MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO"

Transkript

1 MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER NAVN FORRETNINGSSTED ORGANISASJONSNUMMER BRANSJE KONSERN FILIALER / AVDELINGER TIDLIGERE NAVN...5 III KONKURSEN TINGRETT, KJENNELSESDATO OG KLOKKESLETT GRUNNLAG FRISTDAG FORDRINGSFRIST SKIFTESAMLINGER...6 IV BOBESTYRELSEN...6 V 1. BOSTYRER BOREVISOR KREDITORUTVALG...6 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR STIFTELSE OG REGISTRERINGSDATO AKSJEKAPITAL VED STIFTELSEN OG VED KONKURSÅPNING EIERE AV MER EN 20 % AV AKSJENE DE SISTE TO ÅR SELSKAPETS LEDELSE REVISOR REGNSKAPSFØRER LEDELSENS ENGASJEMENT I ANDRE VIRKSOMHETER / SELSKAPER...7 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET...8 VII 1. OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN LOKALER ANSATTE REGNSKAP OG REGNSKAPSFØRSEL VIRKSOMHETEN PER KONKURSÅPNINGSTIDSPUNKTET OPPFYLLELSE AV FORMELLE KRAV ETTER FORETAKS- OG SELSKAPSLOVGIVNING, NÆRINGS- OG REGISTRERINGSLOVGIVNING MV MULIGE KONKURSÅRSAKER - INSOLVENSTIDSPUNKT...10 BOETS STILLING OG STATUS BOETS AKTIVA OMSTØTELIGE DISPOSISJONER VIRKSOMHET ETTER KONKURSÅPNING...11

3 3 4. SALG BOETS PASSIVA...11 VIII KREDITORENES STILLING DEKNINGSUTSIKTER FORDRINGSPRØVELSE UNNLATT PRØVING...12 IX STRAFFBARE FORHOLD...12 X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD...13 XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN DEN INNLEDENDE BOBEHANDLING...13 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Registreringsforretning Kopi forsikring

4 4 I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Nærværende innberetning fremlegges for Øvre Romerike tingrett i forbindelse med avholdelsen av første skiftesamling i boet 6. mai 2008 kl Den vil deretter bli sendt i kopi til: Selskapets kjente kreditorer etter hvert som de melder sine krav i boet. For øvrig vises til pkt. VIII 3, der konkurslovens 156 påberopes av konkursboet. Skatt Øst Skatteoppkreveren / kommunekassereren i Trysil, Ullensaker, Nannestad og Kongsvinger Øvre Romerike likningskontor NAV Skedsmo trygd Selskapets styreleder Konkursregisteret, Brønnøysund. Kreditorutvalget II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 1. Navn Det konkursrammede selskapets navn er Sevenbest AS. 2. Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er Storveien 20, 2420 Trysil. 3. Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje Selskapets vedtektsgitte formål er å forestå drift av bensinstasjoner, eie og forvalte fast eiendom, samt alt i forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. 5. Konsern Nei.

5 5 6. Filialer / avdelinger Selskapet har drevet i alt 6 bensinstasjoner beliggende på Eidsvoll, Kløfta og Nannestad, med grunnlag i franchise kontrakter med Shell. Kontraktene opphørte per november Tidligere navn Nei. III KONKURSEN 1. Tingrett, kjennelsesdato og klokkeslett Sevenbest AS ble tatt under behandling som konkursbo ved Øvre Romerike tingretts kjennelse av 1. april Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grunnlaget for konkursåpningen var oppbudsbegjæring fra selskapet hvoretter det er opplyst at samlet og forfalt gjeld var ca kr ,- med tillegg av utestående lønn og feriepenger, og samlet aktiva ca kr ,- (bankinnskudd og salgsvederlag for hytte). Det er videre opplyst at selskapet per i dag ikke har noen ansatte bortsett fra styreleder. Virksomheten ble innstilt per og selskapet har etter dette ikke hatt driftsinntekter og således ei heller evnen til å betjene gjeld. Etter det ovenstående fant retten at skyldneren var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at dette ikke var av forbigående art. Samlede aktiva er videre ikke tilstrekkelig til å dekke samlet gjeld. Retten fant etter dette at vilkårene for konkursåpning var tilstede, jf konkursloven 60 jf 61, 62 og Fristdag Fristdag iht. dekningsloven 1-2 er 1. april Fordringsfrist Fordringer i boet må iht. konkurskunngjøringen meldes til bostyrer innen 6. mai Fristen er ikke preklusiv, jfr. konkurslovens 78, første ledd nr 4 og samme lovs 109. Bostyrer har mottatt kreditorliste ved begynnelsen av bobehandlingen og kjente fordringshavere ble deretter varslet om konkursåpningen.

6 6 5. Skiftesamlinger Første skiftesamling i boet blir avholdt ved Øvre Romerike tingrett, Eidsvollvegen 154, 2080 Eidsvoll den 6. mai 2008 kl Iht. konkurskunngjøringen skal følgende saker da behandles: 1. Foreløpig orientering om boet. 2. Oppnevnelse av eventuelt kreditorutvalg og borevisor. 3. Om bobehandlingen skal innstilles, jf. konkurslovens Eventuelt. Ytterligere skiftesamlinger vil normalt ikke bli avholdt uten at det begjæres eller finnes påkrevd. IV BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Ole Jan Halvorsen Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Olavsgaard Kontorsenter 2013 Skjetten Telefon: Telefax: Borevisor Bostyrer foreslår oppnevnt statsautorisert revisor Torbjørn Tronsrud, ved Revisjonsfirmaet Flattum & Co. Det vises til konkursloven Kreditorutvalg Til kreditorutvalg foreslås oppnevnt Pål Christian Linnerud, ansatt hos Skatt Øst. Som ansatt representant i kreditorutvalg foreslås oppnevnt Ivar Øsmundset, Gartnerstubben 2, 2050 Jessheim. Han har hatt deltids stilling i Sevenbest AS i flere år. Utvalgsmedlemmene har på forespørsel sagt seg villig og habil til å påta seg vervet, og er innforstått blant annet med konkurslovens 83 (3) om at de vil påta seg vervet uten godtgjørelse.

7 7 V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 1. Stiftelse og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 15. november Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 26. november Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjekapital var kr fordelt på 100 aksjer á kr 5 000,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. 3. Eiere av mer en 20 % av aksjene de siste to år Aksjefordelingen har hele tiden vært som følgende: Thor Ivar Vestby 100 % 4. Selskapets ledelse Selskapets styre og daglige ledelse pr. konkursåpningstidspunktet besto av følgende personer: Styrets leder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Daglig leder: Thor Ivar Vestby Adresse: Prestmosvegen 13 L, 2030 Nannestad Tlf: Ingen. Hanne Peggy Løkken Thor Ivar Vestby 5. Revisor Som selskapets revisor har fungert: 6. Regnskapsfører Revisorhuset AS Schwensensgt 5, 0170 Oslo Selskapets regnskapsførsel har vært ivaretatt av: Visma Services SNS AS Regnskapene skal være à jour tilnærmet frem til konkursåpning (kun mindre unntak). 7. Ledelsens engasjement i andre virksomheter / selskaper Thor Ivar Vestby: Ingen

8 8 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET 1. Oversikt over virksomheten Selskapet har drevet med drift av bensinstasjoner, til sammen 6 stykker, på hhv Kløfta, Eidsvoll og Nannestad. Driften er foregått med grunnlag i franchisekontrakter med Shell. Franchise kontraktene opphørte pr november Virksomheten og innmaten ble etter dette overtatt av nye franchisetagerne og med virkning pr Det har i praksis ikke vært virksomhet i det konkursrammede selskap etter dette. 2. Lokaler Alle selskapets tidligere næringslokaler (stasjonene) ble leiet av Norske Shell AS med husleieberegning i prosent av omsetning. Selskapet hadde ved konkursåpning ingen aktive leieforhold, jf ovenfor vedr. overtagelse av virksomheten fra nye drivere. 3. Ansatte Selskapet har hatt til sammen 94 ansatte. Det er opplyst restanser på utbetaling av lønn for januar 2008 samt feriepenger for Lønnskravsbehandling er således iverksatt. Ut fra antallet ansatte er det grunn til å anta at lønnskravsbehandlingen vil bli relativt omfattende. Dog er selskapets regnskaper tilnærmet helt ajour og ryddige, og bostyrer er videre i god dialog med selskapets regnskapsfører. Dette vil forenkle behandlingen i noen grad. Det er opplyst at selskapet pr konkursåpning ikke hadde noen ansatte bortsett fra styreleder. Dette er også bekreftet fra NAV. Det er opplyst fra selskapets styreleder at man ikke foretok noen oppsigelser da alle de tidligere ansatte ble direkte overført til nye drivere og skal ha inngått nye ansettelseskontrakter med de nye franchisetagerne. Bostyrer har i alle tilfeller sendt ut oppsigelser til alle ansatte. Som det fremgår er hele virksomheten overtatt av nye drivere, herunder opplyst at alle ansatte er blitt med. Bostyrer vil således måtte undersøke disse forhold med hensyn til bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse og ansvar for lønn og feriepenger. 4. Regnskap og regnskapsførsel 4.1 Regnskapsføringen Som nevnt ovenfor er regnskapene ført av Visma Services AS. Regnskapene er tilnærmet àjour og det foreligger en råbalanse for 2007 og 2008.

9 9 Bostyrer har mottatt og tatt beslag i deler av regnskapene for 2007 og Grunnet mengden regnskapsbilag er det foretatt et utvalg og begrenset beslag. Resterende bilag oppbevares av styreleder ihht lovpålagt oppbevaringsplikt, jf bokføringsloven 13. Bostyrer har for ordens skyld dokumentert det øvrige regnskapsmateriale ved bilder. 4.2 Årsregnskap Det er levert årsregnskap tom Årsregnskapene for 2004, 2005 og 2006 viser følgende: Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Øvrige økonomisk informasjon styringsdata Bostyrer skal kort bemerke følgende til regnskapstallene: De største driftskostnadene har vært varekjøp, lønn til ansatte og leiekostnader. Verdien på anleggsmidler er i all hovedsak selskapets fritidseiendom i Trysil, jf senere omtale av dette. Verdien på selskapets omløpsmidler har i all hovedsak vært varelager. Som det fremgår av regnskapstallene ovenfor er det klart at selskapet i alle fall senest per hadde tapt sin egenkapital, jfr handleplikten etter aksjeloven 3-4 og 3-5. Det vil være naturlig for bostyrer å se nærmere på dette. Bostyrer har også mottatt en råbalanse fra regnskapsfører som er tilnærmet ajour frem til konkursåpning. Det lar seg imidlertid ikke på noen enkel måte sette opp tilsvarende årsregnskapstall ut fra dette. Det vil være naturlig at dette eventuelt vurderes nærmere av borevisor. 5. Virksomheten per konkursåpningstidspunktet Selskapet hadde ingen drift per konkursåpningstidspunktet.

10 10 6. Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, nærings- og registreringslovgivning mv. Det er ikke avdekket noen vesentlige forhold. 7. Mulige konkursårsaker - insolvenstidspunkt Selskapet v/styreformann Thor Ivar Vestby har opplyst følgende: Hovedårsaken til konkursen er etter styrets mening at Norske Shell AS ikke fornyet franchise kontrakten med selskapet. Styret fikk muntlig beskjed av regionsjef Vidar Eiklid i Norske Shell på ettermiddagen den 18. oktober 2007 om at Shell ikke ønsket å videreføre samarbeidet. Kontrakten var på 3 år med opphør 22. november Styret stiller seg kritisk til den meget korte fristen for avvikling. Styret har p.t. fortsatt ikke forståelse for beslutningen om å ikke videreføre samarbeidet, da selskapet v/styrets leder i mars 2007 ble kåret av Norske Shell til Norges beste retailer for året Bostyrers vurdering: Den direkte konkursårsak er selskapets oppbudsbegjæring hvoretter det opplyses samlet og forfalt gjeld med ca kr ,- med tillegg av utestående lønn og feriepenger. Samlede aktiva ble opplyst til ca kr ,-. Det ble videre opplyst at virksomheten var innstilt og at selskapet ikke hadde evnen til å betjene gjelden. Med hensyn til insuffisiens er det klart at selskapet senest per hadde tapt all sin egenkapital, jf årsregnskapet. Etter det bostyrer kan se av råbalansen for 2007 og 2008 har dette ikke endret seg siden. Da det er naturlig at borevisor også ser nærmere på insolvensvurderingen, vil bostyrer foreløpig konkludere med at selskapet var insuffisient senest per Ved gjennomgang av anmeldte fordringer i boet synes det per i dag å være et relativt entydig bilde hvoretter selskapet har fått problemer med å betale fakturaer ved forfall cirka i begynnelsen av november Det er i denne anledning særlig vektlagt den desidert største kreditoren i boet, Asko AS. Bostyrer vil derfor foreløpig konkludere med at selskapet ble illikvid per 1. november 2007, og således til samme tidspunkt var insolvent. VII BOETS STILLING OG STATUS 1. Boets aktiva a) Oversikt Det vises til vedlagte registreringsforretning.

11 11 Vedlegg 1: Registreringsforretning b) Bankinnskudd Innestående på bankkonto kr ,- er overført boets konto. c) Fritidseiendom Trysil - gnr 26 bnr 610 Denne eiendommen var allerede før konkursåpning lagt ut for salg via eiendomsmegler, og det var allerede inngått kontrakt med kjøper. Bostyrer tok derfor umiddelbart kontakt med megler og informerte om konkursen. Overtagelse er nå skjedd og boet avventer kun oppgjøret for eiendommen med fradrag for megleromkostninger. Eiendommen vil således tilføre boet aktiva med ca kr 3 millioner. Det er forventet oppgjør om kort tid. d) Bil BMW Bostyrer har tatt beslag i en BMW 525 d som sto registrert på selskapet. Det er videre ikke registrert heftelser på bilen i løsøreregisteret. Antatt verdi vil være i overkant av ca kr ,-. Imidlertid har det innkommet en innsigelse fra BMW Financial Service vedrørende bilen, da BMW hevder at de er rette eier av denne, og at det kun dreier seg om et leasingforhold. Bostyrer har foreløpig ikke fått full klarhet i dette, men vil arbeide videre med saken. Bostyrer bemerker dog at bilen står registrert på selskapet og det er verken anmerket noe pant eller leasingavtale i løsøreregisteret. 2. Omstøtelige disposisjoner Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. 3. Virksomhet etter konkursåpning Ingen. 4. Salg Nei. 5. Boets passiva Skatt og merverdiavgift Skatt Øst har anmeldt en prioritert fordring kl II på merverdiavgift med kr ,- en uprioritert fordring på renter og omkostninger med kr 2 298,- samt en etterprioritert fordring på renter med kr 57,-, til sammen kr ,-.

12 12 Anmeldte krav Fristen for fordringsanmeldelse går ut 6. mai Det er til sammen meldt 56 fordringer som fordeler seg som følger: Prioriterte krav kl I kr 3 137,00 Prioriterte krav kl II kr ,00 Uprioriterte krav kr ,36 Etterprioriterte fordringer kr 57,00 Totalt kr ,36 Det bemerkes at prioritert krav klasse I er et kommunalt gebyr fra Trysil kommune. Det bemerkes at det vil tilkomme ytterligere og betydelige prioriterte krav i forbindelse med lønnskravsbehandlingen. VIII KREDITORENES STILLING 1. Dekningsutsikter Ut i fra de nåværende tall og opplysninger vil det være sannsynlig med dividende til fordringshaverne. Ut fra de hittil anmeldte krav vil dette også omfatte uprioriterte fordringshavere. Dog må det tas et vesentlig forbehold da lønnskravene ikke er ferdigbehandlet og således er det ei heller anmeldt noen fordring fra NAV (som vil være en prioritert fordring). Dog kan også dette bli endret av et evt. krav mot ny driver etter mulig virksomhetsoverdragelse. 2. Fordringsprøvelse Det er til nå ikke foretatt fordringsprøvelse, som vil skje på et senere tidspunkt i bobehandlingen. 3. Unnlatt prøving Prøving av fordringer vil bli gjort når det er klarlagt om det blir utbetaling til kreditorer i den aktuelle klasse. I fall det ikke blir dividende for uprioriterte fordringshavere, vil disse fordringer ikke bli prøvet, jfr. konkurslovens 111 tredje ledd. IX STRAFFBARE FORHOLD Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket noen straffbare forhold. Bostyrer vil komme tilbake til dette i senere innberetning.

13 13 X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Bostyrer vil komme tilbake til dette i senere innberetning. Selskapets styreleder Thor Vestby opplyser at han vært involvert i konkursbehandling 2 ganger tidligere, dette er følgende: Brumunddal Shellservice styremedlem 1997 Gjemselund Bensin og Bilvask styreformann 1998 Bostyrer vil innhente nærmere informasjon vedrørende disse boene. XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN 1. Den innledende bobehandling Det vises innledningsvis til hva som er fremkommet om bobehandlingen under punktene ovenfor. Det har vært tatt de alminnelige skritt i forbindelse med konkursåpningen, herunder foretatt omadressering av post, forespørsler til banker, diverse registerundersøkelser og pålagte meldinger jfr. kkl. 79. Bostyrer har avholdt flere samtaler / og dialog pr epost med selskapets styreformann. Styreleder er for tiden sykemeldt og oppholder seg i utlandet. Se også omtale om hva som er gjort med de ulike aktiva. Bostyrers ansvar er forsikret i generalpolise og åpningsgiroen er betalt jfr. kkl. 87, se vedlagt kopi. Vedlegg 2: Betalt åpningsgiro. Den innledende fase av bobehandlingen har i meget stor utstrekning vært konsentrert omkring å sikre boets aktiva med hensyn til innestående på konto samt oppgjøret i forbindelse med fritidseiendommen. Det er videre arbeidet en god del med motorkjøretøy som nevnt da denne er av betydelig verdi. Det skal bemerkes at en hovedårsak til at boet mottar full verdi for fritidseiendommen er at Sparebanken Hedmark i meget stor utstrekning har sikret selskapets verdier like forut for konkursåpningen. I anledning sitt engasjement (kassekreditt) hadde banken nemlig pant i både selskapets varelager, driftstilbehør og fordringer. I tillegg hadde banken også pant i fritidseiendommen. Når selskapet fikk oppgjør fra Norske Shell AS i forbindelse med avvikling av virksomheten (og denne ble overført nye drivere) tok således banken dekning i dette for sitt engasjement, jf bankens panterett. Dette medførte da både overdekning på konti samt at fritidseiendommen i realiteten var uten heftelser. Bostyrer har som tidligere nevnt sikret selskapets regnskaper og det er i denne anledning også avholdt et møte med regnskapsfører.

14 14 2. Den videre bobehandling anmodning om videre forenklet underretning etter kkl 156. Bostyrers videre arbeid vil i hovedsak være konsentrert omkring følgende: Avslutte oppgjøret fra fritidseiendommen Avklare forholdene omkring motorkjøretøy Lønnskravsbehandling Gjennomgang av selskapets regnskaper og konti for å vurdere eventuelle omstøtelige forhold m.m Overdragelsen av virksomheten fra det konkursrammede selskap og til nye drivere må undersøkes nærmere i lys av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse, herunder da eventuelt ansvar for tidligere ansatte og utestående lønn/feriepenger. Vurdering av aksjeloven 3-4 og 3-5 Dokumentasjon og gjennomgang av overdragelsen mellom det konkursrammede selskap og Norske Shell/de nye driverne. Formell gjennomgang av pantedokumentene til Sparebanken Hedmark Bostyrer finner det per i dag vanskelig å si noe nærmere om tidsaspektet for bobehandlingen, og vil måtte komme tilbake til dette i senere innberetning. Samtidig begjærer med dette boet retten om å gi boet adgang til forenklet underretning til de uprioriterte kreditorene ved at innberetningene heretter blir lagt ut på bostyrers hjemmeside på internett, jf kkl 156. De uprioriterte kreditorene vil i så fall kun få tilsendt brev med opplysning om hvor de finner innberetningen samt tilbud om at de som ønsker det kan få innberetningen tilsendt på vanlig måte. Øvrige adressater enn de uprioriterte kreditorene, vil få innberetningen på papir på vanlig måte. Jessheim, 5. mai 2008 Ole Jan Halvorsen bostyrer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer