1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere"

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12. juni 2012 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate Oslo. Styret har fastsatt slikt forslag til: Dagsorden 1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder tilbakebetaling av kapital 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Tilbakebetaling av kapital 8. Forslag om vedtektsendring Endring av avviklingstidspunktet 9. Forslag om kapitalforhøyelse 10. Valg av nytt styre 11. Aksjetegning * * * I henhold til vedtak på generalforsamlingen 24. mars 2010 er vedlegg, så som årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne adressen på internett: De av aksjonærene som ønsker å få tilsendt alle dokumentene pr. post, kan kontakte Pareto Business Management AS ved Randi Høydahl Ohme, på telefon eller mail Dokumentene vil da bli tilsendt vederlagsfritt. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen den 12. juni 2012 bes fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen 8. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshoreinvest AS Patrick Kartevoll Daglig leder (Sign)

2 2/5 VEDLEGG 1: STYRETS INNSTILLING TIL SAK 7-10 SAK 7 TILBAKEBETALING AV KAPITAL Det har i tidligere år blitt gjennomført kapitalnedsettelser som gir rom for skattefrie tilbakebetalinger inneværende år. I regnskapet for 2011 foreslås det en utdeling på NOK 6,00 per aksje i form av tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette bokføres som en reduksjon av aksjonærenes kostpris. SAK 8 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING - ENDRING AV AVVIKLINGSTIDSPUNKTET Vedtektenes 8 Oppløsning lyder som følger: «Selskapet skal ha en levetid på i utgangspunktet 6 år, dvs. at Selskapet skal oppløses og avvikles innen 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall og ett års frist (dvs. første gang senest 1. juli 2013) beslutte å utsette oppløsning av Selskapet med inntil 1 år. Med totredjedels flertall og tilsvarende ett års frist kan generalforsamlingen i Selskapet vedta å ytterligere forskyve oppløsningstidspunktet med rullerende perioder på 1 år. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall vedta å fremskynde levetiden med inntil to år, slik at Selskapet tidligst kan oppløses 1. juli Beslutning om fremskutt eller utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto Project Finance AS.» Selskapets styre ønsker å utsette avviklingstidspunktet til 1. juli Dette har sammenheng med at Selskapet nylig har gjennomført en bestillingsperiode hvor nye investorer har tegnet seg for totalt NOK 24,7 mill i ny egenkapital i Selskapet. Det er positivt for alle aksjonærer at Selskapet får tilført ytterligere investeringskapasitet slik at man kan utnytte de gode investeringsmulighetene i dagens marked. For å oppnå optimal balanse mellom avkastningspotensial og risiko må de nye midlene kunne investeres med en lenger tidshorisont enn det som ville vært tilfelle med den opprinnelige levetiden for selskapet (2014). Selskapets styre er generelt av den oppfatning at markedet vil utvikle seg positivt de kommende årene og at en senere realisering av investeringene vil kunne innebære et større avkastningspotensial for selskapets investeringer. Følgelig vil en forlengelse av levetiden også være positiv for eksisterende portefølje og de nåværende aksjonærer. Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. Styret foreslår derfor at avviklingstidspunktet utsettes og at vedtektenes 8 Oppløsning endres til å lyde som følger: «8 Oppløsning Selskapet skal ha en levetid på i utgangspunktet 8 år, dvs. at Selskapet skal oppløses og avvikles innen 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall og ett års frist (dvs. første gang senest 1. juli 2015) beslutte å utsette oppløsning av Selskapet med inntil 1 år. Med totredjedels flertall og tilsvarende ett års frist kan generalforsamlingen i Selskapet vedta å ytterligere forskyve

3 3/5 oppløsningstidspunktet med rullerende perioder på 1 år. Generalforsamlingen i Selskapet kan med totredjedels flertall vedta å fremskynde levetiden med inntil to år, slik at Selskapet tidligst kan oppløses 1. juli Beslutning om fremskutt eller utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto Project Finance AS.» SAK 9 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE Selskapet har gjennomført en bestillingsperiode som ble avsluttet 16. mai 2012 kl Totalt er det mottatt bestillinger for aksjer til en tegningspris på NOK 99 per aksje, totalt NOK Styret ønsker nå å gjennomføre en rettet emisjon i POI for å tildele aksjer til de som har bestilt. Det totale emisjonsproveny vil beløpe seg til NOK Av forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne aksjer, vil styret gjøre oppmerksom på at investering i aksjer generelt er forbundet med risiko. Risiko knyttet til aksjene er forøvrig utfyllende besvart i informasjonsmemorandum. Det foreligger ikke hendelser som er inntruffet etter avleggelse av årsregnskapet for 2011 som er av vesentlig betydning for selskapet. Det foreslås at det skal betales NOK 99 for hver aksje. Styret har ved forslag til emisjonskurs tatt utgangspunkt i Verdijustert Egenkapital per aksje per på NOK 101 (ex utbytte, som kun tilfaller aksjonærer i selskapet per generalforsamling ). Det foreligger ikke hendelser som er inntruffet etter beregning av Verdijustert Egenkapital pr som er av vesentlig betydning for selskapet. Selskapet vil belastes et tilretteleggingshonorar på 1 % av totalt emisjonsproveny. I tillegg vil hvert enkelt tegningsbeløp belastes med et tegningshonorar på mellom 0 % og 4 %, avhengig av størrelsen på tegningsbeløpet, slik det fremkommer av Informasjonsmemorandum datert Styret har på denne bakgrunn foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK ved utstedelse av aksjer, hver pålydende NOK Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene 4 endres tilsvarende. 3. Det skal betales NOK 99 for hver aksje, hvilket tilsvarer et totalt tegningsbeløp på NOK De nye aksjene kan tegnes av de investorer med det antall aksjer og totale tegningsbeløp som fremgår av oversikten over investorer Emisjon VI skal rettes mot. Følgelig frafalles aksjonærens fortrinnsrett til å tegne de nye utstedte aksjene. 5. Tegningen skjer ved at daglig leder tegner aksjer på vegne av Bestillerne i henhold til fullmakt den enkelte Bestiller har gitt daglig leder ved å signere på Bestillingsblanketten inntatt i Informasjonsmemorandumet. Aksjene tegnes straks i protokollen. 6. Betaling skal skje til selskapets emisjonskonto senest 7 dager etter generalforsamlingens beslutning. 7. Selskapet kan ikke disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

4 4/5 8. De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra tidspunktet for generalforsamlingen. Oversikt over investorer Emisjon VI skal rettes mot: Tegner Aksjer Tegningsbeløp Brage Invest AS 50,505 4,999,995 Bredahl, Svein 4, ,000 Christensen, Arne Lutro 4, ,960 Conti AS 60,606 5,999,994 Cubic Invest AS 15,000 1,485,000 Frithjof Anderssen ANS 21,212 2,099,988 Geitholmen AS 4, ,000 Groth, Peter 4, ,000 Hornnæss, Erik 4, ,000 Johannesen, Trond 4, ,000 Kierkemann, Jens 4, ,000 Kvalvaag, Kåre 4, ,960 Langfeldt, Helge 4, ,000 Nordby Eiendom AS 4, ,000 Ole Johan Olsen Invest AS 10, ,999 Pawa Invest AS 6, ,000 Revisorpartner AS 4, ,000 Røstadsand, Gunhild Johanne 4, ,000 Rydningen, Gunvor Elisabeth 4, ,000 Seland Invest AS 6, ,940 Skaane, Else 4, ,000 Skovly Holding AS 10, ,999 Stusvik, Gustav 4, ,000 Tveite, Knut 9, ,587 Totalt 249,378 24,688,422 SAK 10 FORSLAG OM ENDRET STYRESAMMENSETNING Det foreslås at Odd Solbakken erstatter Johannes Sjøflot i Selskapets styre. Odd Solbakken er administrerende direktør for Procurator, som er forretningsfører for Brage Invest AS, Selskapets største aksjonærer etter foreslåtte emisjon i sak 9. Forslaget vil således innebære en større eiermessig representasjon i Selskapets styre. Det foreslås at Generalforsamlingen fatter følgende beslutning: «Selskapets styre består av Jon Chr. Syvertsen, styreformann, samt Marius Bruu og Odd Solbakken».

5 5/5 VEDLEGG 2 - MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen den 8. juni 2012 til: Pareto Offshoreinvest AS c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Telefax MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshoreinvest AS den 12. juni 2012 kl på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUERING I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB Aksjeeierne i SAS AB (publ) (heretter Selskapet ) innkalles herved

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer