SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Søndre Land levende og landlig Årsmelding med årsregnskap 2014

2 Innhold 1. Innledning Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn Kommunens økonomiske situasjon Organisasjon og personell Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Etikk og intern kontroll Demografi, arbeidsmarked, næringsliv Folkehelse Oppfølging av innsatsområder Samfunn Brukere Ansatte Økonomi Kommunalområde lokalsamfunn inkl. stab Måloppnåelse Økonomi Kommunalområde oppvekst Måloppnåelse Økonomi Kommunalområde helse, omsorg og velferd Måloppnåelse Økonomi Administrativ og politisk ledelse Politisk organisering ÅRSREGNSKAPET REGNSKAPSOVERSIKTER:... 5 Skjema 1A Drift... 5 Skjema 1B Driftsregnskapet... 6 Skjema 2A Investering... 7 Skjema 2B Investeringsregnskap

3 Balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering NOTER: Organisering av kommunens virksomhet Note 1 Arbeidskapital Note 2 Årsverk og ytelser til ledende personer Note 3 Pensjoner Note 4 Anleggsmidler Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Langsiktig gjeld Note 7 Avdrag på lån Note 8 Garantiansvar Note 9 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi Note 10 Avsetning og bruk av fond Note 11 Strykninger og korrigeringer Note 12 Endringer av regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Note 13 Kapitalkonto Note 14 Investeringsoversikt Note 15 Selvkosttjenester Note 16 Interkommunale samarbeid Note 17 Tap på fordringer Revisors beretning 50 3

4 1. Innledning Årsmeldingen er hoveddokumentet i kommunens rapporteringssystem og beskriver resultat, måloppnåelse og ressursforbruk i kommunens drift. Årsmeldingen følger samme oppbygging som budsjett- og økonomiplandokumentet, som er kommunens viktigste styringsdokument. Gjennom styringssystemet skal både kvalitative og økonomiske resultat måles. Indikatorer har vært under utvikling og i meldingen for 2014 rapporteres det nå på de gjennomgående resultatindikatorene brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, nærvær og økonomisk resultat. Strukturen i årsmeldingen er i samsvar med administrativ organisering. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært svært anstrengt. Finanskrisen i 2008 bidro til en ytterligere forverring og førte til at hele bufferavsetningen ble tømt og inflasjonsjusteringen stoppet opp. I årene etter er rammevilkårene noe bedret med bl.a. innføring av nytt inntektssystem. Aksjemarkedet har i perioder svingt kraftig. Fremdeles er ikke bufferfondet og inflasjonsjusteringen bygget opp på det nivået som økonomireglementet beskriver. I tillegg til rammebetingelsene har Søndre Land kommune stått overfor store utfordringer med økonomisk ubalanse for høye driftsutgifter. På denne bakgrunn vedtok kommunestyret et omstillingsmål om å kutte 23 mill kr i perioden I realiteten var målet 27 mill kr fordi det i 2011 var et merforbruk på 4,1 mill kr som også skulle dekkes inn. Ved utgangen av 2014 er driften kuttet med ca 22 mill kr. Noe av omstillingsmålet er skjøvet til 2015 og 2016 grunnet at Svingen Barnehage tas i bruk ved barnehageåret 2015/2016. Dermed er omstillingen for å få balanse i økonomien i prinsippet gjennomført. Dette betyr at kommunen har skaffet seg handlingsrom for nye tiltak. Likevel må det understrekes at på lengre sikt har kommunen utfordringer, bl.a. med nedbygging av vertskommuneansvaret og med pensjonsforpliktelser. Etter prognosene vil den siste vertskommunebrukeren være borte i 2028 og dermed faller også inntektsposten for denne oppgaven bort. Kommunen nedjusterer driften hvert år i takt med at det blir færre vertskommunebrukere. Dersom kommunen fortsetter nedjusteringen med dagens takt fram mot 2028, vil det oppstå et inntektsbortfall på bortimot 40 mill kr «over natta» når vertskommunetilskuddet blir borte. Dette illustrerer at drifta må nedjusteres sterkere i årene framover. Det kan best gjøres ved at det tas ut årlige beløp som bør avsettes til et pensjonsfond for å møte de ekstra høye pensjonsforpliktelsene kommunen har som følge av vertskommuneansvaret. Søndre Land kommune har hatt mange flere ansatte enn andre kommuner på tilsvarende størrelse som en følge av vertskommuneansvaret. Dette kommer til uttrykk ved at Søndre Land kommune har en pensjonsforpliktelse pr innbygger i 2014 tall på kr , mens landsgjennomsnittet ligger på kr Kommunen har også andre utfordringer, og den største er sannsynligvis befolkningsutviklingen. Riktignok ble det en gledelig oppgang på 71 personer i Imidlertid er befolkningen iløpet av en 10-års periode redusert med mellom personer. Like viktig er det å være oppmerksom på en skjev alderssammensetning med økende andel eldre. Dette har i neste omgang negativ betydning for inntektsutviklingen og dermed kommunens handlingsevne. 4

5 I 2014 ble netto driftsresultat på ca 24,5 mill kr, tilsvarende ca 5 %. Dette kan forklares med god avkastning på fondskapitalen, positivt premieavvik, redusert arbeidsgiveravgift m.m. Det viktigste med årsresultatet for 2014 er imidlertid at driften er i tilnærmet balanse. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket, og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. For å sikre tilfredsstillende bevaring av formuen samt handlefrihet har Teknisk beregningsutvalg nå redusert sine anbefalinger fra et resultat på om lag 3 % til 1,75 %. I 2014 ble resultatet for kommunen 5 % mot 1,6 % i Sykefraværet i 2014 er 8,6 % og viser en økning fra 8,2 % året før. Det har vært jobbet for å få sykefraværet ned mot 7,5 % i Da er det ikke tilfredsstillende at det går i motsatt retning. I 2014 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse. Dessuten er det gjennomført brukerundersøkelser på noen områder. Til sammen forteller disse undersøkelsene hvor tilfreds innbyggerne er med kommunens tjenester. Innbyggerne var mer tilfreds med kommunens tjenester, enn de var med å bo i kommunen, i følge undersøkelsen. Kommuneplanens samfunnsdel for ble vedtatt i september med følgende hovedmål: Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. Arbeidet med å få til en god oppfølging i det årlige budsjett- og økonomiplandokumentet er under utvikling. Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune ble vedtatt i desember. Målsettingen er å bidra til god informasjon og kommunikasjon med innbyggerne, ansatte og andre. Strategien skal bidra til at kommunikasjon skal være en naturlig del av kommunens planlegging og virksomhet. Kommunens ledere har ansvar for at lover, regler, prosedyrer, internkontroll m.m. overholdes. Både gjennom egenkontroll og tilsyn har det blitt avdekket svikt i kommunens rutiner. Høsten 2014 ble innføring av et elektronisk kvalitetssikringssystem satt i gang på bakgrunn av disse utfordringene. Søndre Land kommune har slitt med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. For å møte disse utfordringene har kommunen fått omstillingsmidler til prosjekt Opptur. Rådmannen vil til slutt uttrykke tilfredshet med de resultater som oppnås og at økonomien nå er i balanse. Dette viser at kommunen har medarbeidere som står på, tar ansvar og viser budsjettdisiplin. Tilsatte, tillitsvalgte og folkevalgte spiller på lag. Det legger grunnlaget for at gode resultater både i omstillingsarbeidet og tjenestetilbudet også når rammene blir trangere. Nils Hesthagen Rådmann 5

6 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn 2.1 Kommunens økonomiske situasjon Driftsresultat: Brutto driftsresultat (3,6%) (-1,0%) (2,6%) (0,0%) Brutto driftsresultat korrigert for netto premieavvik på pensjon, bruk av fond og momskomp. fra investeringer (0,4%) (1,1%) (0,2%) (1,3%) Tabellen viser brutto driftsresultat i ordinær drift inkludert avskrivninger, før finansinntekter og finansutgifter. Prosenten er beregnet av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat (5,0%) (1,6%) (3,3%) (-0,8%) Netto driftsresultat korrigert for netto premieavvik på pensjon, bruk av fond og momskomp. fra investeringer (1,8%) (3,7%) (0,9%) (0,5%) I netto driftsresultat er finansinntekter og utgifter tatt med, mens avskrivningene er holdt utenfor. Årsaken til de store svingningene fra år til år, er blant annet det årlige premieavviket på pensjon som bl.a. påvirkes av lønnsoppgjørene. Årene med hovedoppgjør har ofte gitt store positive premieavvik som blir utgiftsført året etter. 6

7 Utvikling netto driftsresultat over år 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% 5,04% 3,25% 1,80% 1,58% 1,10% -0,10% -0,80% ,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer Nedre grense 3% til 2013, 1,75% fra 2014 Teknisk beregningsutvalg har nedjustert anbefalt nivå for netto driftsresultat fra Dette skyldes at merverdiavgift på investeringer tidligere ble inntektsført i drift og dermed påvirket driftsresultatet. Nå er imidlertid dette endret og blir i sin helhet ført direkte i investering Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd SUM frie inntekter Andre generelle statstilskudd inneholder vertskommunetilskudd, investeringskomp, generelle statstilskudd flyktninger, momskompensasjon av investering (til og med 2013) og tilskudd til ressurskrevende tjenester (til og med 2012). 7

8 Fondsbeholdning: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Frie investeringsfond Bundne investeringsfond SUM fondsmidler Næringsfondet: Fondskapital pr 1. januar 2014 kr ,60 Årets tilførsel av midler fra KMD (via fylkeskommunen) og renter kr ,13 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2014 kr ,73 Kraftfondet: I kapitalen inngår en urørlig grunnkapital på kr som er framkommet gjennom avsetninger knyttet til Randsfjordreguleringen og Dokkautbyggingen. Fondskapital pr 1. januar 2014 kr ,27 Årets tilførsel av midler fra konsesjonsavgifter og renter kr ,87 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2014 kr ,14 Fond for DA-midler, kommunens andel (60 %) Fondskapital pr 1. januar 2014 kr ,00 Årets tilførsel av midler fra KMD (via fylkeskommunen) kr ,00 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2014 kr ,00 Pensjonsfond Fondet ble opprettet i 2013 for å møte de høye pensjonsforpliktelsene i forbindelse med vertskommuneansvaret. Fondskapital pr 1. januar 2014 kr ,00 Avsetning i år (budsjettert) kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2014 kr ,00 8

9 Lånegjeld: Lånegjeld Nye lån Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 218,1 % 202,1 % 191,3 % 196,8 % -herav pensjonsforpliktelser 170,4 % 156,5 % 147,9 % 148,1 % Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Kommunens lån gjelder finansiering av investeringsprosjekter. De siste årene fram til og med 2012, hadde lånegjelden en synkende tendens, da kommunens investeringer var relativt små. Fra og med 2013 har investeringsnivået i kommunen økt, og lånegjelden har økt som en følge av det. Sammenligninger viser at vi ligger under gjennomsnitt for landet når det gjelder langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter, men over gjennomsnittet for Oppland og Kostragruppe 10. Pensjonsforpliktelsene er årsaken til de store utslagene her, da Oppland og Kostragruppe 10 ligger på henholdsvis 123,2 % og 125,1 %. Netto lånegjeld i kroner pr innbygger viser at vi ligger under gjennomsnittet både for landet (54.025), Oppland (44.627) og Kostragruppe 10 (45.910). 9

10 2.2 Organisasjon og personell Administrativ organisering: Søndre Land kommune endret administrativ organisering fra Endringen innebar en reduksjon fra 4 til 3 kommunalområder ved at lokalsamfunn og stab ble slått sammen, samt at prosjekt- og rådgivningsenheten ble flyttet fra stab til rådmannen. Årsmeldingen er bygd opp i samsvar med ny administrativ organisering fra Rådmannen Kommunalsjef -stilling Fellesressurser Kommunalsjef LOKALSAMFUNN INKL STAB Kommunalsjef OPPVEKST Kommunalsjef HELSE, OMSORG, VELFERD Avdelinger: - Teknsik drift - Arealforvaltning - Kultur - Fellesutgifter - Fellestjenester - Økonomi og personal - Renhold - Bygg og vedlikehold - Fellesressurser inkl overføring til kirkene Avdelinger: - Fryal skole & SFO - Odnes skole & SFO - Vestsida oppvekstsenter - S. L. ungdomsskole - Hov barnehage - Grettegutua barnehage - Odnes barnehage - Fluberg barnehage - Trevatn barnehage - Grime barnehage - Fellesressurser oppvekst Avdelinger: - Hovli 1. etasje - Hovli 2. etasje - Hovli kjøkken - Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og hjemmetjeneste) - Eldresenter/dagtilbud - Helse og familie - NAV - Fellesressurser H.O.V. 10

11 2.3 Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Søndre Land Kommune hadde ved årsskiftet 2014/2015 totalt 503 årsverk, fordelt på 145 menn og 584 kvinner. Det er en klar overvekt av kvinner innen tradisjonelle kvinneyrker innenfor helse, omsorg og velferd, og oppvekst (skole og barnehage). Andelen menn er i overvekt innen teknisk drift og bygg og vedlikehold. På avdelingsledernivå er det en lik fordeling av kvinner og menn Antall årsverk ,6 532 Antall ansatte* 729* 730* 734* 737* Antall kvinner % andel kvinner 80,1 81,2 81,3 82 Antall menn % andel menn 19,9 18,8 18,7 18 Ant. kvinner Ant. menn Sum % kvinner % menn ADM. OG POLITISK LEDELSE % 83 % LOKALSAMFUNN INKL STAB: % 48% OPPVEKST: % 20% HELSE, OMSORG, VELFERD: % 20% Totalt * 81,3% 18,7% *Differansen mellom antall ansatte i disse to tabellene skyldes at en del ansatte har et ansettelsesforhold i flere ansvarsområder/avdelinger. Disse må være med i tellingen her for å få korrekt kjønnsfordeling i de forskjellige områdene. Søndre Land Kommune har i sin tilsettingspolicy nedfelt at begge kjønn ønskes representert på arbeidsplassene. Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser 2.2 skal det underrepresenterte kjønn foretrekkes når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt. Generelt ligger det en utfordring i å rekruttere kvalifiserte menn til arbeid innen helse og omsorg og i barnehagene. Inndeling etter ulike ledernivå Rådmannens ledergruppe Avdelingsledere ANTALL 4 menn 1 kvinne 11 menn 12 kvinner PROSENTANDEL 80 % menn 20 % kvinner 48 % menn 52 % kvinner 11

12 Prosent Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2014 Sykefravær: ADMINISTRATIV LEDELSE 4,9 12,2 LOKALSAMFUNN INKL STAB 5,8 6,9 OPPVEKST 7,4 7,6 HELSE, OMSORG, VELFERD 10,2 9,2 Totalt 8,6 8,2 For mer detaljerte tall, vises til målekartene under kapitlene fra hvert kommunalområde. S. Land kommune totalt sykefravær pr. år 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% År Det egenmeldte fraværet for 2014 er på 1,1 % og har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Dette ligger inne i det totale sykefraværet for 2014 på 8,6 %. Sykefraværet har dessverre økt litt i Selv om det har vært jobbet godt ute på den enkelte arbeidsplass, er det nok enda noe å hente. Ekstern bistand fra bedriftshelsetjenesten IA-rådgiver har vært nyttig for lederne. Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken og utgjør for ,2 %. Uttaket fordeler seg på både kvinner og menn. 12

13 Sykefravær i prosent, gruppert på alder og fordelt på kjønn Kvinner Menn Aldersgr ,5 7,7 0,0 1, ,4 7,4 2,2 4, ,6 10,2 5,5 1, ,4 9,4 4,0 2, ,0 9,6 4,3 5, ,7 6,2 7,7 4, ,0 4,7 0,0 5,1 Totalfraværet for kvinner er 9,7% og for menn 4,5%. Fraværet for yngre kvinner i aldersgruppen år har steget ganske mye fra 2013 til Likelønn KS samler inn lønnsdata for arbeidstakere i kommuner og utgir disse statistikkene årlig i et PAIregister (Personal Administrativt Informasjonssystem). Statistikken brukes blant annet til å belyse lønns- og personalspørsmål i kommunesektoren. Gjennomsnittslønn til fast ansatte basert på PAI-kode: Kategori Kvinner 2014 Menn 2014 Kvinner 2013 Menn 2013 Assistent Fagarbeider og hjelpepleier Høgskolegrupper* Avdelingsleder * Unntatt lønn etter kapittel 5 i hovedtariffavtalen Sammenligningen på årslønn på assistent og fagarbeider har nå snudd, slik at i 2014 tjener menn mer enn kvinner i disse to stillingskategoriene. Innen Høyskolegruppen ligger kvinnene over i gjennomsnittslønn, men her har det vært en liten lønnsnedgang. Her er det ikke innberegnet alle de som får kompetansetillegg, statistikken baserer seg på grunnlønn. For avdelingslederne er det menn som ligger høyest på lønnsstatistikken. Her har forskjellen blitt noe mindre. 13

14 Arbeidstid Heltid deltid Søndre Land kommune har i flere år arbeidet sammen med fagforeningene med å tilrettelegge for utvidelse til større stillings-størrelse og med fast tilsetting av vikarer. Flere ganger i løpet av året har vi gjennomgang av stillinger, også med krav til fast tilsetting og utvidelse av stillingsstørrelser. Like fullt er ikke resultatet godt nok og det arbeides med å finne løsninger. Ubekvem arbeidstid og helgevakter er en utfordring. Ikke alle kvinner ønsker 100 % stilling selv om de får tilbud om det. Mange av dem som faktisk eier en 100 % stilling søker reduksjon og arbeider allikevel deltid i veldig mange år. Det er fortsatt mange kvinner som eier en 100 % stilling og som for tiden arbeider deltid. (80% er en stillingsstørrelse mange kvinner ønsker seg.) Dette er en stor utfordring, for deltid avler deltid. Dette vil være noe av det en vil arbeide med i en ny arbeidsgiverstrategi. Stillingsstr Kvinner 2014 Kvinner 2013 Menn 2014 Menn % % % % % Her er det tatt utgangspunkt i ansettelsesprosent. Dvs personer med en fast ansettelse, ikke vikariater. Det er derfor ganske mange som ikke inngår i statistikken. Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 85,75 86,82 Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 14,25 13,17 14

15 Arbeidsgiver- og personalpolitikk Kommunens visjon ligger til grunn for arbeidsgiverpolitikken: Levende og landlig Det skal arbeides for at kommunen skal: ha et positivt omdømme ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering ha medarbeidere som motiveres til kreativitet og læring ha vilje og kraft til å gjennomføre endringer ha helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede ha høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet på våre tjenester Søndre Land kommune ønsker en helhetlig satsning på arbeidsgiver-/personalpolitikk i Søndre Land kommune. Seniorpolitiske satsninger I 2007 ble det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for Søndre Land kommune tuftet på retningslinjene i Hovedtariffavtalen. De økonomiske seniortiltakene ble avviklet i 2012 som en del av omstillingsprosjektet. Delvis AFP 2014 Delvis AFP 2013 Full AFP 2014 Full AFP 2013 Menn Kvinner Totalt Personalpolitiske satsninger Søndre Land kommune har store utfordringer med kompetansehevingstiltak. De siste årene er det arbeidet aktivt for at ansatte med lang fartstid skal kunne gå opp til fagprøve. Dette gjelder særlig kvinner innen helse og omsorg (helsefagarbeider) og barnehage (barne- og ungdomsarbeider). Innen lærlingeordningen satser kommunen på å opprettholde 6 lærlingeplasser og har et ønske om å kunne rekruttere unge menn til omsorgsyrkene. Kompetansebehov innen høyskolegrupper (barnevern, vernepleie, sykepleie, ingeniører m.fl.) er stort og merkes godt i en liten kommune. I 2014 har det lyktes å besette de fleste av disse stillingene, men det har vært noen utfordringer innen sykepleiefaget. Det å etablere gode fagmiljøer, samt satse på etter/videreutdanninger sammen med et aktivt arbeid på rekruttering er utfordringer for kommunen framover. Det viktige nå er arbeidet med å beholde medarbeidere, det er den beste rekruttering. Kompetanseutvikling er fortsatt veldig viktig framover. 15

16 Tilrettelegging Søndre Land kommune er en IA-bedrift, og arbeid med forebygging, tilrettelegging og tiltak for ansatte er en kontinuerlig prosess. Å få opp konkrete tall på tilretteleggingstiltak er vanskelig. Dette gjøres hele tiden på ulike nivå, og på ulike måter, av den enkelte leder på den enkelte arbeidsplass. Tilrettelegging er ikke bare store stillingsendringer, men også endringer av turnuser/arbeidsplaner, arbeidsoppgaver, arbeidsplass/arbeidssted, bruk av hjelpemidler og kompetanseheving/kurs. Det er de små endringene i det daglige, ute på den enkelte arbeidsplass som får ansatte til å stå lenger i jobb/komme tilbake i jobb. Tilrettelegging skal ikke være varige tiltak, men i en overgangsfase for å få den ansatte tilbake i jobb. Vi må tenke på den enkelte, men også på de andre på arbeidsplassen slik at ikke belastningen på dem blir for stor. Hvordan få utført de tjenestene som kreves? Samarbeidet med bedriftshelsetjeneste og IA-rådgiver har vært verdifullt i arbeidet med å finne løsninger, og dette samarbeidet skal utvikles videre. Året 2014 er året da samarbeidet, særlig med bedriftshelsetjenesten har blomstret opp. Det er laget en samarbeidsplan mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten, der planlagte tiltak er satt inn, og forplikter begge parter på handling. Vi ønsker at IA-konsulenten også skal delta mer aktivt i tilretteleggingsarbeidet framover. 2.4 Etikk og intern kontroll Verdier og etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt i 2011 for alle ansatte og folkevalgte i Søndre Land kommune. I 2013 startet et arbeid med å utarbeide arbeidsgiverstrategi for Søndre Land kommune. Dette er et viktig styringsdokument som bygger på kommunens verdiplattform og har overordnede mål og ulike satsningsområder som skal følges. Arbeidsgiverstrategien er planlagt vedtatt våren Videre har Søndre Land kommune arbeidet med verdigrunnlaget i forbindelse med omstillingsprosjekt som ble startet i I denne forbindelse ble lederfilosofien revidert med ytterligere fokus på lederrollene og dens innhold, samt ansvarliggjøring/myndiggjøring av medarbeidere. Det er inngått lederavtaler med alle avdelingsledere hvor etterlevelse av kommunens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper er vektlagt. Overordnet intern kontroll og styring Rådmannen skal ha betryggende internkontroll, jfr kommuneloven 23. Dette ivaretas blant annet gjennom en tydelig intern organisering med klare ansvarsforhold og roller. Videre bidrar både politisk og administrativt delegeringsreglement til å tydeliggjøre ansvarsforholdene henholdsvis mellom politikk og administrasjon og internt i administrasjonen. Lederavtalene er et sentralt instrument i internkontrollen som regulerer kommunalsjefene og avdelingsledernes ansvar, fullmakter og hvilke mål som skal nås. Lederavtalene revideres årlig. Videre skal sentrale styringsdokumenter som kommuneplanens samfunnsdel, handlings- og økonomiplan samt virksomhetsplan tydeliggjøre hvilke mål og resultater organisasjonen skal arbeide for å nå. Dette er viktige elementer i styringssystemet hvor det nå er utarbeidet målekart på 16

17 overordnet nivå for organisasjoner, per kommunalområde og per avdeling. Måloppnåelse rapporteres formelt gjennom tertialrapportering og årsmelding og for øvrig gjennom ledermøter. Lederutviklingsprogram ble gjennomført høsten/vinteren 2013 for alle ledere med personalansvar. Lederutviklingsprogrammet fokuserte blant annet på verdigrunnlag og dets betydning for utøvelse av lederrollen. Fase II av lederutviklingen ble gjennomført vinteren og våren 2014 med vektlegging av mestringsledelse. For øvrig er sentrale dokumenter for betryggende interkontroll på plass som f.eks.: Beredskapsplan og ROS-analyse Økonomireglement Innkjøpsreglement HMS-håndboka Personalhåndboka Etiske retningslinjer Det har i organisasjonen vært arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal gi organisasjonen tilgang til et system som understøtter arbeidet med internkontroll, gjennom å gi en god og enkel dokumentasjon av rutiner, sikre kontinuerlig forbedring, læring og avdekke sviktende kvalitet. Anvendelse av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig som regler og instrukser blir fulgt. Prosjektet har som formål å innføre et elektronisk kvalitetssikringssystem i hele Søndre Land kommune og inkluderer: Utarbeide oversikt over alle aktuelle dokumenter, rutine- og prosedyrebeskrivelser, hvordan de skal gjøres tilgjengelig, vedlikeholdes og revideres. Med kvalitetsdokumenter menes alle relevante lover, regler og retningslinjer for den kommunale tjenesteorganisasjonen inkludert lokale rutiner og arbeidsprosesser etc. Elektronisk system for utarbeidelse av årshjul for hele organisasjonen, både på et overordnet nivå som er felles for hele organisasjonen, samt innenfor de enkelte kommunalområdene og på avdelingsnivå Elektronisk avvikshåndteringssystem som sikrer registrering, behandling, oppfølging og rapportering av avvik Kvalitetssikringssystemet skal inneholde løsning for å ivareta HMS området Kvalitetssikringssystemet skal inneholde løsning for risikostyring Prosjektet skal ta høyde for at kommunen ønsker å innføre kvalitetsstyringssystem Kvalitetssikringssystemet skal tilrettelegge for effektiv håndtering av tilsyn fra myndigheter og kunne gi grunnlag for fastsetting av kvalitetsmål/standarder 17

18 Opplæring av alle brukere av kvalitetssikringssystemet Alle avdelinger i organisasjonen forplikter seg til å bidra med ressurser og tid for å sikre gjennomføring av prosjektet Prosjektet skal søke samarbeid med andre kommuner i Gjøvikregionen som er i prosess med å innføre kvalitetsstyringssystemer. Årshjul er utarbeidet og innføres Videre fremdrift tilsier at prosjektet ferdigstilles i løpet av Det ble gjennomført flere tilsyn i 2014 innen fagområder og fra arbeidstilsynet og har bidratt til god kvalitetssikring og økt fokus på internkontroll i organisasjonen. 2.5 Demografi, arbeidsmarked, næringsliv Befolkning: Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet i Søndre Land fra 2005 til og med Utvikling i folketall Søndre Land Tabell: Folketallet per Kilde SSB Befolkningsutviklingen har vist en negativ trend fra 2005 til 2013 med unntak av en svak oppgang i 2009 og I 2014 har befolkningstallet vist en betydelig oppgang. 18

19 Spesifisert befolkningsutvikling i Søndre Land de siste årene Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Tabell: Spesifisert utvikling i folketallet i Søndre Land kommune. Folketilveksten er regnet som differensen mellom folkemengde to påfølgende år, og stemmer ikke helt overens med summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Kilde SSB Tabellen viser detaljene i befolkningsendringene pr år. Fødselsunderskudd er mindre i 2014 enn tidligere år, noe som skyldes at det ble født flere barn enn tidligere år. Samtidig er nettoutflytting lavere enn de tre forrige årene. Hovedårsaken til økningen i befolkningstallet i 2014 er, som det fremkommer av tabellen, positiv nettoinnvandring. Nettoinnvandringen har økt de siste årene. Befolkning pr Søndre Land Landet Oppland 0 år 0,99 % 1,15 % 0,95 % 1-5 år 4,16 % 6,09 % 5,03 % 6-12 år 7,12 % 8,39 % 7,77 % år 3,95 % 3,66 % 3,68 % år 5,09 % 5,08 % 5,14 % år 27,96 % 34,06 % 29,79 % år 33,14 % 27,58 % 30,20 % år 12,70 % 9,72 % 12,04 % år 3,93 % 3,43 % 4,41 % 90 år eller eldre 0,95 % 0,84 % 0,98 % Tabell: Befolkningens alderssammensetning i S. Land sammenlignet med fylket og landet Kilde SSB Befolkningssammensetningen gir et godt grunnlag for å planlegge behov av tjenester fremover. Tabellen viser at Søndre Land kommune har noe lavere andel av befolkningen i aldersgruppene 1-5 år og år enn Landet og Oppland. For aldersgruppene år og år har Søndre Land kommune noe høyere andel av befolkningen enn Landet og Oppland. 19

20 Sysselsetting, næringsliv og arbeidsliv: Sysselsetting og arbeidsliv i prosent Søndre Land 61,3 61,4 60,7 60,4 Gjøvik 66,9 66,5 65,8 65,7 Østre Toten 68,4 67,8 67,1 66,9 Vestre Toten 65,1 65,4 64,6 64,8 Nordre Land 65,8 64,8 65,6 64,8 Oppland 68,5 68,2 67,6 67,5 Landet 69,1 69,1 68,7 68,6 Tabell 06445: Andel sysselsatte i befolkningen pr. 4. kvartal foregående år (prosent) Søndre Land kommune har den laveste andelen sysselsatte i prosent av befolkningen sammenliknet med kommuner i Gjøvikregionen, Oppland og landet. Andelen sysselsatte er også synkende. Årsaken er at Søndre Land kommune har flere med uførepensjon, nedsatt arbeidsevne og personer som går på arbeidsavklaringspenger enn gjennomsnittet i Oppland og landet. Arbeidsledighet og næringsliv i prosent Søndre Land 3,0 2,3 2,0 2,9 2,1 Gjøvikregionen 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 Oppland 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 Hele landet 2,9 2,7 2,5 2,6 2,7 Tabell: Registrerte arbeidsledige ved utgangen av året. Kilde SSB Arbeidsledigheten i Søndre Land er for tiden relativt lav sammenlignet med andre kommuner, og tilsvarende som i Oppland. Sysselsatte personer etter arbeidssted Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Varehandel, etc Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Tabell: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor (K). Kilde SSB Søndre Land har hatt en nedgang i antall arbeidsplasser de siste årene. Helse- og sosialtjenester er den desidert største sektoren i kommunen. Det er flere private institusjoner innen helse og rehabilitering. I nesten alle de andre bransjene har antall arbeidsplasser sunket de siste årene. Det betyr at nedgangen i antall arbeidsplasser i Søndre Land ikke er knyttet til en bestemt bransje, men 20

21 er spredt på flere. Det er fortsatt behov for å øke antallet arbeidsplasser i kommunen. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har sin arbeidsplass i en annen kommune. Enkelte av arbeidsplassene i Søndre Land er utsatt. Blant annet blir Sykehuset Innlandet sin avdeling i Hov nedlagt i februar Antallet årsverk i kommunal administrasjon og tjenesteyting reduseres i årene framover blant annet som følge av færre vertskommunebrukere. På bakgrunn av de senere års bortfall av arbeidsplasser og befolkningsnedgang, har Søndre Land for tiden status som omstillingskommune og mottar prosjektstøtte fra Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune. Omstillingsarbeidet følges som kjent opp gjennom prosjekt Opptur. 2.6 Folkehelse Med samhandlingsreformen og Lov om folkehelse har kommunene fra 2012 et større og tydeligere ansvar for folkehelsearbeid. Folkehelseperspektivet skal være synliggjort i alle kommunale planer og saker som fremlegges for politisk behandling. Kommunen har fått et særskilt ansvar for å overvåke folkehelsen i befolkningen, kartlegge påvirkningsfaktorer og kontinuerlig arbeide for å gjøre samfunnet mer helsefremmende og sykdomsforebyggende. Folkehelseinstituttet utarbeider på bakgrunn av statistiske data folkehelseprofiler for alle kommuner i landet. Nedenfor gjengis noen trekk ved folkehelsen i Søndre Land kommune. Noen trekk ved kommunens folkehelse Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold. Befolkning I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet. Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Miljø Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht E.coli og stabil drikkevannsleveranse er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk, se indikatornummer 12, forsyningsgrad. Skole Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 21

22 Levevaner På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. I folkehelseprofilen finnes data på røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette kan si noe om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under temaområdet helse og sykdom kan også indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen. Helse og sykdom Forventet levealder for kvinner er lavere enn i landet som helhet. Forventet levealder beregnes ut ifra dødelighetsrater de siste 15 årene. Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper. Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med andre indikatorer på hjerteog karsykdom. Profilen bygger på et utvalg av eksisterende statistikk, der noe kan være av eldre dato. Statistikken må derfor leses mer som en indikator enn som et helhetsbilde. Søndre Land står overfor de samme folkehelseutfordringer som samfunnet ellers med blant annet høy forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer. Folkehelseprofilen kan i tillegg vise noen spesielle utfordringer der Søndre Land skiller seg negativt ut i forhold til gjennomsnittet. Samtidig vil det i folkehelsearbeidet være viktig å fokusere på de faktorer i lokalsamfunnet som kan være med å styrke innbyggernes helse. Søndre Land kommune arbeider med folkehelsen i samsvar med vedtatt strategi for folkehelsearbeidet. I 2015 skal det utarbeides folkehelseoversikter for Søndre Land. 22

23 3. Oppfølging av innsatsområder Gjennom kommunens styringssystem skal både kvalitative og økonomiske resultater måles. Resultat indikatorer har en tid vært under utvikling og i årsmeldingen for 2014 rapporteres det nå på like resultatindikatorer for alle avdelinger; brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, nærvær og økonomisk resultat. I dette kapittelet beskrives overordnet måloppnåelse, mens måloppnåelse for kommunalområdene med respektive avdelinger beskrives i kapittel 4, 5 og 6. Dette kapittelet beskriver oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel , handlingsplanen og virksomhetsplanen for Hovedmål og innsatsområder i kommuneplanen, samt oppgavene i virksomhetsplanen beskrives ut ifra de fire perspektivene; samfunn, brukere, ansatte og økonomi. 3.1 Samfunn Kommuneplanens tre mål med samfunnsperspektiv: Slik vil vi ha det Delmål Status ) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Antall nyfødte: 60 Nettoinnflytting: -27 2) Folkehelsen skal bedres. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. Levekår og folkehelseundersøkelse gjennomført Forprosjekt næringsvennlig kommune gjennomført Kommuneplanarbeid I 2014 ble det nedlagt mye arbeid i revidering av kommuneplanens samfunnsdel- og arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret september Med det har kommunen lagt langsiktige føringer for det videre arbeidet med utviklingen av Søndre Land samfunnet og kommunen som organisasjon. Planprosessen resulterte i at kommunen vedtok den nye visjonen «Søndre Land levende og landlig». Planen fastsetter ett hovedmål og syv innsatsområder for utvikling av de kommunale tjenester, virksomhet og Søndre Land samfunnet. I handlings- og økonomiplanen , samt virksomhetsplanen 2015 er kommuneplanen fulgt opp med strategier og tiltak for hvert innsatsområde. Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 1. gangs høring med høringsfrist i juni og det kom inn mange innspill som har resultert i en noe forskjøvet fremdriftsplan. Sluttbehandling i kommunestyret er nå planlagt til oktober

24 Demografi Befolkningsutviklingen har vist en negativ trend fra 2005 til 2013 med unntak av en svak oppgang i 2009 og I 2014 har befolkningstallet vist en betydelig oppgang. Fødselsunderskudd er mindre i 2014 enn tidligere år, noe som skyldes at det ble født flere barn enn tidligere år. Samtidig er nettoutflyttingen lavere enn de tre forrige årene. Hovedårsaken til økningen i befolkningstallet i 2014 er primært positiv nettoinnvandring. Nettoinnvandringen har økt de siste årene. Søndre Land økte med 71 innbyggere i Kommunen har nå innbyggere og hadde regionens størst folketallsøkning etter Gjøvik. Gjøviks befolkning økte med 1,3 %, Søndre Land økte med 1,2 %, Nordre Land og Vestre Toten økte med 0,6 % og Østre Toten med 0,1 %. For nærmere beskrivelse, se kapitel 2. Reguleringsplan Hov sentrum og FV247 Hov Rådyrveien Reguleringsplan for Hov sentrum ble vedtatt i 2014 og gir føringer for ønsket utvikling i sentrum. Ønsket utvikling er blant annet forbedring av parkeringsforholdene, flere boliger i sentrum, bedre muligheter for næringsutvikling og forretningsdrift, samt ivaretaking av kulturminner. Det ønskes også forbedring av transport- og trafikkforhold, bedret framkomst for barn, unge og eldre samt øvrige myke trafikanter. Bedre universell utforming og mer grøntarealer i bruk som friområder/park/lek og gatetun i Sentrumsvegen. Altså en positiv utvikling og forbedring av tettstedet Hov sitt miljø for alle innbyggere. Siktemålet er økt trivsel samtidig som at næringsvirksomheten i sentrum ivaretas og bygges oppunder. Forretningsdrift prioriteres foran boliger i 1.etg i sentrum. Det er gitt føringer for vektlegging av offentlig og privat tjenesteyting på vestsiden av fv.34, mens næringsvirksomhet/forretningsvirksomhet konsentreres på østsiden. Videre ble rehabiliteringen av fv247 Hov Rådyrveien ferdig sommeren 2014, med nytt fortau for syklende og gående. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Kunstgressanlegget Nytt friidretts- og kunstgressanlegg ble ferdigstilt sommer 2014 til stor glede for mange av Søndre Lands innbyggere. Folkehelse Folkehelse og levekårsundersøkelsen viser at folk trives bedre i Oppland enn i resten av landet. Tallene viser at i Gjøvikregionen trives 88 prosent godt eller meget godt i sin kommune mot 77 prosent i landet ellers. Funnene viser at kvinner trives noe bedre i sin kommune enn menn. Alle aldersgrupper trives godt i kommunen, men de eldste (67+ år) trives bedre enn de yngste (16-34 år). Det er stort behov for leiligheter og det fysiske miljøet er viktig for at man velger å bo i kommunen. I Oppland er det en lavere andel som rapporterer daglig røyking (13 prosent) og daglig snusing (7 prosent) enn på landbasis (hhv. 15 og 9 prosent). 24

25 Opptur I 2014 har prosjekt opptur arbeidet ut fra de to innsatsområdene bo- og servicekommune og næringsutvikling, hvor det har blitt gjennomført prosjekter innenfor disse satsningsområdene. Handlingsplanen 2014 for prosjekt opptur gjengis nedenfor: INNSATSOMRÅDE 1 Fase 3.1 Rekruttere nye innbyggere Tilflytting og boligmarked Forprosjekt -Hovedprosjekt "Liv i alle Husa" Hovedprosjekt 3.2 Engasjere egne innbyggere Identitet og attraktivitet Tiltak Velkomstpakke Tiltak Forebygge fraflytting Forstudie 3.3 Omdømmebygging Hovedprosjekt INNSATSOMRÅDE 2 Fase 4.1 Satse på eksisterende SMB- bedrifter Bedriftsutvikling Forstudier-Forprosjekt Nettverksbygging Tiltak/prosjekt Nærutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Forprosjekt 4.2 Forsterke grunnlaget for reiselivsrelaterte bedrifter Forstudie - Forprosjekt 4.3 Forsterke handels- og servicebedrifter Stedsutvikling Hov Forprosjekt 4.4 Kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende Tiltak 4.5 Næringsvennlig kommune Forprosjekt Oppturprosjektet går nå inn i sitt siste år med ekstern finansiering og det blir viktig i 2015 å avklare hvordan prosjektet skal videreføres i kommune organisasjonen. Kommunereform/interkommunalt samarbeid Regjeringen fikk i juni tilslutning fra Stortinget til å gjennomføre en betydelig kommunereform. Det forventes at kommunene fra starten av en slik prosess involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Da slik involvering øker sannsynligheten for en best mulig prosess for lokalsamfunnet. Målene med reformen er; gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, et styrket lokaldemokrati og større kommuner med flere oppgaver. Det er lagt opp til at kommunene senest skal fatte vedtak om en eventuell sammenslåing innen sommeren 2016, og at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar Kommunene i Gjøvikregionen har lagt opp til en felles fremdriftsprosess, hvor arbeidet er delt inn i tre faser; planlegging, utredning og gjennomføring. I 2014 ble en felles barneverntjeneste for Nordre og søndre Land kommuner planlagt og Land barneverntjeneste åpnet 2. mars 2015 lokalisert på rådhuset i Dokka. 25

26 3.2 Brukere Kommuneplanens tre mål med brukerperspektiv: Slik vil vi ha det Delmål Status ) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen Innbyggerundersøkelse 2014: 4,5 (de med brukererfaring) Landsgjennomsnittet er 2. SLK lesing: 2,0 SLK regning: 1,9 SLK engelsk: 2,0 Andel oppland: 23,2 Andel SLK: 17,7 Innbyggerundersøkelse Det ble i 2014 gjennomført innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 14. november til 15. desember 2014 og omfattet 1000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år som fikk tilsendt invitasjon til å delta per post. Undersøkelsen kunne besvares på nett eller ved å returnere det vedlagte spørreskjemaet. Til sammen 265 personer svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 27 %. Verktøyet som ble brukt var bedrekommune.no. Innbyggerne kan sies å være mer fornøyde med tjenestene fra kommunen, enn med hvor fornøyd de er med å bo i kommunen. Innbyggerne er mer eller like fornøyd som sammenligningsgrunnlaget med 6 av 11 typer kommunale tjenester og mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget med 5. Innbyggerne er mindre fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på alle de 17 temaene og 55 av 75 spørsmål. De er mer fornøyd enn sammenligningsgrunnlaget på 11 av de 75 spørsmålene og svarer likt på 9. Læringsresultater Grunnskolepoeng er gjennomsnitt av standpunkt og eksamenskarakterer multiplisert med 10. Tabellen viser at Søndre Land kommune for avgangselevene våren 2014 lå 0,4 karakterer under gjennomsnittet ved begge kjønn samlet. Resultatet fra guttene er lavere enn landsgjennomsnittet, mens resultatet for jentene ligger noe over gjennomsnittet. For nærmere beskrivelse se kapitel 5 Oppvekst. Andel av befolkningen med høyere utdanning Søndre Land har betydelig lavere andel av befolkningen med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet. 26

27 3.3 Ansatte Kommuneplanens mål med de ansattes perspektiv: Slik vil vi ha det Delmål Status ) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. Medarbeidertilfredshet 2013: 4,5 Jobbnærvær 2014: 91,4 % Det skal gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i 2015 og det blir spennende å se om målsetningen om et resultat tilsvarende landsgjennomsnittet nåes. Jobbnærværet viste en negativ utvikling i 2014 og endte på 91,4 %. Det er et fokusområde å snu denne utviklingen i 2015 for å nå et jobbnærvær på 92,5 %. Videre er det arbeidet med en arbeidsgiverstrategi i 2014 som skal vedtas våren Til slutt nevnes gjennomføring av lederutvikling fase II i 2014 for alle ledere med personalansvar. 3.4 Økonomi Kommuneplanen mål med det økonomiske perspektiv: Slik vil vi ha det Delmål Status ) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Netto driftsresultat > 3 %, 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen Netto driftsresultat: 5 % Avsetn. inflasjonsfond 2014: 1,1 mill Avsetn. bufferfond 2014: 3 mill Avsetn. Pensjonfond 2014: 3,1 mill Internt omstillingsprosjektet ble formelt sett avsluttet og den økonomiske måloppnåelsen vurderes som tilfredsstillende. For nærmere vurdering av måloppnåelse på driftsresultat og avsetning til inflasjons-, buffer- og pensjonsfond se kapitel 3.1 nedenfor. Pensjonskostnadene har økt og vil øke kraftig i årene framover. Søndre Land kommune har som følge av vertskommuneansvaret flere ansatte enn kommuner på tilsvarende størrelse. Basert på KOSTRAtall for 2014 har Søndre Land kommune en pensjonsforpliktelse per innbygger på kr , mens landsgjennomsnittet ligger omkring kr Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning hvor de ansatte er garantert en viss andel av sluttlønnen når de går av med pensjon. Pensjonspremien som arbeidsgiver betaler øker i takt med lønnsøkningen. Når det i tillegg er lave renter i finansmarkedet og lav avkastning på kapitalplassering må avsetningen til å dekke framtidig pensjonsutbetaling øke. Det er gledelig at kommunen har kunnet påbegynne oppbygging av et pensjonsfond for å imøtekomme de store fremtidige pensjonsforpliktelsene kommunen har. Årets avsetning ble 3,1 mill kroner og akkumulert avsetning utgjør per ,5 mill kroner. 27

28 På lengre sikt har Søndre Land kommune utfordringer med nedtrappingen av driftskostnadene i takt med at vertskommuneansvaret reduseres. Samtidig med denne nedtrappingen blir brukerne eldre og pleiebehovet øker og blir mer komplekst. Nedbyggingen skjer i samsvar med vedtatte plan. Vertskommunetilskuddet dekker imidlertid mer enn direkte utgifter knyttet til brukerne. Det var i 2012 oppmerksomhet rundt om vertskommunetilskuddet benyttes og forvaltes i samsvar med forutsetningene. Etter krav fra sentrale styresmakter, ble det i 2013 derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å gå igjennom både direkte og indirekte kostnader som grunnlag for å utarbeide et prosjektregnskap. Prosjektregnskapet ble ferdigstilt i 2014 og dokumenterer at kommunen benytter vertskommunetilskuddet i samsvar med intensjonen. Driftsresultat Regnskap 2014 Budsjett inkl endr 2014 Avvik i kroner Omstillingsmål inkl i budsj OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT Sum ordinær drift har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 4,5 mill. En vesentlig årsak er at Søndre Land kommune fikk redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1% til 10,6% med virkning fra 1. juli 2014, mens det i lønnsbudsjettet var beregnet 14,1% for hele Effekten av redusert arbeidsgiveravgift i 2014 ble ca 5,5 mill. Korrigerer man for effekten av redusert arbeidsgiveravgift ble det et merforbruk på ca 1 mill. kroner i 2014 innen ordinær drift. I 2014 var omstillingsmålet på 1,2 mill. kroner. Tar man i betraktning reelt merforbruk i 2013 innen ordinær drift på kr 3,5 mill. kroner ble reelt omstillingsmål i 2014 på ca kr 4,7 mill. kroner. Med et reelt merforbruk innen ordinær drift på ca 1 mill. kroner i 2014 tilsier det en måloppnåelse på ca 3,7 mill. kroner i Totalt for 2012, 2013 og 2014 er måloppnåelsen i overkant av 21,7 mill. kroner. Omstillingsprosjektet ble formelt sett avsluttet , og den økonomiske måloppnåelsen vurderes som tilfredsstillende, noe som også understrekes ved oppnåelse av netto driftsresultat i samsvar med målsetningen for prosjektet. Gjennomgang og effektivisering av arbeidsprosesser er ikke gjennomført i samsvar med intensjonen i omstillingsprosjektet, men planlegges startet i slutten av Rådmannen er godt fornøyd med gjennomføringen av omstillingsprosjektet og understreker viktigheten av at det gode arbeides videreføres som kontinuerlig endringsarbeid i linjeorganisasjonen. 28

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK BUDSJETTPROSESS Presentasjon for FSK Agenda 1. Del 1 Erfaringer fra forrige budsjettprosess Planlegging av økonomi og strategikonferanse 22. juni Videre framdrift og involvering 2. Del 2 Økonomisk status

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn...7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon...7 2.2 Administrativ

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Ressurser, rammebetingelser og overordnete hensyn... 7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 7 2.2 Administrativ

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig SØNDRE LAND KOMMUNE Søndre Land levende og landlig Årsmelding med årsregnskap 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 5 2. ÅRSBERETNING 7 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 22 Samfunn 23 Brukere

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L 2 0 1 7 Formål med økonomiplanlegging Begrensede ressurser anvendes så effektivt som mulig Dette krever: Felles situasjonsforståelse Realistisk ambisjonsnivå Helhetlig

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Ressurser, rammebetingelser og overordnete hensyn... 7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 7 2.2 Administrativ

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi Søndre Land kommune Rådmannen Dato... 11.06.13 Vår Ref... NH Arkiv... Saksnr... Notat Til Kommunestyret Kopi Fra Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 1. Innledning Notatet er skrevet til økonomi- og strategidagen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Faktaark Krødsherad kommune

Faktaark Krødsherad kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Oppsummering...side 4 Befolkningsframskrivning side 5 Behovsprofil kommunene i regionen..side

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den Foreløpige budsjettrammer Utvidet formannskap den Gjennomføring og agenda Sted/tidspunkt - Rådhuset kl 08:30 10:00 Tema Kort gjennomgang foreløpig årsprognose basert på 2. tertial Oppsummering fra strategi

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015

Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015 Søndre Land kommune Søndre Land levende og landlig Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2014 2 Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV HANDLINGS-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2016 Agenda 1. Oppsummering fra økonomi- og strategidag i kommunestyret 20.06.2016 2. Oppdaterte prognoser i drift for 2016

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2 2. ÅRSBERETNING 4 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 19 Samfunn 20 Brukere 26 Ansatte 27 Økonomi 29 4. KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Dagens tema. Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør

Dagens tema. Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør Bydel Frogner - vestkantbydel eller sentrumsbydel? Kari Andreassen bydelsdirektør Dagens tema «Bydelen har en sammensatt befolkning både hva gjelder levekår og alder. Hvilke demografiske utviklingstrekk

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjett 2018 og økonomiplan Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 27.09.2017 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer 2018-2021 Videre framdrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer