Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013"

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013

2 ÅRSREGNSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 BALANSEREGNSKAPET 6 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 7 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER 8 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 9 NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 9 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET 9 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 9 NOTE NR. 2 PENSJON 10 NOTE NR. 3 GARANTIER 13 NOTE NR. 5 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 14 NOTE NR. 6 FONDSMIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 15 DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 15 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 16 DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 17 NOTE NR. 7 KAPITALKONTO 18 GKRS-BESTEMTE NOTER 19 NOTE NR. 10 REGNSKAPSPRINSIPPER 19 NOTE NR. 11 ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS VIRKSOMHET 20 NOTE NR. 12 VESENTLIGE TRANSAKSJONER 21 2

3 NOTE NR. 13 ANLEGGSMIDLER 21 NOTE NR. 14 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 23 DEL 1 TOTALOVERSIKT 23 DEL 2 VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG 24 NOTE NR. 15 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 25 NOTE NR. 16 GJELDSFORPLIKTELSER 26 NOTE NR. 17 AVDRAG PÅ GJELD 26 NOTE NR. 18 KONTO FOR "ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP" 27 NOTE NR. 19 ÅRSVERK 27 NOTE NR. 20 GODTGJØRELSE TIL FYLKESRÅDMANN OG FYLKESORDFØRER 28 NOTE NR. 21 REVISJONSHONORARER 28 NOTE NR. 22 FORHOLD MED BETINGET UTFALL 29 NOTE NR. 23 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK/MERFORBRUK 30 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. 30 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER. 30 EGENBESTEMTE NOTER 31 NOTE NR. 26 AVSKRIVNINGER AV KORTSIKTIG FORDRINGER 31 NOTE NR. 27 FONDSMIDLER 32 NOTE NR. 28 DISPOSISJONSFOND PR. RAMMEOMRÅDE AVSATT AV UNDERORDNET ORGAN 33 NOTE NR. 29 FOLKEHØGSKOLER 33 INVESTERINGSPROSJEKTER TOTALOVERSIKT SPESIFIKASJON AV BALANSEN VEDR. UTSTYR, MASKINER, BYGG OG ANLEGG 40 DRIFTSREGNSKAP PR ANSVARSOMRÅDE 49 INVESTERINGSREGNSKAP - ÅRETS INVESTERINGER 61 DETALJERT BALANSEREGNSKAP 79 3

4 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 1A) Tannhelse Regionale omstilling og nyskaping Videregående opplæring 28, Kollektivtransport Fylkesveger Kultur Kulturarv Administrasjon og fellesfunksjoner Politisk styring Sentrale poster Avstemning intern/ekstern regnskap* SUM FORDELT *Avstemning intern/ekstern regnskap: Større utstyr ført på virksomhetene Momsutgifter større utstyr Interne føringer Renter ført på virksomhetene

5 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler Utlån og kjøp av aksjer Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjon Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET UDISPONERT REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP JUSTERT BUD OPPR. BUD REGNSKAP TIL FORDELING (fra skjema 2A) Tannhelse Opplæring - Hadeland vgs, nytt skoleanlegg Rehabilitering skolebygg Kollektivtransport Randsfjordferga Fylkesveger Fylkesbiblioteket Fellesutgifter og administrasjon - ENØK-tiltak IKT-utstyr/systemer Regionale tiltak (kjøp og salg av eiendommer) Kjøp av aksjer Kjøp av fast eiendom Fylkesarkivet Større utstyr Avstemning intern/ekstern regnskap SUM FORDELT 14,

6 BALANSEREGNSKAPET Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP 2013 %-andel REGNSKAP 2012 %- andel EIENDELER Anleggsmidler kap. 2.2 (A) Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler kap. 2.1 (B) Kortsiktige fordringer 15, Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital kap. 2.5 (C) 6, Disposisjonsfond 6, Bundne driftsfond 6, Ubundne investeringsfond 6, Bundne investeringsfond 6, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD (D) Langsiktig gjeld kap Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld kap Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI (E) Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt 0 0 Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter 19, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i prod Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner, og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER (G=E-F) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindreforbruk

8 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER Beløp i 1000 kr Note REGNSKAP REGNSKAP Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføring med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak -9 0 SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 14 Fordelte utgifter 0 0 SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter 0 0 Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N+L) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Overføringer fra driftsregnskap Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING (R) Udekket Udisponert 0 0 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Lillehammer, den desember februar 2014 Rasmus Olav Vigrestad Fylkesrådmann Aud-Unni Kvalen Regnskapssjef 8

9 Forskriftsbestemte noter NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler KOSTRA-art Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(600:670;700:780;800:895) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670;700:770;800:895) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,99 Sum anskaffelse av midler S , ,60 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,91 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,88 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM((500:529) , ,68 Sum anvendelse av midler T , ,47 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,13 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,00 Endring i arbeidskapital V , ,13 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,50 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,70 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,44 Endring omløpsmidler , ,64 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,24 Premieavvik , ,73 Endring arbeidskapital , ,13 9

10 NOTE nr. 2 Pensjon Oppland fylkeskommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra folketrygden. For AFP har fylkeskommunen valgt 50 % utjevning og 50 % selvrisiko. For AFP har fylkeskommunen valgt 100 % utjevning. Alle tall og andre opplysninger nedenfor bygger på aktuarberegninger som er tilsendt fra KLP og SPK. (alle beløp i hele tusen kr.). I sak 45/03 vedtok Oppland fylkesting at årets premieavvik skal føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jfr nr D i Årsregnskapsforskriften). Videre skal årets premieavvik i henhold til nevnte sak avsettes/brukes (positivt/negativt premieavvik) til disposisjonsfond samme år som det oppstår, og de årlige amortiseringene av premieavvikene føres mot disposisjonsfondet. Årsregnskapsforskriften er endret. For premieavvik oppstått i 2011 og senere skal fordelingen foretas med 1/10. Premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fortsatt fordeles med 1/15. Det er i 2013 overført kr fra premiefond KLP. Beløpet er benyttet til reduksjon av premieinnbetaling. Innestående på premiefondet pr er kr

11 SPK KLP SUM SUM PENSJONSKOSTNADER (F 13-1 c og 13-3 a) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnad Sum amortisert premieavvik Avregning fra tidligere år Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK (F 13-1 d og 13-4 a,b) Innbetalt premie (inkl. administrasjon) Avregning fra tidligere år Administrasjonskostnad Årets netto pensjonskostnad Årets premieavvik Oppland fylkeskommune har valgt 15 års(t.o.m. 2010) og 10 års (f.o.m. 2011) amortiseringstid: 15//10 15//10 15//10 15//10 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK (F 13-1 e og 13-4 c, d, e) Beregnet premieavvik året før Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum akk premieavvik og akk arbg.avg =Dispfond S PENSJONSFORPLIKTELSE (F 13-1 a,e og 13-2 c,d) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

12 SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB ESTIMAT 2013 SPK KLP SUM Brutto pensjonsforpliktelse estimat Årets opptjening Rentekostnad Utbetaling Estimatavvik forpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse estimat i år SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB ESTIMAT 2012 Brutto pensjonsmidler estimat Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetalinger Forventet avkastning Estimatavvik pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler estimat i år MEDLEMSSTATUS KLP 2013 Antall aktive 813 Antall oppsatte 1150 Antall pensjoner 807 Gj snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj snitts alder, aktive 48,10 Gj snitts tjenestetid, aktive 10,18 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER( F 13-5) SPK KLP SPK KLP Årlig avkastning (i %) 4,85% 5,50% 4,35% 5,00% Diskonteringsrente (i %) 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% Årlig lønnsvekst (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 3,16% 3,16% 2,87% 2,87% Forholdstallet fra KRD (i%) 1,30% 1,10% Uttaksandel AFP i %: SPK KLP Fra 62 år, SPK 40% Fra 62 år, KLP Sykepleiere 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 65 års aldersgrense 33% Fra 62 år, KLP Fellesordningen 70 års aldersgrense 45% 12

13 Frivillig avgang (turnover) SPK KLP KLP Fellesord Sykepleiere Under 20 år 3% 20% 20% år 3% 15% 8% år 3% 10% 6% 26-29år 3% 10% 6%-0,4% 30-39år 3% 7,5% 4%-0,2% år 3% 5% 4%-0,2% år 3% 5% 1%-0,1% år 3% 2% år 3% 0 0 Over 57 år NOTE nr. 3 Garantier Fylkeskommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, sist endret 26. juni Fylkeskommunen har gitt følgende garantier som selvskyldnerkausjon. Garantier gitt av fylkeskommunen Garanti gitt til Garantibeløp Gjeldende pr Garantien utløper Gausdalsvegen AS E6 Oppland AS E16 Oppland AS FV34 Oppland AS E6 Ringebu-Otta AS R4 Oppland AS FV33 Oppland AS Sum garantier

14 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler Selskapets navn Investert beløp 14 Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel A/S Kirkegt ,00 % KLP Egenkapitaltilskudd Innlandet Revisjon IKS ,00 % Topro AS ,33 % Lipro AS ,6 % Hadelandprodukter AS ,90 % Gudbrandsdal Industrier AS ,19% Otta Skysstasjon AS ,00 % Fagernes Skysstasjon AS ,33 % Hadelandsvegen AS ,00 % Film 3 AS ,70 % Valdres Kompetansevekst AS ,5% Østnorsk filmsenter AS ,00 % Oppland Fylkeskraft AS ,00 % Opplandske Dampskipsselskap AS ,40 % Storhove Gardsbruk. Gausdal Bruvoll BA Storhove Gardsbruk. Fåberg Østsides jakt- Storhove og fiskef. Gardsbruk. Lågen Fiskeelv Sone 1 Storhove Gardsbruk. Mjøsen skog BA Valle vgs. Gardsbruk. Honningsentralen Valle vgs. Gardsbruk. Bama Gruppen AS Valle vgs. Gardsbruk. Nortura BA Valle vgs. Gardsbruk. Rausteinshytta Valle vgs. Gardsbruk. Tine SA Valle vgs. Gardsbruk. Felleskjøpet Agri SA Valle vgs. Gardsbruk. Mat fra Toten SA Valle vgs. Gardsbruk. Norsvin SA Biblioteksentralen A/L Valdres Næringshage AS ,70 % Hafjell-Kvitfjell Alpin AS ,6 % Energiråd Innlandet AS ,00 % Lean Lab. Norge AS ,63 % Teater Innlandet AS ,00 % Engeland Borettslag Innovasjon Norge ,58 % Østlandsforskning ,05 % Klimapark 2469 AS ,00 % Komm-In AS ,75% Interopabilitetstjenester ,67 %

15 Selskapets navn Investert beløp Endring fra forrige år Bokført verdi pr Eierandel Vegfinans AS ,67 % Investert beløp: Endringer fra forrige år: Eierandel: Viser historisk kostpris for investeringen. Viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Viser fylkeskommunens eierandel i selskapet. NOTE nr. 6 Fondsmidler avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond Kostra-art SUM(530:550)+ Avsetninger til fond Bruk av avsetninger SUM(930:958) Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/ balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til fylkestingets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 15

16 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Overskudd FT-17/13 Klimapark FT-17/13 Finansiering investeringer FT-17/13 Premieavviksfond FT-17/13 Premieavviksfond Regnskapsavslutning ENØK-fond Regnskapsavslutning Politisk handlingsrom/ny politikkutforming Regnskapsavslutning Vesentlige bruk av avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Kjøp av aksjer AS Kirkegaten FT-10/13 Forliksavtale Veidekke entreprenør AS FT-53/13 Overf. disp fond Kulturarv og Hadeland vgs FT-58/13 Finansiering av investeringer FT-17/13 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av fylkestinget. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Sti og merkeprosjekt Regnskapsavslutning NY GIV Overgangsprosjekt Regnskapsavslutning Spillemidler Regnskapsavslutning Faste kulturminner Regnskapsavslutning RULL Regnskapsavslutning Vesentlige bruk av avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato KID Oppland Regnskapsavslutning 16

17 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investeringsfond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato - 0 Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Skredsikringsmidler Fylkesveg Regnskapsavslutning 17

18 NOTE nr. 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og 0 andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Utlån formidlings/startlån 0 Avdrag på formidlings/startlån 0 Utlån sosial lån 0 Avdrag på sosial lån 0 Utlån egne midler Avdrag på utlånte egne midler Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Urealisert kursgevinst Bruk av midler fra eksterne lån utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Aga pensjonsforpliktelse Reversering nedskriving av fast eiendom 0 Reversering nedskriving av utstyr, maskiner og 0 transportmidler Balanse Kapitalkonto SUM

19 GKRS-bestemte noter NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memorialpost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre fylkeskommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Fylkeskommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres under anleggsmidler i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 19

20 Mva-plikt og mva-kompensasjon Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet krever fylkeskommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 11 Organisering av fylkeskommunens virksomhet 1. Fylkeskommunens organisering. 2. Oppland fylkeskommune følger organisasjonspolitikk som bygger på følgende hovedprinsipper: Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og etikk Lærende organisasjon Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Oppland fylkeskommune har vedtatt eget delegasjonsreglement som innebærer stor grad av delegering med desentral beslutningsmyndighet og fullført saksbehandling. 3. Oppland Fylkeskommune ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet Revisjon IKS, som er fylkeskommunens revisor. Det er inngått en treårig oppdragsavtale for perioden til , som senere er videreført med egne tilleggsavtaler for hvert enkelt år. Administrativ utviklingsorganisasjon 20

21 NOTE nr. 12 Vesentlige transaksjoner Aksjer i A/S Kirkegata 74 Oppland fylkeskommunes eierandel i A/S Kirkegata 74 er økt fa 50% til 100%. Kjøpesum kr Overtakelse av ansvarlig lån « Renter « Sum kr Salg av Gran skole Gran videregående skole er solgt i Salgssummen kr er i.h.t budsjettet benyttet til finansiering i investeringsregnskapet. Flomskader på fylkesveiene Det er mottatt kr ,- i skjønnsmidler fra staten etter flomskader. Beløpet er inntektsført og benyttet til utbedringer etter flommen. NOTE nr. 13 Anleggsmidler Oversikten omfatter faste eiendommer og anlegg samt utstyr, maskiner og transportmidler (kap ). I forbindelse med forvaltningsreformen overtok Oppland fylkeskommune den 1. januar 2010 fra staten 940 km veg med tilhørende anlegg. Etter anbefaling fra Foreningen for god kommunal regnskapskikk GKRS (brev av 17. desember 2010) er de overførte vegene i fylkeskommunens balanse aktivert uten verdsettelse, dvs. til kr 0,-. Fylkeskommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens 8. Fylkeskommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 Ubegrenset Tomter, gard/skog Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 10 år: 20 år: 40 år: 50 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende 21

22 Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger/ nedskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger i regnskapsåret Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Avgang i året gjelder salg av Gran videregående skole kr samt en bil kr Nedskrivninger består av: Feil avskrevet tidligere år Rest bokført verdi solgt bil Rest bokført verdi Gran videregående skole Endring balanse ved justering momskompensasjon Sum nedskrivninger

23 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Noten omfatter alle pågående investeringsprosjekter i Del 1 viser en totaloversikt og del 2 viser enkeltprosjekter som er vesentlige. Del 1 Totaloversikt Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik regnskapsåret 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og kjøp av aksjer Avsetninger FINANSIERINGSBEHOV Finansiert ved: Bruk av driftsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av lån Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Salg av aksjer og andeler 0 Salg av fast eiendom Overf. fra andre 0 Overf. fra Staten 0 Tilskudd Andre inntekter Bruk av overskudd 0 (Udekket) eller udisponert Investeringsutgifter utover budsjett 152,5 mill Finansiert ved inntekter utover busjett: Strykning av budsjettert avsetning 1,8 mill Salg fast eiendom 0,5 mill Salg tomt Hadeland vgs. 0,2 mill Tilskudd/refusjoner rehabilitering skolebygg 2,5 mill Fylkesveg 79,6 mill 82,8 mill Udekkede investeringer ,7 mill 23

24 Del 2 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg Prosjekt: Rehabilitering av skolebygg 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Nord-Gudbr.dal Rehab Gausdal vgs Rehab Fagskolen rehabilitering Nord-Gudbr.dal Klima og Energilab Nord-Gudbr.dal skjerm.bygg Effektiviseringstiltak Fagskolen P-plass/bussoppstilling Gausdal vgs Valdres vgs inneklima Utbedringstiltak universell utforming Valle vgs. Utbygging og rehabilitering EPC Energisparekontrakt i OFK Nord-Gudbr.dal vgs avd Lom - inv. Og utstyr Lillehammerregionen vgs Vargstad vgs rehab Vinstra vgs rehab Bussgarasje Gjøvik vgs Miljøhus Dokka vgs NGVGS - Lydisolering teorirom Sum Felles finansiering lån/fond/driftsmidler (Udekket) eller udisponert Rehabilitering av skolebygg har i 2013 en besparelse på 1,6 mill 24

25 Prosjekt: Hadeland vgs - Nytt skoleanlegg 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Investeringsutgifter Finansiert ved: Refusjon fra andre Felles finansiering lån, fond, driftsmidler (Udekket) Hadeland vgs hadde en besparelse i forhold til budsjett på 0,7 mill. Veginvesteringer 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Investeringsutgifter Finansiert ved: Felles finansiering lån, fond, driftsmidler Refusjoner (Udekket) Veginvesteringene var netto 79,0 mill høyere enn budsjettert i Kr. 28,4 mill av kostnadsoverskridelsen gjelder Oppland fylkeskommunes andel av kostnadsoverskridelse på Rv 254. Beløpet er i h.t. fylkesutvalgssak forskuttert av bompengeselskapet E6 Oppland AS. Beløpet er postert som kortsiktig gjeld, og skal tilbakebetales til bompengeselskapet i Merforbruk øvrige fylkesveginvesteringer er kr. 50,6 mill. NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler Oppland fylkeskommune har i 2013 ikke hatt plasseringer i markedet utenom bankinnskudd. Fylkeskommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de vedtatte rammer i henhold til fylkeskommunens finansreglement. 25

26 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser Gjenværende løpetid Fylkeskommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende lån/kreditorer: Kommunalbanken fast rente 10 år fra ,05 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Kommunalbanken, p.t. rente 2,25 % Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Kommunalbanken. p.t. rente 2,25% Kommunalbanken, p.t. rente 2,25% Innfridd Kommunal pensjonskasse p.t. rente 2,80 % v/refinansiering Årets låneopptak kr i Kommunalbanken inkluderer refinansiering av lån i Kommunal pensjonskasse kr NOTE nr. 17 Avdrag på gjeld Lånegjeld , beregningsgrunnlag for minimumsavdrag, KL 50 nr 7a: Beregningen av minste tillatte avdrag i henhold til KL 50 nr 7 a bygger på forenklet metode, det vil si at gjelden fordeles på den enkelte avskrivningsgruppe, og ses opp mot veid levetid for den enkelte gruppe, (jfr note nr 13 som viser inndeling av avskrivningsgruppene). KRD har i brev gitt en presisering av metodene for beregning av minste tillatte avdrag. For 2013 ble gjennomsnittlig restlevetid, (beregnet etter forenklet metode) 25,6 år Med et beregningsgrunnlag på 1 262,85 mill kr i samlet lånegjeld, blir minimumsavdraget kr 49,3 mill. Ikke avskrivbare anleggsmidler, bl a tomter (bokført med 73,4 mill kr pr ) er ikke med i beregningsgrunnlaget for anleggsmidler. Avdrag Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Utgiftsførte avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Det er i regnskapsåret betalt og utgiftsført avdrag med kr. 83 mill, som er i henhold til betalingsplan. Betalt avdrag tilfredsstiller kommunelovens minimumskrav. 26

27 NOTE nr. 18 Konto for "Endring regnskapsprinsipp" Oppland fylkeskommune har i tråd med vedtatt endring i regnskapsforskriftene i 2008, avsluttet likviditetsreserven i regnskapet for Alle transaksjoner vedrørende endring av regnskapsprinsipp til og med 2007 er avsatt på egen balansekonto. Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK ( investering) 25981: Feriepenger, ,00 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 25982: Påløpte renter, ,00 Materialbeholdning, ,48 Momskompensasjon, ,00 Lærlingtilskudd, ,03 SUM ,51 Sum periodiseringsendringer ,51 NOTE nr. 19 Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 58,3 57,0 56,7 Antall menn % andel menn 41,7 43,0 43,3 Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 46,0 43,0 41,9 Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 54 57,0 58, Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger, ut fra totalt antall kvinner i OFK 49,5 49,7 53,1 Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger, ut fra totalt antall menn i OFK 31,5 30,1 33,6 Ledende stillinger omfatter rådmannsledelsen, fagenhetsledere og skoleledere (rektorer, ass. rektor, nestleder og avdelingsledere). Antall ansatte i deltidsstillinger omfatter også ansatte i 100 % som selv har ønsket å redusere sin stilling midlertidig p.g.a. omsorgsoppgaver. 27

28 NOTE nr. 20 Godtgjørelse til fylkesrådmann og fylkesordfører Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann * Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 Godtgjørelse til fylkesordfører ** Godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) *Lønn og annen godtgjørelse til fylkesrådmann Etterbetaling for Diff. feriepenger (2012 kun opptjent ) **inkl. fri bolig kr NOTE nr. 21 Revisjonshonorarer Betalt a konto for revisjon Beregnet revisjonshonorar Herav: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Andre oppgaver Kontrollutvalgets sekretariat

29 NOTE nr. 22 Forhold med betinget utfall Merverdiavgift på tjenesteimport Skatteetaten hadde i 2011 en avgrenset kontroll vedr. beregning av merverdiavgift på tjenesteimport for tidsrommet , og de varslet om etterberegning av utgående merverdiavgift på kr Skatteetaten har tidligere godkjent motregning mot beregnet momskompensasjon på tilsvarende beløp. Det ble beregnet renter med kr ,- av den etterberegnede merverdiavgiften. Rentene ble betalt i Det ble søkt om ettergivelse, det medførte at 90% av det beregnede rentebeløpet, kr ,- ble ettergitt. Beløpet er tatt til inntekt i driftsregnskapet for Justeringsmoms Fylkeskommunen har krav på momskompensasjon for investeringer i fast eiendom til eget bruk. Ved utleie til andre faller krav om momskompensasjon bort. Eventuell merverdiavgift som er krevd kompensert etter momskompensasjonsloven må justeres for den utleide delen dersom endring i bruken skjer i løpet av de 10 første år etter at eiendommen er tatt i bruk. Dersom utleier er registrert i merverdiavgiftsregisteret for utleien, gir det rett til fradragsføring av merverdiavgift. Kultursalen ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole leies ut til Sel kommune. Det er foretatt en beregning for krevd momskompensasjon som må justeres. Gjenstående grunnlag for justering pr er kr Ved nåværende bruk er årlig justering beregnet til ,-. Siden det gis tilsvarende fradrag i merverdiavgift, vil det med nåværende bruk ikke ha noen økonomisk virking for fylkeskommunen. Anbud Hadeland videregående skole I forbindelse med anbudskonkurransen om bygging av Hadeland videregående skole, fremmet Veidekke Entrepenør AS erstatningskrav overfor Oppland fylkeskommune. Det var ved regnskapsavleggelsen 2012 usikkerhet om dette ville få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Det er i 2013 inngått avtale om forlik. Veidekke Entreprenør AS har i hovedsak fått dekket sine utgifter ved å ha deltatt i konkurransen. Erstatningsbeløpet, kr ,- er finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 29

30 NOTE nr. 23 Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT. Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Mindreforbruket i driftsregnskapet fordeler seg slik (tusen kr) Skatteinntekter Statlige tilskudd Momskompensasjon Netto renter Diverse -466 Sum mindreforbruk drift SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERINGER. Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2013 Regnskap 2013 Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket 0 0 Årets avsetning til inndekking 0 Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking Udekket i investeringsregnskapet fordeler seg slik (tusen kr) Netto overskridelse veg Mindreforbruk øvrige investeringer Ikke budsjetterte inntekter Strøket avsetning vedr. salg eiendom Sum udekket investering

31 Egenbestemte noter NOTE nr. 26 Avskrivninger av kortsiktig fordringer Avskrivningene fordeler seg slik: Fagenhet videregående opplæring Videregående skoler Folkehøyskoler Karrieresentrene Tannhelse Andre Sum tap på fordringer Avskrivningene gjelder krav som har vært til inkasso, krav i konkursbo eller krav som av andre grunner ikke kan inndrives. Avskrivningene fordeler seg på en rekke mindre krav. Avskrivninger dekkes av de enkeltes driftsrammer. 31

32 NOTE nr. 27 Fondsmidler FONDSMIDLER Tall i mill kr Bundne fond 104,6 95,9 88,9 66,6 - DA-midler 0,0 0,7 1,6 1,4 - Spillemidler 38,8 37,4 37,2 30,3 - Bredbåndsmidler 18,5 14,4 14,0 0,0 - Kulturmidler 20,2 18,9 15,6 19,8 - Kollektivtransport i distriktene 6,6 8,0 2,2 5,5 - Videregående opplæring 11,0 10,9 9,0 2,7 - Diverse 9,5 5,6 9,3 6,9 Ubundne investeringsfond 1) 26,6 26,6 0,5 0,7 Bundne investeringsfond 0,0 31,9 0,0 0,0 Disposisjonsfond generelt 183,1 173,9 179,6 161,8 - Momskomp. Investeringer 2) 0,0 0,0 26,7 26,7 - Premieavvik pensjon 137,6 104,5 81,0 71,0 - Generelt 2) 10,9 40,9 0,2 0,1 - Politisk handlingsrom/ny politikkutforming 6,7 0,8 3,1 4,0 - Livsfasetiltak/overtallighet 5,2 5,2 7,2 6,5 - ENØK-fond 11,7 8,2 5,3 8,0 - Saldering år ) 0,0 0,0 4,6 4,6 - Såkornfond 0,0 3,3 10,0 10,0 - Distriktsmed. Senter Otta 0,0 0,0 0,0 7,5 - Gjendeosen - nytt servicebygg 3) 10,0 10,0 10,0 10,0 - Rentesikringsfond 2) 0,0 0,0 12,0 0,0 - Restlikviditetsreserven 2) 0,0 0,0 14,7 6,8 - Teater innlandet - disp av overskudd 0,0 0,0 3,9 6,0 - Diverse 1,0 1,0 0,9 0,6 Disposisjonsfond investeringer 2,9 2,7 2,5 4,5 (Pågående investeringer) Disposisjonsfond i fbm overføringsordningen 127,9 121,4 111,6 130,5 Disposisjonsfond brukt til nedbetaling av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum fondsmidler 445,1 452,4 383,1 364,1 1) 26 mill kr tilbakebetalte midler fra KUF-fond i 2012 FT-90 /12 2) Diverse fond overført til Generelt disp. fond i 2012 FT-38/12. 3) 10 mill kr avsatt i 2009 av Regionalenhetens driftsramme FU-82/09. 32

33 NOTE nr. 28 Disposisjonsfond pr. rammeområde avsatt av underordnet organ Tall i 1000 kr Disp.fond Bruk Avsetning Disp.fond 2013 før avsetning Tannhelse Regional omstilling/nyskaping og bibliotek Opplæring og kompetanseutvikling Kollektivtransport Fylkesveger Kultur Kulturarv Administrasjon og fellesutgifter Politisk styring 1) Pensjon, premieavvik, bruk av premiefond 2) Livsfasetiltak/overtallighet SUM ) Trukket ut (ikke avsatt) avvik diverse utvalg og komiteer: 2) I tillegg til endring premieavvik 2013 er kr 25 mill i henhold til FT-sak 17/13 avsatt til fondet. Premieavviket er kr 142,6 mill, sum avsatt kr 137,6 mill. NOTE nr. 29 Folkehøgskoler Oppland fylkeskommune driver to folkehøgskoler, Ringebu folkehøgskole og Toten folkehøgskole. Mottatt statstilskudd til drift av skolene Ringebu folkehøgskule Toten folkehøgskole

34 INVESTERINGSPROSJEKTER TOTALOVERSIKT 2013 Konto Prosjekt Opp-start Ferdig Kostnads- Medgått Budsjett Medgått SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER: Årets budsjett vs Medgått Gjenstående kostnadsoverslag ÅR ÅR overslag pr Årets regnskap pr pr V00001 Rtu. Kjøp og salg av aksjer og utlån V00002 Kjøp og salg av eiendom V00006 Mottatte avdrag på utlån V00021 Felles innkjøp EDB-utstyr RHP 2013 FT-SAK 80/12, FR-SAK 19/ V00116 Oppgradering av økonomisystem Fr.sak 3/09 OPPLÆRING V00125 Hadeland, nytt skoleanlegg FT-vedtak sak 25/05 og FT-vedtak sak 19/08, FRsak 40/12 RHP 2012, FT-38/12 Justering av investeringsbudsjett, FT-sak Arkivnr , RHP 2013 FT-SAK 80/12, FR-SAK 19/13 34

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014 Oppland fylkeskommune Februar 2015

Årsregnskap 2014 Oppland fylkeskommune Februar 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 1 ÅRSREGNSKAP 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA 2B -

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 5 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 5 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer