Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg"

Transkript

1 Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik

2 1. Leieobjekt 1.1 Leieforholdet omfatter oppstillingsplasser til [] busser og []kontorer, samt møterom/sjåførrom mv. på eiendommen gnr [], bn [] i [] kommune, som nærmere anvist i Vedlegg 1. Nevnte arealer betegnes etter dette som "Leieobjektet". Fremleietakers bruksrett til Leieobjektet skal ikke være til hinder for at andre fremleietakere kan passere arealene dersom det er nødvendig for adkomst til eget leieobjekt eller fellesarealer. 1.2 Fremleietaker vil ha tilgang til de fellesarealer, herunder de tekniske anlegg som er nærmere anvist i Vedlegg 1. Fremutleier står fritt til å foreta endringer av fellesarealets størrelse og plassering så fremt endringene ikke er vesentlige. Andre endringer skal skje med samtykke fra Fremleietaker. Fremleietaker kan kun nekte å gi sitt samtykke til endringer dersom det foreligger saklig grunn. Driftstekniske innretninger som er nødvendige for å drive bussdrift fra anlegget skal tilligge anleggets fellesarealer. 1.3 Leieobjektets innvendige areal utgjør totalt ca.[] m2. Totale innvendige fellesarealer utgjør []m Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert. 2. Fremleietakers virksomhet 2.1 Leieobjektet og fellesarealer kan kun benyttes til drift av de ruteområder Fremleietaker har på kontrakt med Fremutleier eller annen virksomhet som har en naturlig sammenheng med slik bussdrift. 2.2 Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i Leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten Fremutleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Fremutleier, anses alltid som saklig grunn, jf. punkt 15 nedenfor. 3. Leiekostnad og sikkerhetsstillelse 3.1 Årsleien utgjør NOK [ ] (eksklusiv mva). 3.2 Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK [ ] (eksklusiv mva). Betaling skal skje til Fremutleiers konto nr [ ]. Betaling anses ikke skjedd før leien er mottatt på Fremutleiers konto. 3.3 I tillegg til husleien skal Fremleietaker betale en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter, jf. punkt 3.6. Fremleietakers andel av fellesutgiftene betales a konto. Påfølgende års a konto betalinger baseres på budsjett/regnskap. Fremutleier har anledning til å justere a kontoinnbetalingene dersom kostnadene stiger mer enn 10 % av budsjett. Innbetaling av a konto fellesutgifter skal skje til den konto Fremutleier angir, jf. punkt Ved forsinket betaling av leie/og eller andel av fellesutgifter, svares høyeste lovlige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Fremutleier har rett til å kreve kr. 500 i gebyr per purring. 3.5 Fremleietaker kan ikke holde tilbake leie eller foreta motregning i leien eller andre ytelser Fremleietaker i henhold til fremleieavtalen og tilknyttede avtaler skal betale med krav Fremleietaker mener å ha mot Fremutleier, med mindre motkravet er skriftlig akseptert av Fremutleier eller avgjort ved rettskraftig dom. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 2 av 12

3 3.6 Fellesutgifter omfatter, men er ikke begrenset til, følgende kostnader: Avgifter/Faste avtaler Heiskontrollavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Vannavgift Strøm inne- og utearealer Abonnement alarmoverføringer Abonnement, alarmer og dataoverføringer Kantine Forsikring bygg Service/Vedlikehold Adgangskontroll/alarmanlegg Brannalarmanlegg Branndokumentasjoner/brannøvelser Driftsmateriell/forbruksmateriell Elektroanlegg/elektrokjel Fellesanlegg strøm, se likevel leieavtalens pkt. 2.9 Fyringsanlegg/ (evt. kjøleanlegg) Grøntanlegg/parkeringsplasser Grunnvannspumper Heis Låsesystemer, porter dører, skallsikring Nøkkelbokser Sanitæranlegg/røranlegg Slokkeapparater, sprinkleranlegg Solavskjerming Ventilasjonsanlegg Jekkplass (Søyleløftere) Vaskehall, herunder underspyler, kjempiportal og håndsteamer Trykkluftkompressor (inne og ute) Smøreoljetankanlegg Oppvarmingssentral Dieseltaker/Spilloljetanker Oljemålingsstasjon Sentralstøvesuger Eksosavsug Ladestasjon Motorvasker Energi Elektrisitet Fyring Renhold/renovasjon Avfallscontainer, leie, kjøring og tømming Feiing/renhold av utearealer og grøntanlegg Renhold av fellesarealer Snømåking/strøing/bortkjøring Skadedyrskontroll/tiltak Fjerning av tagging/grafitti på bygg Utvendig vask av vinduer Vask persienner/ solavskjerming Drift tekniske installasjoner Anleggsledelse Drift, forsyning og svinn dieseltanker og pumper Vaktmestertjenester Vakttelefon Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 3 av 12

4 Alarmutrykninger, brann, innbrudd, heis m.m. Vaskehall Trykkluftkompressor (inne og ute) Oppvarmingssentral Evt. oljeavleser Dieseltanker/ fylling og drift Diesel målingsstasjon Diverse Andre kostnader som står i naturlig sammenheng med ovennevnte kostnadsposter. 3.7 Dersom det etter denne fremleieavtalens inngåelse oppstår nye kostnader/avgifter for eiendommen, eller utleie av denne, har Fremutleieren rett til å kreve Fremleietaker for tilsvarende andel som for øvrig gjelder for fellesutgifter under denne leiekontrakt. 3.8 Det beregnes et administrasjonspåslag på 5 % av totale felleskostnader. 3.9 Fremleietakers andel av felleskostnadene utgjør [ ] % av de totale fellesutgifter Fremleietaker betaler for fylling av diesel og olje i henhold til faktisk bruk Fremleietaker skal innbetale et depositum tilsvarende 2 kvartalers leie, fellesutgifter og mva dersom dette følger av punkt 15 nedenfor, på en sperret konto i samme bank som leien betales. Opptjente renter på kontoen godskrives Fremleietaker, men tillegges depositumbeløpet til sikring av Fremleietakers forpliktelser etter denne fremleieavtale. Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (inkl. tillegg som nevnt over) kreves dekket av depositumet uavhengig av Fremleietakers samtykke. Det gjenstående beløp kan to måneder etter fremleieforholdets opphør utbetales Fremleietaker med befriende virkning for banken, med mindre Fremutleier har reist søksmål om erstatningskrav mot Fremleietaker. Depositum må foreligge senest innen en måned etter fremleieavtalens underskrift, likevel ikke senere enn innen overtakelse. Mislighold av bestemmelsen i dette punkt anses som vesentlig mislighold som gir Fremutleier hevingsrett. 4. Leieperiode 4.1 Fremleietaker har inngått kontrakt med Fremutleier om drift av ruteområde []. Denne kjørekontrakten løper fra [ ] og til [ ]. Fremutleier har ensidig rett til å forlenge kjørekontrakten med 1 år av gangen i inntil 2 år. 4.2 Fremleietaker er inneforstått med at denne fremleieavtalen er knyttet til den kjøreavtale som er nevnt i punkt 4.1 og at fremleieavtalen fornyes automatisk på tilsvarende vilkår dersom Fremutleier velger å benytte muligheten til å forlenge kjøreavtalen. Leien kan ikke settes lavere enn leienivået på tidspunktet for utløpet av leieperioden forut for fornyelsen. 4.3 Fremleieavtalen løper ut uten oppsigelse. 4.4 Fremleieavtalen er uoppsigelig i leieperioden. 4.5 Fremleietaker skal uoppfordret flytte ut ved leieforholdets opphør. 4.6 Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan Fremutleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser etter denne leieavtale. 5. Overtakelse 5.1 Leieobjektet overtas den [ ] i den stand som leieobjektet var i ved Fremleietakers forutgående besiktigelse ( Overtakelse ). I forbindelse med overtakelsen vil Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 4 av 12

5 Fremutleier innkalle til en felles befaring av Leieobjektet. Fremutleier skal føre protokoll fra befaringen. Protokollen skal undertegnes av begge parter. Denne skal vedlegges denne fremleieavtale som Vedlegg Leieobjektet overtas ryddet og rengjort. 5.3 Fremleietaker må selv vurdere behovet for å sikre Leieobjektet, herunder behovet for å skifte ut låsesylindre, endre koder m.v. Fremleietaker dekker selv kostnader forbundet med slike tiltak. 5.4 Fremutleier innestår for at generelle offentligrettslige krav som berører Leieobjektet og den forutsatte virksomheten er oppfylt per Overtakelse. Fremleietaker plikter å melde fra til Fremutleier dersom Fremleietaker blir oppmerksom på forhold ved Leieobjektet som ikke skulle tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter. 5.5 Fremleietaker må gi eventuell skriftlig klage om mulige skader og mangler mv innen 14 dager etter Overtakelse. Det som kreves rettet må angis i klagen. Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses lokalenes stand akseptert. Forhold som Fremleietaker kjente eller burde kjenne til per Overtakelse, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. Fremleietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv innen rimelig tid etter at han burde oppdaget dem. 6. Fremleietakers virksomhet og bruk/endring av leieobjektet 6.1 All bruk av Leieobjektet og fellesarealer skal skje i samsvar med alle gjeldende offentligrettslige krav til ytre og indre miljø som måtte være nødvendig for Fremleietakers benyttelse av Leieobjektet. Fremleietaker må selv sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler og lignende som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Fremleietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av Leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, er det Fremleietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden. Fremleietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av Leieobjektet. Det samme gjelder dersom brukstillatelse og/eller konsesjon kreves for Fremleietakers virksomhet. Fremleietaker skal selv bære eventuelle kostnader som påløper for å oppnå de nødvendige tillatelser. 6.2 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre. 6.3 Fremleietaker kan ikke endre egen bruk av Leieobjektet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fremutleier. 6.4 Nyinnredning, ominnredning eller andre bygningsmessige forandringer kan Fremleietaker bare foreta etter forutgående skriftlig samtykke fra Fremutleier. Det samme gjelder skifte av farger eller materialer. Alle arbeider må utføres på håndverksmessig forsvarlig måte. 6.5 Forhåndsgodkjenning kreves også dersom Fremleietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, avløp mv. enn forutsatt ved kontraktstidspunktet. 7. Regulering av leiekostnad og fellesutgifter 7.1 Leien reguleres en gang i året tilsvarende 100 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Første leieregulering kan gjennomføres og den nye leien gjelder fra denne dato. Leien skal ikke reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Leiereguleringen skal ta utgangspunkt i stigningen i indeksen fra [ ] og siste kjente indeks før reguleringstidspunktet hvert år. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 5 av 12

6 7.2 Fremleietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted. 7.3 Annen regulering av leien enn nevnt i dette punkt kan ikke finne sted, og partene er enige om at husleieloven 4-3 ikke kommer til anvendelse på fremleieforholdet. 8. Forsikring 8.1 Fremleietaker skal forsikre alt eget utstyr, herunder egen bygningsmessig innredning, eget fastmontert og løst inventar, maskiner, data, varer samt sørge for forsikring mot driftstap/avbrudd og ansvar (kombinert bedriftsforsikring). 8.2 Fremutleieren plikter til enhver tid å sørge for at gyldig huseierforsikring holdes, dog ikke forsikringer som påhviler Fremleietaker etter foregående punkt. 9. Fremleietakers plikter 9.1 Fremleietaker plikter å behandle Leieobjektet og fellesarealer med tilbørlig aktsomhet og har erstatningsplikt for all skade som skyldes Fremleietaker, folk i Fremleietakers tjeneste eller personer som Fremleietaker har gitt adgang til eiendommen. 9.2 Fremleietaker plikter til enhver tid for egen regning å sørge for at Leieobjektet er godt vedlikeholdt. Det samme gjelder fast tilbehør, installasjoner, utstyr og gjenstander som Leieobjektet er utstyrt med. Vedlikeholdsplikten gjelder også for Leieobjektets utendørsarealer. 9.3 Fremleietakers vedlikeholdsplikt omfatter både vedlikehold av inngangsdører/dørkarmer, dørlåser, vinduskarmer, vindusrammer og vindusruter som inngår i Leieobjektet. Fremleietaker plikter å vedlikeholde ledninger og innretninger for avløp, vannforsyning, gass, varme, kjøling og elektrisitet i den grad disse ligger innenfor Leieobjektet. Fremleietaker skal bekoste utskifting av fast tilbehør når det er i ustand og ikke hensiktsmessig lar seg reparere. 9.4 Vedlikeholdsplikten omfatter også skade ved innbrudd i Leieobjektet. Fremleietaker skal skifte knuste ruter i Leieobjektet. 9.5 Fremleietaker plikter å sørge for at rom med vann- og/eller avløpsrør holdes oppvarmet slik at frysing unngås. 9.6 Alt arbeid som Fremleietaker plikter å utføre, skal foretas uten ugrunnet opphold og på håndverksmessig forsvarlig måte, jf. punkt Fremleietakers vedlikeholdsplikt omfatter ikke skade på selve bygningskroppen, f.eks. sprekker eller skjevheter i gulv, vegger eller tak som følge av setninger eller rystelser som ikke skyldes Fremleietaker. Heller ikke omfatter Fremleietakers vedlikeholdsplikt skader som følge av brann eller vannlekkasje, når ikke Fremleietaker har forvoldt eller bidratt til skaden ved forsett eller uaktsomhet. 9.8 Fremleietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av skilt etc. som Fremutleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt 13 og Oppfyller ikke Fremleietaker sin vedlikeholdsplikt, er Fremutleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdet for Fremleietakers regning Fremleietakeren plikter straks å melde fra til Fremutleier om enhver skade på leieobjektet. Ved forsømmelse av meldeplikten taper Fremleietakeren eventuelle refusjonskrav og blir ansvarlig for all skade som skyldes forsømmelsen Fremleietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for Fremutleier som følge av skade som nevnt i forrige punkt. Er Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 6 av 12

7 Fremleietaker ikke ansvarlig for skaden, kan Fremleietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket Fremleietaker skal selv besørge og dekke kostnader forbundet med forhold som ikke er dekket av fellesutgiftene. Særlig nevnes at Fremleietaker selv er ansvarlig for rengjøring av Leieobjektet samt vaktmestertjenester i den grad disse er rekvirert av Fremleietaker og ikke allerede inngår i felleskostnadene. 10. Fremutleiers plikter og rettigheter 10.1 Fremutleier plikter å vedlikeholde fellesarealer samt utvendige arealer i den grad vedlikeholdsplikten ikke er tillagt Fremleietaker i henhold til bestemmelsene inntatt i punkt 9. Videre plikter Fremutleier å vedlikeholde felles tekniske anlegg og installasjoner Fremutleier er berettiget til å foreta de arbeider Fremutleier måtte finne nødvendig til forsvarlig vedlikehold både i og utenfor Leieobjektet. Fremleietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør til andre deler av eiendommen kan føres gjennom Leieobjektet uten hinder av Fremleietakers innredning etc. Fremleietaker plikter å finne seg i dette uten erstatning eller leiereduksjon, så fremt ulempen for Fremleietaker ikke er vesentlig. Fremutleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Fremleietaker Ovennevnte gjelder også arbeid og ulemper som forårsakes av gateopparbeidelse eller pålegg fra offentlige instanser. Husleielovens 5-4 første ledd skal ikke gjelde mellom partene Fremleietaker skal gi Fremutleier eller representant for Fremutleier adgang til å forevise Leieobjektet i forretningstiden/kontortiden for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering og visning i forbindelse med ny fremutleie mv. Tidspunktet for gjennomgang skal på forhånd avtales med Fremleietaker. Fremutleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan benyttes Fremutleieren har adgang til å ta seg inn i Leieobjektet i alle tilfeller hvor dette antas nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen Fremutleier står fritt til å la et uavhengig driftsselskap utføre Fremutleiers forpliktelser etter nærværende avtale, herunder også administrasjon og innfordring av fellesutgifter. 11. Ordensregler 11.1 Fremleietaker plikter å følge brann/rømningsinstruks samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg som til enhver tid gjelder eiendommen Fremleietaker kan ikke uten Fremutleiers forhåndssamtykke benytte eiendommens fellesarealer til egen eksponering Fremleietaker plikter å delta i eventuell skiltordning, og skal selv bekoste eget firmanavn påført Avfall fra hele tomtearealet og fra bygninger, må legges i eiendommens søppelkasser og eventuelt i henhold til system for kildesortering. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må Fremleietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan Fremutleier la avfallet fjerne for Fremleietakers regning Fremutleier kan fastsette retningslinjer for bruk av fellesarealer ved eiendommen, herunder så vel bruk av vaskehall og anvendelse av andre tekniske innretninger. Fremleietaker plikter å følge retningslinjene. Fremutleier skal besørge at det holdes regelmessige samarbeidsmøter med Fremleietaker. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 7 av 12

8 11.6 Fremleietaker plikter å gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende ordensregler som gjelder ved bruk av eiendommen. 12. Naboforhold 12.1 Fremleietaker er gjort kjent med at det i forbindelse med etablering av bussanlegg på [ ] har kommet innsigelser fra naboer vedrørende den virksomhet som er tiltenkt på eiendommen. Innsigelsene har vært rettet mot tomgangskjøring og utslipp, økt trafikk, samt støy fra bussene på området Såfremt Leieobjektet kan benyttes som forutsatt, kan ikke Fremleietaker heve fremleieavtalen eller kreve leien redusert som følge av nye betingelser og/eller ordensregler Fremutleier måtte pålegge på bakgrunn av forhold som nevnt i første avsnitt eller som følge av andre offentlige pålegg. 13. Skilt Skilt, markiser og annet utvendig utstyr kan ikke oppsettes uten Fremutleierens forutgående skriftlige samtykke. Dog skal Fremleietaker ha rett til vanlige navneskilter på porter og dører. Se for øvrig punkt 10.3 og Videre fremleie, overdragelse og pantsettelse av leierett 14.1 Fremleie, hel eller delvis, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fremutleieren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Husleielovens 7-6, 8-4 samt 8-5, første ledd, annet punkt gjelder ikke. Om merverdiavgiftsmessige forhold ved fremleie, se avtalens pkt. 15. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsen i dette punkt anses ikke som samtykke Leieavtalen kan ikke overdras, pantsettes eller tinglyses uten forutgående skriftlig samtykke fra Fremutleier. Samtykker Fremutleier til tinglysing eller pantsetting, skal Fremleietaker dekke omkostningene forbundet med tinglysingen eller pantsettingen. Videre skal fremleieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Fremleietaker gir Fremutleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste fremleieavtalen eller pantsettelsen slettet på det tidspunkt fremleieforholdet opphører. Kostnader forbundet med slettingen dekkes av Fremleietaker. Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsen i dette punkt anses ikke som samtykke. 15. Merverdiavgift/Særlige forhold 15.1 Ettersom Fremutleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, skal leie, fellesutgifter og eventuelle andre utgifter knyttet til den registrerte del av leieforholdet, tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats Fremleietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Fremutleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form enten av endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten Fremutleiers skriftlige forhåndssamtykke. Endret avgiftsmessig belastning for Fremutleier som følge av Fremleietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn Dersom ikke Fremleietaker driver mva-pliktig virksomhet, eller dersom virksomheten endres i løpet av året i forbindelse med graden av mva-pliktig virksomhet, skal Fremleietaker på bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav gi en Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 8 av 12

9 skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet, samt, ved eventuell fremleie (jf punkt 14), også en bekreftelse på at Fremleietaker er frivillig registrert for fremleien, samt en skriftlig redegjørelse fra ny Fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Fremleietaker plikter videre å gi en skriftlig redegjørelse for alle påkostninger foretatt av Fremleietaker knyttet til leieobjektet i løpet av regnskapsåret, samt, ved eventuell fremleie (jf punkt 14), også en skriftlig redegjørelse for alle påkostninger foretatt av Fremleietaker knyttet til leieobjektet i løpet av regnskapsåret Dokumentasjon i dette punkt skal tilfredsstille de krav som til enhver tid følger av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at Fremutleier kan overholde egne frister mv etter merverdiavgiftslovgivningen. Fremutleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være gitt. For øvrig plikter Fremleietaker til enhver tid å gi opplysninger eller på annen måte medvirke på en slik måte at Fremutleier kan oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter etter den til enhver tid gjeldende merverdiavgiftslovgivning Dersom Fremutleier plikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler om tilbakeføring eller justering eller andre regler som måtte gjelde, som følge av Fremleietakers bruksendring som nevnt over eller andre forhold under Fremleietakers kontroll eller endring av Fremleietakers avgiftsrettslige stilling, skal Fremleietaker erstatte fullt ut tilbakeføringsbeløpet samt eventuelt rentekrav, tilleggsavgift og øvrige kostnader forbundet med tilbakeføringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skyldes formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over Fremleietakers/ny Fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på frivillig registrering Dersom Fremleietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Fremutleier har samtykket til dette (jf punkt 14), plikter Fremleietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for Fremutleier i form av redusert fradragsrett/plikt til å tilbakekalle merverdiavgift, som følge av fremleien eller Fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Fremleietaker i henhold til avsnittet. over. Eventuelle utgifter forbundet med Fremleietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Fremleietaker. Fremleietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering Ved leieforholdets opphør overføres Fremleietakers rett, men ikke plikt, til å justere inngående merverdiavgift knyttet til leieobjektet til Fremutleier dersom ikke annet er avtalt. Ved overføring av justeringsrett plikter Fremleietaker å gi en korrekt, skriftlig redegjørelse over de opplysninger som er nødvendige for at Fremutleier skal kunne utnytte justeringsretten. Dersom Fremleietaker i nevnte redegjørelse gir feilaktige opplysninger, og Fremutleier som følge av dette må tilbakebetale merverdiavgift, plikter Fremleietaker å erstatte fullt ut Fremutleiers økonomiske tap, herunder tilbakebetalingsbeløp, tilleggsavgift, renter og øvrige kostnader forbundet med tilbakebetaling Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 14, forfaller til betaling ved påkrav. Fremleieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsen gjelder tilsvarende. 16. Fraflytting 16.1 Ved fraflytting skal Fremutleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Foruten for ordinært slit og elde som skyldes forsvarlig bruk, skal Leieobjektet ved fraflytting tilbakeleveres i godt vedlikeholdt stand og med tilsvarende utstyr som da leieforholdet tok til. Leieobjektet skal være ryddet og alle arealer med tilbehør, herunder også vinduer, vegger og tak, skal være rengjort. Samtlige nøkler skal tilbakeleveres. Oppfyller ikke Fremleietaker sine forpliktelser beskrevet i dette punkt, Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 9 av 12

10 har Fremutleier krav på full markedsleie for leieobjektet frem til forpliktelsene faktiske er oppfylt. Videre kan Fremutleier besørge arbeidet utført for Fremleietakers regning Fast oppførte skillevegger, elektrisk utstyr, annet inventar og teknisk utstyr som er å betrakte som en del av bygningen og som er bekostet av Fremleietaker, tilfaller Fremutleier vederlagsfritt med mindre Fremutleier pålegger Fremleietaker å fjerne slike innretninger eller noe annet følger av særskilt avtale mellom partene Senest 4 uker før leieforholdets opphør, skal Fremutleier og Fremleietaker avholde en felles befaring av arealene for å fastlegge arbeider som måtte være nødvendig for å sette Leieobjektet i den stand de skal være ved tilbakelevering. Fremutleier skal føre en overtakelsesprotokoll som undertegnes av begge parter Dersom Fremleietaker ikke har utbedret eventuelle mangler etter å ha fått rimelig frist til å utbedre, kan Fremutleier la slike mangler utbedre for Fremleietakers regning Senest siste dag av leieforholdet skal Fremleietaker fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke er fjernet skal anses etterlatt, og tilfaller Fremutleieren hvis de ikke hentes innen 14 dager etter leieforholdets opphør. Etterlater Fremleietaker søppel og andre gjenstander Fremutleier ikke ønsker å overta, kan Fremutleier kaste eller fjerne disse for Fremleietakers regning. 17. Mislighold og tvangsfravikelse 17.1 Tilfeldige avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft mv., gir ikke grunnlag for å kreve erstatning eller leiereduksjon Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning Blir leien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Fremutleieren deretter har sendt betalingsvarsel, kan Fremutleieren kreve tvangsfravikelse uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt. a Hvis fremleieavtalen er utløpt og Fremleietaker ikke flytter innen 14 dager etter at Fremutleieren deretter har sendt fraflyttingsvarsel, kan Fremutleieren kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, tredje ledd pkt. b Hvis leieforholdet opphører på grunn av Fremleietakers mislighold, plikter Fremleietaker å betale leie og andel av felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode Fremutleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris. Likeledes må Fremleietaker betale de omkostninger som misligholdet måtte påføre Fremutleier, herunder omkostninger til utkastelse, søksmål og ryddiggjøring/ rengjøring av Leieobjektet, samt utgifter til ny utleie Ved forsinkelse eller mangel fra Fremutleiers side kan Fremleietaker kreve erstatning for direkte tap i henhold til husleieloven 2-13 dersom mangelen/forsinkelsen er vesentlig. Fremutleierens ansvar omfatter ikke indirekte tap. 18. Tvisteløsning Tvister om forståelsen av denne fremleieavtale skal søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke lar seg løse på denne måte, skal saken søkes løst ved alminnelig rettergang. Sør-Trøndelag tingrett vedtas som verneting. Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 10 av 12

11 19. Forholdet til husleieloven Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, kapittel 4, 5-4 første ledd, 7-5,7-6, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og Ved motstrid mellom bestemmelser i denne fremleieavtale og fravikelige bestemmelser i husleieloven for øvrig, går fremleieavtalen foran. 20. Signatur 20.1 Senest ved underskrift av fremleieavtalen skal Fremleietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter Fremleietakers signatur, eventuelt stiftelsespapirer eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering 20.2 Denne fremleieavtale er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Trondheim, / - Fremleietaker: Fremutleier: Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 11 av 12

12 Vedlegg 1; Tegninger og arealangivelser Vedlegg 2: Protokoll fra anleggsbefaring Vedlegg 3; Kjørekontrakt Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik Side 12 av 12

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer