P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter:"

Transkript

1 P R O T O K O L L År 2008, den 23., 24. og 25. juni, ble det holdt sentrale forhandlinger i Fornyings- og administrasjonsdepartementet om endringer i lønnsplasseringer pr. 1. juli 2008, jf. pkt i hovedtariffavtalen. Til stede på ett eller flere møter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Siri Røine Per Kristian Knutsen Grete A. Jarnæs Bård Westbye Johs. Eithun Arnulf Leirpoll For LO Stat: Randi Stensaker Tone Sønsterud For YS Stat: Pål N. Arnesen Kristine Sandvik Jimmy Bjerkansmo For Unio: Arne Johannessen Jorunn Solgaard For Akademikerne: Curt A. Lier Greta Torbergsen Statens personaldirektør Siri Røine ledet møtene. Etter fellesmøter og særmøter ble partene enige om endringer i lønnsplasseringer fra 1. juli 2008 slik det fremgår av vedlegget til protokollen.

2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN 2008 JUSTERINGSOPPGJØRET PR. 1. JULI 2008 TILBUD 3 25.juni 2008 kl. 2000

3 DIVERSE I. GENERELT 1. Staten forutsetter at dersom lønnsendringer i dette oppgjøret medfører at sikringsbestemmelser utløses, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger pr. 1. august Endringer i godskrivingsreglene i HTA 5 og de spesielle og de særlige godskrivingsreglene på den enkelte lønnsplan gjøres gjeldende ved tilsetting i stilling fra og med 1. mai Dette innebærer at de som er tilsatt pr. 30. april 2008 ikke får endret sin tjenesteansiennitet/lønnsplassering. 3. Det er partenes forutsetninger at de justeringer som foretas pr. 1. juli 2008 ikke skal medføre nedgang i den lønn (tabell A + B) arbeidstakeren hadde pr. 30. juni 2008 dersom ikke annet er avtalt. 4. Partene forutsetter at sammenslåing og oppretting av stillingskoder i dette oppgjøret ikke skal medføre endring av særaldersgrensene for disse stillingene. II. AVSETNING TIL SÆRSKILTE TILTAK Det settes av kroner til lønnsendringer for arbeidstakere i kode 0942 Restaureringstekniker, lpl , i de lokale forhandlingene pr. 1. august 2008.

4 Staten - Endringer i lønnsplaner pr. 1. juli kl Lønnsplan 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder Alle Kontorsjef Økonomisjef Personalsjef Administrasjonssjef Informasjonssjef Avdelingsleder Alle Underdirektør Alle Seksjonssjef Regiondirektør Avdelingsdirektør Alle Assisterende direktør Direktør NY xxxx Fagdirektør SAKSBEHANDLER 1063 Førstesekretær LR Konsulent LR Konsulent LR Førstekonsulent LR22 1 el Seniorkonsulent Alle 1 Særlig godskrivingsregel UTGÅR KONTORSTILLINGER 1068 Fullmektig LR05 Overf. LR Førstefullmektig LR07 Overf. LR Sekretær LR Sekretær Seniorsekretær Kontorleder Særlige godskrivingsregler UTGÅR BIBLIOTEKAR 1073 Bibliotekfullmektig LR Bibliotekar LR08 2 Overf. LR Bibliotekar LR17 2 UTGÅR,overf Bibliotekar 1515 Bibliotekar Alle 1 NY tittel: Spesialbibliotekar 1077 Hovedbibliotekar Alle 1 Særlig godskrivingsregel og merknad UTGÅR BETJENT 1078 Betjent LR01 Overf. LR Betjent LR Førstebetjent SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 Overf. LR Sjåfør LR Sjåfør LR03

5 INGENIØR 1411 Avdelingsingeniør LR08 2 Overf. LR Ingeniør LR Avdelingsingeniør LR Avdelingsingeniør LR22 1 el Ingeniør Overingeniør Alle Senioringeniør Alle Sjefingeniør Særlig godskrivingsregel UTGÅR. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER 1089 Teknisk assistent LR Tekniker LR06 Overf. LR Tekniker ARKITEKT 1092 Arkitekt LR Avdelingsarkitekt Overarkitekt Alle Seniorarkitekt Alle Sjefarkitekt TEKNISK LABORATORIEPERSONELL 1096 Laboratorieassistent LR01 Overf. LR Laborant LR Laborantleder GRAFISK DESIGN 1099 Tegneassistent LR01 Overf. LR Fotograf LR01 Overf. LR Førstefotograf LR Tegner LR Tegneleder Fotoleder PREPARANT 1105 Preparantassistent LR01 Overf. LR Preparant LR Preparantleder

6 FORSKER 1108 Forsker LR Forsker LR Forsker Forsker Alle Forskningssjef Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professorkompetanse gis innplassering på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i, gis innplassering som 1109 Forsker. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen FORSKNINGSTEKNIKER 1511 Forskningstekniker LR Forskningstekniker Seniorforskningstekniker Ledende forskningstekniker RÅDGIVER 1434 Rådgiver Alle 1 fom ltr 41 tom ltr Seniorrådgiver PROSJEKTLEDER 1113 Prosjektleder UTREDNINGSLEDER 1114 Utredningsleder ARBEIDERSTILLINGER 1115 Hjelpearbeider LR01 Overf. LR Spesialarbeider LR01 Overf. LR Fagarbeider LR Fagarbeider m/fagbrev LR ARBEIDSLEDERSTILLINGER 1118 Arbeidsleder Formann Alle Mester Alle KJØKKENPERSONALE 1184 Kokk LR Førstekokk LR Assisterende kjøkkensjef Kjøkkensjef Alle 1 3

7 HUSHOLDSPERSONALE 1125 Husholdsassistent LR01 Overf. LR Husholdsbestyrer LR Husholdsleder Husøkonom Alle RENHOLDSPERSONALE M.V Renholdsbetjent LR01 Overf. LR Renholder LR Tøyforvalter Renholdsleder Alle SOSIALSEKRETÆR/ SOSIALKURATOR 1133 Sekretær/kurator LR Spesialutdannet sosionom LR Klinisk sosionom LR Sekretær/kurator Alle STATLIGE BARNEHAGER 0829 Barnehageassistent LR01 Overf. LR Barnehageassistent m/barnepleierutdanning LR Førskolelærer LR08 2 Overf. LR Pedagogisk leder Alle Styrer Alle 1 Merknad: Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning BEDRIFTSHELSETJENESTE 0790 Bedriftssykepleier Alle Bedriftsfysioterapeut Alle Bedriftslege Alle Bedriftsoverlege Alle TEKNISK DRIFT M.V Sikkerhetsbetjent LR Driftsoperatør LR Driftstekniker Alle Driftsleder Alle 1 4

8 UNGE ARBEIDSTAKERE/LÆRLINGER/ ASPIRANTER 1138 Unge arbeidstakere inntil 17 år ltr. 01 melllom 17 og 18 år ltr Lærling lønn i % av ltr.26 lønn i % av beg.lønn i kode Aspirant LR01 Ltr Lærekandidat lønn i % av ltr.26 lønn i % av beg.lønn i kode 1203 Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller. 3.2 HØYESTERETT DIVERSE STILLINGER 1142 Protokollsekretær Juridisk sekretær Nestleder i juridisk sekretariat Utredningsleder REGJERINGSADVOKATEMBETET ADVOKAT 0257 Advokatfullmektig Advokat Alle Advokat med møterett for Høyesterett Alle DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN LEDERSTILLINGER 0008 Byråsjef Underdirektør Alle Avdelingsdirektør Alle SPESIALSTILLINGER 1389 Sjåfør i regjeringens biltjeneste LR Statsrådens kontorsekretær Rådgiver Alle Informasjonssjef Seniorrådgiver Kommunikasjonssjef Folkerettsrådgiver UD Alle Lovrådgiver JD Alle Lovrådgiver FIN Alle Spesialrådgiver NY xxxx Fagdirektør

9 FINANSDEPARTEMENTET 3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER SKATTEETATEN DIVERSE STILLINGER 1413 Skattejurist Likningsrevisor Alle Skatterevisor Alle Seniorrevisor UTGÅR 1224 Spesialrevisor Alle Ass. avdelingssjef UTGÅR 1501 Seniorskattejurist Alle Likningssjef UTGÅR 0024 Avdelingssjef UTGÅR 0042 Skattefogd UTGÅR 0027 Fylkesskattesjef UTGÅR Særlig godskrivingsregel UTGÅR. TOLLVESENET DIVERSE STILLINGER 0046 Tollbetjent LR Tollinspektør LR Førstetollinspektør Tollrevisor Alle Tolloverinspektør Spesialrevisor Alle Seksjonsleder Avdelingssjef Revisjonssjef STATISTISK SENTRALBYRÅ DIVERSE STILLINGER 1313 Fagdirektør Alle 1. UTGÅR, overf. NY Fagdirektør lpl

10 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0494 Sjefinspektør DIVERSE STILLINGER 0080 Inspektør LR Inspektør LR Førsteinspektør FISKERIDIREKTORATET/ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET DIVERSE STILLINGER 1334 Havforskningstekniker LR Kontrollør LR Maskinsjef KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0093 Fyrbetjent LR01 UTGÅR 0091 Matros LR02 UTGÅR 0101 Maskinist Styrmann Fyrmester UTGÅR 0105 Oppsynsmann Skipsfører LOSTJENESTE 0107 Losbåtfører LR Statslosaspirant LR Losformidler Trafikkleder Alle Statslos

11 FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE 1336 Sikkerhetsvakt LR Resepsjonsvakt LR Vaktførstebetjent Vaktleder FYLKESMANNSEMBETENE ADMINISTRATIVE STILLINGER 0129 Assisterende fylkesmann Alle DIVERSE STILLINGER 0431 Fagkonsulent Jordbrukssjef UTGÅR 0382 Fylkesagronom Alle Fylkesskogmester Alle Fylkessykepleier Alle Fylkesjordsjef Alle Fylkesskogsjef Alle Ass. fylkeslege Alle Fylkeslege Alle 1 8

12 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL 0139 Fenrik LR Løytnant LR Sersjant/Kvartermester LR Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant LR Major/Orlogskaptein Alle Oberstløytnant/Kommandørkaptein Alle Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Generalmajor/Kontreadmiral Generalløytnant/Viseadmiral Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen VERVEDE MANNSKAPER 0153 Grenader LR Matros LR Maskinassistent LR32 Avtjent tjeneste som utskrevet mannskap godskrives fullt ut. Ved verving under førstegangstjeneste kan dog ingen lønnes høyere enn ltr. 2 før tjenestetiden som utskrevet mannskap og vervet utgjør 12 måneder INTERNASJONALE OPERASJONER 1226 Vervet (menig/korporal) Grenader Sersjant Kvartermester Spesialmedarbeider Fenrik Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Internasjonal rådgiver Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør

13 FORSYNINGSTJENESTE 0158 Lagerbetjent LR03 UTGÅR 0160 Terminalbetjent LR Maskinfører LR Inspektør LR Lagerbetjent Lagerkontrollør Maskinsjef Lagerleder Terminalleder Transportleder Lagersjef Skipsfører Førsteinspektør TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE 1283 Mekaniker u/fagbrev LR01 Overf. LR Kontrollør LR Mekaniker m/off. fagbrev LR Driftsplanlegger Driftsassistent Alle Kvalitetsleder Verkstedsleder Driftskoordinator Flyteknisk inspeksjonsleder Verkstedsbestyrer DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDS- PERSONALE 1285 Vedlikeholder u/fagbrev LR01 Overf. LR Vedlikeholder m/off. fagbrev LR SAMBANDS- OG VARSLINGS- TJENESTE 0181 Sambandsfullmektig LR06 UTGÅR 0182 Varslingsfullmektig LR06 UTGÅR 0184 Sambandsleder UTGÅR, overf. NY xxxx Systemleder 0185 Varslingsleder UTGÅR, overf. NY xxxxsystemleder 1145 Radioleder UTGÅR, overf. NY xxxx Systemleder 0186 Varslingskontrollør UTGÅR, overf. NY xxxx Systemkontrollør 1241 Radiokontrollør UTGÅR, overf. NY xxxx Systemkontrollør NY xxxx Systemleder NY xxxx Systemkontrollør VAKT - BRANN - HAVARI 0187 Vaktbetjent LR01 Overf. LR Brannkonstabel LR Lufthavnbetjent LR Brannmester Nestvaktsjef Vaktsjef Overbrannmester

14 HELSETJENESTEN 1341 Tannlegesekretær LR04 NY tittel: Tannhelsesekretær og overf. LR Spesiallege Assisterende overlege Garnisonstannlege Klinikksjef Overlege NY xxxx Tannpleier LR15 2 Merknad: NY xxxx Tannpleier benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskole VOKSENOPPLÆRINGEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1187 Undervisningsinspektør Rektor Områderektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 0227 Dosent Hovedlærer SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET DIVERSE SIVILE STILLINGER 0218 Instruktør ved hundeskole LR Filmfotograf LR Kartretter LR Instruktør LR Journalist LR Redaksjonssekretær Redaksjonssjef Redaktør

15 JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET DOMSTOLENE DOMMERFULLMEKTIG 0247 Dommerfullmektig Alle 1 DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT) ADMINISTRATIVE STILLINGER 0250 Rettsskriver PÅTALEMYNDIGHETEN STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT 0251 Riksadvokatfullmektig Statsadvokatfullmektig Statsadvokat Alle Førstestatsadvokat DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT 0255 Krigsadvokat Generaladvokat NY xxxx Førstekrigsadvokat SYSSELMANNSETATEN DIVERSE STILLINGER 0259 Sysselmannsbetjent LR Sysselmannsbetjent LR Sysselmannsførstebetjent Alle Miljøvernsjef Sysselmannsoverbetjent Ass. sysselmann Sysselmann JORDSKIFTERETTENE DIVERSE STILLINGER 0455 Jordskiftedommer Jordskifterettsleder Jordskifteoverdommer Jordskifteoverrettsleder KRIMINALOMSORGEN STRAFFEGJENNOMFØRING 0281 Miljøassistent LR01 Overf. LR Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR Fengselsbetjent LR Fritidsleder Fengselsførstebetjent Fengselsinspektør NY xxxx Fengselsoverbetjent

16 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0282 Underbestyrer Gårdsbestyrer Driftssjef Ass. fengselsleder Ass. friomsorgsleder Friomsorgsleder Fengselsleder DIVERSE STILLINGER 0275 Verksbetjent LR Gartneribestyrer UTGÅR 0279 Gårdsfullmektig Underverksmester Verksmester POLITIETATEN POLITISTILLINGER 0284 Politibetjent LR Politibetjent LR Politibetjent 1 LR Politibetjent 1 LR Politibetjent 2 LR Politibetjent 2 LR Politibetjent 3 LR Politibetjent 3 LR Politiførstebetjent Alle Politiførstebetjent Alle Politioverbetjent Politioverbetjent Merknad: Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene. Kodene 0284 Politibetjent, 1457 Politibetjent 1, 1459 Politibetjent 2, 1461 Politibetjent 3, 0285 Politiførstebetjent og 0287 Politioverbetjent har aldersgrense 60 år. Kodene 1454 Politibetjent, 1458 Politibetjent 1, 1460 Politibetjent 2, 1462 Politibetjent 3, 1455 Politiførstebetjent og 1456 Politioverbetjent har aldersgrense 63 år POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER 0288 Politifullmektig Politiadvokat Alle Assisterende sjef for Politihøgskolen Politiinspektør Alle Namsfogd Alle 1. Overf. lpl Lensmann Alle Politistasjonssjef Alle Sjef for Politihøgskolen Visepolitimester Sjef for utrykningspolitiet Politimester NY xxxx Politiadvokat

17 SIVILE STILLINGER 0300 Dekksmann LR01 Overf. LR Stallkar LR03 NY stillingsbetegn. Stallbetjent 1416 Grensekontrollør LR Arrestforvarer LR Stallmester Arrestforvarer Maskinsjef Verkstedsbestyrer Ledende arrestforvarer Skriftgransker Politirevisor Alle Namsfogd Overf. fra lpl Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr INTERNASJONALE OPPDRAG MV Observatør II Observatør I Stasjonssjef/ass. sektorsjef Internasjonal rådgiver Sektorsjef/ass. leder av politistyrke Leder av politistyrke DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SIVILFORSVARSTJENESTEN 0330 Sivilforsvarsbetjent LR Sivilforsvarsadjutant Sivilforsvarsinspektør Distriktssjef INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1442 Spesialmedarbeider Observatør Leder/nestleder av støtte team Internasjonal rådgiver GRENSEKOMMISSARIATET DIVERSE STILLINGER 1463 Grensebetjent LR Grenseinspektør Grensekommissær REDNINGSTJENESTEN REDNINGSLEDER 0348 Redningsleder Redningsinspektør

18 KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET KULTURINSTITUSJONER M. M ADMINISTRATIVE STILLINGER 1246 Daglig leder Riksteatersjef ARKIVVERKET ARKIVARER 0352 Avdelingsarkivar Statsarkivar Riksarkivar DEN NORSKE KIRKE PREST 0922 Kapellan Prostiprest Sokneprest Alle Spesialprest Seniorprest Prost Alle Domprost Biskop KATEKET 0936 Kateket LR Kateket LR23 Kateket med teologisk embetseksamen eller utdanning som gir lektor- eller adjunktkompetanse skal lønnes som 0937 Kateket. NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER DIVERSE STILLINGER 0941 Restaureringsassistent LR Restaureringstekniker LR17 2 Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassistent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 15

19 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET HUSLEIETVISTUTVALGET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1431 Leder Tvisteløser

20 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET MATTILSYNET DIVERSE STILLINGER 1497 Inspektør Førsteinspektør Alle Seniorinspektør Distriktssjef NYxxxx Spesialinspektør REINDRIFTSFORVALTNINGEN UTGÅR REINDRIFTSPERSONELL UTGÅR 0467 Reindriftssjef UTGÅR 17

21 MILJØVERNDEPARTEMENTET 18

22 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1319 Avdelingsleder Områdesjef Faglig leder Produksjonsleder KJØREVEGEN 1374 Trafikkstyrer LR Trafikkstyrer LR Toginformatør LR Oppsynsmann Elektrotekniker Byggeleder Fagspesialist Sportekniker Anleggsleder Trafikkleder Alle Gruppeleder Kode 1376 Fagspesialist benyttes for arbeidstakere med minimum fagbrev som i tillegg innehar spesielle kvalifikasjoner/funksjoner. Arbeidstakere innplassert i denne stillingskode utløser ikke sikringsbestemmelsen i forhold til arbeidsleder/formann m.v. STATENS VEGVESEN DIVERSE STILLINGER 1192 Vaktoperatør LR10 UTGÅR 0676 Inspektør Alle 1 HAVARIKOMMISJONEN HAVARIKOMMISJONEN 0711 Havariinspektør

23 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0134 Distriktsarbeidssjef Trygdesjef Overlege Overtannlege Rådgivende overlege Rådgivende overtannlege Sjefslege TRYGDERETTEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1349 Rettsfullmektig Rettsmedlem Alle Avdelingsleder Nestleder Leder ARBEIDSTILSYNET/DIREKTORATET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0355 Ass. overlege Overlege ARBEIDSTILSYNET/DISTRIKTSADM DIVERSE STILLINGER 1343 Inspektør Alle Seniorinspektør Alle Sektorleder UTGÅR 0362 Spesiallege Distriktssjef UTGÅR UTLENDINGSNEMNDA UTLENDINGSNEMNDA 1425 Nemndleder Alle 1 RIKSMEKLINGSMANNEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0370 Assisterende riksmeklingsmann

24 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSTJENESTEN DIVERSE STILLINGER 0882 Ambassaderåd Spesialråd Konsul Ministerråd Generalkonsul Ambassadør OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG 1386 Sjåfør Kontor/teknisk personale Observatør II Observatør I Internasjonal rådgiver Nestleder sendelag Sendelagsleder Stabssjef

25 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 22

26 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SKOLEVERKET REKTOR/INSPEKTØR 0958 Studieinspektør Undervisningsinspektør Avdelingsleder Rektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning LR26 Overf. LR Lærer LR Adjunkt LR Adjunkt med opprykk LR Lektor LR Lektor LR Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning Hovedlærer Komp./tj.tid +2 ltr Rådgiver/sosiallærer Merknad: Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA 1141 Nattevakt LR01 Overf. LR Internatassistent LR Instruktør LR Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR Musikkterapeut LR Musikkterapeut LR20 1 el Musikkterapeut Leder av kompetansesenter STATLIGE SKOLER DIVERSE STILLINGER 0990 Maritim instruktør LR16 2 UTGÅR 0991 Maritim instruktør LR18 2 UTGÅR 0996 Dykkerinstruktør LR Avdelingsleder Undervisningsinspektør Avdelingsleder Skipsfører/kursleder Undervisningsleder Daglig leder Spesiallege

27 UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER 1206 Undervisn.leder Inspektør Avdelingsleder Studiesjef Studieleder Rektor EDB-sjef Instituttleder Dekan UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 1007 Høgskolelærer/øvingslærer LR Høgskolelektor LR Universitetslektor LR Amanuensis LR Klinikkveterinær Post doktor Overf. LR24. Arbeidstakerne innplasseres i LR med det lønnstrinn de har pr. 30. juni 2008 og gis tilsv.fiktiv tjenesteansiennitet, likevel slik at ingen skal lønnes lavere enn ltr. 57. Ved tilsetting i 1352 Postdoktor kommer ikke godskrivingsreglene i 5 og 4 nr. 3 til anvendelse 1011 Førsteamanuensis LR Høgskoledosent Førstelektor LR Dosent Professor Alle Professor Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Post doktor kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Merknad: Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra FAD TANNLEGE 1014 Assistenttannlege Instruktørtannlege Alle Spesialtannlege Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning Alle Avdelingstannlege

28 UTDANNINGSSTILLINGER 1018 Vitenskapelig assistent LR Stipendiat LR Spesialistkandidat LR Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Stipendiat Merknad: Ved tilsetting fra 1. mai 2008 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 45, LR20 alt. 3, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 1199 Universitetsbibliotekar LR Bibliotekaspirant Førstebibliotekar LR Riksbibliotekar Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen DIVERSE STILLINGER 0762 Ledende ortopeditekniker Avdelingsleder Fagkonsulent Driftsleder KLINIKKPERSONALE M.M Klinikksekretær LR09 NY tittel: Tannhelsesekretær 1032 Instruktørtannpleier LR Tannpleier LR Klinikkavdelingsleder Merknad: Tannpleier med 3-årig høgskole innplasseres i LR SKIPSPERSONELL 1035 Skipsfører

29 METEOROLOGISK INSTITUTT DIVERSE STILLINGER 1354 Meteorologifullmektig LR Førstemeteorologifullmektig LR Meteorologisekretær LR Meteorologikonsulent LR Statsmeteorolog LR Stedlig leder Sjefsmeteorolog UTGÅR 26

30 BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNDENE 1177 Leder av fylkesnemnda Alle 1 BARNE- OG FAMILIEVERN DIVERSE STILLINGER 1484 Assistent LR01 Overf. LR Arbeidsterapeut LR Miljøarbeider LR Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR Spesialutdannet miljøterapeut LR Miljøarbeider Alle Leder Alle Ass. leder Alle Spesialutdannet miljøterapeut Alle Leder Alle KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER 1494 Sosionom LR Barnevernspedagog LR Vernepleier LR Klinisk barnevernspedagog LR Spesialutdannet vernepleier LR Spesialutdannet barnevernspedagog LR

31 NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SKIPSKONTROLLEN DIVERSE STILLINGER 0890 Sjøfartsinspektør REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ADMINISTRATIVE STILLINGER 1288 Gruppeleder Alle 1 28

32 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STATENS HELSETILSYN DIVERSE STILLINGER 0738 Fagsjef KLINISK HELSE LEGESTILLINGER 0781 Underordnet lege LR Lege Alle Underordnet lege med godkjent spesialitet Alle Spesiallege Alle Overlege Alle Avdelingsoverlege Alle TANNLEGESTILLINGER 0786 Tannlege Alle Spesialtannlege Alle Tannlege med godkjent spesialitet Alle PSYKOLOG 0793 Psykolog LR Psykolog Alle Psykolog med godkjent spesialitet Alle Spesialpsykolog Alle Sjefpsykolog Alle SPESIALPERSONALE 1377 Farmasøyt Alle Avdelingsveterinær Alle Overveterinær Alle Legemiddelinspektør Alle SYKEPLEIEPERSONALE 0807 Sykepleier LR Spesialutdannet sykepleier LR Avdelingssykepleier Alle Oversykepleier Alle Assisterende sjefsykepleier Alle HJELPEPLEIER M.V Pleiemedhjelper LR Barnepleier LR Hjelpepleier LR Hjelpepleier Alle 1 Kode 1195 Hjelpepleier innebærer ingen administrative funksjoner. Koden benyttes for hjelpepleier med spesielle kvalifikasjoner/funksjoner FYSIOTERAPEUT 0832 Fysioterapeut LR Spesialfysioterapeut LR Avdelingsleder/fysioterapeut Alle Instruktør/fysioterapeut Alle Sjeffysioterapeut Alle 1 29

33 OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT 0840 Ergoterapeut LR Avdelingsergoterapeut Alle BIOINGENIØR 0844 Bioingeniør LR Bioingeniør/gruppeleder Alle Avdelingsbioingeniør Alle Overbioingeniør Alle Sjefbioingeniør Alle RØNTGENPERSONELL 0852 Radiograf LR Avd. radiograf Alle 1 30

34 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR01 1 Overf. LR LR (29-41) LR (29-41) LR (31-43) LR05 1 Overf LR LR06 1 Overf LR

35 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR07 1 Overf LR LR08 1 Overf LR LR (32-44) LR (34-46) LR (31-43) LR (31-43) 2

36 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR (38-50) LR (35-47) LR (43-55) LR (37-49) LR (39-51) LR (48-60) 3

37 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR LR (49-61) LR LR (44-56) LR (51-63) LR (64-76) 4

38 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR (57-69) LR26 1 Overf. LR LR (45-57) LR (49-61) LR (51-63) LR (55-67) 5

39 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR (57-69) LR (29-41) LR (30-42) LR (31-43) LR LR (40-52) 6

40 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR (46-58) LR LR (39-51) LR (35-47) LR (42-54) LR (43-55) 7

41 2. LØNNSRAMMER gjeldende fra 1. juli 2008 T kl.2000 Tjenesteansiennitet nr. alt. Lønnstrinn LR (48-60) 8