Praktisk husleierett for næringseiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk husleierett for næringseiendom"

Transkript

1 Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset

2 Problemstilling 2

3 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen Partenes avtaleregulering Hva er avtalt hva skal leveres? Når skal levering skje? Hvordan reguleres avvik? Fremdrift og pris. 3

4 Husleielovens kapittel 2 og Utleier skal stille husrommet til leierens disposisjon til avtalt tid. 2-2 Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen 3-1 Leien skal fastsettes til et bestemt beløp Leieavtalen er sentral, da loven gir liten veiledning. 4

5 Borgarting lagmannsrett LB Tvist mellom Ringens Park DA og Oslokinoene AS om beregning av leie for Ringen kino, Oslo. 5

6 Leiekontrakten 1. Leieobjekt Leieforholdet omfatter ca m2 BTA eks. andel av byggets fellesareal. Arealet avtales endelig når detaljerte tegninger foreligger. Areal til leietakers eksklusive bruk er vist på vedlagte tegning, vedlegg 1 Leietaker er innforstått med at mindre justeringer av lokalets utforming og størrelse kan være nødvendig. Kinolokalet skal bestå av 6 saler og til sammen minimum 900 seteplasser. Alle areal er oppgitt etter NS

7 3. Leiesum Den årlige husleie utgjør et beløp tilsvarende kr eks mva. Dersom leietakers virksomhet i fremtiden skulle bli avgiftspliktig så kan utleier fakturere husleie med påslag av mva. Leien reguleres årlig per 1. januar med økning i KPI.. I tillegg til leien skal leietaker betale en forholdsemssig andel av eiendommens fellesutgifter. I vedlegg 1; Tegningene skal detaljeres videre ifht vedlagte skisse for arealdisponering. 7

8 Tvisten Ved ferdigstillelse var arealene beregnet til ca kvm, altså en differanse på ca 700 kvm i forhold til kontrakt. Ringnes krevde forholdsmessig økning av leien. Oslokinoene avviste kravet og hevdet det var inngått avtale om fast leiesum. 8

9 Partenes argumenter Ringnes; - Alm praksis tilsier regulering etter areal - Avtale om fast pris på prosjekt som ikke er ferdig regulert, tegnet eller fullført er i strid med vanlig bransjepraksis - Partene har hatt sammenfallende forståelse - Subsidiært må avtale utfylles - Ytelse mot ytelse prinsippet må gjelde - etc 9

10 Oslokinoene; - Fast pris avtalt - Ikke grunnlag i kontrakt for å kreve økt leie - Ikke bestilt tilleggsareal - Utleier har heller ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for at endringer ville få priskonsekvenser - Forutberegnlighet var viktig pga små marginer - Ikke ført bevis for bransjepraksis 10

11 Lagmannsrettens dom - Ordlyden må tillegges stor vekt, Rt , Rt Ordlyden tilsier fast pris, motsatt pris avtalt per kvm. Ikke grunnlag for regulering av leien - mindre justeringer ikke grunnlag for justering. Burde avtalt dersom arealendringer skulle få priskonsekvens - Ikke felles kontraktsforståelse - Etterfølgende opptreden gir ikke uttrykk for noen bestemt kontraktsforståelse - Ikke fast bransjepraksis - Ikke grunnlag for øvrig til kreve regulering av leien - Konkret vurdering av bevisene i saken, spesielt partenes korrespondanse, møtereferater mv 11

12 Kontraktsregulering - Forutsetter en kravsspesifikasjon - bilag - Konsekvens av avvik i areal; - Fast pris med aksept for mindre justeringer som følge av prosjektering el.l, eller - Regulering per kvadratmeter. Skal reguleringen skje begge veier både økt og redusert areal? Ulik pris for ulikt areal? Grensen for mislighold? 12

13 Endringer - Skal leietaker ha rett til å kreve endringer? - Hvis ikke avtalt, har leietaker ingen slik rett. - Dersom leietaker gis slik rett, må betingelsene for dette reguleres nærmere. - Kan utleier foreta endringer i kravsspesifikasjonen? - Kan ofte være behov for det, f eks som følge av prosjektering og myndighetskrav. - Bør avspeile entreprenørens rettigheter i entreprisekontrakten. - Vilkår beholde leieobjektets kvalitet og funksjonalitet 13

14 - Valg innenfor kravsspec er ikke endring - Krav til formalia/prosedyrer - Kfr. systemet innen entreprise 14

15 Utleier kan avvise endringskrav - Strid med entrepriseavtalen - Etter avtalt(e) frist(er) - Strid med offentligrettslige krav - Krever tillatelse/lang saksbehandlingstid - Øker/reduserer kvm mer enn en angitt andel - Endrer arkitektonisk uttrykk og kvalitet 15

16 Frister - Anbefales å regulere fremdriften for tilbakemeldinger og aksept for skape klarhet og forutsigbarhet - Utleiers frister på endringsønsket - Leietakers svarfrist - Innhold i tilbakemeldinger - Konsekvenser for pris og overtakelsestidspunkt - Krav på dekning av kostnader til prising/tilbudsinnhenting av endringsønsker 16

17 Prising av endringsarbeider Estimat eller fastpris Hva er praktisk og hva er mulig? Merkostnader som følge av endringen Entreprenør, rådgivere, rigg og drift, finanskostnader, administrative kostnader, ikke fradragsberettighet mva, utleiers eget arbeid (påslag eller time) Besparelser tas med i nettovurdering 17

18 Hva om leietaker ikke aksepterer prisen? - Take it or leave it! - Alternativt at pris fastsettes basert på faktisk dokumenterbare kostnader 18

19 Oppgjør for endringen To alternativer - Betales som et engangsoppgjør/tillegg til leie første år - Kostnadene tillegges leien i leietiden, eller en del av den (annuitet), inkludert avkastningskrav - Bruk av eksempel for hvordan avregningen kan skje - Kan også bruke en kombinasjon av disse alternativene 19

20 Ny leie behandles som øvrig leie, herunder indeksregulering, merverdiavgift mv 20

21 Konsekvens for fremdrift Endringsarbeider som medfører utsettelse av ferdigstillelse, må også få følger for avtalt overtakelse. Utleier må passe på å ikke komme i mislighold på grunn av endring. Sikre i avtalen at leietaker må akseptere utsatt overtakelse Skal det betales leie fra opprinnelig avtalt overtakelse, når det gis utsettelse på grunn av endringer? Hensyn til utleiers finansiering mv Tidsbesparelser får ikke noen betydning for avtalt overtakelse 21

22 Dagmulktbestemmelser Hva skjer dersom bygget ikke er ferdig til avtalt tid? Vurdere konkret hvilke følger det får. Ikke gitt at det passer for leietaker å overta. Kanskje utskyte overtakelse til det passer sesongmessig Bruk av dagmulkt som normaltapserstatning Maksimumsgrenser Hevingsalternativet hvor går grensen? 22

23 Leietakers egne arbeider Leietakers egne arbeider før overtakelse Skal leietaker overhodet ha adgang til lokalene før overtakelse? Eventuelle konsekvenser må angis Risiko for skader på entreprenørens arbeider Ansvar for SHA byggherreansvar. Leietaker må innordne seg byggherrens SHA krav og regime. Risiko for egne arbeider/innhenting av offentlige tillatelser Krav til dokumentasjon for arbeidene 23

24 Brann/destruksjon Dersom hele eller vesentlige deler av Leieobjektet skulle bli ødelagt i leieperioden, grunnet for eksempel brann, skade eller annen teknisk svikt/hendelig begivenhet (herunder force majeure-situasjoner) og Utleier ikke benytter sin rett etter dette punkt 17 første avsnitt, skal Leietaker ikke ha rett til å heve leieforholdet dersom A) Leieobjektet repareres/gjenoppføres av Utleier senest 24 måneder etter at skaden oppsto, B) Utleier i denne gjenoppføringsperioden tilbyr Leietaker et for Leietaker egnet erstatningsleieobjekt (erstatningsleieobjektet skal hva gjelder beliggenhet og størrelse/utforming fylle de alminnelige krav som må foreligge for at Leietaker skal kunne utøve tilnærmet normal virksomhet), og C) Utleier betaler alle utgifter forbundet med flytting til erstatningsleieobjektet og tilbakeflytting til Leieobjektet etter gjenoppføringsperioden. Leietaker skal i slike tilfeller fortsette leien av Leieobjektet (eventuelt den del av det som i reparasjons-/gjenoppføringsperioden ikke har vært benyttet) og gjenoppta full leiebetaling i henhold til denne leieavtalen fra det tidspunkt reparasjon/gjenoppføring er ferdigstillet. Leietaker betaler vanlig markedsleie for eventuelt erstatningsleieobjekt i den periode dette benyttes, dog skal denne leien ikke overstige den til enhver tid aktuelle leie etter denne leieavtalen. 24

25 Huseierens Landsforbund, Foreningen Næringseiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund har laget en standardkontrakt for nybygg mv., beregnet på utleie i større prosjekter hvor det er laget endringsregulering, dagmulktalternativer mv. 25

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/39 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/39 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer