Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013"

Transkript

1 Juristforbundets Lønnsstatistikk for

2 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå... 7 Tabell 5 lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår... 7 Tabell 6 Lønn i statlig sektor etter eksamensår... 8 Tabell 7 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde... 9 Tabell 8 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår... 9 Tabell 9 Lønn i forvaltning etter arbeidssted... 9 Tabell 10 Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Lønn i kommunal sektor Tabell 11 Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Tabell 12 lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå og eksamensår Tabell 13 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Tabell 14 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår og type stilling/arbeidsområde Tabell 15 Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Tabell 16 Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Tabell 17 Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Lønn i privat sektor Tabell 18 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår Tabell 19 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og arbeidsområde Tabell 20 Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Tabell 21 Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon og eksamensår Tabell 22 Lønn i privat sektor etter type stilling Tabell 23 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Tabell 24 Grunnlønn for advokatfullmektiger etter eksamensår Tabell 25 Bonus og provisjon i privat sektor Tabell 26 Bonus/provisjon i privat sektor etter arbeidsområde Lønn i Spekter og Spekter helse Tabell 27 Lønn i Spekter etter eksamensår Tabell 28 Lønn i Spekter helse etter eksamensår Vedlegg: definisjon av stillingsnivå

3 Innledning I dette notatet presenteres resultater fra Juristforbundets lønnsundersøkelse for Undersøkelsen ble sendt ut 9. januar 2014 til alle yrkesaktive jurister i ansettelsesforhold inkludert ansatte advokater. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke. 56 % besvarte undersøkelsen som ble distribuert via Questback. Medlemmene ble bedt om å oppgi fast avtalt årslønn i 100 prosent stilling gjeldende pr. 1. desember Jurister i privat sektor har oppgitt både grunnlønn og samlet lønn (samlet lønn inkluderer utbetalt bonus og/eller provisjon). I tillegg til gjennomsnittlig lønn presenteres også medianlønn og noen steder øvre og nedre kvartiler (se forklaring nedenfor). Resultatene presenteres i hovedsak etter sektor, eksamensår, stillingsnivå og arbeidsområde. Ved grupperinger der få har svart (mindre enn respondenter) er fordelingen usikker, og må tolkes med forbehold. For å ivareta svarernes anonymitet oppgis det ikke noe resultat der det er mindre enn 5 som har svart. Statistiske begreper Gjennomsnitt Gjennomsnitt regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier. Median Medianen defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. For et utvalg der antall observasjoner er et oddetall, er medianen den midterste verdien der utvalget er sortert i rekkefølge. For et utvalg der antall observasjoner er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene. Gjennomsnitt versus median Dersom gjennomsnittet avviker fra medianen indikerer dette at det er ekstremverdier (her personer med veldig høy eller lav inntekt) som trekker gjennomsnittet opp eller ned. Medianen representerer det typiske ved hovedmengden av enhetene, og er lite påvirket av enkelte ekstreme verdier i fordelingen. Ved store avvik anbefaler vi at median brukes fremfor gjennomsnitt. Kvartil Nedre kvartil vil si at 25 % av verdiene er lavere enn nedre kvartil. Her betyr dette at de 25 % som tjener minst, tjener lavere enn denne lønnen. Øvre kvartil betyr at de 25 % som tjener mest, tjener mer enn denne lønnen. 3

4 Lønn etter sektor og eksamensår Basert på gjennomsnittlig grunnlønn tjener jurister i privat sektor (inkludert Spekter og Spekter Helse) 27% mer enn jurister ansatt i offentlig sektor (stat og kommune slått sammen). I tabellen under vises gjennomsnittlig grunnlønn, medianlønn samt nedre og øvre kvartil etter sektor: Tabell 1 Årslønn i 2013 etter sektor Statlig Kommunal Privat Privat grunnlønn samlet lønn Spekter Spekter helse Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall I tillegg til gjennomsnitt sier median og kvartil noe om spredningen i lønn. Medianen er verdien som deler et utvalg i to deler med like mange i hver del. For statlig ansatte er medianen kr , dvs nesten lavere enn gjennomsnittslønnen. Dette indikerer at det er en mindre gruppe personer med høy lønn som trekker opp gjennomsnittet og slik ikke gir et helt korrekt bilde av hva som er den «mest vanlige» lønnen blant statlig ansatte jurister. Nedre kvartil i staten er kr Det betyr at de 25 % av jurister i staten som tjener minst, tjener kr eller mindre. Tilsvarende er øvre kvartil kr Det betyr at de 25 % som tjener mest, tjener kr eller mer. 4

5 Ser vi på eksamensår, ser vi at lønnen øker med antall år siden eksamen. En nyutdannet jurist (med eksamensår 2013 og 2012) tjener i snitt kr i statlig sektor, kr i kommunal sektor og kr i privat sektor. Tabell 2 Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Privat Privat Eksamensår Statlig Kommunal grunnlønn samlet lønn Før Total Antall

6 En grafisk fremstilling viser tydelig lønnsutviklingen etter eksamensår. Vi ser at nyutdannede jurister starter med omtrent den samme (grunn)lønnen i kommunal og privat sektor, men etter relativ kort tid (3-4 år) øker forskjellen mellom offentlig og privat sektor. Figur 2 Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Statlig Kommunal Privat grunnlønn Lønnsøkning Lønnsøkningen fra 2012 til 2013 var høyest innen Spekter helse med 6,8 %. Jurister i statlig sektor kommer dårligst ut med en lønnsvekst på 3,25 % fra 2012 til Tabell 3 Lønnsvekst etter sektor Statlig Kommunal Privat Spekter Spekter helse Årslønn Årslønn Lønnsvekst 3,25 % 4,99 % 6,28 % 4,89 % 6,79 % 6

7 Lønn i statlig sektor I offentlig sektor kan vi dele stillingene inn i tre nivå der stillingsnivå 1 er det høyeste og stillingsnivå 3 er det laveste. Medlemmene oppgir selv hvilket nivå de er på, og som vi ser av tabellen under jobber nærmere halvparten av juristene innen statlig sektor på stillingsnivå 2 (48 %): Tabell 4 Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå Stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Stillingsnivå % Stillingsnivå % Stillingsnivå % Total % Kvinneandelen er lavest på stillingsnivå 1, og her ser vi også at median er høyere enn gjennomsnittslønnen. Dette skyldes at det er lave(re) lønninger som trekker snittet ned, og analyser viser at det er kvinner som har disse lavere lønningene. Kvinner tjener gjennomgående noe dårligere enn menn, og disse forskjellene øker med stillingsnivå. Tabellen under viser at gjennomsnittslønnen innen hvert stillingsnivå øker med ansiennitet: Tabell 5 lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår Stillingsnivå 1 Stillingsnivå 2 Stillingsnivå 3 Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Total

8 Eksamensår er viktig det ser vi også på et mer overordnet nivå. Både gjennomsnittslønn og medianlønn øker desto lenger det er siden man ble uteksaminert: Tabell 6 Lønn i statlig sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total Sammenligning mellom gjennomsnittslønn og medianlønn sier noe om spredningen i lønn, og her ser vi at det bare er mindre forskjeller når man er nyutdannet. Jo lenger ansiennitet jo mer variasjon i type stilling man har og dermed større forskjeller i hva man tjener. 8

9 Lønnen i statlig sektor varierer etter arbeidssted og eksamensår. Domstolene har en lønn som er over 50 % høyere enn lønnen til andre i statlig sektor. Tabell 7 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde Arbeidsområde Gjennomsnitt Median Antall Forvaltning Domstoler Politi/påtale Annet Total Tabell 8 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår Forvaltning Domstoler Politi/påtalemyndighet Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Innad i forvaltningen er det departementene som har den høyeste gjennomsnittlige årslønnen: Tabell 9 Lønn i forvaltning etter arbeidssted Arbeidsområde forvaltning Gjennomsnitt Median Antall Departement Direktorat Tilsyn Ytre etat Universitet/høgskole Annet Total

10 Det er mange ulike stillingskoder i statlig sektor. Under vises de som er mest vanlige for jurister med tilhørende gjennomsnitts- og medianlønn: Tabell 10 Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Tittel/stillingskode Gjennomsnitt Median Antall Tittel/stillingskode Gjennomsnitt Median Antall Administrasjonssjef (1058) Politiinspektør (0290) Advokat (0258) Politimester (0292) Advokatfullmektig (0257) Professor (1013) Assisterende direktør (1061) Prosjektleder (1113) Avdelingsdirektør (1060) Regiondirektør (1477) Avdelingsdirektør (1218) Rådgiver (1434) Avdelingsleder (1407) Rådgiver (1436) Direktør (1062) Seksjonssjef (1211) Dommer Seniorkonsulent (1363) Dommerfullmektig (0247) Seniorrådgiver (1364) Ekspedisjonssjef (9146) Seniorrådgiver (1448) Fagdirektør (1538, 1539) Seniorskattejurist (1501) Fylkesnemdleder (1177) Skattejurist (1413) Førsteamanuensis (1011) Spesialrådgiver (1220) Førstekonsulent (1408) Statsadvokat (0253) Førstelektor (1198) Stipendiat (1017, 1378) Førstestatsadvokat (0254) Underdirektør (1059) Høgskolelektor (1008) Underdirektør (1217) Kontorsjef (1054) Universitetslektor (1009) Lovrådgiver (1222, 1221) Utredningsleder (1114) Politiadvokat (1245) Visepolitimester (0295) Politiadvokat 2 (1543) Annet Politifullmektig (0288) Total

11 Lønn i kommunal sektor I offentlig sektor kan vi dele stillingene inn i tre nivå der stillingsnivå 1 er det høyeste og stillingsnivå 3 er det laveste. Medlemmene oppgir selv hvilket nivå de er på, og som vi ser av tabellen under jobber over halvparten av juristene innen kommunal sektor på stillingsnivå 3 (54 %): Tabell 11 Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Stillingsnivå % Stillingsnivå % Stillingsnivå % Total % Tabellen under viser at gjennomsnittslønnen innen hvert stillingsnivå øker med ansiennitet: Tabell 12 lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå og eksamensår Stillingsnivå 1 Stillingsnivå 2 Stillingsnivå 3 Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

12 Tabellen under viser at lønnen øker med antall år siden man ble uteksaminert fra jussen: Tabell 13 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total

13 Man kan også se hva man tjener etter ulike stillingstyper/arbeidsområder, men vær oppmerksom på et lavt antall besvarelser i flere av undergruppene: Tabell 14 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår og type stilling/arbeidsområde Kommuneadvokat Advokat Advokatfullmektig Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Eksamensår Rådgivning/saksbehandling Administrasjon/personal Ledelse Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

14 Gjennomsnittslønnen i kommunal sektor varierer noe etter arbeidssted: Tabell 15 Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Arbeidssted/by Gjennomsnitt Median Antall Oslo Trondheim Kristiansand Bergen Tromsø Stavanger Annet sted Totalt Oslo kommune er et eget tariffområde, og under kan man se gjennomsnittslønninger etter eksamensår blant jurister ansatt i Oslo kommune: Tabell 16 Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Oslo kommune Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

15 Det er store variasjoner i kommunestørrelse, men det er ikke slik at man tjener minst i små kommuner og mest i store kommuner: Tabell 17 Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Antall innbyggere Gjennomsnitt Median Antall Under eller flere Arbeider i fylkeskommune, interkommunalt eller fylkeskommunal virksomhet Total

16 Lønn i privat sektor I privat sektor har man en brattere lønnvekst etter ansiennitet enn i offentlig sektor: Tabell 18 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total

17 Under vises gjennomsnittlig grunnlønn etter eksamensår og arbeidssted. Tabell 19 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og arbeidsområde Advokatfirma Eiendom Bank/finans/forsikring Industri/shipping Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total Eksamensår IT/telecom Konsulent/rådgivning Organisasjon Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

18 Tabellen under viser grunnlønn og samlet lønn (dvs grunnlønn og bonus/provisjon) etter arbeidsområde: Tabell 20 Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Grunnlønn Samlet lønn Arbeidsområde Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Advokatfirma Eiendom Rettshjelper Bank/finans/forsikring Industri, shipping IT/telecom Konsulent/rådgivning Organisasjon Revisjon/skatt/avgift Øvrig servicenæring Annet område Total Innen arbeidsområdet organisasjon skiller man mellom ulike organisasjonstyper: Tabell 21 Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon og eksamensår Arbeidsgiverorganisasjon Arbeidstakerorganisasjon Ideell organisasjon Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

19 Det er store variasjoner i inntekt etter type stilling: Tabell 22 Lønn i privat sektor etter type stilling Grunnlønn Samlet lønn Stilling Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Advokatfullmektig Advokat Senioradvokat Administrasjon Ledelse Rådgivning/saksbehandling Personalforvaltning/HR Annet Total Tabell 23 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Advokatfullmektig Advokat Senioradvokat Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

20 Eksamensår Ledelse Rådgivning/saksbehandling Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total Tabell 24 Grunnlønn for advokatfullmektiger etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Antall eller tidligere Total

21 I privat sektor oppgir 49 % at de har en bonusavtale, og 7 % oppgir at de har en provisjonsavtale. En gjennomsnittlig bonus er på kr , mens gjennomsnittlig provisjon er på kr : Tabell 25 Bonus og provisjon i privat sektor Gjennomsnitt Median Antall Bonus Provisjon Totalt Mest vanlig er det med bonus/provisjon i advokatfirmaer, innen eiendom og innen industri/shipping: Tabell 26 Bonus/provisjon i privat sektor etter arbeidsområde Område Gjennomsnitt Median Andel med bonus/provisjon Antall Advokatfirma % 678 Eiendom % 44 Bank/finans/forsikring % 168 Industri, shipping % 112 IT/telecom % 23 Konsulent/rådgivning % 35 Organisasjon % 18 Revisjon/skatt/avgift % 23 Øvrig servicenæring % 3 Annet område % 26 Total %

22 Lønn i Spekter og Spekter helse Det er henholdsvis 47 og 68 jurister i disse to gruppene, og under vises gjennomsnittslønnen etter eksamensår: Tabell 27 Lønn i Spekter etter eksamensår Spekter Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Tabell 28 Lønn i Spekter helse etter eksamensår Spekter helse Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

23 Vedlegg: definisjon av stillingsnivå Stillingsnivå statlig sektor: Stillingsnivå 1 For eksempel direktør, daglig leder, administrasjonssjef, avdelingsdirektør, dommer, politimester, førstestatsadvokat, professor, førsteamanuensis eller lignende. Stillingsnivå 2 For eksempel advokat, politiadvokat, kontorsjef, underdirektør, seniorrådgiver, visepolitimester, politiinspektør, statsadvokat, lektor, amanuensis eller lignende. Stillingsnivå 3 For eksempel konsulent, førstekonsulent, advokatfullmektig, dommerfullmektig, rådgiver, politifullmektig, stipendiat eller lignende. Stillingsnivå kommunal sektor: Stillingsnivå 1 For eksempel rådmann, administrasjonssjef, direktør, avdelingsdirektør, etatssjef eller lignende. Stillingsnivå 2 For eksempel seniorkonsulent, kommuneadvokat, seksjonsleder, avdelingsleder, underdirektør, prosjektleder, seksjonssjef, kontorsjef, personalsjef, fagsjef, komitesekretær, spesialrådgiver eller lignende. Stillingsnivå 3 For eksempel fagkonsulent, advokatfullmektig, førstekonsulent, spesialkonsulent, rådgiver eller lignende. 23

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013

Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 Advokatforeningens lønnsstatistikk 2013 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår... 4 Tabell 2 Advokat i advokatfirma:

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Econas lønnsstatistikk Nå også med statistikk etter stillingstitler 18. oktober Econa

Econas lønnsstatistikk Nå også med statistikk etter stillingstitler 18. oktober Econa Econas lønnsstatistikk 2016 Nå også med statistikk etter stillingstitler 18. oktober 2016 Innhold 1 Hovedtrender og bakgrunn... 3 1.1 Metode og definisjoner... 3 1.2 Bruk av statistikken... 3 1.3 Statistiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen. Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjonsfoto: Lars Brock Nilsen Lønnsstatistikk 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F NFF-O NFF-P Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2014 LØNNSSTATISTIKK 2014 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2014 Samfunnsviternes medlemmer hadde en samlet lønnsvekst i 2014 på 4,5 prosent. Det høye tallet reflekterer at det var hovedoppgjør

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold.

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold. Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli i parforhold. Barn gjør at kvinner setter karrieren på vent Likestilte økonomer? Atle Kolbeinstveit og Maria Westlie 0 Hvordan står det til

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE ECONAS LØNNSUNDERSØKELSE 2013

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE ECONAS LØNNSUNDERSØKELSE 2013 SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE ECONAS LØNNSUNDERSØKELSE 2013 Selvstendig næringsdrivende i Econas lønnsundersøkelse 2013 I dette notat får du vite litt om hvordan virksomheten for selvstendig næringsdrivende

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Lønnsstatistikk 2009 1 2 Lønnsstatistikk 2009 Innhold Lønnsstatistikken 2009 Alle sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Oslo kommune Privat sektor Spekter helse 4

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder

Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger. Gjennomsnittslønn alle tariffområder Lønnsundersøkelsen 2013 hovedfunn og vurderinger For femte år på rad gjennomførte NFFs forhandlingsseksjon en lønnsundersøkelse blant medlemmene i de største tariffområdene for fysioterapeuter. Vi fikk

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2015 Publisert: 09.05.2016 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Svarprosent: 54 % Tabell 1 Snittlønn alle stillinger

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 112029 - To konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 15/480) ID: 1 - Kim Holst-Larsen (41), Oslo. UiO 1993-01 - 1999-12 Grad: Cand. jur. 2009-06 - Skatt

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2015 har RIF 185 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 10.400 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9426 ansatte. Ansatte

Detaljer

Alumni- undersøkelse November 2012

Alumni- undersøkelse November 2012 Alumniundersøkelse November 2012 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en undersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2012 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2016 har RIF 170 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 11.000 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 10110 ansatte. Ansatte

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet kunnskap gir vekst Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet Kari Folkenborg, Fagpolitisk seksjon, Arbeidslivsavdelingen Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016-2018 Begrepet «forsknings-

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for NTL Forskningsinstitutter NB: Tallene som presenteres her er ikke kvalitetssikret lokalt, slik at feil kan forekomme. Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

ECONA UNG I ARBEID UNG I ARBEID

ECONA UNG I ARBEID UNG I ARBEID UNG I ARBEID 1 INNLEDNING Kandidater med økonomisk-administrativ utdanning er ettertraktede blant arbeidsgivere. Nyutdannede kandidater får relevante jobber der de i stor grad får brukt utdanningen sin.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor - 2002 Skriftserien nr 4/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk privat sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Mai 2002 orsk forskerforbund Lønnsstatistikk privat sektor 1. ILEDIG orsk Forskerforbund har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer i privat sektor

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Lønnsundersøkelsen 2013. Vibeke Solbakken Lunheim

Lønnsundersøkelsen 2013. Vibeke Solbakken Lunheim Lønnsundersøkelsen 2013 Vibeke Solbakken Lunheim Om Arkivarforeningen Er en fagpoli5sk forening 5lkny8et Forskerforbundet Formålet er å ivareta medlemmers fagpoli5ske interesser Vi har ca. 160 medlemmer

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Stillingstitler. Lønnsstatistikken 2015

Stillingstitler. Lønnsstatistikken 2015 Lønnsstatistikken 2015 Stillingstitler Statistikkens målgruppe Alle Econas medlemmer med unntak av de som har reservert seg fra deltakelse er en del av årets lønnsog medlemsundersøkelse. Svarprosenten

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TIL ETTER TJENESTEFORHOLD, LØNN, STILLING (I ALFABETISK ORDEN OG LØNNSTRINN) HELTIDSTIL DELTIDSTIL 0962 ADJUNKT 17165 LR 28 8 8 4 4 0 0 0 0962 ADJUNKT 46 3 3 2 1 0 0 0 0962 ADJUNKT 48 1 1 1 0 0 0 0 0962

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst?

Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst? Temanotat 2007/06 Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste yrker dårligst? Lønn i forhold til kjønn, utdanning og næring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/06 Hvorfor verdsettes samfunnets viktigste

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 117470 - Tre, eventuelt fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett (Ref. 15/1210) ID: 1 - Kari-Grethe Stave (38), Oslo., juridisk fakultet (deler av studiet i Bergen)

Detaljer

Sivilingeniørers Forening

Sivilingeniørers Forening Norske Sivilingeniørers Forening NOTAT Til: NIF-S' etatsforeninger Fra: Per Egeness Kopi: NIF-S' styre Dato: 25.06.02 Sak: Orientering om justeringsoppgjøret pr 01.08.2002 Under hovedforhandlingene pr

Detaljer

Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015

Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015 30. november 2015 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015 Vedlagt i dette dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk 1.9.2015. I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer