samtykket til dette (jf punkt 14), plikter Fremleietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Fremutleier i form av redusert fradragsrett/plikt til å tilbakekalle merverdiavgift, som følge av fremleien eller Fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Fremleietaker i henhold til avsnittet. over. Eventuelle utgifter forbundet med Fremleietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Fremleietaker. Fremleietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering Ved leieforholdets opphør overføres Fremleietakers rett, men ikke plikt, til å justere inngående merverdiavgift knyttet til leieobjektet til Fremutleier dersom ikke annet er avtalt. Ved overføring av justeringsrett plikter Fremleietaker å gi en korrekt, skriftlig redegjørelse over de opplysninger som er nødvendige for at Fremutleier skal kunne utnytte justeringsretten. Dersom Fremleietaker i nevnte redegjørelse gir feilaktige opplysninger, og Fremutleier som følge av dette må tilbakebetale merverdiavgift, plikter Fremleietaker å erstatte fullt ut Fremutleiers økonomiske tap, herunder tilbakebetalingsbeløp, tilleggsavgift, renter og øvrige kostnader forbundet med tilbakebetaling Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 14, forfaller til betaling ved påkrav. Fremleieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsen gjelder tilsvarende. 16. Fraflytting 16.1 Ved fraflytting skal Fremutleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Foruten for ordinært slit og elde som skyldes forsvarlig bruk, skal Leieobjektet ved fraflytting tilbakeleveres i godt vedlikeholdt stand og med tilsvarende utstyr som da leieforholdet tok til. Leieobjektet skal være ryddet og alle arealer med tilbehør, herunder også vinduer, vegger og tak, skal være rengjort. Samtlige nøkler skal tilbakeleveres. Oppfyller ikke Fremleietaker sine forpliktelser beskrevet i dette punkt, Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 9 av 12

10 har Fremutleier krav på full markedsleie for leieobjektet frem til forpliktelsene faktiske er oppfylt. Videre kan Fremutleier besørge arbeidet utført for Fremleietakers regning Fast oppførte skillevegger, elektrisk utstyr, annet inventar og teknisk utstyr som er å betrakte som en del av bygningen og som er bekostet av Fremleietaker, tilfaller Fremutleier vederlagsfritt med mindre Fremutleier pålegger Fremleietaker å fjerne slike innretninger eller noe annet følger av særskilt avtale mellom partene Senest 4 uker før leieforholdets opphør, skal Fremutleier og Fremleietaker avholde en felles befaring av arealene for å fastlegge arbeider som måtte være nødvendig for å sette Leieobjektet i den stand de skal være ved tilbakelevering. Fremutleier skal føre en overtakelsesprotokoll som undertegnes av begge parter Dersom Fremleietaker ikke har utbedret eventuelle mangler etter å ha fått rimelig frist til å utbedre, kan Fremutleier la slike mangler utbedre for Fremleietakers regning Senest siste dag av leieforholdet skal Fremleietaker fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke er fjernet skal anses etterlatt, og tilfaller Fremutleieren hvis de ikke hentes innen 14 dager etter leieforholdets opphør. Etterlater Fremleietaker søppel og andre gjenstander Fremutleier ikke ønsker å overta, kan Fremutleier kaste eller fjerne disse for Fremleietakers regning. 17. Mislighold og tvangsfravikelse 17.1 Tilfeldige avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft mv., gir ikke grunnlag for å kreve erstatning eller leiereduksjon Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning Blir leien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Fremutleieren deretter har sendt betalingsvarsel, kan Fremutleieren kreve tvangsfravikelse uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt. a Hvis fremleieavtalen er utløpt og Fremleietaker ikke flytter innen 14 dager etter at Fremutleieren deretter har sendt fraflyttingsvarsel, kan Fremutleieren kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt. b Hvis leieforholdet opphører på grunn av Fremleietakers mislighold, plikter Fremleietaker å betale leie og andel av felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode Fremutleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris. Likeledes må Fremleietaker betale de omkostninger som misligholdet måtte påføre Fremutleier, herunder omkostninger til utkastelse, søksmål og ryddiggjøring/ rengjøring av Leieobjektet, samt utgifter til ny utleie Ved forsinkelse eller mangel fra Fremutleiers side kan Fremleietaker kreve erstatning for direkte tap i henhold til husleieloven 2-13 dersom mangelen/forsinkelsen er vesentlig. Fremutleierens ansvar omfatter ikke indirekte tap. 18. Tvisteløsning Tvister om forståelsen av denne fremleieavtale skal søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke lar seg løse på denne måte, skal saken søkes løst ved alminnelig rettergang. Sør-Trøndelag tingrett vedtas som verneting. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 10 av 12

11 19. Forholdet til husleieloven Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, kapittel 4, 5-4 første ledd, 7-5,7-6, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og Ved motstrid mellom bestemmelser i denne fremleieavtale og fravikelige bestemmelser i husleieloven for øvrig, går fremleieavtalen foran. 20. Signatur 20.1 Senest ved underskrift av fremleieavtalen skal Fremleietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter Fremleietakers signatur, eventuelt stiftelsespapirer eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering 20.2 Denne fremleieavtale er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Trondheim, / - Fremleietaker: Fremutleier: Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 11 av 12

12 Vedlegg 1; Tegninger og arealangivelser Vedlegg 2: Protokoll fra anleggsbefaring Vedlegg 3; Kjørekontrakt Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 12 av 12

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker:

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker: LEIEKONTRAKT - 3 FEB2:)",5 Avtalens parter Ark kode P Ark.kode S tleier: Oppdal Distriktsmedisinske senter KF, 7340 Oppii Leietaker: Oppdal kommune ved Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal Leieobjekt

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer