BJØRN HÜBERT SENUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no"

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum Øystein Vikstøl Sven J. Stray Jakob Bakka Sveinung Søndervik Johnsen Alf Ånund Breive KRISTIANSAND, 10. august 2010 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling torsdag 12. august 2010 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/22 2. Konkursdebitor v/gjermund Fosselie-Basaez Skatt sør Kemneren i Kristiansand og Birkenes NAV Lønnsgaranti Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 3. Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Fosselie VVS AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Barstølveien 50E, 4636 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: VVS-arbeid. Dokumentreferanse: innberetning.doc TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: TELEFAKS [+47] POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 52 Advokatassistent Marit Hansen: NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: KUNDENR. BR.SUND NORWAY ORG.NR MVA

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 9. juli 2010 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 8. juli 2010 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 10. august IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgt , Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt. Aksjekapitalen endret til kr i h.t. melding registrert i Foretaksregisteret , forhøyet til kr i h.t. melding registrert og videre forhøyelse til kr registrert Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: Gjermund Fosselie-Basaez, f , Gullveien 8 A, 4629 Kristiansand, 80 % Jan Erik Eriksen, f , Kvannes, 4770 Høvåg, 20 %. 5. Daglig leder: Gjermund Fosselie-Basaez, f , Gullveien 8 A, 4629 Kristiansand. 6. Styre: Styreleder enestyre: Gjermund Fosselie-Basaez, f , Gullveien 8 A, 4629 Kristiansand. 7. Revisor: Pro-Revisjon AS, org. nr , Kongsgård Allé 61, 4632 Kristiansand. 8. Regnskapsfører: Merkantil Service AS, org. nr , Postboks 159, 4662 Kristiansand. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A 1. Fosselie VVS AS har vært et rørleggerfirma og har, som navnet tilsier, drevet med VVS varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk.

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret. Videre er det framlagt et regnskap pr Driften opphørte pr Det ble besluttet å begjære oppbud Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Selskapet har gjennom flere år slitt med dårlig økonomi. En av årsakene til dette er tap som oppstod da selskapet en periode drev VVS-butikk i Dronningensgate, Kristiansand. Styret har gitt følgende begrunnelse for beslutningen om å inngi oppbud: Selskapet har opplevd betydelig tilbakegang på omsetning og inntjening i 2009 og så langt i Det har vært igangsatt ulike tiltak, men disse har ikke gitt de ønskede resultater. Selskapet har vært i forhandlinger om salg av bedriften, men dette strandet da vi ikke ble enige om betingelsene ved salg. Til slutt har vi forsøkt å få en avtale med vår største kreditor uten at de har respondert på vår henvendelse. En videre drift på dagens grunnlag og situasjon fremover vil ikke være forsvarlig, da dette vil forverre situasjonen for våre kreditorer. Dette ansvaret kan ikke styret påta seg. Spørsmålet om konkursens årsaker vil for øvrig bli nærmere behandlet i senere innberetning. B Regnskapstall, omsetning: 2006: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , årsresultat (overskudd) kr

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Balansetall pr : Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). 2009: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Balansetall pr : Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). Gjelden på i alt kr er fordelt med kr som langsiktig gjeld herav kr som gjeld til aksjeeierne og kr til kredittinstitusjoner og kr som kortsiktig gjeld. Styret opplyser i årsberetningen for 2009, i avsnittet fortsatt drift : Styret gjør oppmerksom på at aksjekapitalen er tapt. Det arbeides aktivt med å få økt omsetningen og det arbeides med samarbeid med andre selskaper. Regnskapet for 2009 har vært et tøft år grunnet lite arbeide og hard konkurranse på grunn av finanskrisen. Styret forventer at det skal være mulig å skape overskudd i de kommende årene slik at det akkumulerte underskuddet vil kunne bli dekket inn. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Revisor presiserer i revisjonsberetningen for 2009 at selskapets aksjekapital er tapt og at det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift. Det presiseres videre at selskapet ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingslovens Revisor presiserer også at selskapet ikke har etablert rutiner for bokføring av særregnskap for prosjekter i henhold til Bokføringsforskriften 8-1-3, men har ellers ingen merknader. 2010: ( ) Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , perioderesultat (underskudd) kr Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i senere innberetning. 4. Største antall ansatte: 14.

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges. Selskapets driftstilbehør var ikke pantsatt. Mellemstrand har verdsatt dette til +/- kr Boet har solgt driftstilbehøret for kr mva = kr inkl. mva. Mellemstrand har verdsatt varelageret til +/- kr Utestående fordringer utgjør i h.t. liste kr , men reell verdi antas å være betydelig lavere. To biler stod registrert på Fosselie VVS AS, og disse bilene har Mellemstrand verdsatt til hhv. kr og kr (I tillegg var det div. leasingbiler, som behandles på neste side.) Brødrene Dahl AS har tinglyst følgende pantesikkerheter med 1. prioritet: : Pant i varelageret (omfatter varelageret i sin helhet) kr : Pant i utestående fordringer factoringavtale kr : Pant i utestående fordringer factoringavtale kr Brødrene Dahl AS har meldt krav i boet med kr Spareskillingsbanken har også pant i varelager og utestående fordringer, med prioritet etter Brødrene Dahl AS. Videre har banken følgende pant med 1. prioritet: : Pant i motorvogner og anleggsmaskiner kr Banken har meldt krav i boet på kr (og har for øvrig sikkerhet i form av kausjon fra aksjeeierne). Abandonering: Det følger av konkurslovens 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Bostyrer har den 20. juli 2010 besluttet å abandonere pantsatt varelager og utestående fordringer.

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Forut for abandoneringen hadde Brødrene Dahl AS den 20. juli 2010 erklært seg innforstått med at dersom det viser seg nødvendig for å dekke nødvendige boomkostninger, er boet berettiget til å fremme krav i h.t. pantelovens 6 4 (boets legalpant) med 5 % av de abandonerte eiendelenes verdi. Overføring til panthaver: De to bilene som er omfattet av Spareskillingsbankens pant (Toyota Yaris Verso med reg. nr. PP og Toyota Hiace med reg. nr. PP 38190) er verdsatt til i alt kr , og bostyrer har den 19. juli 2010 overført bilene til banken basert på denne verdi, jfr. konkurslovens 117 c. Spareskillingsbanken har også erklært seg innforstått med at boet er berettiget til legalpantemidler. Dette gjelder for det første for de to bilene, der boet har fått overført kr (5 % av kr ), men bostyrer legger til grunn at det også vil gjelde for varelager og utestående fordringer dersom disse mot formodning skulle innbringe mer enn Brødrene Dahl AS krav slik at det også blir midler til banken som 2. prioritets panthaver. Leasingbiler: To biler som var leaset hos DnB NOR Finans AS, er frikjøpt av boet for kr og videresolgt for kr I tillegg er det en bil som er leaset hos Nordea Finans AS, men der bostyrer, etter nærmere konferanse med Mellemstrand, har valgt å ikke tre inn i kontrakten, da den ikke kan sees å representere noen verdi for boet. Bankinnskudd: Innestående på selskapets driftskonto i Spareskillingsbanken, kr 5 032,00 pr. konkursåpningen, er overført til boet. Skattetrekkskonto: På skattetrekkskonto i Spareskillingsbanken var det innestående kr ,06. Kemneren i Kristiansand og Birkenes har meldt krav vedrørende skyldig forskuddstrekk med kr , og bostyrer har derfor bedt om at det skyldige beløp kr blir overført til kemneren, som er forespurt om å frigi restbeløpet for boet. Depositum drivstoffkort: Fra Uno-X Energi AS (tidl. YX, Hydro Texaco) har boet mottatt kr ,64 som tilgodehavende etter avregning mot tidligere innbetalt depositum. Tilgodehavende bompenger: Ved innlevering av Autopass-brikker har boet fra Nye Kristiansand Bompengeselskap fått utbetalt hhv. kr 137 og kr 95 i tilgodebeløp bompenger. Sum midler i boet: Sum midler i boet så langt utgjør brutto kr ,64

7 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Til fradrag i dette går kr som er betalt for å kjøpe ut de to leasingbilene, samt kr inkl. mva. som er betalt til Meljo Verdisikring (Jostein Mellemstrand). Boet må for mva-termin juli-august 2010 innbetale netto kr Det vil si at reelt sett utgjør boets midler til nå kr ,64. I tillegg har Spareskillingsbanken innbetalt legalpantemidler med kr 2 500, og boet vil ved behov også få slike midler fra Brødrene Dahl AS, jfr. foran. Legalpantemidler skal bare benyttes til nødvendige boomkostninger, dersom boets midler ikke er tilstrekkelige til å dekke disse, og da etter rettens nærmere fastsettelse. Blir det nødvendig å benytte legalpantemidler, vil Spareskillingsbanken og Brødrene Dahl AS bli belastet forholdsmessig. Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Merarbeid ved behandling av lønnsgarantisakene kan kreves dekket av NAV Lønnsgaranti, dersom boet ikke har tilstrekkelige midler, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er hittil ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 10. august Det er hittil meldt 44 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges: Sum hittil anmeldte krav kr ,00 Herav pantesikret kr ,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Som pantesikret er oppført kr som gjelder de to bilene som Spareskillingsbanken har pant i, og der det er avtalt at ev. legalpant beregnes av kr I tillegg har Brødrene Dahl AS pant slik som foran angitt. Ett av kravene gjelder for øvrig en leasingbil, der bilens verdi ved salg eller ny utleie vil gå til fradrag. Inkl. i de prioriterte krav klasse II er kr i skyldig forskuddstrekk, som kemneren får inndekket fra skattetrekkskontoen, og som dermed vil utgå som krav i boet.

8

9

10

11 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. RB Elektro AS kr 2 093,00 Faktura nr og 7257 Kongsgård Allé 47 B 4632 Kristiansand 2. NetCom AS kr ,34 Kundenr Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo 3. TDC AS v/ kr 1 250,00 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 4. Høkas Kredittadministrasjon AS kr 3 565,77 Faktura nr og Postboks Brevik 5. Utgår 6. Hegnar Media AS v/ kr 3 538,32 ABC Kredittstyring AS Sak Postboks Sandvika 7. B. Bergum Verktøy AS kr 1 233,00 Faktura nr Postboks 1596 Lundsiden 4688 Kristiansand 8. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg 9. Grafisk Partner kr 4 250,00 Faktura nr Postboks Kristiansand 10. Kemneren i Kristiansand kr ,00 kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 11. Septikservice AS kr 6 813,00 Fakt og Postboks Kristiansand Side 1 av 5 sider Fosselie VVS AS.xls

12 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 12. Korsbakken Trading AS kr 8 961,00 Kundenr Postboks 4365 Nydalen 0402 Oslo 13. Høiax AS kr 4 694,00 Faktura nr og Trippeveien Fredrikstad 14. Takstkontoret Johan Roland AS kr 6 810,00 Faktura nr Magnus Barfots vei 9 B 4633 Kristiansand 15. Nordea Finans Norge AS kr ,91 Probata AS Postboks 335 Sentrum 6001 Ålesund 16. Autoplan AS v/ kr 2 922,67 Creno AS Ref Postboks Trondheim 17. Spareskillingsbanken kr ,00 kr ,00 Postboks Kristiansand 18. Pro-Revisjon AS kr ,00 Kundenr Kongsgård Allé Kristiansand 19. Modena Kristiansand AS kr ,50 Faktura nr , og Postboks 8236 Vågsbygd 4676 Kristiansand 20. Flaten 3 AS kr ,00 Faktura Markensgate Kristiansand 21. SG Finans AS kr 3 000,00 (Facoring Sørlandsavisen AS) Postboks Kristiansand Side 2 av 5 sider Fosselie VVS AS.xls

13 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 22. Barstølveien AS v/ kr ,29 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand no nummeropplysningen AS v/ kr 2 552,47 Lindorff AS Sak nr Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo 24. MJA Mur & Flis AS kr ,00 Faktura nr. 5085, 5087 og 5099 Kartheia Kristiansand 25. MJA Personalformidling AS kr 9 387,00 Faktura nr Kartheia Kristiansand 26. Nordea Finans Norge AS kr ,00 Inkassoavdeling Leasingkontrakt nr Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo 27. Kristiansand kommune kr 4 789,00 v/kemneren i Kristiansand Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 28. Brødrene Dahl AS kr ,00 Kredittavdelingen Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo 29. Compusoft Norge AS kr 3 490,00 Faktura nr Postboks Borgenhaugen 30. Norengros Gustav Pedersen A/S kr 436,00 Faktura nr Postboks Kristiansand Side 3 av 5 sider Fosselie VVS AS.xls

14 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 31. Wenaas AS kr 3 099,39 Faktura nr , og Voll 6386 Måndalen 32. Gjermund Fosselie-Basaez kr ,00 Gullveien 8 A 4629 Kristiansand 33. Jan Erik Eriksen kr ,00 Kvannes 4770 Høvåg 34. Spar Dame Holding AS kr ,00 Kvannes 4770 Høvåg 35. K. Myren Karosseriverksted AS kr 3 569,00 v/mølland Regnskap AS Postboks Kristiansand 36. ADD Media AS kr 9 312,50 Faktura Postboks 9178 Grønland 0134 Oslo 37. Holtan Trading AS kr 3 841,25 Faktura nr og Postboks Aurskog 38. Malermester Knutson AS kr 4 150,00 Faktura nr Postboks 1623 Lundsiden 4688 Kristiansand 39. Olto VVS AS kr ,00 v/regnskaps Companiet Faktura nr Kartheia Kristiansand 40. O. Berge AS kr 5 738,00 Faktura nr Postboks Oslo 41. Sørlandets Bilverksted AS kr 6 904,00 Faktura nr Barstølveien AS v/ 4636 Kristiansand Side 4 av 5 sider Fosselie VVS AS.xls

15 KONKURSBO NR KON-KISA/22 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FOSSELIE VVS AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 42. Merkantil Service AS kr ,00 Kundenr Postboks Kristiansand 43. Eniro Norge AS kr ,59 Kredittavdelingen, kundenr Postboks 6705 Etterstad 0609 Oslo 44. OSO Hotwater AS kr 5 180,00 Deres ref: S. Dybendal 3300 Hokksund Til sammen kr ,00 kr ,00 kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 5 av 5 sider Fosselie VVS AS.xls

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Elin Moseidjord Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer