ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 ALDERSGRENSENE I STATEN OG ALDERSGRENSENE FOR ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE P-0770 NOVEMBER

2 FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet denne oversikten over aldersgrensene for ansatte i staten og øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. Departementet tar forbehold om at feil og utelatelser kan forekomme. Det er viktig at de som måtte komme over slike, melder fra til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at teksten raskt kan rettes opp. Departementet vil understreke at aldersgrenser kan bli endret i fremtiden. Aldersgrensene er ajourført pr. den dato som er angitt. Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. av 21. desember 1956 nr. 1 (aldersgrenseloven) gjelder for den som har stilling som er eller blir innlemmet i Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers. Det fremgår av dette at selv om en arbeidstaker ikke har rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, f.eks. fordi stillingsandelen er for lav, vil vedkommende likevel være omfattet av stillingens aldersgrense. Aldersgrensene for yrkesbefal i Forsvaret er fastsatt i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret og aldersgrensene for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett er fastsatt i lov av 21. august 1998 nr. 65. Aldersgrenseloven 2 fjerde ledd fastsetter at man plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. En stillings aldersgrense er som oftest en annen enn en arbeidstakers pensjonsalder, som er det tidspunkt da arbeidstakeren kan fratre med straks løpende alderspensjon. Lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 (pensjonsloven) 21 bestemmer at et medlem får alderspensjon når han helt eller delvis fratrer sin stilling ved eller etter den aldersgrense som gjelder for stillingen. Fratrer et medlem tidligst tre år før aldersgrensen, får han alderspensjon såfremt summen av hans tjenestetid og alder er minst 85 år eller han ved fratreden har fylt 67 år. Alderspensjon kan også komme til utbetaling dersom rett til avtalefestet pensjon (AFP) er inntrådt. Aldersgrenseloven 3 fastsetter at ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten ut over stillingens aldersgrense, på nærmere bestemte vilkår. Skjer ansettelse i stillingen av Kongen, kan slikt samtykke gis av vedkommende departement (det enkelte fagdepartement). For stillinger som omfattes av aldersgrenseloven gjelder følgende etter lovens 2 tredje ledd: Stortinget fastsetter de lavere aldersgrenser når vilkårene endres for større grupper eller vedtaket kan ha prinsipiell betydning. Ellers fastsettes aldersgrensene av departementet som forvalter loven. Fra 2010 har dette vært Arbeids- og sosialdepartementet. Någjeldende aldersgrenser for de fleste medlemmer av Statens pensjonskasse ble fastsatt av Stortinget 14. desember 1995 ved behandlingen av St.prp. nr. 38 ( ), jf. Innst. S. nr. 77 ( ). Stortingets vedtak ble gitt virkning fra 1. januar Stortinget og departementene som senere har forvaltet loven, har truffet et meget begrenset antall vedtak om aldersgrenser etter dette tidspunkt. Stortingets og departementenes vedtak om aldersgrenser er i all hovedsak knyttet til lønnsplaner og stillingskoder i statens hovedtariffavtale. Dette medfører at dersom hele eller deler av en statlig virksomhet blir ført ut av statsforvaltningen, slik at stillingskodene ikke lenger gjelder, vil eventuelle særaldersgrenser falle bort. Det må i slike tilfelle eventuelt fattes nye vedtak om særaldersgrenser, av Stortinget eller av Arbeids- og sosialdepartementet, dersom stillingene/virksomheten gis rett til fortsatt medlemskap i Statens 2

3 pensjonskasse. Vi viser imidlertid til at i St.prp. nr. 38 ( ) pkt om spesielt innlemmede virksomheter i Pensjonskassen, ble det uttalt at bare i unntakstilfelle bør spesielt innlemmede virksomheter ha aldersgrenser som avviker fra den alminnelige. Vi gjør spesielt oppmerksom på at aldersgrensene i dette heftet gjelder for arbeidstakere som nå blir ansatt i stillingene, med de forbehold som er nevnt ovenfor. Arbeidstakere som er ansatt tidligere, vil som hovedregel også ha disse aldersgrensene, men kan ha avvikende aldersgrenser, som en følge av overgangsordning. Aldersgrensene til dem som har fratrådt med rett til oppsatt eller straks begynnende pensjon tidligere, eller som mottar etterlattepensjon etter medlem som er død på et tidligere tidspunkt, kan likeledes være avvikende. Dersom det hersker uklarhet om disse forhold, og tidligere gjeldende aldersgrenser, kan Statens pensjonskasse eller Arbeids- og sosialdepartementet kontaktes. Aldersgrenseloven 2 fastslår at den alminnelige aldersgrense skal være 70 år. Loven inneholder imidlertid to forskjellige hjemler for lavere aldersgrenser enn den alminnelige, dvs. såkalte særaldersgrenser. Lavere aldersgrense kan fastsettes hvor: a. Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år. b. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier. De lavere aldersgrenser kan etter aldersgrenseloven være 68, 65, 63 eller 60 år. Særaldersgrensen på 68 år er ikke lenger i bruk etter Stortingets vedtak av 14. desember De stillinger som omfattes av aldersgrenseloven 2 første ledd alternativ a, er i dette heftet merket med bokstaven a. Hvorvidt en særaldersgrense er gitt med hjemmel i alternativ a eller b har betydning for retten til bibehold av aldersgrensen ved skifte av stilling. Pensjonsloven 21 A lyder: «Statens Pensjonskasse kan bevilge straks løpende alderspensjon til arbeidstaker som i løpet av de siste 10 år har gått over fra stilling med lavere aldersgrense til stilling med høyere aldersgrense når: - Han hadde hatt lavere aldersgrense i minst 15 år, og - Den lavere aldersgrense er begrunnet i forhold som er omhandlet i lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. 2 første ledd alternativ a, og - Han ville hatt rett til alderspensjon i den tidligere stilling. Departementet kan fastsette nødvendige overgangsregler.» Vi vil spesielt få bemerke at det ikke er adgang til å overføre en eller flere arbeidstakere fra en stillingskode til en annen, med det formål å endre aldersgrensen for stillingsinnehaverne. Med det forbehold som er nevnt ovenfor, vil en arbeidstaker få den nye stillings aldersgrense ved overgang til en ny stilling. En særaldersgrense vil dermed ikke følge med dersom en gruppe arbeidstakere med særaldersgrense overføres til en stillingskode uten særaldersgrense. Nyopprettede stillingskoder vil automatisk få den alminnelige aldersgrense 70 år, dersom det ikke treffes vedtak om særaldersgrense av Stortinget eller av Arbeids- og sosialdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidsgiverpolitisk avdeling 3

4 INNHOLD Aldersgrenser for: Side: Gjennomgående stillinger.. 5 Høyesterett og Regjeringsadvokatembetet 9 Departementene/Riksrevisjonen/Sivilombudsmannen.. 9 Finansdepartementet.. 10 Forsvarsdepartementet 10 Justis- og beredskapsdepartementet 13 Kulturdepartementet.. 17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18 Landbruks- og matdepartementet 18 Klima- og miljødepartementet. 19 Samferdselsdepartementet.. 19 Arbeids- og sosialdepartementet.. 20 Utenriksdepartementet. 21 Olje- og energidepartementet 21 Kunnskapsdepartementet. 21 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 24 Nærings- og fiskeridepartementet 24 Helse- og omsorgsdepartementet 25 Øvrige stillinger i statsforvaltningen. 27 Lederstillinger som er tatt ut av hovedtariffavtalen. 27 Statsarbeidere/overenskomstlønnede 27 Øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. 27 Organisasjonstillitsvalgte.. 27 Spesielt innlemmede virksomheter 27 - AVINOR AS Avinor Flysikring AS Baneservice AS 28 - CargoNet AS Den Norske Opera & ballett 28 - Ekspressgods AS Flytoget AS Institutt for energiteknikk 29 - Malmtrafikk AS Mantena AS MESTA AS Norsk Tipping AS 29 - NSB AS 29 - Oslo Hovedflyplass AS 30 - Overenskomstlønte sjøfolk Railcombi AS Secora AS 30 - Statskog SF, skogsarbeidere 30 - Stillinger ved tidligere statssykehus (nå statlige helseforetak) Trafikkservice AS. 31 4

5 Kode Stilling Aldersgrense GJENNOMGÅENDE STILLINGER OG HØYESTERETT LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder Kontorsjef Personalsjef Økonomisjef Informasjonssjef Administrasjonssjef Underdirektør Seksjonssjef Avdelingsdirektør Assisterende direktør Direktør Avdelingsleder Regiondirektør Fagdirektør SAKSBEHANDLER 1063 Førstesekretær Konsulent Førstekonsulent Seniorkonsulent KONTORSTILLINGER 1068 Fullmektig Førstefullmektig Sekretær Sekretær Seniorsekretær Kontorleder BIBLIOTEKAR 1073 Bibliotekfullmektig Bibliotekar Spesialbibliotekar Hovedbibliotekar BETJENT 1078 Betjent 70* 5

6 1079 Førstebetjent 70* * Unntak: Justis- og beredskapsdepartementet: Betjent i fengselsvesenet har 65 års aldersgrense SJÅFØR 1081 Sjåfør Sjåfør INGENIØR 1083 Ingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Ingeniør Avdelingsingeniør TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER 1089 Teknisk assistent Tekniker Tekniker ARKITEKT 1092 Arkitekt Avdelingsarkitekt Overarkitekt Seniorarkitekt Sjefarkitekt TEKNISK LABORATORIEPERSONELL 1096 Laboratorieassistent Laborant Laborantleder GRAFISK DESIGN 1214 Tegner Fotoleder PREPARANT 1106 Preparant Preparantleder 70 6

7 FORSKER 1108 Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef FORSKNINGSTEKNIKER 1511 Forskningstekniker Forskningstekniker Seniorforskningstekniker Ledende forskningstekniker RÅDGIVER 1434 Rådgiver Seniorrådgiver PROSJEKTLEDER 1113 Prosjektleder UTREDNINGSLEDER 1114 Utredningsleder ARBEIDERSTILLINGER 1115 Hjelpearbeider 70* 1116 Spesialarbeider 70* 1117 Fagarbeider 70* 1203 Fagarbeider m/fagbrev 70* * Unntak: Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i Kystverket, Olje- og energidepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen ved NVE/anleggspersonell, Samferdselsdepartementet: Jernbaneverket: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i gartnertjeneste, håndverkertjeneste, vognvisitørtjeneste, linjetjeneste og elektrotjeneste, har aldersgrense 65 år. Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Arbeidstaker under denne lønnsplanen for kjørevegsrelatert anleggsarbeid, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i verksteddriften og i anleggs- og vedlikeholdsdriften har 65 års aldersgrense (a). Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i Fyr- og merketjenesten har aldersgrense 60 år. 7

8 ARBEIDSLEDERSTILLINGER 1118 Arbeidsleder 70* 1119 Formann 70* 1120 Mester 70* * Unntak: Justis- og beredskapsdepartementet: Mester med tidligere tittel verksmester ved kriminalomsorg i anstalt, Kulturdepartementet: Mester ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Formann for kjørevegsrelatert anleggsarbeid, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Formann med tidligere tittel lagerformann i lagertjenesten har 65 års aldersgrense. Samferdselsdepartementet: a) Jernbaneverket: Formann med tidligere tittel tomteformann og mester med tidligere tittel brumester, b) Statens vegvesen/vegadministrasjonen i distriktene: Arbeidstakere under denne lønnsplanen i verksteddriften og anleggs- og vedlikeholdsdriften har 65 års aldersgrense (a) KJØKKENPERSONALE 1184 Kokk 70* 1122 Førstekokk 70* 1123 Assisterende kjøkkensjef 70* 1124 Kjøkkensjef 70* * Unntak: Nærings- og fiskeridepartementet: Arbeidstakere under denne lønnsplanen som arbeider på båter har 65 års aldersgrense (a). Samferdselsdepartementet: 1184 kokk og 1122 førstekokk som arbeider i vegarbeidsdriften har 65 års aldersgrense (a) HUSHOLDSPERSONALE 1125 Husholdsassistent Husholdsbestyrer Husholdsleder Husøkonom RENHOLDSPERSONALE M.V Renholdsbetjent 1130 Renholder 1131 Tøyforvalter Renholdsleder SOSIALSEKRETÆR/SOSIALKURATOR 1133 Sekretær/kurator 70 8

9 1173 Klinisk sosionom Sekretær/kurator Spesialutdannet sosionom STATLIGE BARNEHAGER 0829 Barnehageassistent Barnehageassistent m/barnepleierutdanning Førskolelærer Pedagogisk leder Styrer BEDRIFTSHELSETJENESTE 0790 Bedriftssykepleier Bedriftslege Bedriftsoverlege Bedriftsfysioterapeut TEKNISK DRIFT M.V Sikkerhetsbetjent Driftsoperatør Driftstekniker 70* 1137 Driftsleder 70* * Unntak: Samferdselsdepartementet: 1136 driftstekniker og 1137 driftsleder i Jernbaneverket har 65 års aldersgrense. HØYESTERETT DIVERSE STILLINGER 1142 Protokollsekretær Utredningsleder 70 REGJERINGSADVOKATEMBETET ADVOKAT 0257 Advokatfullmektig Advokat Advokat med møterett for Høyesterett 70 DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN/SIVILOMBUDSMANNEN LEDERSTILLINGER 0008 Byråsjef 70 9

10 1217 Underdirektør Avdelingsdirektør SPESIALSTILLINGER 1389 Sjåfør i regjeringens biltjeneste Statsrådens kontorsekretær Spesialrådgiver Lovrådgiver JD Lovrådgiver FIN Informasjonssjef Rådgiver Seniorrådgiver Kommunikasjonssjef Fagdirektør Folkerettsrådgiver UD Kontorsjef hos Sivilombudsmannen 70 FINANSDEPARTEMENTET SKATTEETATEN DIVERSE STILLINGER 1223 Skatterevisor Seniorrevisor Spesialrevisor Likningsrevisor Skattejurist Seniorskattejurist 70 TOLLVESENET DIVERSE STILLINGER 0046 Tollbetjent Tollinspektør Førstetollinspektør Tollrevisor Tolloverinspektør Seksjonsleder Avdelingssjef Revisjonssjef Spesialrevisor 70 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET 10

11 YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL 1518 Sersjant/Kvartermester Fenrik Løytnant II Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant II Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Generalmajor/Kontreadmiral Generalløytnant/Viseadmiral VERVEDE MANNSKAPER 1548 Grenader/Matros/Maskinassistent INTERNASJONALE OPERASJONER, 1226 Vervet (menig/korporal) Grenader/Matros/Maskinassistent Sersjant Fenrik Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Internasjonal rådgiver Spesialmedarbeider Kvartermester FORSYNINGSTJENESTE 0160 Terminalbetjent Maskinfører Maskinsjef Lagerleder Lagerkontrollør Lagerbetjent Transportleder Terminalleder Lagersjef Skipsfører Inspektør Førsteinspektør 70 11

12 TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE 0172 Kontrollør 70* 0173 Driftsplanlegger Verkstedsleder Driftskoordinator Kvalitetsleder Verkstedsbestyrer Flyteknisk inspeksjonsleder Mekaniker u/off. fagbrev Mekaniker m/off. fagbrev Driftsassistent 70 * Unntak: Kode 0172 kontrollør: Flyteknisk kontrollør ved LFK har 65 års aldersgrense DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE 1285 Vedlikeholder u/fagbrev Vedlikeholder m/off. fagbrev SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE 0184 Sambandsleder Varslingsleder Varslingskontrollør Radioleder Radiokontrollør VAKT - BRANN - HAVARI 0187 Vaktbetjent Brannkonstabel Brannmester Overbrannmester Lufthavnbetjent Nestvaktsjef Vaktsjef HELSETJENESTEN 1341 Tannhelsesekretær Tannpleier Garnisonstannlege Spesiallege Assisterende overlege Overlege Klinikksjef 70 12

13 VOKSENOPPLÆRINGEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1187 Undervisningsinspektør Rektor Områderektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 0227 Dosent Hovedlærer 70 SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET DIVERSE SIVILE STILLINGER 0217 Kartretter Instruktør ved hundeskole Filmfotograf Journalist Instruktør Redaksjonssekretær Redaksjonssjef Redaktør 70 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET DOMSTOLENE DOMMERFULLMEKTIG 0247 Dommerfullmektig 70 DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT) ADMINISTRATIVE STILLINGER 0250 Rettsskriver 70 PÅTALEMYNDIGHETEN STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT 0251 Riksadvokatfullmektig Statsadvokatfullmektig Statsadvokat Førstestatsadvokat 70 DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET 13

14 KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT 1550 Krigsadvokatfullmektig Krigsadvokat Førstekrigsadvokat Generaladvokat 70 SYSSELMANNSETATEN DIVERSE STILLINGER 0259 Sysselmannsbetjent Sysselmannsførstebetjent Sysselmannsoverbetjent Ass. sysselmann Sysselmann Sysselmannsbetjent Miljøvernsjef 70 JORDSKIFTERETTENE DIVERSE STILLINGER 1551 Jordskiftedommerfullmektig Jordskiftedommer Jordskifteoverdommer Jordskifterettsleder Jordskifteoverrettsleder 70 KRIMINALOMSORGEN STRAFFEGJENNOMFØRING 0264 Fengselsbetjent Fengselsførstebetjent Fengselsoverbetjent Fengselsinspektør Fritidsleder Miljøassistent Miljøterapeut 65* 1201 Miljøterapeut 65* * Unntak: I Forsvaret har overordnet sykepleier 65 års aldersgrense og underordnet sykepleier 60 års aldersgrense i stillinger hvor det kan pålegges arbeid også under feltmessige forhold ADMINISTRATIVE STILLINGER 0272 Driftssjef Gårdsbestyrer 65 14

15 0282 Underbestyrer Fengselsleder Friomsorgsleder Ass. fengselsleder Ass. friomsorgsleder DIVERSE STILLINGER 0275 Verksbetjent Underverksmester Gårdsfullmektig Verksmester 65 POLITIETATEN POLITISTILLINGER 0284 Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politibetjent Politiførstebetjent Politiførstebetjent Politioverbetjent Politioverbetjent POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER 0288 Politifullmektig Politistasjonssjef Politiinspektør Sjef for utrykningspolitiet Politimester Visepolitimester Lensmann Politiadvokat Politiadvokat Sjef for Politihøgskolen Assisterende sjef for Politihøgskolen SIVILE STILLINGER 0302 Stallbetjent Arrestforvarer Skriftgransker Politirevisor 70 15

16 1342 Ledende arrestforvarer Grensekontrollør Namsfogd Spesialetterforsker INTERNASJONALE OPPDRAG M.V Observatør I Stasjonssjef/ass. sektorsjef Sektorsjef/ass. leder av politistyrke Leder av politistyrke Internasjonal rådgiver 70 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SIVILFORSVARSTJENESTEN 0330 Sivilforsvarsbetjent 70* 0331 Sivilforsvarsadjutant 70* 0332 Sivilforsvarsinspektør 70* 1482 Distriktssjef 70 * Unntak: 0330 sivilforsvarsbetjent i den lokale ledelse har 65 års aldersgrense sivilforsvarsadjutant: a) i den lokale ledelse, b) ved fylkesmannsembetene, men som også er tilbeordret fjernhjelpkolonne (FHK), har 65 års aldersgrense sivilforsvarsinspektør: a) i den lokale ledelse, b) ved fylkesmannsembetene, c) ved regionale skoler, med funksjon som fjernhjelpsjef/nk har 65 års aldersgrense INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1439 Internasjonal rådgiver Observatør Leder/nestleder av støtteteam Spesialmedarbeider 70 GRENSEKOMMISSARIATET DIVERSE STILLINGER 0345 Grenseinspektør Grensekommissær 70 16

17 REDNINGSTJENESTEN REDNINGSLEDER 0348 Redningsleder Redningsinspektør 65 UTLENDINGSNEMNDA UTLENDINGSNEMNDA 1425 Nemndleder 70 KULTURDEPARTEMENTET KULTURINSTITUSJONER M.M ADMINISTRATIVE STILLINGER 0351 Riksteatersjef 70 ARKIVVERKET ARKIVARER 0353 Statsarkivar Riksarkivar 70 DEN NORSKE KIRKE PREST 0922 Kapellan Prostiprest Sokneprest Spesialprest Seniorprest Prost Domprost Biskop KATEKET 0936 Kateket Kateket 70 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER DIVERSE STILLINGER 0941 Restaureringsassistent 65 17

18 0942 Restaureringstekniker 65 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET HUSLEIETVISTUTVALGET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1431 Leder Tvisteløser 70 DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE 1336 Sikkerhetsvakt Vaktførstebetjent Vaktleder Resepsjonsvakt 70 FYLKESMANNSEMBETENE ADMINISTRATIVE STILLINGER 0129 Assisterende fylkesmann DIVERSE STILLINGER 0382 Fylkesagronom Fylkesjordsjef Fylkesskogmester Fylkesskogsjef Fagkonsulent Assisterende fylkeslege Fylkeslege Fylkessykepleier 70 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET MATTILSYNET DIVERSE STILLINGER 1497 Inspektør Førsteinspektør Seniorinspektør Distriktssjef Spesialinspektør 70 18

19 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1316 Områdesjef Avdelingsleder Faglig leder Produksjonsleder KJØREVEGEN 0485 Sportekniker Oppsynsmann Elektrotekniker Byggeleder Trafikkstyrer Gruppeleder Fagspesialist Anleggsleder Trafikkstyrer Toginformatør Trafikkleder 65 STATENS VEGVESEN DIVERSE STILLINGER 0676 Inspektør 70 HAVARIKOMMISJONEN HAVARIKOMMISJONEN 0711 Havariinspektør 70 KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0101 Maskinist 70* 0103 Styrmann 65* 0105 Oppsynsmann 70* 0106 Skipsfører 70* 19

20 * Unntak: I Fyr- og merketjenesten har 0105 oppsynsmann 65 års aldersgrense og øvrige fyr- og merkearbeidere 60 års aldersgrense LOSTJENESTE 0107 Losbåtfører Trafikkleder Losformidler Statslos Statslosaspirant 70 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0717 Overlege Overtannlege Sjefslege Rådgivende overlege Rådgivende overtannlege Trygdesjef Distriktsarbeidssjef 70 TRYGDERETTEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0725 Rettsmedlem Rettsfullmektig Avdelingsleder Nestleder Leder 70 ARBEIDSTILSYNET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0355 Assisterende overlege Overlege DIVERSE STILLINGER 0362 Spesiallege Inspektør Seniorinspektør 70 20

21 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSTJENESTEN DIVERSE STILLINGER 0882 Ambassaderåd Spesialråd Ministerråd Generalkonsul Ambassadør OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG 1305 Sendelagsleder Nestleder sendelag Internasjonal rådgiver 70 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SKOLEVERKET REKTOR/INSPEKTØR 0953 Rektor 70* 0955 Undervisningsinspektør 70* 0958 Studieinspektør 70* 1401 Avdelingsleder 70 * Unntak: Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense UNDERVISNINGSSTILLINGER 0961 Lærer 70* 0962 Adjunkt 70* 0963 Adjunkt med opprykk 70* 0965 Lektor 70* 0966 Lektor 70* 0967 Hovedlærer 70* 1402 Rådgiver/sosiallærer 70* 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning 70* 1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning 70* * Unntak: 21

22 Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense. Lærer i ferdighetsfag ved Politihøyskolen har 65 års aldersgrense. Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA 1141 Nattevakt Internatassistent Instruktør Miljøterapeut Miljøterapeut Musikkterapeut Musikkterapeut Musikkterapeut 70 STATLIGE SKOLER DIVERSE STILLINGER 0996 Dykkerinstruktør 60a 0998 Undervisningsinspektør Spesiallege 70 UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGS- INSTITUSJONER FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER 1206 Undervisningsleder Avdelingsleder Studiesjef Rektor EDB-sjef Studieleder Dekan Instituttleder UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 1007 Høgskolelærer/øvingslærer 70* 1008 Høgskolelektor 70* 1009 Universitetslektor 70* 1010 Amanuensis 70* 1011 Førsteamanuensis 70* 1198 Førstelektor 70* 1012 Høgskoledosent 70* 1013 Professor 70* 1308 Klinikkveterinær Postdoktor 70 22

23 1404 Professor 70* 1532 Dosent 70 * Unntak: Undervisnings- og forskerstillinger i aktivitetsfag og i praktiske fag ved Norges idrettshøgskole har 65 års aldersgrense. Lærer ved sikkerhetsopplæringssenter har 65 års aldersgrense. Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense TANNLEGE 1015 Instruktørtannlege Spesialtannlege Avdelingstannlege Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning UTDANNINGSSTILLINGER 1017 Stipendiat Stipendiat Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Spesialistkandidat UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 1199 Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Riksbibliotekar DIVERSE STILLINGER 0389 Fagkonsulent Avdelingsleder Driftsleder KLINIKKPERSONALE M.M Klinikksekretær Tannhelsesekretær Tannpleier Instruktørtannpleier Klinikkavdelingsleder SKIPSPERSONELL 1035 Skipsfører 65 23

24 METEOROLOGISK INSTITUTT DIVERSE STILLINGER 1042 Meteorologikonsulent Meteorologifullmektig Førstemeteorologifullmektig Meteorologisekretær Stedlig leder Statsmeteorolog 65 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNDENE 1177 Leder av fylkesnemnda 70 BARNE- OG FAMILIEVERN DIVERSE STILLINGER 1484 Assistent Miljøarbeider Miljøarbeider Miljøterapeut Miljøterapeut Spesialutdannet miljøterapeut Spesialutdannet miljøterapeut Ass. leder Leder Leder KLINISK TJENESTE DIVERSE STILLINGER 1494 Sosionom Barnevernspedagog Klinisk barnevernspedagog Vernepleier Spesialutdannet vernepleier Spesialutdannet barnevernspedagog 70 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0080 Inspektør Førsteinspektør Inspektør 70 24

25 1546 Seniorinspektør 70 FISKERIDIREKTORATET/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET DIVERSE STILLINGER 1449 Kontrollør 70 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STATENS HELSETILSYN DIVERSE STILLINGER 0738 Fagsjef 70 HELSEDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 1553 Pasient- og brukerombud 70 KLINISK HELSE LEGESTILLINGER 0773 Lege Spesiallege Underordnet lege Overlege Avdelingsoverlege TANNLEGESTILLINGER 0787 Spesialtannlege PSYKOLOG 0794 Psykolog Spesialpsykolog Sjefpsykolog Psykolog med godkjent spesialitet SPESIALPERSONALE 0800 Avdelingsveterinær Overveterinær Farmasøyt Legemiddelinspektør 70 25

26 SYKEPLEIEPERSONALE 0807 Sykepleier * 0810 Spesialutdannet sykepleier * 0816 Avdelingssykepleier * 0820 Oversykepleier 70* * Unntak: Forsvarsdepartementet: I Forsvaret har overordnet sykepleier 65 års aldersgrense og underordnet sykepleier 60 års aldersgrense i stillinger hvor det kan pålegges arbeid også under feltmessige forhold HJELPEPLEIER M.V Pleiemedhjelper * 0826 Barnepleier 0827 Hjelpepleier * 1195 Hjelpepleier * * Unntak: Forsvarsdepartementet: 0825 pleiemedhjelper og 0827og 1195 hjelpepleier i Forsvaret har 60 års aldersgrense såfremt det også kan pålegges arbeid under feltmessige forhold FYSIOTERAPEUT 0832 Fysioterapeut Avdelingsleder/fysioterapeut Instruktør/fysioterapeut Sjeffysioterapeut Spesialfysioterapeut OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT 0840 Ergoterapeut Avdelingsergoterapeut BIOINGENIØR 0844 Bioingeniør Avdelingsbioingeniør Sjefbioingeniør RØNTGENPERSONELL 0852 Radiograf Avd. radiograf 70 Virksomhet/stilling Aldersgrense 26

27 Øvrige stillinger i statsforvaltningen 70* * Unntak: Stillinger i statsforvaltningen som ikke er innplassert på statens lønnsregulativ, men som tilsvarer stillinger på statens lønnsregulativ som har særaldersgrense, skal ha samme særaldersgrense som disse. Arbeidstakere på lpl Unge arbeidstakere/lærlinger/aspiranter er ikke spesielt nevnt ovenfor. Årsaken er at disse stillingene bare benyttes i en kort periode. I enkelte situasjoner, som f.eks. i forbindelse med oppsatte pensjonsrettigheter og beregning av uførepensjoner, er det likevel av beregningsmessige årsaker nødvendig å benytte en bestemt aldersgrense. Disse grupper vil være registrert i Statens pensjonskasse med den alminnelige aldersgrense 70 år. Lederstillinger som er tatt ut av statens hovedtariffavtale 70 Statsarbeidere/overenskomstlønnede 70* *Unntak: Overenskomstlønte arbeidstakere i staten som tjenestegjør på fartøyer som hører under Kunnskapsdepartementet 63 Overenskomstlønte sjøfolk med medlemskap i Statens pensjonskasse 63 ØVRIGE MEDLEMMER I STATENS PENSJONSKASSE Virksomhet/stilling Aldersgrense Organisasjonstillitsvalgte 63 Særaldersgrensen gjelder ikke arbeidsplasstillitsvalgte etter hovedavtalen. Spesielt innlemmede virksomheter Alle stillinger 70* *Unntak: AVINOR AS: tidl. kode 1468 AFIS-leder 65 tidl. kode 1469 og 1470 Lufttrafikktjenestefullmektig 65 tidl. kode 0688 og 1394 Lufthavnbetjent 65 tidl. kode 0689 Nestvaktsjef 65 tidl. kode 0690 Vaktsjef 65 tidl. kode 0693, 0694 og 0697 Flygeleder 65 tidl. kode 0695 Flygeleder med vaktlederfunksjon 65 27

3 LØNNSPLANER Gjeldende fra 1. juli 2012

3 LØNNSPLANER Gjeldende fra 1. juli 2012 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 41-76 1054 Kontorsjef 46-88 1056 Økonomisjef 46-88 1055 Personalsjef 46-88 1058 Administrasjonssjef 46-88 1057 Informasjonssjef 46-96

Detaljer

Vedlegg 1 05.06.2012 21:46

Vedlegg 1 05.06.2012 21:46 Vedlegg 1 HOVEDLØNNSTABELL Lønnstrinn 30.04.2012 01.05.2012 Lønnstrinn 30.04.2012 01.05.2012 1 214 900 52 418 500 430 500 2 217 400 53 426 000 438 000 3 219 900 54 433 100 445 100 4 222 400 55 440 900

Detaljer

Statens tilbud 3 29. juni 2010 kl. 20.00

Statens tilbud 3 29. juni 2010 kl. 20.00 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 40-73 alle 1 1054 Kontorsjef 45-85 alle 1 1056 Økonomisjef 45-85 alle 1 1055 Personalsjef 45-85 alle 1 1058 Administrasjonssjef 45-85

Detaljer

3 LØNNSPLANER Gjeldende fra 1. juli 2014

3 LØNNSPLANER Gjeldende fra 1. juli 2014 3 LØNNSPLANER Gjeldende fra 1. juli 2014 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 42-77 1054 Kontorsjef 47-89 1056 Økonomisjef 47-89 1055 Personalsjef 47-89 1058 Administrasjonssjef

Detaljer

3LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2008

3LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2008 3LØNNSPLANER pr. 1. juli 2008 38 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 39-70 1054 Kontorsjef 44-82 1056 Økonomisjef 44-82 1055 Personalsjef 44-82 1058 Administrasjonssjef

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TIL ETTER TJENESTEFORHOLD, LØNN, STILLING (I ALFABETISK ORDEN OG LØNNSTRINN) HELTIDSTIL DELTIDSTIL 0962 ADJUNKT 17165 LR 28 8 8 4 4 0 0 0 0962 ADJUNKT 46 3 3 2 1 0 0 0 0962 ADJUNKT 48 1 1 1 0 0 0 0 0962

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN 2010 JUSTERINGSOPPGJØRET PR. 1. JULI 2010 TILBUD 3

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN 2010 JUSTERINGSOPPGJØRET PR. 1. JULI 2010 TILBUD 3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN 2010 JUSTERINGSOPPGJØRET PR. 1. JULI 2010 TILBUD 3 DIVERSE I. GENERELT 1. Staten forutsetter at dersom lønnsendringer i dette oppgjøret medfører at sikringsbestemmelser utløses,

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter:

P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter: P R O T O K O L L År 2008, den 23., 24. og 25. juni, ble det holdt sentrale forhandlinger i Fornyings- og administrasjonsdepartementet om endringer i lønnsplasseringer pr. 1. juli 2008, jf. pkt. 1.4.1.1

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter:

P R O T O K O L L. Til stede på ett eller flere møter: P R O T O K O L L År 2008, den 23., 24. og 25. juni, ble det holdt sentrale forhandlinger i Fornyings- og administrasjonsdepartementet om endringer i lønnsplasseringer pr. 1. juli 2008, jf. pkt. 1.4.1.1

Detaljer

3. LØNNSPLANER pr. 01.07.2006

3. LØNNSPLANER pr. 01.07.2006 3. LØNNSPLANER pr. 01.07.2006 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-64 37-67 1054 Kontorsjef 42-76 42-79 1055 Personalsjef 42-76 42-79 1056 Økonomisjef 42-76 42-79 1057

Detaljer

TARIFFnytt. Nr: 48/2012/TLW Dato: 03.09.2012

TARIFFnytt. Nr: 48/2012/TLW Dato: 03.09.2012 TARIFFnytt Nr: 48/2012/TLW Dato: 03.09.2012 Sendt til: Virksomheter bundet av: Landsovernskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for virksomheter

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

3. LØNNSPLANER 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER TILBUD

3. LØNNSPLANER 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER TILBUD 3. LØNNSPLANER 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER TILBUD 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 32-55 34-57 Alle 1 ltr. 1054 Kontorsjef 40-67 40-68 Alle 1 ltr. 1055 Personalsjef 40-67 40-68 Alle 1 ltr. 1056

Detaljer

19 Klinisk sosionom A

19 Klinisk sosionom A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehageassistent A 501

Detaljer

22 Prosjektmedarbeider A

22 Prosjektmedarbeider A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehagemedarbeider A

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 55,03 29 899 27 923 425 1 546 5 4 617 1389 SJÅFØR I REGJ.BILTJ 22-40 13,00 27 138 22 983 123 4 032 0 9 180 1064 KONSULENT 26-43 15,70 25 681 24 693 0 970 17 1 148 1408 FØRSTEKONSULENT

Detaljer

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr dag Lønn pr time Overtid (Trekktab. for månedslønte) 37,5 t/u 36,0 t/u 35,5 t/u 33,6 t/u 1850 1925 t 1950 t Ltr Årslønn Mnd 261 264

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

STATEN v/ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side

STATEN v/ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2016-018, 2016-019 og 2016-020 LO STAT, YS STAT og UNIO på den ene side og STATEN v/ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2016

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v.

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2010-06 Sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 endringer i lønnsplasseringer m.v. Dato: 05.07.2010 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-17 Sentrale forhandlinger pr. 1. august 2002 - endringer i lønnsplasseringer Dato: 04.07.2002 Til:Statsforvaltningen

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra mai 2014 Spekter helse KS Oslo kommune Staten Innhold Forord 4 Spekter-helse 4 KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) 4 Oslo kommune

Detaljer

Bård Jordfald. Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor

Bård Jordfald. Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Bård Jordfald Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Bård Jordfald Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2016. Tariffområdet KS HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Tariffområdet KS KRAV NR. 2 19. april 2016 kl. 13.00 Undervisningspersonalet Det vises til Akademikerne kommunes dokument nr. 1 med krav om annet lønnskapittel med kun

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap

GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt 27. september 1995 Endringer

Detaljer

STATENS LØNNSUTVALG. År 2004, den 13. og 14. september holdt Statens lønnsutvalg møte i AAD's møtelokaler.

STATENS LØNNSUTVALG. År 2004, den 13. og 14. september holdt Statens lønnsutvalg møte i AAD's møtelokaler. STATENS LØNNSUTVALG SAK 12/04 År 2004, den 13. og 14. september holdt Statens lønnsutvalg møte i AAD's møtelokaler. Lønnsutvalgets sammensetning ved behandling av saken: Sorenskriver Stein Husby Lagdommer

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 147 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 147 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak nr. II, VI, VII og VIII Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15

Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillings- Hovedbenevnelse Rapporterings- Min. lønn. Merknad kode benevnelse Lønnsrammer HRM 01.05.15 6014 Arbeider Arbeider A1 Gjelder også

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

2 Vedlegg 1: Oversikt over gruppetilhørighet for de ulike stillingskodene (statistikk)... 18 1. Innledning Med hjemmel i Hovedtariffavtalen i staten, pkt. 2.3.1., har partene ved Universitetet i Bergen

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV? Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV? Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå. 10.01.2014 s2 Regjeringens kortversjon

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s.

Detaljer

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger Innhold: Forord Innledning Lederstillinger Saksbehandler Kontorstill. Bibliotekarstill. Betjent Ingeniørstill. Rådgiver Arbeiderstill. Renholdspers. Teknisk drift Forskningstekn. Klinikkstill.. Stillingsinnhold

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET Et system for vurdering og bruk av teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Agder September 2010 Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.12 Innhold 1 Innledning 3

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger

Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Statistikkpakken - Gruppe 14 Bergen, Trondheim og Stavanger Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 14 Stavanger ) - (Bergen, Trondheim og Kommunenummer Kommunenavn 1103 Stavanger kommune 1201

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

FAP-seminar Mastemyr mars 2012

FAP-seminar Mastemyr mars 2012 kunnskap gir vekst FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer Ledere i Unio For Forskerforbundet Kjersti Sørlie Rimer FFs tanker rundt organisering av ledere I universitetssektoren er det fortsatt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte.

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte. Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-20 Opphevelse av bevilgningsreglementet 10, retningslinjer 1997.09.29 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt2.02.02-03,

Detaljer

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014

FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Balestrand kommune FRAMLEGG AV 08.09.2014 - STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2014 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2023 i de ulike KS-regionene 2 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i Norge for 10 år fremover. I dette notatet sammenlignes

Detaljer

Bistilling vilkår for medregning i pensjonsgrunnlaget

Bistilling vilkår for medregning i pensjonsgrunnlaget NOTAT Til: Fra: FJU v/magne S. Bakken Dato: Versjon 19.03.2014 Innhold 1. Innledning... 1 2. Hovedstilling i staten og bistilling i staten, tidligere SPK-lov 12... 1 3. Bistilling og professor II... 2

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2016 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Forvaltningskonferansen

Forvaltningskonferansen Forvaltningskonferansen Eksempler fra en samordnet hverdag Onsdag 26. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel Rådmann Osmund Kaldheim 26.11.2014 1 Alvorlige hendelser tvinger frem effektiv samordning

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 1 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Pia Helene Willanger, pwillanger@mil.no 2012-04-23 2012/015948-001/FORSVARET/ 23 +47 23 09 66 20, 0510 66 20 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF Her NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF Nr. 41 juli 2006 Tariffoppgjøret 2006 Den totale rammen for oppgjøret ble om lag 4 prosent. I tillegg til de 9000 kronene er det satt av 0,5 prosent til et sentralt justeringsoppgjør

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer