GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt 27. september 1995 Endringer for bibliotekstillinger protokoll fra er innarbeidet i teksten. Endringer for ingeniørstillinger protokoll fra er innarbeidet i teksten. Endringer for ingeniørstillinger forhandlinger 2011 er innarbeidet I forbindelse med universitetsstatus fra er navnet endret i teksten til UMB. Innhold Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav 1 1 Innledning 3 2 NÆRMERE OM STILLINGSBESKRIVELSER Bruken av stillingskoder Lønnsplaner og lønnsplassering 4 3 ADMINISTRATIVE STILLINGER 5 4 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE STILLINGENE Kontorstillinger - Lønnsplan Kode 1068 Fullmektig Kode 1069 Førstefullmektig Kode 1070 Sekretær Saksbehandlerstillinger Lønnsplan Kode 1063 Førstesekretær Kode 1064 Konsulent Kode 1065 Konsulent Kode 1067 Førstekonsulent / kode 1408 Førstekonsulent Lederstillinger - Lønnsplan Kode 1072 Arkivleder Kode 1054 Kontorsjef Kode 1211 Seksjonssjef / Kode 1003 Avdelingsleder (Lønnsplan (UFD) Kode 1060 Avdelingsdirektør Kode 9106 Direktør Spesialstillinger - Lønnsplan , og Kode 1434 Rådgiver Kode 1113 Prosjektleder Bibliotekstillinger - Lønnsplan (forhandlet oktober 1999) 9

2 4.5.1 Kode 1213 Bibliotekar Kode 1178 Avdelingsbibliotekar Kode 1077 Hovedbibliotekar Kode 1410 Bibliotekar (Ny ) Kode 1199 Universitetsbibliotekar (fagreferent) Lønnsplan (UFD) Bedriftshelsetjenesten - Lønnsplan Kode 0790 Bedriftsykepleier Kode 0791 Bedriftslege Kode 1282 Bedriftsfysioterapeut TEKNISKE STILLINGER Ingeniør (forhandlet 2011) lønnsplan Kode 1275 Ingeniør Kode 1084 Avdelingsingeniør Kode 1411 Avdelingsingeniør Kode 1085 Avdelingsingeniør Kode 1087 Overingeniør Kode 1181 Senioringeniør Teknisk laboratoriepersonell - lønnsplan Kode 1097 Laborant Arbeiderstillinger - lønnsplan Kode 1115 Hjelpearbeider Kode 1117 Fagarbeider Kode 1203 Fagarbeider m/fagbrev Arbeidslederstillinger - lønnsplan Kode 1118 Arbeidsleder Kode 1119 Formann Kode 1120 Mester Teknisk drift m.v - lønnsplan Kode 1216 Driftsoperatør Kode 1136 Driftstekniker Kode 1137 Driftsleder Renholdspersonale m.v. - lønnsplan Kode 1129 Renholdsbetjent Kode 1130 Renholder Kode 1132 Renholdsleder Forskningstekniker Kode 1026 Forskningstekniker Kode 1027 Forskningstekniker Kode 1028 Ledende forskningstekniker Kode 1405 Seniorforskningstekniker 16

3 1 Innledning De generelle stillingsbeskrivelsene skal danne grunnlag for å avgjøre hvilke stillinger som skal benyttes til de ulike arbeidsoppgaver og ved utarbeidelse av kunngjøringer. Stillingsbeskrivelsene vil dermed være et hjelpemiddel til bruk i utlysnings- og tilsettingsprosessen. De generelle stillingsbeskrivelsene vil også bli aktivt brukt ved de lokale lønnsforhandlinger. Stillingsstruktur Beskrivelsene av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for tekniske og administrative stillinger skal bl a danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med instituttene/enhetene med utgangspunkt i de personalressurser som er til rådighet. Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene er generelle krav til utdanning og praksis for ulike stillinger og er rettledende minimumskrav for stillingene. Stillingsbeskrivelsene og kvalifikasjonskravene skal også være utgangspunkt for utviklingsplaner for de ulike stillingene. Kompetansekravene er for flere av stillingene utformet slik at det skal kunne være alternative rekrutteringsveier ved at praksis kombinert med relevant videreutdanning kan erstatte en del av utdanningskravet. Som en hovedregel bør en ved alle kunngjøringer bruke de minimumskrav som er satt til stillingene. Det kan ved utlysning utdypes nærmere hvilke kvalifikasjoner som vil bli vektlagt spesielt (eksempelvis språkkunnskap i et spesielt fremmedspråk, spesielle arbeidsteknikker osv). Dersom en ved utlysning av en stilling ønsker å avvike fra minimumskravene må dette begrunnes. Tilsettingsrådet avgjør om slike endringer aksepteres. 2 NÆRMERE OM STILLINGSBESKRIVELSER De generelle stillingsbeskrivelsene er ment som eksempel på oppgaver som hører inn under de ulike stillingene. Arbeids- og ansvarsoppgaver som er lagt til lavere plassert stilling enn den arbeidstakeren har, kan også høre med til stillingen. Stillingsbeskrivelsene skal ikke begrense oppgavene for de ulike stillingene. Det skal være rom for utvikling i arbeidsoppgaver og stillingsplassering. Som et ledd i dette bør arbeidstakerne få anledning til også å utføre arbeidsoppgaver på et høyere nivå enn det som er nevnt for gjeldende stilling, uten at dette skal føre til krav om lønnsopprykk. Det må sees på som en del av den enkelte arbeidstakers utvikling og kvalifisering for nye arbeidsoppgaver. 2.1 BRUKEN AV STILLINGSKODER Statens lønnspolitikk åpner for at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom tittel og stillingskode. Det kan gjerne brukes andre navn enn det stillingskoden har, der dette virker mer opplysende (eks parksjef, vaktmester, studiekonsulent, serviceleder osv) Etter at nåværende lønnssystem i staten ble innført, er det stor grad av fleksibilitet innenfor den enkelte lønnsplan. Det meste av karriere og utviklingsmuligheter for den enkelte stilling vil derfor ligge innenfor den lønnsplanen stillingen er plassert i.

4 En del stillinger vil kunne endres over tid ved at arbeidstakerenes kompetanse heves gjennom utdanning og kvalifisering, eller at arbeidsoppgavene tillagt stillingen endres på grunn av ny teknologi og generell utvikling. Karriere- og utviklingsmuligheter i en bestemt stilling vil vanligvis bety endringer av stillingsinnhold og kode innenfor samme lønnsplan. Er stillingens innhold endret i vesentlig grad kan det imidlertid være berettiget å flytte stillingen til annen lønnsplan. I mange tilfeller vil det ikke være utviklingsmulighet innen den stilling man er tilsatt i, da oppgavene som skal utføres er relativt konstante. For den enkelte ansatte er det likevel viktig å øke sin kompetanse slik at en kan kvalifisere seg for andre stillinger. Universitetet vil stimulere til større grad av mobilitet mellom stillinger på NLH. For mange vil den beste utviklingsmulighet være å søke seg til høyere kvalifiserte stillinger etter at man gjennom intern og ekstern kompetanseheving har gjort seg stadig bedre kvalifisert. 2.2 LØNNSPLANER OG LØNNSPLASSERING De fleste av stillingene er plassert på lønnsplaner for gjennomgående stillinger, dvs stillingskoder som er i bruk i all statlig virksomhet. Disse lønnsplanene er samlet først i oversikten som finnes i lønnsplanheftet. Andre stillinger vi benytter er knyttet opp mot Utdannings- og forskningsdepartmentet (disse finnes lengre bak i samme heftet). Med lønnsplan forstår man en gruppe av beslektede stillinger med forskjellig stillingskode som er samlet under felles betegnelse og lønnsplannummer, for eksempel Saksbehandler. Eksempel: Lønnsplan Stillingskode SAKSBEHANDLER består av: 1063 Førstesekretær 1064 Konsulent 1065 Konsulent 1067 Førstekonsulent 1363 Seniorkonsulent 1408 Førstekonsulent Stillingene som er samlet innen samme lønnsplan gir gode muligheter for lønns- og karriereutvikling innen samme lønnsplan. Stillinger i lønnsramme Eksempel: Førstesekretær (kode 1063) er i lønnsplanheftet plassert i lønnsramme 10 (dette er angitt bak stillingskoden i lønnsplanheftet). Ser en på oversikten over lønnsrammer, ser ramme 10 slik ut: Tjenesteansiennitet Lønnsramme Nr. Alt. Lønnstrinn LR (31-40) Alle stillinger i lønnsramme plasseres normalt i laveste alternativ (1). Da er det antall år/ansiennitet som bestemmer lønnstrinnet. Som nyansatt (uten tidligere praksis) vil en ha lønnstrinn 17, etter 1 år lønnstrinn 18, etter 3 år lønnstrinn 19 osv, inntil toppen er nådd med lønnstrinn 29 etter 28 år. I lokale lønnsforhandlinger kan lønna endres etter de kriterier en er enige om.

5 Men som en ser, åpnes det også mulighet for direkte plassering i ti forskjellige lønnstrinn (alternativ 4-13). Lønna innenfor denne stillingskoden kan altså maksimalt økes til ltr. 40 i alternativ 13. Dette viser at lønnsfastsettingen er blitt mye mer fleksibel, og at mulig lønnsplassering sjelden vil være det som begrenser bruk av en bestemt kode. Stillinger i spenn Den andre typen lønnsfastsetting gjelder stillinger som har lønnsspenn. Eksempelvis er førstekonsulent ( kode 1067) angitt med lønnspenn (mulig lønnsplassering) ltr Stillinger i spenn lyses vanligvis ut i en begrenset del av spennet. Her er det ikke noen sammenheng mellom ansiennitet og lønnstrinn. Lønnsfastsetting gjøres på bakgrunn av kompetansen til den som tilsettes. Hvilke lønnsplassering som gis avhenger normalt av utdanning utover minimumskrav og praksis i relevant stilling. Stillinger med betydelig ansvar, eksempelvis «nestlederfunksjon», eller hvor en etterspør helt spesiell kompetanse, kan lyses ut med høyere stillingsplassering. Også for stillinger i spenn er det derfor mulig gjennom lokale forhandlinger å oppnå høyere lønn innen samme stillingskode, begrenset oppad til lønnsplanheftets høyest angitte alternativ for koden. 3 ADMINISTRATIVE STILLINGER Generelt kan en si at kontorstillingenes innhold har endret seg kvalitativt over tid. På grunn av innføring av databehandling er omfanget av skrivetjenester nærmest forsvunnet, og kontorstillingene er tillagt mer selvstendige arbeidsoppgaver. Det forventes en større allsidighet og et høyere kompetansenivå for denne gruppen. Kontorfullmektigstillinga bør kun være en begynnerstilling. Det er derfor ikke foreslått noen krav til praksis for denne. Kontorstillinger fra og med førstefullmektig kan pålegges enklere saksbehandling. Omfatter saksbehandling mer enn 50 % av stillinga, bør den lyses ut som saksbehandlerstilling. Hvilke arbeidsoppgaver som omfattes av begrepet saksbehandling vil framgå av de eksempler på arbeidsoppgaver som faller inn under saksbehandlerstillingene (lønnsplan ). Slik stillingsbeskrivelsene er bygd opp, er det rom for utvikling og avansement. For kontorstillingene er det mulig å avansere til lønnsplan saksbehandler. For å bli innplassert i høyere kode enn 1064 stilles det større krav til formell utdanning. Det går vanligvis et utdanningskille mellom konsulent og førstekonsulent/seniorkonsulent med krav om formell høyere utdanning. Det gis likevel åpning for at praksis og annen relevant utdanning i spesielle tilfeller kan oppveie dette kravet. Alle saksbehandlerstillinger kan pålegges arbeidsledelse/ledelse av den administrative virksomhet på ulike nivå. Lederstillingene innen administrasjon består av direktører og kontorsjefer. -Avdelingsdirektører er ledere for avdelinger i sentraladministrasjonen og tillagt et faglig ansvar for området for hele NLH. I tillegg er det avdelingsdirektører for avdelinger hvor det ikke er en faglig valgt ledelse (Senter for husdyrforsøk, Senter for klimaregulert planteforskning og Noragric). Disse stillingene er i dag plassert i kode 1060 Avdelingsdirektør. - Kontorsjefer (kode 1054) er den øverste administrative stilling der det også er valgte ledere. Stillingsbeskrivelsene for disse stillingene er ikke så utdypende som de foregående. Det er utarbeidet egne, mer omfattende beskrivelser for hver enkelt av disse stillingene. Den generelle beskrivelsen blir derfor kortfattet.

6 4 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE STILLINGENE Lønnsplan for gjennomgående stillinger ( stillinger som finnes i all statlig virksomhet) 4.1 KONTORSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1068 Fullmektig Fullmektig skal kunne utføre enkle kontorrutiner, slik som: - tekstbehandling/maskinskriving etter manuskript - enkel arkivering/bibliotek - kopiering - postekspedisjon - sentralbordtjeneste - dataregistrering Kvalifikasjonskrav: Minimum 1 års kontorutdanning eller tilsvarende utover grunnskole. Kjennskap til enklere tekstbehandling. Tjenestestedet skal gi opplæring og nødvendig veiledning Kode 1069 Førstefullmektig Førstefullmektig kan i tillegg til fullmektigoppgaver pålegges mer selvstendig arbeidsoppgaver, slik som: - tekstbehandling/maskinskriving av manus også på fremmedspråk - informasjon til studenter oa - enklere regnskapsarbeid i forbindelse med lønn, skatt, fakturering mv. - utforming av kortere brev/enkel korrespondanse - enklere arbeid i forbindelse med rapporter, årsmelding el tilsvarende - innkjøp av rekvisita Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne handel og kontorlinje. Alternativt kan 3-4 års praksis som fullmektig med aktuell kursdeltakelse og nødvendige kunnskaper i fremmedspråk erstatte dette kravet Kode 1070 Sekretær Sekretær kan i tillegg til førstefullmektigoppgaver pålegges avansert og allsidig kontorarbeid, slik som: - sekretærfunksjoner - avansert arkivarbeid - krevende tekstbehandling - eksamensarbeid av ikke faglig art - mer selvstendig regnskapsarbeid/kassafunksjon, utregningsarbeid i forbindelse med lønn, skatt mm. - koordinering av kontorfunksjonen - allsidig ekspedisjonsarbeid - prosjektsekretærfunksjon - evt spesialoppgaver i forbindelse med fagområdet - ansvar for instituttbibliotek

7 Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne handel og kontorlinje. Nødvendige kunnskaper i fremmedspråk og lengre praksis fra selvstendig kontorarbeid. Alternativt kan lengre praksis med relevant etter- og videreutdanning eller spesialerfaring i samsvar med oppgavene tillagt den aktuelle stillinga erstatte dette kravet. 4.2 SAKSBEHANDLERSTILLINGER LØNNSPLAN Kode 1063 Førstesekretær Førstesekretær kan i tillegg til sekretæroppgaver pålegges saksbehandling, slik som: - selvstendig utforming av brev/saker - sekretærarbeid for styrer/utvalg - møteforberedelse - mer kvalifisert regnskapsarbeid - enklere budsjettarbeid - lederansvar for kontorfunksjoner/tekstbehandlingsutstyr - spesialoppgaver knytta til fagområdet Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne fra handel og kontorlinje. Nødvendige kunnskaper i fremmedspråk og praksis fra mer kvalifisert/selvstendig kontorarbeid. Alternativt kan lengre praksis som førstefullmektig/sekretær med relevant etter- og videreutdanning, evt også med spesialerfaring i relevant fagområde erstatte dette kravet Kode 1064 Konsulent Stillinga ivaretar administrative funksjoner og kan tillegges mer krevende saksbehandling og større ansvar enn førstesekretær, f eks.: - budsjettarbeid - mer krevende sekretærfunksjoner - saksforberedelse for styringsorganer/komiteer/prosjekter - mer krevende arbeidslederfunksjoner - utarbeidelse av planer og praktisk tilrettelegging av undervisning - ansvar for utarbeidelse av årsmelding eller tilsvarende Kvalifikasjonskrav: Minimum 3-årig videregående skole eller tilsvarende, og relevant erfaring fra administrasjon, saksbehandling eller regnskapsarbeid. Det vil vanligvis bli krevd utdanning utover videregående skole. Alternativt kan lang og allsidig praksis i saksbehandling sammen med relevant etter - og videreutdanning erstatte dette kravet. Det stilles krav om praksis Kode 1065 Konsulent Administrativ stilling med selvstendig saksbehandling. Enkelte av disse stillingene kan være spesialiserte, f eks knytta til økonomi/budsjett, personalforvaltning eller studieadministrasjon. Konsulenten skal i tillegg til forannevnte oppgaver kunne utføre: - administrativ oppfølging av sentrale og lokale vedtak - planleggingsarbeider Kvalifikasjonskrav: Det bør kreves høyere utdanning på cand.mag.-nivå eller tilsvarende. Alternativt kan kortere utdanning utover videregående skole sammen med lang og allsidig relevant erfaring erstatte dette kravet.

8 4.2.4 Kode 1067 Førstekonsulent / kode 1408 Førstekonsulent Førstekonsulent dekker ofte spesialområder, og til denne gruppen er det knyttet betydelig grad av ansvarsomfang og mer krevende administrative oppgaver. Førstekonsulentstillinga vil i tillegg kunne ha: - stedfortrederfunksjon - utredningsarbeider - prosjektorganisasjon Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning og praksis som er relevant for stillinga, høyere utdanning minimum på cand.mag.-nivå, eller utdanning av høyere grad. Tilsvarende kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller oppnås gjennom lang og allsidig saksbehandlerpraksis sammen med relevant etter- og videreutdanning. 4.3 LEDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1072 Arkivleder Leder av hovedarkivet har ansvar for: - organisering av arkivet i samsvar med statens regler for arkivarbeid - registrering og journalføring av brev og andre dokumenter - arbeidsledelse Kvalifikasjonskrav: Videregående skole og minimum ett års relevant tilleggsutdanning. Alternativt kan lengre praksis sammen med relevant etter- og videreutdanning erstatte dette kravet. Det blir krevd erfaring, helst fra et større arkiv Kode 1054 Kontorsjef Stilling med administrativt lederansvar for et institutt Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå vanligvis oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. Tilsvarende kvalifikasjoner kan oppnås gjennom etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis Kode 1211 Seksjonssjef / Kode 1003 Avdelingsleder (Lønnsplan (UFD) Stilling med faglig ansvar/lederansvar/budsjett- og resultatansvar Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå normalt oppnådd gjennom høyere utdanning (høyre grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. Tilsvarende kvalifikasjoner kan oppnås gjennom relevant etter- og videreutdanning og lang og relevant praksis Kode 1060 Avdelingsdirektør Stilling med lederansvar, budsjett- og resultatansvar for hoveddeler av virksomheten (fagavdeling/administrativ avdeling) Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis.

9 4.3.5 Kode 9106 Direktør Stilling med administrativt totalansvar for et fagområde ved Universitetet Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på toppnivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. 4.4 SPESIALSTILLINGER - LØNNSPLAN , OG Kode 1434 Rådgiver Spesialstilling på ulike nivåer med ansvar for høyt kvalifisert utredningsarbeid eller faglig veiledningsarbeid Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant praksis Kode 1113 Prosjektleder Spesialstilling med hovedansvar for et tidsavgrenset prosjekt Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå innenfor det aktuelle område oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende). Relevant erfaring kan kreves. 4.5 BIBLIOTEKSTILLINGER - LØNNSPLAN (FORHANDLET OKTOBER 1999) Kode 1213 Bibliotekar Stilling innenfor bibliotekfaglig arbeidsområde. Kan bli tillagt ansvar for særskilt arbeidsområde eller spesialoppgaver Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole eller tilsvarende. Språkkunnskaper kan kreves Kode 1178 Avdelingsbibliotekar Stillingen kan inneholde spesielt krevende faglige funksjoner eller være tillagt faglig og/eller administrativ ledelse av bibliotekfaglig avdeling Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra Statens biblioteks- og informasjonshøgskole eller tilsvarende. Praksis fra bibliotek. Spesialkunnskaper innenfor et eller flere bibliotekfaglige områder. I visse tilfelle kan spesielle språkkunnskaper eller kjennskap til spesielle fagfelt kreves. Lederegenskaper der det er tale om personalledelse.

10 4.5.3 Kode 1077 Hovedbibliotekar Koden er i bruk, men det er ikke forhandlet fram noen kriterier for stillingen Kode 1410 Bibliotekar (Ny ) Koden skal benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som bibliotekar eller høyere Kode 1199 Universitetsbibliotekar (fagreferent) Lønnsplan (UFD) Fagreferent innenfor større eller mindre fagfelt. Arbeidsoppgaver: Litteraturutvalg, klassifisering, bibliotekfaglig veiledning for brukere og internt på biblioteket, referansetjeneste/dokumentasjon, systematisering/indeksering, avansert søking i databaser, faglig utvikling Kvalifikasjonskrav: Akademisk utdanning av høyere grad innenfor relevant fagfelt. Ønskelig med forskningserfaring utover dette. I tillegg ønskes bibliotekfaglig erfaring/aspiranttid. 4.6 BEDRIFTSHELSETJENESTEN - LØNNSPLAN Kode 0790 Bedriftsykepleier Bedriftsykepleier er en kvalifisert stilling innenfor fagområdet bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø og er tillagt de arbeidsområder som omfattes av arbeidsmiljølovens forskrifter og bedriftshelsetjeneste: - arbeidsmiljøkartlegging - rådgivning i arbeidsmiljøspørsmål, fysiske såvel som psykososiale - helseopplysning - helsesamtaler - attføring Arbeidsområdene medfører også saksbehandling Kvalifikasjonskrav: Det kreves sykepleierutdanning. Det vil bli lagt vekt på utdanning og/eller erfaring fra fagfeltet Kode 0791 Bedriftslege Bedriftslege er en kvalifisert stilling innenfor fagområdet bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø og er tillagt de arbeidsområder som omfattes av arbeidsmiljølovens forskrifter og bedriftshelsetjeneste. Stillingen innebærer lederansvar Kvalifikasjonskrav: Det stilles krav om offentlig godkjent legeutdanning. Det vil bli lagt vekt på utdanning og/eller erfaring fra fagfeltet. Krav om lederegenskaper kan stilles Kode 1282 Bedriftsfysioterapeut Instruktør/fysioterapeut er en kvalifisert stilling innen fagområdet bedriftsfysioterapi/ergonomi, hvor hovedarbeidsområdet er å forebygge belastningslidelser. Dette gjøres blant annet ved: - delaktighet i planlegging/prosjektarbeid - opplysning/rådgivning/opplæring - medvirkning i arbeid med psykososiale faktorer - attføring

11 Arbeidsområdene omfatter også saksbehandling Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjenning som fysioterapeut og grunnkurs i ergonomi. Det legges vekt på utdanning og yrkeserfaring innen fagområdet og andre relevante kvalifikasjoner. 4.7 TEKNISKE STILLINGER For tekniske stillinger er stillingene samlet innen følgende lønnsplaner: ingeniør teknisk laboratoriepersonell arbeiderstillinger arbeidslederstillinger teknisk drift m.v forskningstekniker Lønnsplanene for de fem første gruppene finnes under gjennomgående stillinger, mens forskningstekniker er under Utdannings- og forskningsdepartementet. Innenfor hver av lønnsplanene er de høyeste kodene tiltenkt stillinger med lederansvar eller spesielt faglig krevende og selvstendige arbeidsoppgaver. 4.8 INGENIØR (FORHANDLET 2011) LØNNSPLAN Stillinger i denne kategorien krever normalt formelle kvalifikasjoner fra ingeniørutdanning eller høyere akademisk utdanning. Mulige karriereveier for ingeniører vil være fra kodene 1084/1411 til kode 1085/1087 og eventuelt kode Ved tilsetting i ingeniørstilling plasseres de med utdanning fra 2-årig ingeniørhøgskole minimum i kode 1084 og de med 3-årig ingeniørhøgskole som et minimum på kode De som har høyere akademisk utdanning plasseres direkte i kode 1085 (jf. bestemmelsene i lønnsplanheftet). Ansatte som oppnår mastergrad innen fagområder som er relevant for Universitetet for miljø- og biovitenskap får opprykk til kode Stillingsbeskrivelsene nedenfor er veiledende (ikke uttømmende) beskrivelser og legger føringer for stillingsinnholdet og kvalifikasjonskravene som ligger til de enkelte stillingskodene Kode 1275 Ingeniør Tekniske arbeidsoppgaver, herunder håndverksoppgaver, i forbindelse med f.eks. vedlikehold, reparasjon, tilrettelegging av kjent teknologi o.l.

12 Kvalifikasjonskrav: Det kreves fagutdanning som er relevant for fagområdet eller relevant erfaring innen fagområdet. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet Kode 1084 Avdelingsingeniør Teknisk arbeid som krever faglig kvalifiserte ferdigheter som for eksempel: vedlikehold/reparasjon av utstyr, it-støtte/drift og vedlikehold av IT-systemer, deltakelse i relevante administrative oppgaver, deltakelse i utvikling av nye metoder, teknikker eller teknisk utstyr, tilrettelegging/veiledning ved undervisningslaboratoriene Kvalifikasjonskrav: Det kreves 2-årig ingeniørhøgskole eller utdanning med tilsvarende lengde og omfang innen relevant fagområde. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom allsidig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning med mer Kode 1411 Avdelingsingeniør Samme stillingsinnhold som for kode Kvalifikasjonskrav: Det kreves minimum 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør Kode 1085 Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør kode 1085 har i tillegg til oppgavene for kode 1084/1411 bl.a. spesialiserte oppgaver, utviklingsoppgaver, undervisningsoppgaver av et visst omfang og/eller ledende oppgaver. Arbeidsoppgavene kan kreve stor grad av selvstendighet Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring Kode 1087 Overingeniør Stilling med lederansvar og/eller spesialistfunksjoner innen bestemte fagområder, for eksempel: ledelse av avdeling eller produksjonsenhet, administrasjon/ledelse av avanserte organisatoriske eller faglige tekniske tjenester, utvikling og/eller drift av særlig avansert teknologi, undervisnings- og veiledningsoppgaver innen sitt fagfelt, utviklings- og planleggingsarbeid Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning på masternivå eller annen utdanning med samme nivå og omfang. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom allsidig lang relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning. Det kan legges vekt på spesielle hensyn til utdanning og erfaring som for eksempel høy spesialkompetanse, administrativ erfaring, lederegenskaper Kode 1181 Senioringeniør Denne stillingskoden har et bredt lønnsspenn, og oppgave- og ansvarsnivået knyttet til de ulike funksjonene innen denne kategorien kan variere mye. Lønnsspennet for den enkelte stilling skal

13 fastsettes ut fra en konkret vurdering av det aktuelle oppgave- og ansvarsnivået, kvalifikasjons krav og eventuelle rekrutteringsmessige og/eller faglig begrunnede hensyn. Stillingen omfatter høyt faglig kvalifisert arbeid og kan for eksempel tillegges ansvar for områder som utviklingsoppgaver som krever særlig spesialkompetanse innen fagfelt knyttet til eksempelvis: - IT-, verksted- eller laboratorievirksomhet. - Rådgivning/faglig veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielt fagfelt, og/eller faglig-/ vitenskapelig relatert undervisningsvirksomhet. - Permanente funksjoner/oppgaver av særlig komplisert karakter, og/eller oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt, og forutsetter særlig grad av samhandling mellom enheter. - Ledere innen teknisk fagfelt med personal- og økonomiforvaltning og faglig ansvar for større gruppe. - Forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter. Senioringeniørstillingen kan også representere en alternativ karrierevei for kvalifisert personell. Med begrepet alternativ menes en mulighet for andre karrieremuligheter enn den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstrukturen. Det vil i praksis si andre avansementmuligheter enn overgang til lederstilling Kvalifikasjonskrav: Det kreves normalt høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. 4.9 TEKNISK LABORATORIEPERSONELL - LØNNSPLAN Kode 1097 Laborant Laborant ivaretar arbeidsoppgaver tilknyttet arbeid på laboratorier Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning på videregående skoles nivå/ og eller relevant arbeidserfaring ARBEIDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1115 Hjelpearbeider Hjelpearbeider 1115 er en hjelpestilling som skal ivareta enkle arbeidsoppgaver i forbindelse med drift, tilsyn og vedlikehold Kvalifikasjonskrav: Det forutsettes at arbeidsstedet gir opplæring og nødvendig veiledning Kode 1117 Fagarbeider Fagarbeider ivaretar blant annet arbeidsoppgaver innen tilsyn vedlikehold og drift på -bygg, maskiner, biler, parkanlegg, røropplegg, sanitær- og varmeanlegg og elektriske installasjoner (svak og sterkstrøm)

14 -ombygginger/nybygging Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn Kode 1203 Fagarbeider m/fagbrev Stillingen som fagarbeider med fagbrev har ansvar for drift, tilsyn og vedlikehold inne områder som nevnt for fagarbeider Kvalifikasjonskrav: Det stilles krav om fagbrev innen relevant fagområde ARBEIDSLEDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1118 Arbeidsleder Arbeidslederstillingen skal i tillegg til oppgaver innen drift og renhold ha visse administrative oppgaver og leder/opplæringsoppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant praksis. Det er ønskelig med fagbrev. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides gjennom relevant utdanning/kurs eller lang og allsidig praksis. Arbeidsledererfaring kan tillegges vekt Kode 1119 Formann Stillingen som formann er en kvalifisert stilling som skal ivareta oppgaver innen drift, tilsyn, vedlikehold, nybygging og ombygging. Stillingen har vanligvis lederfunksjon eller stedfortrederfunksjon ved større enheter Kvalifikasjonskrav: Praktis og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller annen relevant bakgrunn. Det legges vekt på erfaring innen arbeidsområdet. Det kan stilles krav om erfaring i arbeidsledelse Kode 1120 Mester Stillingen som mester skal ivareta kvalifiserte oppgaver innen drift, tilsyn og vedlikehold. Stillingen vil vanligvis være tillagt arbeidslederansvar eller spesialiserte oppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves mesterbrev innen relevant fagområde. Det stilles vanligvis krav om erfaring i arbeidsledelse.

15 4.12 TEKNISK DRIFT M.V - LØNNSPLAN Kode 1216 Driftsoperatør Stillingen skal ivareta oppgaver innen bygningsdrift og vaktmesteroppgaver Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder og/eller praksis Kode 1136 Driftstekniker Stillingen er en kvalifisert stilling innenfor drift og vedlikehold innen forskjellige fagområder. Stillingen kan inneha lederansvar på mindre enheter eller stedfortrederfunksjon på store enheter Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning fra videregående skole tilpasset det fagområdet stillingen er plassert i. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og kurs. Det kan kreves arbeidsledererfaring Kode 1137 Driftsleder Driftsleder har lederansvar for drift og vedlikehold på større bygg eller for bestemte fagområder Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevant fagområde. Det kreves relevant erfaring. Arbeidsledererfaring er nødvendig RENHOLDSPERSONALE M.V. - LØNNSPLAN Kode 1129 Renholdsbetjent Renholdsbetjentstillingen omfatter all form for vanlig renhold Kvalifikasjonskrav: Ingen spesielle krav til utdanning. Opplæring vil bli gitt på arbeidsstedet. Relevant praksis er ønskelig Kode 1130 Renholder Renholderstillingen er en kvalifisert stilling innen renhold og omfatter all form for vanlig renhold Kvalifikasjonskrav: Det er ønskelig med fagbrev innen området. Tilsvarende kompetanse kan oppnås gjennom lang praksis og relevant etterutdanning/kurs Kode 1132 Renholdsleder Renholdsleder skal i tillegg til oppgaver innen drift og renhold ha visse administrative oppgaver.

16 Stillingen innebærer lederansvar for renholdsbetjenter og renholdere Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant praksis. Det er ønskelig med fagbrev. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides gjennom relevant utdanning/kurs eller lang og allsidig praksis. Arbeidsledererfaring kan tillegges vekt Forskningstekniker lønnsplan Kode 1026 Forskningstekniker Forskningstekniker kode 1026 er en faglig kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og relevante kurs Kode 1027 Forskningstekniker Forskningstekniker kode 1027 er en faglig kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder med noe selvstendig planlegging av arbeidet og/eller spesialiserte oppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og relevante kurs. Det forutsettes fagutdanning, tilleggsutdanning, forskningsrelatert utdanning, relevant praksis eller annen spesialkompetanse Kode 1028 Ledende forskningstekniker Ledende forskningstekniker er en kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder med selvstendig planlegging av arbeidet og/eller spesialiserte oppgaver. Stillingene vil oftest omfatte lederansvar Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og kurs. Det forutsettes fagutdanning, tilleggsutdanning, forskningsrelatert utdanning, lang relevant praksis eller annen spesialkompetanse. Det er ønskelig med arbeidsledererfaring Kode 1405 Seniorforskningstekniker Ny kode som er tatt i bruk, men som det ikke er forhandlet fram noen kriterier for.

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger Innhold: Forord Innledning Lederstillinger Saksbehandler Kontorstill. Bibliotekarstill. Betjent Ingeniørstill. Rådgiver Arbeiderstill. Renholdspers. Teknisk drift Forskningstekn. Klinikkstill.. Stillingsinnhold

Detaljer

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET Et system for vurdering og bruk av teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Agder September 2010 Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.12 Innhold 1 Innledning 3

Detaljer

Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB

Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB 1 Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB Stillingskode Stillingsbetegnelse Stillingens karakter Lederstillinger 1054 Kontorsjef Administrativ ledelse av administrativ enhet

Detaljer

Hurtig - Info nr. 36/2008

Hurtig - Info nr. 36/2008 Hurtig - Info nr. 36/2008 Resultatet av justeringsoppgjøret i staten. Staten og organisasjonene har ferdigbehandlet det sentrale justeringsoppgjøret. Den økonomiske rammen var på 1,0 %. Virkningstidspunktet

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ Arkivref. 2009/1790 Oppdatert versjon høst-2012 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtatt av Universitetsstyret i sak S 10-09 i møte 26. mars 2009 1. INNLEDNING Universitetet i Tromsøs (UiTs)

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Revisjon av stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB

Revisjon av stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 41/16 28.04.2016 Dato: 08.04.2016 Arkivsaksnr: 2016/3996 Revisjon av stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK for Statens institutt for forbruksforskning

LOKAL LØNNSPOLITIKK for Statens institutt for forbruksforskning LOKAL LØNNSPOLITIKK for Statens institutt for forbruksforskning 1. Målsetting Lønnspolitikken er en integrert del av personalpolitikken ved SIFO. Den er formulert med bakgrunn i målsettingene og strategiene

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN. Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06.

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN. Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06. Høgskolen i Bergen 03.07.06 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06. Revisjonen er foretatt med bakgrunn

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund Trondheim Gjøvik Ålesund Lønnsoppgjøret 2017 Formål: Diskutere NTNUs forhandlingsmodell (og prioriteringer) som grunnlag for forhandlinger om prinsipper og føringer for oppgjøret med fagforeningen Erfaringer

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK VED HØGSKULEN I VOLDA Drøftingsmøte 20.03.96, 13.11.96, 29.10.97, 26.10.98, 01.10.99, 30.10.2000, 15.10.01, 07.10.02, 07.09.04, 25.08.06 INNHALD: 1. Mål 2. Generelt 3. Prosedyrer

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT) er utarbeidet med grunnlag i hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa Lokal lønnspolitikk

Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa Lokal lønnspolitikk Under arbeid i Samarbeidsutvalget. Delt ut til ledergruppa 21.08.2012. Lokal lønnspolitikk Lokal lønnspolitikk/drøftet i Samarbeidsutvalget 22. mai 2007 og 1. april 2008 Innledning... 3 Formål og intensjoner...

Detaljer

Bemanningsplan sekretariat til drøfting

Bemanningsplan sekretariat til drøfting 1 Underdirektør (SKO 1059) 100 Underdirektør inngår i instituttleders ledergruppe, med administrative fullmakter gitt av instituttleder påse at administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 med endringer fastsatt i forhandlingsmøte 10.03.14 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Institutt for sykehusmedisin bemanningsplan for sentrale administrative funksjoner

Institutt for sykehusmedisin bemanningsplan for sentrale administrative funksjoner Institutt for sykehusmedisin bemanningsplan for sentrale administrative funksjoner Vedtatt 09.12.2009 1 Underdirektør (SKO 1059) 100 Underdirektør inngår i instituttleders ledergruppe, med administrative

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING

REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 2016 VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG OPPFØLGING AV 1A I LIKESTILLINGSLOVEN Forsvarsbyggs HR-politikk er førende for HR-tiltakene i virksomheten vår.

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen:

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen: Dato: 1.10.2013 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN Vedtatt organisering: Internadministrasjon Økonomidrift Arkivdrift Personaldrift Kontordrift Målsetting med omorganiseringen: Økt

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for NTNU

Lokal lønnspolitikk for NTNU Lokal lønnspolitikk for NTNU Revidert høsten 2000 og behandlet og godkjent i SESAM-møtet 15.09.2000. Revidert 16.10.2000 med mindre endringer i pkt. 5.3.2 og 5.4.2 Revidert våren 2001 og behandlet og godkjent

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse.

Universitet skal ha et lønnsnivå som gjør det mulig å rekruttere og beholde personer som har ønsket kompetanse. Lønnspolitiske retningslinjer ved Universitetet i Stavanger Gjeldende fra 1. februar 2011 1. GENERELT De lønnspolitiske retningslinjene er en del av universitetets personalpolitikk. Målet for lønnspolitikken

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte

Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Seniorrådgiver Seniorrådgivers hovedoppgaver er analyse, utredning og prosessledelse innenfor organisasjon, personal og strategisk kompetanseutvikling. Det kreves

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Retningslinjer for lokal lønnspolitikk

Retningslinjer for lokal lønnspolitikk Retningslinjer for lokal lønnspolitikk Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 2 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TIL ETTER TJENESTEFORHOLD, LØNN, STILLING (I ALFABETISK ORDEN OG LØNNSTRINN) HELTIDSTIL DELTIDSTIL 0962 ADJUNKT 17165 LR 28 8 8 4 4 0 0 0 0962 ADJUNKT 46 3 3 2 1 0 0 0 0962 ADJUNKT 48 1 1 1 0 0 0 0 0962

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545

Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune Sak 17/2545 Innhold 1 Innledning 3 2 Mål for lønnspolitikken 3 3 Generelt 4 4 Forventninger til arbeidstakere 4 5 Lønns og stillingsbestemmelser 5 5.1 Lønnsplassering

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN

LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN Innholdsfortegnelse: LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN... 1 1. Innledning... 2 2. Målene med den lokale lønnspolitikken... 3 3. Statens lønnsystem Hovedtariffavtalen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Lønnspolitikk ved AHO

Lønnspolitikk ved AHO Lønnspolitikk ved AHO 1. Tarifforhandlinger og lokale lønnsforhandlinger Ved sentrale tarifforhandlinger mellom stat og hovedsammenslutningene fastsettes stillingsgruppers lønnsplassering og regler for

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet i Harstad kommune

Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet i Harstad kommune Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet i Harstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Retningslinjer for håndtering av overtallighet/ bemanningsreduksjon... 3 1.1 Hensikt...

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken. Saksnr.: 10/151 Lovanvendelse: likestillingsloven 5 Dato: 19.01.2011 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige framstilling av saken. Saken gjelder

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: AVDELING FOR UTDANNINGSKVALITET Stillingstype Nr. Stilling Still% Rapporterer til Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Stillingskode Leder 1

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR INNHOLD 1 MÅL OG PREMISSER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Overordnet målsetning for lokal lønnspolitikk... 2 2 Lønnssystemet i staten... 3 2.1 Ansvarsfordeling

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Behandlet i Samarbeidsutvalget sak nr. 34/2011 Godkjenningsdato: 15. desember 2011 Innledning I Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.1 heter det at Statens lønnssystem

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn

Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn Analyse av rapportering iht. aktivitets- og rapporteringsplikten 2011: Status, eksempler og utfordringer, foreløpige funn Systematisk likestillingsarbeid Krav til rapportering Overordnede funn 2011 Eksempler

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer