ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 BALANSEREGNSKAPET 5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER 7 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 8 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 8 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 8 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 9 NOTE NR. 2 PENSJON 9 NOTE NR. 3 GARANTIER 12 NOTE NR. 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 13 NOTE NR. 6 FONDSMIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 14 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 16 GKRS-BESTEMTE NOTER 17 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 17 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET 18 NOTE NR. 12 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 19 NOTE NR. 13 ANLEGGSMIDLER 20 1

2 NOTE NR. 14 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 21 DEL 1 TOTALOVERSIKT 21 DEL 2 VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 22 NOTE NR. 15 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 23 NOTE NR. 16 GJELDSFORPLIKTELSER 24 NOTE NR. 17 AVDRAG PÅ GJELD 24 NOTE NR. 18 LIKVIDITETSRESERVEN AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 25 NOTE NR. 19 ÅRSVERK 26 NOTE NR. 20 GODTGJØRELSE TIL FYLKESRÅDMANN OG FYLKESORDFØRER 27 NOTE NR. 21 REVISJONSHONORARER 27 NOTE NR. 23 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK/MERFORBRUK 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INVESTERINGER. 28 EGENBESTEMTE NOTER 28 NOTE NR. 26 AVSKRIVNINGER AV KORTSIKTIG FORDRINGER 28 NOTE NR. 27 FONDSMIDLER 29 NOTE NR. 28 RAMMEOMRÅDER FORDELT PÅ ANSVAR 2008, NETTO UTGIFT 30 NOTE NR. 29 OPUS KORRIGERT DISPOSISJONSFOND

3 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 4 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov.og andre finansutg Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskaps messig merforbr 13 Til ubudne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm mindrefor Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 1A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling 28, Samferdsel Fylkesveger Kultur, bibliotek og kulturvern Administrasjon og fellesutgifter** Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap* SUM FORDELT *Avstemning intern/ekstern regnskap: Større utstyr ført på virksomhetene Momsutgifter større utstyr Netto avsetninger til bundne fond på virksomhetene Interne føringer Renter ført på virksomhetene ** I 2008 omfatter Administrasjon og fellesutgifter premieavvik på 14,4 mill kr, som er inntektsført. Dette er ikke budsjettert. Tilsvarende beløp av avsatt under linje 13 overfor. 3

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån, låneomkostninger og forsk Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET UDISPONERT REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 2A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling Samferdsel Fylkesveger Kultur Administrasjon og fellesutgifter Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap SUM FORDELT

5 BALANSEREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP %-andel REGNSKAP %-andel EIENDELER Anleggsmidler Kap. 2.2 (A) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 5, Pensjonsmidler Omløpsmidler kap 2.1 (B) Kortsiktige fordringer 15, Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital kap 2.5 (C) 6, Disposisjonsfond 6, Bundne driftsfond 6, Ubundne investeringsfond 6, Bundne investeringsfond 6, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investeri Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD (D) Langsiktig gjeld kap Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI (E) Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt 0 0 Andre dir. og indir. Skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter 19, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, porovisjoner, og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (G=E-F) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindre forbruk

7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N+L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 0 0 Bruk av tidligere års udisponert Overføring fra driftsregnskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) Udekket Udisponert -240 OPPLAND FYLKESKOMMUNE 31.desember 2008 Lillehammer, den februar 2009 Bernt M. Tordhol Fylkesrådmann Egil Brenner Fagsjef for regnskap 7

8 Forskriftsbestemte noter NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) SUM(900:929) , , , , , ,05 Sum anskaffelse av midler S , ,73 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM((500:529) , ,89 Sum anvendelse av midler T , ,65 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,08 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,90 Endring i arbeidskapital V , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra

9 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,72 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,00 Endring betalingsmidler , ,83 Endring omløpsmidler , ,11 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,87 Premieavvik , ,00 Endring kortsiktig gjeld , ,31 Endring arbeidskapital , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra NOTE nr. 2 Pensjon Oppland fylkeskommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Alle tall og andre opplysninger nedenfor bygger på aktuarberegninger som er tilsendt fra KLP og SPK. (alle beløp i hele tusen kr.). I sak 45/03 vedtok Oppland fylkesting at årets premieavvik skal føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jfr 13-4 nr D i Årsregnskapsforskriften). Videre skal årets premieavvik avsettes/brukes (positivt/negativt premieavvik) til disposisjonsfond samme år som det oppstår. De årlige amortiseringene av premieavvikene skal også føres mot disposisjonsfondet. 9

10 SPK KLP Sum Sum PENSJONSKOSTNADER (F 13-1 c og 13-3 a) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK (F 13-1 d og 13-4 a,b) Innbetalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Oppland fylkeskommune har valgt 15 års amortiseringstid: AMORTISERING AV PREMIEAVVIK (F 13-1 e og 13-4 c,d,e) Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Akkumulert premieavvik Arbeidgiveravgift av årets premieavviket Arbeidgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravg av premieavvik Sum akk premieavvik og akk arbg.avg =Dispfond S PENSJONSFORPLIKTELSE (F 13-1 a,e og 13-2 c,d) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

11 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB ESTIMAT2008 SPK KLP SUM Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat i år Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB ESTIMAT 2008 Brutto pensjonsmidler IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat i år Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK (F 13-3 c og d) Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB

12 SPK KLP MEDLEMSSTATUS 2008 Antall aktive 775 Antall oppsatte 409 Antall pensjoner 749 Gj snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj snitts alder, aktive 48,63 Gj snitts tjenestetid, aktive 10,39 BEREGNINGSFORUTSETNINGER( F 13-5) Diskonteringsrente 6,00% 6,00% Forventet lønnsvekst 4,23% 4,23% Forventet G-regulering 4,23% 4,23% Forventet avkastning 6,35% 7,00% Uttaksandel AFP i %: Fra 62 år, SPK 40% Fra 62 år, KLP Sykepleiere 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 65 års aldersgrense 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 70 års aldersgrense 45% Frivillig avgang (turnover) SPK KLP Fellesord KLP Sykepeiere Under 20 år 3% 20% 20% år 3% 15% 8% år 3% 10% 6% 25-29år 3% 10% 6% 30-39år 3% 7,5% 4%-0,4% år 3% 5% 4%-0,2% år 3% 5% 1%-0,1% år 3% 2% 0% Over 55 år 0% 0% 0% NOTE nr. 3 Garantier Fylkeskommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Fylkeskommunen gir garantier som simpel kausjon. Garantier gitt av fylkeskommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Oppland Bompengeselskap AS Hadelandsvegen AS Gausdalsvegen AS Sum garantier

13 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel A/S Kirkegt ,00 % KLP Egenkapitaltilskudd Innlandet Revisjon IKS ,00 % Totenprodukter AS ,61 % Lillehammer produkter AS ,74 % Hadelandprodukter AS ,90 % Gudbrandsdal Industrier AS ,00 % Otta Skysstasjon AS ,00 % Fagernes Skysstasjon AS ,00 % Hadelandsvegen AS ,00 % Lillehammer kunnskapspark AS ,00 % Gjøvik kunnskapspark AS ,10 % Gjøvik kunnskapspark AS (GTF) ,90 % Oppland Bompengeselskap AS ,00 % Film 3 AS ,40 % Valdres Kompetansevekst AS ,50 % Østnorsk filmsenter AS ,00 % KUF Innlandet AS ,36 % Oppland Fylkeskraft AS ,00 % Opplandske Dampskipsselskap AS ,40 % Flytrafikk Valdres AS ,00 % Gudbrandsdal Lufthavn ,06 % Storhove Gardsbruk. Bruvoll Sag og Høvleri Storhove Gardsbruk. Fåberg Østsides jakt- og fiskef Storhove Gardsbr. Lågen Fiskeelv Sone Storhove Gardsbruk. Mjøsen skog BA Valle vgs. Gardsbr. Norske Potetindistrier Valle vgs. Gardsbr. Honningsentralen Valle vgs. Gardsbr. Gartnerhallen Valle vgs. Gardsbr. L.O.G Valle vgs. Gardsbr. Hed-Opp Valle vgs. Gardsbr. Rausteinshytta Valle vgs. Gardsbr. A/S Fellesmeieriet Valle vgs. Gardsbr. Felleskj. Østlandet Biblioteksentralen A/L Valdres Næringshage AS ,70 % Hafjell-Kvitfjell Alpin AS ,39 % 13

14 Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel Sikon Øst ASA ,20 % Opplandsiva AS ,00 % Gausdalsvegen AS ,00 % Energiråd Innlandet AS ,00% Hafjell Holding AS ,33% Investert beløp: viser historisk kostpris for investeringen. Endr. fra forrige år: viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Eierandel: viser kommunens eierandel i selskapet. NOTE nr. 6 Fondsmidler avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond SUM(530:560) , ,07 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,99 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,08 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/ balanse IB , ,06 Avsetninger driftsregnskapet , ,73 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,20 UB , ,59 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 14

15 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Overskudd FT-sak 04/08 Mindreforbruk enhetene Regnskapsavslutningen Premieavvik inkl arbeidsgiveravg Regnskapsavslutningen Øremerket tilskudd distriktsmedisinsk senter Otta, bufferfond samferdsel Regnskapsavslutningen Overføring av likv.reserven til fond FT-sak 04/08 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB , ,66 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,08 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av fylkestinget. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Kollektivtransport i dristriktene (KID) Regnskapsavslutningen Kulturområdet Regnskapsavslutningen DA milder rest-beløp Regnskapsavslutningen Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,65 Avsetninger , ,50 Bruk av avsetninger , ,00 UB , ,15 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til investeringsformål. 15

16 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,29 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,78 UB , ,51 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. NOTE nr. 7 Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) KAPITALKONTO Balanse (kapital) ,17 Debetposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,92 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlånte egne midler ,01 Kreditposteringer i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg ,98 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,39 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån egne midler Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån ,14 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Pensjonsmidler (debiteringer under AM) , Balanse Kapitalkonto ,75 SUM , ,68 16

17 GKRS-bestemte noter NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Inntektsførte låneopptak som ennå ikke er utbetalt til fylkeskommunen, er til og med 2007 også ført på egen memoriapost, men da med motsatt fortegn enn for ubrukte lånemidler. Denne praksisen er opphørt fra og med I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre fylkeskommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres under anleggsmidler i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 17

18 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Mva-plikt og mva-kompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet krever fylkeskommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Organisering av fylkeskommunens virksomhet 1. Fylkeskommunens organisering (se organisasjonskart for 2008). 2. Oppland Fylkeskommune bygger sin arbeidsgiverpolitikk på følgende hovedprinsipper: Verdi- og rammestyring Helhetsperspektiv Lærende organisasjon Kvalitet Oppland Fylkeskommune har vedtatt eget delegasjonsreglement som innebærer stor grad av delegering med dessentral beslutningsmyndighet og fullført saksbehandling. 3. Oppland Fylkeskommune ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, som er fylkeskommunens revisor. Det er inngått en treårig oppdragsavtale for perioden til , som er videreført for

19 Adm. utviklingsorganisasjon Rådmannsledelsen Bernt M Tordhol FR Terje Kind Liv Røe Stein Erik Thorud FR rådgivning Informasjon Juridisk Politisk Kompetanse Organisasjon Utredning Energi Eierskap Beredskap Regionale knutepunkt Hadeland Gjøvik Valdres Midt-Gudbrandsdal Lillehammer Nord-Gudbrandsdal Partnerskap og arenaer Kommuner/Regioner Fylkesmann NAV Innovasjon Norge SIVA VOX Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Partnerskapsforum Fagenheter Team/Nettverk Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Samferdsel Regional utvikling Kultur og idrett Kulturvern Fylkesbiblioteket Fylkesarkivet Innkjøp og eiendom IKT Personal og lønn Økonomi Arkiv (sentraladm.) Servicesenter Læringsteam Kommunalteam Regionalteam Internasjonalt team Informasjonsnettverk Miljønettverk Opplandstrafikk Tannklinikker (36) Videregående skoler (13 stk) Fagopplæring OPUS (7 stk) Karrieresenter NOTE nr. 12 Vesentlige transaksjoner I forbindelse med finanskrisa høsten 2008 ble det gjort en vurdering av finansforvaltningen og likviditetssituasjonen i fylkeskommunen. En kom fram til at under den rådende situasjonen var det lite hensiktsmessig å ha unødvendig høy likviditet. I samsvar med fylkestingets vedtak i sak 39/08 er det gjennomført følgende transaksjoner i 2008: Innbetalt ekstraordinært avdrag på 100 mill kr på eksternt lån i Kommunalbanken. Beløpet er utgiftsført i investeringsregnskapet med dekning fra disposisjonsfond. Bruk av eksterne lån ble redusert i budsjettet fra 212,4 mill kr. til 0 kr. Alle vedtatte investeringer som opprinnelig var finansiert med låneopptak, ble gjennomført med dekning av ubundne investeringsfond og disposisjonsfond med i alt 74 mill kr. Fylkeskommunen har i 2008-regnskapet gjennomført vedtatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven i balanseregnskapet og innføring av konto for prinsippendringer. Forskriftsendringen medførte at det ble dannet et nytt disposisjonsfond på 63 mill kr (benevnt restlikviditetsreserven). I samsvar med fylkestingets vedtak i sak 4/08 har en utgiftsført et ekstraordinært avdrag på 28,6 mill kr i investeringsregnskapet vedrørende resten av utsatte låneopptak med dekning av det nye disposisjonsfondet (restlikviditetsreserven). 19

20 NOTE nr. 13 Anleggsmidler Oversikten omfatter faste eiendommer og anlegg samt utstyr, maskiner og transportmidler (kap 2.24 og 2.27) Fylkeskommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens 8. Fylkeskommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 Ubegrenset Tomter, gard/skog, innskudd i boligstiftelser Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år: 20 år: 40 år: 50 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost , , , , ,51 Akkumulerte , , , , ,61 avskrivninger/nedskrivninger Tilgang i regnskapsåret , , , ,05 Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger i regnskapsåret Reverserte nedskrivninger , , , ,67 Bokført verdi , , , , ,23 Tilgang med 32,9 mill kr i Gruppe 0 Tomter mv gjelder anskaffelse av tomt til ny Hadeland videregående skole. Utgiften gjelder i det alt vesentlige kjøp av Håndverkergården AS og idrettsplass på Gran. 20

21 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Noten omfatter alle større pågående investeringsprosjekter; del 1 viser en totaloversikt og del 2 viser enkeltprosjekter som er vesentlige. Investeringsprosjektene går over flere år og det rapporteres med totalt medgått i forhold til prosjektets totale budsjettramme. Den siste kolonnen viser gjenstående investeringsbeløp eventuelt overskridelse/udekket i forhold til totale budsjettramme. Del 1 Totaloversikt Tekst Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Investeringer i nybygg ,00 og nyanlegg Finansiert ved Lån , ,00 Bruk av - likviditetsreserven Statstilskudd , ,00 Andre tilskudd , ,00 Egenkapital overført , ,00 fra driftsregnskapet Egenkapital fond , ,00 Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler/mottatte avdrag på utlån , ,00 Avvik investering / finansiering , ,00 Avvik investering / finansiering på 3,9 mill kr gjelder udekket ved nytt skolebygg Vinstra vdg skole 21

22 Del 2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Rehabilitering skolebygg, ny ped Investeringsutgifter samleprosjekt/ufordelt N-Gudbrandsdal vdg. skole N-Gudbrandsdal vdg. Skole, Hjerleid trearbeidsbygget Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Raufoss vdg skole Dokka vdg skole Lillehammer vdg skole, Rehabilitering Mesna Lillehammer vdg skole, integrasjon toppsystem Sum rehabiliteringsprosjekter vdg skoler Finansiert ved: Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler - Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2007 rehabilitering i skolebygg på 180 mill kr. Beløpet er senere prisjustert. Lillehammer og Raufoss videregående skoler er på det nærmeste ferdig, men Nord- Gudbrandsdal og Dokka videregående skoler vil også pågå i 2009 og

23 Prosjekt: Hadeland vdg skole - Nytt skoleanlegg Tidligere investert/finansiert Regnskap 2008 Totalt budsjett Gjenstående Investeringsutgifter Finansiert ved: Lån Statstilskudd - Andre tilskudd - Egenkapital overført - fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler - Avvik investering / finansiering (Udekket) eller udisponert Fylkestinget har i 2008 vedtatt utbygging av Hadeland videregående skole innenfor en ramme på 582 mill kr. Utgiftene i 2008 gjelder planlegging og anskaffelse av tomt. Selve bygginggen vil ikke starte før i NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler Oppland fylkeskommune har i 2008 plassert 100 mill kr ved anskaffelse av statskasseveksel pålydende 100 mill kr. med forfall I henhold til GKRS Notat Klassifiseringa av finansielle instrumenter som anleggs- eller omløpsmiddel av , vurderes ikke denne anskaffelsen å inngå i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, og således ikke å være et markedsbasert omløpsmiddel. Fylkeskommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til fylkeskommunens finansreglement. 23

24 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser Inntektsførte låneopptak som ennå ikke er utbetalt til fylkeskommunen ble til og regnskapsåret 2007 ført på egen memoriakonto , og framkom sammen med ubrukte lånemidler i balanseregnskapet (memoriakonto 291), Disse låneopptakene er vedtatt av fylkestinget. Praksis med inntektsføring av ikke opptatte lån har opphørt fra regnskapsåret Tekst Gjenværende løpetid Fylkeskommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende lån/kreditorer: Kommunalbanken fast rente 5 år 4,46 % Kommunalbanken, pt rente 5,15 % Utsatte låneopptak Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr , hvorav kr er ført som ekstraordinært avdrag i investeringsregnskapet. Videre er resten av utsatte låneopptak på kr utgiftsført som ekstraordinært avdrag i investeringsregnskapet med dekning av disposisjonsfond. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7, etter forenklet beregningsmetode, utgjør kr NOTE nr. 17 Avdrag på gjeld Inntektsførte lån pr forskottert av likviditetsbeh.(utsatte låneopptak) Lånegjeld pr Samlet beregningsgrunnlag for minimumsavdrag (KL 50 nr 7 a) Beregningen av minste tillatte avdrag i henhold til KL 50 nr 7 a bygger på forenklet metode, det vil si at gjelden fordeles på den enkelte avskrivningsgruppe, og ses opp mot veid levetid for den enkelte gruppe, (jfr note nr 13 som viser inndeling av avskrivningsgruppene). KRD har i brev gitt en presisering av metodene for beregning av minste tillatte avdrag. For 2008 ble gjennomsnittlig restlevetid, (beregnet etter forenklet metode) 22,2 år. Med et beregningsgrunnlag på 531,1 mill kr i samlet lånegjeld, blir minimumsavdraget 23,9 mill kr, avrundet til 24 mill kr. Ikke avskrivbare anleggsmidler, bl a tomter (bokført med 4,4 mill kr pr ) er ikke med beregningsgrunnlaget for anleggsmidler. Avdrag Budsjett Utgiftsførte avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Oppland fylkeskommune betaler avdrag i henhold til lovens krav til minste avdrag. 24

25 NOTE nr. 18 Likviditetsreserven avsetninger og bruk av avsetninger Kostra Likviditetsreserve art/balanse IB , ,19 Herav likviditetsreserve drift , ,33 Herav likviditetsreserve investering , ,14 Avsetninger likviditetsreserve drift ,00 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift ,16 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering ,54 Prinsippendringer ,51 UB , ,65 Herav likviditetsreserve drift ,79 Herav likviditetsreserve investering ,14 Oppland fylkeskommune har i tråd med vedtatt endring i regnskapsforskriftene i 2008, avsluttet likviditetsreserven i regnskapet for Alle transaksjoner vedrørende endring av regskapsprinsipp til og med 2007 er avsatt på egen balansekonto. Fylkestinget disponerte rest likviditetsreserve til dekning av ikke-opptatte lån, 28,6 mill kr, og til avsetning til disposisjonsfond, 34,4 mill kr. Konto for "Endring regnskapsprinsipp" i forbindelse med opphør av likviditetsreserven Tekst Feriepenger ,00 Påløpte renter ,00 Materialbeholdning ,48 Momskompensasjon ,00 Lærlingetilskudd ,03 Sum periodiseringsendringer ,51 25

26 Endring regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserven Tekst År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger ,94 Korrigert for feriepenger til sykehusene ,01 Feriepenger Sosialreform ,00 Påløpte renter ,00 Materialbeholdning ,48 Momskompensasjon ,00 Sum bokført mot likviditetsreserve , ,01 NOTE nr. 19 Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 56 55,5 54,4 Antall menn % andel menn 44 44,5 45,6 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 36,2 35,1 36,6 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 63,8 64,9 63,4 Fordeling heltid/deltid Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger, 50,5 51,2 56,5 ut fra totalt antall kvinner i OFK Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger, ut fra totalt antall menn i OFK 27,2 30,4 31,1 Med ledende stillinger menes rådmannsledelsen, fagenhetsledere, rektorer og andre skoleledere. Antall ansatte i deltidsstillinger omfatter også ansatte i 100 % som selv har ønsket å redusere sin stilling midlertidig p.g.a. omsorgsoppgaver. Heltidsansatte som er delvis sykmeldt telles også med. 26

27 NOTE nr. 20 Godtgjørelse til fylkesrådmann og fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 Lønn og annen godtgjørelse til fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 NOTE nr. 21 Revisjonshonorarer Betalt a konto for revisjon Beregnet revisjonshonorar Herav: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Andre oppgaver Kontrollutvalgets sekretariat I forvaltningsrevisjon er det i tillegg kjøpt tjenester fra eksterne leverandører for kr eks mva ( i 2007 kr eks mva) NOTE nr. 23 Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2008 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk ,53 Årets disponering av mindreforbruk ,53 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,30 Totalt mindreforbruk til disponering ,30 27

28 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investeringer. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2008 Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert ,84 Årets disponering ,84 Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering Egenbestemte noter NOTE nr. 26 Avskrivninger av kortsiktig fordringer Avskrivningene fordeler seg slik: Opplæring og kompetanseutvikling Andre Sum tap på fordringer Kr Avskrivningene gjelder krav som har vært til inkasso, krav i konkursbo eller krav som av andre grunner ikke kan inndrives. Avskrivningene fordeler seg på en rekke mindre krav. Avskrivninger dekkes av de enkeltes driftsrammer. 28

29 NOTE nr. 27 Fondsmidler Bundne fond 70,8 58,9 58,5 92,5 - Fritt Fram 0,0 0,0 0,0 15,0 - DA-midler 1,9 0,0 0,0 24,7 - Tippemidler 43,4 43,4 36,9 31,3 - Andre kulturmidler 17,2 11,8 14,4 16,2 - Kollektivtransport i distriktene 4,2 0,0 0,0 0,0 - Diverse 4,1 3,7 7,2 5,3 Ubundne investeringsfond 0,4 70,0 57,7 20,8 Disposisjonsfond generelt 109,5 156,0 118,8 43,6 - Momskomp. Investeringer 21,2 27,2 23,8 0,0 - Premieavvik pensjon 1) 28,8 44,4 39,3 29,2 - Generelt 22,0 40,3 34,1 0,0 - Politisk handlingsrom 3,0 7,3 7,2 6,5 - ENØK-fond 3,3 4,3 5,4 4,4 - Saldering år ,0 14,3 0,0 0,0 - Såkornfond 10,0 10,0 0,0 0,0 - Valdres Museum 6,5 5,0 1,0 0,0 - Distriktsmed. Senter Otta 7,5 0,0 0,0 0,0 - Diverse 7,1 3,2 8,0 3,5 Disposisjonsfond voksenopplæring 0,0 7,7 5,0 5,4 Disposisjonsfond investeringer 8,5 19,8 10,6 14,2 (Pågående investeringer) Disposisjonsfond i fbm overføringsordningen 84,7 83,8 89,1 103,1 Disposisjonsfond brukt til -40,0 nedbetaling av lån Sum fondsmidler 233,8 396,2 339,7 279,6 1) Brukt 30 mill kr til nedbetaling av lån 29

30 NOTE nr. 28 Rammeområder fordelt på ansvar 2008, netto utgift Regnskap Just. budsjett Avvik Disp.fond FR regional utvikling Kommunalteam Internajonalt team Fagenhet regional utvikling RAMME REG. UTVIKLING Større vedlikehold Fagenhet Opplæring Nord-Gudbrandsdal vgs Vinstra vgs Lillehammer vgs Mesna vgs Vargstad vgs Gausdal vgs Gjøvik vgs Fagskolen i Gjøvik Lena vgs Valle vgs Raufoss vgs Dokka vgs Hadeland vgs Valdres vgs Sum videdererående skoler Ringebu folkehøgskole Toten folkehøgskole Sum folkehøgskoler OPUS RAMME VDG OPPLÆRING Fagenhet samferdsel Kjørekontoret Innlandet RAMME SAMFERDSEL Regionvegsjefen RAMME FYLKESVEGER Fagenhet kulturvern Fagenhet kultur og idrett Fylkesbiblioteket Fylkesrådmannen 200 RAMME KULTUR

31 Regnskap Just. budsjett Avvik Disp.fond Tannhelsetjenesten RAMME TANNHELSE Politiske organer Kontrollutvalgets sekretariat RAMME POLITISK STYRING Fylkesrådmannen Regionteam Læringsteam Infoteam Fagenhet økonomi Fylkesarkivet Fagenhet IKT Fagnehet personal og lønn Fagenhet innkjøp og eiendom Fagenhet servicesenteret Fagenhet arkiv Kompetanse 100 RAMME ADMINISTRASJON ALLE RAMMER NOTE nr. 29 OPUS Korrigert disposisjonsfond OPUS Årets resultat (avvik netto driftsutg) Disposisjons fond Korr. for ikke avsluttede kurs Reelt disp.fond Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Lillehammer Gjøvik Toten Land Hadeland Valdres

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer