ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER

2 FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet denne oversikten over aldersgrensene for ansatte i staten og øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. Departementet tar forbehold om at feil og utelatelser kan forekomme. Det er viktig at de som måtte komme over slike, melder fra til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at teksten raskt kan rettes opp. Departementet vil understreke at aldersgrenser kan bli endret i fremtiden. Aldersgrensene er ajourført pr. den dato som er angitt. Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. av 21. desember 1956 nr. 1 (aldersgrenseloven) gjelder for den som har stilling som er eller blir innlemmet i Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers. Det fremgår av dette at selv om en arbeidstaker ikke har rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, f.eks. fordi stillingsandelen er for lav, vil vedkommende likevel være omfattet av stillingens aldersgrense. Aldersgrensene for yrkesbefal i Forsvaret er fastsatt i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret og aldersgrensene for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett er fastsatt i lov av 21. august 1998 nr. 65. Aldersgrenseloven 2 fjerde ledd fastsetter at man plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. En stillings aldersgrense er som oftest en annen enn en arbeidstakers pensjonsalder, som er det tidspunkt da arbeidstakeren kan fratre med straks løpende alderspensjon. Lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 (pensjonsloven) 21 bestemmer at et medlem får alderspensjon når han helt eller delvis fratrer sin stilling ved eller etter den aldersgrense som gjelder for stillingen. Fratrer et medlem tidligst tre år før aldersgrensen, får han alderspensjon såfremt summen av hans tjenestetid og alder er minst 85 år eller han ved fratreden har fylt 67 år. Alderspensjon kan også komme til utbetaling dersom rett til avtalefestet pensjon (AFP) er inntrådt. Aldersgrenseloven 3 fastsetter at ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten ut over stillingens aldersgrense, på nærmere bestemte vilkår. Skjer ansettelse i stillingen av Kongen, kan slikt samtykke gis av vedkommende departement (det enkelte fagdepartement). For stillinger som omfattes av aldersgrenseloven gjelder følgende etter lovens 2 tredje ledd: Stortinget fastsetter de lavere aldersgrenser når vilkårene endres for større grupper eller vedtaket kan ha prinsipiell betydning. Ellers fastsettes aldersgrensene av departementet som forvalter loven. Fra 2010 har dette vært Arbeids- og sosialdepartementet. Någjeldende aldersgrenser for de fleste medlemmer av Statens pensjonskasse ble fastsatt av Stortinget 14. desember 1995 ved behandlingen av St.prp. nr. 38 ( ), jf. Innst. S. nr. 77 ( ). Stortingets vedtak ble gitt virkning fra 1. januar Stortinget og departementene som senere har forvaltet loven, har truffet et meget begrenset antall vedtak om aldersgrenser etter dette tidspunkt. Stortingets og departementenes vedtak om aldersgrenser er i all hovedsak knyttet til lønnsplaner og stillingskoder i statens hovedtariffavtale. Dette medfører at dersom hele eller deler av en statlig virksomhet blir ført ut av statsforvaltningen, slik at stillingskodene ikke lenger gjelder, vil eventuelle særaldersgrenser falle bort. Det må i slike tilfelle eventuelt fattes nye vedtak om særaldersgrenser, av Stortinget eller av Arbeids- og sosialdepartementet, dersom stillingene/virksomheten gis rett til fortsatt medlemskap i Statens 2

3 pensjonskasse. Vi viser imidlertid til at i St.prp. nr. 38 ( ) pkt om spesielt innlemmede virksomheter i Pensjonskassen, ble det uttalt at bare i unntakstilfelle bør spesielt innlemmede virksomheter ha aldersgrenser som avviker fra den alminnelige. Vi gjør spesielt oppmerksom på at aldersgrensene i dette heftet gjelder for arbeidstakere som nå blir ansatt i stillingene, med de forbehold som er nevnt ovenfor. Arbeidstakere som er ansatt tidligere, vil som hovedregel også ha disse aldersgrensene, men kan ha avvikende aldersgrenser, som en følge av overgangsordning. Aldersgrensene til dem som har fratrådt med rett til oppsatt eller straks begynnende pensjon tidligere, eller som mottar etterlattepensjon etter medlem som er død på et tidligere tidspunkt, kan likeledes være avvikende. Dersom det hersker uklarhet om disse forhold, og tidligere gjeldende aldersgrenser, kan Statens pensjonskasse eller Arbeids- og sosialdepartementet kontaktes. Aldersgrenseloven 2 fastslår at den alminnelige aldersgrense skal være 70 år. Loven inneholder imidlertid to forskjellige hjemler for lavere aldersgrenser enn den alminnelige, dvs. såkalte særaldersgrenser. Lavere aldersgrense kan fastsettes hvor: a. Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. b. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier. De lavere aldersgrenser kan etter aldersgrenseloven være 68, 65, 63 eller 60 år. Særaldersgrensen på 68 år er ikke lenger i bruk etter Stortingets vedtak av 14. desember De stillinger som omfattes av aldersgrenseloven 2 første ledd alternativ a, er i dette heftet merket med bokstaven a. Hvorvidt en særaldersgrense er gitt med hjemmel i alternativ a eller b har betydning for retten til bibehold av aldersgrensen ved skifte av stilling. Pensjonsloven 21 A lyder: «Statens Pensjonskasse kan bevilge straks løpende alderspensjon til arbeidstaker som i løpet av de siste 10 år har gått over fra stilling med lavere aldersgrense til stilling med høyere aldersgrense når: - Han hadde hatt lavere aldersgrense i minst 15 år, og - Den lavere aldersgrense er begrunnet i forhold som er omhandlet i lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. 2 første ledd alternativ a, og - Han ville hatt rett til alderspensjon i den tidligere stilling. Departementet kan fastsette nødvendige overgangsregler.» Vi vil spesielt få bemerke at det ikke er adgang til å overføre en eller flere arbeidstakere fra en stillingskode til en annen, med det formål å endre aldersgrensen for stillingsinnehaverne. Med det forbehold som er nevnt ovenfor, vil en arbeidstaker få den nye stillings aldersgrense ved overgang til en ny stilling. En særaldersgrense vil dermed ikke følge med dersom en gruppe arbeidstakere med særaldersgrense overføres til en stillingskode uten særaldersgrense. Nyopprettede stillingskoder vil automatisk få den alminnelige aldersgrense 70 år, dersom det ikke treffes vedtak om særaldersgrense av Stortinget eller av Arbeids- og sosialdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidsgiverpolitisk avdeling 3

4 INNHOLD Aldersgrenser for: Side: Gjennomgående stillinger.. 5 Høyesterett og Regjeringsadvokatembetet 9 Departementene/Riksrevisjonen/Sivilombudsmannen.. 9 Finansdepartementet.. 10 Forsvarsdepartementet 10 Justis- og beredskapsdepartementet 13 Kulturdepartementet.. 17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18 Landbruks- og matdepartementet 18 Klima- og miljødepartementet. 19 Samferdselsdepartementet.. 19 Arbeids- og sosialdepartementet.. 20 Utenriksdepartementet. 21 Olje- og energidepartementet 21 Kunnskapsdepartementet. 21 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 24 Nærings- og fiskeridepartementet 24 Helse- og omsorgsdepartementet 25 Øvrige stillinger i statsforvaltningen. 27 Lederstillinger som er tatt ut av hovedtariffavtalen. 27 Statsarbeidere/overenskomstlønnede 27 Øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. 27 Organisasjonstillitsvalgte.. 27 Spesielt innlemmede virksomheter 27 - AVINOR AS Avinor Flysikring AS Baneservice AS 28 - CargoNet AS Den Norske Opera & ballett 28 - Ekspressgods AS Flytoget AS Institutt for energiteknikk 29 - Malmtrafikk AS Mantena AS MESTA AS Norsk Tipping AS 29 - NSB AS 29 - Oslo Hovedflyplass AS 30 - Overenskomstlønte sjøfolk Railcombi AS Secora AS 30 - Statskog SF, skogsarbeidere 30 - Stillinger ved tidligere statssykehus (nå statlige helseforetak) Trafikkservice AS. 31 4

5 Kode Stilling Aldersgrense GJENNOMGÅENDE STILLINGER OG HØYESTERETT LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder Kontorsjef Personalsjef Økonomisjef Informasjonssjef Administrasjonssjef Underdirektør Seksjonssjef Avdelingsdirektør Assisterende direktør Direktør Avdelingsleder Regiondirektør Fagdirektør SAKSBEHANDLER 1063 Førstesekretær Konsulent Førstekonsulent Seniorkonsulent KONTORSTILLINGER 1068 Fullmektig Førstefullmektig Sekretær Sekretær Seniorsekretær Kontorleder BIBLIOTEKAR 1073 Bibliotekfullmektig Bibliotekar Spesialbibliotekar Hovedbibliotekar BETJENT 1078 Betjent 70* 5

6 1079 Førstebetjent 70* * Unntak: Justis- og beredskapsdepartementet: Betjent i fengselsvesenet har 65 års aldersgrense SJÅFØR 1081 Sjåfør Sjåfør INGENIØR 1083 Ingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Ingeniør Avdelingsingeniør TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER 1089 Teknisk assistent Tekniker Tekniker ARKITEKT 1092 Arkitekt Avdelingsarkitekt Overarkitekt Seniorarkitekt Sjefarkitekt TEKNISK LABORATORIEPERSONELL 1096 Laboratorieassistent Laborant Laborantleder GRAFISK DESIGN 1214 Tegner Fotoleder PREPARANT 1106 Preparant Preparantleder 70 6

7 FORSKER 1108 Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef FORSKNINGSTEKNIKER 1511 Forskningstekniker Forskningstekniker Seniorforskningstekniker Ledende forskningstekniker RÅDGIVER 1434 Rådgiver Seniorrådgiver PROSJEKTLEDER 1113 Prosjektleder UTREDNINGSLEDER 1114 Utredningsleder ARBEIDERSTILLINGER 1115 Hjelpearbeider 70* 1116 Spesialarbeider 70* 1117 Fagarbeider 70* 1203 Fagarbeider m/fagbrev 70* * Unntak: Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i Kystverket, Olje- og energidepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen ved NVE/anleggspersonell, Samferdselsdepartementet: Jernbaneverket: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i gartnertjeneste, håndverkertjeneste, vognvisitørtjeneste, linjetjeneste og elektrotjeneste, har aldersgrense 65 år. Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Arbeidstaker under denne lønnsplanen for kjørevegsrelatert anleggsarbeid, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i verksteddriften og i anleggs- og vedlikeholdsdriften har 65 års aldersgrense (a). Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i Fyr- og merketjenesten har aldersgrense 60 år. 7

8 ARBEIDSLEDERSTILLINGER 1118 Arbeidsleder 70* 1119 Formann 70* 1120 Mester 70* * Unntak: Justis- og beredskapsdepartementet: Mester med tidligere tittel verksmester ved kriminalomsorg i anstalt, Kulturdepartementet: Mester ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Formann for kjørevegsrelatert anleggsarbeid, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Formann med tidligere tittel lagerformann i lagertjenesten har 65 års aldersgrense. Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Formann med tidligere tittel tomteformann og mester med tidligere tittel brumester, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i verksteddriften og anleggs- og vedlikeholdsdriften har 65 års aldersgrense (a) KJØKKENPERSONALE 1184 Kokk 70* 1122 Førstekokk 70* 1123 Assisterende kjøkkensjef 70* 1124 Kjøkkensjef 70* * Unntak: Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen som arbeider på båter har 65 års aldersgrense (a). Samferdselsdepartementet: 1184 kokk og 1122 førstekokk som arbeider i vegarbeidsdriften har 65 års aldersgrense (a) HUSHOLDSPERSONALE 1125 Husholdsassistent Husholdsbestyrer Husholdsleder Husøkonom RENHOLDSPERSONALE M.V Renholdsbetjent 1130 Renholder 1131 Tøyforvalter Renholdsleder SOSIALSEKRETÆR/SOSIALKURATOR 1133 Sekretær/kurator 70 8

9 1173 Klinisk sosionom Sekretær/kurator Spesialutdannet sosionom STATLIGE BARNEHAGER 0829 Barnehageassistent Barnehageassistent m/barnepleierutdanning Førskolelærer Pedagogisk leder Styrer BEDRIFTSHELSETJENESTE 0790 Bedriftssykepleier Bedriftslege Bedriftsoverlege Bedriftsfysioterapeut TEKNISK DRIFT M.V Sikkerhetsbetjent Driftsoperatør Driftstekniker 70* 1137 Driftsleder 70* * Unntak: Samferdselsdepartementet: 1136 driftstekniker og 1137 driftsleder i Jernbaneverket har 65 års aldersgrense. HØYESTERETT DIVERSE STILLINGER 1142 Protokollsekretær Utredningsleder 70 REGJERINGSADVOKATEMBETET ADVOKAT 0257 Advokatfullmektig Advokat Advokat med møterett for Høyesterett 70 DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN/SIVILOMBUDSMANNEN LEDERSTILLINGER 0008 Byråsjef 70 9

10 1217 Underdirektør Avdelingsdirektør SPESIALSTILLINGER 1389 Sjåfør i regjeringens biltjeneste Statsrådens kontorsekretær Spesialrådgiver Lovrådgiver JD Lovrådgiver FIN Informasjonssjef Rådgiver Seniorrådgiver Kommunikasjonssjef Fagdirektør Folkerettsrådgiver UD Kontorsjef hos Sivilombudsmannen 70 FINANSDEPARTEMENTET SKATTEETATEN DIVERSE STILLINGER 1223 Skatterevisor Seniorrevisor Spesialrevisor Likningsrevisor Skattejurist Seniorskattejurist 70 TOLLVESENET DIVERSE STILLINGER 0046 Tollbetjent Tollinspektør Førstetollinspektør Tollrevisor Tolloverinspektør Seksjonsleder Avdelingssjef Revisjonssjef Spesialrevisor 70 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET 10

11 YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL 1518 Sersjant/Kvartermester Fenrik Løytnant II Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant II Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Generalmajor/Kontreadmiral Generalløytnant/Viseadmiral VERVEDE MANNSKAPER 1548 Grenader/Matros/Maskinassistent INTERNASJONALE OPERASJONER, 1226 Vervet (menig/korporal) Grenader/Matros/Maskinassistent Sersjant Fenrik Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Internasjonal rådgiver Spesialmedarbeider Kvartermester FORSYNINGSTJENESTE 0160 Terminalbetjent Maskinfører Maskinsjef Lagerleder Lagerkontrollør Lagerbetjent Transportleder Terminalleder Lagersjef Skipsfører Inspektør Førsteinspektør 70 11

12 TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE 0172 Kontrollør 70* 0173 Driftsplanlegger Verkstedsleder Driftskoordinator Kvalitetsleder Verkstedsbestyrer Flyteknisk inspeksjonsleder Mekaniker u/off. fagbrev Mekaniker m/off. fagbrev Driftsassistent 70 * Unntak: Kode 0172 kontrollør: Flyteknisk kontrollør ved LFK har 65 års aldersgrense DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE 1285 Vedlikeholder u/fagbrev Vedlikeholder m/off. fagbrev SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE 0184 Sambandsleder Varslingsleder Varslingskontrollør Radioleder Radiokontrollør VAKT - BRANN - HAVARI 0187 Vaktbetjent Brannkonstabel Brannmester Overbrannmester Lufthavnbetjent Nestvaktsjef Vaktsjef HELSETJENESTEN 1341 Tannhelsesekretær Tannpleier Garnisonstannlege Spesiallege Assisterende overlege Overlege Klinikksjef 70 12

13 VOKSENOPPLÆRINGEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1187 Undervisningsinspektør Rektor Områderektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 0227 Dosent Hovedlærer 70 SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET DIVERSE SIVILE STILLINGER 0217 Kartretter Instruktør ved hundeskole Filmfotograf Journalist Instruktør Redaksjonssekretær Redaksjonssjef Redaktør 70 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET DOMSTOLENE DOMMERFULLMEKTIG 0247 Dommerfullmektig 70 DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT) ADMINISTRATIVE STILLINGER 0250 Rettsskriver 70 PÅTALEMYNDIGHETEN STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT 0251 Riksadvokatfullmektig Statsadvokatfullmektig Statsadvokat Førstestatsadvokat 70 DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET 13

14 KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT 1550 Krigsadvokatfullmektig Krigsadvokat Førstekrigsadvokat Generaladvokat 70 SYSSELMANNSETATEN DIVERSE STILLINGER 0259 Sysselmannsbetjent Sysselmannsførstebetjent Sysselmannsoverbetjent Ass. sysselmann Sysselmann Sysselmannsbetjent Miljøvernsjef 70 JORDSKIFTERETTENE DIVERSE STILLINGER 1551 Jordskiftedommerfullmektig Jordskiftedommer Jordskifteoverdommer Jordskifterettsleder Jordskifteoverrettsleder 70 KRIMINALOMSORGEN STRAFFEGJENNOMFØRING 0264 Fengselsbetjent Fengselsførstebetjent Fengselsoverbetjent Fengselsinspektør Fritidsleder Miljøassistent Miljøterapeut 65* 1201 Miljøterapeut 65* * Unntak: I Forsvaret har overordnet sykepleier 65 års aldersgrense og underordnet sykepleier 60 års aldersgrense i stillinger hvor det kan pålegges arbeid også under feltmessige forhold ADMINISTRATIVE STILLINGER 0272 Driftssjef Gårdsbestyrer 65 14

15 0282 Underbestyrer Fengselsleder Friomsorgsleder Ass. fengselsleder Ass. friomsorgsleder DIVERSE STILLINGER 0275 Verksbetjent Underverksmester Gårdsfullmektig Verksmester 65 POLITIETATEN POLITISTILLINGER 0284 Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politiførstebetjent Politiførstebetjent Politioverbetjent Politioverbetjent POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER 0288 Politifullmektig Politistasjonssjef Politiinspektør Sjef for utrykningspolitiet Politimester Visepolitimester Lensmann Politiadvokat Politiadvokat Sjef for Politihøgskolen Assisterende sjef for Politihøgskolen SIVILE STILLINGER 0302 Stallbetjent Arrestforvarer Skriftgransker Politirevisor 70 15

16 1342 Ledende arrestforvarer Grensekontrollør Namsfogd Spesialetterforsker INTERNASJONALE OPPDRAG M.V Observatør I Stasjonssjef/ass. sektorsjef Sektorsjef/ass. leder av politistyrke Leder av politistyrke Internasjonal rådgiver 70 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SIVILFORSVARSTJENESTEN 0330 Sivilforsvarsbetjent 70* 0331 Sivilforsvarsadjutant 70* 0332 Sivilforsvarsinspektør 70* 1482 Distriktssjef 70 * Unntak: 0330 sivilforsvarsbetjent i den lokale ledelse har 65 års aldersgrense sivilforsvarsadjutant: a) i den lokale ledelse, b) ved fylkesmannsembetene, men som også er tilbeordret fjernhjelpkolonne (FHK), har 65 års aldersgrense sivilforsvarsinspektør: a) i den lokale ledelse, b) ved fylkesmannsembetene, c) ved regionale skoler, med funksjon som fjernhjelpsjef/nk har 65 års aldersgrense INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1439 Internasjonal rådgiver Observatør Leder/nestleder av støtteteam Spesialmedarbeider 70 GRENSEKOMMISSARIATET DIVERSE STILLINGER 0345 Grenseinspektør Grensekommissær 70 16

17 REDNINGSTJENESTEN REDNINGSLEDER 0348 Redningsleder Redningsinspektør 65 UTLENDINGSNEMNDA UTLENDINGSNEMNDA 1425 Nemndleder 70 KULTURDEPARTEMENTET KULTURINSTITUSJONER M.M ADMINISTRATIVE STILLINGER 0351 Riksteatersjef 70 ARKIVVERKET ARKIVARER 0353 Statsarkivar Riksarkivar 70 DEN NORSKE KIRKE PREST 0922 Kapellan Prostiprest Sokneprest Spesialprest Seniorprest Prost Domprost Biskop KATEKET 0936 Kateket Kateket 70 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER DIVERSE STILLINGER 0941 Restaureringsassistent 65 17

18 0942 Restaureringstekniker 65 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET HUSLEIETVISTUTVALGET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1431 Leder Tvisteløser 70 DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE 1336 Sikkerhetsvakt Vaktførstebetjent Vaktleder Resepsjonsvakt 70 FYLKESMANNSEMBETENE ADMINISTRATIVE STILLINGER 0129 Assisterende fylkesmann DIVERSE STILLINGER 0382 Fylkesagronom Fylkesjordsjef Fylkesskogmester Fylkesskogsjef Fagkonsulent Assisterende fylkeslege Fylkeslege Fylkessykepleier 70 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET MATTILSYNET DIVERSE STILLINGER 1497 Inspektør Førsteinspektør Seniorinspektør Distriktssjef Spesialinspektør 70 18

19 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1316 Områdesjef Avdelingsleder Faglig leder Produksjonsleder KJØREVEGEN 0485 Sportekniker Oppsynsmann Elektrotekniker Byggeleder Trafikkstyrer Gruppeleder Fagspesialist Anleggsleder Trafikkstyrer Toginformatør Trafikkleder 65 STATENS VEGVESEN DIVERSE STILLINGER 0676 Inspektør 70 HAVARIKOMMISJONEN HAVARIKOMMISJONEN 0711 Havariinspektør 70 KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0101 Maskinist 70* 0103 Styrmann 65* 0105 Oppsynsmann 70* 0106 Skipsfører 70* 19

20 * Unntak: I Fyr- og merketjenesten har 0105 oppsynsmann 65 års aldersgrense og øvrige fyr- og merkearbeidere 60 års aldersgrense LOSTJENESTE 0107 Losbåtfører Trafikkleder Losformidler Statslos Statslosaspirant 70 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0717 Overlege Overtannlege Sjefslege Rådgivende overlege Rådgivende overtannlege Trygdesjef Distriktsarbeidssjef 70 TRYGDERETTEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0725 Rettsmedlem Rettsfullmektig Avdelingsleder Nestleder Leder 70 ARBEIDSTILSYNET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0355 Assisterende overlege Overlege DIVERSE STILLINGER 0362 Spesiallege Inspektør Seniorinspektør 70 20

21 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSTJENESTEN DIVERSE STILLINGER 0882 Ambassaderåd Spesialråd Ministerråd Generalkonsul Ambassadør OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG 1305 Sendelagsleder Nestleder sendelag Internasjonal rådgiver 70 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SKOLEVERKET REKTOR/INSPEKTØR 0953 Rektor 70* 0955 Undervisningsinspektør 70* 0958 Studieinspektør 70* 1401 Avdelingsleder 70 * Unntak: Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense UNDERVISNINGSSTILLINGER 0961 Lærer 70* 0962 Adjunkt 70* 0963 Adjunkt med opprykk 70* 0965 Lektor 70* 0966 Lektor 70* 0967 Hovedlærer 70* 1402 Rådgiver/sosiallærer 70* 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning 70* 1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning 70* * Unntak: 21

22 Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense. Lærer i ferdighetsfag ved Politihøyskolen har 65 års aldersgrense. Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA 1141 Nattevakt Internatassistent Instruktør Miljøterapeut Miljøterapeut Musikkterapeut Musikkterapeut Musikkterapeut 70 STATLIGE SKOLER DIVERSE STILLINGER 0996 Dykkerinstruktør 60a 0998 Undervisningsinspektør Spesiallege 70 UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGS- INSTITUSJONER FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER 1206 Undervisningsleder Avdelingsleder Studiesjef Rektor EDB-sjef Studieleder Dekan Instituttleder UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 1007 Høgskolelærer/øvingslærer 70* 1008 Høgskolelektor 70* 1009 Universitetslektor 70* 1010 Amanuensis 70* 1011 Førsteamanuensis 70* 1198 Førstelektor 70* 1012 Høgskoledosent 70* 1013 Professor 70* 1308 Klinikkveterinær Postdoktor 70 22

23 1404 Professor 70* 1532 Dosent 70 * Unntak: Undervisnings- og forskerstillinger i aktivitetsfag og i praktiske fag ved Norges idrettshøgskole har 65 års aldersgrense. Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense. Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense TANNLEGE 1015 Instruktørtannlege Spesialtannlege Avdelingstannlege Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning UTDANNINGSSTILLINGER 1017 Stipendiat Stipendiat Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Spesialistkandidat UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 1199 Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Riksbibliotekar DIVERSE STILLINGER 0389 Fagkonsulent Avdelingsleder Driftsleder KLINIKKPERSONALE M.M Klinikksekretær Tannhelsesekretær Tannpleier Instruktørtannpleier Klinikkavdelingsleder SKIPSPERSONELL 1035 Skipsfører 65 23

24 METEOROLOGISK INSTITUTT DIVERSE STILLINGER 1042 Meteorologikonsulent Meteorologifullmektig Førstemeteorologifullmektig Meteorologisekretær Stedlig leder Statsmeteorolog 65 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNDENE 1177 Leder av fylkesnemnda 70 BARNE- OG FAMILIEVERN DIVERSE STILLINGER 1484 Assistent Miljøarbeider Miljøarbeider Miljøterapeut Miljøterapeut Spesialutdannet miljøterapeut Spesialutdannet miljøterapeut Ass. leder Leder Leder KLINISK TJENESTE DIVERSE STILLINGER 1494 Sosionom Barnevernspedagog Klinisk barnevernspedagog Vernepleier Spesialutdannet vernepleier Spesialutdannet barnevernspedagog 70 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0080 Inspektør Førsteinspektør Inspektør 70 24

25 1546 Seniorinspektør 70 FISKERIDIREKTORATET/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET DIVERSE STILLINGER 1449 Kontrollør 70 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STATENS HELSETILSYN DIVERSE STILLINGER 0738 Fagsjef 70 HELSEDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 1553 Pasient- og brukerombud 70 KLINISK HELSE LEGESTILLINGER 0773 Lege Spesiallege Underordnet lege Overlege Avdelingsoverlege TANNLEGESTILLINGER 0787 Spesialtannlege PSYKOLOG 0794 Psykolog Spesialpsykolog Sjefpsykolog Psykolog med godkjent spesialitet SPESIALPERSONALE 0800 Avdelingsveterinær Overveterinær Farmasøyt Legemiddelinspektør 70 25

26 SYKEPLEIEPERSONALE 0807 Sykepleier * 0810 Spesialutdannet sykepleier * 0816 Avdelingssykepleier * 0820 Oversykepleier 70* * Unntak: Forsvarsdepartementet: I Forsvaret har overordnet sykepleier 65 års aldersgrense og underordnet sykepleier 60 års aldersgrense i stillinger hvor det kan pålegges arbeid også under feltmessige forhold HJELPEPLEIER M.V Pleiemedhjelper * 0826 Barnepleier 0827 Hjelpepleier * 1195 Hjelpepleier * * Unntak: Forsvarsdepartementet: 0825 pleiemedhjelper og 0827og 1195 hjelpepleier i Forsvaret har 60 års aldersgrense såfremt det også kan pålegges arbeid under feltmessige forhold FYSIOTERAPEUT 0832 Fysioterapeut Avdelingsleder/fysioterapeut Instruktør/fysioterapeut Sjeffysioterapeut Spesialfysioterapeut OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT 0840 Ergoterapeut Avdelingsergoterapeut BIOINGENIØR 0844 Bioingeniør Avdelingsbioingeniør Sjefbioingeniør RØNTGENPERSONELL 0852 Radiograf Avd. radiograf 70 Virksomhet/stilling Aldersgrense 26

27 Øvrige stillinger i statsforvaltningen 70* * Unntak: Stillinger i statsforvaltningen som ikke er innplassert på statens lønnsregulativ, men som tilsvarer stillinger på statens lønnsregulativ som har særaldersgrense, skal ha samme særaldersgrense som disse. Arbeidstakere på lpl Unge arbeidstakere/lærlinger/aspiranter er ikke spesielt nevnt ovenfor. Årsaken er at disse stillingene bare benyttes i en kort periode. I enkelte situasjoner, som f.eks. i forbindelse med oppsatte pensjonsrettigheter og beregning av uførepensjoner, er det likevel av beregningsmessige årsaker nødvendig å benytte en bestemt aldersgrense. Disse grupper vil være registrert i Statens pensjonskasse med den alminnelige aldersgrense 70 år. Lederstillinger som er tatt ut av statens hovedtariffavtale 70 Statsarbeidere/overenskomstlønnede 70* *Unntak: Overenskomstlønte arbeidstakere i staten som tjenestegjør på fartøyer som hører under Kunnskapsdepartementet 63 Overenskomstlønte sjøfolk med medlemskap i Statens pensjonskasse 63 ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE Virksomhet/stilling Aldersgrense Organisasjonstillitsvalgte 63 Særaldersgrensen gjelder ikke arbeidsplasstillitsvalgte etter hovedavtalen. Spesielt innlemmede virksomheter Alle stillinger 70* *Unntak: AVINOR AS: tidl. kode 1468 AFIS-leder 65 tidl. kode 1469 og 1470 Lufttrafikktjenestefullmektig 65 tidl. kode 0688 og 1394 Lufthavnbetjent 65 tidl. kode 0689 Nestvaktsjef 65 tidl. kode 0690 Vaktsjef 65 tidl. kode 0693, 0694 og 0697 Flygeleder 65 tidl. kode 0695 Flygeleder med vaktlederfunksjon 65 27

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

27. mai 2015 UTGÅTT - Hovedtariffavtalen 1.5.1998-30.4.2000

27. mai 2015 UTGÅTT - Hovedtariffavtalen 1.5.1998-30.4.2000 UTGÅTT - Hovedtariffavtalen 1.5.1998-30.4.2000 Kommunenes Sentralforbund Tariffperioden 01.05.1998-30.04.2000 (01.05.00) - FORORD Hovedtariffavtalen er ajourført per 01.05.98, med unntak av kapittel 1

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK 1. mai 2010-30. april 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV.

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. Landsoverenskomst for HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2014 30. april 2016 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom

KS på den annen side MEKLINGSMANNENS FORSLAG. I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom MEKLINGSMANNENS FORSLAG I sakene 2008 005, 2008-006, 2008-007 og 2008-008 mellom LO Kommune (Sak 2008-005) Unio (Sak 2008-007) YS-Kommune (Sak 2008-006) Akademikerne-kommune (Sak 2008-08) på den ene side

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004

Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004 Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004 Tariffperioden 01.05.2002 30.04.2004 Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor / LOK: EL & IT-forbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen

Detaljer

Forord. Oslo, den 23. mars 2003

Forord. Oslo, den 23. mars 2003 Årsrapport 2003 Innhold Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Nemndas sekretariat 5 Saksutvikling 2003 6 Behandlede saker 6 Innkomne saker 6 Saksbehandlingstid 6 Restanser 6 Omgjøringsprosent mv

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

2. Vår statsforvaltning

2. Vår statsforvaltning . Ny i staten materie 29.08.01 07:33 Side 1 2. Vår statsforvaltning 2.1 Leder av statsforvaltningen Grunnloven sier at den utøvende makt er hos Kongen. Kongen - det vil nå i realiteten si regjeringen (Kongen

Detaljer