ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 BALANSEREGNSKAPET 5 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER 7 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 8 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 8 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 8 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 9 NOTE NR. 2 PENSJON 9 NOTE NR. 3 GARANTIER 12 NOTE NR. 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 13 NOTE NR. 6 FONDSMIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 14 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 16 GKRS-BESTEMTE NOTER 17 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 17 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET 18 NOTE NR. 12 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 19 NOTE NR. 13 ANLEGGSMIDLER 20 1

2 NOTE NR. 14 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 21 DEL 1 TOTALOVERSIKT 21 DEL 2 VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 22 NOTE NR. 15 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 23 NOTE NR. 16 GJELDSFORPLIKTELSER 24 NOTE NR. 17 AVDRAG PÅ GJELD 24 NOTE NR. 18 LIKVIDITETSRESERVEN AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 25 NOTE NR. 19 ÅRSVERK 26 NOTE NR. 20 GODTGJØRELSE TIL FYLKESRÅDMANN OG FYLKESORDFØRER 27 NOTE NR. 21 REVISJONSHONORARER 27 NOTE NR. 23 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK/MERFORBRUK 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. 27 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INVESTERINGER. 28 EGENBESTEMTE NOTER 28 NOTE NR. 26 AVSKRIVNINGER AV KORTSIKTIG FORDRINGER 28 NOTE NR. 27 FONDSMIDLER 29 NOTE NR. 28 RAMMEOMRÅDER FORDELT PÅ ANSVAR 2008, NETTO UTGIFT 30 NOTE NR. 29 OPUS KORRIGERT DISPOSISJONSFOND

3 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 4 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov.og andre finansutg Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskaps messig merforbr 13 Til ubudne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm mindrefor Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 1A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling 28, Samferdsel Fylkesveger Kultur, bibliotek og kulturvern Administrasjon og fellesutgifter** Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap* SUM FORDELT *Avstemning intern/ekstern regnskap: Større utstyr ført på virksomhetene Momsutgifter større utstyr Netto avsetninger til bundne fond på virksomhetene Interne føringer Renter ført på virksomhetene ** I 2008 omfatter Administrasjon og fellesutgifter premieavvik på 14,4 mill kr, som er inntektsført. Dette er ikke budsjettert. Tilsvarende beløp av avsatt under linje 13 overfor. 3

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån, låneomkostninger og forsk Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET UDISPONERT REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 2A) Tannhelse Regional omstilling/nyskaping Opplæring og kompetanseutvikling Samferdsel Fylkesveger Kultur Administrasjon og fellesutgifter Politisk styring Avstemning intern/ekstern regnskap SUM FORDELT

5 BALANSEREGNSKAPET i 1000 kr Note REGNSKAP %-andel REGNSKAP %-andel EIENDELER Anleggsmidler Kap. 2.2 (A) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 5, Pensjonsmidler Omløpsmidler kap 2.1 (B) Kortsiktige fordringer 15, Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital kap 2.5 (C) 6, Disposisjonsfond 6, Bundne driftsfond 6, Ubundne investeringsfond 6, Bundne investeringsfond 6, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investeri Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD (D) Langsiktig gjeld kap Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI (E) Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt 0 0 Andre dir. og indir. Skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter 19, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, porovisjoner, og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (G=E-F) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindre forbruk

7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N+L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 0 0 Bruk av tidligere års udisponert Overføring fra driftsregnskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) Udekket Udisponert -240 OPPLAND FYLKESKOMMUNE 31.desember 2008 Lillehammer, den februar 2009 Bernt M. Tordhol Fylkesrådmann Egil Brenner Fagsjef for regnskap 7

8 Forskriftsbestemte noter NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) SUM(900:929) , , , , , ,05 Sum anskaffelse av midler S , ,73 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM(010:285;300:480) , ,38 SUM((500:529) , ,89 Sum anvendelse av midler T , ,65 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,08 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,90 Endring i arbeidskapital V , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra

9 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,72 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,00 Endring betalingsmidler , ,83 Endring omløpsmidler , ,11 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,87 Premieavvik , ,00 Endring kortsiktig gjeld , ,31 Endring arbeidskapital , ,98 Differansen mellom del 1 og del 2: kr skyldes endring i regnskapsprinsipp vedr. lærlingetilskudd ført i KRD har fastsatt endring av regnskapsforskriften om avvikling av likviditetsreserven med virkning fra NOTE nr. 2 Pensjon Oppland fylkeskommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Alle tall og andre opplysninger nedenfor bygger på aktuarberegninger som er tilsendt fra KLP og SPK. (alle beløp i hele tusen kr.). I sak 45/03 vedtok Oppland fylkesting at årets premieavvik skal føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jfr 13-4 nr D i Årsregnskapsforskriften). Videre skal årets premieavvik avsettes/brukes (positivt/negativt premieavvik) til disposisjonsfond samme år som det oppstår. De årlige amortiseringene av premieavvikene skal også føres mot disposisjonsfondet. 9

10 SPK KLP Sum Sum PENSJONSKOSTNADER (F 13-1 c og 13-3 a) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK (F 13-1 d og 13-4 a,b) Innbetalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Oppland fylkeskommune har valgt 15 års amortiseringstid: AMORTISERING AV PREMIEAVVIK (F 13-1 e og 13-4 c,d,e) Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Akkumulert premieavvik Arbeidgiveravgift av årets premieavviket Arbeidgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravg av premieavvik Sum akk premieavvik og akk arbg.avg =Dispfond S PENSJONSFORPLIKTELSE (F 13-1 a,e og 13-2 c,d) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

11 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB ESTIMAT2008 SPK KLP SUM Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat i år Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB ESTIMAT 2008 Brutto pensjonsmidler IB estimat full amortisering Gjenstående amortisering IB pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat i år Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK (F 13-3 c og d) Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB

12 SPK KLP MEDLEMSSTATUS 2008 Antall aktive 775 Antall oppsatte 409 Antall pensjoner 749 Gj snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj snitts alder, aktive 48,63 Gj snitts tjenestetid, aktive 10,39 BEREGNINGSFORUTSETNINGER( F 13-5) Diskonteringsrente 6,00% 6,00% Forventet lønnsvekst 4,23% 4,23% Forventet G-regulering 4,23% 4,23% Forventet avkastning 6,35% 7,00% Uttaksandel AFP i %: Fra 62 år, SPK 40% Fra 62 år, KLP Sykepleiere 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 65 års aldersgrense 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 70 års aldersgrense 45% Frivillig avgang (turnover) SPK KLP Fellesord KLP Sykepeiere Under 20 år 3% 20% 20% år 3% 15% 8% år 3% 10% 6% 25-29år 3% 10% 6% 30-39år 3% 7,5% 4%-0,4% år 3% 5% 4%-0,2% år 3% 5% 1%-0,1% år 3% 2% 0% Over 55 år 0% 0% 0% NOTE nr. 3 Garantier Fylkeskommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Fylkeskommunen gir garantier som simpel kausjon. Garantier gitt av fylkeskommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Oppland Bompengeselskap AS Hadelandsvegen AS Gausdalsvegen AS Sum garantier

13 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel A/S Kirkegt ,00 % KLP Egenkapitaltilskudd Innlandet Revisjon IKS ,00 % Totenprodukter AS ,61 % Lillehammer produkter AS ,74 % Hadelandprodukter AS ,90 % Gudbrandsdal Industrier AS ,00 % Otta Skysstasjon AS ,00 % Fagernes Skysstasjon AS ,00 % Hadelandsvegen AS ,00 % Lillehammer kunnskapspark AS ,00 % Gjøvik kunnskapspark AS ,10 % Gjøvik kunnskapspark AS (GTF) ,90 % Oppland Bompengeselskap AS ,00 % Film 3 AS ,40 % Valdres Kompetansevekst AS ,50 % Østnorsk filmsenter AS ,00 % KUF Innlandet AS ,36 % Oppland Fylkeskraft AS ,00 % Opplandske Dampskipsselskap AS ,40 % Flytrafikk Valdres AS ,00 % Gudbrandsdal Lufthavn ,06 % Storhove Gardsbruk. Bruvoll Sag og Høvleri Storhove Gardsbruk. Fåberg Østsides jakt- og fiskef Storhove Gardsbr. Lågen Fiskeelv Sone Storhove Gardsbruk. Mjøsen skog BA Valle vgs. Gardsbr. Norske Potetindistrier Valle vgs. Gardsbr. Honningsentralen Valle vgs. Gardsbr. Gartnerhallen Valle vgs. Gardsbr. L.O.G Valle vgs. Gardsbr. Hed-Opp Valle vgs. Gardsbr. Rausteinshytta Valle vgs. Gardsbr. A/S Fellesmeieriet Valle vgs. Gardsbr. Felleskj. Østlandet Biblioteksentralen A/L Valdres Næringshage AS ,70 % Hafjell-Kvitfjell Alpin AS ,39 % 13

14 Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel Sikon Øst ASA ,20 % Opplandsiva AS ,00 % Gausdalsvegen AS ,00 % Energiråd Innlandet AS ,00% Hafjell Holding AS ,33% Investert beløp: viser historisk kostpris for investeringen. Endr. fra forrige år: viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Eierandel: viser kommunens eierandel i selskapet. NOTE nr. 6 Fondsmidler avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond SUM(530:560) , ,07 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,99 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,08 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/ balanse IB , ,06 Avsetninger driftsregnskapet , ,73 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,20 UB , ,59 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 14

15 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Overskudd FT-sak 04/08 Mindreforbruk enhetene Regnskapsavslutningen Premieavvik inkl arbeidsgiveravg Regnskapsavslutningen Øremerket tilskudd distriktsmedisinsk senter Otta, bufferfond samferdsel Regnskapsavslutningen Overføring av likv.reserven til fond FT-sak 04/08 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB , ,66 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger , ,88 UB , ,08 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av fylkestinget. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Kollektivtransport i dristriktene (KID) Regnskapsavslutningen Kulturområdet Regnskapsavslutningen DA milder rest-beløp Regnskapsavslutningen Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,65 Avsetninger , ,50 Bruk av avsetninger , ,00 UB , ,15 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til investeringsformål. 15

16 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB , ,29 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,78 UB , ,51 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. NOTE nr. 7 Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) KAPITALKONTO Balanse (kapital) ,17 Debetposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,92 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på utlånte egne midler ,01 Kreditposteringer i året: Aktivering av fast eiendom og anlegg ,98 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,39 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån egne midler Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån ,14 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Pensjonsmidler (debiteringer under AM) , Balanse Kapitalkonto ,75 SUM , ,68 16

17 GKRS-bestemte noter NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Inntektsførte låneopptak som ennå ikke er utbetalt til fylkeskommunen, er til og med 2007 også ført på egen memoriapost, men da med motsatt fortegn enn for ubrukte lånemidler. Denne praksisen er opphørt fra og med I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre fylkeskommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres under anleggsmidler i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 17

18 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Mva-plikt og mva-kompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet krever fylkeskommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Organisering av fylkeskommunens virksomhet 1. Fylkeskommunens organisering (se organisasjonskart for 2008). 2. Oppland Fylkeskommune bygger sin arbeidsgiverpolitikk på følgende hovedprinsipper: Verdi- og rammestyring Helhetsperspektiv Lærende organisasjon Kvalitet Oppland Fylkeskommune har vedtatt eget delegasjonsreglement som innebærer stor grad av delegering med dessentral beslutningsmyndighet og fullført saksbehandling. 3. Oppland Fylkeskommune ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, som er fylkeskommunens revisor. Det er inngått en treårig oppdragsavtale for perioden til , som er videreført for

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer