BJØRN HÜBERT SENUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no"

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Stian Kahrs Revheim Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum Øystein Vikstøl Sven J. Stray Jakob Bakka Sveinung Søndervik Johnsen Alf Ånund Breive Adv. flm. Magne A. B. Bye KRISTIANSAND, 8. november 2010 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: CENA BUESTAD AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling torsdag 11. november 2010 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor v/kjell Gunnar Wiik Skatt sør Kemneren i Kristiansand NAV Lønnsgaranti Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 3. Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Cena Buestad AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Marviksveien 103, 4632 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). Postadresse: Postboks 1029 Lundsiden, 4687 Kristiansand. 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Salg av storkjøkkenmaskiner/utstyr. Dokumentreferanse: innberetning.doc TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: TELEFAKS [+47] POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 52 Advokatassistent Marit Hansen: NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: KUNDENR. BR.SUND NORWAY ORG.NR MVA

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 12. oktober 2010 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra Staten v/kemneren i Kristiansand. 3. Fristdag: 29. september 2010 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 5. november IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgt , Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , overført til Foretaksregisteret Tidligere foretaksnavn: Ole Olsen Buestad & Co AS. Endring av foretaksnavn til Cena Buestad AS registrert Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt. Økning av aksjekapitalen fra kr til kr er registrert Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: Kjell Gunnar Wiik, f , Drivenesvegen 32, 4700 Vennesla 66 % T Myhrvold AS, org. nr , Postboks 24, 0411 Oslo 34 % 5. Daglig leder: Kjell Gunnar Wiik, f , Drivenesvegen 32, 4700 Vennesla. Han har stått registrert som daglig leder fra Styre: Styreleder enestyre: Kjell Gunnar Wiik, f , Drivenesvegen 32, 4700 Vennesla. Han har vært styreleder fra Revisor: Revisorgruppen Agder AS, org. nr , Postboks 56, 4661 Kristiansand. 8. Regnskapsfører: Viego Regnskap AS, org. nr , Postboks 351, 4663 Kristiansand.

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM B. Ledelsens roller i andre foretak: Styreleder/daglig leder Kjell Gunnar Wiik er også styreleder og daglig leder i Cena Storkjøkken AS, org. nr VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Selskapet har drevet med salg av maskiner og utstyr til storkjøkkenmarkedet. 2. Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret regnskapene opplyses å være ført til begynnelsen av oktober Virksomheten opphørte ved konkursåpningen. Det er opplyst at selskapet innførte innkjøpsstopp fra da banken reduserte kassekreditten. 4. Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Konkursårsakene vil bli nærmere gjennomgått i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2006: Driftsinntekter kr , årsresultat (underskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr (Tallene for 2006 og 2007 er hentet fra 2008: Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Balansetallene pr viser: Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (positiv egenkapital) kr (aksjekapital kr , overkursfond kr , minus udekket tap kr ).

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Balansetallene pr viser: Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr , overkursfond kr , minus udekket tap kr ). Fra revisjonsberetningen for 2009 hitsettes: På grunn av svakheter i selskapets forretningsrutiner og interne kontroll, har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om verdsettelsen av varelageret på kr Vi mener også at bokført verdi av utsatt skattefordel med kr burde vært nedskrevet." Videre presiserer revisor at selskapet ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med reglene i skattebetalingsloven 5-12, at det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, samt at årsregnskapet ikke ble fastsatt innen fristen for avholdelse av generalforsamling, jfr. aksjelovens 5-5 (1). Styret skriver i årsberetningen for 2009 bl.a.: Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Styret er dog klar over at det på grunn av usikkerhet om finansiering er usikkerhet om fortsatt drift, og gjør oppmerksom på at det ved et eventuelt opphør foreligger risiko for vesentlige tap ved realisasjon av selskapets eiendeler. Styrets årsberetning er datert 26. august : Det er opplyst at regnskapene er ført til begynnelsen av oktober I sluttinnberetningen vil man komme tilbake til regnskapstallene for Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen. 4. Største antall ansatte: 2 ansatte i 2009 og I ,6 årsverk.

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges. Nordea Bank Norge ASA har tinglyst pant i varelager, motorvogner og anleggsmaskiner (flåtepant) og utestående fordringer (factoringpant). I tillegg har banken sikkerhet i form av kausjoner. Det er ikke pant i driftstilbehøret. Mellemstrand har verdsatt varelageret til +/- kr Utestående fordringer utgjør ifølge oppstilling kr , men det opplyses i registreringsforretningen at deler av fordringsmassen er omtvistet og reell verdi vurderes å være betydelig lavere. Det er ved registreringen kun påvist en Tredal tilhenger med reg. nr. PT 3168 som inngår i flåtepantet; for øvrig er det to leasede biler. Nordea Bank Norge ASA har meldt krav i boet på kr Det følger av konkurslovens 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Bostyrer har den 18. oktober 2010 besluttet å abandonere pantsatt varelager, motorvogner og anleggsmaskiner og utestående fordringer. Leieavtalen for lokalene i Marviksveien 103 er opphørt. Mellemstrand har bistått boet med salg av driftstilbehøret, som er solgt for kr mva = kr inkl. mva. Driftstilbehøret er solgt til Krag (NUF), org. nr , som etter det opplyste tar sikte på å videreføre deler av den virksomheten som Cena Buestad AS har drevet. Kjell Gunnar Wiiks sønn er daglig leder i Krag. På selskapets skattetrekkskonto i Nordea var det kun innestående 9 øre, og kontoen er derfor avsluttet (gått i null). Aksjer i Cena Storkjøkken AS, org. nr : Cena Buestad AS står pr som eier av samtlige aksjer i Cena Storkjøkken AS. Den bokførte verdi av aksjene er kr Det har ikke vært noen omsetning i Cena Storkjøkken AS siden Boet må se nærmere på disse aksjene under den videre bobehandling. Sum aktiva i boet så langt: Salgssum driftstilbehør kr (inkl. mva.)

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Legalpantemidler: Forut for abandoneringsbeslutningen ble det enighet med Nordea om at boet i medhold av pantelovens 6-4 (boets legalpant) kan kreve at banken utbetaler (inntil) 5 % av de abandonerte eiendelenes verdi (netto realisasjonsvederlag), dersom dette er nødvendig for å dekke nødvendige boomkostninger. Når boet skal avsluttes, vil tingretten ta stilling til hvor mye av legalpantemidlene som eventuelt skal benyttes. Staten v/kemneren i Kristiansand garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Garantien kommer bare til anvendelse hvis det ikke er tilstrekkelige midler eller legalpantemidler til å dekke omkostningene. I den utstrekning boets midler ikke er tilstrekkelige, dekker for øvrig NAV Lønnsgaranti merarbeid ved behandling av lønnsgarantisakene, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er hittil ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen Det er hittil meldt 41 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges. Sum hittil anmeldte krav kr ,20 Herav pantesikret *) kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II **) kr ,20 *) Kravene fra Nordea Bank Norge ASA er pantesikret så langt pantet rekker. Krav vedr. leasingavtaler er meldt med bruttobeløp, idet verdien av bilene ved salg eller ny utleie vil gå til fradrag. **) Kr er skyldig forskuddstrekk, kr 200 restskatt, det øvrige er merverdiavgift. Lønnskrav: En ansatt har til gode lønn og feriepenger, som vil bli søkt dekket fra NAV Lønnsgaranti. Lønnsgarantien trer inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt regresskrav.

7

8

9 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: CENA BUESTAD AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Eniro Norge AS v/ kr 1 540,65 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 2. Eniro Norge AS v/ kr 5 432,14 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 3. Revisorgruppen Agder AS kr 4 327,50 Faktura Postboks Kristiansand 4. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg 5. Utgår 6. Ahlsell Norge AS kr 2 770,00 Konto Postboks Stavanger 7. Electrolux Professional AS kr 5 927,16 Postboks 115 Økern 0509 Oslo 8. Ken Nimo AS kr 5 396,58 Postboks 84 Alnabru 0614 Oslo 9. Alex Alexander Bulajewski v/ kr ,44 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 10. AS Elektrisk Kristiansand v/ kr ,26 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 11. Nordea Bank Norge ASA kr ,60 Spesialengasjement BM Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Side 1 av 4 sider Cena Buestad AS.xls

10 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: CENA BUESTAD AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 12. Linak Norge AS kr 3 933,00 Kundenr Støperigata Drammen 13. Viego Data AS kr ,50 Kundenr Postboks Kristiansand 14. Veolia Miljø Gjenvinning AS kr 8 812,11 Ref Postboks 567 Skøyen 0214 Oslo 15. AS Elektrisk Kristiansand v/ kr ,90 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 16. Nordea Finans Norge AS kr ,00 Inkassoavdeling Leasingkontrakt nr og Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo 17. Elretur AS kr 1 971,26 Ref Postboks 6454 Etterstad 0605 Oslo 18. Revisorgruppen Agder AS v/ kr ,92 Intrum Justitia AS Saksnr Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 19. Kristiansand kommune v/kemneren kr 360,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 20. DSV Road AS v/ kr 6 061,96 kr 4 147,20 SkanKred Norge AS Saksnr /BTL Postboks 430 Sentrum 0103 Oslo 21. Pema Miljøteknikk A/S v/ kr 1 331,98 Alektum Inkasso AS Saksnr Postboks Tønsberg Side 2 av 4 sider Cena Buestad AS.xls

11 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: CENA BUESTAD AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 22. Statoil Norge AS kr 624,66 Finance & Control Konto-id: Postboks 1176 Sentrum 0107 Oslo 23. Veolia Miljø Gjenvinning AS kr ,67 Ref Postboks 567 Skøyen 0214 Oslo 24. Landgraff & Flintab Vekter AS v/ kr 3 773,00 KredittPartner AS Saksnr Vestvollveien 8 B 2019 Skedsmokorset 25. LOS AS og Agder Energi Nett AS kr 9 893,05 Kundenr Postboks 603 Lund 4606 Kristiansand 26. Statoil Norge AS v/ kr ,46 Lindorff AS Sak nr Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo 27. Schenker AS v/ kr 1 657,77 Lindorff AS Sak nr Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo 28. Metos AS kr ,00 Faktura nr , og Postboks 184 Holmlia 1203 Oslo 29. DB Schenker AS kr 657,50 Faktura nr Boks Fredrikstad 30. Hardanger Sylvplett AS kr 2 159,69 Ref Postboks Kinsarvik 31. Impex Produkter AS kr 2 100,00 Faktura nr , og Verkseier Furulunds vei Oslo Side 3 av 4 sider Cena Buestad AS.xls

12 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: CENA BUESTAD AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 32. TNT Norge AS kr 1 713,00 kr 1 323,00 Faktura nr Postboks Lillestrøm 33. Statens innkrevingssentral kr 3 440,00 Postboks Mo i Rana 34. Machine Products AS v/ kr ,55 Interkreditt AS Saksnr Postboks Ålesund 35. Jøni Foodline A/S kr 5 434,96 Kundenr Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo (Euro 669,-) 36. Moderne Kjøling AS kr ,00 Faktura nr , og Brobekkveien Oslo 37. BFSN -Bransjeforening for kr 8 680,00 Storkjøkkenleverandører i Norge Faktura nr Postboks Brumunddal 38. Diskos Distribusjon AS kr ,67 Ref Postboks 29 Manglerud 0612 Oslo 39. Posten Norge AS v/ kr 5 796,13 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås no Nummeropplysningen AS v/ kr 7 147,13 Lindorff AS Sak nr Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo 41. Kemneren i Kristiansand kr ,00 kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Til sammen kr ,20 kr - kr - kr - kr ,20 kr - kr Side 4 av 4 sider Cena Buestad AS.xls

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Elin Moseidjord Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer