Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013"

Transkript

1 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn Kommunens økonomiske situasjon Administrativ organisering Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Verdier og etiske retningslinjer Intern kontroll Befolkningsutvikling Næringsliv, arbeidsliv og sysselsetting Måloppnåelse og økonomisk resultat Økonomisk resultat Investeringer Sektorovergripende satsningsområder Kommunalområde Stab Måloppnåelse Økonomi Ressurser Kommuneoverlegen Kommunalområde Lokalsamfunn Måloppnåelse Økonomi Ressurser Kommunalområde Oppvekst Måloppnåelse Økonomi Ressurser Kommunalområde Helse, omsorg og velferd Måloppnåelse Økonomi Ressurser Administrativ og politisk ledelse Politisk organisering

4 Årsregnskapet REGNSKAPSOVERSIKTER:...7 Skjema 1A Drift...7 Skjema 1B Driftsregnskapet...8 Skjema 2A Investering...8 Skjema 2B Investeringsregnskap...9 Balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering NOTER: Note 1 Arbeidskapital Note 2 Pensjon Note 3 Garantier gitt av kommunen nedkvittert Note 4 Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Avsetning og bruk av fond Note 7 Kapitalkonto Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler Note 9 Interkommunalt samarbeid Note 10 Tap på fordringer Note 11 Anleggsmidler Note 12 Investeringsoversikt Note 13 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Note 14 Avdrag på gjeld Note 15 Gjeldsforpliktelser Note 16 Regnskapsprinsipper Note 17 Endringer i regnskapsprinsipper Note 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk (overskudd/underskudd) i drift Note 19 Strykninger Note 20 Selvkosttjenester Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

5 1. Innledning Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem og skal beskrive økonomisk resultat, måloppnåelse og ressursforbruk. Årsmeldingen følger den nye malen som nå er tatt i bruk og som samsvarer med budsjett- og økonomiplandokumentet. Dette er ledd i det nye styringssystemet med større vekt på måling av kvalitet på oppnådde resultater i de kommunale tjenestene, bl.a. gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelser. Imidlertid har dette blitt forsinket pga omstillingsprosjektet med å bringe balanse i kommunens økonomi og som betyr at det er færre kvalitetsindikatorer å rapportere om for 2013 enn planlagt i styringssystemet. Strukturen i årsmeldinga er i samsvar med ny administrativ organisering. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært svært anstrengt. Finanskrisen i 2008 kom på toppen og førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret med innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. De bedrede rammevilkårene er videreført var på nytt et meget turbulent år i aksjemarkedet, noe som bidro negativt på netto driftsresultat med ca 3,6 mill kr. Merforbruket i tjenesteområdene ble ca 2,9 mill kr, som var en bedring sammenlignet med Netto driftsresultat ble i 2012 på ca 16,4 mill kr. Men merforbruket i avdelingene var fortsatt ca 2,8 mill kr. Reelt er merforbruket imidlertid på ca 5,5 mill kr, etter justering for premieavvik og utgiftsført tap på fordringer. For 2013 ble netto driftsresultat 7,8 mill kr mens merforbruket var -15,3 mill kr, som imidlertid må justeres for premieavvik pensjon på hele 11,8 mill kr for å gi det reelle bildet. Likevel var merforbruket i 2013 på ca 3,5 mill kr. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket, og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. For å sikre tilfredsstillende formuesbevaring og handlefrihet mener det tekniske beregningsutvalget at resultatet bør ligge på om lag 3 %, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 %. I 2013 ble resultatet for kommunen +1,6 %, som er en nedgang fra 2012, men betydelig bedre enn tidligere år. Søndre Land kommune står overfor store økonomiske utfordringer, som omstillingsprosjektet er opprettet for å gjøre noe med. For 2013 var omstillingsmålet ca 6,3 mill kr. Tar man i betraktning merforbruk i driften i 2012 på 5,5 mill kr, ble reelt omstillingsmål i 2012 på ca 11,8 mill. kr. Med et reelt merforbruk innen ordinær drift på ca 3,5 mill kr i 2013, tilsier det en måloppnåelse på ca 8,3 mill kr i Totalt for 2012 og 2013 er måloppnåelsen i overkant av 18 mill kr. På lengre sikt har kommunen utfordringer med nedbygging av vertskommuneansvaret og med pensjonsforpliktelser. Kommunen er fra 2013 pålagt å utarbeide prosjektregnskap for bruk av vertskommunetilskuddet. Prosjektregnskapet viser en differanse mellom verstkommunetilskuddet og det kommunen kan dokumentere å ha brukt på vertskommuneoppgavene. Denne differensen kan ikke benyttes i den ordinære driften og må for fremtiden avsettes til å møte framtidige pensjonsforpliktelser for ansatte innen vertskommuneansvaret. Som følge av dette ansvaret har kommunen flere ansatte enn kommuner på tilsvarende størrelse. Dette kommer til uttrykk ved at 5

6 Søndre Land kommune har en pensjonsforpliktelse pr innbygger på kr , mens landsgjennomsnittet ligger på kr Sykefraværet i 2013 er 8,1 % og viser en sterk reduksjon på et helt prosentpoeng fra 9,1 %. Etter en økning året før ble det satt i verk tiltak. Resultatet viser at det har vært jobbet godt på den enkelte arbeidsplass. Målet er fremdeles å komme ned på et sykefravær på 7,5 % i løpet av Med Samhandlingsreformen og Lov om folkehelse har kommunene fått et større ansvar for folkehelsearbeid. Kommunen vedtok i 2012 en strategi som angir hvordan kommunen skal arbeide med folkehelse. Den store utfordringen for Søndre Land kommune er fremdeles å redusere aktivitetsnivået slik at det er tilpasset inntektene. Omstillingsmålet er å ta ned driften med 23 mill kr. I løpet av 2012 og 2013 er driften redusert med 18,3 mill kr. Dette viser at kommunen er i god gjenge med omstillingen og har en organisasjon med god budsjettdisiplin og medarbeidere som tar ansvar. Det er all grunn til å være godt tilfreds med resultatet som er oppnådd. En annen stor utfordring for kommunen er den negative befolkningsutviklingen. Riktignok var nedgangen i 2013 bare 2 personer, noe som skyldes at nettoinnvandringen var ekstra stor. Det alvorlig er imidlertid at kommunen er inne i en svært uheldig utviklingstrend. Dette kommer tydelig fram av en skjev alderssammensetning med den høye andelen eldre. Søndre Land kommune har slitt med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. For å møte disse utfordringene i samfunnsutviklingen har kommunen fått omstillingsmidler til prosjekt Opptur, som er planlagt å gå over flere år. Etter at prosjektlederen sluttet I 2012 er det engasjert ny prosjektleder i Rådmannen vil til slutt peke på at arbeidet med å få økonomien i balanse er i rute. Samtidig er det gledelig at sykefraværet går ned. Dessuten er det godt når alle bidrar på samme lag, tilsatte, tillitsvalgte og folkevalgte. Det legger grunnlaget for at medarbeiderne får til gode resultater både i omstillingsarbeidet og tjenestetilbudet når rammene blir trangere. Nils Hesthagen Rådmann 6

7 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn 2.1 Kommunens økonomiske situasjon Skatter og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd SUM frie inntekter Skatter og rammetilskudd er kommunens frie inntekter. Dette er inntekter som fastsettes i de årlige statsbudsjettene, og er den viktigste økonomiske faktoren for kommunens drift. Den mest vesentlige posten i Andre generelle statstilskudd er vertskommunetilskuddet som var på 64,9 mill i Årsaken til at det er betydelig nedgang i tallene fra forrige år, er at den statlige refusjonen for ressurskrevende tjenester er flyttet fra inntekt under skatter og rammetilskudd til en netto utgiftsreduksjon under kommunalområdet Helse, Omsorg og Velferd. Denne posten var i 2013 på 13,6 mill. Driftsresultat Brutto driftsresultat (-1,0 %) Brutto driftsresultat korrigert for netto premieavvik på pensjon, bruk av fond og momskomp. fra investeringer (1,1%) (2,6 %) (0,2%) (0,0 %) (1,3%) (0,4 %) (0,7%) Tabellen viser brutto driftsresultatet i ordinær drift inkludert avskrivninger, før finansinntekter og - utgifter. Prosenten er beregnet av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat (1,6 %) Netto driftsresultat korrigert for netto premieavvik på pensjon, bruk av fond og momskomp. fra investeringer (3,7%) (3,3 %) (0,9%) (-0,8 %) (0,5%) (1,8 %) (2,1%) 7

8 I netto driftsresultat er også finansinntekter og -utgifter tatt med, mens avskrivningene er holdt utenfor. Stor variasjon i den årlige avkastningen av kommunens langsiktige plasseringer er en av de viktigste årsakene til de store svingningene fra år til år. Det vises for øvrig til kapittel 3 Måloppnåelse og økonomisk resultat for ytterligere kommentarer. Langsiktige plasseringer Søndre Land har et finansreglement som definerer hvilke plasseringsmuligheter som er aktuelle for kommunens langsiktige plasseringer. Dette er angitt i maks, min og normal, som vist i tabellen under. Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60 % Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Avkastning 2013 Beholdning og resultat Kostpris Markeds-verdi Andel Resultat 2013 Bankinnskudd ,8 % Pengemarked ,8 % Obligasjoner ,0 % Garanterte produkter ,0 % Hedgefond ,2 % Eiendom ,2 % Utenlandske aksjefond ,0 % Norske aksjefond ,1 % Totalt ,0 % ble det året så langt med den høyeste avkastningen av kommunens langsiktige plasseringer, med 16,6 mill i avkastning (9 %). Hovedårsaken til det gode resultatet er et svært godt år i aksjemarkedet, og som tabellen viser kommer hele 11,3 mill fra avkastning på aksjer. 8

9 Avkastning akkumulert År Resultat Markedsverdi Avk. % % % % % % % % % % % % % % Denne tabellen viser den akkumulerte avkastningen for alle årene kommunen har hatt langsiktige plasseringer. Det er stor variasjon i årlig avkastning, og det er særlig årene 2008 og 2011 som har gitt dårlige resultater. For begge årene er årsaken uro i aksjemarkedene. Totalt sett må en samlet avkastning på nærmere 75 mill (4 %) anses som tilfredsstillende. Risikovurdering (stresstest) Beregnet potensielt tap som følge av negativt scenario i finansmarkedet (8 % av totalkapital) Endr. Markedsverdi (mill kr) Verdifall (%) markedsverdi (mill kr) Norske aksjer 18,3-30 % - 5,5 Utenlandske aksjer 28,2-20 % - 5,6 Hedgefond og eiendom 18,9-10 % - 1,9 Obligasjoner 74,6-4,2 % - 3,1 Endr. markedsverdi (%) Sum - 16,1-8,0 Tabellen viser at et stresstest-scenario fra dagens nivå vil innebære et verdifall på ca 16 mill kr. Fondsbeholdning Disposisjonsfond Bundne driftsfond Frie investeringsfond Bundne investeringsfond SUM fondsmidler

10 Tabellen viser fondsbeholdning fordelt på de 4 hovedkategorier av fond. Tallene er i nominelle verdier, d.v.s. at det ikke er foretatt noen årlig inflasjonsvurdering av de avsatte fondsmidlene. I henhold til vedtektene for næringsfond og kraftfond skal det hvert år legges fram en årsrapport for kommunestyret. Oversikt over disse fondene vises her: Næringsfondet Fondskapital per 1. januar 2013 kr ,46 Årets tilførsel av midler fra KRD (via fylkeskommunen) og renter kr ,14 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2013 kr ,60 Kraftfondet I kapitalen inngår en urørlig grunnkapital på kr som er framkommet gjennom avsetninger knyttet til Randsfjordreguleringen og Dokkautbyggingen. Fondskapital per 1. januar 2013 kr ,85 Årets tilførsel av midler fra konsesjonsavgifter og renter kr ,42 Nye vedtatte tilsagn i året kr 0,00 Fondskapital pr 31. desember 2013 kr ,27 Fond for DA midler, kommunens andel (60 %) DA-midler er kompensasjon i forbindelse med bortfall av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Fondskapital per 1. januar 2013 kr ,00 Årets tilførsel av midler fra KRD (via fylkeskommunen) kr ,00 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2013 kr ,00 Langsiktig gjeld Lånegjeld Nye lån Kommunens samlede lånegjeld hadde en synkende tendens fra 2010 til 2012, på grunn av lavt investeringsnivå. Lånegjelden hadde imidlertid en økning fra 2012 til 2013, da det ble foretatt et låneopptak på 30 mill for å finansiere planlagte større investeringer i Det ble imidlertid ikke investert så mye som planlagt i 2013 og kommunen har derfor ca 20,8 mill i ubrukte lånemidler pr

11 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 202,1 % 191,3 % 196,8 % 193,5 % -herav pensjonsforpliktelser 156,5 % 147,9 % 148,1 % 141,4 % Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Tabell: A1. Konsern finansielle nøkkeltall. Kilde SSB Som tabellen viser økte kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntektene, men ikke i forhold til gjeld pr. innbygger i 2013 på grunn av mye ubrukte lånemidler. Søndre Land kommune har høye pensjonsforpliktelser sammenlignet med mange andre kommuner på samme størrelse. En viktig årsak til dette er at Søndre Land er en såkalt vertskommune etter ansvarsreformen i 1991, der de tidligere beboerne på institusjonene Lunden og Grimebakken ble nye innbyggere i Søndre Land. En konsekvens av dette var at kommunen måtte ansette mange personer innenfor helse- og omsorgstjenestene for å løse de nye oppgavene som dette medførte. Dette har igjen ført til at kommunens lønns- og pensjonsutgifter er relativt sett større enn for andre kommuner på samme størrelse som ikke har vertskommuneansvar. 2.2 Administrativ organisering Den administrative organiseringen består av en rådmannsgruppe med 4 kommunalsjefer for kommunalsjefsområdene; Stab Lokalsamfunn Oppvekst Helse, omsorg og velferd Årsmeldingen for 2013 er bygd opp i samsvar med den administrative organiseringen. Overordnede organisasjonskart gjengis nedenfor. 11

12 Rådmann Kommunalsjef STAB Kommunalsjef LOKALSAMFUNN Kommunalsjef OPPVEKST Kommunalsjef HELSE, OMSORG, VELFERD Avdelinger: - Fellesutgifter - Fellestjenester - Økonomi og personal - Renhold - Bygg og vedlikehold - Fellesressurser inkl rådgivning og prosjekt Avdelinger: - Teknisk drift - Arealforvaltning - Kulturkontor - Fellesressurser inkl overføring til kirkene Avdelinger: - Fryal skole & SFO - Odnes skole & SFO - Vestsida oppvekstsenter - S. L. ungdomsskole - Hov barnehage - Grettegutua barnehage - Odnes barnehage - Fluberg barnehage - Trevatn barnehage - Grime barnehage Avdelinger: - Hovli 1. etasje - Hovli 2. etasje - Hovli kjøkken - Hjemmebaserte tjenester - Eldresenter/dagtilb - Helse og familie - NAV-kontor - Fellesressurser inkl system-ansvarlig og kompetanseutv. - Fellesressurser inkl PPT 2.3 Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kjønnsbalanse Søndre Land Kommune hadde ved årsskiftet totalt 508 årsverk. Det er en klar overvekt av kvinner innen tradisjonelle kvinneyrker som oppvekst (skole og barnehage) og helse, omsorg, velferd. Andelen menn er i overvekt innen teknisk drift og bygg og vedlikehold. På avdelingsledernivå er det skjedd store endringer i lederstrukturen, der antall ledere med helhetlig lederansvar er redusert. 12

13 Antall årsverk ,6 532 Antall ansatte* 730* 734* 737* Antall kvinner % andel kvinner 81,23 81,34 82 Antall menn % andel menn 18,76 18,66 18 Ansvarsområde Ant. kvinner Ant. menn Sum % kvinner % menn Rådmannsgruppa % 80 % STAB: Fellesressurser % 33 % Økonomi og personal % 29 % Fellestjenester % 29 % Bygg og vedlikehold % Renhold % 7 % LOKALSAMFUNN: Teknisk drift % 96 % Arealforvaltning % 75 % Kultur % 29 % OPPVEKST: Fellesressurser % 10 % Fryal skole og SFO % 21 % Odnes skole og SFO % 16 % Vestsida oppvekstsenter % S. Land Ungdomsskole % 53 % Grettegutua barnehage % 6 % Hov barnehage % 22 % Fluberg barnehage % 10 % Odnes barnehage % Trevatn barnehage % Grime barnehage % Helse, omsorg, velferd: Hovli sykehjem 1. etg % 2 % Hovli sykehjem 2. etg % 2 % Kjøkken % 30 % Eldresenter og dagtilbud % 5 % Hjemmesykepleie % 10 % Hjemmetjeneste % 10 % Helse og familie % 12 % NAV % 25 % Totalt * *Differansen mellom antall ansatte i disse to tabellene skyldes at noen har et ansettelsesforhold i flere ansvarsområder. Disse må være med i tellingen her for å få korrekt kjønnsfordeling i de forskjellige ansvarsområdene. 13

14 Søndre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes representert på arbeidsplassene. Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser 2.2 skal det underrepresenterte kjønn foretrekkes når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt. Generelt ligger det en utfordring i å rekruttere kvalifiserte menn til helse og omsorg og til arbeid i barnehager. Inndeling etter ulike ledernivå LEDERNIVÅ ANTALL PROSENTANDEL Rådmannens ledergruppe 4 menn 1 kvinne 80 % menn 20 % kvinner Avdelingsledere 10 menn 15 kvinner 40 % menn 60 % kvinner Sykefravær i prosent Avdelinger Rådmannsgruppa 14,9 0,9 STAB: 6,0 6,8 Fellesressurser 3,4 1,9 Økonomi og personal 2,1 2,1 Fellestjenester 4,8 10,1 Bygg og vedlikehold 0,6 1,0 Renhold 12,7 12,2 LOKALSAMFUNN: 3,8 7,4 Teknisk drift 3,2 9,6 Arealforvaltning 5,4 4,8 Kultur 3,8 5,0 OPPVEKST: 7,6 8,9 Fellesressurser 13,8 8,2 Fryal skole og SFO 6,3 6,9 Odnes skole og SFO 5,6 5,2 Vestsida oppvekstsenter 8,3 2,4 Søndre Land ungdomsskole 1,9 4,6 Hov barnehage 17,7 17,5 Grettegutua barnehage 9,4 11,2 Fluberg barnehage 18,3 18,9 Odnes barnehage 11,3 19,9 Trevatn barnehage 8,8 11,8 Grime barnehage 6,7 8,1 HELSE, OMSORG, VELFERD: 9,2 12,0 Hovli sykehjem 1. etg 12,0 11,4 Hovli sykehjem 2. etg 9,9 13,1 14

15 Hovli kjøkken 7,0 14,4 Eldresenter og dagtilbud 11,3 4,9 Hjemmesykepleie 6,0 10,2 Hjemmetjeneste 9,0 9,1 Helse og familie 9,0 11,9 NAV 4,7 4,1 Totalt SLK 8,1 9,1 Totalt sykefravær pr år 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% År Det egenmeldte fraværet for 2013 er på 1,2 % og har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Dette ligger inne i det totale sykefraværet for 2013 på 8,1 %. Sykefraværet er sterkt redusert, og det har vært jobbet godt ute på den enkelte arbeidsplass. Bedriftshelsetjenesten har vært en viktig medspiller for lederne. Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken og utgjør for ,2 %. 15

16 Sykefravær i prosent, gruppert på alder og fordelt på kjønn Kvinner Menn Aldersgr ,2 7,7 3,8 4 1, ,9 10,4 7,4 1,5 1,3 4, ,6 9,8 10,2 1,5 1,2 1, ,6 9,4 9,4 5,5 4,7 2, ,5 10,9 9,6 3,2 4,6 5, ,4 11 6,2 14,6 11,6 4, ,4 5,9 4,7 6,6 0 5, Likelønn KS samler inn lønnsdata for arbeidstakere i kommuner og utgir disse statistikkene årlig i et PAIregister (Personal Administrativt Informasjonssystem). Statistikken brukes blant annet til å belyse lønns- og personalspørsmål i kommunesektoren. Statistikk basert på PAI-koder gir mulighet til å sammenligne lønn i sammenlignbare stillinger. Lønnsstatistikken er ikke enkel å bearbeide og få noe ut av. Det er mange faktorer som spiller inn, både kompetanse, ansiennitet, stillingsstørrelse, lokale tillegg og eventuelt kompetansetillegg. Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn til fast ansatte basert på PAI-kode. Kategori Kvinner 2013 Menn 2013 Kvinner 2012 Menn 2012 Assistenter Fagarbeider og hjelpepleier Høgskolegrupper* Avdelingsleder * Unntatt lønn etter kapittel 5 i hovedtariffavtalen Årsaken til at kvinner har høyere årslønn enn menn i assistent -gruppa skyldes nok at vi har mange assistenter med lang ansiennitet og lang fartstid i kommunen/yrkeslivet (opprykk på 20 år). Denne forskjellen har blitt markant mindre. Innen høyskolegruppen ligger kvinnene over i gjennomsnittslønn, men her har det vært en liten lønnsnedgang. Her er det ikke innberegnet alle de som får kompetansetillegg. For avdelingslederne er det menn som ligger høyest på lønnsstatistikken. Her har heller ikke forskjellen økt. 16

17 2.3.4 Arbeidstid Heltid deltid Søndre Land kommune har i flere år arbeidet med å tilrettelegge for utvidelse til større stillingsstørrelse og med fast tilsetting av vikarer. Dette har vært en av hovedsatsningene sammen med fagforeningene, der det vår og høst er grundige gjennomganger. Like fullt er ikke resultatet godt nok og det arbeides med å finne løsninger. Ubekvem arbeidstid og helgevakter er en utfordring. Ikke alle ønsker 100 % stilling selv om de får tilbud om det. Mange av dem som faktisk eier en 100 % stilling søker reduksjon og arbeider allikevel deltid i veldig mange år. Det er fortsatt mange kvinner som eier en 100 % stilling og som for tiden arbeider deltid (80 % er en stillingsstørrelse mange kvinner ønsker seg). Dette er en stor utfordring, for deltid avler deltid. Stillingsstr Kvinner 2011 Kvinner 2012 Kvinner 2013 Menn 2011 Menn 2012 Menn % % % % % Her er det tatt utgangspunkt i ansettelsesprosent. Dvs personer med en fast ansettelse, ikke vikariater. Det er derfor ganske mange som ikke inngår i statistikken. Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86,82 88,47 86,00 Antall menn i deltidsstillinger 43 * 48 * 68 % andel menn i deltidsstillinger 13,17 11,30 15,12 * Brannkonstablene er ikke inkludert, de utgjør 13 ansatte Seniorpolitisk satsninger og helhetlig arbeidsgiver-/personalpolitikk I 2007 ble det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for Søndre Land kommune tuftet på retningslinjene i Hovedtariffavtalen. De økonomiske seniortiltakene ble avviklet i 2012 som en del av omstillingsprosjektet. Søndre Land kommune ønsker en helhetlig satsning på arbeidsgiver/personalpolitikk i Søndre Land kommune. Arbeidet med dette ble startet opp i 2012, og de er satt betydelig framdrift på dette arbeidet i

18 AFP-uttak Delvis AFP 2013 Delvis AFP 2012 Delvis AFP 2011 Full AFP 2013 Full AFP 2012 Full AFP 2011 Menn Kvinner Totalt Personalpolitiske satsninger Søndre Land kommune har store utfordringer med kompetansehevingstiltak. De siste årene er det arbeidet aktivt for at ansatte med lang fartstid skal kunne gå opp til fagprøve. Dette gjelder særlig kvinner innen helse og omsorg (helsefagarbeider) og barnehage (barne- og ungdomsarbeider). Innen lærlingordningen satser kommunen på å opprettholde 6 lærlingplasser og har et ønske om å kunne rekruttere unge menn til omsorgsyrkene. Kompetansebehov innen høyskoleutdannede grupper (barnevern, vernepleie, sykepleie, ingeniører m.fl.) er stort og merkes godt i en liten kommune. I 2013 har vi lyktes i å besette de fleste av disse stillingene, og med det ser det ut til at vi greier å utvikle gode fagmiljøer. Det å etablere gode fagmiljøer, samt satse på etter/videreutdanninger sammen med et aktivt arbeid på rekruttering er utfordringer for kommunen framover. Det viktige nå er arbeidet med å beholde medarbeidere, det er den beste rekruttering. Kompetanseutvikling og kartlegginger er fortsatt et viktig arbeid framover Tilrettelegging Søndre Land kommune er en IA-bedrift, og arbeid med tilrettelegging og tiltak for ansatte er en kontinuerlig prosess. Å få opp konkret statistikk på tilrettelegging eller tilretteleggingstiltak er vanskelig. Dette gjøres hele tiden på ulike nivå, og på ulike måter, av den enkelte leder på den enkelte arbeidsplass. Tilrettelegging er ikke bare store stillingsendringer, men også endringer av turnuser/ arbeidsplaner, arbeidsoppgaver, arbeidsplass/ arbeidssted, bruk av hjelpemidler og kompetanseheving/ kurs. Oftest er det de små endringene i det daglige som får ansatte til å stå lenger i jobb/komme tilbake i jobb. Noen ganger kan dette nesten være usynlige tiltak. Samarbeidet med BHT og IA-rådgiver har vært verdifullt i arbeidet med å finne løsninger, og dette samarbeidet skal utvikles videre. Året 2013 er året da samarbeidet, særlig med BHT har blomstret opp. Det er laget en samarbeidsplan mellom SLK og BHT, der planlagte tiltak er satt inn, og forplikter begge parter på handling. Det er et mål at IA-konsulenten skal delta mer aktivt i tilretteleggingsarbeidet framover. 18

19 2.4 Verdier og etiske retningslinjer Kommunens visjon ligger til grunn for arbeidsgiverpolitikken: Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. Det skal arbeides for at kommunen skal: ha et positivt omdømme ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering ha medarbeidere som motiveres til kreativitet og læring ha vilje og kraft til å gjennomføre endringer ha helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede ha høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet på våre tjenester Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. Det utarbeidet etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2011, som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i Søndre Land kommune. Videre fremheves etikkprosjektet Stolte sammen som ble startet opp samme år og som ble avsluttet i Stolte sammen -prosjektet har vært gjennomført innenfor kommunalområde Helse, omsorg og velferd. Prosjektet videreføres i 2014 som et tverrsektorielt satsningsområde med fokus på tjenestekvalitet og etisk refleksjon. Søndre Land kommune har arbeidet med verdigrunnlaget i forbindelse med omstillingsprosjekt som ble startet i I denne forbindelse er lederfilosofien revidert med ytterligere fokus på lederrollene og dens innhold, samt ansvarliggjøring/myndiggjøring av medarbeidere. Det er inngått lederavtaler med alle avdelingsledere hvor etterlevelse av kommunens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper er vektlagt. Lederutviklingsprogram ble gjennomført høsten/vinteren 2013 for alle ledere med personalansvar. Lederutviklingsprogrammet fokuserte blant annet på verdigrunnlag og dets betydning for utøvelse av lederrollen. Søndre Land kommune startet i 2013 arbeidet med å utarbeide en arbeidsgiverstrategi. Arbeidsgiverstrategien er planlagt politisk vedtatt før sommeren Arbeidsgiverstrategien er et viktig styringsdokument som også vektlegger kommunens verdiplattform, hvilket overordnet mål vi har som arbeidsgiver og ulike satsningsområder som vektlegges for å nå målet. 19

20 2.5 Intern kontroll Det er virksomhetens øverste ledelse som har det overordnede ansvaret for etablering av tilfredsstillende system for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I de tidligere omtalte lederavtalene fremkommer det at alle ledere har ansvar for at kommunens regler, prosedyrer og retningslinjer for internkontroll, sikkerhet og arbeidsmiljø overholdes. Videre har alle ledere ansvaret for etablering av systemer og rutiner innenfor sitt fagområde som sikrer at ovennevnte krav blir overholdt og som raskt avdekker eventuelle avvik. For øvrig er det påbegynt en revisjon av gjeldende HMS-IK håndbok i 2014 Det har i organisasjonen vært arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal gi organisasjonen tilgang til et system som understøtter arbeidet med internkontroll, gjennom å gi en god og enkel dokumentasjon av rutiner, sikre kontinuerlig forbedring, læring og avdekke sviktende kvalitet. Anvendelse av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig som regler og instrukser blir fulgt. Prosjektet har som formål å innføre et elektronisk kvalitetssikringssystem i hele Søndre Land kommune og inkluderer: Utarbeide oversikt over alle aktuelle dokumenter, rutine- og prosedyrebeskrivelser, hvordan de skal tilgjengeliggjøres, vedlikeholdes og revideres. Med kvalitetsdokumenter menes alle relevante lover, regler og retningslinjer for den kommunale tjenesteorganisasjonen inkludert lokale rutiner og arbeidsprosesser etc. Elektronisk system for utarbeidelse av årshjul for hele organisasjonen, både på et overordnet nivå som er felles for hele organisasjonen, samt innenfor de enkelte kommunalområdene og på avdelingsnivå Elektronisk avvikshåndteringssystem som sikrer registrering, behandling, oppfølging og rapportering av avvik Kvalitetssikringssystemet skal inneholde løsning for å ivareta HMS området Kvalitetssikringssystemet skal inneholde løsning for risikostyring Prosjektet skal ta høyde for at kommunen ønsker i innføre kvalitetsstyringssystem Kvalitetssikringssystemet skal tilrettelegge for effektiv håndtering av tilsyn fra myndigheter og kunne gi grunnlag for fastsetting av kvalitetsmål/standarder Opplæring av alle brukere av kvalitetssikringssystemet Alle avdelinger i organisasjonen forplikter seg til å bidra med ressurser og tid for å sikre gjennomføring av prosjektet Prosjektet skal søke samarbeid med andre kommuner i Gjøvikregionen som er i prosess med å innføre kvalitetsstyringssystemer. Planlagt fremdrift tilsier valg av kvalitetssikringssystem februar 2014 og deretter hovedprosjekt med mandat om innføring i organisasjonen. Det har i 2013 blitt gjennomført flere tilsyn innen fagområder og fra arbeidstilsynet. Tilsyn bidrar til god kvalitetssikring og økt fokus på internkontroll i organisasjonen. 20

21 2.6 Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet i Søndre Land fra 2003 til og med Utvikling i folketall Søndre Land Tabell: Folketallet per Kilde SSB Befolkningsutviklingen har vist en negativ trend fra 2003 til 2013 med unntak av en svak oppgang i 2009 og Befolkningsutviklingen viser en nedgang på kun 2 innbyggere i Hvorvidt vi ser en utflatning i befolkningsnedgangen er det statistisk for tidlig å anslå. Spesifisert befolkningsutvikling i Søndre Land de siste årene Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Tabell: Spesifisert utvikling i folketallet i Søndre Land kommune. Folketilveksten er regnet som differensen mellom folkemengde to påfølgende år, og stemmer ikke helt overens med summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Kilde SSB Tabellen viser detaljene i befolkningsendringene pr år. Det er et økt fødselsunderskudd i 2013, men positiv nettoinnvandring sammenlignet med forrige år. Tabellen viser også at det i 2013 ble født færre barn enn i 2012, men flere enn i 2010 og

22 Befolkning fordelt på alder i prosent Befolkning pr Søndre Land Landet Oppland Kommunegruppe 10 Andel 0 åringer 0,8 1,2 0,9 1,1 Andel 1-5 år 4,5 6,2 5,2 6,1 Andel 6-15 år 11,1 12,1 11,6 12,7 Andel år 4,1 3,9 3,9 4,2 Andel år 6,9 8,0 7,7 7,8 Andel år 55,1 55,0 53,7 53,3 Andel år 12,4 9,4 11,6 10,0 Andel 80 år og over 5,1 4,3 5,5 4,9 Tabell: Befolkningens alderssammensetning i S. Land sammenlignet med komm.gr 10, fylket og landet Kilde SSB Tabellen viser at Søndre Land kommune har den laveste andelen av befolkningen under 15 år og den høyeste andelen over 67 år sammenlignet med de andre i tabellen. Befolkningssammensetningen gir et godt grunnlag for å planlegge behov av tjenester fremover. 2.6 Næringsliv, arbeidsliv og sysselsetting Arbeidsledighet og næringsliv i prosent Søndre Land 3,00 2,30 2,00 2,90 Gjøvikregionen 2,30 2,10 2,20 2,23 Oppland 2,30 2,30 2,20 2,20 Hele landet 2,90 2,70 2,50 2,60 Tabell: Registrerte arbeidsledige ved utgangen av året. Kilde SSB Arbeidsledigheten i Søndre Land er for tiden relativt lav sammenlignet med andre kommuner, men har vist en økning fra 2012 til Det er behov for å øke antallet arbeidsplasser i kommunen. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har sin arbeidsplass i en annen kommune. Søndre Land har hatt en nedgang i antall arbeidsplasser på nesten 10 % siden år Det var en liten vekst i årene Personlig tjenesteyting er den desidert største bransjen i det private næringslivet i kommunen. Det er flere private institusjoner innen helse og rehabilitering. Det er også vært vekst i antall arbeidsplasser i denne sektoren de senere år. I nesten alle de andre bransjene har antall arbeidsplasser sunket de siste årene. Det betyr at nedgangen i antall arbeidsplasser i Søndre Land ikke er knyttet til en bestemt bransje, men er spredt på flere. Enkelte av arbeidsplassene i Søndre Land er utsatt. Blant annet er Sykehuset Innlandet sin avdeling i Hov vedtatt nedlagt. Antallet årsverk i kommunal administrasjon og tjenesteyting reduseres i årene framover blant annet som følge av færre vertskommunebrukere og pågående omstillingsprosjekt. På bakgrunn av de senere års bortfall av arbeidsplasser og befolkningsnedgang, har Søndre Land for tiden status som omstillingskommune og mottar prosjektstøtte fra Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune. Omstillingsarbeidet følges som kjent opp gjennom prosjekt Opptur. I prosjekt 22

23 Opptur arbeides det blant annet med forbedring av Søndre Land kommune som en næringsvennlig kommune og konkrete tiltak mot næringslivet i kommunen. Sysselsetting og arbeidsliv i prosent Søndre Land 61,3 61,4 60,7 Gjøvik 66,9 66,5 65,8 Østre Toten 68,4 67,8 67,1 Vestre Toten 65,1 65,4 64,6 Nordre Land 65,8 64,8 65,6 Oppland 68,5 68,2 67,6 Landet 69,1 69,1 68,7 Tabell 06445: Andel sysselsatte i befolkningen pr. 4. kvartal foregående år (prosent) Søndre Land kommune har den laveste andelen sysselsatte i prosent av befolkningen sammenliknet med kommuner i Gjøvikregionen, Oppland og landet. Søndre Land kommune har videre flere med uførepensjon, alderspensjon, nedsatt arbeidsevne og personer som går på arbeidsavklaringspenger enn gjennomsnittet i Oppland og landet. 23

24 3. Måloppnåelse og økonomisk resultat 3.1 Økonomisk resultat Regnskap 2013 Budsjett inkl endr 2013 Avvik i kroner Omstillingsmål inkl i budsj STAB * LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum ordinær drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans TOTALT * Inkluderer premieavvik pensjon på 11,8 mill kr og 2,5 mill kr i ufordelt lønnsavsetning Som tabellen viser var det stor variasjon mellom de forskjellige områdene når det gjelder budsjettoppnåelse, og totalt sett var det for ordinær drift et merforbruk på 15,3 mill. Dersom man korrigerer for premieavvik pensjon på 11,8 mill kroner gir det et merforbruk ordinær drift på 3,5 mill kroner. Forklaringen til avvikene finnes i de respektive kommunalområdenes egne kapitler i årsmeldingen. Det er ellers verd å merke seg omstillingsmålene i budsjettet for 2013 for de forskjellige kommunalområdene. Omstillingsmålet i 2013 var på ca kr 6,3 mill. kroner. Tar man i betraktning merforbruk i 2012 innen ordinær drift på kr 5,5 mill. kroner ble reelt omstillingsmål i 2012 på ca kr 11,8 mill. kroner. Med et reelt merforbruk innen ordinær drift på ca 3,5 mill. kroner i 2013 tilsier det en måloppnåelse på ca 8,3 mill. kroner i Totalt for 2012 og 2013 er måloppnåelsen i overkant av 18 mill kroner. For nærmere beskrivelse av status omstillingsprosjektet vises det til kommunalområdenes egne kapitler i årsmeldingen. For å komme i balanse i resultat måtte det foretas strykninger av avsetninger på til sammen 5,7 mill. Dette er nærmere omtalt i note 19 for strykninger i årsregnskapet. 24

25 Skatter og rammetilskudd Regnskap 2013 Budsjett inkl endr 2013 Skatter Statlige rammeoverføringer Vertskommunetilskudd Momskompensasjon av investeringer Investeringskompensasjon Statstilskudd flyktninger Det var totalt en svikt i inntektene på til sammen 5,6 mill. Skatt på inntekt og formue, samt de ordinære statlige rammeoverføringene var svært nær budsjettert nivå, mens inntektene for statstilskudd flyktninger og investeringskompensasjoner var lavere enn budsjettert. Renter og finans Regnskap Budsjett inkl 2013 endr 2013 Renter og finans Langsiktige plasseringer Avdrag på lån Utlån Bruk av tidligere års resultat Avsetning disposisjonsfond Overf investeringsregnskapet TOTALT Det er særlig resultatet for de langsiktige plasseringene som har bidratt til at resultatet var langt bedre enn budsjettert for renter og finans. Resultatet her var i utgangspunktet 10,6 mill bedre enn budsjett, og i tillegg var det strykninger av avsetninger til fond på til sammen 5,7 mill. Et lavt rentenivå påvirket også utgiftene for renter og finans i positiv retning. Overføring til investeringsregnskapet er momskompensasjon av investeringer. 25

26 3.2 Investeringer Det ble i 2013 foretatt investeringer i anleggsmidler på 27,8 mill, mot revidert investeringsbudsjett på 31,9 mill. Hovedårsaken til differansen er at prosjektene kom i gang senere enn forutsatt, og at investeringsutgiftene dermed kommer på et senere tidspunkt. For detaljert informasjon om investeringsprosjektene henvises til skjema 2A, 2B, Økonomisk oversikt investering og note 12 i regnskapsdelen i årsmeldingen. Det største enkeltprosjektet i 2013 var bygging av Vestsida oppvekstsenter. Byggingen ble påbegynt i 2012, og sluttført i Totalrammen for prosjektet var på 22,3 mill. Samlet investeringsutgift ved utgangen av 2013 på 22,8 mill. Det mangler imidlertid noen få fakturaer pr på ca som vil bli utgiftsført i En betydelig andel av de årlige investeringene var innenfor selvkostområdene vann/avløp/ renovasjon (VAR-områdene). Her var de samlede investeringene i 2013 på 5,7 mill, og det største området var Rehabilitering ledningsnett avløp med 1,6 mill. Budsjettet for investeringer på teknisk drift var opprinnelig på 11,7 mill i 2013, dette ble redusert til 9,25 mill ved 1. tertial og endte på 5,9 mill. Begrunnelsen er delvis at det tok lang tid å få prosjektutlysing gjennomført av innkjøpskontoret, samt at det største prosjektet i 2013, ledningsnett i forbindelse med FV 247, ble oppstart utsatt med 4 måneder. 3.3 Sektorovergripende satsningsområder Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem og skal beskrive økonomisk resultat, måloppnåelse og ressursforbruk. Nedenfor gis det en status på strategier og tiltak innenfor sektorovergripende satsningsområder. Økonomi Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet og vedlikehold av kapitalen. Teknisk beregningsutvalg har beregnet at resultatet bør ligge på om lag 3 % for å oppfylle formuesbevaringsprinsippet, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 % for å sikre tilfredsstillende handlefrihet. Utviklingen i netto driftsresultat for Søndre Land kommune de siste år illustreres grafisk nedenfor. 26

27 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Utvikling netto driftsresultat over år 3,25% 1,80% 1,58% 1,10% -0,10% -0,80% ,00% -8,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer Nedre grense 3% Øvre grense 5% Illustrasjonen viser de økonomiske utfordringer Søndre Land kommune står overfor. Det var en klar bedring i nettodriftsresultat i 2012, men en tilbakegang i Dersom vi korrigerer netto driftsresultat for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer ser vi en bedring de to siste år. På lengre sikt har Søndre Land kommune utfordringer med nedbygging av vertskommuneansvaret. Samtidig med økt nedbygging vil pleiebehovet bli større og mer komplisert etter hvert som brukerne blir eldre. Nedbyggingen skjer i samsvar med vedtatt plan. Vertskommunetilskuddet dekker imidlertid mer enn direkte utgifter knyttet til brukerne. Søndre Land kommune har som strategisk målsetning å opprette et pensjonsfond med årlige avsetninger for å møte disse utfordringene. Det var i 2012 oppmerksomhet rundt om verstkommunetilskuddet benyttes og forvaltes i samsvar med forutsetningene. Etter krav fra sentrale styresmakter, ble det i 2013 derfor nedsatt en arbeidsgruppe for å gå igjennom både direkte og indirekte kostnader som grunnlag for å utarbeide et prosjektregnskap. Prosjektregnskapet vil bli ferdig vinteren I prinsippet vil utfallet av dette arbeidet bli at en eventuell differanse mellom verstkommunetilskudd og det kommunen kan dokumentere i prosjektregnskap, ikke kan benyttes i den ordinære driften av kommunen. Pensjonskostnadene har økt og vil øke kraftig i årene framover. Søndre Land kommune har som følge av vertskommuneansvaret flere ansatte enn kommuner på tilsvarende størrelse. Basert på KOSTRAtall for 2013 har Søndre Land kommune en pensjonsforpliktelse per innbygger på kr , mens landsgjennomsnittet ligger omkring kr Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning hvor de ansatte er garantert en viss andel av sluttlønnen når de går av med pensjon. Pensjonspremien som arbeidsgiver betaler øker i takt med lønnsøkningen. Når det i tillegg er lave renter i finansmarkedet og lav avkastning på kapitalplassering må avsetningen til å dekke framtidig 27

28 pensjonsutbetaling øke. Det er kommunens langsiktige strategi å avsette til pensjonsfond for å møte de store pensjonsforpliktelsene. Søndre Land har en langsiktig plassering av sin kapital som forvaltes i samsvar med kommunens økonomireglement. Økonomireglement kap 11 vedrørende finansforvaltningen forutsetter at kommunens langsiktige plasseringer blir inflasjonsjustert årlig i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen og at det kun er avkastningen som kan disponeres. I tillegg skal kommunen ha et bufferfond som sikkerhet for svikt i budsjettert avkastning. Bufferkapitalen skal utgjøre minimum 10 % av samlet inflasjonsjusterte plasseringer. Som tidligere påpekt er det totalt pr avsatt til inflasjonsjustering kr , mens avsetningen til bufferkapital er kr I 2013 viser driftsregnskapet er merforbruk på ca 5,7 mill kr. Derfor er 4 mill kr av avsetning til bufferfond og ca 1,7 mill kr av avsetningen til inflasjonsfond strøket. Generelt er avsetningene til disse to fondene i økonomisk vanskelige år blitt utsatt for strykninger, slik at manglende fondsbeholdning for å oppfylle kravene i finansreglementet nå utgjør ca 25,6 mill. Inntil bufferkapitalen er kommet på et tilfredsstillende nivå og kapitalen er inflasjonsjustert, vil det i tråd med finansreglementet ikke være aktuelt å legge inn avkastning fra kapitalen i driftsbudsjettet. Det har i 2013 vært arbeidet videre med styringssystemet og det er utarbeidet resultatindikatorer for kommunalområdene og avdelingene som ble innarbeidet som målekart i budsjettdokumentet for Demografi, sysselsetting og næringsutvikling Befolkningsutviklingen er en stor utfordring med betydelig nedgang de siste 10 år. For 2013 ble det kun en nedgang på 2 innbyggere. Det er et økt fødselsunderskudd i 2013, men positiv nettoinnvandring sammenlignet med forrige år. Befolkningsnedgangen medfører reduserte inntekter til kommunen gjennom redusert skatteinngang og nedgang i rammetilskudd avhengig av aldersammensetningen. Videre medfører befolkningsnedgangen en skjevhet i alderssammensetningen som ikke vil føre til noen endring på mange år med mindre innflyttingen av folk i produktiv alder skyter fart. I denne sammenheng er prosjekt Opptur Søndre Land en viktig strategisk satsning som kommunen må lykkes med for å snu denne negative utviklingen. I 2013 har prosjekt opptur arbeidet ut fra to innsatsområder Bo- og servicekommune og Næringsutvikling, hvor det har blitt gjennomført prosjekter innenfor disse satsningsområdene. Handlingsplanen 2013 for prosjekt opptur gjengis nedenfor: Innsatsområde 1 Bo- og servicekommune Rekruttering av nye innbyggere: Tilflytting fra utlandet Omdømme Bosetting - Liv i alle husa Engasjere egne innbyggere: Identitet- attraktivitet Velkomstpakke Boligmarked Næringsvennlig kommune Fase Forprosjekt Hovedprosjekt Forstudie Hovedprosjekt Forprosjekt Forstudie Forprosjekt 28

29 Innsatsområde 2 Næringsutvikling Fase Eksisterende SMB bedrifter: Bedriftsutvikling: - "Utvikling av markedsføringskonsept og -plan" Forstudie Forstudie - "Node i Hov" Forprosjekt - "Mulighetsstudie Klinikken" Forstudie - "Reiseliv" Forprosjekt - "Tre og skogbruk" Forprosjekt Nettverksbygging Hovedprosjekt Næringsutvikling gjennom økt fritidsbebyggelse Forstudie + forprosjekt Utvikle bedrifter i SMB-prosjektet Mentorordning Hovedprosjekt Handels- og servicebedrifter Kompetanseprogram Forstudie + forprosjekt Stedsutvikling Hov: - "Forskjønningsprosess Hov Sentrum" Forprosjekt - "Løfte Hov-dagene" Forprosjekt Nye etablerere/gründere Det har i 2013 blitt nedlagt stor ressursinnsats i forbindelse med revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Siktemålet er at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av Organisasjon Sykefraværet viste en betydelig nedgang i 2013 og ble på 8,1 %, som er en nedgang fra 9,1 % i Dog ble ikke IA-målet om kun 7,5 % sykefravær i løpet av 2013 nådd. Likevel viser nedgangen at det i 2013 har blitt arbeidet systematisk i organisasjonen med tiltak for økt nærvær. For nærmere beskrivelse av arbeidet med økt nærvær vises det til kommunalområdenes egne kapitler i årsmeldingen. I tillegg er det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Helhetsinntrykket fra medarbeiderundersøkelse er at Søndre Land kommune er en arbeidsplass der medarbeidere trives. Det er god tilfredshet med innholdet i jobben og medarbeiderne er stolte over egen arbeidsplass. Samarbeid og trivsel med kolleger er også noe av det som scorer høyt. Undersøkelsen viser at vi har lavest score og størst forbedringspotensial når det gjelder overordnet ledelse samt faglig og personlig utvikling. Det har i 2013 vært arbeidet med å innføring av et elektronisk kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal gi organisasjonen tilgang til et system som understøtter arbeidet med internkontroll, gjennom å gi en god og enkel dokumentasjon av rutiner, sikre kontinuerlige forbedring og læring samt avdekke sviktende kvalitet. Planlagt fremdrift tilsier valg av kvalitetssikringssystem februar 2014 og deretter hovedprosjekt med mandat om innføring i organisasjonen. 29

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Ressurser, rammebetingelser og overordnete hensyn... 7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 7 2.2 Administrativ

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Ressurser, rammebetingelser og overordnete hensyn... 7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 7 2.2 Administrativ

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig SØNDRE LAND KOMMUNE Søndre Land levende og landlig Årsmelding med årsregnskap 2014 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 6 2.1 Kommunens økonomiske situasjon...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi Søndre Land kommune Rådmannen Dato... 11.06.13 Vår Ref... NH Arkiv... Saksnr... Notat Til Kommunestyret Kopi Fra Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 1. Innledning Notatet er skrevet til økonomi- og strategidagen

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig

SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land levende og landlig SØNDRE LAND KOMMUNE Søndre Land levende og landlig Årsmelding med årsregnskap 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 5 2. ÅRSBERETNING 7 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 22 Samfunn 23 Brukere

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L

ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L ØKONOMISK GJENNOMGANG M & M 5. A P R I L 2 0 1 7 Formål med økonomiplanlegging Begrensede ressurser anvendes så effektivt som mulig Dette krever: Felles situasjonsforståelse Realistisk ambisjonsnivå Helhetlig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2016 Agenda 1. Oppsummering fra økonomi- og strategidag i kommunestyret 20.06.2016 2. Oppdaterte prognoser i drift for 2016

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1540. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer