ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 BALANSEREGNSKAPET 5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER 7 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 8 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 8 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 8 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 9 NOTE NR. 2 PENSJON 9 NOTE NR. 3 GARANTIER 12 NOTE NR. 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 13 NOTE NR. 6 FONDSMIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 14 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 16 GKRS-BESTEMTE NOTER 17 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 17 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET 18 NOTE NR. 12 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 19 NOTE NR. 13 ANLEGGSMIDLER 20 1

2 NOTE NR. 14 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 21 DEL 1 TOTALOVERSIKT 21 DEL 2 VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 22 NOTE NR. 15 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 23 NOTE NR. 16 GJELDSFORPLIKTELSER 24 NOTE NR. 17 AVDRAG PÅ GJELD 24 NOTE NR. 18 LIKVIDITETSRESERVEN AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 25 NOTE NR. 19 ÅRSVERK 26 NOTE NR. 20 GODTGJØRELSE TIL FYLKESRÅDMANN OG FYLKESORDFØRER 27 NOTE NR. 21 REVISJONSHONORARER 27 NOTE NR. 23 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK/MERFORBRUK 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INVESTERINGER. 28 EGENBESTEMTE NOTER 28 NOTE NR. 26 AVSKRIVNINGER AV KORTSIKTIG FORDRINGER 28 NOTE NR. 27 FONDSMIDLER 29 NOTE NR. 28 RAMMEOMRÅDER FORDELT PÅ ANSVAR 2008, NETTO UTGIFT 30 NOTE NR. 29 OPUS KORRIGERT DISPOSISJONSFOND

3 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 4 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov.og andre finansutg Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskaps messig merforbr 13 Til ubudne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm mindrefor Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 1A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling 28, Samferdsel Fylkesveger Kultur, bibliotek og kulturvern Administrasjon og fellesutgifter** Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap* SUM FORDELT *Avstemning intern/ekstern regnskap: Større utstyr ført på virksomhetene Momsutgifter større utstyr Netto avsetninger til bundne fond på virksomhetene Interne føringer Renter ført på virksomhetene ** I 2008 omfatter Administrasjon og fellesutgifter premieavvik på 14,4 mill kr, som er inntektsført. Dette er ikke budsjettert. Tilsvarende beløp av avsatt under linje 13 overfor. 3

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån, låneomkostninger og forsk Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET UDISPONERT REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 2A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling Samferdsel Fylkesveger Kultur Administrasjon og fellesutgifter Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap SUM FORDELT

5 BALANSEREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP %-andel REGNSKAP %-andel EIENDELER Anleggsmidler Kap. 2.2 (A) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 5, Pensjonsmidler Omløpsmidler kap 2.1 (B) Kortsiktige fordringer 15, Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital kap 2.5 (C) 6, Disposisjonsfond 6, Bundne driftsfond 6, Ubundne investeringsfond 6, Bundne investeringsfond 6, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investeri Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD (D) Langsiktig gjeld kap Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI (E) Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt 0 0 Andre dir. og indir. Skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter 19, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, porovisjoner, og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (G=E-F) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindre forbruk

7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N+L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 0 0 Bruk av tidligere års udisponert Overføring fra driftsregnskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) Udekket Udisponert -240 OPPLAND FYLKESKOMMUNE 31.desember 2008 Lillehammer, den februar 2009 Bernt M. Tordhol Fylkesrådmann Egil Brenner Fagsjef for regnskap 7

8 Forskriftsbestemte noter NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) SUM(900:929) , , , , , ,05 Sum anskaffelse av midler S , ,73 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM((500:529) , ,89 Sum anvendelse av midler T , ,65 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,08 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,90 Endring i arbeidskapital V , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra

9 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,72 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,00 Endring betalingsmidler , ,83 Endring omløpsmidler , ,11 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,87 Premieavvik , ,00 Endring kortsiktig gjeld , ,31 Endring arbeidskapital , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra NOTE nr. 2 Pensjon Oppland fylkeskommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Alle tall og andre opplysninger nedenfor bygger på aktuarberegninger som er tilsendt fra KLP og SPK. (alle beløp i hele tusen kr.). I sak 45/03 vedtok Oppland fylkesting at årets premieavvik skal føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jfr 13-4 nr D i Årsregnskapsforskriften). Videre skal årets premieavvik avsettes/brukes (positivt/negativt premieavvik) til disposisjonsfond samme år som det oppstår. De årlige amortiseringene av premieavvikene skal også føres mot disposisjonsfondet. 9

10 SPK KLP Sum Sum PENSJONSKOSTNADER (F 13-1 c og 13-3 a) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK (F 13-1 d og 13-4 a,b) Innbetalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Oppland fylkeskommune har valgt 15 års amortiseringstid: AMORTISERING AV PREMIEAVVIK (F 13-1 e og 13-4 c,d,e) Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Akkumulert premieavvik Arbeidgiveravgift av årets premieavviket Arbeidgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravg av premieavvik Sum akk premieavvik og akk arbg.avg =Dispfond S PENSJONSFORPLIKTELSE (F 13-1 a,e og 13-2 c,d) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

11 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB ESTIMAT2008 SPK KLP SUM Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat i år Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB ESTIMAT 2008 Brutto pensjonsmidler IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat i år Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK (F 13-3 c og d) Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB

12 SPK KLP MEDLEMSSTATUS 2008 Antall aktive 775 Antall oppsatte 409 Antall pensjoner 749 Gj snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj snitts alder, aktive 48,63 Gj snitts tjenestetid, aktive 10,39 BEREGNINGSFORUTSETNINGER( F 13-5) Diskonteringsrente 6,00% 6,00% Forventet lønnsvekst 4,23% 4,23% Forventet G-regulering 4,23% 4,23% Forventet avkastning 6,35% 7,00% Uttaksandel AFP i %: Fra 62 år, SPK 40% Fra 62 år, KLP Sykepleiere 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 65 års aldersgrense 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 70 års aldersgrense 45% Frivillig avgang (turnover) SPK KLP Fellesord KLP Sykepeiere Under 20 år 3% 20% 20% år 3% 15% 8% år 3% 10% 6% 25-29år 3% 10% 6% 30-39år 3% 7,5% 4%-0,4% år 3% 5% 4%-0,2% år 3% 5% 1%-0,1% år 3% 2% 0% Over 55 år 0% 0% 0% NOTE nr. 3 Garantier Fylkeskommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Fylkeskommunen gir garantier som simpel kausjon. Garantier gitt av fylkeskommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Oppland Bompengeselskap AS Hadelandsvegen AS Gausdalsvegen AS Sum garantier

13 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel A/S Kirkegt ,00 % KLP Egenkapitaltilskudd Innlandet Revisjon IKS ,00 % Totenprodukter AS ,61 % Lillehammer produkter AS ,74 % Hadelandprodukter AS ,90 % Gudbrandsdal Industrier AS ,00 % Otta Skysstasjon AS ,00 % Fagernes Skysstasjon AS ,00 % Hadelandsvegen AS ,00 % Lillehammer kunnskapspark AS ,00 % Gjøvik kunnskapspark AS ,10 % Gjøvik kunnskapspark AS (GTF) ,90 % Oppland Bompengeselskap AS ,00 % Film 3 AS ,40 % Valdres Kompetansevekst AS ,50 % Østnorsk filmsenter AS ,00 % KUF Innlandet AS ,36 % Oppland Fylkeskraft AS ,00 % Opplandske Dampskipsselskap AS ,40 % Flytrafikk Valdres AS ,00 % Gudbrandsdal Lufthavn ,06 % Storhove Gardsbruk. Bruvoll Sag og Høvleri Storhove Gardsbruk. Fåberg Østsides jakt- og fiskef Storhove Gardsbr. Lågen Fiskeelv Sone Storhove Gardsbruk. Mjøsen skog BA Valle vgs. Gardsbr. Norske Potetindistrier Valle vgs. Gardsbr. Honningsentralen Valle vgs. Gardsbr. Gartnerhallen Valle vgs. Gardsbr. L.O.G Valle vgs. Gardsbr. Hed-Opp Valle vgs. Gardsbr. Rausteinshytta Valle vgs. Gardsbr. A/S Fellesmeieriet Valle vgs. Gardsbr. Felleskj. Østlandet Biblioteksentralen A/L Valdres Næringshage AS ,70 % Hafjell-Kvitfjell Alpin AS ,39 % 13

14 Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel Sikon Øst ASA ,20 % Opplandsiva AS ,00 % Gausdalsvegen AS ,00 % Energiråd Innlandet AS ,00% Hafjell Holding AS ,33% Investert beløp: viser historisk kostpris for investeringen. Endr. fra forrige år: viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Eierandel: viser kommunens eierandel i selskapet. NOTE nr. 6 Fondsmidler avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond SUM(530:560) , ,07 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,99 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,08 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/ balanse IB , ,06 Avsetninger driftsregnskapet , ,73 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,20 UB , ,59 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 14

15 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Overskudd FT-sak 04/08 Mindreforbruk enhetene Regnskapsavslutningen Premieavvik inkl arbeidsgiveravg Regnskapsavslutningen Øremerket tilskudd distriktsmedisinsk senter Otta, bufferfond samferdsel Regnskapsavslutningen Overføring av likv.reserven til fond FT-sak 04/08 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB , ,66 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,08 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av fylkestinget. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Kollektivtransport i dristriktene (KID) Regnskapsavslutningen Kulturområdet Regnskapsavslutningen DA milder rest-beløp Regnskapsavslutningen Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,65 Avsetninger , ,50 Bruk av avsetninger , ,00 UB , ,15 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til investeringsformål. 15

16 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,29 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,78 UB , ,51 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. NOTE nr. 7 Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) KAPITALKONTO Balanse (kapital) ,17 Debetposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,92 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlånte egne midler ,01 Kreditposteringer i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg ,98 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,39 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån egne midler Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån ,14 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Pensjonsmidler (debiteringer under AM) , Balanse Kapitalkonto ,75 SUM , ,68 16

17 GKRS-bestemte noter NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Inntektsførte låneopptak som ennå ikke er utbetalt til fylkeskommunen, er til og med 2007 også ført på egen memoriapost, men da med motsatt fortegn enn for ubrukte lånemidler. Denne praksisen er opphørt fra og med I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre fylkeskommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres under anleggsmidler i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 17

18 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Mva-plikt og mva-kompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet krever fylkeskommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Organisering av fylkeskommunens virksomhet 1. Fylkeskommunens organisering (se organisasjonskart for 2008). 2. Oppland Fylkeskommune bygger sin arbeidsgiverpolitikk på følgende hovedprinsipper: Verdi- og rammestyring Helhetsperspektiv Lærende organisasjon Kvalitet Oppland Fylkeskommune har vedtatt eget delegasjonsreglement som innebærer stor grad av delegering med dessentral beslutningsmyndighet og fullført saksbehandling. 3. Oppland Fylkeskommune ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, som er fylkeskommunens revisor. Det er inngått en treårig oppdragsavtale for perioden til , som er videreført for

19 Adm. utviklingsorganisasjon Rådmannsledelsen Bernt M Tordhol FR Terje Kind Liv Røe Stein Erik Thorud FR rådgivning Informasjon Juridisk Politisk Kompetanse Organisasjon Utredning Energi Eierskap Beredskap Regionale knutepunkt Hadeland Gjøvik Valdres Midt-Gudbrandsdal Lillehammer Nord-Gudbrandsdal Partnerskap og arenaer Kommuner/Regioner Fylkesmann NAV Innovasjon Norge SIVA VOX Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Partnerskapsforum Fagenheter Team/Nettverk Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Samferdsel Regional utvikling Kultur og idrett Kulturvern Fylkesbiblioteket Fylkesarkivet Innkjøp og eiendom IKT Personal og lønn Økonomi Arkiv (sentraladm.) Servicesenter Læringsteam Kommunalteam Regionalteam Internasjonalt team Informasjonsnettverk Miljønettverk Opplandstrafikk Tannklinikker (36) Videregående skoler (13 stk) Fagopplæring OPUS (7 stk) Karrieresenter NOTE nr. 12 Vesentlige transaksjoner I forbindelse med finanskrisa høsten 2008 ble det gjort en vurdering av finansforvaltningen og likviditetssituasjonen i fylkeskommunen. En kom fram til at under den rådende situasjonen var det lite hensiktsmessig å ha unødvendig høy likviditet. I samsvar med fylkestingets vedtak i sak 39/08 er det gjennomført følgende transaksjoner i 2008: Innbetalt ekstraordinært avdrag på 100 mill kr på eksternt lån i Kommunalbanken. Beløpet er utgiftsført i investeringsregnskapet med dekning fra disposisjonsfond. Bruk av eksterne lån ble redusert i budsjettet fra 212,4 mill kr. til 0 kr. Alle vedtatte investeringer som opprinnelig var finansiert med låneopptak, ble gjennomført med dekning av ubundne investeringsfond og disposisjonsfond med i alt 74 mill kr. Fylkeskommunen har i 2008-regnskapet gjennomført vedtatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven i balanseregnskapet og innføring av konto for prinsippendringer. Forskriftsendringen medførte at det ble dannet et nytt disposisjonsfond på 63 mill kr (benevnt restlikviditetsreserven). I samsvar med fylkestingets vedtak i sak 4/08 har en utgiftsført et ekstraordinært avdrag på 28,6 mill kr i investeringsregnskapet vedrørende resten av utsatte låneopptak med dekning av det nye disposisjonsfondet (restlikviditetsreserven). 19

20 NOTE nr. 13 Anleggsmidler Oversikten omfatter faste eiendommer og anlegg samt utstyr, maskiner og transportmidler (kap 2.24 og 2.27) Fylkeskommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens 8. Fylkeskommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 Ubegrenset Tomter, gard/skog, innskudd i boligstiftelser Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år: 20 år: 40 år: 50 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost , , , , ,51 Akkumulerte , , , , ,61 avskrivninger/nedskrivninger Tilgang i regnskapsåret , , , ,05 Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger i regnskapsåret Reverserte nedskrivninger , , , ,67 Bokført verdi , , , , ,23 Tilgang med 32,9 mill kr i Gruppe 0 Tomter mv gjelder anskaffelse av tomt til ny Hadeland videregående skole. Utgiften gjelder i det alt vesentlige kjøp av Håndverkergården AS og idrettsplass på Gran. 20

21 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Noten omfatter alle større pågående investeringsprosjekter; del 1 viser en totaloversikt og del 2 viser enkeltprosjekter som er vesentlige. Investeringsprosjektene går over flere år og det rapporteres med totalt medgått i forhold til prosjektets totale budsjettramme. Den siste kolonnen viser gjenstående investeringsbeløp eventuelt overskridelse/udekket i forhold til totale budsjettramme. Del 1 Totaloversikt Tekst Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Investeringer i nybygg ,00 og nyanlegg Finansiert ved Lån , ,00 Bruk av - likviditetsreserven Statstilskudd , ,00 Andre tilskudd , ,00 Egenkapital overført , ,00 fra driftsregnskapet Egenkapital fond , ,00 Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler/mottatte avdrag på utlån , ,00 Avvik investering / finansiering , ,00 Avvik investering / finansiering på 3,9 mill kr gjelder udekket ved nytt skolebygg Vinstra vdg skole 21

22 Del 2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Rehabilitering skolebygg, ny ped Investeringsutgifter samleprosjekt/ufordelt N-Gudbrandsdal vdg. skole N-Gudbrandsdal vdg. Skole, Hjerleid trearbeidsbygget Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Raufoss vdg skole Dokka vdg skole Lillehammer vdg skole, Rehabilitering Mesna Lillehammer vdg skole, integrasjon toppsystem Sum rehabiliteringsprosjekter vdg skoler Finansiert ved: Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler - Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2007 rehabilitering i skolebygg på 180 mill kr. Beløpet er senere prisjustert. Lillehammer og Raufoss videregående skoler er på det nærmeste ferdig, men Nord- Gudbrandsdal og Dokka videregående skoler vil også pågå i 2009 og

23 Prosjekt: Hadeland vdg skole - Nytt skoleanlegg Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Investeringsutgifter Finansiert ved: Lån Statstilskudd - Andre tilskudd - Egenkapital overført - fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler - Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Fylkestinget har i 2008 vedtatt utbygging av Hadeland videregående skole innenfor en ramme på 582 mill kr. Utgiftene i 2008 gjelder planlegging og anskaffelse av tomt. Selve bygginggen vil ikke starte før i NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler Oppland fylkeskommune har i 2008 plassert 100 mill kr ved anskaffelse av statskasseveksel pålydende 100 mill kr. med forfall I henhold til GKRS Notat Klassifiseringa av finansielle instrumenter som anleggs- eller omløpsmiddel av , vurderes ikke denne anskaffelsen å inngå i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, og således ikke å være et markedsbasert omløpsmiddel. Fylkeskommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til fylkeskommunens finansreglement. 23

24 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser Inntektsførte låneopptak som ennå ikke er utbetalt til fylkeskommunen ble til og regnskapsåret 2007 ført på egen memoriakonto , og framkom sammen med ubrukte lånemidler i balanseregnskapet (memoriakonto 291), Disse låneopptakene er vedtatt av fylkestinget. Praksis med inntektsføring av ikke opptatte lån har opphørt fra regnskapsåret Tekst Gjenværende løpetid Fylkeskommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende lån/kreditorer: Kommunalbanken fast rente 5 år 4,46 % Kommunalbanken, pt rente 5,15 % Utsatte låneopptak Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr , hvorav kr er ført som ekstraordinært avdrag i investeringsregnskapet. Videre er resten av utsatte låneopptak på kr utgiftsført som ekstraordinært avdrag i investeringsregnskapet med dekning av disposisjonsfond. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7, etter forenklet beregningsmetode, utgjør kr NOTE nr. 17 Avdrag på gjeld Inntektsførte lån pr forskottert av likviditetsbeh.(utsatte låneopptak) Lånegjeld pr Samlet beregningsgrunnlag for minimumsavdrag (KL 50 nr 7 a) Beregningen av minste tillatte avdrag i henhold til KL 50 nr 7 a bygger på forenklet metode, det vil si at gjelden fordeles på den enkelte avskrivningsgruppe, og ses opp mot veid levetid for den enkelte gruppe, (jfr note nr 13 som viser inndeling av avskrivningsgruppene). KRD har i brev gitt en presisering av metodene for beregning av minste tillatte avdrag. For 2008 ble gjennomsnittlig restlevetid, (beregnet etter forenklet metode) 22,2 år. Med et beregningsgrunnlag på 531,1 mill kr i samlet lånegjeld, blir minimumsavdraget 23,9 mill kr, avrundet til 24 mill kr. Ikke avskrivbare anleggsmidler, bl a tomter (bokført med 4,4 mill kr pr ) er ikke med beregningsgrunnlaget for anleggsmidler. Avdrag Budsjett Utgiftsførte avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Oppland fylkeskommune betaler avdrag i henhold til lovens krav til minste avdrag. 24

25 NOTE nr. 18 Likviditetsreserven avsetninger og bruk av avsetninger Kostra Likviditetsreserve art/balanse IB , ,19 Herav likviditetsreserve drift , ,33 Herav likviditetsreserve investering , ,14 Avsetninger likviditetsreserve drift ,00 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift ,16 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering ,54 Prinsippendringer ,51 UB , ,65 Herav likviditetsreserve drift ,79 Herav likviditetsreserve investering ,14 Oppland fylkeskommune har i tråd med vedtatt endring i regnskapsforskriftene i 2008, avsluttet likviditetsreserven i regnskapet for Alle transaksjoner vedrørende endring av regskapsprinsipp til og med 2007 er avsatt på egen balansekonto. Fylkestinget disponerte rest likviditetsreserve til dekning av ikke-opptatte lån, 28,6 mill kr, og til avsetning til disposisjonsfond, 34,4 mill kr. Konto for "Endring regnskapsprinsipp" i forbindelse med opphør av likviditetsreserven Tekst Feriepenger ,00 Påløpte renter ,00 Materialbeholdning ,48 Momskompensasjon ,00 Lærlingetilskudd ,03 Sum periodiseringsendringer ,51 25

26 Endring regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserven Tekst År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger ,94 Korrigert for feriepenger til sykehusene ,01 Feriepenger Sosialreform ,00 Påløpte renter ,00 Materialbeholdning ,48 Momskompensasjon ,00 Sum bokført mot likviditetsreserve , ,01 NOTE nr. 19 Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 56 55,5 54,4 Antall menn % andel menn 44 44,5 45,6 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 36,2 35,1 36,6 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 63,8 64,9 63,4 Fordeling heltid/deltid Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger, 50,5 51,2 56,5 ut fra totalt antall kvinner i OFK Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger, ut fra totalt antall menn i OFK 27,2 30,4 31,1 Med ledende stillinger menes rådmannsledelsen, fagenhetsledere, rektorer og andre skoleledere. Antall ansatte i deltidsstillinger omfatter også ansatte i 100 % som selv har ønsket å redusere sin stilling midlertidig p.g.a. omsorgsoppgaver. Heltidsansatte som er delvis sykmeldt telles også med. 26

27 NOTE nr. 20 Godtgjørelse til fylkesrådmann og fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 Lønn og annen godtgjørelse til fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 NOTE nr. 21 Revisjonshonorarer Betalt a konto for revisjon Beregnet revisjonshonorar Herav: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Andre oppgaver Kontrollutvalgets sekretariat I forvaltningsrevisjon er det i tillegg kjøpt tjenester fra eksterne leverandører for kr eks mva ( i 2007 kr eks mva) NOTE nr. 23 Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2008 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk ,53 Årets disponering av mindreforbruk ,53 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,30 Totalt mindreforbruk til disponering ,30 27

28 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investeringer. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2008 Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert ,84 Årets disponering ,84 Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering Egenbestemte noter NOTE nr. 26 Avskrivninger av kortsiktig fordringer Avskrivningene fordeler seg slik: Opplæring og kompetanseutvikling Andre Sum tap på fordringer Kr Avskrivningene gjelder krav som har vært til inkasso, krav i konkursbo eller krav som av andre grunner ikke kan inndrives. Avskrivningene fordeler seg på en rekke mindre krav. Avskrivninger dekkes av de enkeltes driftsrammer. 28

29 NOTE nr. 27 Fondsmidler Bundne fond 70,8 58,9 58,5 92,5 - Fritt Fram 0,0 0,0 0,0 15,0 - DA-midler 1,9 0,0 0,0 24,7 - Tippemidler 43,4 43,4 36,9 31,3 - Andre kulturmidler 17,2 11,8 14,4 16,2 - Kollektivtransport i distriktene 4,2 0,0 0,0 0,0 - Diverse 4,1 3,7 7,2 5,3 Ubundne investeringsfond 0,4 70,0 57,7 20,8 Disposisjonsfond generelt 109,5 156,0 118,8 43,6 - Momskomp. Investeringer 21,2 27,2 23,8 0,0 - Premieavvik pensjon 1) 28,8 44,4 39,3 29,2 - Generelt 22,0 40,3 34,1 0,0 - Politisk handlingsrom 3,0 7,3 7,2 6,5 - ENØK-fond 3,3 4,3 5,4 4,4 - Saldering år ,0 14,3 0,0 0,0 - Såkornfond 10,0 10,0 0,0 0,0 - Valdres Museum 6,5 5,0 1,0 0,0 - Distriktsmed. Senter Otta 7,5 0,0 0,0 0,0 - Diverse 7,1 3,2 8,0 3,5 Disposisjonsfond voksenopplæring 0,0 7,7 5,0 5,4 Disposisjonsfond investeringer 8,5 19,8 10,6 14,2 (Pågående investeringer) Disposisjonsfond i fbm overføringsordningen 84,7 83,8 89,1 103,1 Disposisjonsfond brukt til -40,0 nedbetaling av lån Sum fondsmidler 233,8 396,2 339,7 279,6 1) Brukt 30 mill kr til nedbetaling av lån 29

30 NOTE nr. 28 Rammeområder fordelt på ansvar 2008, netto utgift Regnskap Just. budsjett Avvik Disp.fond FR regional utvikling Kommunalteam Internajonalt team Fagenhet regional utvikling RAMME REG. UTVIKLING Større vedlikehold Fagenhet Opplæring Nord-Gudbrandsdal vgs Vinstra vgs Lillehammer vgs Mesna vgs Vargstad vgs Gausdal vgs Gjøvik vgs Fagskolen i Gjøvik Lena vgs Valle vgs Raufoss vgs Dokka vgs Hadeland vgs Valdres vgs Sum videdererående skoler Ringebu folkehøgskole Toten folkehøgskole Sum folkehøgskoler OPUS RAMME VDG OPPLÆRING Fagenhet samferdsel Kjørekontoret Innlandet RAMME SAMFERDSEL Regionvegsjefen RAMME FYLKESVEGER Fagenhet kulturvern Fagenhet kultur og idrett Fylkesbiblioteket Fylkesrådmannen 200 RAMME KULTUR

31 Regnskap Just. budsjett Avvik Disp.fond Tannhelsetjenesten RAMME TANNHELSE Politiske organer Kontrollutvalgets sekretariat RAMME POLITISK STYRING Fylkesrådmannen Regionteam Læringsteam Infoteam Fagenhet økonomi Fylkesarkivet Fagenhet IKT Fagnehet personal og lønn Fagenhet innkjøp og eiendom Fagenhet servicesenteret Fagenhet arkiv Kompetanse 100 RAMME ADMINISTRASJON ALLE RAMMER NOTE nr. 29 OPUS Korrigert disposisjonsfond OPUS Årets resultat (avvik netto driftsutg) Disposisjons fond Korr. for ikke avsluttede kurs Reelt disp.fond Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Lillehammer Gjøvik Toten Land Hadeland Valdres

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014 Oppland fylkeskommune Februar 2015

Årsregnskap 2014 Oppland fylkeskommune Februar 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 1 ÅRSREGNSKAP 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA 2B -

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer