LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER"

Transkript

1 LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER Navn: Adresse: Organisasjonsnr./Fødselsnr.: - heretter kalt leier og Navn: Den norske stat ved Landbruks- og matdepartementet Adresse: Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo Organisasjonsnr.: heretter kalt utleier 2. LEIEOBJEKT OG OMFANG Leiekontrakten gjelder leie av bygninger på eiendommen Sikkilsdalsseter gnr. 218, bnr. 1 i Nord-Fron kommune (516), Oppland. Leieforfoldet omfatter følgende: Bygninger: Turisthytte Helårsbolig, privaten Overnattingshytte "Badstua" Overnattingshytte "Arken" Overnattingshytte "Nyhuset" Overnattingshytte "Villa Flora" Overnattingshytte "Villa Dilla" Overnattingshytte gml. gjeterhytte Overnattingshytte "Turnhallen" Redskapshus Vedskåle 3 Naust Låve I tillegg gjelder leiekontrakten: Leie av grunnen husene står på Elektrisitetsverket med rørgate mv Fiskerett i eiendommens vassdrag og vann til eget bruk i forbindelse med turistvirksomhet. Lokalene skal benyttes til overnatting/matservering/selskapslokale. Dersom leier ønsker å bruke lokalene til andre formål, kreves det skriftlig samtykke fra utleier, jamfør punkt 8. Lokalene overtas i den tilstand de er ved kontraktinngåelse. Utleier vil oppruste bygningene i henhold til en egen forvaltningsplan, jf pkt LEIESUM Leiesummen utgjør: kr ,- pr år. Leien forfaller den hvert år, første gang Beløpet overføres til utleiers konto: i Den norske Bank. Innbetalingen skal merkes: 4100/Betaling av årlig leie for Sikkilsdalsseter. Alle utgifter i forbindelse med renhold av egne/leide lokaler, samt kommunale avgifter som blir pålagt

2 lokalene/arealene som disponeres av leier, betales av denne. Utført vedlikehold som er utleiers ansvar, kan etter avtale kreves refundert fra utleier, jfr pkt LEIEREGULERING Leien reguleres årlig med 100% av endringene i Statistisk Sentralbyrås førte konsumprisindeks, eller tilsvarende offentlig indeks, dersom denne opphører. Basisindeksen for reguleringen er indeksen pr SIKKERHET FOR BETALING Det stilles bankgaranti/selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansieringsinstitusjon som driver virksomhet etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent sikkerhet for riktig oppfyllelse av leiers økonomiske forpliktelser etter denne kontrakten og i samsvar med norsk lov. Garantien skal til enhver tid tilsvare ett års leie. Garantien skal først utløpe 2 måneder etter at leiekontrakten er opphørt. 6. LEIETID Leieforholdet gjelder fra og opphører uten oppsigelse den Før dette kan hver av partene si opp kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel. 7. UTLEIERS OG LEIERS PLIKTER Utleier har ansvar for å oppruste/påkoste bygningene i henhold til en egen forvaltningsplan, jamfør Forvaltningsplan for vernede bygg - Sikkilsdalsseter fra april Det vises også til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, jamfør beslutning av Riksantikvaren 15. februar 2013 som omhandler Sikkilsdalsseter. Leier har ansvar for regelmessig ettersyn av alle bygninger, både innvendig og utvendig, for å kunne forebygge samt oppdage eventuelle skader og identifisere vedlikeholdsbehov på et tidlig stadium. Det påligger leier å bekoste all utvendig og innvendig bygningsmessig vedlikehold slik at bygningene og lokalene er i normal god håndverksmessig stand. Eventuelle behov for opprustning/påkostning utover normalt og løpende vedlikehold skal meldes skriftlig til utleier. Leier plikter ved vedlikeholdsarbeider å ta hensyn til relevante råd, regler og retningslinjer i nevnte forvaltningsplan, og forskrift samt veileder fra Riksantikvaren. Med normalt og løpende vedlikehold menes: Årlig inspeksjon av samtlige bygninger. Inspeksjonen omfatter treverk, bærekonstruksjoner, murer, vinduer, elektrisk anlegg, tak, beslag samt takrenner på alle bygninger og alle overflater. I tillegg skal inspeksjonen omfatte overganger mellom ildsted og pipe, gjennomganger i vegger, overganger mellom brannmur og pipe og kursendringer i trukne piper. Rørgaten til kraftverket skal også inspiseres for skader og lekkasjer. Dersom inspeksjonen identifiserer behov for opprustning/påkostning utover normalt vedlikehold, skal dette meldes skriftlig til utleier. Regelmessig overflatebehandling innvendig og utvendig (f. eks. oljing, maling, lakking, beising) av flater som er fornying av tidligere overflatebehandling. Det skal kun brukes maling, olje, lakk og beis i tråd med veileder fra Riksantikvaren. Dagens farger og fargesetting skal videreføres. Hyppighet av overflatebehandling skal følge Riksantikvarens veileder. Ubehandlete flater innvendig i bygningene skal ikke overflatebehandles, men kun rengjøres. Rengjøringsmidler skal være i tråd med Riksantikvarens veileder. Utvendige vegger skal holdes fri for uønsket vegetasjon. Eventuell mose, lav- og algevekst skal vaskes vekk på utvendige overflater (ikke høytrykkspyling). Rengjøringsmidler skal være i tråd med Riksantikvarens veileder. Siden rengjøringsprosser sliter på eksterne overflater, skal hyppighet av rengjøring være i tråd med veileder fra Riksantikvaren. Det skal sikres tilstrekkelig utlufting for å hindre fuktdannelse. Busker og trær på tak med torv skal fjernes. Torv etterfylles ved behov. På tak med torv: I tilfeller hvor torvlaget tynnes ved mønet, skal det også etterfylles med torv.

3 Alle takrenner skal rengjøres for skitt og smuss årlig. Vinduer skal kittes ved behov. Låser og beslag skal kontrolleres, og ved behov smøres og strammes. I tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. Leier blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, så som flyttepersonell, kunder, betjening av varetransport o.l. samt andre personer som han har gitt adgang til lokalene. Reparasjon av skader etter eventuelle innbrudd i de leide lokaler omfattes også av leiers vedlikeholdsplikt. Alle omfattende om- og innredningsarbeider som leier ønsker utført, skal på forhånd være skriftlig godkjent av utleier. Leier plikter å følge de instrukser for tekniske anlegg, brann/rømningsinstruks etc. som til enhver tid gjelder på eiendommen. Leier er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge de offentlige instrukser og forskrifter som gjelder for de leide lokalene, og den virksomhet som leier driver i lokalene, samt å innhente de nødvendige offentlige tillatelser for sin bruk av lokalene. Knuste ruter i alle bygg som omfattes av leieforholdet, må leier omgående erstatte med nye. Leier plikter likeledes å holde de rom der det er vannledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at frysing unngås. Leier plikter å holde god orden på setra. Arealet omkring bygningene/husene skal til enhver tid være fritt for avfall m.v. Mislighold av dette punktet er å anse som vesentlig mislighold av kontrakten. All skilting og reklame skal skriftlig godkjennes av utleier før det settes opp, og leier plikter å innhente nødvendig offentlige tillatelser. 8. OVERDRAGELSE/FREMLEIE Leier har ikke rett til, uten utleiers skriftlige samtykke, å overdra denne kontrakten til annen person, selskap eller institusjon. Samtykke kan nektes, uten at leier kan si opp avtalen. Fremleie - helt eller delvis - kan heller ikke skje uten etter utleiers forutgående skriftlige samtykke. Ved forespørsel om fremleie, skal fremleiekontrakten i så fall i sin helhet fremlegges for utleier for godkjennelse før samtykke blir vurdert. 9. LEIERS AVTALEBRUDD Blir leien eller tilleggsytelser ikke betalt innen 15 dager etter at skriftlig påkrav har funnet sted, på eller etter forfallsdag, vedtar leier at utkastelse kan skje (tvangsfravikelse) uten søksmål etter 13-2, 3. ledd a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leier kan ikke sette frem motkrav på utleier med mindre motkravet er erkjent av ham eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Flytter ikke leier når leietiden er ute, kan utleier iverksette utkastelse uten søksmål etter 13-2, 3. ledd b) i tvangsfullbyrdelsesloven. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning, og leieren plikter da å flytte ut av de leide lokaler. En leier som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier p.g.a. mislighold, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden med fradrag av det som utleier måtte få inn ved ny utleie. 10. FRAFLYTTING Leier skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler i ryddig, rengjort og i håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand og med samtlige nøkler. Har leier oppfylt den i kontrakten normale vedlikeholdsplikten i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Fast inventar, ledninger, delevegger o.l. skal som hovedregel ikke fjernes, hvis ikke annet er avtalt i forbindelse med monteringen av dette. Det vises for øvrig til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, jamfør beslutning av Riksantikvaren 15. februar 2013: Fast inventar som skap, ovner, teknisk einstallasjonerm.v. er fredet som del av interiøret. Slikt inventar og utstyr tilfaller utleier vederlagsfritt, men utleier har anledning til å forlange det fjernet, hvis han ikke selv har behov for

4 dette og leier skal da bringe lokalene i samme stand som ved overtakelsen. Fast utstyr innkjøpt av leier og av særlig verdi for denne, kan etter avtale med utleier fjernes. Uenighet om dette løses i henhold til pkt. 13. Mangler og skader som ikke utbedres av leier, kan utleier la utbedre for leiers regning. 11. TINGLYSING/PANTSETTELSE Nærværende kontrakt tinglyses av utleier. Tidligere tinglyste leiekontrakter mellom partene om leie av statens hus på eiendommen kan slettes. Kontrakten kan ikke pantsettes uten etter skriftlig samtykke fra utleier. 12. SÆRLIGE BESTEMMELSER Utleier og leier plikter å holde sine interesser forsikret. Utleier holder sine interesser forsikret i henhold til statens ordning om selvassuranse. Utleier har ansvar som selvassurandør for eiendommen med unntak av leiers egne eiendeler og løsøre. Leier tegner egen forsikring for sine egne eiendeler og løsøre. Ved skade på lokalene skal leiers forsikring anvendes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes. Leier plikter å gi hesteeierne og andre som er aktivt engasjert ved hesteslepp og hjemsending av hestene, fortrinnrett til husrom ved slike anledninger i den utstrekning dette er mulig. Leier skal gi strøm til departementshytta i den tid elektrisitetsverket er i drift. Leier skal varsle utleier omgående om ulovlig jakt eller forsøk på ulovlig jakt i Sikkilsdalen, slik at HM Kongens jaktrett blir ivaretatt. Leier skal etter nærmere avtale sørge for framkjøring av nødvendig ved til departementshytta. Leier har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av den til enhver gjeldende driftsplan for fisket i Sikkilsdalsvatna og Skåltjønn, inkludert tilstrekkelig oppsyn. Det skal selges fiskekort for fiske med håndredskap i alle vann og vassdrag på eiendommen. Inntektene fra kortsalget skal nyttes til fiskekultur i de tre vannene. Hestegjeterne ansatt av Norsk Hestesenter har vederlagsfritt rett til å fiske til eget bruk i den tiden de gjeter. Garnfiske kan drives med inntil 2 garn pr gjeter. Gjester på departementshytta har vederlagsfritt rett til fiske med stang i alle vann og vassdrag på eiendommen. Det påligger leier å etablere nødvendige sikringstiltak i tilknytning til kraftstasjonen, damanlegg m.m. Vedlikeholdet av veien til Sikkilsdalen påhviler Norsk Hestesenter innenfor det budsjett som Landbruks- og matdepartementet stiller til rådighet. Leieren kan pålegges å føre tilsyn med vedlikeholdet. For gjester som ønsker å sette opp telt eller plassere campingvogn, må utleier sørge for at dette skjer i tilstrekkelig god avstand fra HM Kongens eiendom, Prinsehytta. Leier skal anvise plass samt gi skriftlig informasjon om hvilke regler som gjelder. Gjester på Sikkilsdalsseter skal opplyses om at det er strengt forbudt å ta seg inn på HM Kongen sin private eiendom. Leier deltar på det årlige brukermøtet på Sikkilsdalsseter. Utleier og leier arrangerer også befaring av relevante bygninger omfattet av denne kontrakten umiddelbart etter brukermøtet. Hensikten med et slikt møte er å gjennomgå vedlikeholdstiltak som er utført siste år, samt kartlegge eventuelle behov for ytterligere vedlikeholds- og oppgraderingstiltak. Leier leverer skriftlig rapport årlig innen med oversikt over hvilke vedlikeholdstiltak som er utført av leier siste år. LMD utarbeider egen mal for slik rapportering. Leier skal også bistå praktisk ved å legge til rette for håndtverkere som skal utføre nødvendige arbeider. Leier skal ha god og regelmessig dialog med Nord-Fron kommune om mulige tiltak og aktiviteter som kan skape større oppmerksomhet om Sikkilsdalen, og som kan trekke flere turister til området.

5 13. TVIST Tvist mellom departementet og leieren i forbindelse med denne leiekontrakten avgjøres ved voldgift. Sorenskriveren i Nord-Gudbrandsdal oppnevner voldgiftrettens formann, og de to øvrige medlemmer oppnevnes av hver av partene. 14. UNDERSKRIFT Undertegnede har vedtatt denne kontrakts bestemmelser som bekreftes ved våre underskrifter. Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4, 1. ledd, 8-4, 8-5 og 8-6, 2. ledd. Avtalen går foran husleielovens deklaratoriske/fravikelige bestemmelser. Denne leiekontrakt er utstedt i tre eksemplarer, hvorav partene har fått hvert sitt. Sted/dato Underskrift utleier: Underskrift leier:

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE KONKURRANSGRUNNLAG UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE Hurum, den 13.11.2014 1. INNLEDNING Driften av campingplassen på Rødtangen er ledig og lyses ut for perioden primo 2015 31.12.2024.

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer