GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt 27. september 1995 Endringer for bibliotekstillinger protokoll fra er innarbeidet i teksten. Endringer for ingeniørstillinger protokoll fra er innarbeidet i teksten. Endringer for ingeniørstillinger forhandlinger 2011 er innarbeidet I forbindelse med universitetsstatus fra er navnet endret i teksten til UMB. Innhold Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav 1 1 Innledning 3 2 NÆRMERE OM STILLINGSBESKRIVELSER Bruken av stillingskoder Lønnsplaner og lønnsplassering 4 3 ADMINISTRATIVE STILLINGER 5 4 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE STILLINGENE Kontorstillinger - Lønnsplan Kode 1068 Fullmektig Kode 1069 Førstefullmektig Kode 1070 Sekretær Saksbehandlerstillinger Lønnsplan Kode 1063 Førstesekretær Kode 1064 Konsulent Kode 1065 Konsulent Kode 1067 Førstekonsulent / kode 1408 Førstekonsulent Lederstillinger - Lønnsplan Kode 1072 Arkivleder Kode 1054 Kontorsjef Kode 1211 Seksjonssjef / Kode 1003 Avdelingsleder (Lønnsplan (UFD) Kode 1060 Avdelingsdirektør Kode 9106 Direktør Spesialstillinger - Lønnsplan , og Kode 1434 Rådgiver Kode 1113 Prosjektleder Bibliotekstillinger - Lønnsplan (forhandlet oktober 1999) 9

2 4.5.1 Kode 1213 Bibliotekar Kode 1178 Avdelingsbibliotekar Kode 1077 Hovedbibliotekar Kode 1410 Bibliotekar (Ny ) Kode 1199 Universitetsbibliotekar (fagreferent) Lønnsplan (UFD) Bedriftshelsetjenesten - Lønnsplan Kode 0790 Bedriftsykepleier Kode 0791 Bedriftslege Kode 1282 Bedriftsfysioterapeut TEKNISKE STILLINGER Ingeniør (forhandlet 2011) lønnsplan Kode 1275 Ingeniør Kode 1084 Avdelingsingeniør Kode 1411 Avdelingsingeniør Kode 1085 Avdelingsingeniør Kode 1087 Overingeniør Kode 1181 Senioringeniør Teknisk laboratoriepersonell - lønnsplan Kode 1097 Laborant Arbeiderstillinger - lønnsplan Kode 1115 Hjelpearbeider Kode 1117 Fagarbeider Kode 1203 Fagarbeider m/fagbrev Arbeidslederstillinger - lønnsplan Kode 1118 Arbeidsleder Kode 1119 Formann Kode 1120 Mester Teknisk drift m.v - lønnsplan Kode 1216 Driftsoperatør Kode 1136 Driftstekniker Kode 1137 Driftsleder Renholdspersonale m.v. - lønnsplan Kode 1129 Renholdsbetjent Kode 1130 Renholder Kode 1132 Renholdsleder Forskningstekniker Kode 1026 Forskningstekniker Kode 1027 Forskningstekniker Kode 1028 Ledende forskningstekniker Kode 1405 Seniorforskningstekniker 16

3 1 Innledning De generelle stillingsbeskrivelsene skal danne grunnlag for å avgjøre hvilke stillinger som skal benyttes til de ulike arbeidsoppgaver og ved utarbeidelse av kunngjøringer. Stillingsbeskrivelsene vil dermed være et hjelpemiddel til bruk i utlysnings- og tilsettingsprosessen. De generelle stillingsbeskrivelsene vil også bli aktivt brukt ved de lokale lønnsforhandlinger. Stillingsstruktur Beskrivelsene av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for tekniske og administrative stillinger skal bl a danne grunnlag for arbeidet med stillingsstruktur. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med instituttene/enhetene med utgangspunkt i de personalressurser som er til rådighet. Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene er generelle krav til utdanning og praksis for ulike stillinger og er rettledende minimumskrav for stillingene. Stillingsbeskrivelsene og kvalifikasjonskravene skal også være utgangspunkt for utviklingsplaner for de ulike stillingene. Kompetansekravene er for flere av stillingene utformet slik at det skal kunne være alternative rekrutteringsveier ved at praksis kombinert med relevant videreutdanning kan erstatte en del av utdanningskravet. Som en hovedregel bør en ved alle kunngjøringer bruke de minimumskrav som er satt til stillingene. Det kan ved utlysning utdypes nærmere hvilke kvalifikasjoner som vil bli vektlagt spesielt (eksempelvis språkkunnskap i et spesielt fremmedspråk, spesielle arbeidsteknikker osv). Dersom en ved utlysning av en stilling ønsker å avvike fra minimumskravene må dette begrunnes. Tilsettingsrådet avgjør om slike endringer aksepteres. 2 NÆRMERE OM STILLINGSBESKRIVELSER De generelle stillingsbeskrivelsene er ment som eksempel på oppgaver som hører inn under de ulike stillingene. Arbeids- og ansvarsoppgaver som er lagt til lavere plassert stilling enn den arbeidstakeren har, kan også høre med til stillingen. Stillingsbeskrivelsene skal ikke begrense oppgavene for de ulike stillingene. Det skal være rom for utvikling i arbeidsoppgaver og stillingsplassering. Som et ledd i dette bør arbeidstakerne få anledning til også å utføre arbeidsoppgaver på et høyere nivå enn det som er nevnt for gjeldende stilling, uten at dette skal føre til krav om lønnsopprykk. Det må sees på som en del av den enkelte arbeidstakers utvikling og kvalifisering for nye arbeidsoppgaver. 2.1 BRUKEN AV STILLINGSKODER Statens lønnspolitikk åpner for at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom tittel og stillingskode. Det kan gjerne brukes andre navn enn det stillingskoden har, der dette virker mer opplysende (eks parksjef, vaktmester, studiekonsulent, serviceleder osv) Etter at nåværende lønnssystem i staten ble innført, er det stor grad av fleksibilitet innenfor den enkelte lønnsplan. Det meste av karriere og utviklingsmuligheter for den enkelte stilling vil derfor ligge innenfor den lønnsplanen stillingen er plassert i.

4 En del stillinger vil kunne endres over tid ved at arbeidstakerenes kompetanse heves gjennom utdanning og kvalifisering, eller at arbeidsoppgavene tillagt stillingen endres på grunn av ny teknologi og generell utvikling. Karriere- og utviklingsmuligheter i en bestemt stilling vil vanligvis bety endringer av stillingsinnhold og kode innenfor samme lønnsplan. Er stillingens innhold endret i vesentlig grad kan det imidlertid være berettiget å flytte stillingen til annen lønnsplan. I mange tilfeller vil det ikke være utviklingsmulighet innen den stilling man er tilsatt i, da oppgavene som skal utføres er relativt konstante. For den enkelte ansatte er det likevel viktig å øke sin kompetanse slik at en kan kvalifisere seg for andre stillinger. Universitetet vil stimulere til større grad av mobilitet mellom stillinger på NLH. For mange vil den beste utviklingsmulighet være å søke seg til høyere kvalifiserte stillinger etter at man gjennom intern og ekstern kompetanseheving har gjort seg stadig bedre kvalifisert. 2.2 LØNNSPLANER OG LØNNSPLASSERING De fleste av stillingene er plassert på lønnsplaner for gjennomgående stillinger, dvs stillingskoder som er i bruk i all statlig virksomhet. Disse lønnsplanene er samlet først i oversikten som finnes i lønnsplanheftet. Andre stillinger vi benytter er knyttet opp mot Utdannings- og forskningsdepartmentet (disse finnes lengre bak i samme heftet). Med lønnsplan forstår man en gruppe av beslektede stillinger med forskjellig stillingskode som er samlet under felles betegnelse og lønnsplannummer, for eksempel Saksbehandler. Eksempel: Lønnsplan Stillingskode SAKSBEHANDLER består av: 1063 Førstesekretær 1064 Konsulent 1065 Konsulent 1067 Førstekonsulent 1363 Seniorkonsulent 1408 Førstekonsulent Stillingene som er samlet innen samme lønnsplan gir gode muligheter for lønns- og karriereutvikling innen samme lønnsplan. Stillinger i lønnsramme Eksempel: Førstesekretær (kode 1063) er i lønnsplanheftet plassert i lønnsramme 10 (dette er angitt bak stillingskoden i lønnsplanheftet). Ser en på oversikten over lønnsrammer, ser ramme 10 slik ut: Tjenesteansiennitet Lønnsramme Nr. Alt. Lønnstrinn LR (31-40) Alle stillinger i lønnsramme plasseres normalt i laveste alternativ (1). Da er det antall år/ansiennitet som bestemmer lønnstrinnet. Som nyansatt (uten tidligere praksis) vil en ha lønnstrinn 17, etter 1 år lønnstrinn 18, etter 3 år lønnstrinn 19 osv, inntil toppen er nådd med lønnstrinn 29 etter 28 år. I lokale lønnsforhandlinger kan lønna endres etter de kriterier en er enige om.

5 Men som en ser, åpnes det også mulighet for direkte plassering i ti forskjellige lønnstrinn (alternativ 4-13). Lønna innenfor denne stillingskoden kan altså maksimalt økes til ltr. 40 i alternativ 13. Dette viser at lønnsfastsettingen er blitt mye mer fleksibel, og at mulig lønnsplassering sjelden vil være det som begrenser bruk av en bestemt kode. Stillinger i spenn Den andre typen lønnsfastsetting gjelder stillinger som har lønnsspenn. Eksempelvis er førstekonsulent ( kode 1067) angitt med lønnspenn (mulig lønnsplassering) ltr Stillinger i spenn lyses vanligvis ut i en begrenset del av spennet. Her er det ikke noen sammenheng mellom ansiennitet og lønnstrinn. Lønnsfastsetting gjøres på bakgrunn av kompetansen til den som tilsettes. Hvilke lønnsplassering som gis avhenger normalt av utdanning utover minimumskrav og praksis i relevant stilling. Stillinger med betydelig ansvar, eksempelvis «nestlederfunksjon», eller hvor en etterspør helt spesiell kompetanse, kan lyses ut med høyere stillingsplassering. Også for stillinger i spenn er det derfor mulig gjennom lokale forhandlinger å oppnå høyere lønn innen samme stillingskode, begrenset oppad til lønnsplanheftets høyest angitte alternativ for koden. 3 ADMINISTRATIVE STILLINGER Generelt kan en si at kontorstillingenes innhold har endret seg kvalitativt over tid. På grunn av innføring av databehandling er omfanget av skrivetjenester nærmest forsvunnet, og kontorstillingene er tillagt mer selvstendige arbeidsoppgaver. Det forventes en større allsidighet og et høyere kompetansenivå for denne gruppen. Kontorfullmektigstillinga bør kun være en begynnerstilling. Det er derfor ikke foreslått noen krav til praksis for denne. Kontorstillinger fra og med førstefullmektig kan pålegges enklere saksbehandling. Omfatter saksbehandling mer enn 50 % av stillinga, bør den lyses ut som saksbehandlerstilling. Hvilke arbeidsoppgaver som omfattes av begrepet saksbehandling vil framgå av de eksempler på arbeidsoppgaver som faller inn under saksbehandlerstillingene (lønnsplan ). Slik stillingsbeskrivelsene er bygd opp, er det rom for utvikling og avansement. For kontorstillingene er det mulig å avansere til lønnsplan saksbehandler. For å bli innplassert i høyere kode enn 1064 stilles det større krav til formell utdanning. Det går vanligvis et utdanningskille mellom konsulent og førstekonsulent/seniorkonsulent med krav om formell høyere utdanning. Det gis likevel åpning for at praksis og annen relevant utdanning i spesielle tilfeller kan oppveie dette kravet. Alle saksbehandlerstillinger kan pålegges arbeidsledelse/ledelse av den administrative virksomhet på ulike nivå. Lederstillingene innen administrasjon består av direktører og kontorsjefer. -Avdelingsdirektører er ledere for avdelinger i sentraladministrasjonen og tillagt et faglig ansvar for området for hele NLH. I tillegg er det avdelingsdirektører for avdelinger hvor det ikke er en faglig valgt ledelse (Senter for husdyrforsøk, Senter for klimaregulert planteforskning og Noragric). Disse stillingene er i dag plassert i kode 1060 Avdelingsdirektør. - Kontorsjefer (kode 1054) er den øverste administrative stilling der det også er valgte ledere. Stillingsbeskrivelsene for disse stillingene er ikke så utdypende som de foregående. Det er utarbeidet egne, mer omfattende beskrivelser for hver enkelt av disse stillingene. Den generelle beskrivelsen blir derfor kortfattet.

6 4 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE STILLINGENE Lønnsplan for gjennomgående stillinger ( stillinger som finnes i all statlig virksomhet) 4.1 KONTORSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1068 Fullmektig Fullmektig skal kunne utføre enkle kontorrutiner, slik som: - tekstbehandling/maskinskriving etter manuskript - enkel arkivering/bibliotek - kopiering - postekspedisjon - sentralbordtjeneste - dataregistrering Kvalifikasjonskrav: Minimum 1 års kontorutdanning eller tilsvarende utover grunnskole. Kjennskap til enklere tekstbehandling. Tjenestestedet skal gi opplæring og nødvendig veiledning Kode 1069 Førstefullmektig Førstefullmektig kan i tillegg til fullmektigoppgaver pålegges mer selvstendig arbeidsoppgaver, slik som: - tekstbehandling/maskinskriving av manus også på fremmedspråk - informasjon til studenter oa - enklere regnskapsarbeid i forbindelse med lønn, skatt, fakturering mv. - utforming av kortere brev/enkel korrespondanse - enklere arbeid i forbindelse med rapporter, årsmelding el tilsvarende - innkjøp av rekvisita Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne handel og kontorlinje. Alternativt kan 3-4 års praksis som fullmektig med aktuell kursdeltakelse og nødvendige kunnskaper i fremmedspråk erstatte dette kravet Kode 1070 Sekretær Sekretær kan i tillegg til førstefullmektigoppgaver pålegges avansert og allsidig kontorarbeid, slik som: - sekretærfunksjoner - avansert arkivarbeid - krevende tekstbehandling - eksamensarbeid av ikke faglig art - mer selvstendig regnskapsarbeid/kassafunksjon, utregningsarbeid i forbindelse med lønn, skatt mm. - koordinering av kontorfunksjonen - allsidig ekspedisjonsarbeid - prosjektsekretærfunksjon - evt spesialoppgaver i forbindelse med fagområdet - ansvar for instituttbibliotek

7 Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne handel og kontorlinje. Nødvendige kunnskaper i fremmedspråk og lengre praksis fra selvstendig kontorarbeid. Alternativt kan lengre praksis med relevant etter- og videreutdanning eller spesialerfaring i samsvar med oppgavene tillagt den aktuelle stillinga erstatte dette kravet. 4.2 SAKSBEHANDLERSTILLINGER LØNNSPLAN Kode 1063 Førstesekretær Førstesekretær kan i tillegg til sekretæroppgaver pålegges saksbehandling, slik som: - selvstendig utforming av brev/saker - sekretærarbeid for styrer/utvalg - møteforberedelse - mer kvalifisert regnskapsarbeid - enklere budsjettarbeid - lederansvar for kontorfunksjoner/tekstbehandlingsutstyr - spesialoppgaver knytta til fagområdet Kvalifikasjonskrav: Videregående skole, gjerne fra handel og kontorlinje. Nødvendige kunnskaper i fremmedspråk og praksis fra mer kvalifisert/selvstendig kontorarbeid. Alternativt kan lengre praksis som førstefullmektig/sekretær med relevant etter- og videreutdanning, evt også med spesialerfaring i relevant fagområde erstatte dette kravet Kode 1064 Konsulent Stillinga ivaretar administrative funksjoner og kan tillegges mer krevende saksbehandling og større ansvar enn førstesekretær, f eks.: - budsjettarbeid - mer krevende sekretærfunksjoner - saksforberedelse for styringsorganer/komiteer/prosjekter - mer krevende arbeidslederfunksjoner - utarbeidelse av planer og praktisk tilrettelegging av undervisning - ansvar for utarbeidelse av årsmelding eller tilsvarende Kvalifikasjonskrav: Minimum 3-årig videregående skole eller tilsvarende, og relevant erfaring fra administrasjon, saksbehandling eller regnskapsarbeid. Det vil vanligvis bli krevd utdanning utover videregående skole. Alternativt kan lang og allsidig praksis i saksbehandling sammen med relevant etter - og videreutdanning erstatte dette kravet. Det stilles krav om praksis Kode 1065 Konsulent Administrativ stilling med selvstendig saksbehandling. Enkelte av disse stillingene kan være spesialiserte, f eks knytta til økonomi/budsjett, personalforvaltning eller studieadministrasjon. Konsulenten skal i tillegg til forannevnte oppgaver kunne utføre: - administrativ oppfølging av sentrale og lokale vedtak - planleggingsarbeider Kvalifikasjonskrav: Det bør kreves høyere utdanning på cand.mag.-nivå eller tilsvarende. Alternativt kan kortere utdanning utover videregående skole sammen med lang og allsidig relevant erfaring erstatte dette kravet.

8 4.2.4 Kode 1067 Førstekonsulent / kode 1408 Førstekonsulent Førstekonsulent dekker ofte spesialområder, og til denne gruppen er det knyttet betydelig grad av ansvarsomfang og mer krevende administrative oppgaver. Førstekonsulentstillinga vil i tillegg kunne ha: - stedfortrederfunksjon - utredningsarbeider - prosjektorganisasjon Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning og praksis som er relevant for stillinga, høyere utdanning minimum på cand.mag.-nivå, eller utdanning av høyere grad. Tilsvarende kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller oppnås gjennom lang og allsidig saksbehandlerpraksis sammen med relevant etter- og videreutdanning. 4.3 LEDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1072 Arkivleder Leder av hovedarkivet har ansvar for: - organisering av arkivet i samsvar med statens regler for arkivarbeid - registrering og journalføring av brev og andre dokumenter - arbeidsledelse Kvalifikasjonskrav: Videregående skole og minimum ett års relevant tilleggsutdanning. Alternativt kan lengre praksis sammen med relevant etter- og videreutdanning erstatte dette kravet. Det blir krevd erfaring, helst fra et større arkiv Kode 1054 Kontorsjef Stilling med administrativt lederansvar for et institutt Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå vanligvis oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. Tilsvarende kvalifikasjoner kan oppnås gjennom etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis Kode 1211 Seksjonssjef / Kode 1003 Avdelingsleder (Lønnsplan (UFD) Stilling med faglig ansvar/lederansvar/budsjett- og resultatansvar Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå normalt oppnådd gjennom høyere utdanning (høyre grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. Tilsvarende kvalifikasjoner kan oppnås gjennom relevant etter- og videreutdanning og lang og relevant praksis Kode 1060 Avdelingsdirektør Stilling med lederansvar, budsjett- og resultatansvar for hoveddeler av virksomheten (fagavdeling/administrativ avdeling) Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis.

9 4.3.5 Kode 9106 Direktør Stilling med administrativt totalansvar for et fagområde ved Universitetet Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på toppnivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant administrativ praksis. 4.4 SPESIALSTILLINGER - LØNNSPLAN , OG Kode 1434 Rådgiver Spesialstilling på ulike nivåer med ansvar for høyt kvalifisert utredningsarbeid eller faglig veiledningsarbeid Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende) og relevant praksis Kode 1113 Prosjektleder Spesialstilling med hovedansvar for et tidsavgrenset prosjekt Kvalifikasjonskrav: Kompetanse på høyt nivå innenfor det aktuelle område oppnådd gjennom høyere utdanning (høyere grad eller tilsvarende). Relevant erfaring kan kreves. 4.5 BIBLIOTEKSTILLINGER - LØNNSPLAN (FORHANDLET OKTOBER 1999) Kode 1213 Bibliotekar Stilling innenfor bibliotekfaglig arbeidsområde. Kan bli tillagt ansvar for særskilt arbeidsområde eller spesialoppgaver Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole eller tilsvarende. Språkkunnskaper kan kreves Kode 1178 Avdelingsbibliotekar Stillingen kan inneholde spesielt krevende faglige funksjoner eller være tillagt faglig og/eller administrativ ledelse av bibliotekfaglig avdeling Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra Statens biblioteks- og informasjonshøgskole eller tilsvarende. Praksis fra bibliotek. Spesialkunnskaper innenfor et eller flere bibliotekfaglige områder. I visse tilfelle kan spesielle språkkunnskaper eller kjennskap til spesielle fagfelt kreves. Lederegenskaper der det er tale om personalledelse.

10 4.5.3 Kode 1077 Hovedbibliotekar Koden er i bruk, men det er ikke forhandlet fram noen kriterier for stillingen Kode 1410 Bibliotekar (Ny ) Koden skal benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som bibliotekar eller høyere Kode 1199 Universitetsbibliotekar (fagreferent) Lønnsplan (UFD) Fagreferent innenfor større eller mindre fagfelt. Arbeidsoppgaver: Litteraturutvalg, klassifisering, bibliotekfaglig veiledning for brukere og internt på biblioteket, referansetjeneste/dokumentasjon, systematisering/indeksering, avansert søking i databaser, faglig utvikling Kvalifikasjonskrav: Akademisk utdanning av høyere grad innenfor relevant fagfelt. Ønskelig med forskningserfaring utover dette. I tillegg ønskes bibliotekfaglig erfaring/aspiranttid. 4.6 BEDRIFTSHELSETJENESTEN - LØNNSPLAN Kode 0790 Bedriftsykepleier Bedriftsykepleier er en kvalifisert stilling innenfor fagområdet bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø og er tillagt de arbeidsområder som omfattes av arbeidsmiljølovens forskrifter og bedriftshelsetjeneste: - arbeidsmiljøkartlegging - rådgivning i arbeidsmiljøspørsmål, fysiske såvel som psykososiale - helseopplysning - helsesamtaler - attføring Arbeidsområdene medfører også saksbehandling Kvalifikasjonskrav: Det kreves sykepleierutdanning. Det vil bli lagt vekt på utdanning og/eller erfaring fra fagfeltet Kode 0791 Bedriftslege Bedriftslege er en kvalifisert stilling innenfor fagområdet bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø og er tillagt de arbeidsområder som omfattes av arbeidsmiljølovens forskrifter og bedriftshelsetjeneste. Stillingen innebærer lederansvar Kvalifikasjonskrav: Det stilles krav om offentlig godkjent legeutdanning. Det vil bli lagt vekt på utdanning og/eller erfaring fra fagfeltet. Krav om lederegenskaper kan stilles Kode 1282 Bedriftsfysioterapeut Instruktør/fysioterapeut er en kvalifisert stilling innen fagområdet bedriftsfysioterapi/ergonomi, hvor hovedarbeidsområdet er å forebygge belastningslidelser. Dette gjøres blant annet ved: - delaktighet i planlegging/prosjektarbeid - opplysning/rådgivning/opplæring - medvirkning i arbeid med psykososiale faktorer - attføring

11 Arbeidsområdene omfatter også saksbehandling Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjenning som fysioterapeut og grunnkurs i ergonomi. Det legges vekt på utdanning og yrkeserfaring innen fagområdet og andre relevante kvalifikasjoner. 4.7 TEKNISKE STILLINGER For tekniske stillinger er stillingene samlet innen følgende lønnsplaner: ingeniør teknisk laboratoriepersonell arbeiderstillinger arbeidslederstillinger teknisk drift m.v forskningstekniker Lønnsplanene for de fem første gruppene finnes under gjennomgående stillinger, mens forskningstekniker er under Utdannings- og forskningsdepartementet. Innenfor hver av lønnsplanene er de høyeste kodene tiltenkt stillinger med lederansvar eller spesielt faglig krevende og selvstendige arbeidsoppgaver. 4.8 INGENIØR (FORHANDLET 2011) LØNNSPLAN Stillinger i denne kategorien krever normalt formelle kvalifikasjoner fra ingeniørutdanning eller høyere akademisk utdanning. Mulige karriereveier for ingeniører vil være fra kodene 1084/1411 til kode 1085/1087 og eventuelt kode Ved tilsetting i ingeniørstilling plasseres de med utdanning fra 2-årig ingeniørhøgskole minimum i kode 1084 og de med 3-årig ingeniørhøgskole som et minimum på kode De som har høyere akademisk utdanning plasseres direkte i kode 1085 (jf. bestemmelsene i lønnsplanheftet). Ansatte som oppnår mastergrad innen fagområder som er relevant for Universitetet for miljø- og biovitenskap får opprykk til kode Stillingsbeskrivelsene nedenfor er veiledende (ikke uttømmende) beskrivelser og legger føringer for stillingsinnholdet og kvalifikasjonskravene som ligger til de enkelte stillingskodene Kode 1275 Ingeniør Tekniske arbeidsoppgaver, herunder håndverksoppgaver, i forbindelse med f.eks. vedlikehold, reparasjon, tilrettelegging av kjent teknologi o.l.

12 Kvalifikasjonskrav: Det kreves fagutdanning som er relevant for fagområdet eller relevant erfaring innen fagområdet. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet Kode 1084 Avdelingsingeniør Teknisk arbeid som krever faglig kvalifiserte ferdigheter som for eksempel: vedlikehold/reparasjon av utstyr, it-støtte/drift og vedlikehold av IT-systemer, deltakelse i relevante administrative oppgaver, deltakelse i utvikling av nye metoder, teknikker eller teknisk utstyr, tilrettelegging/veiledning ved undervisningslaboratoriene Kvalifikasjonskrav: Det kreves 2-årig ingeniørhøgskole eller utdanning med tilsvarende lengde og omfang innen relevant fagområde. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom allsidig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning med mer Kode 1411 Avdelingsingeniør Samme stillingsinnhold som for kode Kvalifikasjonskrav: Det kreves minimum 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør Kode 1085 Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør kode 1085 har i tillegg til oppgavene for kode 1084/1411 bl.a. spesialiserte oppgaver, utviklingsoppgaver, undervisningsoppgaver av et visst omfang og/eller ledende oppgaver. Arbeidsoppgavene kan kreve stor grad av selvstendighet Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring Kode 1087 Overingeniør Stilling med lederansvar og/eller spesialistfunksjoner innen bestemte fagområder, for eksempel: ledelse av avdeling eller produksjonsenhet, administrasjon/ledelse av avanserte organisatoriske eller faglige tekniske tjenester, utvikling og/eller drift av særlig avansert teknologi, undervisnings- og veiledningsoppgaver innen sitt fagfelt, utviklings- og planleggingsarbeid Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning på masternivå eller annen utdanning med samme nivå og omfang. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom allsidig lang relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning. Det kan legges vekt på spesielle hensyn til utdanning og erfaring som for eksempel høy spesialkompetanse, administrativ erfaring, lederegenskaper Kode 1181 Senioringeniør Denne stillingskoden har et bredt lønnsspenn, og oppgave- og ansvarsnivået knyttet til de ulike funksjonene innen denne kategorien kan variere mye. Lønnsspennet for den enkelte stilling skal

13 fastsettes ut fra en konkret vurdering av det aktuelle oppgave- og ansvarsnivået, kvalifikasjons krav og eventuelle rekrutteringsmessige og/eller faglig begrunnede hensyn. Stillingen omfatter høyt faglig kvalifisert arbeid og kan for eksempel tillegges ansvar for områder som utviklingsoppgaver som krever særlig spesialkompetanse innen fagfelt knyttet til eksempelvis: - IT-, verksted- eller laboratorievirksomhet. - Rådgivning/faglig veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielt fagfelt, og/eller faglig-/ vitenskapelig relatert undervisningsvirksomhet. - Permanente funksjoner/oppgaver av særlig komplisert karakter, og/eller oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt, og forutsetter særlig grad av samhandling mellom enheter. - Ledere innen teknisk fagfelt med personal- og økonomiforvaltning og faglig ansvar for større gruppe. - Forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter. Senioringeniørstillingen kan også representere en alternativ karrierevei for kvalifisert personell. Med begrepet alternativ menes en mulighet for andre karrieremuligheter enn den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstrukturen. Det vil i praksis si andre avansementmuligheter enn overgang til lederstilling Kvalifikasjonskrav: Det kreves normalt høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. 4.9 TEKNISK LABORATORIEPERSONELL - LØNNSPLAN Kode 1097 Laborant Laborant ivaretar arbeidsoppgaver tilknyttet arbeid på laboratorier Kvalifikasjonskrav: Det kreves utdanning på videregående skoles nivå/ og eller relevant arbeidserfaring ARBEIDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1115 Hjelpearbeider Hjelpearbeider 1115 er en hjelpestilling som skal ivareta enkle arbeidsoppgaver i forbindelse med drift, tilsyn og vedlikehold Kvalifikasjonskrav: Det forutsettes at arbeidsstedet gir opplæring og nødvendig veiledning Kode 1117 Fagarbeider Fagarbeider ivaretar blant annet arbeidsoppgaver innen tilsyn vedlikehold og drift på -bygg, maskiner, biler, parkanlegg, røropplegg, sanitær- og varmeanlegg og elektriske installasjoner (svak og sterkstrøm)

14 -ombygginger/nybygging Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn Kode 1203 Fagarbeider m/fagbrev Stillingen som fagarbeider med fagbrev har ansvar for drift, tilsyn og vedlikehold inne områder som nevnt for fagarbeider Kvalifikasjonskrav: Det stilles krav om fagbrev innen relevant fagområde ARBEIDSLEDERSTILLINGER - LØNNSPLAN Kode 1118 Arbeidsleder Arbeidslederstillingen skal i tillegg til oppgaver innen drift og renhold ha visse administrative oppgaver og leder/opplæringsoppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant praksis. Det er ønskelig med fagbrev. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides gjennom relevant utdanning/kurs eller lang og allsidig praksis. Arbeidsledererfaring kan tillegges vekt Kode 1119 Formann Stillingen som formann er en kvalifisert stilling som skal ivareta oppgaver innen drift, tilsyn, vedlikehold, nybygging og ombygging. Stillingen har vanligvis lederfunksjon eller stedfortrederfunksjon ved større enheter Kvalifikasjonskrav: Praktis og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller annen relevant bakgrunn. Det legges vekt på erfaring innen arbeidsområdet. Det kan stilles krav om erfaring i arbeidsledelse Kode 1120 Mester Stillingen som mester skal ivareta kvalifiserte oppgaver innen drift, tilsyn og vedlikehold. Stillingen vil vanligvis være tillagt arbeidslederansvar eller spesialiserte oppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves mesterbrev innen relevant fagområde. Det stilles vanligvis krav om erfaring i arbeidsledelse.

15 4.12 TEKNISK DRIFT M.V - LØNNSPLAN Kode 1216 Driftsoperatør Stillingen skal ivareta oppgaver innen bygningsdrift og vaktmesteroppgaver Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder og/eller praksis Kode 1136 Driftstekniker Stillingen er en kvalifisert stilling innenfor drift og vedlikehold innen forskjellige fagområder. Stillingen kan inneha lederansvar på mindre enheter eller stedfortrederfunksjon på store enheter Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning fra videregående skole tilpasset det fagområdet stillingen er plassert i. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og kurs. Det kan kreves arbeidsledererfaring Kode 1137 Driftsleder Driftsleder har lederansvar for drift og vedlikehold på større bygg eller for bestemte fagområder Kvalifikasjonskrav: Praktisk og teoretisk opplæring innen relevant fagområde. Det kreves relevant erfaring. Arbeidsledererfaring er nødvendig RENHOLDSPERSONALE M.V. - LØNNSPLAN Kode 1129 Renholdsbetjent Renholdsbetjentstillingen omfatter all form for vanlig renhold Kvalifikasjonskrav: Ingen spesielle krav til utdanning. Opplæring vil bli gitt på arbeidsstedet. Relevant praksis er ønskelig Kode 1130 Renholder Renholderstillingen er en kvalifisert stilling innen renhold og omfatter all form for vanlig renhold Kvalifikasjonskrav: Det er ønskelig med fagbrev innen området. Tilsvarende kompetanse kan oppnås gjennom lang praksis og relevant etterutdanning/kurs Kode 1132 Renholdsleder Renholdsleder skal i tillegg til oppgaver innen drift og renhold ha visse administrative oppgaver.

16 Stillingen innebærer lederansvar for renholdsbetjenter og renholdere Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant praksis. Det er ønskelig med fagbrev. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides gjennom relevant utdanning/kurs eller lang og allsidig praksis. Arbeidsledererfaring kan tillegges vekt Forskningstekniker lønnsplan Kode 1026 Forskningstekniker Forskningstekniker kode 1026 er en faglig kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og relevante kurs Kode 1027 Forskningstekniker Forskningstekniker kode 1027 er en faglig kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder med noe selvstendig planlegging av arbeidet og/eller spesialiserte oppgaver Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og relevante kurs. Det forutsettes fagutdanning, tilleggsutdanning, forskningsrelatert utdanning, relevant praksis eller annen spesialkompetanse Kode 1028 Ledende forskningstekniker Ledende forskningstekniker er en kvalifisert stilling innen forskjellige praktiske og tekniske fagområder med selvstendig planlegging av arbeidet og/eller spesialiserte oppgaver. Stillingene vil oftest omfatte lederansvar Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning på videregående skoles nivå tilpasset fagområdet for stillingen. Tilsvarende kompetanse kan opparbeides via relevant praksis og kurs. Det forutsettes fagutdanning, tilleggsutdanning, forskningsrelatert utdanning, lang relevant praksis eller annen spesialkompetanse. Det er ønskelig med arbeidsledererfaring Kode 1405 Seniorforskningstekniker Ny kode som er tatt i bruk, men som det ikke er forhandlet fram noen kriterier for.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ Arkivref. 2009/1790 Oppdatert versjon høst-2012 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtatt av Universitetsstyret i sak S 10-09 i møte 26. mars 2009 1. INNLEDNING Universitetet i Tromsøs (UiTs)

Detaljer

LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN

LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN Innholdsfortegnelse: LØNNSPOLITIKK for UNIVERSITETET I BERGEN... 1 1. Innledning... 2 2. Målene med den lokale lønnspolitikken... 3 3. Statens lønnsystem Hovedtariffavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger

Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Del I: Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement, Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorater og Retningslinjer for vurdering av

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitisk plan revidering

Lønnspolitisk plan revidering Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2012 14079/2012 2011/1150 515 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/14 Bystyret 24.05.2012

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Retningslinjer for Forsvarets stillingsbeskrivelse

Retningslinjer for Forsvarets stillingsbeskrivelse Retningslinjer for Forsvarets stillingsbeskrivelse Sjef Forsvarstaben/Personell, økonomi og styringsstaben fastsetter Retningslinjer for Forsvarets stillingsbeskrivelse. Oslo, 1. oktober 2008 Espen Amundsen

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok (FPH) Del A. Forsvarsstaben

Forsvarets Personellhåndbok (FPH) Del A. Forsvarsstaben Forsvarets Personellhåndbok (FPH) Del A F Forsvarsstaben Del A Del B Del C Del D Del E Del F Forsvarets personellpolitikk Forvaltning av befal Forvaltning av sivile Vedlegg A Tilsettingsreglement Vedlegg

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer