SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige editorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor NAV Lønnsgaranti Konkursregisteret i Brønnøysund 2. IDENTTFTKASION AV HVEM SAKEN GIEIDER Konkursdebitor Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Vedtektsfestet formål Egranta Bygg AS B9B Linderudveien 11, 0594 OSLO Snekkertj enester, maling, fl islegging, murearbeid, forskaling og armeringsarbeid, og andre håndverksrelaterte tjenester, herunder deltakelse i andre virksomheter som står i forbindelse med formålet r Advokatñrmaet Grette DA Postboks 1397 Vìka, 0 I 14 Oslo Adresse: Filipstad Brygge 2 Tlf: Faks: no no N N4VA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 3. desember 201,4 Fristdag 17. november 2074 Frist for fordringsanmeldelser 7. januar 2015 Gjeldsgrunnlag Konkursbegjæring fra Skatt Øst innkommet retten den 17. november 2074 Første skiftesamling 17. desember 20L4 kl. 10:45 Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo tinghus, C.f. Hambros plass 4, Oslo 4. BOBESTYRELSEN Oppnevnt bostyrer Advokat Torgeir Myrstad Advokatfirma Advokatfirmaet Grette DA Postadresse PB L397 Vika, 0114 Oslo Telefon Telefaks E-post Kreditorutvalgsmedlem, konkurslovens S B3 Elin Muri v/skatt Øst e-p ost eli.muri (ôskatteetaten. no Borevisor, konkursloven S 90 Borevisors oppgaver er ivaretatt av editorutvalget. fjerde ledd 5. NÆRMERE OM KONKURSSKYLDNEREN Selskapets stift elsesdato 74. januar 2073 Registrert i Foretaksregisteret 31. januar 2013 Aksiekapital ,- Selskapets aksjonærer Styrets leder Varamedlem Ledelsens roller i øvrige selskaper Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskaper Tidligere gjeldsforhandlinger og konkursbehandlinger Regnskapsfører Egidijus fefimovas t00 o/o Egidijus Jefimovas f olanta Iemifova Bostyrer er ikke kjent med at ledelsen har roller i andre virksomheter/selskap er Bostyrer er ikke kjent med at selskapet har engasjement i andre virksomheter/selskaper Opplyst å ha vært involvert i tidligere gjeldsforhandlinger eller konkursbehandlinger: Egranta - avslutning for konkurs 18. desember 2013 Adacc Regnskap AS Haslevangen 15, 0579 Oslo l 2t6

3 CRETTE 6. KONKURSDEBITORS økonomiskevirksomhet 6,l Generelt Selskapet har utført bygningsmessige arbeider. Kundene har vært private men selskapet har også leid ut ansatte til større entreprenørselskaper når disse har trengt ekstra mannskap. I starten gikk driften bra, men styreleder opplyser at selskapet i løpet av sommeren 20L4 begynte å få lite oppdrag. Selskapet fikk da problemer med likviditeten. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt i skiftesamling 17. desember Regnskap og regnskapsførsel Bostyrer har gjennomgått selskapets regnskap og bilag i dialog med selskapets ledelse og regnskapsfører, og vurdert selskapets økonomiske situasjon forut for konkursåpning med tanke på å avdekke aktiva, omstøtelige og straffbare forhold. Regnskapsmaterialet er utlevert Oslo kemnerkontor i forbindelse med bokettersyn. Det vises for øvrig til innberetning fremlagt i skiftesamling 17. desember Forretningslokaler Det er ikke opplyst at debitor eide eller leide forretningslokaler. Styreleder har drevet selskapet fra sin private bolig. 6.4 Andre avtaleforhold Selskapet har så vidt bobehandlingen har kunnet bringe på det rene ikke hatt andre avtaleforhold av betydning. 6.5 Ansatte I følge NAV AA-registeret hadde selskapet syv ansatte inkl daglig leder. Boet er fra selskapets ledelse opplyst om at det var 6 arbeidstakere i selskapet. Boet har sendt oppsigelse til samtlige og orientert disse om sine rettigheter som arbeidstaker under konkurs. Videre har boet meddelt ikke inntreden i ansettelseskontraktene. Flere ansatte hadde avsluttet sitt arbeidsforhold i løpet av 2013/2014. Disse er også informert om konkursen, samt oppfordret til å melde evt. av i boet. Boet har mottatt og behandlet 10 av under lønnsgarantien. Boet har avholdt møter med deler av de ansatte og vært behjelpelig med å utfflle søknadsskjema. Flere av søknadene var ikke tilstrekkelig dokumentert og boet har i den forbindelse innhentet dokumentasjon fra regnskapsfører og gätt igjennom regnskapsmaterialet. Videre er det innhentet dokumentasjon fra hver enkelt søker. Boet har vært i dialog med NAV Lønnsgaranti og NAV Forvaltning. NAV Lønnsgaranti har fattet vedtak i tråd med bostyrers innstillinger og utbetaling til de ansatte har funnet sted. Boet har sendt inn A-meldinger til skatteetaten. Boet har i alt brukt 46,50 timer på arbeid med lønnsgarantien. 6.6 Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke er i stand til å oppfflle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art l 316

4 Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konet tidspunkt for når selskapet ble insolvent. Med grunnlag i selskapets årsregnskap for 20L3, og her særlig sett hen til selskapets kortsiktige gjeld, kan det antas at selskapet ble insolvent i BOETS STILLING OG STATUS T.l Innledning Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling 7. desember 2014 herunder også protokoll fra registreringsforretning, hvor det fremkommer at selskapets eneste aktiva ved konkursåpning var bankkonti i DNB med ca. 300,-. Innestående på boets konto per dags dato er 443,57. Det vises for øvrig til vedlagte sluttregnskap. 7.2 Gransking av selskapets økonomiske forhold - vurdering av mulige av Boet har ikke ved sin gjennomgang av selskapets økonomiske forhold funnet andre mulige av. 7.3 OmstØtelige forhold Boet har ikke ved sin gjennomgang av selskapets økonomiske forhold funnet omstøtelige forhold. B. KREDITORENESSTILTING Det er i bobehandlingen registrert 7 fordringer. Fordringene fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i Pantesiede fordringer 0,00 Massefordringer 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse ,00 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse ,00 Alminnelige konkursfordringer 239 9'J.2,7r Etterprioriterte fordringer 237,00 Sum tl77 844,71 Etter konkursloven S 110, tredje ledd skal bostyrer ikke prøve fordringer som åpenbart ikke vil oppnå dekning. Bostyret har på dette grunnlaget ikke prøvet fordringene. Siden de ikke er prøvd eller anerkjent blir det ikke regnet ny frist på 10 år fra bobehandlingens slutning, jf. foreldelsesloven $ 2L,nr.3. Etter foreldelsesloven $ 22 nr.2løper det imidlertid en tilleggsfrist på ett år fra konkursens slutning. Kreditorene må selv ta nødvendige sitt for å ivareta sine av. 9. STRAFFBARE FORHOTD - SANKSJONER OVERFOR REVTSOR 9.l Straffbare forhold Bobehandlingen har ikke avdekket straffbare forhold. 10. KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Bobehandlingen har ikke avdekket karantenebetingende forhold t6

5 GRETTE 11. PERSPEKTIV 11.1 Utført bobehandling I bobehandlingens innledende fase ble vanlige strakstiltah slik som sperring av bankkonti, abonnementer, siing av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler til banker, offentlige institusjoner og offentlige registre mv. ble utsendt, med sikte på å avdekke aktiva og passiva og annen relevant informasjon om selskapet. Bostyrer har hatt korrespondanse med selskapets bankforbindelse. Innhentede opplysninger og dokumenter, blant annet fra Foretaksregisteret, er gjennomgått. I tillegg er alle kjente editorer varslet om konkursen. Det er opprettet særskilt bokonto og etablert regnskaps- og arkivsystem for boet. Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets ledelse for en gjennomgang av virksomheten. Boet har foretatt en gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det vises til punkt 7.3 ovenfor. Det har vært kontakt med Oslo kemnerkontor og Skatt Øst vedrørende opplysninger om sþldneren. Post til boet og selskapet er løpende gjennomgått og behandlet. Det er behandlet ti av under lønnsgarantiordningen. Det er utarbeidet innberetning og registreringsforretning som er fremlagt i skiftesamling og gjort tilgjengelig for samtlige editorer. Det er utarbeidet orientering som er fremlagt for retten. Det er registrert 6 av i boet. Boet har hatt diverse kontakt med editorene. Selskapets kundeforhold i DNB BankASA er awiklet. Retten er løpende orientert om status for bobehandlingen. Denne sluttredegjørelse og vedlagte sluttregnskap er utarbeidet og gjort tilgjengelig for samtlige editorer Avslutning Boets midler er utilstrekkelige til å dekke omkostningene til fortsatt bobehandling og videre bobehandling antas uansett ikke å tilløre boet ytterligere midler. Bobehandlingen foreslås derfor innstilt etter konkursloven S 135. Hensett til medgått tid og arbeidets karakter har bostyrer tillatt seg å beregne et salær stort ,- med tillegg av 25 o/o tîva ,- Til sammen 7L 408,-. Boet er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet og vil få refundert merverdiavgiften. Til editorutvalgets medlem er det ikke foreslått honorar. Forslagene er behandlet og godkjent av bostyret. Bostyrets medlemmer har ikke mottatt annen godtgjørelse i forbindelse med bobehandlingen, jf. konkursloven S l 516

6 Bemerkninger til innholdet i innberetningen, eller mot at bobehandlingen avsluttes uten ytterligere skiftesamling, gis siftlig til Oslo byfogdembete innen 14 dager etter datering av sluttinnberetningen. All informasjon til editorene i anledning bobehandlingen publiseres på Oslo, 5. juni 2015 I bostyret for Egranta Bygg AS, dets konkursbo T Myrstad bostyrer l 616

7 CRETTE SLUTTREGNSKAP SAKSNR. : L4-L8+L93 KON-OBYF / t EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO Inntekter: Refundert fra NAV/Iønnsgaranti Refundert fra NAV/Iønnsgaranti Oppgjort bankkonti DNB Bank ASA Sum inntekter: , I, Utgifter: Utbetalte lønnsav Utbetalte lønnsav Sum utgifter: Saldo som stemmer med boets konto pr dato. Forventede inntekter Merverdiavgift til gode Kalkulerte renteinntekter Sum forventede inntekter ,00 53, , , ,00 443, Avsetninger Honorarbostyrer + 25Vo inng. mva. Rettsgebyr OBYF Betalt forsiingspremie Bodata + 25o/o inng. mva. VPS + 25o/o inng. mva. Omadressering av post + 25o/o inng. mva. Sum avsetninger Underdekning , L , ,00 7L ,00 108, , , , , som foreslåes dekket av Staten v/skatt Øst med ,30 under rekvirentansvaret resterende underskudd foreslås dekket: med ,82 av NAV Lønnsgaranti for merarbeid i forbindelse med behandling av lønnsav i.ht. forsift av 28. oktober 1998 S 7-2 nr.2 Anmeldte fordringer: Fortrinnsberettigede av av klasse I Fortrinnsberettigede av av klasse II Alminnelige konkursav Etterp rioriterte konkursav Sum , , L2,7! ll !

8 ').l 'i.j Ovenstående regnskap er så fullstendig og uttømmende som det har vært mulig å utarbeide det og inneholder med vårt vitende intet urilrtig. Oslo, 5. juni 2015 *---. Myrstad Elin

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer