KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS, ORG. NR SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-077867 KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS, ORG. NR. 912 617 955 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 2. desember 2014 KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS, ORG. NR SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP 0. Innledning: 1. Det foreslås at dette boet nå tas opp til slutning og utlodning med full dekning til det prioriterte kravet klasse II og dividende til uprioriterte krav, dog slik at krav som vil få mindre dividende enn rettsgebyret kr 860, settes ut av betraktning. Kravene innstilles til godkjennelse slik det framgår nedenfor under pkt. VIII. Det innkalles herved til fordringsprøvingsmøte på bostyrers kontor, Tollbodgata 40, Kristiansand, fredag 19. desember 2014 kl De fordringshaverne som får prøvet sitt krav, samt konkursdebitor, kan møte men det er ingen møteplikt. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/23 2. Konkursdebitor v/eirik Berg og Petter Jarleif Skoglund Leiros Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. HabNor Sør AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Barstølveien 31, 4636 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). Postadresse: c/o Agio Forvaltning AS, Postboks 113, 9252 Tromsø. 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Butikkhandel med møbler, inventar og innredning. III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 20. mai 2014 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra Kemneren i Kristiansandsregionen. 3. Fristdag: 8. mai 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 24. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Elisabeth Hesjedal (kemneren i Kristiansandsregionen). V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt Stifter av selskapet, aksjeeier som har minst 20 % av aksjene: Habitat Holding AS, org. nr , Nordraaks vei 50, 1369 Stabekk 100 %. Det er opplyst at aksjene i Habitat Holding AS eies av Katrine Berg (100 %). 5. Daglig leder: Petter Jarleif Skoglund Leiros, f , Johan Svendsens gate 29, 0475 Oslo. 6. Styre: Styreleder enestyre: Eirik Berg, f , Bergverksgata 6 A, 0551 Oslo. 7. Revisor: Din Revisor Tromsø AS, org. nr , Postboks 1147, 9261 Tromsø.

3 Regnskapsfører: Agio Forvaltning AS, org. nr , Postboks 113, 9252 Tromsø. B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser: 1. Daglig leder Petter Jarleif Skoglund Leiros har følgende roller i andre foretak: HabNor Sandvika AS daglig leder HabNor Torggata AS daglig leder HabNor Strømmen AS daglig leder 2. Petter Jarleif Skoglund Leiros er ikke registrert med roller i tidligere konkurser. 3. Styreleder Eirik Berg har følgende roller i andre foretak: Eirik Berg Holding AS styreleder HabNor Sandvika AS styreleder HabNor Torggata AS styreleder HabNor Strømmen AS styreleder Valleg 10 AS styremedlem Bergverksgaten Borettslag A/L styremedlem 4. Eirik Berg har følgende roller i tidligere konkurser: Fornebu Netthandel AS, tvangsoppløst : Styreleder (fra til ) og tidl. styremedlem ( til ). Tvangsoppløsningsbo nr KON-AHER/2 ved Asker og Bærum tingrett. Bobehandlingen innstilt VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Selskapet ble stiftet med følgende formål: «Salg av handelsvarer, herunder møbler og kjøkkeninnredning og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, samt konsulentvirksomhet innen innredning, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.» HabNor Sør AS har drevet butikken «Habitat» på Sørlandssenteret. Det er opplyst at HabNor Sør AS har kjøpt alle varer fra Habitat Holding AS. Varene kommer fra Habitat France, fakturert Habitat Holding AS, som har viderefakturert HabNor Sør AS. Selskapet ble først den (altså etter konkursåpningen) registrert i merverdiavgiftsmanntallet med oppgaveplikt fra september-oktober 2013.

4 Regnskapsfører har oversendt regnskapsutskrifter for 2013 og Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder har avholdt bokettersyn. 3. Virksomheten var igangværende ved konkursåpningen. Bostyrer inngikk avtale med Habitat Norge AS om at de kjøpte driftstilbehør og varebeholdning. Videre overtok de ansvaret for alle ansatte, inkludert opparbeidede feriepenger og ev. andre krav fra ansatte, samt overtok leieforholdet med Thon Eiendom i Sørlandssenteret og drev butikken videre. 4. Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Da konkursen ble åpnet, var det full drift i selskapet, og det må vel nærmest karakteriseres som et «arbeidsuhell» fra ledelsens side at det ikke var blitt ordnet opp i tide med kemnerens krav. Virksomheten var fortsatt i en oppstartsfase, og kemnerens krav og etterfølgende konkursbegjæring kom i en periode da det ble etablert flere nye «Habitat»-butikker. B Regnskapstall, omsetning: 2013: Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , årsresultat (overskudd) kr Det foreligger ikke noe ferdig årsregnskap. Regnskapet må anses som foreløpig. Det er ikke levert selvangivelse og næringsoppgave. Skatteetaten har foretatt skjønnsligning for Ved skjønnsligningen er skatten satt til kr pluss tilleggsskatt kr 8 400, sum kr Fristen for avleggelse av årsregnskap og fristen for å levere selvangivelse (elektronisk innsending) var ikke utløpt da konkursen ble åpnet. Ifølge rapport fra Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder er det samsvar mellom innberettet lønn og regnskapstallene for : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , perioderesultat (underskudd) kr regnskapet må også anses som foreløpig.

5 Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Ved konkursåpningen var selskapet utvilsomt insolvent, slik at ev. videre drift hadde nødvendiggjort kapitaltilførsel fra eier. Det er litt vanskelig å angi nøyaktig når insolvens var inntrådt, i og med at regnskapene er foreløpige. Ut fra de foreliggende opplysninger, sammenholdt med fordringsanmeldelsene i boet, må det antas at insolvens var inntrådt i løpet av tidsrommet mars mai Største antall ansatte: 10. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Som foran nevnt, var virksomheten igangværende ved konkursåpningen, og bostyrer ble enig med Habitat Norge AS om at de skulle kjøpe ut aktiva, overta de ansatte og leieforholdet og fortsette driften. Habitat Norge AS har betalt til boet kr for driftstilbehør og varelager. Ettersom avtalen også innebærer overtakelse av arbeidstakerne, inkludert de ansattes opparbeidede feriepenger og ev. andre krav fra de ansatte, samt overtakelse av leieforholdet, er det lagt til grunn at dette i relasjon til merverdiavgiftslovens 16-4 er å anse som en virksomhetsoverdragelse, slik at det ikke skal beregnes merverdiavgift. (Det er likevel tatt forbehold fra boets side om at ev. merverdiavgift kommer i tillegg til kjøpesummen, dersom avgiftsmyndighetene mot formodning skulle komme til at merverdiavgift blir å beregne.) Bostyrer har den 22. mai 2014 meddelt utleier, Thon Eiendom, at boet ikke trer inn i leieforholdet, jfr. dekningslovens Bankinnskudd: Bedriftskonto i Sandnes Sparebank er avsluttet og overført til boet med kr 1 760,74. På skattetrekkskonto i samme bank er innestående kr 0.

6 - 6 - Til gode merverdiavgift: HabNor Sør AS hadde til gode merverdiavgift. Skatt sør har i h.t. regelverket foretatt motregning av skyldig merverdiavgift for andre terminer, pluss forsinkelsesrenter, samt har også motregnet kemnerens krav. Boet har derfor mottatt et nettobeløp på kr Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 24. juni De kravene som er meldt, etter korreksjoner, framgår av vedlagte innstillingsliste nr. 3. Sum anmeldte krav kr ,45 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Herav uprioritert kr ,97 Herav etterprioritert kr 8 833,48 Prioritert klasse II: Ved motregningen som Skatt sør foretok ved tilbakebetaling av merverdiavgift, ble Skatt sørs eget krav inndekket, og i utgangspunktet gikk også kemnerens krav i null. Senere har imidlertid kemneren i Kristiansandsregionen meldt et nytt krav. Kr av dette kravet er prioritert klasse II og gjelder: Utleggstrekk kr og restskatt 2013 kr Etterprioriterte krav: Dette gjelder renter etter konkursåpningen og tilleggsskatt, jfr. dekningslovens 9-7. Lønnskrav: Habitat Norge AS har overtatt ansvaret for samtlige ansatte og deres krav, inkl. opparbeidede feriepenger. Det er således ingen lønns-/feriepengekrav i boet.

7 - 7 - B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at kravene som i henhold til pkt. VIII nedenfor er innstilt til godkjennelse, blir godkjent med disse beløp og med nevnte prioritet, foreslås følgende sluttregnskap for boet: I. Aktiva: 1. Fra Habitat Norge AS, virksomhetsoverdragelse kr ,00 2. Oppgjør konto Sandnes Sparebank kr 1 760,74 3. Til gode merverdiavgift kr ,00 4. Renter av boets konto (til ) kr 5 202,26 Sum brutto aktiva kr ,00 II. Passiva: a. Massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Meljo Verdisikring, bistand ved salg m.v kr ,00 Herav merverdiavgift (25 %) kr ,00 kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 4. Godtgjørelse kreditorutvalgsmedlem Hesjedal kr 1 000,00 5. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr , % mva. av ovenstående kr ,00 7. Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 kr ,00 Sum massekrav kr ,00 Til disposisjon for kreditorene kr ,00 b. Prioriterte krav klasse II: 16. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 Sum prioriterte krav klasse II Full dekning kr ,00 c. Uprioriterte krav: Til disposisjon for dividende til uprioriterte krav: kr ,00 Totalsum uprioriterte krav kr ,97 Hvis alle får dividende, blir dividenden 23,1552 % Krav som ville fått mindre enn rettsgebyret kr 860 settes ut av betraktning. Det vil si krav mindre enn kr 3 714,07

8 - 8 - Følgende krav settes ut av betraktning og får ikke utbetaling: Krav Dividende 7. Norlock DB Montasje v/chr. Innfordr kr 1 053,93 kr 0, Kemneren i Kristiansandsregionen kr 194,00 kr 0,00 Sum som ikke får dekning kr 1 247,93 kr 0,00 Uprioriterte krav som får dividende: Krav Dividende 1. Relacom AS kr 9 148,75 kr 2 120,00 2. Bring Express Norge AS v/lindorff AS kr ,94 4. Bring Express Norge AS v/lindorff AS kr 5 432,44 5. Bring Express Norge AS v/lindorff AS kr 1 455,49 Sum fordring 2, 4 og 5 kr ,87 kr 5 801, Sør AS v/christiania Innfordring AS kr ,48 kr 3 019,00 8. Fædrelandsvennen v/intrum Justitia AS kr ,16 kr ,00 9. Gramo v/kreditt Gjenvinning kr 9 103,95 kr 2 110, Habitat Norge AS v/agio Forvaltning kr ,80 kr 8 431, Habitat Holding AS v/agio Forvaltning kr ,28 kr , Stian Berg v/agio Forvaltning kr ,00 kr 7 924, Kristiansand Avis v/intrum Justitia kr ,75 kr ,00 kr ,04 Dekkes med dividende 23,1748 % Sum dividende kr ,00 d. Salærforslag bostyrer: Medgått tid ca. 52 timer kr ,00 25 % merverdiavgift av salær kr ,00 Salær inkl. mva. kr ,00 III. Uttellingsliste: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 3. Relacom AS kr 2 120,00 4. Bring Express Norge AS v/lindorff AS kr 5 801, Sør AS v/christiania Innfordring AS kr 3 019,00 6. Fædrelandsvennen v/intrum Justitia AS kr ,00 7. Gramo v/kreditt Gjenvinning kr 2 110,00

9 Habitat Norge AS v/agio Forvaltning kr 8 431,00 9. Habitat Holding AS v/agio Forvaltning kr , Stian Berg v/agio Forvaltning kr 7 924, Kristiansand Avis v/intrum Justitia kr , Kreditorutvalgsmedlem Hesjedal kr 1 000, Adv. Bjørn Hübert Senum, salær inkl. mva kr , Adv. Senum refunderes bobestyrergaranti kr 1 495,00 Sum utbetalinger kr ,00 1. Innestående på boets konto inkl. renter kr ,00 2. Merverdiavgift av salær refunderes kr ,00 Sum beholdning og innbet. kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Ut fra de midler som finnes i boet, vil det bli full dekning til prioriterte krav og dividende til uprioriterte krav. Det blir dividende til uprioriterte krav, men uprioriterte krav som ville fått mindre dividende enn rettsgebyret, kr 860, settes ut av betraktning, jfr. konkurslovens 128 tredje ledd. De uprioriterte kravene som settes ut av betraktning, er: Fordring nr. 7, Norlock DB Montasje v/christiania Innfordring AS, sak nr , kr 1 053,93. Fordring nr. 16, kemneren i Kristiansandregionen, uprioritert del av kravet, kr 194,00. Etterprioriterte krav får ingen dividende og blir heller ikke prøvet Følgende krav innstilles herved til godkjennelse som følger: Prioritert klasse II (fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse): Fordring nr. 16, kemneren i Kristiansandsregionen Innstilles til godkjennelse som prioritert krav klasse II med kr Kr av dette gjelder skatt Boet har vurdert om man skulle søke endret ligningen ut fra reglene i skattelovens 14-7 om tilbakeføring av underskudd ved opphør av virksomhet. Verken boet eller selskapets ledelse har imidlertid kunnet oppfylle Skatteetatens krav om innlevering av fullstendig

10 selvangivelse og næringsoppgave, og ekstern bistand til dette ville medført kostnader som ikke står i forhold til den skattereduksjonen som eventuelt kunne vært oppnådd. Uprioriterte krav (alminnelige konkursfordringer): Fordring nr. 1, Relacom AS (faktura nr ): Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr 9 148,75. Fordring nr. 2, 4 og 5, Bring Express Norge AS v/lindorff AS (Lindorffs saksnr , og ) Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med til sammen kr ,87. Fordring nr. 6, 07 Sør AS v/christiania Innfordring AS (sak ) Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr ,48. (Kr 5,65 av kravet er renter etter konkursåpning, som er etterprioritert.) Fordring nr. 8, Fædrelandsvennen AS v/intrum Justitia AS (saksnr B2BI) Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr ,16. (Kr 91,10 av kravet er renter etter konkursåpning, som er etterprioritert.) Fordring nr. 9, Gramo v/kreditt Gjenvinning AS (sak ) Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr 9 103,95. (Kr 32,30 av kravet er renter etter konkursåpning, som er etterprioritert.) Fordring nr. 10, Habitat Norge AS v/agio Forvaltning Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr ,80. Bostyret har fått framlagt dokumentasjon for at dette er et beløp som uavhengig av transaksjonene etter konkursen står på mellomregningskonto. Fordring nr. 11, Habitat Holding AS v/agio Forvaltning Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr ,28. Bostyret har fått framlagt dokumentasjon (hovedboksutskrift) fra regnskapsfører. Fordring nr. 12, Stian Berg v/agio Forvaltning Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr Kravet refererer seg til utlegg i forbindelse med åpning av HabNor Sør AS, og bostyret har fått oversendt dokumentasjon. Fordring nr. 17, Kristiansand Avis v/intrum Justitia AS, Økonomiavd. Innstilles til godkjennelse som uprioritert krav med kr ,75. Fordringsprøvingsmøte blir avholdt på bostyrers kontor, Tollbodgata 40, Kristiansand, fredag 19. desember 2014 kl

11

12 KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Relacom AS kr 9 148,75 kr 9 148,75 Faktura Postboks 103 Økern 0509 Oslo 2. Bring Express Norge AS v/ kr ,94 kr ,94 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 3. Utgår 4. Bring Express Norge AS v/ kr 5 432,44 kr 5 432,44 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 5. Bring Express Norge AS v/ kr 1 455,49 kr 1 455,49 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen Sør AS v/ kr ,13 kr ,48 kr 5,65 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 7. Norlock DB Montasje AS v/ kr 1 054,36 kr 1 053,93 kr 0,43 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 8. Fædrelandsvennen AS v/ kr ,26 kr ,16 kr 91,10 Intrum Justitia AS Saksnr B2BI Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 9. Gramo v/ kr 9 136,25 kr 9 103,95 kr 32,30 Kreditt Gjenvinning AS Sak nr Postboks 6660 St. Olavs plass 0129 Oslo 10. Habitat Norge AS kr ,80 kr ,80 v/agio Forvaltning Postboks Tromsø Side 1 av 2 sider Habnor Sør AS

13 KONKURSBO NR KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 11. Habitat Holding AS kr ,28 kr ,28 v/agio Forvaltning Postboks Tromsø 12. Stian Berg kr ,00 kr ,00 v/agio Forvaltning Postboks Tromsø 13. Utgår 14. Utgår 15. Utgår 16. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 kr ,00 kr 194,00 kr 8 704,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 17. Kristiansand Avis kr ,75 kr ,75 v/intrum Justitia AS Økonomiavdelingen Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo Til sammen kr ,45 kr - kr - kr - kr ,00 kr ,97 kr 8 833, Side 2 av 2 sider Habnor Sør AS

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Elin Moseidjord Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138851KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR. 995 079 720 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-138851KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR. 995 079 720 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Per O. Refsalen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Stian Kahrs Revheim Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer