Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja. Saksbehandler: kommunalsjef, Bente Rudrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja. Saksbehandler: kommunalsjef, Bente Rudrud"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: H31 Saksbehandler: kommunalsjef, Bente Rudrud OMSORGSBOLIGER PÅ ROA - VALG AV GJENNOMFØRINGSPROSEDYRE Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Kommunestyrets vedtak: «Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter. a. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter» av gjennomføres med OPS som gjennomføringsmodell. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 7

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: 19. mars 2015 vedtok kommunestyret i Lunner følgende: «Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter. b. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter» Prosjektet legges frem som et P3 vedtak i oktober/november I samme vedtak er det besluttet byggestart i For å realisere prosjektet innstiller rådmannen på at prosjektet gjennomføres som et OPS prosjekt (offentlig privat samarbeid). Denne gjennomføringsmodellen medfører fravik fra Milepælsplan for innvesteringer i Lunner kommune og fører direkte frem til fremlegg om et P4b vedtak. Innstillingen baserer seg på at OPS som gjennomføringsmodell vil redusere usikkerhetene rundt realisering av prosjektet mht følgende forhold: -Tomt. Kommunen har ikke egen tomt til disposisjon. Det har i tidligere faser vært omfattende utredninger rundt lokalisering. Denne modellen åpner opp mulighet for flere alternativer innenfor et avgrenset sentrumsområde i tråd med tidligere beslutninger. -Finansiering. OPS modellen muliggjør realisering av prosjektet uten låneopptak for kommunen. Dette vil være gunstig ift. realisering av Lunner Helse og omsorgssenter. Finansieringsmodell er nærmere omtalt i det følgende. - Kommunestruktur. OPS som gjennomføringsmodell vil være en kommunestrukturnøytral beslutning. OPS (offentlig, privat samarbeid) innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakt med en OPS leverandør (profesjonell utbygger og eiendomsbesitter) for planlegging, design, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold og finansiering av prosjektet. OPS som gjennomføringsmodell kvalifiserer for oppnåelse av tilskudd og finansiering fra husbanken samt at kommunen vil oppnå full momskompensasjon. Kommunens risiko ved bruk av OPS som gjennomføringsmodell vil totalt sett være mindre enn kommunens risiko ved bruk av tradisjonell modell (egen regi). OPS er en sammensatt modell, men det er vanskelig å se at en utbygging i egen regi gir fordeler som OPS ikke har. Husbanktilskudd og Husbanklån reduserer de økonomiske ulempene ved OPS. Den økonomiske belastningen blir betydelig mindre i byggefasen, men den binder opp kommunens budsjett over en lengre periode (30 år). De årlige betalingene blir mer forutsigbare. Med tanke på kommunens økonomiske stilling og det forhold at det samtidig planlegges 90 heldøgnsplasser lenger sør i kommunen, innstilles det på valg av OPS som gjennomføringsmodell for oppfyllelse av pkt. 1 a) i Kommunestyrets vedtak av Side 2 av 7

3 Saksutredning: 19. mars 2015 vedtok kommunestyret i Lunner følgende: «Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter. c. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter» Prosjektet legges frem som et P3 vedtak i oktober/november I samme vedtak er det besluttet byggestart i For å realisere prosjektet innstiller rådmannen på at prosjektet gjennomføres som et OPS prosjekt (offentlig privat samarbeid). Denne gjennomføringsmodellen medfører fravik fra Milepælsplan for innvesteringer i Lunner kommune og fører direkte frem til fremlegg om et P4b vedtak. Valg av anskaffelsesstrategi og valg av leiemodell for prosjektet nye omsorgsboliger i Lunner kommune OPS som gjennomføringsmodell OPS (offentlig, privat samarbeid) innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakt med en OPS leverandør (profesjonell utbygger og eiendomsbesitter) for planlegging, design, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold og finansiering av prosjektet. Kontrakt inngås etter gjennomført konkurranse, hvor tilbyderne utarbeider sine tilbud (skisseprosjekt) basert på kommunens kravspesifikasjon, herunder blant annet rom- og funksjonsprogram og Husbankens krav til utforming av omsorgsboliger. Etter at konkurransen er avsluttet og kontrakt inngått, gjennomføres en forprosjektfase. I denne fasen bearbeides leverandørens løsningsforslag i detalj. Kommunens plikt til å betale husleie overfor leverandøren starter først ved ferdigstillelse av bygget og oppstart av leieperioden. Det innebærer at OPS leverandøren har ansvaret for å finansiere prosjektet. Dette prosjektet vil kunne finansieres gjennom Husbanken. Kommunen nedbetaler sin forpliktelse gjennom 30 år. Nedbetalingen skjer enten som operasjonell eller finansiell leie. Lånopptaket skjer enten som et annuitets- eller serielån. Dette behandles nærmere under pkt Kommunens risiko ved gjennomføring av OPS prosjektet I det følgende gis enkelte overordnede føringer mht hvilken risiko kommunen påtar seg ved et OPS prosjekt sammenlignet med tradisjonell modell (egen regi). Husbankfinansiering En forutsetning for gjennomføring av prosjektet vil være at man oppnår tilskudd fra Husbanken, og ellers Husbankens gunstige lånebetingelser. Her er det ingen forskjell mellom OPS som gjennomføringsmodell og egen regi. Husbankfinansiering oppnås dersom objektet leies ut til omsorgsboliger i 30 år eller mer, og Husbankens krav til fysisk utforming (størrelse og universell utforming) overholdes. OPS-leverandøren vil nyte godt av Husbankens gunstige betingelser på samme måte som kommunen. Merverdiavgift Kommunen vil få full momskompensasjon uavhengig av om prosjektet gjennomføres i egen regi eller som et OPS prosjekt. Forutsetningen er at kommunen er leietager av OPS selskapet og at kommunen fremleier til omsorgsboliger til kommunens innbyggere (lovpålagt oppgave). Skatt øst har i to bindende forhåndsuttalelser bekreftet at både operasjonelle og finansielle leiemodeller (pkt. 2.4) oppnår fradragsrett på merverdiavgift. Side 3 av 7

4 Risiko for konkurs hos OPS leverandøren Konkurs hos OPS-leverandøren kan inntre både i prosjekterings- og byggefasen samt i selve leieperioden. For å sikre seg mot konkurs vil det i OPS-konkurransen stilles strenge krav til leverandørens økonomiske soliditet. Leverandørene må dokumentere god økonomisk soliditet og finansieringsevne. Det vil her bli gjennomført økonomiske analyser av leverandørene som klargjør om de er økonomisk i stand til å gjennomføre dette prosjektet i bygge- og driftsfasen. Særlig viktig er det for kommunen å sørge for at de har økonomisk evne til å gjennomføre byggeperioden. Foruten en grundig evaluering av leverandørens økonomiske soliditet i kvalifikasjonsfasen vil det stilles krav til morselskapsgarantier for oppfyllelse av leverandørens forpliktelser i byggefasen. Dersom leverandøren skulle få økonomiske problemer med å gjennomføre utbyggingen vil kommunen ha adgang til å gjøre gjeldende morselskapsgarantier fra leverandøren. En slik garanti er aktuell dersom leverandøren går konkurs og kommunen må få andre leverandører til å sluttføre byggeprosjektet. Sammenlignet med et ordinært byggeprosjekt er kommunen i utgangspunktet bedre økonomisk sikret ved et OPS-prosjekt. For det første har kommunen ikke noen betalingsplikt til leverandøren før bygget er klart til overtakelse og leieperioden starter. Ved en tradisjonell gjennomføring vil kommunen måtte betale leverandøren suksessivt i henhold til avtalt fremdrift og betalingsplan. Dernest vil leverandøren ved tradisjonell modell kun være forpliktet til å stille en tredjemannsgaranti på 10 % av kontraktssummen for sine kontraktsforpliktelser. I OPS-avtalen skal det stilles en morselskapsgaranti for hele kontraktsforpliktelsen. Morselskapsgarantiens godhet avhenger imidlertid av at morselskapet er søkegodt. I leie- og driftsperioden skal leverandøren enten (1) stille en påkravsgaranti fra finansinstitusjoner for sine forpliktelser som tilsvarer to ganger årlig forvaltning, drifts- og vedlikeholdsleie (FDVSleie) eller (2) bygge opp et vedlikeholdsfond som sikkerhet for sine driftsforpliktelser. Ved mislighold eller eventuell konkurs vil kommunen ha sikkerhet for å få dekket sitt økonomiske tap på inntil to ganger årlig FDVS-leie. I tillegg vil kommunen ha rett til å overta omsorgsboligene til mot å betale et vederlag for bebyggelsen. Vederlaget skal fastsettes ut fra en lineær avskrivning av bebyggelsen over 30 år basert på prosjektkostnaden. Eksempelvis dersom OPS-leverandøren går konkurs etter 15 år vil kommunen, så fremt boet ikke vil overta bygget, kunne overta omsorgsboligene til 50 % av opprinnelig prosjektkostnad. Om kommunen ikke ønsker å overta omsorgsboligene, er det etter vår vurdering forbundet liten risiko med at det ikke vil være seriøse aktører i markedet som vil kjøpe kontrakten av boet og tre inn i OPS-leverandørens forpliktelser. På bakgrunn av ovennevnte anser vi kommunens risiko ved eventuell konkurs hos OPS-leverandøren for å være liten og den er håndterbar. Videre er kommunen noe bedre stilt enn ved tradisjonell modell (egen regi). Kommunens risiko i fasen frem til leieperioden starter I hovedtrekk vil OPS leverandøren ha et samlet totalansvar som byggherre og formell eier av bygget for å sørge for at kommunen får oppfylt sin kravspesifikasjon (rom- og funksjonsprogram). Risiko og ansvar som påligger kommunen i prosjekterings- og byggefasen er begrenset til følgende: (1) Utformingen av kravspesifikasjonen for omsorgsboligene. Eventuelle uteglemmelser og feil er kommunens risiko. (2) Forsinkelser og feil i kommunal saksbehandling av byggesøknaden (leverandøren bærer risikoen for å utforme byggesøknaden korrekt). (3) Forsinkelser i kommunens beslutninger om utforming av omsorgsboligene. (4) Skjerpede lovpålagte krav til omsorgsboligene som leverandøren ikke kunne forutse på avtaletidspunktet. Side 4 av 7

5 Dette er en betydelig mindre risiko sammenlignet med prosjekter som gjennomføres i egen regi. I egen regi vil kommunen eksempelvis ha risikoen for grunnforholdene, prosjekteringen (at beskrivelse og tegninger er tilstrekkelig klare) at byggherrens leveranser gis i tide, mv. I dagens marked, hvor det er et økende antall tvister relatert til disse forholdene, vil OPS modellen eksponere kommunen for lavere risiko og således gi større forutsigbarhet mtp prosjektets kostnader. Derimot medfører dette at finansieringen blir noe dyrere i en OPS modell fordi OPS leverandøren vil prise denne risikoen, jf. pkt. 2.5 nedenfor. Kommunens risiko i leieperioden I leieperioden vil OPS-leverandøren ha at samlet totalansvar (utvendig og innvendig drifts-, renhold-, og vedlikeholdsansvar) for å sørge for at kommunen får omsorgsboliger som til enhver tid skal oppfylle kommunens kravspesifikasjon. Risiko og ansvar som normalt påligger kommunen i leieperioden er: (1) Betaling av årlig husleie. (2) Endringer i offentlige skatter og avgifter. (3) Faktisk energibruk til omsorgsboligene og prisutviklingen på energi (OPS-leverandøren har normalt ansvaret for omsorgsboligenes teoretiske energibruk). (4) Faktiske renovasjon, vann- og avløpsavgifter. (5) Nye myndighetskrav. (6) Funksjonelle endringer. I denne fasen av prosjektet er ikke risikoen til kommunen nevneverdig annerledes enn ved egen regi, men slik at kommunen i egen regi må konkurranseutsette drift- og vedlikehold hvert fjerde år. Ved en slik driftsform vil det ikke bli politisk mulig å prioritere driftsmidler og/eller miljø, da dette vil bli ivaretatt av utleier. Derimot vil livssykluskostnader spille inn. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper i prosjektet gjennom prosjektets levetid. Ved at OPS leverandøren får et helhetlig ansvar, velges ofte helhetlige og gode løsninger i prosjekterings- og utbyggingsfasen, slik at drift- og vedlikeholdsoppgavene blir rimeligere. Oppsummering Kommunens risiko ved bruk av OPS som gjennomføringsmodell er mindre enn kommunens risiko ved bruk av tradisjonell modell (egen regi). Kommunen overlater byggherreansvaret til OPS leverandøren og sitter igjen med et begrenset leietakeransvar. Overføringen av byggherreansvaret medfører imidlertid at kommunen må betale OPS leverandøren en risikopremie for å overta denne risikoen. Denne risikopremien gjør seg normalt utslag i en noe høyere finansieringskostnad. Leiemodeller Tema for denne del av notatet er å gi en presentasjon av de mest aktuelle leiemodellene. Vi går ikke nærmere inn på de økonomiske forskjeller og hvordan dagens finansmarked vil være styrende for dette valget. I konkurransefasen bør tilbyderne gis pris på begge alternativer. Når det er gjort bør det tas stilling til hvilke modell som skal anvendes, et valg som er nokså sammensatt. Dersom kommunen velger OPS som gjennomføringsmodell må leieavtalen være på minimum 30 år. Etter utløp av leieperioden må kommunen å ha muligheten til å overta omsorgsboligene. Kommunen kan da ved utløpet av leieperioden enten velge å eie omsorgsboligene selv eller videreselge dem med kommunen som leietaker. Som følge av ovennevnte situasjon står kommunen overfor følgende to hovedvalg med hensyn til valg av leiemodell: (1) Leieavtale hvor kommunen overtar omsorgsboligene vederlagsfritt etter 30 år, såkalt finansiell leie (kredittkjøp). (2) Leieavtale hvor kommunen har rett til å overta omsorgsboligene til avtalt markedspris etter 30 år, såkalt operasjonell leie (ordinær leieavtale). (Markedsprisen kan forhåndsdefineres og knyttes opp mot prosjektkostnaden). Side 5 av 7

6 Det skilles altså mellom finansiell og operasjonell leie, men den nøyaktige definisjonen av disse kan ofte være flytende. Hovedkriteriet for klassifisering av en leiekontrakt som finansiell eller operasjonell leie er om eierskapet til leieobjektet som finansieres overføres fra utleieren til leietakeren. Den av partene som tar den finansielle risikoen er med å definere hvem som faktisk har eierskapet til objektet uavhengig av hvem som står som formell eier. Ved finansiell leie er det leietakeren som har den finansielle risikoen, mens det ved operasjonell leie er utleieren. For kommunen innebærer de økonomiske forskjellene i valg av modell, noe forenklet, at operasjonell leiemodell kan innebære lavere årlig husleie i leieperioden, men da slik at kommunen må ut med et høyere engangsbeløp dersom kommunen velger å kjøpe omsorgsboligene etter 30 år. Finansiell leie innebærer trolig en høyere årlig husleie (+/- 15 %) enn operasjonell leie siden kommunen da vil ha nedbetalt prosjektkostnaden i leieperioden. For den finansielle leien må kommunen ta stilling til om den skal struktureres med en serielånsprofil eller som et annuitetslån. Hovedregelen er at den skal struktureres som et serielån. Kommunen må ved finansiell leiemodell føre boligene i egen balanse som eiendom og tilsvarende føre lånebeløpet som gjeld. Finanskostnader - risikopåslag Finansielt vil kommunen måtte påregne en dyrere finansieringsløsning ved en OPS gjennomføring. Økningen skyldes i hovedsak at kommunen ikke stiller krav til avkastning på risikokapital. Dette gjør en privat aktør. OPS leverandøren overtar kommunens byggherrerisiko for gjennomføringen av prosjektet, herunder risiko for forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Dette tar de en risikopremie for i størrelsesorden 1 % av netto investeringsbeløp for denne type prosjekter. Det er naturlig at en kommunal byggherre også må prise inn slik risiko i egne prosjekter. Dersom netto investeringsbeløp etter fratrekk for Husbanktilskudd eksempelvis er NOK 50 millioner, vil kommunen måtte påregne at OPS leverandøren vil beregne et årlig risikopåslag på NOK Videre viser erfaringen med OPS at prosjektkostnadene blir lavere enn ved tradisjonell gjennomføring. Dette er ikke hensyntatt i ovennevnte tall. Merknader til anskaffelsesprosessen Trolig vil prosjektet kunne gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det er strenge vilkår for å bruke denne konkurranseformen, men det er normalt akseptert at den kan anvendes ved OPS prosjekter fordi det er nødvendig for partene å forhandle om den mer eksakte risikoplasseringen, herunder ulike finansieringsløsninger. Konkurransen gjennomføres i to trinn. Det gjennomføres en prekvalifisering før konkurransegrunnlaget sendes ut. Kommunen bør i prekvalifiseringsfasen velge ut 3-5 leverandører som gis adgang til å innlevere tilbud. Dette så fremt det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Kommunen har ikke tomt tilgjengelig for utbygging av omsorgsboligene. Disponering av egnet tomt bør gjøres til en del av kvalifikasjonsvurderingen. Fordi en potensiell leverandør i dag har tilgang til tomt, må det settes av tilstrekkelig tid til at øvrige aktører i markedet gis anledning til å komme i kontakt med grunneiere med tanke på et samarbeid eller kjøp av tomt. Kommunen bør rett etter kunngjøring av konkurransen invitere til informasjonsmøte hvor markedet og grunneiere inviteres. Dette for å sikre best mulig konkurranse. Anskaffelsesprosessen må påregnes å ta mellom 9-12 måneder fra kunngjøringstidspunktet. Dersom konkurransen kunngjøres høsten 2015 bør kontrakt kunne inngås sommeren Det bør utarbeides en detaljert plan som viser hvilke aktiviteter som ligger inne i anskaffelsesprosessens ulike faser. Kommunestyret vil bli forelagt saken til p4b-vedtak febr/mars Side 6 av 7

7 Alternative løsningsforslag Kommunen gjennomfører etablering av omsorgsboliger på Roa i egenregi, og starter denne prosessen med anskaffelse av tomteareal. Konklusjon med begrunnelse Gjennomgangen viser at OPS reduserer kommunens risiko for planlegging, bygging, drift og vedlikehold og finansiering av omsorgsboliger på Roa. OPS er en sammensatt modell, men det er vanskelig å se at egen regi gir fordeler som OPS ikke har. Husbanktilskudd og Husbanklån reduserer de økonomiske ulempene ved OPS. Den økonomiske belastningen blir betydelig mindre i byggefasen, men den binder opp kommunens budsjett over en lengre periode (30 år). De årlige betalingene blir mer forutsigbare. Videre vil det ligge en gevinst ved at OPS leverandøren tvinges til å tenke langsiktig med gode løsninger i et livssyklusperspektiv. Med tanke på kommunens økonomiske stilling og det forhold at det samtidig planlegges 90 heldøgnsplasser lenger sør i kommunen, innstilles det på valg av OPS som gjennomføringsmodell for oppfyllelse av pkt. 1 a) i Kommunestyrets vedtak av Innstilling: Kommunestyrets vedtak 1 a) av gjennomføres med OPS som gjennomføringsmodell. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 14/2164 Tilbud på utredninger tilknyttet lokalisering av Avsender:Norconsult AS nytt helse og omsorgssenter. 14/2166 Svar - Tilbud på utredninger tilknyttet lokalisering Avsender: av nytt helse og omsorgssenter. 13/14529 Informasjon til grunneiere i sak om nytt helse- og Avsender: omsorgssenter. 14/10244 Informasjon til grunneiere i sak om nytt helse- og Avsender: omsorgssenter. 15/5468 Vedr. vannlinjeberegning Klemma/Harestuvannet. Avsender:Norconsult AS 14/17427 Innspill vedrørende plassering av Lunner Avsender:Knut Skollerud omsorgssenter. 15/486 Oppdragsbekreftelse. Avsender:Fredrik Bärnholdt 15/6050 Lokalisering av Lunner helse-og omsorgssenter. Avsender:Emmy Nikoline Strømnes 14/20509 Bestilling av beregning av flomvannsbergninger for Avsender:Hjellnes Consult AS Harestuvannet. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 7 av 7

Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 10656/16 Ark.: H31 OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS) - PROSJEKT NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ROA

Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 10656/16 Ark.: H31 OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS) - PROSJEKT NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ROA Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 10656/16 Ark.: H31 Saksbehandler: Tjenesteleder Rønnaug Egge Braastad OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS) - PROSJEKT NYE OMSORGSBOLIGER PÅ ROA Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Tema 1. Hvilke rammebetingelser styrer OPS- gjennomføringen? 1. Skatte-, avgifts

Detaljer

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg

Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Klassifisering og finansiering av OPS-avtaler for bygg Holmsbu, 4. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS En leieavtale er ikke nødvendigvis en leieavtale. Agenda

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

Saksbehandler: konstituert rådmann Bente Rudrud LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNALT VEDTAK. Lovhjemmel:

Saksbehandler: konstituert rådmann Bente Rudrud LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNALT VEDTAK. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 16873/16 Ark.: H31 Saksbehandler: konstituert rådmann Bente Rudrud LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNALT VEDTAK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 07.06.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt.

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt. Saksframlegg Arkivsak: 13/214-1 Sakstittel: PILOTPROSJEKT VESTRE GOA Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: L81 Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg

Detaljer

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye Unntatt offentlighet iht. Offentlighetslova 23, 1. ledd. Bergen kommunale bygg PB7700 5020 Bergen Ved: Einar Tønseth Kopi: Helene Løvenholm, Evelyn Boge, Merete Bogen PricewaterhouseCoopers AS Postboks

Detaljer

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering Orientering 05.11.10 Oppdragsgivers organisasjon Politiske vedtak Reguleringsplan Tomten Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen OPS-prosjektet Fremdrift Spørsmål Flyfoto Oddemarka 1961 Oppdragsgivers organisasjon

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Samarbeid offentlig og privat sektor

Samarbeid offentlig og privat sektor Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Anskaffelse av et OPS-prosjekt

Anskaffelse av et OPS-prosjekt Anskaffelse av et OPS-prosjekt Utfordringer for oppdragsgiver Nødvendig kompetanse i kommunen Kristine Hjellup Horne Eiendomsdirektør, Bærum kommune OPS et innovativt valg? Oslo - 10. 11. februar 2015

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

OPS moden for en bransjemal?

OPS moden for en bransjemal? OPS moden for en bransjemal? Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Oslo 24. november 2011 Tema 1. Presisering av OPS for dette foredraget 2. Hva særtegner OPS? 3. Hvilke utfordringer

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid hva er karakteristisk for de gjennomførte kontraktsinngåelsene og hvilke rammebetingelser gjelder?

Offentlig Privat Samarbeid hva er karakteristisk for de gjennomførte kontraktsinngåelsene og hvilke rammebetingelser gjelder? Offentlig Privat Samarbeid hva er karakteristisk for de gjennomførte kontraktsinngåelsene og hvilke rammebetingelser gjelder? Kjell-André Honerud Tromsø, 22. oktober 2014 Tema 1. Bruken av OPS i dagens

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 6078/17 Ark.: H31 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Vaskeritjenesten i egen regi eller ut på anbud Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune konkurranseutsetter

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

forskjellige tilbudsalternativer ved gjennomføring av OPSanskaffelse for Nye Søreide skole (Anskaffelsesnummer EØS )

forskjellige tilbudsalternativer ved gjennomføring av OPSanskaffelse for Nye Søreide skole (Anskaffelsesnummer EØS ) Unntatt offentlighet iht. Offentlighetslova 23, 1. ledd. Bergen kommunale bygg PB7700 5020 Bergen Ved: Einar Tønseth Kopi: Helene Løvenholm, Evelyn Boge, Merete Bogen PricewaterhouseCoopers AS Postboks

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Bærum kommune Eksempler på OPS. Enhetssjef eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen 14.06.2016

Bærum kommune Eksempler på OPS. Enhetssjef eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen 14.06.2016 Bærum kommune Eksempler på OPS Enhetssjef eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen 14.06.2016 Hovedmål med eiendomsvirksomheten Funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester Skape

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 07.06.2016 kl. 17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse 1. OM LEIETAKER Leietaker er Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter: Grunnskolen Videregående opplæring

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2745-1 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Strategivalg for bygging på eiendommen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE Eiendom

BÆRUM KOMMUNE Eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK BISTAND MM. TIL OPS- KONKURRANSE November.2012 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse A Orientering om prosjektet og oppdraget... 3 A.1 Kortfattet

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/43-5 Arkivnr.: V70 &50 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR ALGARHEIM BARNESKOLE

ULLENSAKER KOMMUNE VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR ALGARHEIM BARNESKOLE ULLENSAKER KOMMUNE VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR ALGARHEIM BARNESKOLE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS www.foyentorkildsen.no Org nr: 885 719 392 C.J. Hambros Plass 2 D NO-0164 Oslo, Postboks 7086

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1492-29 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: Avdelingsleder, Atle Hermansen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER OG HOVEDBASE FOR HJEMMETJENESTEN - VIDERE PROSESS

LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER OG HOVEDBASE FOR HJEMMETJENESTEN - VIDERE PROSESS Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 3284/16 Ark.: H31 Saksbehandler: kommunalsjef Bente Rudrud LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER OG HOVEDBASE FOR HJEMMETJENESTEN - VIDERE PROSESS Lovhjemmel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Konkurranse om tilvisningsavtale for private utleieboliger til vanskeligstilte

Kravspesifikasjon. Konkurranse om tilvisningsavtale for private utleieboliger til vanskeligstilte Kravspesifikasjon Konkurranse om tilvisningsavtale for private utleieboliger til vanskeligstilte 1.0 Formål med dokumentet Kravspesifikasjonen tar for seg de krav som stilles til boligene som tilbys i

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer

Leieavtaler Fastsatt som foreløpig standard av styret i foreningen GKRS , med endringer Dok.id.: 1.2.1.2.4.2.7 KRS 8 - Leieavtaler Utgave: 1.00 Skrevet av: Gjelder fra: 02.05.2012 Godkjent av: Elin Nystuen Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 Kommunal regnskapsstandard nr 8 Foreløpig

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

OPS Veileder beste praksis

OPS Veileder beste praksis OPS Veileder beste praksis Vidar Stokkeland Katrine Johansen Espen Moe Skanska Skanska Metier OPS - beste praksis 1 Målet med rapporten er å gi økt kunnskap om OPS i bygg- og anleggsbransjen Oppdragsgiver

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester)

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester) VEDLEGG 3 UTKAST Avtale om bortfeste av grunn mellom Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) og X, org. nr.. (fester) 1. Avtalens bakgrunn og forutsetninger Kristiansand kommune har utarbeidet

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Leverandørkonferanse. Anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for Sykehjemsetaten

Leverandørkonferanse. Anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for Sykehjemsetaten Leverandørkonferanse Anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for Sykehjemsetaten 26.10.2016 Visjon Livsutfoldelse i trygge omgivelser Hvem er vi? Spesialisering Langtidsinstitusjoner

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

OPS SOM GJENNOMFØRINGSMODELL

OPS SOM GJENNOMFØRINGSMODELL OPS SOM GJENNOMFØRINGSMODELL Byggebørsen 2017, Ålesund Birte Almeland Veidekke Entreprenør AS AGENDA Kva er OPS? Veidekkes OPS erfaring Kvifor fleire bør velge OPS 2 Eit OPS-prosjekt er ein samla leveranse

Detaljer

LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD. Rådmannens innstilling med merknad fra Næringskomiteen ble enstemmig vedtatt.

LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD. Rådmannens innstilling med merknad fra Næringskomiteen ble enstemmig vedtatt. Arkivsaksnr.: 13/341-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole LUNNER PRODUKTER AS STYRKING AV AKSJEKAPITAL VED TINGSINNSKUDD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer