Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013"

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013

2 ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 BALANSEREGNSKAPET 6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER 8 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 9 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 9 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 9 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 9 NOTE NR. 2 PENSJON 10 NOTE NR. 3 GARANTIER 13 NOTE NR. 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 14 NOTE NR. 6 FONDSMIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 15 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 18 GKRS-BESTEMTE NOTER 19 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 19 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET 20 NOTE NR. 12 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 21 2

3 NOTE NR. 13 ANLEGGSMIDLER 21 NOTE NR. 14 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 23 DEL 1 TOTALOVERSIKT 23 DEL 2 VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 24 NOTE NR. 15 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 25 NOTE NR. 16 GJELDSFORPLIKTELSER 26 NOTE NR. 17 AVDRAG PÅ GJELD 26 NOTE NR. 18 KONTO FOR "ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP" 27 NOTE NR. 19 ÅRSVERK 27 NOTE NR. 20 GODTGJØRELSE TIL FYLKESRÅDMANN OG FYLKESORDFØRER 28 NOTE NR. 21 REVISJONSHONORARER 28 NOTE NR. 22 FORHOLD MED BETINGET UTFALL 29 NOTE NR. 23 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK/MERFORBRUK 30 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. 30 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER. 30 EGENBESTEMTE NOTER 31 NOTE NR. 26 AVSKRIVNINGER AV KORTSIKTIG FORDRINGER 31 NOTE NR. 27 FONDSMIDLER 32 NOTE NR. 28 DISPOSISJONSFOND PR. RAMMEOMRÅDE AVSATT AV UNDERORDNET ORGAN 33 NOTE NR. 29 FOLKEHØGSKOLER 33 INVESTERINGSPROSJEKTER TOTALOVERSIKT SPESIFIKASJON AV BALANSEN VEDR. UTSTYR, MASKINER, BYGG OG ANLEGG 40 DRIFTSREGNSKAP PR ANSVARSOMRÅDE 49 INVESTERINGSREGNSKAP - ÅRETS INVESTERINGER 61 DETALJERT BALANSEREGNSKAP 79 3

4 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 1A) Tannhelse Regionale omstilling og nyskaping Videregående opplæring 28, Kollektivtransport Fylkesveger Kultur Kulturarv Administrasjon og fellesfunksjoner Politisk styring Sentrale poster Avstemning intern/ekstern regnskap* SUM FORDELT *Avstemning intern/ekstern regnskap: Større utstyr ført på virksomhetene Momsutgifter større utstyr Interne føringer Renter ført på virksomhetene

5 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån og kjøp av aksjer Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET UDISPONERT REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 2A) Tannhelse Opplæring - Hadeland vgs, nytt skoleanlegg Rehabilitering skolebygg Kollektivtransport Randsfjordferga Fylkesveger Fylkesbiblioteket Fellesutgifter og administrasjon - ENØK-tiltak IKT-utstyr/systemer Regionale tiltak (kjøp og salg av eiendommer) Kjøp av aksjer Kjøp av fast eiendom Fylkesarkivet Større utstyr Avstemning intern/ekstern regnskap SUM FORDELT 14,

6 BALANSEREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP 2013 %-andel REGNSKAP 2012 %- andel EIENDELER Anleggsmidler kap. 2.2 (A) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler kap. 2.1 (B) Kortsiktige fordringer 15, Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital kap. 2.5 (C) 6, Disposisjonsfond 6, Bundne driftsfond 6, Ubundne investeringsfond 6, Bundne investeringsfond 6, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD (D) Langsiktig gjeld kap Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld kap Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI (E) Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt 0 0 Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter 19, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner, og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (G=E-F) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindreforbruk

8 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføring med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak -9 0 SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 14 Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter 0 0 Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N+L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Overføringer fra driftsregnskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) Udekket Udisponert 0 0 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Lillehammer, den desember februar 2014 Rasmus Olav Vigrestad Fylkesrådmann Aud-Unni Kvalen Regnskapssjef 8

9 Forskriftsbestemte noter NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler KOSTRA-art Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670;700:780;800:895) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670;700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,99 Sum anskaffelse av midler S , ,60 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,91 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,88 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM((500:529) , ,68 Sum anvendelse av midler T , ,47 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,13 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,00 Endring i arbeidskapital V , ,13 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,50 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,70 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,44 Endring omløpsmidler , ,64 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,24 Premieavvik , ,73 Endring arbeidskapital , ,13 9

10 NOTE nr. 2 Pensjon Oppland fylkeskommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden. For AFP har fylkeskommunen valgt 50 % utjevning og 50 % selvrisiko. For AFP har fylkeskommunen valgt 100 % utjevning. Alle tall og andre opplysninger nedenfor bygger på aktuarberegninger som er tilsendt fra KLP og SPK. (alle beløp i hele tusen kr.). I sak 45/03 vedtok Oppland fylkesting at årets premieavvik skal føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jfr nr D i Årsregnskapsforskriften). Videre skal årets premieavvik i henhold til nevnte sak avsettes/brukes (positivt/negativt premieavvik) til disposisjonsfond samme år som det oppstår, og de årlige amortiseringene av premieavvikene føres mot disposisjonsfondet. Årsregnskapsforskriften er endret. For premieavvik oppstått i 2011 og senere skal fordelingen foretas med 1/10. Premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fortsatt fordeles med 1/15. Det er i 2013 overført kr fra premiefond KLP. Beløpet er benyttet til reduksjon av premieinnbetaling. Innestående på premiefondet pr er kr

11 SPK KLP SUM SUM PENSJONSKOSTNADER (F 13-1 c og 13-3 a) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Avregning fra tidligere år Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK (F 13-1 d og 13-4 a,b) Innbetalt premie (inkl. administrasjon) Avregning fra tidligere år Administrasjonskostnad Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Oppland fylkeskommune har valgt 15 års(t.o.m. 2010) og 10 års (f.o.m. 2011) amortiseringstid: 15//10 15//10 15//10 15//10 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK (F 13-1 e og 13-4 c, d, e) Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum akk premieavvik og akk arbg.avg =Dispfond S PENSJONSFORPLIKTELSE (F 13-1 a,e og 13-2 c,d) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

12 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB ESTIMAT 2013 SPK KLP SUM Brutto pensjonsforpliktelse estimat Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Estimatavvik forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse estimat i år SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB ESTIMAT 2012 Brutto pensjonsmidler estimat Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetalinger Forventet avkastning Estimatavvik pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler estimat i år MEDLEMSSTATUS KLP 2013 Antall aktive 813 Antall oppsatte 1150 Antall pensjoner 807 Gj snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj snitts alder, aktive 48,10 Gj snitts tjenestetid, aktive 10,18 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER( F 13-5) SPK KLP SPK KLP Årlig avkastning (i %) 4,85% 5,50% 4,35% 5,00% Diskonteringsrente (i %) 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% Årlig lønnsvekst (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Forholdstallet fra KRD (i%) 1,30% 1,10% Uttaksandel AFP i %: SPK KLP Fra 62 år, SPK 40% Fra 62 år, KLP Sykepleiere 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 65 års aldersgrense 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 70 års aldersgrense 45% 12

13 Frivillig avgang (turnover) SPK KLP KLP Fellesord Sykepleiere Under 20 år 3% 20% 20% år 3% 15% 8% år 3% 10% 6% 26-29år 3% 10% 6%-0,4% 30-39år 3% 7,5% 4%-0,2% år 3% 5% 4%-0,2% år 3% 5% 1%-0,1% år 3% 2% år 3% 0 0 Over 57 år NOTE nr. 3 Garantier Fylkeskommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, sist endret 26. juni Fylkeskommunen har gitt følgende garantier som selvskyldnerkausjon. Garantier gitt av fylkeskommunen Garanti gitt til Garantibeløp Gjeldende pr Garantien utløper Gausdalsvegen AS E6 Oppland AS E16 Oppland AS FV34 Oppland AS E6 Ringebu-Otta AS R4 Oppland AS FV33 Oppland AS Sum garantier

14 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler Selskapets navn Investert beløp 14 Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel A/S Kirkegt ,00 % KLP Egenkapitaltilskudd Innlandet Revisjon IKS ,00 % Topro AS ,33 % Lipro AS ,6 % Hadelandprodukter AS ,90 % Gudbrandsdal Industrier AS ,19% Otta Skysstasjon AS ,00 % Fagernes Skysstasjon AS ,33 % Hadelandsvegen AS ,00 % Film 3 AS ,70 % Valdres Kompetansevekst AS ,5% Østnorsk filmsenter AS ,00 % Oppland Fylkeskraft AS ,00 % Opplandske Dampskipsselskap AS ,40 % Storhove Gardsbruk. Gausdal Bruvoll BA Storhove Gardsbruk. Fåberg Østsides jakt- Storhove og fiskef. Gardsbruk. Lågen Fiskeelv Sone 1 Storhove Gardsbruk. Mjøsen skog BA Valle vgs. Gardsbruk. Honningsentralen Valle vgs. Gardsbruk. Bama Gruppen AS Valle vgs. Gardsbruk. Nortura BA Valle vgs. Gardsbruk. Rausteinshytta Valle vgs. Gardsbruk. Tine SA Valle vgs. Gardsbruk. Felleskjøpet Agri SA Valle vgs. Gardsbruk. Mat fra Toten SA Valle vgs. Gardsbruk. Norsvin SA Biblioteksentralen A/L Valdres Næringshage AS ,70 % Hafjell-Kvitfjell Alpin AS ,6 % Energiråd Innlandet AS ,00 % Lean Lab. Norge AS ,63 % Teater Innlandet AS ,00 % Engeland Borettslag Innovasjon Norge ,58 % Østlandsforskning ,05 % Klimapark 2469 AS ,00 % Komm-In AS ,75% Interopabilitetstjenester ,67 %

15 Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel Vegfinans AS ,67 % Investert beløp: Endringer fra forrige år: Eierandel: Viser historisk kostpris for investeringen. Viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Viser fylkeskommunens eierandel i selskapet. NOTE nr. 6 Fondsmidler avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Kostra-art SUM(530:550)+ Avsetninger til fond Bruk av avsetninger SUM(930:958) Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/ balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 15

16 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Overskudd FT-17/13 Klimapark FT-17/13 Finansiering investeringer FT-17/13 Premieavviksfond FT-17/13 Premieavviksfond Regnskapsavslutning ENØK-fond Regnskapsavslutning Politisk handlingsrom/ny politikkutforming Regnskapsavslutning Vesentlige bruk av avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Kjøp av aksjer AS Kirkegaten FT-10/13 Forliksavtale Veidekke entreprenør AS FT-53/13 Overf. disp fond Kulturarv og Hadeland vgs FT-58/13 Finansiering av investeringer FT-17/13 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av fylkestinget. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Sti og merkeprosjekt Regnskapsavslutning NY GIV Overgangsprosjekt Regnskapsavslutning Spillemidler Regnskapsavslutning Faste kulturminner Regnskapsavslutning RULL Regnskapsavslutning Vesentlige bruk av avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato KID Oppland Regnskapsavslutning 16

17 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investeringsfond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Skredsikringsmidler Fylkesveg Regnskapsavslutning 17

18 NOTE nr. 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og 0 andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Utlån formidlings/startlån 0 Avdrag på formidlings/startlån 0 Utlån sosial lån 0 Avdrag på sosial lån 0 Utlån egne midler Avdrag på utlånte egne midler Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Urealisert kursgevinst Bruk av midler fra eksterne lån utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Aga pensjonsforpliktelse Reversering nedskriving av fast eiendom 0 Reversering nedskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler Balanse Kapitalkonto SUM

19 GKRS-bestemte noter NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memorialpost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre fylkeskommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres under anleggsmidler i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 19

20 Mva-plikt og mva-kompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet krever fylkeskommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Organisering av fylkeskommunens virksomhet 1. Fylkeskommunens organisering. 2. Oppland fylkeskommune følger organisasjonspolitikk som bygger på følgende hovedprinsipper: Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og etikk Lærende organisasjon Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Oppland fylkeskommune har vedtatt eget delegasjonsreglement som innebærer stor grad av delegering med desentral beslutningsmyndighet og fullført saksbehandling. 3. Oppland Fylkeskommune ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, som er fylkeskommunens revisor. Det er inngått en treårig oppdragsavtale for perioden til , som senere er videreført med egne tilleggsavtaler for hvert enkelt år. Administrativ utviklingsorganisasjon 20

21 NOTE nr. 12 Vesentlige transaksjoner Aksjer i A/S Kirkegata 74 Oppland fylkeskommunes eierandel i A/S Kirkegata 74 er økt fa 50% til 100%. Kjøpesum kr Overtakelse av ansvarlig lån « Renter « Sum kr Salg av Gran skole Gran videregående skole er solgt i Salgssummen kr er i.h.t budsjettet benyttet til finansiering i investeringsregnskapet. Flomskader på fylkesveiene Det er mottatt kr ,- i skjønnsmidler fra staten etter flomskader. Beløpet er inntektsført og benyttet til utbedringer etter flommen. NOTE nr. 13 Anleggsmidler Oversikten omfatter faste eiendommer og anlegg samt utstyr, maskiner og transportmidler (kap ). I forbindelse med forvaltningsreformen overtok Oppland fylkeskommune den 1. januar 2010 fra staten 940 km veg med tilhørende anlegg. Etter anbefaling fra Foreningen for god kommunal regnskapskikk GKRS (brev av 17. desember 2010) er de overførte vegene i fylkeskommunens balanse aktivert uten verdsettelse, dvs. til kr 0,-. Fylkeskommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens 8. Fylkeskommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 Ubegrenset Tomter, gard/skog Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år: 20 år: 40 år: 50 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende 21

22 Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger/ nedskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger i regnskapsåret Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Avgang i året gjelder salg av Gran videregående skole kr samt en bil kr Nedskrivninger består av: Feil avskrevet tidligere år Rest bokført verdi solgt bil Rest bokført verdi Gran videregående skole Endring balanse ved justering momskompensasjon Sum nedskrivninger

23 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Noten omfatter alle pågående investeringsprosjekter i Del 1 viser en totaloversikt og del 2 viser enkeltprosjekter som er vesentlige. Del 1 Totaloversikt Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik regnskapsåret 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og kjøp av aksjer Avsetninger FINANSIERINGSBEHOV Finansiert ved: Bruk av driftsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av lån Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Salg av aksjer og andeler 0 Salg av fast eiendom Overf. fra andre 0 Overf. fra Staten 0 Tilskudd Andre inntekter Bruk av overskudd 0 (Udekket) eller udisponert Investeringsutgifter utover budsjett 152,5 mill Finansiert ved inntekter utover busjett: Strykning av budsjettert avsetning 1,8 mill Salg fast eiendom 0,5 mill Salg tomt Hadeland vgs. 0,2 mill Tilskudd/refusjoner rehabilitering skolebygg 2,5 mill Fylkesveg 79,6 mill 82,8 mill Udekkede investeringer ,7 mill 23

24 Del 2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Rehabilitering av skolebygg 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Nord-Gudbr.dal Rehab Gausdal vgs Rehab Fagskolen rehabilitering Nord-Gudbr.dal Klima og Energilab Nord-Gudbr.dal skjerm.bygg Effektiviseringstiltak Fagskolen P-plass/bussoppstilling Gausdal vgs Valdres vgs inneklima Utbedringstiltak universell utforming Valle vgs. Utbygging og rehabilitering EPC Energisparekontrakt i OFK Nord-Gudbr.dal vgs avd Lom - inv. Og utstyr Lillehammerregionen vgs Vargstad vgs rehab Vinstra vgs rehab Bussgarasje Gjøvik vgs Miljøhus Dokka vgs NGVGS - Lydisolering teorirom Sum Felles finansiering lån/fond/driftsmidler (Udekket) eller udisponert Rehabilitering av skolebygg har i 2013 en besparelse på 1,6 mill 24

25 Prosjekt: Hadeland vgs - Nytt skoleanlegg 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Investeringsutgifter Finansiert ved: Refusjon fra andre Felles finansiering lån, fond, driftsmidler (Udekket) Hadeland vgs hadde en besparelse i forhold til budsjett på 0,7 mill. Veginvesteringer 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Investeringsutgifter Finansiert ved: Felles finansiering lån, fond, driftsmidler Refusjoner (Udekket) Veginvesteringene var netto 79,0 mill høyere enn budsjettert i Kr. 28,4 mill av kostnadsoverskridelsen gjelder Oppland fylkeskommunes andel av kostnadsoverskridelse på Rv 254. Beløpet er i h.t. fylkesutvalgssak forskuttert av bompengeselskapet E6 Oppland AS. Beløpet er postert som kortsiktig gjeld, og skal tilbakebetales til bompengeselskapet i Merforbruk øvrige fylkesveginvesteringer er kr. 50,6 mill. NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler Oppland fylkeskommune har i 2013 ikke hatt plasseringer i markedet utenom bankinnskudd. Fylkeskommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til fylkeskommunens finansreglement. 25

26 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser Gjenværende løpetid Fylkeskommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende lån/kreditorer: Kommunalbanken fast rente 10 år fra ,05 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Kommunalbanken. p.t. rente 2,25% Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Innfridd Kommunal pensjonskasse p.t. rente 2,80 % v/refinansiering Årets låneopptak kr i Kommunalbanken inkluderer refinansiering av lån i Kommunal pensjonskasse kr NOTE nr. 17 Avdrag på gjeld Lånegjeld , beregningsgrunnlag for minimumsavdrag, KL 50 nr 7a: Beregningen av minste tillatte avdrag i henhold til KL 50 nr 7 a bygger på forenklet metode, det vil si at gjelden fordeles på den enkelte avskrivningsgruppe, og ses opp mot veid levetid for den enkelte gruppe, (jfr note nr 13 som viser inndeling av avskrivningsgruppene). KRD har i brev gitt en presisering av metodene for beregning av minste tillatte avdrag. For 2013 ble gjennomsnittlig restlevetid, (beregnet etter forenklet metode) 25,6 år Med et beregningsgrunnlag på 1 262,85 mill kr i samlet lånegjeld, blir minimumsavdraget kr 49,3 mill. Ikke avskrivbare anleggsmidler, bl a tomter (bokført med 73,4 mill kr pr ) er ikke med i beregningsgrunnlaget for anleggsmidler. Avdrag Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Utgiftsførte avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Det er i regnskapsåret betalt og utgiftsført avdrag med kr. 83 mill, som er i henhold til betalingsplan. Betalt avdrag tilfredsstiller kommunelovens minimumskrav. 26

27 NOTE nr. 18 Konto for "Endring regnskapsprinsipp" Oppland fylkeskommune har i tråd med vedtatt endring i regnskapsforskriftene i 2008, avsluttet likviditetsreserven i regnskapet for Alle transaksjoner vedrørende endring av regnskapsprinsipp til og med 2007 er avsatt på egen balansekonto. Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK ( investering) 25981: Feriepenger, ,00 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 25982: Påløpte renter, ,00 Materialbeholdning, ,48 Momskompensasjon, ,00 Lærlingtilskudd, ,03 SUM ,51 Sum periodiseringsendringer ,51 NOTE nr. 19 Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 58,3 57,0 56,7 Antall menn % andel menn 41,7 43,0 43,3 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 46,0 43,0 41,9 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 54 57,0 58, Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger, ut fra totalt antall kvinner i OFK 49,5 49,7 53,1 Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger, ut fra totalt antall menn i OFK 31,5 30,1 33,6 Ledende stillinger omfatter rådmannsledelsen, fagenhetsledere og skoleledere (rektorer, ass. rektor, nestleder og avdelingsledere). Antall ansatte i deltidsstillinger omfatter også ansatte i 100 % som selv har ønsket å redusere sin stilling midlertidig p.g.a. omsorgsoppgaver. 27

28 NOTE nr. 20 Godtgjørelse til fylkesrådmann og fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann * Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 Godtgjørelse til fylkesordfører ** Godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) *Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann Etterbetaling for Diff. feriepenger (2012 kun opptjent ) **inkl. fri bolig kr NOTE nr. 21 Revisjonshonorarer Betalt a konto for revisjon Beregnet revisjonshonorar Herav: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Andre oppgaver Kontrollutvalgets sekretariat

29 NOTE nr. 22 Forhold med betinget utfall Merverdiavgift på tjenesteimport Skatteetaten hadde i 2011 en avgrenset kontroll vedr. beregning av merverdiavgift på tjenesteimport for tidsrommet , og de varslet om etterberegning av utgående merverdiavgift på kr Skatteetaten har tidligere godkjent motregning mot beregnet momskompensasjon på tilsvarende beløp. Det ble beregnet renter med kr ,- av den etterberegnede merverdiavgiften. Rentene ble betalt i Det ble søkt om ettergivelse, det medførte at 90% av det beregnede rentebeløpet, kr ,- ble ettergitt. Beløpet er tatt til inntekt i driftsregnskapet for Justeringsmoms Fylkeskommunen har krav på momskompensasjon for investeringer i fast eiendom til eget bruk. Ved utleie til andre faller krav om momskompensasjon bort. Eventuell merverdiavgift som er krevd kompensert etter momskompensasjonsloven må justeres for den utleide delen dersom endring i bruken skjer i løpet av de 10 første år etter at eiendommen er tatt i bruk. Dersom utleier er registrert i merverdiavgiftsregisteret for utleien, gir det rett til fradragsføring av merverdiavgift. Kultursalen ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole leies ut til Sel kommune. Det er foretatt en beregning for krevd momskompensasjon som må justeres. Gjenstående grunnlag for justering pr er kr Ved nåværende bruk er årlig justering beregnet til ,-. Siden det gis tilsvarende fradrag i merverdiavgift, vil det med nåværende bruk ikke ha noen økonomisk virking for fylkeskommunen. Anbud Hadeland videregående skole I forbindelse med anbudskonkurransen om bygging av Hadeland videregående skole, fremmet Veidekke Entrepenør AS erstatningskrav overfor Oppland fylkeskommune. Det var ved regnskapsavleggelsen 2012 usikkerhet om dette ville få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Det er i 2013 inngått avtale om forlik. Veidekke Entreprenør AS har i hovedsak fått dekket sine utgifter ved å ha deltatt i konkurransen. Erstatningsbeløpet, kr ,- er finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 29

30 NOTE nr. 23 Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Mindreforbruket i driftsregnskapet fordeler seg slik (tusen kr) Skatteinntekter Statlige tilskudd Momskompensasjon Netto renter Diverse -466 Sum mindreforbruk drift SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking Udekket i investeringsregnskapet fordeler seg slik (tusen kr) Netto overskridelse veg Mindreforbruk øvrige investeringer Ikke budsjetterte inntekter Strøket avsetning vedr. salg eiendom Sum udekket investering

31 Egenbestemte noter NOTE nr. 26 Avskrivninger av kortsiktig fordringer Avskrivningene fordeler seg slik: Fagenhet videregående opplæring Videregående skoler Folkehøyskoler Karrieresentrene Tannhelse Andre Sum tap på fordringer Avskrivningene gjelder krav som har vært til inkasso, krav i konkursbo eller krav som av andre grunner ikke kan inndrives. Avskrivningene fordeler seg på en rekke mindre krav. Avskrivninger dekkes av de enkeltes driftsrammer. 31

32 NOTE nr. 27 Fondsmidler FONDSMIDLER Tall i mill kr Bundne fond 104,6 95,9 88,9 66,6 - DA-midler 0,0 0,7 1,6 1,4 - Spillemidler 38,8 37,4 37,2 30,3 - Bredbåndsmidler 18,5 14,4 14,0 0,0 - Kulturmidler 20,2 18,9 15,6 19,8 - Kollektivtransport i distriktene 6,6 8,0 2,2 5,5 - Videregående opplæring 11,0 10,9 9,0 2,7 - Diverse 9,5 5,6 9,3 6,9 Ubundne investeringsfond 1) 26,6 26,6 0,5 0,7 Bundne investeringsfond 0,0 31,9 0,0 0,0 Disposisjonsfond generelt 183,1 173,9 179,6 161,8 - Momskomp. Investeringer 2) 0,0 0,0 26,7 26,7 - Premieavvik pensjon 137,6 104,5 81,0 71,0 - Generelt 2) 10,9 40,9 0,2 0,1 - Politisk handlingsrom/ny politikkutforming 6,7 0,8 3,1 4,0 - Livsfasetiltak/overtallighet 5,2 5,2 7,2 6,5 - ENØK-fond 11,7 8,2 5,3 8,0 - Saldering år ) 0,0 0,0 4,6 4,6 - Såkornfond 0,0 3,3 10,0 10,0 - Distriktsmed. Senter Otta 0,0 0,0 0,0 7,5 - Gjendeosen - nytt servicebygg 3) 10,0 10,0 10,0 10,0 - Rentesikringsfond 2) 0,0 0,0 12,0 0,0 - Restlikviditetsreserven 2) 0,0 0,0 14,7 6,8 - Teater innlandet - disp av overskudd 0,0 0,0 3,9 6,0 - Diverse 1,0 1,0 0,9 0,6 Disposisjonsfond investeringer 2,9 2,7 2,5 4,5 (Pågående investeringer) Disposisjonsfond i fbm overføringsordningen 127,9 121,4 111,6 130,5 Disposisjonsfond brukt til nedbetaling av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum fondsmidler 445,1 452,4 383,1 364,1 1) 26 mill kr tilbakebetalte midler fra KUF-fond i 2012 FT-90 /12 2) Diverse fond overført til Generelt disp. fond i 2012 FT-38/12. 3) 10 mill kr avsatt i 2009 av Regionalenhetens driftsramme FU-82/09. 32

33 NOTE nr. 28 Disposisjonsfond pr. rammeområde avsatt av underordnet organ Tall i 1000 kr Disp.fond Bruk Avsetning Disp.fond 2013 før avsetning Tannhelse Regional omstilling/nyskaping og bibliotek Opplæring og kompetanseutvikling Kollektivtransport Fylkesveger Kultur Kulturarv Administrasjon og fellesutgifter Politisk styring 1) Pensjon, premieavvik, bruk av premiefond 2) Livsfasetiltak/overtallighet SUM ) Trukket ut (ikke avsatt) avvik diverse utvalg og komiteer: 2) I tillegg til endring premieavvik 2013 er kr 25 mill i henhold til FT-sak 17/13 avsatt til fondet. Premieavviket er kr 142,6 mill, sum avsatt kr 137,6 mill. NOTE nr. 29 Folkehøgskoler Oppland fylkeskommune driver to folkehøgskoler, Ringebu folkehøgskole og Toten folkehøgskole. Mottatt statstilskudd til drift av skolene Ringebu folkehøgskule Toten folkehøgskole

34 INVESTERINGSPROSJEKTER TOTALOVERSIKT 2013 Konto Prosjekt Opp-start Ferdig Kostnads- Medgått Budsjett Medgått SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER: Årets budsjett vs Medgått Gjenstående kostnadsoverslag ÅR ÅR overslag pr Årets regnskap pr pr V00001 Rtu. Kjøp og salg av aksjer og utlån V00002 Kjøp og salg av eiendom V00006 Mottatte avdrag på utlån V00021 Felles innkjøp EDB-utstyr RHP 2013 FT-SAK 80/12, FR-SAK 19/ V00116 Oppgradering av økonomisystem Fr.sak 3/09 OPPLÆRING V00125 Hadeland, nytt skoleanlegg FT-vedtak sak 25/05 og FT-vedtak sak 19/08, FRsak 40/12 RHP 2012, FT-38/12 Justering av investeringsbudsjett, FT-sak Arkivnr , RHP 2013 FT-SAK 80/12, FR-SAK 19/13 34

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer