Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS"

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling 9. juni 2010 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, med slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved daglig leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets valgkomité 8. Forslag om vedtektsendring Eierskifte av aksjer Forkjøpsrett og styresamtykke 9. Forslag om endring av Kapitalforvaltningsavtale Utvidelse av reinvesteringsperioden 10. Forslag om vedtektsendring Endring av avviklingstidspunktet 11. Forslag om vedtektsendring Innkalling til generalforsamling 12. Forslag om endring av Kapitalforvaltningsavtale - Fremgangsmåte for beregning av verdijustert egenkapital * * * Vedlagt innkallingen følger styrets og valgkomiteens forslag til beslutning under sak 4-12, jf. vedlegg 1, møteseddel, jf. vedlegg 2, valgkomiteens innstiling vedrørende sak 6, jf. vedlegg 3, og årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2009, jf. unummerert vedlegg. Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto World Wide Shipping AS Patrick H. Kartevoll Daglig leder (sign)

2 2/8 VEDLEGG 1: STYRETS INNSTILLING TIL SAK GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2009 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 godkjennes 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Revisors honorar dekkes etter regning. 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Det vises til valgkomiteens innstilling, jf. vedlegg 3. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Styrets leder Aage Figenschou mottar NOK i honorar for Styremedlem Christian Lorck mottar NOK i honorar for Styremedlem Trond Eilertsen mottar NOK i honorar for Styremedlem Jan Håkon Pettersen mottar NOK i honorar for FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Valgkomitéens leder Halvard Øye mottar NOK i honorar for Valgkomitémedlem Truls Christensen mottar intet honorar for FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING EIERSKIFTE AV AKSJER FORKJØPSRETT OG STYRESAMTYKKE Vedtektenes 7 Eierskifte av aksjer forkjøpsrett og styresamtykke, lyder som følger: Eierskifte og/eller pantsettelse av selskapets aksjer kan ikke skje uten samtykke fra selskapets styre. Styret skal fastsette som vilkår for samtykke, at erverver av aksjene overtar overdragers eventuelle gjenværende andel av investeringsforpliktelse overfor selskapet. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeiere ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjeloven kapittel 4. For å bidra til økt likviditet i aksjene i selskapet, og derigjennom øke verdien av investorenes investering, ønsker styret å lempe på reglene for omsetning av selskapets aksjer. Styret ønsker derfor å begrense krav om styrets samtykke til omsetning av aksjene i selskapet, til de situasjonene der selger har en gjenstående investeringsforpliktelse overfor selskapet.

3 3/8 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning (Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale, oppdateres i samsvar med dette forslaget): Vedtektenes 7 skal lyde som følger: 7 Eierskifte av aksjer forkjøpsrett og styresamtykke Inntil aksjonærens investeringsforpliktelse er kalt inn og innbetalt kan ikke aksjonæren overdra eller pantsette aksjene i Selskapet uten samtykke fra styret i Selskapet. Det er et vilkår for at styret skal gi samtykke at erverver overtar overdragers gjenværende investeringsforpliktelse overfor Selskapet og at erverver tiltrer Aksjonæravtalen for Selskapet ved å signere en separat tiltredelseserklæring. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeiere ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjeloven kapittel 4. 9 FORSLAG TIL ENDRING AV KAPITALFORVALTNINGSAVTALEN - UTVIDELSE AV REINVESTERINGSPERIODEN Avtale om kapitalforvaltning pkt. 3.3, 1. avsnitt, 11. kulepunkt, lyder som følger: "Dersom skip eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) blir solgt eller innløst i løpet av de 4 første årene, står styret fritt til å bestemme hvorvidt salgsprovenyet skal benyttes til nye investeringer iht. selskapets investeringsprofil eller utbetale midlene til aksjonærene. Etter de 4 første årene skal midlene så vidt mulig utbetales til aksjonærene." Basert på det ovenstående utdrag fra Avtale om kapitalforvaltning, vil reinvesteringsperioden utløpe den 1. juli Selskapets styre ønsker å utvide denne perioden til 1. juli Bakgrunnen for forslaget er at styret og kapitalforvalter har tro på at markedet skal utvikle seg positivt, og at det i løpet av det neste året vil oppstå interessante investeringsmuligheter som kan gi aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS god avkastning. For å kunne foreta disse investeringene må reinvesteringsperioden forlenges. Styret foreslår derfor at Avtale om kapitalforvaltning pkt. 3.3, 1. avsnitt, 11. kulepunkt endres til å lyde som følger: "Dersom skip eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) blir solgt eller innløst innen 1. juli 2011, står styret fritt til å bestemme hvorvidt salgsprovenyet skal benyttes til nye investeringer iht. selskapets investeringsprofil eller utbetale midlene til aksjonærene. Salgsprovenyet fra skip eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) som realiseres etter 1. juli 2011 skal så vidt mulig utbetales til aksjonærene." Selskapets avtaleverk, herunder Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Avtale om kapitalforvaltning pkt. 3.3, 1. avsnitt, 11. kulepunkt, skal lyde som følger: "Dersom skip eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) blir solgt eller innløst innen 1. juli 2011, står styret fritt til å bestemme hvorvidt salgsprovenyet skal benyttes til nye investeringer iht. selskapets investeringsprofil eller utbetale midlene til aksjonærene. Salgsprovenyet fra skip eller andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) som realiseres etter 1. juli 2011 skal så vidt mulig utbetales til aksjonærene."

4 4/8 10 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING - ENDRING AV AVVIKLINGSTIDSPUNKTET Vedtektenes 8 Oppløsning lyder som følger: Selskapet skal ha en levetid på i utgangspunktet 6 år, dvs. inntil 1. juli Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. juli 2012 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2012, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2010 og 1. juli 2014). Beslutning om fremskutt realisasjon og oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt en skriftlig anbefaling om dette av kapitalforvalter Pareto Private Equity ASA. Med totredjedels flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. juli 2014, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. Selskapets styre ønsker å utsette avviklingstidspunktet til 1. juli Bakgrunnen for forslaget er at styret og kapitalforvalter ønsker å forlenge reinvesteringsperioden med ett år (se forrige sak). Samtidig anser man det som lite sannsynlig at man kan realisere alle fondets investeringer kun ett år etter at siste investering er foretatt. Styret har tro på at man vil ha en god verdiutvikling på de investeringer fondet allerede har foretatt, også utover tidligere vedtatt avviklingstidspunkt, og ser det derfor lite hensiktsmessig å realisere disse investeringene før 1. juli Styret foreslår derfor at avviklingstidspunktet utsettes og at vedtektenes 8 Oppløsning endres til å lyde som følger: Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. juli 2013 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2013, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2011 og 1. juli 2015). Beslutning om fremskutt realisasjon og oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt en skriftlig anbefaling om dette av kapitalforvalter Pareto Private Equity ASA. Med totredjedels flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. juli 2015, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Vedtektenes 8 skal lyde som følger: 8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Selskapet skal søke å få realisert alle investeringer innen 1. juli 2013 slik at selskapet kan oppløses og verdiene utbetales til investorene. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2013, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av selskapet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2011 og 1. juli 2015). Beslutning om fremskutt realisasjon og oppløsning kan

5 5/8 bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt en skriftlig anbefaling om dette av kapitalforvalter Pareto Project Finance AS. Med totredjedels flertall kan generalforsamlingen i Selskapet tilsvarende, før 1. juli 2015, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. 11 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Etter ny 5-11a i aksjeloven har selskaper adgang til å vedtektsfeste at dokumenter som skal følge generalforsamlingsinnkallingen i stedet kan legges ut på selskapets nettside. Det vil da ikke være plikt til å sende disse per post, selv hvor slik utsendelse i utgangspunktet er lovfestet. Aksjeeiere kan imidlertid kreve å få tilsendt dokumenter vederlagsfritt per post. Styret finner det ønskelig å foreslå for generalforsamlingen at det fattes vedtak om endring i selskapets vedtekter for å tilrettelegge for at vedlegg ikke behøver sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Vedtektsendringen vil medføre sparte kostnader for selskapet i forbindelse med innkalling til fremtidig generalforsamling. Styret viser også til at aksjonærenes interesser vil bli ivaretatt ved at dokumentene gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside samt at de aksjeeierne som ønsker det kan anmode om oversendelse av slike dokumenter. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Det inntas en ny 12 i selskapets vedtekter som skal lyde som følger: 12 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. 12 FORSLAG TIL ENDRING AV KAPITALFORVALTNINGSAVTALE FREMGANGSMÅTE FOR BEREGNING AV VERDIJUSTERT EGENKAPITAL I opprinnelig prospekt er det tatt inn et vedlegg som viser hvordan verdien av selskapets investeringer skal beregnes. Kort oppsummert kan denne beregningen betraktes som en substansverdiberegning der man beregner virkelig verdi av eiendelene og fratrekker virkelig verdi av gjelden for den enkelte investering. Styret ønsker i fremtiden å benytte seg av retningslinjene for verdivurdering som fastsatt av European Private Equity & Venture Capital Assosiation (EVCA) ved beregning av verdi for selskapets investeringer. Årsaken er for det første at EVCA er et uavhengig standardsettende organ, og for det andre at de til enhver tid vil fastsette de beste retningslinjene for beregning av verdi på ikke-børsnoterte investeringer. Styret ønsker også å bemerke at en overgang til verdivurdering av selskapets investeringer etter reglene fastsatt av EVCA, så langt styret er kjent med pr. i dag, ikke vil medføre noen vesentlige endringer i beregning av verdien i forhold til den til nå anvendte praksis.

6 6/8 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning (Selskapets avtaleverk, herunder Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget): Fremtidige verdivurderinger av selskapets investeringer skal gjennomføres i tråd med European Private Equity & Venture Capital Assosiation (EVCA) sine retningslinjer for beregning av verdi på ikke-børsnoterte investeringer.

7 7/8 VEDLEGG 2: MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen den 7. juni 2010 til: Pareto World Wide Shipping AS c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Telefax MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto World Wide Shipping AS den 9. juni 2010 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

8 8/8 VEDLEGG 3: VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL SAK 6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhsrende selskaper) er svert likt strukturert bide nir det Aksjonrerene i Pareto ShippingKapital AS 8. november 20ll FUSJON AV PARETOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto ShippingKapital AS (PSK) med tilhsrende

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ( Selskapet

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA fredag 3. januar 2014 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling Onsdag 28. april 2010 kl 15.00 Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer