Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen"

Transkript

1 Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS

2 En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd Å selge et selskap er en komplisert og tidkrevende prosess. Selve prosessen kan ta fra noen måneder til flere år avhengig av hvor komplisert transaksjonen er. Formålet med denne presentasjonen er å belyse de viktigste momentene i en salgsprosess. Det første man må tenke på før man selger selskapet sitt, er om selskapet er klargjort for salg. I en salgsprosess vil potensielle bruke erfarne folk til å grave frem alle detaljer om selskapets stilling innenfor finansielle-, juridiske-, kommersielle- og skattemessige forhold. Eventuelle negative funn vil bli brukt i mot selger og gir grunnlag for redusert pris, mer omfattende avtaleverk og en mer tidkrevende prosess. Deretter må man tenke på hvem man sakl bruke som rådgiver i en salgsprosess. I flere tilfeller velger selskapene å gjøre denne prosessen på egenhånd. Det er en svært omfattende prosess som krever både mye tid og kompetanse. Når man velger å kjøre slike prosesser på egenhånd, må man forvente at det går utover operasjonell drift og utviklingen av den operasjonelle driften i salgsprosessen er en av de viktigste verdidriverne i denne fasen. Ettersom potensielle vanligvis har vært i slike prosesser før, har de opparbeidet seg viktig erfaring og kompetanse, og har som oftest knyttet til seg profesjonelle rådgivere. Når man som bedriftseier kjører en salgsprosess mot mer profesjonelle på egenhånd, løper man en stor risiko for å få mindre betalt for selskapet og kan sitte igjen med et svært ubalansert avtaleverk. Vi vil i denne presentasjonen belyse de viktigste momentene i en salgsprosess.

3 Å selge eller ikke selge? det er et av spørsmålene man kan få besvart i planleggingsfasen er den viktigste fasen i en salgsprosess. Det er i denne fasen eierne sammen med rådgivere bestemmer seg for å sette i gang, utsette eller kansellere salgsprosessen. Det er ingen som er tjent med å skynde seg inn i en salgsprosess. Det starter med et oppstartsmøte der selskapet blir presentert for rådgiveren, og rådgiveren vil gjøre rede for hele salgsprosessen og hva som forventes av eiere og ledelse. En liste som inneholder all informasjonen som er påkrevd i salgsprosessen vil bli presentert i detalj. Forretningsplanen og strategien vil bli nøye evaluert, og den skal henge sammen med prognosene som skal presenteres til potensielle. Prognosene bør minimum vise finansielle tall år frem i tid og må være robuste nok til å tåle kritiske spørsmål fra. Prognosene vil bli utfordret, og dersom man er usikker på tallene, vil det få direkte følger på prisingen av selskapet. Etter oppstartsmøte vil rådgiveren utføre en overordnet analyse av selskapet for å identifisere potensielle «deal breakers» eller andre momenter som kan påvirke pris eller salgsprosessen negativt. Når man gjør denne type funn så tidlig i prosessen kan man rette opp i det før det blir kjent hos potensielle. Det vil bli utarbeidet en plan for hele salgsprosessen som inneholder alle fasene i detalj og hvem som har ansvaret for hva med gitte tidsfrister. Tidsplanen vil være veiledende og det vil alltid oppstå situasjoner som er utenfor selgers kontroll, og som kan utsette prosessen i flere måneder.

4 Kjøpere Industrielle er ofte villige til å betale en premie....dersom det eksisterer potensielle synergier Identifisering av potensielle starter så snart man har bestemt seg for å kjøre en strukturert salgsprosess. Rådgivere har tilgang til eksisterende kjøperlister samt databaser/tjenester som effektiviserer screeningen av potensielle. I en strukturert salgsprosess kan det ofte distribueres anonym informasjon til over 00 potensielle. Etter massedistribusjonen vil man lage en «short-list» som utgjør de mest sannsynlige kjøperne. Disse vil få tilsendt konfidensiell informasjon etter de har signert konfidensialitetserklæring. «Short-list» inneholder vanligvis -8. Det eksisterer i hovedsak to type ; industrielle og finansielle. Type virksomhet, bransje og størrelse kan avgjøre hvilken kjøpergruppe som typisk vil være interessert i selgers virksomhet. Finansielle har ofte en investeringshorisont på - år. De vil i løpet av denne perioden ha et høyt fokus på vekst. Fokuserer ofte på vekst gjennom penetrering av nye markeder og utvikling av nye produkter/tjenester. Ledelsen vil bli utfordret på hvordan de skal oppnå høyere vekst og lønnsomhet. Investeringen er typisk 0-0% av aksjene. Industrielle har ofte en lang investeringshorisont og fokuserer mye på potensielle synergier. Formålet med oppkjøpet er ofte tilgang til kompetanse, markeder og produkter/tjenester. Investeringen er typisk 0-00% av aksjene. De siste årene har flere internasjonale selskaper kjøpt norske selskaper for å få tilgang til det norske markedet.

5 Informasjonsmemorandum Selskapet må fremstå som attraktivt og unikt....for å trigge interessen fra potensielle Hvordan ønsker du at potensielle oppfatter selskapet ditt? Måten du presenterer selskapet ditt på for første gang til potensielle er ekstremt viktig. Utseende er like viktig som innhold når man skal trigge interessen fra potensielle. Salgsprospektet eller informasjonsmemorandum er et strukturert salgsdokument som skal gi potensielle all informasjon de trenger for å gjøre en vurdering av selskapet. Dokumentet er ofte fra 0-0 sider avhengig av størrelse og kompleksitet på selskapet. Kjøpere må signere konfidensialitetserklæring før de får tilgang til dette dokumentet. I tillegg til dette dokumentet vil det bli utarbeidet en kortere og anonym versjon («teaser») som blir sendt til potensielle for å teste interessen. Dette dokumentet inneholder overordnet informasjon om selskapet og er ofte ikke lengre enn - sider. Sammen med salgsprospektet vil det ofte bli sendt ut et prosessbrev som gjør rede for prosessen videre; tidsfrister, bud, vilkår, kontakt, etc. Dette kan også inkluderes i salgsprospektet. De fleste ønsker å treffe ledelsen og få en omvisning av selskapets fasiliteter før indikative bud gis. Dette er et viktig møte, og man må være svært godt forberedt før man avholder slike møter. For å vekke interessen fra potensielle og synliggjøre verdier og hva som er unikt i selskapet, er det ekstremt viktig med en profesjonell presentasjon av selskapet. Rådgivere har lang erfaring med utarbeidelse av denne type.

6 Indikative bud Et bud kan være mye mer enn et kronebeløp Det er viktig å forstå alle konsekvensene av et bud Den mest spennende fasen i en salgsprosess er når de indikative budene avgis. Et bud inneholder ofte mer enn bare et kronebeløp og det er viktig å ta høyde for alle aspektene når man rangerer ulike bud. Dersom man selger deler av virksomheten, vil budgiveren være en fremtidig partner. Da bør man tenke mer langsiktig enn budet isolert sett. Denne partneren har kanskje det som skal til for at selskapet kan tas til nye høyder slik at store deler av verdiskapningen kan skje frem i tid. Dette er mindre viktig når man selger 00% av selskapet. Bud kan også inneholde forskjellige juridiske vilkår som gjør n mindre attraktiv. Det kan være bindingstid, konkurranseklausuler, avlønning eller andre restriksjoner. Det er også viktig å være klar over at det kan være stor forskjell på selskapsverdi og aksjeverdi. De fleste bud viser selskapsverdi og hvordan aksjeverdien skal beregnes. Det er da viktig å forstå posisjonen til de ulike kjøperne slik at aksjeverdi kan synliggjøres for eierne. Når budene er evaluert, velger man de kjøperne man ønsker å gå videre med. De fleste ønsker eksklusivitet for å gå videre til neste fase. Det er viktig å avslå eller utsette eksklusivitet lengst mulig for å beholde selgers forhandlingsposisjon. I de fleste tilfeller inviterer man minimum to inn i -fasen.

7 Due diligence Datarommet bør være kvalitetssikret....før starter sitt -arbeid Når budgivere er valgt starter -fasen. Det er nå man får testet om selskapets stilling er robust nok til å tåle «angrep» fra potensielle. Bygging av datarom og due diligence-fasen er de elementene som krever mest tid fra selskapets ledelse. Datarom er en fysisk eller virtuell database som inneholder finansiell, juridisk, kommersiell og annen relevant informasjon om selskapet. Datarommet bygges opp tidlig i salgsprosessen, og innholdet er basert på listen som ble nevnt under planleggingsfasen. Det er rådgiveren som er ansvarlig for utarbeidelse av denne listen. Når datarommet er ferdigstilt blir de valgte kjøperne invitert inn. De engasjerer ofte eksterne finansielle og juridiske rådgivere som er eksperter på gjennomgang av denne type informasjon. Når de har ferdigstilt sine respektive -rapporter, kan kjøperne bruke denne informasjonen til å; forhandle prisen ned, trekke seg fra transaksjonen, ta høyde for risiko de mener tilhører selgeren inn i aksjekjøpsavtalen (garantier fra selger, etc) og ta nye posisjoner i beregningen av aksjeverdi. Dersom kjøperne ikke har gjort noen funn i løpet av -fasen er det ingen grunn til å avvike fra det indikative budet og da kan de endelige forhandlingene starte. Det er viktig å være klar over hva ser etter i en -prosess. Enex har lang erfaring med, og kan gi viktig input til selskapets ledelse når datarom bygges og gjennom hele due diligence-fasen.

8 Avtale og oppgjør av kjøpesum Selskapsverdi og aksjeverdi er to forskjellige begrep....som man må ha inngående kjennskap til i forhandlingene Endelige forhandlinger kan få store utslag på kjøpesummen og avtaleverket. Dersom man kjører dette løpet på egenhånd med begrenset erfaring er det en høy sannsynlighet for at du vil få redusert vederlaget. Man bør ha engasjert både finansielle og juridiske rådgivere i denne fasen. Nå skal selskapsverdien og aksjeverdien fastsettes. Man bør ha inngående kjennskap om beregningen av selskapsverdi, netto gjeld, arbeidskapital, beregning av normalisert arbeidskapital og justering av poster utenfor resultat og balanse. Det er disse beregningene som er broen mellom selskapsverdi og aksjeverdi. Når endelig kjøpesum skal beregnes bør man være kjent med de to mest brukte closing-mekanismene; «locked box» og «completion accounts». Den største forskjellen er tidspunkt for overføring av den økonomiske verdiskapningen fra selger til kjøper. I den første mekanismen overføres verdiskapningen til selger på signeringstidspunktet, mens i den andre overføres verdiskapningen når vederlaget er betalt (closing). Alle disse momentene skal redegjøres for i aksjekjøpsavtalen. Aksjekjøpsavtalen er det juridiske dokumentet som inneholder alle detaljene som selger og kjøper har eller skal bli enige om. Som selger er det strategisk å ha det første utspillet, det vil si at selger lager forslag til aksjekjøpsavtale. Denne kommuniseres vanligvis til kjøper under due-diligence-fasen. Når forhandlingene er avsluttet møtes selger og kjøper for å signerer avtaleverket. Det er viktig å merke seg at signering er to forskjellige begrep, og ofte skjer på to forskjellige tidspunkt. Signering er selvsagt signering av avtaler, er når aksjene overføres til selger mot et vederlag.

9 Kontakt og tjenesteområder Enex er et uavhengig rådgivingsselskap med lang erfaring innenfor M&A, verdivurderinger og Corporate Finance Enex AS Org. nr. NO Kontakt: Thomas Norheim Mobil: Epost: Adresse: Web: Egelandsveien 8D 0 Stavanger Enex er et uavhengig rådgivingsselskap med mer enn 0 års transaksjonserfaring. Enex skal levere tjenester med høy kompetanse, rask responstid og gi en unik kundeopplevelse. Vi kan tilby et bredt spekter av finansielle tjenester som er en stor fordel i en salgsprosess der flere av disse områdene blir berørt. Videre har vi samarbeid med ulike forretningsadvokater, finansinstitusjoner og revisorer. Vi bruker også ressurspersoner fra ulike bransjer når det er behov for dette. Utvalg av tjenesteområder Salg av selskaper Kjøp av selskaper Verdivurdering Due diligence Salg av næringseiendom Arbeidskapitalforbedringer 8

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd www.pwc.no Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd 6. desember 2011 Agenda 1. Introduksjon 2. 10 nyttige tips Vedlegg: Våre tjenester 2 Introduksjon 3 forretningsområder Revisjon

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen.

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen. Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner I transaksjonsprosesser er det vanlig at man tidlig låser verdien av selskapet i form av selskapsverdi/enterprise value, og ut ifra denne utleder egenkapitalverdien,

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer