3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli GJENNOMGÅENDE STILLINGER SJÅFØR 1080 Sjåfør LR Sjåfør LR Sjåfør LR03 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2"

Transkript

1 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli GJENNOMGÅENDE STILLINGER LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder Kontorsjef Økonomisjef Personalsjef Administrasjonssjef Informasjonssjef Avdelingsleder Underdirektør Seksjonssjef Regiondirektør Avdelingsdirektør Assisterende direktør Direktør SAKSBEHANDLER 1063 Førstesekretær LR Konsulent LR Konsulent LR Førstekonsulent LR Seniorkonsulent Ved tilsetting godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, likeså privat saksbehandlerarbeid KONTORSTILLINGER 1068 Fullmektig LR Førstefullmektig LR Sekretær LR Sekretær Seniorsekretær Kontorleder Fullmektig som i tillegg til videregående skole har eksamen fra ettårig studentfagkurs, ettårig sekretærlinje ved handelsgymnasium eller utdanning ved Friundervisningens sekretærskole, kan godskrives ett år av utdanningstiden i tjenesteansienniteten. Ved tilsetting som 1070 Sekretær godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, likeså kontorarbeid i privat tjeneste BIBLIOTEKAR 1073 Bibliotekfullmektig LR Bibliotekar LR08 2, 3, Bibliotekar LR17 2, 3, Bibliotekar Hovedbibliotekar Ved tilsetting godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, likeså privat bibliotektjeneste. Bibliotekfullmektig med 3-årig høgskoleutdanning som bibliotekar eller tilsvarende utenlands skole, skal lønnes som 1213 Bibliotekar. Bibliotekar med 3-årig høgskoleutdanning som bibliotekar avlønnes som 1410 Bibliotekar BETJENT 1078 Betjent LR Betjent LR Førstebetjent SJÅFØR 1080 Sjåfør LR Sjåfør LR Sjåfør LR INGENIØR 1411 Avdelingsingeniør LR Ingeniør LR13 2, Avdelingsingeniør LR Avdelingsingeniør LR22 2, Ingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Ved tilsetting godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, likeså ingeniørarbeid i privat tjeneste. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør 1411 Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER 1089 Teknisk assistent LR Tekniker LR Tekniker ARKITEKT 1092 Arkitekt LR22 2, Avdelingsarkitekt Overarkitekt Seniorarkitekt Sjefarkitekt TEKNISK LABORATORIEPERSONELL 1096 Laboratorieassistent LR01 1, Laborant LR Laborantleder GRAFISK DESIGN 1099 Tegneassistent LR Fotograf LR Førstefotograf LR Tegner LR Tegneleder Fotoleder PREPARANT 1105 Preparantassistent LR Preparant LR Preparantleder FORSKER 1108 Forsker LR Forsker LR Forsker Forsker Forskningssjef Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professorkompetanse gis innplassering 37

2 på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i, gis innplassering som 1109 Forsker. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker etter 1. juli 2007 kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen FORSKNINGSTEKNIKER 1511 Forskningstekniker LR Forskningstekniker Seniorforskningstekniker Ledende forskningstekniker RÅDGIVER 1434 Rådgiver Seniorrådgiver PROSJEKTLEDER 1113 Prosjektleder UTREDNINGSLEDER 1114 Utredningsleder ARBEIDERSTILLINGER 1115 Hjelpearbeider LR Spesialarbeider LR Fagarbeider LR Fagarbeider m/fagbrev LR ARBEIDSLEDERSTILLINGER 1118 Arbeidsleder Formann Mester KJØKKENPERSONALE 1184 Kokk LR02 2, Førstekokk LR Assisterende kjøkkensjef Kjøkkensjef HUSHOLDSPERSONALE 1125 Husholdsassistent LR01 1, Husholdsbestyrer LR03 2, Husholdsleder Husøkonom RENHOLDSPERSONALE M.V Renholdsbetjent LR01 1, Renholder LR03 2, Tøyforvalter Renholdsleder SOSIALSEKRETÆR/ SOSIALKURATOR 1133 Sekretær/kurator LR15 2, Spesialutdannet sosionom LR18 2, Klinisk sosionom LR18 2, Sekretær/kurator STATLIGE BARNEHAGER 0829 Barnehageassistent LR01 1, Barnehageassistent m/barnepleierutdanning LR04 1, Førskolelærer LR08 2, Pedagogisk leder Styrer Merknad: Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning BEDRIFTSHELSETJENESTE 0790 Bedriftssykepleier Bedriftsfysioterapeut Bedriftslege Bedriftsoverlege TEKNISK DRIFT M.V Sikkerhetsbetjent LR Driftsoperatør LR Driftstekniker Driftsleder UNGE ARBEIDSTAKERE/LÆRLINGER/ ASPIRANTER 1138 Unge arbeidstakere inntil 17 år ltr. 01 mellom 17 og 18 år ltr Lærling lønn i % av ltr Aspirant LR Lærekandidat lønn i % av ltr. 25 Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller. 3.2 HØYESTERETT DIVERSE STILLINGER 1142 Protokollsekretær Juridisk sekretær Nestleder i juridisk sekretariat Utredningsleder REGJERINGSADVOKATEMBETET ADVOKAT 0257 Advokatfullmektig Advokat Advokat med møterett for Høyesterett DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN LEDERSTILLINGER 0008 Byråsjef Underdirektør Avdelingsdirektør SPESIALSTILLINGER 1389 Sjåfør i regjeringens biltjeneste LR Statsrådens kontorsekretær Rådgiver Informasjonssjef Seniorrådgiver Kommunikasjonssjef Folkerettsrådgiver UD Lovrådgiver JD Lovrådgiver FIN Spesialrådgiver 76-92

3 3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER FINANSDEPARTEMENTET SKATTEETATEN DIVERSE STILLINGER 1413 Skattejurist Likningsrevisor Skatterevisor Seniorrevisor Spesialrevisor Ass. avdelingssjef Seniorskattejurist Likningssjef Avdelingssjef Skattefogd Fylkesskattesjef Ved tilsetting godskrives all offentlig tjeneste fullt ut, likeså privat regnskaps- og revisjonspraksis. TOLLVESENET DIVERSE STILLINGER 0046 Tollbetjent LR Tollinspektør LR Førstetollinspektør Tollrevisor Tolloverinspektør Spesialrevisor Seksjonsleder Avdelingssjef Revisjonssjef STATISTISK SENTRALBYRÅ DIVERSE STILLINGER 1313 Fagdirektør FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0494 Sjefinspektør DIVERSE STILLINGER 0080 Inspektør LR16 2, Inspektør LR22 2, Førsteinspektør FISKERIDIREKTORATET/ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET DIVERSE STILLINGER 1334 Havforskningstekniker LR Kontrollør LR Maskinsjef KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET DIVERSE STILLINGER 0093 Fyrbetjent LR Matros LR Maskinist Styrmann Fyrmester Oppsynsmann Skipsfører LOSTJENESTE 0107 Losbåtfører LR Statslosaspirant LR Losformidler Trafikkleder Statslos

4 FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET DEPARTEMENTENES SERVICESENTER VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE 1336 Sikkerhetsvakt LR Resepsjonsvakt LR Vaktførstebetjent Vaktleder FYLKESMANNSEMBETENE ADMINISTRATIVE STILLINGER 0129 Assisterende fylkesmann DIVERSE STILLINGER 0431 Fagkonsulent Jordbrukssjef Fylkesagronom Fylkesskogmester Fylkessykepleier Fylkesjordsjef Fylkesskogsjef Ass. fylkeslege Fylkeslege FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL 1518 Sersjant/Kvartermester LR Fenrik LR Løytnant LR Kaptein/Rittmester/ Kapteinløytnant LR Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/ Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør Generalmajor/Kontreadmiral Generalløytnant/Viseadmiral Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen VERVEDE MANNSKAPER 0153 Grenader LR Matros LR Maskinassistent LR32 1 Avtjent tjeneste som utskrevet mannskap godskrives fullt ut. Ved verving under førstegangstjeneste kan dog ingen lønnes høyere enn ltr. 2 før tjenestetiden som utskrevet mannskap og vervet utgjør 12 måneder INTERNASJONALE OPERASJONER 1226 Vervet (menig/korporal) Grenader Sersjant Kvartermester Spesialmedarbeider Fenrik Løytnant Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant Internasjonal rådgiver Major/Orlogskaptein Oberstløytnant/Kommandørkaptein Oberst/Kommandør Brigader/Flaggkommandør FORSYNINGSTJENESTE 0158 Lagerbetjent LR Terminalbetjent LR Maskinfører LR Inspektør LR Lagerbetjent Lagerkontrollør Maskinsjef Lagerleder Terminalleder Transportleder Lagersjef Skipsfører Førsteinspektør TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE 1283 Mekaniker u/fagbrev LR Kontrollør LR Mekaniker m/off. fagbrev LR Driftsplanlegger Driftsassistent Kvalitetsleder Verkstedsleder Driftskoordinator Flyteknisk inspeksjonsleder Verkstedsbestyrer

5 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDS- PERSONALE 1285 Vedlikeholder u/fagbrev LR Vedlikeholder m/off. fagbrev LR SAMBANDS- OG VARSLINGS- TJENESTE 0181 Sambandsfullmektig LR Varslingsfullmektig LR Sambandsleder Varslingsleder Radioleder Varslingskontrollør Radiokontrollør VAKT - BRANN - HAVARI 0187 Vaktbetjent LR Brannkonstabel LR Lufthavnbetjent LR Brannmester Nestvaktsjef Vaktsjef Overbrannmester VOKSENOPPLÆRINGEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1187 Undervisningsinspektør Rektor Områderektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 0227 Dosent Hovedlærer SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET DIVERSE SIVILE STILLINGER 0218 Instruktør ved hundeskole LR Filmfotograf LR Kartretter LR Instruktør LR Journalist LR Redaksjonssekretær Redaksjonssjef Redaktør HELSETJENESTEN 1341 Tannlegesekretær LR Spesiallege Assisterende overlege Garnisonstannlege Klinikksjef Overlege

6 JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET DOMSTOLENE DOMMERFULLMEKTIG 0247 Dommerfullmektig DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT) ADMINISTRATIVE STILLINGER 0250 Rettsskriver PÅTALEMYNDIGHETEN STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT 0251 Riksadvokatfullmektig Statsadvokatfullmektig Statsadvokat Førstestatsadvokat DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT 0255 Krigsadvokat Generaladvokat SYSSELMANNSETATEN DIVERSE STILLINGER 0259 Sysselmannsbetjent LR Sysselmannsbetjent LR41 2, Sysselmannsførstebetjent Miljøvernsjef Sysselmannsoverbetjent Ass. sysselmann Sysselmann JORDSKIFTERETTENE DIVERSE STILLINGER 0455 Jordskiftedommer Jordskifterettsleder Jordskifteoverdommer Jordskifteoverrettsleder KRIMINALOMSORGEN STRAFFEGJENNOMFØRING 0281 Miljøassistent LR Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR15 2, Fengselsbetjent LR39 2, Fritidsleder Fengselsførstebetjent Fengselsinspektør ADMINISTRATIVE STILLINGER 0282 Underbestyrer Gårdsbestyrer Driftssjef Ass. fengselsleder Ass. friomsorgsleder Friomsorgsleder Fengselsleder DIVERSE STILLINGER 0275 Verksbetjent LR39 2, Gartneribestyrer Gårdsfullmektig Underverksmester Verksmester POLITIETATEN POLITISTILLINGER 0284 Politibetjent LR Politibetjent LR Politibetjent 1 LR41 2, Politibetjent 1 LR41 2, Politibetjent 2 LR42 2, Politibetjent 2 LR42 2, Politibetjent 3 LR43 2, Politibetjent 3 LR43 2, Politiførstebetjent Politiførstebetjent Politioverbetjent Politioverbetjent Merknad: Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene. Kodene 0284 Politibetjent, 1457 Politibetjent 1, 1459 Politibetjent 2, 1461 Politibetjent 3, 0285 Politiførstebetjent og 0287 Politioverbetjent har aldersgrense 60 år. Kodene 1454 Politibetjent, 1458 Politibetjent 1, 1460 Politibetjent 2, 1462 Politibetjent 3, 1455 Politiførstebetjent og 1456 Politioverbetjent har aldersgrense 63 år POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER 0288 Politifullmektig Politiadvokat Assisterende sjef for Politihøgskolen Politiinspektør Namnsfogd Lensmann Politistasjonssjef Sjef for Politihøgskolen Visepolitimester Sjef for utrykningspolitiet Politimester SIVILE STILLINGER 0300 Dekksmann LR Stallkar LR Grensekontrollør LR Arrestforvarer LR Stallmester Arrestforvarer Maskinsjef Verkstedsbestyrer Ledende arrestforvarer Skriftgransker Politirevisor Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr

7 INTERNASJONALE OPPDRAG MV Observatør II Observatør I Stasjonssjef/ass. sektorsjef Internasjonal rådgiver Sektorsjef/ass. leder av politistyrke Leder av politistyrke DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SIVILFORSVARSTJENESTEN 0330 Sivilforsvarsbetjent LR Sivilforsvarsadjutant Sivilforsvarsinspektør Distriktssjef GRENSEKOMMISSARIATET DIVERSE STILLINGER 1463 Grensebetjent LR Grenseinspektør Grensekommissær REDNINGSTJENESTEN REDNINGSLEDER 0348 Redningsleder Redningsinspektør INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1442 Spesialmedarbeider Observatør Leder/nestleder av støtte team Internasjonal rådgiver KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET KULTURINSTITUSJONER M. M ADMINISTRATIVE STILLINGER 1246 Daglig leder Riksteatersjef ARKIVVERKET ARKIVARER 0352 Avdelingsarkivar Statsarkivar Riksarkivar DEN NORSKE KIRKE PREST 0922 Kapellan Prostiprest Sokneprest Spesialprest Seniorprest Prost Domprost Biskop KATEKET 0936 Kateket LR Kateket LR23 2 Kateket med teologisk embetseksamen eller utdanning som gir lektor- eller adjunktkompetanse skal lønnes som 0937 Kateket. NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER DIVERSE STILLINGER 0941 Restaureringsassistent LR Restaureringstekniker LR17 2 Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassistent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 43

8 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET HUSLEIETVISTUTVALGET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1431 Leder Tvisteløser LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET MATTILSYNET DIVERSE STILLINGER 1497 Inspektør Førsteinspektør Seniorinspektør Distriktssjef REINDRIFTSFORVALTNINGEN REINDRIFTSPERSONELL 0467 Reindriftssjef MILJØVERNDEPARTEMENTET 44

9 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET ADMINISTRATIVE STILLINGER 1319 Avdelingsleder Områdesjef Faglig leder Produksjonsleder KJØREVEGEN 1374 Trafikkstyrer LR Trafikkstyrer LR Toginformatør LR Oppsynsmann Elektrotekniker Byggeleder Fagspesialist Sportekniker Anleggsleder Trafikkleder Gruppeleder Kode 1376 Fagspesialist benyttes for arbeidstakere med minimum fagbrev som i tillegg innehar spesielle kvalifikasjoner/ funksjoner. Arbeidstakere innplassert i denne stillingskode utløser ikke sikringsbestemmelsen i forhold til arbeidsleder/formann m.v. STATENS VEGVESEN DIVERSE STILLINGER 1192 Vaktoperatør LR Inspektør HAVARIKOMMISJONEN HAVARIKOMMISJONEN 0711 Havariinspektør ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0134 Distriktsarbeidssjef Trygdesjef Overlege Overtannlege Rådgivende overlege Rådgivende overtannlege Sjefslege TRYGDERETTEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 1349 Rettsfullmektig Rettsmedlem Avdelingsleder Nestleder Leder ARBEIDSTILSYNET/DIREKTORATET ADMINISTRATIVE STILLINGER 0355 Ass. overlege Overlege ARBEIDSTILSYNET/DISTRIKTSADM DIVERSE STILLINGER 1343 Inspektør Seniorinspektør Sektorleder Spesiallege Distriktssjef UTLENDINGSNEMNDA UTLENDINGSNEMNDA 1425 Nemndleder RIKSMEKLINGSMANNEN ADMINISTRATIVE STILLINGER 0370 Assisterende riksmeklingsmann

10 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSTJENESTEN DIVERSE STILLINGER 0882 Ambassaderåd Spesialråd Konsul Ministerråd Generalkonsul Ambassadør OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG 1386 Sjåfør Kontor/teknisk personale Observatør II Observatør I Internasjonal rådgiver Nestleder sendelag Sendelagsleder Stabssjef OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SKOLEVERKET REKTOR/INSPEKTØR 0958 Studieinspektør Undervisningsinspektør Avdelingsleder Rektor UNDERVISNINGSSTILLINGER 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning LR Lærer LR Adjunkt LR Adjunkt med opprykk LR Lektor LR Lektor LR Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning Hovedlærer Komp./tj.tid +2 ltr Rådgiver/sosiallærer Merknad: Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA 1141 Nattevakt LR Internatassistent LR03 1, Instruktør LR Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR15 2, Musikkterapeut LR Musikkterapeut LR Musikkterapeut Leder av kompetansesenter STATLIGE SKOLER DIVERSE STILLINGER 0990 Maritim instruktør LR Maritim instruktør LR Dykkerinstruktør LR Avdelingsleder Undervisningsinspektør Avdelingsleder Skipsfører/kursleder Undervisningsleder Daglig leder Spesiallege

11 UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER 1206 Undervisn.leder Inspektør Avdelingsleder Studiesjef Studieleder Rektor EDB-sjef Instituttleder Dekan UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 1007 Høgskolelærer/øvingslærer LR Førsteamanuensis LR Førstelektor LR Høgskolelektor LR Universitetslektor LR Amanuensis LR Klinikkveterinær Post doktor Høgskoledosent Dosent Professor Professor Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstelektor etter 1. juli 2007 kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Merknad: Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra FAD TANNLEGE 1014 Assistenttannlege Instruktørtannlege Spesialtannlege Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning Avdelingstannlege UTDANNINGSSTILLINGER 1018 Vitenskapelig assistent LR Stipendiat LR Spesialistkandidat LR Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent Stipendiat Merknad: Ved tilsetting fra 1. juli 2007 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 43, LR20 alt. 1, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 1200 Førstebibliotekar LR Universitetsbibliotekar LR Bibliotekaspirant Riksbibliotekar Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar etter 1. juli 2007 kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene 5 og sikringsbestemmelsen i 4 nr. 3 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen DIVERSE STILLINGER 0762 Ledende ortopeditekniker Avdelingsleder Fagkonsulent Driftsleder KLINIKKPERSONALE M.M Klinikksekretær LR Instruktørtannpleier LR Tannpleier LR15 2, Klinikkavdelingsleder Merknad: Tannpleier med 3-årig høgskole innplasseres i LR SKIPSPERSONELL 1035 Skipsfører METEOROLOGISK INSTITUTT DIVERSE STILLINGER 1354 Meteorologifullmektig LR Førstemeteorologifullmektig LR Meteorologisekretær LR Meteorologikonsulent LR Statsmeteorolog LR Stedlig leder Sjefsmeteorolog

12 BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNDENE 1177 Leder av fylkesnemnda BARNE- OG FAMILIEVERN DIVERSE STILLINGER 1484 Assistent LR01 1, Arbeidsterapeut LR04 1, Miljøarbeider LR04 1, Miljøterapeut LR Miljøterapeut LR15 2, Spesialutdannet miljøterapeut LR18 2, Miljøarbeider Leder Ass. leder Spesialutdannet miljøterapeut Leder KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER 1494 Sosionom LR15 2, Barnevernspedagog LR15 2, Vernepleier LR15 2, Klinisk barnevernspedagog LR18 2, Spesialutdannet vernepleier LR18 2, Spesialutdannet barnevernspedagog LR18 2,5 NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SKIPSKONTROLLEN DIVERSE STILLINGER 0890 Sjøfartsinspektør REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND ADMINISTRATIVE STILLINGER 1288 Gruppeleder

13 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STATENS HELSETILSYN DIVERSE STILLINGER 0738 Fagsjef KLINISK HELSE LEGESTILLINGER 0781 Underordnet lege LR20 2, Lege Underordnet lege med godkjent spesialitet Spesiallege Overlege Avdelingsoverlege TANNLEGESTILLINGER 0786 Tannlege Spesialtannlege Tannlege med godkjent spesialitet PSYKOLOG 0793 Psykolog LR20 2, Psykolog Psykolog med godkjent spesialitet Spesialpsykolog Sjefpsykolog SPESIALPERSONALE 1377 Farmasøyt Avdelingsveterinær Overveterinær Legemiddelinspektør HJELPEPLEIER M.V Pleiemedhjelper LR Barnepleier LR04 1, Hjelpepleier LR04 1, Hjelpepleier Kode 1195 Hjelpepleier innebærer ingen administrative funksjoner. Koden benyttes for hjelpepleier med spesielle kvalifikasjoner/funksjoner FYSIOTERAPEUT 0832 Fysioterapeut LR15 2, Spesialfysioterapeut LR18 2, Avdelingsleder/fysioterapeut Instruktør/fysioterapeut Sjeffysioterapeut OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT 0840 Ergoterapeut LR15 2, Avdelingsergoterapeut BIOINGENIØR 0844 Bioingeniør LR15 2, Bioingeniør/gruppeleder Avdelingsbioingeniør Overbioingeniør Sjefbioingeniør RØNTGENPERSONELL 0852 Radiograf LR15 2, Avd. radiograf SYKEPLEIEPERSONALE 0807 Sykepleier LR15 2, Spesialutdannet sykepleier LR18 2, Avdelingssykepleier Oversykepleier Assisterende sjefsykepleier

14 Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden (Gjeldende fra og med 1. mai 2007) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Riksrevisjonen: Riksrevisjonen 50 Statsministerens kontor Statsministerens kontor Riksrevisjonen Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Arbeids- og inkluderings- departementet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Direktoratet for Arbeidstilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Pensjonstrygden for sjømenn Sametinget Trygderetten Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Direktoratet for Arbeidstilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Pensjonstrygden for sjømenn Sametinget Trygderetten Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Barne- og likestillingsdepartementet: Barne- og likestillings- departementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Statens inst. for forbruks- forskning (SIFO) Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat Forbrukerombudet Forbrukerrådet Statens inst. for forbruksforskning (SIFO) Finansdepartementet: Finansdepartementet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Fylkesskattekontoret i Oslo Hedmark Finansdepartementet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Fylkesskattekontoret i Oslo Hedmark Hordaland Hordaland Kredittilsynet Kredittilsynet Akershus folkeregistrene i Akershus Fylkesskattekontor Aust-Agder folkeregistrene i Aust-Agder Buskerud folkeregistrene i Buskerud Finnmark folkeregistrene i Finnmark Hedmark folkeregistrene i Hedmark Hordaland folkeregistrene i Hordaland folke- Møre og Romsdal registrene i Møre og Romsdal Nordland folkeregistrene i Nordland Nord-Trøndelag folkeregistrene i Nord-Trøndelag Oppland folkeregistrene i Oppland Rogaland folkeregistrene i Rogaland folke- Sogn og Fjordane fylkesregistrene i Sogn og Fjordane skattekontor Sør-Trøndelag folkeregistrene i Sør-Trøndelag Telemark folkeregistrene i Telemark folkeregistrene Troms i Troms/Svalbard likningskontor Vest-Agder folkeregistrene i Vest-Agder Vestfold folkeregistrene i Vestfold Østfold folkeregistrene i Østfold Møre og Romsdal Møre og Romsdal Nordland Nordland Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Oljeskattekontoret Oljeskattekontoret Oppland Oppland Oslo likningskontor Oslo likningskontor og folkeregister og folkeregister Rogaland Rogaland Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring Sentralskattekontoret Sentralskattekontoret for storbedrifter for storbedrifter Sentralskattekontoret Sentralskattekontoret for for utenlandssaker utenlandssaker Skattedirektoratet Skattedirektoratet

15 Skatteetaten øvrige Sogn og Fjordane Statens innkrevingssentral Statistisk sentralbyrå Sør-Trøndelag Telemark Toll- og avgiftsdirektoratet Tollregion Midt-Norge Tollregion Nord-Norge Tollregion Oslo- og Akershus Tollregion Sør-Norge Tollregion Vest-Norge Tollregion Øst-Norge Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Fiskeri- og kystdepartementet: Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Kystdirektoratet Nasjonalt institutt for ernæ- rings- og sjømatforskning Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet m/ytre etater Havforskningsinstituttet m/avd. Kystverket Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Datatilsynet Fylkesmannsembetene Konkurransetilsynet Departementenes servicesenter Statens pensjonskasse Statsbygg Forsvarsdepartementet: Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt Internasjonale operasjoner (lpl ) Forsvarets militære organisasjon Nasjonal sikkerhetsmyndighet Skattedirektoratet Sogn og Fjordane Statens innkrevingssentral Statistisk sentralbyrå Sør-Trøndelag Telemark Toll- og avgiftsdirektoratet Tollregion Midt-Norge Tollregion Nord-Norge Tollregion Oslo- og Akershus Tollregion Sør-Norge Tollregion Vest-Norge Tollregion Øst-Norge Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Finansdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Datatilsynet Fylkesmannsembetene Konkurransetilsynet Departementenes servicesenter Statens pensjonskasse Statsbygg Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsdepartementet Forsvarsstaben Nasjonal sikkerhetsmyndighet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet: Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norsk pasientskadeerstatning Sosial- og helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens strålevern Justis- og politidepartementet: Justis- og politidepartementet Agder Politidistrikt Asker og Bærum Politidistrikt Borgarting lagmannsrett Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Domstolsadministrasjonen Jordskifterettene Domstolene øvrige Follo Politidistrikt Gudbrandsdal Politidistrikt Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Hedmark Politidistrikt Helgeland Politidistrikt Hordaland Politidistrikt Høyesterett Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgens IT-tjeneste Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norsk pasientskadeerstatning Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens strålevern Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Agder Politidistrikt Asker og Bærum Politidistrikt Borgarting lagmannsrett Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Domstolsadministrasjonen Domstolsadministrasjonen Domstolsadministrasjonen Follo Politidistrikt Gudbrandsdal Politidistrikt Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt Hedmark Politidistrikt Helgeland Politidistrikt Hordaland Politidistrikt Høyesterett Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgen region ordøst Kriminalomsorgen region sør Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region vest Kriminalomsorgen region vest Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgen region nord Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (KRIPOS) Midtre Hålogaland Politidistrikt Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (KRIPOS) Midtre Hålogaland Politidistrikt 51

16 Nordmøre og Romsdal Nordmøre og Romsdal Politidistrikt Politidistrikt Nord-Trøndelag Politidistrikt Nord-Trøndelag Politidistrikt Nordre Buskerud Politidistrikt Nordre Buskerud Politidistrikt Oslo byfogdembete Oslo byfogdembete Oslo namsfogdkontor Oslo namsfogdkontor Oslo Politidistrikt Oslo Politidistrikt Oslo tingrett Oslo tingrett Politidirektoratet Politidirektoratet Grensekommissariatet Politidirektoratet Politihøgskolen Politihøgskolen Politiets data- og materielltjeneste Politiets data- og materielltjeneste Politiets utlendingsenhet Politiets utlendingsenhet Riksadvokatembetet Riksadvokatembetet Rogaland Politidistrikt Rogaland Politidistrikt Romerike Politidistrikt Romerike Politidistrikt Salten Politidistrikt Salten Politidistrikt Konfliktrådene Sekretariatet for konfliktrådene Sentralen for politiets Sentralen for politiets sikkerhetstjeneste sikkerhetstjeneste Sogn og Fjordane Politidistrikt Sogn og Fjordane Politidistrikt Sunnmøre Politidistrikt Sunnmøre Politidistrikt Søndre Buskerud Politidistrikt Søndre Buskerud Politidistrikt Sør-Trøndelag Politidistrikt Sør-Trøndelag Politidistrikt Telemark Politidistrikt Telemark Politidistrikt Troms Politidistrikt Troms Politidistrikt Utrykningspolitiet Utrykningspolitiet Vest-Finnmark Politidistrikt Vest-Finnmark Politidistrikt Vestfold Politidistrikt Vestfold Politidistrikt Vestoppland Politidistrikt Vestoppland Politidistrikt Økokrim Økokrim Østfold Politidistrikt Østfold Politidistrikt Øst-Finnmark Politidistrikt Øst-Finnmark Politidistrikt Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet: Kommunal- og regionaldepartementet Husbanken Statens bygningstekniske etat Kultur- og kirkedepartementet: Kultur- og kirkedepartementet Arkivverket (inkl. 8 statsarkiv) Bispedømmerådene (for presteskapet) Kirkerådet Nasjonalbiblioteket 52 Kommunal- og regionaldepartementet Husbanken Statens bygningstekniske etat Kommunal- og regionaldepartementet Kultur- og kirkedepartementet Riksarkivet Bispedømmerådene (for presteskapet) Kirkerådet Nasjonalbiblioteket Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Kunnskapsdepartementet: Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og design- høgskolen i Oslo Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Utdanningsdirektoratet Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU) Norges Veterinærhøgskole Norsk utenrikspolitisk institutt NOVA (Norsk inst. for forsk- ning om oppvekst, velferd og aldring) Utdanningsdirektoratet Samisk høgskole Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Longyearbyen skole Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges Veterinærhøgskole Norsk utenrikspolitisk institutt NOVA (Norsk inst. for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sameskolen for Midt-Norge Samisk høgskole Samisk videregående skole og reindriftsskole Samisk videregående skole (Karasjok) Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Kultur- og kirkedepartementet Utdanningsdirektoratet Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

17 Statens lånekasse for utdanning Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Utdanningsdirektoratet VOX Statens lånekasse for utdanning Utdanningsdirektoratet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Utdanningsdirektoratet VOX Kunnskapsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet: Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Justervesenet Norges geologiske undersøkelse Sjøfartsdirektoratet Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene Garantiinstituttet for eksport kreditt (GIEK) Justervesenet Norges geologiske undersøkelse Sjøfartsdirektoratet Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) Nærings- og handelsdepartementet Landbruks- og matdepartementet: Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet Bioforsk Bioforsk Mattilsynet Hovedkontor i Oslo Mattilsynet Hovedkontor i Oslo Mattilsynet i Hedmark og Regionkontoret i Hedmark Oppland og Oppland Mattilsynet i Oslo, Akershus Regionkontoret i Oslo, og Østfold Akershus og Østfold Mattilsynet i Buskerud, Vestfold Regionkontoret i Buskerud, og Telemark Vestfold og Telemark Mattilsynet i Rogaland og Agder Regionkontoret i Rogaland og Agder Mattilsynet i Hordaland og Regionkontoret i Hordaland Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Mattilsynet i Trøndelag, Regionkontoret i Trøndelag, Møre og Romsdal Møre og Romsdal Mattilsynet i Nordland Regionkontoret i Nordland Mattilsynet i Troms og Finnmark Regionkontoret i Troms og Finnmark Norsk inst. for landbruks- Norsk inst. for landbruksøkonomisk forskning økonomisk forskning Norsk institutt for skog Norsk institutt for skog og og landskap landskap Reindriftsforvaltningen Reindriftsforvaltningen, Alta Statens landbruksforvaltning Statens landbruksforvaltning Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet Landbruks- og matdepartementet Olje- og energidepartementet: Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Samferdselsdepartementet: Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Statens vegvesen Utenriksdepartementet: Utenriksdepartementet NORAD Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet NORAD Utenriksdepartementet Miljøverndepartementet: Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Norsk Polarinstitutt Riksantikvaren Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Norsk Polarinstitutt Riksantikvaren Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Miljøverndepartementet 53

18 Vedlegg 3 Intensjonserklæring om omstilling under trygghet For å lykkes med fornying av offentlig sektor, er det av avgjørende betydning at de ansatte er motivert og delaktige i prosessen. Regjeringen vil derfor legge til rette for godt samarbeid mellom partene og en inkluderende personalpolitikk. Det er et mål å lette omstilling, og i dette arbeidet er det viktig å hindre utstøting fra arbeidslivet. Ulike virkemidler som stimulerer til fortsatt innsats i aktivt arbeid må tas i bruk, bl.a. seniorpolitiske tiltak og kompetanseutvikling som letter overgangen til ny jobb, jfr. intensjonene om et inkluderende arbeidsliv. Det vises for øvrig til personalpolitiske rammebetingelser for omstilling i staten «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» og særavtalen vedrørende virkemidler ved omstilling mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Regjeringen Harlem Brundtlands intensjonserklæring av 26. mai 1992 I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten i 1992 ble det fra organisasjonenes side lagt stor vekt på de ansattes trygghet og medvirkning ved omstillinger i statlige virksomheter. På bakgrunn av dette og utfra den positive betydning fornuftig gjennomførte omstillinger vil ha for både samfunn og ansatte, avga Regjeringen følgende intensjonserklæring: «Regjeringen arbeider for et samfunn som preges av solidaritet, likeverd og trygghet for alle. Den største trusselen mot det samfunn som regjeringen ønsker å skape er arbeidsledigheten. Derfor er en utvikling mot full sysselsetting ett av regjeringens hovedmål. Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskapning er av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet. Statlige virksomheter i Norge fungerer gjennomgående godt, men regjeringen ser samtidig at det fortsatt er mange uløste samfunnsoppgaver. Det er et økende behov for at statlige virksomheter skal drives mer effektivt og rasjonelt og at de blir mer brukerorienterte. Dette innebærer behov for endret eller ny kompetanse, nye organisasjonsformer, endret prioritering av arbeidsoppgaver, større mobilitet og fleksibilitet m v. Den statlige sektor er inne i en omfattende omstillingsprosess. I denne omstillingsprosessen er organisasjonenes positive medvirkning og innsats avgjørende for de resultater som er oppnådd. Reell medvirkning og medinnflytelse fra arbeidstakernes organisasjoner vil være svært viktig for det videre omstillingsarbeidet. Det er viktig at omstillingsarbeid ikke først og fremst oppfattes som en belastning, men bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer. Det er derfor viktig på et tidspunkt å fjerne usikkerhet som kan hindre en vellykket omstilling. Regjeringen vil satse på å redusere antall arbeidsledige ved bl.a. å bruke mulighetene i offentlig virksomhet til å løse viktige oppgaver og gi arbeid til flere. Regjeringen vil på dette grunnlag søke å unngå at effektiviseringsarbeidet fører til en forverring av situasjonen på dagens arbeidsmarked. Omstillinger bør etter regjeringens oppfatning gjennomføres slik at de tilgodeser både statens krav til effektivisering og arbeidstakernes behov for trygghet. Trygghet oppnås gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt mulig er kjent, samt en forutsigbarhet i forhold til mobilitetskrav. Slik trygghet skapes best gjennom samarbeid i den enkelte virksomhet mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner og ved at informasjon gis på et tidligst mulig tidspunkt i planleggingen og senere gjennom hele prosessen. Regjeringen mener at det ved omorganiseringer og omstillinger er viktig at de tilsatte og deres organisasjoner i den enkelte bedrift deltar aktivt i prosessen. En medvirkningsprossess som er lagt opp etter de retningslinjer partene har trukket opp i Hovedavtalen, skaper etter regjeringens mening de mest effektive og vellykkede endringsprosesser. Dette innebærer bl.a. et klart ansvar for en virksomhetsledelse til, i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, å utforme omstillingsplaner som stimulerer til fornyelser i virksomheten og begrenser problemene for den enkelte. I omstillingsplanene må konsekvensene for arbeidsog personalforhold også inngå så langt disse er kjent. Konkrete virkemidler som virksomheten vil ta i bruk for å sikre en positiv omstillingsprosess, vil være en sentral del av planene. Omstilling av statlige virksomheter må gjennomføres slik at virksomheter som har behov for arbeidskraft tilføres denne fra virksomheter som har redusert behov for arbeidskraft. Et viktig ledd i de planer som legges for omstilling av statlige virksomheter vil derfor være å gi arbeidstakere mulighet til kompetanseutvikling slik at de blir kvalifisert til fortsatt arbeid i virksomhet eller til arbeid i annen virksomhet. Planer for omskolering, videre- og etterutdanning bør derfor rette seg inn mot å kvalifisere arbeidstakere til fortsatt arbeid i virksomheten, arbeid i annen statlig virksomhet og også til arbeid i kommunal eller privat virksomhet. Regjeringen vil på sin side legge forholdene til rette for positive omstillingsprosesser i den enkelte virksomhet slik at disse kan ta i bruk førtidspensjonering, bruk av stimuleringstiltak for frivillig fratreden, utvidet rett til permisjon ved videre- og etterutdanning samt at virksomhetene får avsett økonomiske midler til kompetanseutvikling». 54

19 Vedlegg 4 Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt (gjeldende fra ) I Variable tillegg som er pensjonsgivende 1. Hovedregel Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende. 2. Unntak Tillegg som ikke skal regnes med i pensjonsgrunnlaget: Tillegg som er kompensasjon for merarbeid utover ordinær stilling, samt overtid. Tillegg som partene lokalt eller sentralt, av spesielt angitte grunner, har avtalt eller klart forutsatt ikke skal være pensjonsgivende. Nye eller vesentlig endrede vakt-/turnustillegg og andre variable tillegg som gis lokalt til den enkelte arbeidstaker mindre enn 2 år før pensjoneringstidspunktet dersom det ikke er en konsekvens av sentrale avtaler eller er begrunnet i arbeidsmessige forhold. Tillegg som betales i henhold til bonus-/produktivitetsavtaler eller lignende og som utbetales som et kronebeløp begrunnet i økonomisk resultat. II Beregning av pensjonsgivende tillegg 1. Det fastsettes et normert pensjonsgrunnlag. 2. Størrelsen av det pensjonsgivende tillegg fastsettes forskuddsvis ved hvert årsskifte på grunnlag av forrige års gjennomsnittlige verdi av de variable tillegg. Arbeidsgiver meddeler grunnlaget til den enkelte. 3. For nye arbeidstakere fastsetter arbeidsgiveren nivået for det normerte pensjonsgivende tillegg ut fra forventet omfang av de variable tillegg. III Beregning av pensjonsgrunnlaget 1. Det pensjonsgivende tillegg knyttes til trinn i B-tabellen. 2. Dersom summen av de samlede variable tillegg utgjør et kronebeløp mindre enn B-tabellens trinn 8, tas de ikke med i pensjonsgrunnlaget (gulv). 3. Pensjonsgrunnlaget for de samlede variable tilleggene kan ikke settes høyere enn B-tabellens trinn 70 (tak). 4. Verdien av det beregnede pensjonsgrunnlaget avrundet til nærmeste trinn på B-tabellen. 55

20 56

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND, OSLO (YS-K OSLO)

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND, OSLO (YS-K OSLO) Meklerens forslag i sak: KOMMUNEANSATTES HOVEDSAMMENSLUTNING OSLO (KAH) UNIO AKADEMIKERNE KOMMUNE (AKADEMIKERNE-K) YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND, OSLO (YS-K OSLO) på den ene side og OSLO KOMMUNE

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Meklerens forslag. i sak: KOMMUNEANSATTES HOVEDSAMMENSLUTNING - UNJO AKADEMIKERNE KOMMUNE (AKADEMIKERNE-K)

Meklerens forslag. i sak: KOMMUNEANSATTES HOVEDSAMMENSLUTNING - UNJO AKADEMIKERNE KOMMUNE (AKADEMIKERNE-K) OSLO Meklerens forslag i sak: KOMMUNEANSATTES HOVEDSAMMENSLUTNING - UNJO (KAH) AKADEMIKERNE KOMMUNE (AKADEMIKERNE-K) YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND, OSLO (YS-K OSLO) på den ene side og OSLO KOMMUNE

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK 1. mai 2010-30. april 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer