Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen"

Transkript

1 Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015

2 1. INNLEDNING Den ekstraordinære generalforsamlingen («Generalforsamlingen») avholdt i Deliveien 4 Holding AS («D4H» eller «Selskapet») den 30. juli 2015 godkjente salget av Selskapets eiendomsportefølje til selskaper tilknyttet Blackstone Group International Partners LLP («Blackstone»). Salget skjer mot oppgjør i kontanter og aksjonærene vil dermed som et hovedspor avslutte investeringen i Selskapet mot kontant utbetaling (det vil si full realisasjon). Estimert utbetaling pr. aksje er ca. NOK 8,50. Kort oppsummert omhandler dette aksjonærskrivet følgende: Aksjonærene vil som et hovedspor få kontantutbetaling. Aksjonærer som ønsker å avslutte investeringen i Selskapet mot kontanter trenger derfor ikke å melde fra om dette. Aksjonærer som derimot ikke ønsker kontantutbetaling, men heller ønsker å fortsette investeringen helt eller delvis, bes om å lese dette aksjonærskrivet og returnere vedlagte svarblankett. 2. NÆRMERE OM TRANSAKSJONEN GODKJENT AV GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen godkjente at Selskapet selger eiendomsporteføljen mot oppgjør i kontanter. Salget representerer en avslutning av investeringsmandatet (en såkalt «Exit»). Avslutningen av investeringsperioden innebærer at Selskapet som et hovedspor vil utbetale kontanter til aksjonærene som oppgjør for aksjene i Selskapet. Selskapet har i salgsavtalen med Blackstone likevel fremforhandlet et alternativ til kontantutbetaling. Avtalen åpner for at aksjonærer som et alternativ til kontanter kan velge, helt eller delvis, å beholde sine aksjer i Selskapet, og Selskapet vil da beholde en korresponderende investering i den underliggende eiendomsporteføljen («Videreføringen»). Aksjonærer som velger Videreføring vil således ikke motta kontanter for de aksjer som Videreføres og de må være forberedt på å fortsette investeringen i Selskapet i en lengre periode fremover, se nedenfor. Muligheten til å Videreføre investeringen er underlagt enkelte viktige betingelser som beskrives nærmere nedenfor. Blant annet er det et forbehold om at minimum 20 % av Selskapets totale antall aksjer beslutter Videreføring. Det er videre satt en maksimumsgrense, slik at maksimalt 20 % av Selskapets aksjer kan Videreføres. Se mer om minimums- og maksimumsterskelen nedenfor. 3. OPPGJØR I KONTANTER ER HOVEDSPORET Transaksjonen vedtatt av Generalforsamlingen har som hovedspor å gi aksjonærene mulighet til å motta kontanter for alle aksjene i Selskapet. Hver aksjonær har imidlertid anledning til å velge å ikke realisere sine aksjer mot kontanter (helt eller delvis), men heller Videreføre sin investering i Selskapet (helt eller delvis). Ettersom kontantoppgjør er hovedsporet, ber Selskapet kun om at aksjonærer som ønsker Videreføring sender inn vedlagte blankett. Aksjonærer som ikke sender inn melding om Videreføring anses å samtykke til å få kontant utbetaling.

3 4. FOR DE SOM ØNSKER VIDEREFØRING: 4.1. Innledning Nedenfor gis det viktig informasjon til aksjonærer som ønsker Videreføring Ny struktur på D4H Ved Videreføring kommer D4H til å inngå en ny forvalteravtale med Obligo Investment Management AS («Obligo») eller et selskap tilknyttet Obligo som vil ha til oppgave å være Selskapets forretningsfører («Forvalter»). Forvalter vil mot et årlig honorar på NOK , eller hvis høyere, 0,60 % p.a. av Selskapets verdijusterte egenkapital, utføre eller påse at følgende tjenester utføres for Selskapet: Regnskapsføring og revisjon av Selskapet Utarbeidelse av ligningspapirer Korrespondanse med offentlige myndigheter Styreverv Utarbeidelse og utsendelse av kvartalsvise rapporter Årlig generalforsamling Videreføring av all kommunikasjon fra Blackstone Besørge håndtering av uforutsette forhold, eksempelvis forbundet med salg av underliggende eiendommer, tvistesaker, o.l. Ovennevnte honorar er eks mva. Selskapet vil i tillegg dekke direkte kostnader relatert til driften av Selskapet, som for eksempel trykkeri og kommunikasjon med aksjonærene, styrehonorar til eksterne styremedlemmer, revisjon, eventuelle rådgivere (herunder juridisk, finansielt, teknisk), etc. Forvalter vil ta seg av all kommunikasjon mellom Blackstone og aksjonærene i D4H. Det presiseres at det ikke vil bli noen aksjonærrelasjon (IR) funksjon i Selskapet. Aksjonærer som velger Videreføring vil derfor ikke bli tilbudt assistanse for å innhente opplysninger eller råd utover de rapportene eller skriv som blir sendt ut av Forvalter. Aksjonærene som velger Videreføring blir derfor oppfordret til å søke råd hos uavhengige finansielle og skattemessige rådgivere. Når det gjelder forvaltningen av selve eiendomsporteføljen vil dette foretas på markedsmessige vilkår som fastsatt av Blackstone Minimumsterskel, maksimumsterskel og avkortning Selskapet vil ved en Videreføring påføres kostnader til forretningsførsel og drift, se punkt 4.2 over. Kostnadene er til dels faste og uavhengige av Selskapets størrelse. Av kostnadseffektive hensyn bør Selskapet derfor ha en viss størrelse, slik at kostnadene er forholdsmessig til Selskapets egenkapital. Av den grunn, og som opplyst på Generalforsamlingen, vil det være en minimumsterskel for antall aksjer som Videreføres. Muligheten til å Videreføre er derfor betinget av at minimum 20 % av Selskapets totale antall aksjer beslutter Videreføring. Dersom færre enn 20 % av Selskapets aksjer ønsker Videreføring vil Selskapet avvikles og samtlige aksjonærer vil motta kontantutbetaling. Kostnadene med å drive Selskapet ved en Videreføring vil være relativt høye sammenliknet med egenkapitalen. Kostnadene reduserer avkastningsmuligheten. Aksjonærene som Viderefører bør derfor særskilt vurdere risikoen forbundet med de forholdsvis høye kostnadene, herunder risikoen for at kostnadene vil overstige de

4 løpende inntektene fra eiendomsporteføljen og muligheten til å investere i andre alternativer med lavere kostnad. Det er videre satt en maksimumsterskel for Videreføring, idet maksimalt 20 % av Selskapets aksjer kan Videreføres. Dersom Selskapet mottar ønske om Videreføring utover terskelen på 20 %, vil det skje en avkortning fordelt pro rata basert på totalt antall aksjer for Videreføring Hva innebærer det å være fortsatt investert i D4H? Dersom et tilstrekkelig antall investorer Viderefører investeringen, vil Selskapet eie 20 % i den underliggende eiendomsporteføljen, mens de resterende 80 % vil bli eiet av selskaper tilknyttet Blackstone. D4H blir dermed en minoritetseier i eiendomsporteføljen. Dette innebærer blant annet at både D4H og Forvalter kommer til å ha liten eller ingen innflytelse på avgjørelser rundt forvaltning, videre investeringer eller kjøp og salg i eiendomsporteføljen. Aksjonærer som Viderefører, Selskapet og Blackstone vil inngå en avtale som regulerer aksjonærenes og Selskapets eierinnflytelse over Selskapet og eiendomsporteføljen. Avtalen vil blant annet innebære at Aksjonærene ikke kan avhende sine Aksjer i Selskapet i den perioden Blackstone er aksjonær i eiendomsporteføljen. Aksjonærene vil således få samme investeringshorisont som Blackstone. Aksjonærer som velger Videreføring må derfor være forberedt på å beholde investeringen i Selskapet i en lengre tidsperiode, for eksempel 8 til 10 år, før det gis en ny mulighet til å realisere investeringen i Selskapet. Investeringshorisonten kan bli utvidet av Blackstone på et senere tidspunkt. Det kan ikke forventes at Blackstone vil tilby D4H en mulighet til å selge Selskapets aksjepost før salg av Blackstones egen investering. Dersom Blackstone bestemmer seg for å selge sin investering i hele eller deler av eiendomsporteføljen vil Blackstone ha rett til å kreve at D4H selger seg ut på de samme vilkårene som Blackstone har godtatt (såkalt drag-along). Dersom Blackstone bestemmer seg for å selge 50 % eller mer av sin investering i hele eller deler av eiendomsporteføljen vil D4H ha rett til å kreve at de får selge en proporsjonalt like stor del av Selskapets investering i salgsobjektet som Blackstone og på de samme vilkår som Blackstone har godtatt (såkalt tag-along). Aksjeloven har regler som gir en majoritetseier med eierandel på 90 % eller mer mulighet på visse vilkår til å tvangsinnløse en minoritetseier, og minoritetseieren en tilsvarende rett til å kreve seg innløst. Gjennom avtalen med Blackstone beskyttes imidlertid aksjonærene mot krav om innløsning, idet Blackstone frasier seg muligheten til å tvangsinnløse aksjene som videreføres i eiendomsporteføljen. Tilsvarende frasier aksjonærene seg muligheten til å tvangsinnløse. Aksjonærer som Viderefører investeringen i Selskapet vil være beskyttet av de alminnelige reglene om minoritetsbeskyttelse, herunder at avtaler må inngås på armlengdes avstand, myndighetsmisbruk, etc. Eventuelle overtredelser av disse reglene kan bringes inn for de alminnelige domstoler. 5. NÆRMERE OM TILBUDET OM VIDEREFØRING Salget av eiendomsporteføljen representerer en avslutning av Selskapets investeringsmandat (en såkalt «Exit»). Generalforsamlingen godkjente at eiendomsporteføljen selges mot oppgjør i kontanter, og Selskapet vil nå tilrettelegge for at aksjonærene mottar sin andel av kontantene. Hovedsporet er av den grunn at samtlige aksjonærer mottar kontantoppgjør. Avtalen med Blackstone åpner imidlertid for at aksjonærer kan velge å fortsette investeringen i eiendomsporteføljen. Aksjonærene står fritt til å velge om de vil benytte seg av muligheten til å

5 Videreføre investeringen. En Videreføring må blant annet vurderes i lys av risikoen ved en slik fortsatt investering, den manglende likviditeten i aksjen i Selskapet og kostnadene til forretningsførsel, mv. Akseptformularet må være Selskapet i hende senest den 25. september 2015 kl. 12:00. Aksjonærer som ønsker Videreføring av hele eller deler av aksjeposten i D4H må sende inn vedlagte svarblankett i ferdig utfylt og signert stand. Selskapet kan velge å forkaste svarblanketter som ikke er korrekt utfylt eller sendt inn etter fristens utløp. Aksjonærer som ikke sender inn melding om Videreføring anses å samtykke til kontant utbetaling. Tilbudet om Videreføring er rettet til de som var registrert i aksjeeierboken den 8. september De som Viderefører investeringen vil være ansvarlig for Selskapets inntekter og utgifter, herunder bære risikoen for eventuelle forhold som knytter seg til tiden før Videreføringen. Dette innebærer at eventuelle tap som oppdages etter Videreføringen vil belastes Selskapet, og dermed indirekte de som Viderefører. Aksjonærer som sender melding om Videreføring forplikter seg samtidig til ikke å avhende, overføre eller pantsette aksjene i Selskapet. Dette for at Selskapet skal kunne gjennomføre en effektiv prosess med å Videreføre og innløse aksjer i Selskapet. Et stort antall av Selskapets aksjonærer har gjennom selskapets aksjonæravtale gitt styrets leder fullmakt til å representere aksjonærens eierinteresse. Ettersom hovedsporet ved transaksjonen er å gi aksjonærene en kontantutbetaling, vil fullmakten bli benyttet til å stemme for kontantutbetaling (ved avvikling/innløsning) med mindre Selskapet mottar instruks om Videreføring ved mottak av vedlagte svarblankett.

6 Vedlegg 1: SVARBLANKETT VIDEREFØRING DELIVEIEN 4 HOLDING AS Aksjonærer som ønsker kontanter trenger ikke å fylle ut denne blanketten Denne svarblanketten vedrører undertegnedes investering i Deliveien 4 Holding AS ( Selskapet ) og er en del av Selskapets aksjonærbrev datert 10. september Kun aksjonærer som ønsker å Videreføre investeringen, helt eller delvis, bes om å fylle ut denne blanketten. Aksjonærer som Viderefører sin investering i Selskapet gir styreleder i Selskapet fullmakt til å forhandle og inngå på aksjonærens vegne en aksjonæravtale hvor også de øvrige aksjonærene som Viderefører, Blackstone og Selskapet er parter. Aksjonæravtalen er pt. ikke endelig utformet, men et term sheet som beskriver hovedvilkårene er tilgjengelig for aksjonærene ved Selskapets kontor. Term sheet sier blant annet at aksjonæren ikke kan selge, innløse eller få tilbakebetalt aksjen i Selskapet før Blackstone realiserer sin investering i Selskapet eller eiendomsporteføljen. Aksjonærene vil gjennom aksjonæravtalen også akseptere at deres aksjer i Selskapet undergis en urådighet til fordel for Blackstone. Blackstone vil i tillegg ha rett til å få utstedt en preferanseaksje som sikrer dets rettigheter i Selskapet. Videre vil aksjonæravtalen ha bestemmelser om medsalgsplikt som Blackstone kan utløse ved et salg av sine aksjer i Selskapet. Aksjonæravtalen vil gi investoren beskyttelse mot tvangsinnløsning, samt at det vil gjelde alminnelige regler om minoritetsvern. Aksjonærer som Viderefører aksepterer også at: (i) styret i Selskapet fremforhandler og inngår en avtale mellom Selskapet og Forvalter om forretningsførsel, (ii) dagens investeringsmandat oppheves, idet salget til Blackstone anses som en avslutning av dagens investeringsmandat, (iii) aksjene som er meldt Videreført ikke kan avhendes, overføres eller pantsettes og (iv) styrelederen kan beslutte å avkorte antall aksjer som Videreføres hvis det totale antall aksjer overstiger maksimumsterskelen på 20 %. Dersom det skjer en avkortning, gir undertegnede fullmakt til styrets leder til å vedta innløsning av de aksjer som blir avkortet. Blanketten må mottas av Selskapet senest 25. september 2015 kl. 12:00 ved å returnere enten per e-post til eller per post til følgende adresse: Deliveien 4 Holding AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Videreføring Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway Ved en Videreføring vil Selskapet innkalle til en generalforsamling som blant annet vil behandle et forslag om å innløse (gjennom en kapitalnedsettelse) aksjonærene som ønsker kontant utbetaling. Dersom ikke et tilstrekkelig antall aksjonærer ber om Videreføring, det vil si 20 %, vil generalforsamlingen behandle forslag om å avvikle Selskapet. Ved å signere denne blanketten gir aksjonæren styrets leder, eller den han bemyndiger, fullmakt til på vegne av aksjonæren å møte og stemme for aksjonærens aksjer på generalforsamlinger som blant annet behandler saker tilknyttet videreføring og/eller innløsning av aksjer eller avvikling av Selskapet. Denne blanketten er ugjenkallelig, likevel slik at styret, styrets leder eller Forvalter kan beslutte å fristille en aksjonær som har sendt melding om Videreføring. Denne blanketten gjelder for: Navn på aksjonær: Antall aksjer: Aksjonærer som ønsker kontanter trenger ikke å fylle ut denne blanketten Jeg ønsker å Videreføre % av mine aksjer i Selskapet Sted og dato Underskrift

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsmemorandum. Cobond AS

Informasjonsmemorandum. Cobond AS 10. august 2009 Informasjonsmemorandum Cobond AS Organisasjonsnummer 994 194 682 Innbydelse til kunder av Acta Asset Management ASA til å delta i mulig emisjon Totalt emisjonsproveny: minimum NOK 10 000

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 PROSPEKT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon av minimum 1.500.000 aksjer og maksimum 10.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 10 pr

Detaljer