BJØRN HÜBERT SENUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum Øystein Vikstøl Sven J. Stray Jakob Bakka Sveinung Søndervik Johnsen Alf Ånund Breive Adv. flm. Magne A. B. Bye KRISTIANSAND, 31. august 2010 KONKURSBO NR KON-KISA/08 VED KRISTIANSAND TINGRETT: SKARPRO AS, ORG. NR SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/08 2. Konkursdebitor v/morten A. Christensen og Torstein Skarpeid Skatt sør Kemneren i Kristiansand og Birkenes Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 3. Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Skarpro AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Markens gate 48, 4612 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Kjøp og salg av fast eiendom.. III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 8. juli 2009 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 19. juni 2009 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven) 4. Frist for fordringsanmeldelser: 12. august Dokumentreferanse: sluttinnberetning.doc TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: TELEFAKS [+47] POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 52 Advokatassistent Marit Hansen: NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: KUNDENR. BR.SUND NORWAY ORG.NR MVA

2 - 2 - IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgt , Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt Stiftere av selskapet, aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: Ved stiftelsen var det to aksjonærer: Skarpeid & Nilsen AS, org. nr % Protector Eiendom AS, org. nr % Det er også disse som i årsoppgjøret for 2007 står oppført som aksjonærer pr I h.t. avtale av har Skarpeid & Nilsen AS overdratt 16 % av aksjene til Torstein Skarpeid. Nåværende aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene er dermed: Skarpeid & Nilsen AS, org. nr % Protector Eiendom AS, org. nr % Skarpeid & Nilsen AS ble tatt under konkursbehandling 4. november 2008, bo nr KON-KISA/07 (bostyrer advokat Øystein E. Krabberød; bobehandlingen er ikke avsluttet). Eneaksjonær i Skarpeid & Nilsen AS er fra juni 2008 Lars Skarpeid. Eneaksjonær i Protector Eiendom AS er Morten Antero Christensen. 5. Daglig leder: Skarpro AS har ikke hatt egen daglig leder styreleder har forestått den daglige ledelse. 6. Styre: Styreleder: Morten Antero Christensen, f , Tangen 42, 4608 Kristiansand. Styremedlem: Torstein Skarpeid, f , Hølleveien 198, 4640 Søgne. Tidligere styremedlemmer siste to år: Lars Skarpeid, f , Grønngjelet 1 A, 4640 Søgne ( ).

3 Revisor: Olav Flateland AS, , Postboks 736, 4666 Kristiansand. Tidligere revisor: BDO Noraudit Kristiansand AS, , Henrik Wergelands gate 21-25, 4612 Kristiansand fratrådt ved melding registrert i Foretaksreg Regnskapsfører: Økonomi Support AS, , Markens gate 48, 4612 Kristiansand. B. 1. Ledelsens roller i andre foretak: Styreleder Morten Antero Christensen har følgende roller i andre foretak: Styreleder og daglig leder i Antero AS, Styreleder og daglig leder i Protector Eiendom AS, Styreleder i Protector Utvikling AS, Styreleder i Felles Arena AS, Morten A. Christensens roller i tidligere konkurser: Styremedlem i Agderleie AS, , konkurs avsluttet i Styreleder i Personalpartner AS, , konkurs avsluttet i VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A 1. I årsberetningen for 2007 beskrives virksomheten slik: Skarpro AS er et investeringsselskap som driver med kjøp og salg av fast eiendom samt oppføring av bygninger for videresalg. Høsten 2006 kjøpte Skarpro AS den ferdigregulerte eiendommen Luntevikveien 24 i Lillesand for bygging og salg av 13 boliger som ble etablert som Bekkefahret Borettslag. Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom de to eierne av Skarpro AS Skarpeid & Nilsen AS og Protector Eiendom AS om delt ansvar for ferdigstillelse av boligene ble det opprettet et nytt selskap, Allbygg Kristiansand AS, som skulle utføre arbeidene på eiendommen. Skarpro AS skulle dermed ha rollen som byggherre mens Allbygg Kristiansand AS var entreprenøren. 2. Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret. Det er også framlagt regnskaper pr Styret har inngitt oppbudsbegjæring med bakgrunn i generalforsamlingsbeslutning av 11. juni 2009, hvorfra hitsettes:

4 - 4 - Man hadde et kort innlegg fra Torstein Skarpeid som orienterte om arbeidet rundt Lillesand kommune, herunder betaling av fordring erkjent av kommunen. Det synes nå klart at betalingen kan trekke ut i tid og at selskapet da får problemer likviditetsmessig med å betale kreditorer. Det ble kort redegjort for de krav/fordringer som ligger i selskapet fra adv Fredvik, de saker som han har under behandling; Krav fra Allbygg as, Ugland industrier as, og krav mot Notar eiendom as/ Felles Arena as. Når det gjelder krav fra Allbygg as mener man at kravet er urettmessig og at man har motkrav, men uavhengig av dette mener man at med bakgrunn i selskapets situasjon, herunder innlån fra aksjonærene, finner man det riktig å begjære oppbud. Man har ikke midler til å følge opp de krav man har mot Lillesand kommune, samt mot Allbygg as og Notar eiendom as. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak; Man begjærer oppbud i selskapet. 4. Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Det som forårsaket konkursen, var prosjektet Bekkefahret Borettslag. I Kristiansand tingretts dom i saken som Allbygg Kristiansand AS anla mot Skarpro AS m.fl. (se nærmere om denne saken på side 8 nedenfor), heter det på side 13: Retten finner grunn til å bemerke at økonomien i prosjektet ved starten høsten 2006 gav utsikter til et overskudd på flere millioner. Samtlige tomter ble solgt på en dag, og salget gav en inntekt på over 27 millioner kroner, med tomtekostnader på 5,2 millioner. Opplegget for prosjektet var løst, budsjett var fraværende og kontrollen underveis har åpenbart sviktet hos alle de involverte aktørene. Da de vanskelige tidene kom ble problemene og utgiftene for store til at prosjektet kunne bære disse. Ovenstående gir etter bostyrers oppfatning en dekkende oppsummering av de forhold som har forårsaket konkursen. B Regnskapstall, omsetning: 2006 (første driftsår): Driftsinntekter kr 0, kostnader/driftsresultat (underskudd) kr 4 578, ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler (utsatt skattefordel) kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr

5 : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr Det framgår av notene til regnskapet at langsiktig gjeld består av: Byggelån i Fokus Bank kr , sikret med pant i bygninger. Ansvarlig lån fra aksjonærer kr Videre framgår det av notene at det ikke er noen ansatte, og at det ikke er utbetalt styrehonorar i Utsatt skattefordel er ikke balanseført for 2007 Styret skriver i årsberetningen for 2007 bl.a.: Udekket tap pr er kr Aksjonærer har imidlertid lånt selskapet kr Lånet vil bli konvertert til aksjekapital innen Fra styrets årsberetning hitsettes videre: Det er ferdigstilt 7 av totalt 13 leiligheter, i Bekkefahret Borettslag i løpet av De resterende 6 ferdigstilles/overdras i løpet av Revisor bemerker i sin revisjonsberetning for 2007: Selskapets interne kontroll har gjennom året vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. Dette har medført at vi ikke har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi kan av ovennevnte årsak ikke uttale oss om årsregnskapet og årsberetningen. Vi mener at ledelsen ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 2008: Fra regnskapsfører har bostyrer fått oversendt et regnskap pr , som viser følgende: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr (skattekostnad 0). Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr Ansvarlig lån fra aksjonærer utgjorde pr kr , herav kr fra Skarpeid & Nilsen AS og kr fra Protector Eiendom AS. Det opplyses i notene til regnskapet at kr av de ansvarlige lånene er ettergitt i 2009.

6 - 6 - For øvrig framgår det at salget av 13 leiligheter i Bekkefahret Borettslag er bokført i h.t. prinsippet om løpende avregning. Dermed er kr bokført som driftsinntekt i 2007 og kr bokført som driftsinntekt i Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapet hadde bokført negativ egenkapital både pr og pr , hhv. kr og kr , men aksjonærene gikk inn med ansvarlige lån, kr pr og kr pr Ut fra dette var selskapet ikke insuffisient pr Imidlertid kom det pr. 3. mars 2009 en avsluttende regning fra Allbygg Kristiansand AS, som ble bestridt, men som senere endte i retten, der Skarpro AS ble dømt til å betale kr renter og omk. Skarpro AS hadde ikke midler eller likviditet til å betale regningen. Man kan diskutere om ikke den etterfølgende dommen egentlig viser at Skarpro AS reelt sett var insuffisient pr Det andre vilkåret for insolvens illikviditet kunne likevel ikke konstateres før regningen fra Allbygg Kristiansand AS forfalt til betaling. På dette tidspunkt arbeidet selskapet med å avklare sin økonomiske situasjon og mulige krav, bl.a. mot Notar, og engasjerte advokatbistand til dette. Konklusjonen er at selskapet ble insolvent i løpet av tidsrommet mars juni Nøyaktig insolvenstidspunkt er litt vanskelig å fastslå, da dette til dels beror på skjønnsmessige vurderinger. 4. Største antall ansatte: 0. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Det er ikke påvist andre aktiva enn utestående fordringer. Selskapets driftskonto i Fokus Bank hadde negativ saldo. Konto i Handelsbanken er avsluttet og overført til boet med kr 223,70.

7 - 7 - Tilbakeholdte beløp Bekkefahret Borettslag: På grunn av mangler ble det holdt tilbake diverse beløp i forbindelse med overtakelse av leiligheter i Bekkefahret Borettslag, Lillesand. Dette gjelder både et beløp til fordel for borettslaget, samt beløp som gjelder enkelte andeler. Beløpene stod på konto hos Notar, og da Notar gikk konkurs, fikk Glitne Oppgjørssentral ansvaret for beløpene. Da Glitne avsluttet sitt arbeid, ble pengene overført til sperrede kontoer i Norges Bank (ikke-rentebærende deponeringskontoer). De ulike sakene er løst etter forhandlinger med følgende resultat: Bekkefahret Borettslag, tilbakeholdt ,50 + renter, totalt kr ,77: Boet har fått utbetalt kr 7 699,77 resten har tilfalt borettslaget. Andel nr. 4, tilbakeholdt kr renter, totalt kr ,62: Boet har fått utbetalt kr 5 985,62 resten har tilfalt andelseier. Andel nr. 5 og 6, tilbakeholdt kr pr. andel + renter, totalt kr ,91: Boet har fått utbetalt kr ,91 resten har tilfalt andelseier. Andel nr. 8, tilbakeholdt kr pluss renter, totalt kr : Beløpet er i sin helhet frigitt for andelseier. Krav mot Lillesand kommune: Denne saken har tatt tid og er hovedårsaken til at bobehandlingen har trukket ut i tid. Utgangspunktet var at Skarpro AS hadde til gode kr fra Lillesand kommune som anleggstilskudd. Arbeidet var imidlertid ikke ferdigstilt, og etter konkursåpningen måtte kommunen engasjere andre til å utføre arbeidet. Kommunen innhentet priser på restarbeidet og kom på denne bakgrunn til at boet hadde til gode i alt kr ,50. Herav fikk boet utbetalt kr ,50, mens kr ble holdt tilbake inntil ferdigstillelse av arbeidet med tanke på eventuelle uforutsette utgifter. Imidlertid viste det seg at utgiftene ble så høye at beløpet kr medgikk i sin helhet og vel så det; kommunen opplyser at de har et tap på kr Det vil si at boet ikke får utbetalt mer enn det som allerede er mottatt, kr ,50. Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Som det framgår av nedenstående regnskap, blir omkostningene dekket at boets midler slik at garantien ikke kommer til anvendelse.

8 - 8 - Skarpro AS har ikke vært registrert i avgiftsmanntallet. Dermed har heller ikke konkursboet kunnet registreres med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, slik at boet ikke vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Det er ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 12. august Det er meldt 11 krav, jfr. innstillingsliste nr. 2, som vedlegges. Sum anmeldte krav kr ,17 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II kr 0,00 Lønnskrav: Det legges til grunn at det ikke foreligger lønns- eller feriepengekrav som kan kreves dekket fra NAV Lønnsgaranti. 6. Tvister: Ved konkursåpningen var Skarpro AS saksøkt i en sak som verserte ved tingretten sak nr TVI-KISA/29. Saksøker var Allbygg Kristiansand AS, og Skarpro AS var saksøkt sammen med Lars Skarpeid og Morten Antero Christensen som solidarisk ansvarlige. Boet involverte seg ikke i saken, i den forstand at boet ikke ville tre inn i og fortsette motkravet, men erklærte å ville akseptere den avgjørelsen som ble truffet i hovedsøksmålet. Tingretten avsa dom i saken 14. oktober 2009 og dømte Skarpro AS og Skarpeid og Christensen som solidarisk ansvarlige til å betale kr pluss renter og omkostninger til Allbygg Kristiansand AS. Kravet er registrert som fordring nr. 2 i boet. B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135 oppstilles slikt regnskap for boet:

9 - 9 - I. Aktiva: 1. Avsluttet konto Handelsbanken kr 223,70 2. Rest deponert beløp - andel nr. 4 kr 5 985,62 3. Rest deponert beløp - andel nr. 5 og 6 kr ,91 4. Rest deponert beløp Bekkefahret BRL kr 7 699,77 5. Mottatt fra Lillesand kommune kr ,50 6. Renter av boets konto 2009 kr 30,00 7. Renter av boets konto 2010 kr 1 461,50 Sum brutto aktiva kr ,00 II. Passiva: a. Massekrav: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr , % mva. av ovenstående kr ,00 4. Bobestyrergarantipolise kr 1 775,00 Sum massekrav kr ,00 III. Salærforslag: Medgått tid ca. 64 timer kr ,00 25 % merverdiavgift av salær kr ,00 Salær inkl. mva. kr ,00 III. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, salær inkl. mva kr ,00 3. Adv. Senum refunderes bobestyrergaranti kr 1 775,00 Sum utbetalinger kr ,00 Innestående på boets konto inkl. renter kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. Det foreslåtte salær til bostyrer er avrundet nedover slik dette i sin helhet dekkes av boets midler. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne. Ved bostyrers rundskriv av 18. august 2009 er kreditorene forespurt om sikkerhetsstillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling.

10 Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 10. september 2009 kl Kreditorene er samtidig underrettet om at bobehandlingen må påregnes innstilt etter konkurslovens 135 hvis ikke det stilles sikkerhet. Det er imidlertid ikke gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse De anmeldte krav er ikke prøvet. 6. Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne, som derfor selv må ta de nødvendige skritt med sikte på eventuell tvangsinndrivelse av sine tilgodehavender hos debitor. Når krav er meldt i boet, er foreldelse avbrutt. Når fordringen ikke prøves, varer virkningen av dette fristavbrudd i 1 år regnet fra nærværende innberetnings datering, jfr. foreldelseslovens 22 nr. 2. Skarpro AS vil bli slettet i Foretaksregisteret når bobehandlingen innstilles. IX. Straffbare forhold: 1. Beslutning om oppbud ble truffet den 11. juni Det er framlagt regnskaper pr. 31. desember Selskapet var ikke mva-registrert og måtte derfor ikke ajourføre regnskapet av hensyn til mva-oppgaver. Det var heller ingen lønnsutbetalinger med tilhørende oppgaveplikt. Det avgjørende vil derfor være fristen i bokføringslovens 7 annet ledd annet pkt. om at bokføringen skal være a jour ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Det foreligger således overtredelse av bokføringsloven, men overtredelsen kan neppe anses som vesentlig. Etter en samlet vurdering er saken ikke oversendt politiet. 2. Det er ikke påvist forhold som kan gi grunnlag for å anta at Finanstilsynet skulle utferdige sanksjoner mot selskapets revisor etter revisorlovens 9-1 og 9-2. X. Karantenebetingende forhold: Etter en samlet vurdering fremmes det ikke forslag om konkurskarantene. XI. Frist for merknader: Eventuelle merknader til innholdet av nærværende sluttinnberetning må være bostyrer i hende innen 17. september 2010 kl Eventuelle merknader i anledning salærforslaget må være bostyrer i hende innen samme frist.

11

12 KONKURSBO NR KON-KISA/08 VED KRISTIANSAND TINGRETT: SKARPRO AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Ølen Betong AS v/ kr 3 167,38 Lindorff AS Sak nr Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo 2. Allbygg Kristiansand AS kr ,00 v/advokat Karl Kristian Lofstad AdvokatRådhuset DA Postboks Kristiansand 3. Økonomi Support AS kr ,00 Markens gate Kristiansand 4. Advokatfirma Tofte & Co DA kr ,00 v/advokat Kjell Fredvik Postboks Kristiansand 5. Ugland Industrier AS kr ,00 Reddalsveien Grimstad 6. Polsk Bygg og Oppussingstjenester kr ,00 Przemyslaw Koladka Rødgata Drammen 7. Lillesand kommune kr ,00 v/advokat Sverre Bragdø-Ellenes Adv.fa.Wangensteen, Wigemyr & Co DA Postboks Kristiansand (endelig krav) 8. LOS AS og Agder Energi Nett AS kr 8 792,22 Kundenr Serviceboks Kristiansand 9. Advokat Henrik Berge kr ,57 Advokatfirmaet Kjær & Co DA Postboks Kristiansand 10. Protector Eiendom AS v/ kr ,00 Advokat Vebjørn Søndersrød Advokatfirma Ræder DA Postboks 2944 Solli 0230 Oslo Side 1 av 2 sider Skarpro AS.xls

13 KONKURSBO NR KON-KISA/08 VED KRISTIANSAND TINGRETT: SKARPRO AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 11. Torstein Skarpeid kr ,00 Hølleveien Søgne Til sammen kr ,17 kr - kr - kr - kr - kr - kr Side 2 av 2 sider Skarpro AS.xls

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer