Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013"

Transkript

1 Juristforbundets Lønnsstatistikk for

2 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå... 7 Tabell 5 lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår... 7 Tabell 6 Lønn i statlig sektor etter eksamensår... 8 Tabell 7 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde... 9 Tabell 8 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår... 9 Tabell 9 Lønn i forvaltning etter arbeidssted... 9 Tabell 10 Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Lønn i kommunal sektor Tabell 11 Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Tabell 12 lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå og eksamensår Tabell 13 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Tabell 14 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår og type stilling/arbeidsområde Tabell 15 Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Tabell 16 Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Tabell 17 Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Lønn i privat sektor Tabell 18 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår Tabell 19 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og arbeidsområde Tabell 20 Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Tabell 21 Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon og eksamensår Tabell 22 Lønn i privat sektor etter type stilling Tabell 23 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Tabell 24 Grunnlønn for advokatfullmektiger etter eksamensår Tabell 25 Bonus og provisjon i privat sektor Tabell 26 Bonus/provisjon i privat sektor etter arbeidsområde Lønn i Spekter og Spekter helse Tabell 27 Lønn i Spekter etter eksamensår Tabell 28 Lønn i Spekter helse etter eksamensår Vedlegg: definisjon av stillingsnivå

3 Innledning I dette notatet presenteres resultater fra Juristforbundets lønnsundersøkelse for Undersøkelsen ble sendt ut 9. januar 2014 til alle yrkesaktive jurister i ansettelsesforhold inkludert ansatte advokater. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke. 56 % besvarte undersøkelsen som ble distribuert via Questback. Medlemmene ble bedt om å oppgi fast avtalt årslønn i 100 prosent stilling gjeldende pr. 1. desember Jurister i privat sektor har oppgitt både grunnlønn og samlet lønn (samlet lønn inkluderer utbetalt bonus og/eller provisjon). I tillegg til gjennomsnittlig lønn presenteres også medianlønn og noen steder øvre og nedre kvartiler (se forklaring nedenfor). Resultatene presenteres i hovedsak etter sektor, eksamensår, stillingsnivå og arbeidsområde. Ved grupperinger der få har svart (mindre enn respondenter) er fordelingen usikker, og må tolkes med forbehold. For å ivareta svarernes anonymitet oppgis det ikke noe resultat der det er mindre enn 5 som har svart. Statistiske begreper Gjennomsnitt Gjennomsnitt regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier. Median Medianen defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. For et utvalg der antall observasjoner er et oddetall, er medianen den midterste verdien der utvalget er sortert i rekkefølge. For et utvalg der antall observasjoner er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene. Gjennomsnitt versus median Dersom gjennomsnittet avviker fra medianen indikerer dette at det er ekstremverdier (her personer med veldig høy eller lav inntekt) som trekker gjennomsnittet opp eller ned. Medianen representerer det typiske ved hovedmengden av enhetene, og er lite påvirket av enkelte ekstreme verdier i fordelingen. Ved store avvik anbefaler vi at median brukes fremfor gjennomsnitt. Kvartil Nedre kvartil vil si at 25 % av verdiene er lavere enn nedre kvartil. Her betyr dette at de 25 % som tjener minst, tjener lavere enn denne lønnen. Øvre kvartil betyr at de 25 % som tjener mest, tjener mer enn denne lønnen. 3

4 Lønn etter sektor og eksamensår Basert på gjennomsnittlig grunnlønn tjener jurister i privat sektor (inkludert Spekter og Spekter Helse) 27% mer enn jurister ansatt i offentlig sektor (stat og kommune slått sammen). I tabellen under vises gjennomsnittlig grunnlønn, medianlønn samt nedre og øvre kvartil etter sektor: Tabell 1 Årslønn i 2013 etter sektor Statlig Kommunal Privat Privat grunnlønn samlet lønn Spekter Spekter helse Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall I tillegg til gjennomsnitt sier median og kvartil noe om spredningen i lønn. Medianen er verdien som deler et utvalg i to deler med like mange i hver del. For statlig ansatte er medianen kr , dvs nesten lavere enn gjennomsnittslønnen. Dette indikerer at det er en mindre gruppe personer med høy lønn som trekker opp gjennomsnittet og slik ikke gir et helt korrekt bilde av hva som er den «mest vanlige» lønnen blant statlig ansatte jurister. Nedre kvartil i staten er kr Det betyr at de 25 % av jurister i staten som tjener minst, tjener kr eller mindre. Tilsvarende er øvre kvartil kr Det betyr at de 25 % som tjener mest, tjener kr eller mer. 4

5 Ser vi på eksamensår, ser vi at lønnen øker med antall år siden eksamen. En nyutdannet jurist (med eksamensår 2013 og 2012) tjener i snitt kr i statlig sektor, kr i kommunal sektor og kr i privat sektor. Tabell 2 Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Privat Privat Eksamensår Statlig Kommunal grunnlønn samlet lønn Før Total Antall

6 En grafisk fremstilling viser tydelig lønnsutviklingen etter eksamensår. Vi ser at nyutdannede jurister starter med omtrent den samme (grunn)lønnen i kommunal og privat sektor, men etter relativ kort tid (3-4 år) øker forskjellen mellom offentlig og privat sektor. Figur 2 Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor Statlig Kommunal Privat grunnlønn Lønnsøkning Lønnsøkningen fra 2012 til 2013 var høyest innen Spekter helse med 6,8 %. Jurister i statlig sektor kommer dårligst ut med en lønnsvekst på 3,25 % fra 2012 til Tabell 3 Lønnsvekst etter sektor Statlig Kommunal Privat Spekter Spekter helse Årslønn Årslønn Lønnsvekst 3,25 % 4,99 % 6,28 % 4,89 % 6,79 % 6

7 Lønn i statlig sektor I offentlig sektor kan vi dele stillingene inn i tre nivå der stillingsnivå 1 er det høyeste og stillingsnivå 3 er det laveste. Medlemmene oppgir selv hvilket nivå de er på, og som vi ser av tabellen under jobber nærmere halvparten av juristene innen statlig sektor på stillingsnivå 2 (48 %): Tabell 4 Lønn i statlig sektor etter stillingsnivå Stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Stillingsnivå % Stillingsnivå % Stillingsnivå % Total % Kvinneandelen er lavest på stillingsnivå 1, og her ser vi også at median er høyere enn gjennomsnittslønnen. Dette skyldes at det er lave(re) lønninger som trekker snittet ned, og analyser viser at det er kvinner som har disse lavere lønningene. Kvinner tjener gjennomgående noe dårligere enn menn, og disse forskjellene øker med stillingsnivå. Tabellen under viser at gjennomsnittslønnen innen hvert stillingsnivå øker med ansiennitet: Tabell 5 lønn i statlig sektor etter stillingsnivå og eksamensår Stillingsnivå 1 Stillingsnivå 2 Stillingsnivå 3 Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Total

8 Eksamensår er viktig det ser vi også på et mer overordnet nivå. Både gjennomsnittslønn og medianlønn øker desto lenger det er siden man ble uteksaminert: Tabell 6 Lønn i statlig sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total Sammenligning mellom gjennomsnittslønn og medianlønn sier noe om spredningen i lønn, og her ser vi at det bare er mindre forskjeller når man er nyutdannet. Jo lenger ansiennitet jo mer variasjon i type stilling man har og dermed større forskjeller i hva man tjener. 8

9 Lønnen i statlig sektor varierer etter arbeidssted og eksamensår. Domstolene har en lønn som er over 50 % høyere enn lønnen til andre i statlig sektor. Tabell 7 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde Arbeidsområde Gjennomsnitt Median Antall Forvaltning Domstoler Politi/påtale Annet Total Tabell 8 Lønn i statlig sektor etter arbeidsområde og eksamensår Forvaltning Domstoler Politi/påtalemyndighet Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Innad i forvaltningen er det departementene som har den høyeste gjennomsnittlige årslønnen: Tabell 9 Lønn i forvaltning etter arbeidssted Arbeidsområde forvaltning Gjennomsnitt Median Antall Departement Direktorat Tilsyn Ytre etat Universitet/høgskole Annet Total

10 Det er mange ulike stillingskoder i statlig sektor. Under vises de som er mest vanlige for jurister med tilhørende gjennomsnitts- og medianlønn: Tabell 10 Lønn i statlig sektor etter tittel/stillingskode Tittel/stillingskode Gjennomsnitt Median Antall Tittel/stillingskode Gjennomsnitt Median Antall Administrasjonssjef (1058) Politiinspektør (0290) Advokat (0258) Politimester (0292) Advokatfullmektig (0257) Professor (1013) Assisterende direktør (1061) Prosjektleder (1113) Avdelingsdirektør (1060) Regiondirektør (1477) Avdelingsdirektør (1218) Rådgiver (1434) Avdelingsleder (1407) Rådgiver (1436) Direktør (1062) Seksjonssjef (1211) Dommer Seniorkonsulent (1363) Dommerfullmektig (0247) Seniorrådgiver (1364) Ekspedisjonssjef (9146) Seniorrådgiver (1448) Fagdirektør (1538, 1539) Seniorskattejurist (1501) Fylkesnemdleder (1177) Skattejurist (1413) Førsteamanuensis (1011) Spesialrådgiver (1220) Førstekonsulent (1408) Statsadvokat (0253) Førstelektor (1198) Stipendiat (1017, 1378) Førstestatsadvokat (0254) Underdirektør (1059) Høgskolelektor (1008) Underdirektør (1217) Kontorsjef (1054) Universitetslektor (1009) Lovrådgiver (1222, 1221) Utredningsleder (1114) Politiadvokat (1245) Visepolitimester (0295) Politiadvokat 2 (1543) Annet Politifullmektig (0288) Total

11 Lønn i kommunal sektor I offentlig sektor kan vi dele stillingene inn i tre nivå der stillingsnivå 1 er det høyeste og stillingsnivå 3 er det laveste. Medlemmene oppgir selv hvilket nivå de er på, og som vi ser av tabellen under jobber over halvparten av juristene innen kommunal sektor på stillingsnivå 3 (54 %): Tabell 11 Lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå Stillingsnivå Gjennomsnitt Median Antall Kvinneandel Stillingsnivå % Stillingsnivå % Stillingsnivå % Total % Tabellen under viser at gjennomsnittslønnen innen hvert stillingsnivå øker med ansiennitet: Tabell 12 lønn i kommunal sektor etter stillingsnivå og eksamensår Stillingsnivå 1 Stillingsnivå 2 Stillingsnivå 3 Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

12 Tabellen under viser at lønnen øker med antall år siden man ble uteksaminert fra jussen: Tabell 13 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total

13 Man kan også se hva man tjener etter ulike stillingstyper/arbeidsområder, men vær oppmerksom på et lavt antall besvarelser i flere av undergruppene: Tabell 14 Lønn i kommunal sektor etter eksamensår og type stilling/arbeidsområde Kommuneadvokat Advokat Advokatfullmektig Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Eksamensår Rådgivning/saksbehandling Administrasjon/personal Ledelse Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

14 Gjennomsnittslønnen i kommunal sektor varierer noe etter arbeidssted: Tabell 15 Lønn i kommunal sektor etter arbeidssted Arbeidssted/by Gjennomsnitt Median Antall Oslo Trondheim Kristiansand Bergen Tromsø Stavanger Annet sted Totalt Oslo kommune er et eget tariffområde, og under kan man se gjennomsnittslønninger etter eksamensår blant jurister ansatt i Oslo kommune: Tabell 16 Lønn i Oslo kommune etter eksamensår Oslo kommune Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

15 Det er store variasjoner i kommunestørrelse, men det er ikke slik at man tjener minst i små kommuner og mest i store kommuner: Tabell 17 Lønn i kommunal sektor etter kommunestørrelse Antall innbyggere Gjennomsnitt Median Antall Under eller flere Arbeider i fylkeskommune, interkommunalt eller fylkeskommunal virksomhet Total

16 Lønn i privat sektor I privat sektor har man en brattere lønnvekst etter ansiennitet enn i offentlig sektor: Tabell 18 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Total

17 Under vises gjennomsnittlig grunnlønn etter eksamensår og arbeidssted. Tabell 19 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og arbeidsområde Advokatfirma Eiendom Bank/finans/forsikring Industri/shipping Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total Eksamensår IT/telecom Konsulent/rådgivning Organisasjon Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

18 Tabellen under viser grunnlønn og samlet lønn (dvs grunnlønn og bonus/provisjon) etter arbeidsområde: Tabell 20 Lønn i privat sektor etter arbeidsområde Grunnlønn Samlet lønn Arbeidsområde Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Advokatfirma Eiendom Rettshjelper Bank/finans/forsikring Industri, shipping IT/telecom Konsulent/rådgivning Organisasjon Revisjon/skatt/avgift Øvrig servicenæring Annet område Total Innen arbeidsområdet organisasjon skiller man mellom ulike organisasjonstyper: Tabell 21 Grunnlønn i privat sektor etter type organisasjon og eksamensår Arbeidsgiverorganisasjon Arbeidstakerorganisasjon Ideell organisasjon Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

19 Det er store variasjoner i inntekt etter type stilling: Tabell 22 Lønn i privat sektor etter type stilling Grunnlønn Samlet lønn Stilling Gjennomsnitt Median Antall Gjennomsnitt Median Antall Advokatfullmektig Advokat Senioradvokat Administrasjon Ledelse Rådgivning/saksbehandling Personalforvaltning/HR Annet Total Tabell 23 Grunnlønn i privat sektor etter eksamensår og type stilling Advokatfullmektig Advokat Senioradvokat Eksamensår Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total

20 Eksamensår Ledelse Rådgivning/saksbehandling Gjennomsnitt Antall Gjennomsnitt Antall Før Total Tabell 24 Grunnlønn for advokatfullmektiger etter eksamensår Eksamensår Gjennomsnitt Antall eller tidligere Total

21 I privat sektor oppgir 49 % at de har en bonusavtale, og 7 % oppgir at de har en provisjonsavtale. En gjennomsnittlig bonus er på kr , mens gjennomsnittlig provisjon er på kr : Tabell 25 Bonus og provisjon i privat sektor Gjennomsnitt Median Antall Bonus Provisjon Totalt Mest vanlig er det med bonus/provisjon i advokatfirmaer, innen eiendom og innen industri/shipping: Tabell 26 Bonus/provisjon i privat sektor etter arbeidsområde Område Gjennomsnitt Median Andel med bonus/provisjon Antall Advokatfirma % 678 Eiendom % 44 Bank/finans/forsikring % 168 Industri, shipping % 112 IT/telecom % 23 Konsulent/rådgivning % 35 Organisasjon % 18 Revisjon/skatt/avgift % 23 Øvrig servicenæring % 3 Annet område % 26 Total %

22 Lønn i Spekter og Spekter helse Det er henholdsvis 47 og 68 jurister i disse to gruppene, og under vises gjennomsnittslønnen etter eksamensår: Tabell 27 Lønn i Spekter etter eksamensår Spekter Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt Tabell 28 Lønn i Spekter helse etter eksamensår Spekter helse Eksamensår Gjennomsnitt Median Antall Før Totalt

23 Vedlegg: definisjon av stillingsnivå Stillingsnivå statlig sektor: Stillingsnivå 1 For eksempel direktør, daglig leder, administrasjonssjef, avdelingsdirektør, dommer, politimester, førstestatsadvokat, professor, førsteamanuensis eller lignende. Stillingsnivå 2 For eksempel advokat, politiadvokat, kontorsjef, underdirektør, seniorrådgiver, visepolitimester, politiinspektør, statsadvokat, lektor, amanuensis eller lignende. Stillingsnivå 3 For eksempel konsulent, førstekonsulent, advokatfullmektig, dommerfullmektig, rådgiver, politifullmektig, stipendiat eller lignende. Stillingsnivå kommunal sektor: Stillingsnivå 1 For eksempel rådmann, administrasjonssjef, direktør, avdelingsdirektør, etatssjef eller lignende. Stillingsnivå 2 For eksempel seniorkonsulent, kommuneadvokat, seksjonsleder, avdelingsleder, underdirektør, prosjektleder, seksjonssjef, kontorsjef, personalsjef, fagsjef, komitesekretær, spesialrådgiver eller lignende. Stillingsnivå 3 For eksempel fagkonsulent, advokatfullmektig, førstekonsulent, spesialkonsulent, rådgiver eller lignende. 23

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

Kandidatundersøkelsen 2008

Kandidatundersøkelsen 2008 RAPPORT 29/2009 Kandidatundersøkelsen 2008 En panelundersøkelse av vårkullet 2000 Clara Åse Arnesen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

RAPPORT 2005:6. Marianne Røed og Pål Schøne. Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen

RAPPORT 2005:6. Marianne Røed og Pål Schøne. Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen RAPPORT 2005:6 Marianne Røed og Pål Schøne Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen ISF 2005 Rapport 2005:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen Rapport 39/2012 Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk. Hebe Gunnes Kaja Wendt

Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk. Hebe Gunnes Kaja Wendt Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk i UoH-sektoren for 2011 Hebe Gunnes Kaja Wendt Arbeidsnotat 6/2013 Arbeidsnotat 6/2013 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Nordisk institutt for studier av

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2009.

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2009. AMU 09 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren. Norges Handelshøyskole foretar årlig* arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Festivalstatistikk 2014

Festivalstatistikk 2014 NASJONAL FESTIVALSTATISTIKK 2014 Innhold FESTIVALSTATISTIKK 2014... 2 Bakgrunn... 2 Metode... 2 Om materialet... 3 Utsendelse, respons og populasjon... 3 Spørsmål og analyse... 3 Geografi og sjanger...

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere

Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere ARBEIDSNOTAT 12/2005 Clara Åse Arnesen Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikere NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer