VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE"

Transkript

1 S.nr VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012

2 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks 6666, St. Olays plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: er et kvartalsbygg av over 5 etasjer (4 etasjer pluss utbygget loftetasje) pluss kjeller/underetasje, 10 oppganger med totalt 102 leiligheter. Bygningen ble oppfort i Tomten er eiet og har et areal pa m 2. Eiendommen har gnr. 218 og bnr. 67 pa St. Hanshaugen i Oslo kommune. Bygningen er oppfort med bxrekonstruksjon av mur og betong. Etasjeskiller er av stopt betong. Yttervegger er tilleggsisolert med pussisolasjon. Yttertak er konstruert som flattak med fall til renne, tekket med takpapp. Kun loftsleiligheter har egen takterrasse. For ovrig er det felles takterrasser. Av bygningsmessige tiltak boligselskapet bor prioritere kan nevnes: Nwrmere undersokelse av ris og sprekkdannelser Nwrmere undersokelse og ev. spylig av drensror av drenssystemet Utskifting av kjellerdorer Forprosjekt yttertak med losninger Utvendig overflatebehandling, samt utbedring av fasade Av VVS tekniske tiltak som boligselskapet bor prioritere kan nevnes: Forprosjekt vatrom Inspeksjon av bunnledninger Etablere friskluftsventiler i yttervegg Av el tekniske tiltak som boligselskapet bor prioritere kan nevnes: Oppgradering av hovedfordeling Oppgradering av hovedunderfordeling Nodlysanlegg Kontroll/maling av jordingsanlegg Av HMStiltak som boligselskapet bor prioritere kan nevnes: Oppfolging av Intemkontrollen Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: 5251 Thomas Johannesen Jon Andre Ellingsen _Iron Hoglund (..,,,.,,t Prosjektnr: f.) \,_/4. Icefk4/ )'41, A.., Y(/1(/

3 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Referansegrunnlag Energivurderinger Andre forhold TILSTANDSVURDERING... 2 Beskrivelse av konstruksjoner, tilstand og aktuelle tiltak 3 VEDLIKEHOLDSPLAN... 3 Årlige vedlikeholdsplaner med investeringsbehov 4 FOTO... 4 Fotografisk dokumentasjon 5 VEDLEGG... 5 Vedlegg med beskrivelse av aktuelle problemområder 6 LEDIG... 6 Avsatt til byggeiers egne notater februar 2012

4 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side INNLEDNING Styret i 29 Sameie har gitt OBOS Prosjekt AS i oppdrag å utarbeide en vedlikeholdsplan for sameiet. Boligselskapet ligger på St. Hanshaugen i Oslo kommune og har følgende adresse: 29 AK Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen gjelder i første rekke bygningsdeler og arealer som defineres som fellesskapets ansvar. Fagfeltene i vedlikeholdsplanen gjelder bygg, elektro og VVStekniske installasjoner. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og 3. Rapportens kapittel 2 gir en kortfattet beskrivelse av bygningenes oppbygging basert på arkivreferanse og visuelle observasjoner. Kapittelet gir også en beskrivelse av den enkelte bygningsdels tilstand og aktuelle tiltak. Kapittel 3 er vedlikeholdsplanen som blant annet er generert på bakgrunn av tilstand og tiltak vurdert i kapittel 2. Kostnadsoverslagene er basert på kostnadstall fra egen erfaringsbank i OBOS Prosjekt AS og Holte Prosjekt Kalkulasjonsnøkkel siste versjon. Vår erfaring er at tilbud/anbud på byggearbeider kan variere mye mellom høyeste og laveste tilbyder, avhengig av markedssituasjonen i byggebransjen. Kostnadsoverslagene i denne Vedlikeholdsnøkkelen er ment å gi en indikasjon på hva en kan forvente av kostnader basert på gitte forutsetninger. En viktig forutsetning for kostnadsoverslaget er mengdeberegningene. Mengdene i vedlikeholdsplanen må sees på som omtrentlige og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for innhenting av tilbud/anbud fra entreprenører. I de årlige vedlikeholdsplanene er det i tillegg til kostnader for gjennomføring av de enkelte tiltak, også avsatt kostnader til rigg og drift og til prosjektadministrasjon. Disse kostnadene utgjør henholdsvis 15% av gjennomføringskostnaden og 7,5% av gjennomføringskostnaden. Prosentsatsene er basert på gjennomsnittlige erfaringstall og vil variere med tiltakenes sammensetning og omfang. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på bakgrunn av: NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk. NS3451 Bygningsdelstabellen. NS3454 Årskostnader for bygninger. Relevante NBI byggdetaljblader. Befaring etter NS 3424 nivå 1, dvs. tilstandsanalyse av generell art som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det forutsettes at tiltak kan anbefales etter nivå 1 registrering. Dersom nivå 1 ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere tilstand og anbefale riktig tiltak, vil videre tiltak være å undersøke nærmere. I tilstandsanalysens rapport settes da karakter UN i stedet for tilstandsgrad. (Jfr RIF/Norges bygg og eiendomsforening Tilstandsanlyse, innføring og prinsipper av juni 2003, 1 utgave, av Svein Bjørberg). I gitte tilfeller kan det være praktisk å gjennomføre undersøkelser på nivå 2 eller 3 på stedet ved første befaring. Da vil oppdragsgiver bli konferert med dette, og slike arbeider avtales separat og som tillegg til vårt opprinnelige oppdrag. Det kan også være tilfeller hvor det kreves spesialkompetanse i den videre utredningen. Det vil i så fall fremkomme av teksten hvorfor UN benyttes. februar 2012

5 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side FORMÅL Med vedlikehold menes de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må for å rette opp uforutsette skader, og dermed løfte bygningen opp igjen til ønsket nivå. Skadene kan skyldes byggefeil, feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk og lignende. Periodisk eller intervallbundet vedlikehold er arbeider som må på grunn av jevn, normal slitasje for å hindre forfall. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skade. Eksempel på periodisk vedlikehold er overflatebehandling. Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn bygningens brukstid, defineres også som vedlikehold. Enkelte materialer er umulige eller svært vanskelige å vedlikeholde på normalt vis og må skiftes ut. Slike materialer er ofte kalt vedlikeholdsfrie. Enkelte materialer kan ha en levetid som overgår normal brukstid av en bygning. Forenklet skisse av en bygnings livsløp. Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle. Selv med jevnt vedlikehold vil en bygning brytes langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen opp til opprinnelig standard. Dersom bygningen skal løftes ytterligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens økende komfortkrav, kreves ombygging. Fra dette punktet starter syklusen igjen med jevnt vedlikehold, sakte nedbryting, utbedring og eventuell ombygging. Skjematisk fremstilling av bygningens livsløp fra nybygg gjennom bruksfasen til riving. Det er viktig at den som forvalter bygninger ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet v/styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de tiltak som må. Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold. Riktig planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsnøkkelen er et nyttig hjelpemiddel som skal sette boligselskapet i stand til å utføre løpende og periodisk vedlikehold, samt kunne budsjettere disse vedlikeholdsutgiftene fra år til år. februar 2012

6 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side PROSJEKTORGANISASJON Selskapet: Selskapets navn : 29 Sameie Selskapets kontaktperson : Erik Andersen Adresse : 29 E, 0172 Oslo Telefon : Forretningsfører: Firma : OBOS Eiendomsforvaltning AS Adresse : Postboks 6668, St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon : Epost : Vedlikeholdsnøkkelen er utarbeidet av: Firma : OBOS Prosjekt AS v/ Thomas Johannesen Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : Epost : Hjemmeside : EIENDOM OG BYGNINGER Eiendommen har sentral beliggenhet på St. Hanshaugen i Oslo kommune. Veletablert og attraktivt boligområde. Kort vei til offentlig kommunikasjon, servicetilbud, forretninger, kafeer og restauranter mm. Gangavstand til Sentrum, Bogstadveien og Grunerløkka. Sameiet består av et kvartalsbygg over 5 etasjer (4 etasjer pluss utbygget loftetasje) pluss kjeller/underetasje, 11 oppganger med totalt 102 leiligheter. Bygningen ble oppført i Tomten er eiet og har et areal på m 2. Eiendommen har gnr. 218 og bnr. 67 på St. Hanshaugen i Oslo kommune. Gårdsrommet er opparbeidet med variert vegetasjon, samt en lekeplass for de minste. Fra offentlig vei går det interne stikkveier (asfaltert) via inngangsportaler og helt frem til inngangsdørene. Bygningen er oppført med bærekonstruksjon av mur og betong. Etasjeskiller er av støpt betong. Yttervegger er tilleggsisolert med pussisolasjon. Yttertak er konstruert som flattak med fall til renne, tekket med takpapp. Kun loftsleiligheter har egen takterrasse. For øvrig er det felles takterrasser. Bygningene er i utgangspunktet bygget etter lovverket som var gjeldende i 1931, lov om bygningsvesenet av 1924, Forskrift om materialer og konstruksjoner m.m. av februar 2012

7 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.5 Gjennomførte vedlikeholds og rehabiliteringstiltak: 2010 Rehabilitering av tak. Ny takpapp. Arbeidene ble gjennomført av Hesselberg Tak. Oppgradering av varmekabler i takrenner for hindre istapper om vinteren. Det ble montert termostat, slik at kablene bare står på når det er behov for dem Den ytre grunnmuren ble malt. Småskader på mur og fasade hovedsakelig på fasadene som vender inn mot gårdsrommet ble reparert og malt samtidig. Taket i portrommet ved oppgang D. ble reparert og isolert på nytt i Nye porttelefoner Ytre blikktak fra oppgang E til K (med solen) ble utbedret på grunn av lekkasjer. Nytt tak i tolags takpapp ble lagt Oppgangene ble malt. Ytterligere flikket på og vedlikeholdt i Takterrassene ble rehabilitert (ferdigstilt i 2010) 1999 De ble montert flere lys i portrommene Lekeområdet ble oppgradert til gjeldende krav i Fasadene ut mot gaten ble pusset opp og etterisolert Fasadene inn mot gårdsrommet ble pusset opp og etterisolert Totalt vedlikehold av tak og gerrasser Brannvarslingsanlegget ble installert 1981 Nye stigeledninger (elektrisk anlegg) Opplysningene er hentet fra boligselskapets hjemmeside. 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringen, informasjon fra boligselskapets representant, informasjon fra Oslo kommune ved Plan og bygningsetatens byggesaksarkiver, OBOS arkiver og Oslo kommunes etat for vann og avløp. Det ble avholdt befaring i september (oktober) 2011 hvor følgende var medvirkende: Marianne Alfsen Styremedlem 29 Sameie Ragnar Englund El konsulent Ragnar Englund Consulting AS Svein Tore Sagen VVS konsulent OBOS Prosjekt AS Thomas Johannesen Byggeteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS februar 2012

8 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side REFERANSEGRUNNLAG Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk og systematisert etter NS 3451 Bygningsdelstabellen og med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er foretatt vurderinger av forhold som naturlig vil høre innunder rutiner som forventes å være inkludert i en internkontroll. Som vedlegg til rapporten følger: Foto fra befaringen Definisjoner og referanser Symptomliste bygg Vedlikehold av vinduer Info om betongskader Aldring av avløpsrør Informasjon om asbest Informasjon om tagging Lekeplasser Nedgravde oljetanker Fakta om radon Vanlige VVSuttrykk Energi og energiøkonomisering Informasjon om internkontrollforskriften Planlegging og utbedring av ute Miljø Avløpsrør i plast Ventilasjonsforhold i boliger Informasjon om elsikkerhet i boliger Universell utforming Informasjon om avfallshåndtering REFERANSENIVÅ SOM LEGGES TIL GRUNN (Jfr.NS 3424, pkt 3.5). Følgende referansenivå legges til grunn: Aktuelt lovverk og forskrift som var gjeldende da bygningene og bygningskomponenter ble oppført, modernisert etc. Det kan også for enkelte bygningskomponenter være aktuelt å sammenligne eksisterende tilstand med dagens lovverk og forskrifter for f.eks brannsikkerhet. Håndverksmessig utførelse som var vanlig på oppføringstidspunktene. Aktuelle NBI blader og bransjestandarder som var gjeldende på oppføringstidspunktet. Estetiske betraktninger vil ikke bli vurdert, men kommentert. februar 2012

9 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side ENERGIVURDERINGER Dagens energipriser tilsier at styret bør være bevisst aktuelle energireduserende tiltak. Ved gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, bør det derfor også foretas en energiteknisk vurdering. Det vil for eksempel ved en rehabilitering av fasadene, være naturlig å se på kost/nytteeffekten av en tilleggsisolering. Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring av arbeider på berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner. Beboere og byggeiere i Oslo kommune er i en særstilling når det gjelder tilskudd til gjennomføring av energireduserende tiltak. Gjennom en periode på ca. 10 år fra 1982 til 1992, ble det innbetalt 1 øre pr. kwh til et eget fond som har til hensikt å fremme gjennomføringen av enøktiltak i Oslo. Pr. i dag er fondet på ca. 600 mill. kroner. Avkastningen av fondet benyttes til bistand til energirådgivning og tilskudd til gjennomføring av tiltak. Fondet har spesifikke kriterier for kvaliteten på det arbeidet som, og det stilles som krav at det utarbeides en enøkanalyse av godkjent enøkkonsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av firmaene Enøketaten benytter som rådgivere. Oslo kommune Enøketaten Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vi også være årlige tilbakemeldinger om energiforbruk gjennom et energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, hvordan fordelingen mellom de enkelte energibærere er, og hvordan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål er. 1.7 ANDRE FORHOLD Universell utforming Både ved planlegging av nye boligområder og ved rehabilitering av eksisterende områder, er det de senere år lagt større og større vekt på at området skal få en universell utforming. Med universell utforming menes en utforming som er bra for alle og nødvendig for noen. I praksis vil det si en tilpassing av alle fellesarealer slik at funksjonaliteten blir best mulig for flest mulig. For 29 sameie, er det vurdert følgende kriterier: Adkomstforhold: Intern stikkvei fra offentlig vei leder helt inn til inngangsdørene for av og pålessing. Veiene er asfaltert. Inngangspartiene i gårdsrom står ubeskyttet uten baldakin over inngangsdør. Inngangspartiene er godt synlig med glass i inngangsdør og kontrastfarger. Boligselskapet har ikke heis. Bygningen er ikke spesielt tilpasset bevegelseshemmede. For å tilrettelegge tilgjengeligheten for beboere med bevegelseshemming, skal boligselskapet være klar over muligheten til å montere automatiske døråpnere. I enkelte tilfeller vil beboere være berettiget slike hjelpemidler og bydelsadministrasjonen vil kunne veilede om søkeprosess og lignende. (Automatisk døråpner var montert på en av de inspiserte dørene). februar 2012

10 Sameie VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.8 Visuelle forhold: Husnummer til hver enkelt oppgang er montert over inngangsdør samt påklistret på glassrute i dørblad. Nummerplatene blir opplyst via lampe over inngangsdør. Ringetablå har bra bakgrunnslys på trykknapper og er plassert lett synlig og er godt belyst av armatur over inngangsparti. Innvendige forhold: Trappeoppgangene er overflatebehandlet i lyse utførelse. Dagslysinnslipp fra inngangsdør og overlys fra yttertak. Ekstra håndløper på vegg er ikke montert og bør vurderes utført. Bygningene har fra oppføringstidspunktet termisk ventilasjon. Bruken av boligene har endret seg mye de siste tiår og dagens bruksmønster tilfører langt mer fukt til leiligheten enn det som var vanlig på oppføringstidspunktet. Det er derfor viktig å sørge for en tilstrekkelig tilgang på ny, frisk luft gjennom ventiler i yttervegg og luftespalter i vinduer. Helse, miljø og sikkerhet På rent generelt grunnlag vil vi her minne om at boligselskaper har minst 4 forskjellige HMS områder som bør vektlegges spesielt: et fungerende internkontrollsystem brannsikkerheten (rømningsveier, brannadferd) sikkerhet for beboerne sikkerhet på lekeplassene Skifte av bygningsdeler, vedlikeholdsansvar for tilbygg og påbygg. I vedtektene vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 er det beskrevet følgende på 8 Vedlikehold: Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar. Ut i fra teksten kommer det ikke tydelig nok frem hvem som har vedlikeholdsansvaret for vinduer/balkondører, terrasser og lignende, gjelder også utskifting. Vedtektene bør eventuelt revideres for å tydeliggjøre ansvarsfordeling av skifte og vedlikehold av bygningsdeler som vinduer/balkongdører. Ved tvilstilfelle, er det Eierseksjonsloven som legger føringer. februar 2012

11 Vedlikeholdsnøkkel for: Kontaktperson / styreleder: Erik Andersen Tlf: Gateadresser Adresse Bygningskategori Blokk Oppdragsnummer: Fra OBOS Prosjekt AS har følgende deltatt Navn Svein Tore Sagen Ragnar Englund Thomas Johannesen Rolle VVS fagkonsulent Elektroteknisk fagkonsulent Byggteknisk fagkonsulent

12 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 21 Grunn og fundamenter Grunn og fundamenter generelt Fundamenteringsmetode er ikke kjent. Det antas imidlertid at bygningen er fundamentert direkte til fjell og/eller faste komprimerte masser. 21 Grunn og fundamenter Drenering Drenering, materiale,utførelse og alder er ikke kjent. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble på befaringen avdekket sprekk/riss enkelte steder på den bærende betongkonstruksjonen. Symptomene er antakelig en indikasjon på bevegelser/setninger i grunn. Det utelukkes ikke at symptomene kan ha oppstått som en følge av byggearbeider i området. Det er usikkert når de registrerte symptomene er inntruffet. Dreneringsrør ble ikke inspisert. Det antas at dreneringen er utført etter gjeldende lovverk og håndverksmessig utførelse på oppføringstidspunktet. Det kunne ikke vises utvendig fuktsikring som dreneringsplate mot kjellervegg. Det ble avdekket salt/kalkutslag mot yttervegg. På befaringen ble det foretatt fuktsøk på tilfeldige steder i kjeller med stedvis høye utslag i nedre del av yttervegger og mot gulv på grunn. Styret er imidlertid kjent med problemer vedrørende drenering/fuktsikring(det har tidligere vært vanninntrengning i kjeller). Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø,1S,2E Svikt: Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Tiltak Tiltak er ført på bygningsdel 22 Bæresystemer generelt. Noe fukt i kjeller må anses som påregnelig for denne typen bygning. Det forutsettes at bruken ikke endres til for eks. oppholdsrom eller lignende. For en nærmere vurdering av fuktproblematikken kan det anbefales kontroll og spyling av drensledning og drenskum. Normal levetid for drenering er 20 til 60 år. Normalt intervall for spyling/kontroll av drensledning og drenskum er 1 til 5 år Til opplysning vil eventuelt ny drenering (utgraving, nye drensrør, duk, tilbakefylling av drenerende masser og tilbakeføring/istandsetting av områdene) få en ca. kostnad på kr , pr/m. eks. mva. Tilstandsrapport for Side 1 av 31

13 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 22 Bæresystemer Bæresystemer generelt Bærende vegger og dekker er oppført i støpt betong og mur. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble visuelt registrert sprekk og rissdannelser enkelte steder i trapperom, kjeller og på utvendig fasade. Det vises til tidligere rapport utarbeidet av Multiconsult som omtaler sprekkdannelser på trapperomsvegger i øverste etasje. Det vurderes i rapporten at symptomene er en følge av puss med ulik type styrke og fasthet kombinert med rystelser fra byggearbeider på nabotomten. Disse antakelsene kunne ikke påvises på befaring, men kan være sansynelig. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø,2E,2S Svikt: Tiltak I første omgang bør det gjøres nærmere undersøkelser av de registrerte riss/ sprekker. Tiltaket går ut på å montere gipsplumber på de aktuelle steder for så på et senere tidspunkt å avdekke om det fortsatt er bevegelser, gipsplumbene holds under oppsikt. Eventuelt videre tiltak og kostnadsoverslag må vurderes etter at undersøkelsen er utført. På de utvendig flater som er tilleggsisolert og pusset bør det i tillegg destruktive undersøkelser for å avdekke om sprekker/riss går videre inn i yttervegg. Tiltaket kan kreve bruk av lift. Tilstandsrapport for Side 2 av 31

14 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 23 Yttervegger Yttervegger generelt Yttervegger takterrasser: Yttervegger er hovedsakelig oppført i støpt betong, tilbygg mot gårdsrom er oppført av lettbetong (Leca isoblokk). Utvendige flate er pusset og overflatebehandlet. Ytterveggene er innvendig påforet med bindingsverk av tre isolert med mineralull, gipsplater og maling. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble avdekket betydelig mye riss og sprekkdannelser flere steder, spesielt ved utsparinger for vinduer/dører, krakelert overflate. Stedvis løs puss og betong. Det var ikke tilgjengelig for inspeksjon på innvendig side grunnet innvendig påforing. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 3Ø,3S Svikt: Tiltak Snarlig utbedring må påregnes. Det bør i første omgang sikringstiltak på de steder det kan være fare for nedfall. Tiltaket etter medgått tid, leie av lift og materiell. Kostnaden som er stipulert er kun en antakelse. Tiltaket vil kreve bruk av lift. 23 Yttervegger Yttervegger generelt Yttervegger opp til takterrasse: Yttervegger antas å være oppført i støpt betong. Utvendig er fasadene mot gårdsrom og gate tilleggsisolert med pussisolasjon. Det opplyses at tilleggsisolering ble utført i 1995/1996. Det ble registrert stedvis skader på fasaden (pussisolasjonen) i form av sprekkdannelser og pussavflassing spesielt ved vindu/døråpninger, utkraginger og lignende. Det ble registrert noe støtskader ved nedre del i gårdsrom og ved inngangsportal (oppgang A). Fasade mellom oppgang G og H hadde noe pussavflassing samt vertikale riss alle etasjene oppover. Noe pussavflassing ved oppgang K. Utkraget horisontal kant på nedre del av vegg var tydelig eksponert for ytre påkjenninger i form av riss/sprekkdannelser samt forvitring flere steder. Bevegelsesfuge mellom oppgang A og B var løs. Pussisolasjon mot gaten fremstod i generelt god stand, noe tegn til klimatiske påkjenninger enkelte steder. De stedlige symptomene er trolig kommet som en følge av elde og klimatiske påkjenninger. Ved skader som avflaking og riss i overflaten/pussen vil fuktighet letter kunne trenge inn bak pussen og fukte opp isolasjonen, skadeomfanget vil eskalere. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø,2E Svikt: Pussisolasjon mot gate og gårdsrom opp til takterrasser. På bakgrunn alder og visuell registrering av tilstand, anbefales ompussing av fasadene. Skader i pussisolasjonen utbedres, tilsluttninger og utsparinger utbedres/forbedres. Deretter vask(rengjøring), grunning, grunnpuss, armeringsnett, fuktbestandig puss og sluttpuss. Det tas forbehold om endringer i oppbygning. I forkant må det utarbeides en grundigere mer detaljert funksjonsbeskrivelse. OBOS prosjekt AS kan om ønskelig bistå sameiet gjennom hele prosessen fra start til slutt. Tilstandsrapport for Side 3 av 31

15 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger Yttervegger generelt Grunnmur/yttervegger i kjeller/underetasje består av støpt betong. Det ble flere steder registrert riss/sprekkdannelser da spesielt ved utsparinger for vinduer og dører. Symptomene er trolig en følge av bevegelser i grunn. Tilstandsgrad gjelder for konstruksjonen generelt og er satt på bakgrunn av alder og visuell vurdering. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø,2E,2S Svikt: Tiltak er ført på bygningsdel 22 Bæresystemer generelt. 23 Yttervegger Yttervegger generelt Yttervegger takterrasser: Yttervegger er hovedsakelig oppført i støpt betong, tilbygg mot gårdsrom er oppført av lettbetong (Leca isoblokk). Utvendige flate er pusset og overflatebehandlet. Ytterveggene er innvendig påforet med bindingsverk av tre isolert med mineralull, gipsplater og maling. Det ble avdekket betydelig mye riss og sprekkdannelser flere steder, spesielt ved utsparinger for vinduer/dører, krakelert overflate. Stedvis løs puss og betong. Det var ikke tilgjengelig for inspeksjon på innvendig side grunnet innvendig påforing. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø,2E,2S Svikt: Tiltak er ført på bygningsdel 22 Bæresystemer generelt. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Inngangsdører til hver oppgang har karm og dørblad av tre. Dørblad innehar 2lags trådglass produsert i Enkelte er med fast vindusfelt over inngangsdør. Dørene er utstyrt med dørpumpe, det ble registrert automatisk døråpner i en oppgang. Låssystemet er en standard løsning med nøkkel. Samtlige dører er overflatebehandlet i rød utførelse. Ytterdørene hadde tydelig tegn slitasje. Det ble registrert matt og avflasset overflate da spesielt utvendig på nedre del av dørblad samt på dørkarm. De fleste dørene åpnet og lukket tilfredsstillende mot karm. Enkelte dører lukket ikke tilfredsstillende. Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder og registrerte symptomer. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1Ø,1E Svikt: På bakgrunn av registrerte symptomer anbefales ny overflatebehandling av samtlige inngangsdører. Dør med karm skrapes, flekkgrunnes, pusses, vaskes og gis to strøk maling innvendig og utvendig. Om nødvendig demonteres tettelister før behandlingen påbegynnes og ny tettelister monteres. Det bør på samme tidspunkt kontroll og justering av dør/dørblad. Hengsler og låskasse smøres. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av ytterdører er 26 år Normal levetid for ytterdører av tre er 20 til 40 år Tilstandsrapport for Side 4 av 31

16 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Utgangsdører til felles takterrasser: Finerte tredører med karm av tre, utvendig belistet mot smyg. Dørpumpe er montert på utvendig side. Samtlige av de inspiserte dørene var tydelig eksponert for sol og klimatiske påkjenninger. Overflaten på dørblad og lister var matt og stedvis krakelert. Det ble avdekket flere steder løs terskel, løs og "slarkete" låskasse. Flere av dørbladene var sprukket opp i lamineringen (kfr. Bildevedlegg). Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø,2S Svikt: Det anbefales å skifte ut samtlige dører som går ut til felles takterrasser. Nye dører bør være tilpasset de klimatiske påkjenninger dørene blir eksponert for, alternativt av stål. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Inngangsdører til kjeller/underetasje fra utsiden. Trefyllingsdør med karm av tre av eldre dato. Døren er ikke utstyrt med dørpumpe. Dørene bærer preg av alder og slitasje. Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder, tilstand. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2S Svikt: Det anbefales å skifte dør til kjeller på bakgrunn av alder og tilstand. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Vinduer i kjeller: Vinduer har ramme og karm av treverk med 1lags glass, trolig fra byggets opprinnelse. Vinduene er sidehengslet. Vinduene er trolig de opprinnelige fra byggetidspunktet. Preges av alder manglende vedlikehold. Tilstandsgrad er satt høyt på bakgrunn av alder og registrerte symptomer. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2E,2H Svikt: Vinduene i kjeller har oppnådd sin tekniske levetid og utskifting må påregnes. Det anbefales at samtlige vinduer i kjeller skiftes samtidig. Antallet må kontrolleres ved innhenting av tilbud. Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av vinduer 2 til 6 år. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Inngangsdører til kjeller/underetasje fra utsiden. Dør er av stål, klassifisert som A60 (EI 60S). Det ble avdekket klemskade på nedre del av dørblad. Døren hadde for øvrig preg av slitasje. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1Ø,2S Svikt: Det anbefales å skifte ut ståldøren som er satt inn ved inngang til kjeller mot gårdsrom. Utskifting ses i sammenheng med utskifting av de to andre dørene som har inngang til kjeller fra gårdsrom. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Terrassedør: Kun leilighetene i øverste etasje (loftetasje) har utgang til egen takterrasse. Utgangen til terrassene innehar skyvedør av trevirke med store glassruter i fastfelt og skyvedør, produsert på slutten av 80tallet. Det ble registrert noe variert utførelse og tilstand. De inspiserte skyvedørene hadde generelt matt og stedvis krakelert overflate (trevirke) avhengig av himmelretning. Åpneog lukkefunksjonen fungerte tilfredsstillende på befaringen. Det meldes at den enkelte andelseier selv er ansvarlig for utskifting og vedlikehold av terrassedør i sin leilighet. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: Svikt: Det anbefales å sende ut informasjon til beboerne angående utvendig vedlikehold av vinduer og balkongdører. Normal levetid for terrassedører av tre er 20 til 60 år. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av vinduer/balkongdører 2 til 6 år. Tilstandsrapport for Side 5 av 31

17 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Vinduer i leilighetene: Vinduer har ramme og karm av trevirke inndelt i 2 og 3 fag. Alder er varierende. Sålebenkbeslag er utført i plastbelagt blikk i brun og sort utførelse. Kun få av de inspiserte vinduene hadde friskluftsventil i karm. Utvendig er vinduene overflatebehandlet i rød utførelse. Vinduene i boligsameiet har varierende alder og tilstand. For vinduer av eldre dato ble det avdekket avflasset og slitt maling. Det meldes at den enkelte andelseier selv er ansvarlig for utskifting og vedlikehold av vinduene i sin leilighet. Tilstandsgrad er ikke satt på grunn av meget stor variasjon i alder og tilstand. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: Svikt: Det anbefales å sende ut informasjon til beboerne angående utvendig vedlikehold av vinduer og balkongdører. Normal levetid for vinduer av tre er 2060 år. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av vinduer 2 til 6 år. 23 Yttervegger Utvendig kledning og overflate Inngangsportalene har vegger og tak av støpt betong, pusset og overflatebehandlet. Det ble registrert stedvis skader som riss i Tilstandsgrad: 2 overflaten samt noe bom og løs puss. Generell slitasje etter gjennomgangstransport. Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales å rehabilitere inngangsportalene. Maling. Løs, gammel maling og puss bankes, skrapes og børstes bort. Overflaten rengjøres med vann og om nødvendig med egnet rengjøringsmiddel. Sår, sprekker og bom i pussen utbedres. Ny behandling med dampåpen og uorganisk malingstype 23 Yttervegger Utvendig kledning og overflate Yttervegg kjeller/underetasje er utvendig pusset og overflatebehandlet i hvit utførelse. Det ble avdekket skader som løs murpuss og malingsavflassing enkelte steder, da spesielt ned mot asfalt på gateplan. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1Ø,1E Svikt: Det anbefales overflatebehandling av kjellervegger utvendig. Løs gammel maling og puss bankes, skrapes og børstes bort. Overflaten rengjøres med vann og om nødvendig med egnet rengjøringsmiddel. Sår sprekker og bom i pussen utbedres. Ny behandling med dampåpen og uorganisk malingstype påføres. Arealet er ikke nøyaktig oppmålt og må ses på som omtrentlig, kontrolleres før innhenting av tilbud. Anbefalt vedlikeholdsintervall for maling av betong med puss er 418 år Tilstandsrapport for Side 6 av 31

18 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger Utvendig kledning og overflate Yttervegger takterrasser: Yttervegger er hovedsakelig oppført i støpt betong, tilbygg mot gårdsrom er oppført av lettbetong (Leca isoblokk). Utvendige flater er pusset og overflatebehandlet. Ytterveggene er innvendig påforet med bindingsverk av tre isolert med mineralull, gipsplater og maling. Det ble avdekket betydelig mye riss og sprekkdannelser flere steder, spesielt ved utsparinger for vinduer/dører, krakelert overflate. Stedvis løs puss og betong. Det var ikke tilgjengelig for inspeksjon på innvendig side grunnet innvendig påforing. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 3Ø,3S Svikt: Det anbefales å utbedre utvendig skader på fasaden, gjelder loftsleiligheter. Maling. Løs, gammel maling og puss bankes, skrapes og børstes bort. Overflaten rengjøres med vann og om nødvendig med egnet rengjøringsmiddel. Sår, sprekker og bom i pussen utbedres. Ny behandling med dampåpen og uorganisk malingstype Tiltakene som er beskrevet må etter at det er gjennomført nærmere undersøkelse av konstruksjonen (kontroll av bevegelser). Tilstandsrapport for Side 7 av 31

19 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 24 Innervegger Innervegger generelt Innvendige vegger i kjellerarealet er av plasstøpt betong, dels slammet/malt og dels ubehandlet. Bodvegger består av gittervegger og panelte trevegger. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble avdekket sprekker/riss spesielt ved utsparinger og døråpninger flere steder i kjellerarealene (kfr. Bildevedlegg). Det antas at symptomene er en følge av bevegelser i grunn. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Tiltak Tiltak er ført på bygningsdel 22 Bæresystemer generelt. 24 Innervegger Innervegger generelt Omsluttende vegger i trapperom er oppført i støpt betong, pusset og malt. Innvendige vegger innenfor leiligheter er opprinnelig oppført i mur/betong. Loftsleiligheter har i tillegg lettvegger av tre og gips. 24 Innervegger Vinduer, dører m.m. Dør til kjeller/oppbevaringsrom fra trapperom: Trefyllingsdører med karm av tre av eldre dato. Innvendig side er beslått med plater av stål/metall. Dørene er utstyrt med dørpumpe. Mot trapperom er dørene overflatebehandlet i rød utførelse. Dørene er ikke merket med brannkrav og tilfredstiller åpenbart ikke gjeldende myndighetskrav til brann. Det ble avdekket riss/sprekkdannelser i flere av trapperommene. Spesielt i oppgang A kunne det vises skrå og vertikale riss i øverste etasje. Flere inngangspartier hadde løs puss over på sidene av inngangsdør. Det ble flere steder registrert bom og småskader i murpuss. Det ble ikke registrert eller informert om skader på innvendige vegger innenfor leilighetene. Dørene bærer preg av alder og slitasje. Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder, tilstand og forskriftsvurdering. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: Svikt: Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2S Svikt: x Tiltak er ført på bygningsdel 22 Bæresystemer generelt. Det anbefales å skifte ut samtlige dører til kjeller. Nye dører skal tilfredsstille gjeldende myndighetskrav til brann. 24 Innervegger Vinduer, dører m.m. Finerte entredører med trekarm, enkelte seksjoner har de opprinnelige dørene. De Inspiserte dørene var ikke tilfredsstillende merket med brannkrav. Alder og utførelse er variert. Dører skiftet i senere tid antas å tilfredsstille gjeldende myndighetskrav til brann. Det ble informert om individuell utskifting. Tilstandsgrad er ikke satt på grunn av variasjon. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: 2S Svikt: Av brannsikkerhetsmessige grunner bør boligselskapet inngå avtale med en entreprenør om tilbud på nye entredører, gjelder primært for leiligheter med opprinnelige dører som åpenbart ikke tilfredsstiller gjeldende krav til brannmotstand. Kostnadene vil bli lavere ved at flere dører skiftes på samme tidspunkt. Styret sender ut informasjon til beboere. Nye dører skal tilfredsstille dagens myndighetskrav til brann. Tilstandsrapport for Side 8 av 31

20 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 24 Innervegger Kledning og overflate Innvendige trapperomsvegger er pusset og malt i lys/hvit utførelse. Innenfor leilighetene er overflatene varierende. Det opplyses at trapperommene ble malt i år De malte veggflatene i trapperommene var generelt preget av slitasje i stor grad. Det kunne vises spesielt på nedre del av veggflate. Merker etter flytting og gangtransport. Det ble avdekket riss/sprekkdannelser i flere av trapperommene. Spesielt i oppgang A kunne det vises skrå og vertikale riss i øverste etasje. Flere inngangspartier hadde løs puss over og på sidene av inngangsdør. Det ble flere steder registrert bom og småskader i murpuss. Det ble ikke registrert eller informert om skader på innvendige vegger innenfor leilighetene. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø,2E Svikt: Det anbefales å påføre ny maling på innvendige trapperomsvegger. Underlaget vaskes, flekksparkles og flekkgrunnes, deretter påføres to strøk maling. Tiltaket ses i sammenheng med overflatebehandling av rekkverk, underside repos, tak/himling og dekkekant, bygningsdel 28trapper. Anbefalt vedlikeholdsintervall for maling av innvendige vegger er 1016 år. Innvendige vegger/overflater inne i leiligheter er å anse som den enkelte andelseiers vedlikeholdsansvar og blir ikke nærmere kommentert. Tilstandsrapport for Side 9 av 31

21 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 25 Dekker Dekker generelt Dekker/etasjeskillere er utført av støpte betongdekker. 25 Dekker Gulv på grunn Gulv på grunn er av støpt betong. Oppbygning og materiale under støp/overflaten er ikke kjent. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble ikke meldt om forhold som indikerer svekkelser i dekkekonstruksjonen. Det ble for øvrig registrert noe riss/spekker i kjeller enkelte steder. Det antas at dekkene er konstruert og utført etter gjeldende myndighetskrav på oppføringstidspunktet. Det ble avdekket stedvis riss i overflaten (kfr. bildevedlegg). Symptomene er trolig en følge av små bevegelser i grunn. På befaringen ble det foretatt fuktsøk på tilfeldige steder i kjeller med høye utslag i nedre del av yttervegger og mot gulv på grunn. Fuktsikring er kommentert i forbindelse med drenering. Det ble for øvrig registrert normal bruksslitasje, ingen spesielle tegn til andre skader. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: Svikt: Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Det anbefales ingen tiltak generelt for dekker/etasjeskillere foruten å følge opp registrerte riss/sprekker. Kostnaden er ført på bygningsdel 22Bæresystemer generelt. Enkelte riss i gulv på grunn er påregnelig i eldre bygninger. Det anbefales for øvrig ingen tiltak for gulv på grunn. Tilstandsrapport for Side 10 av 31

22 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 26 Yttertak Yttertak generelt Yttertak er konstruert som flattak, utført i plasstøpt betong med ensidig fall til takrenne. Konstruksjonens oppbygning: gipshimling, sparklet og malt Diffusjonsplast 15 cm isolasjon i nedforet tretak støpt betongtak papptekking. Opplysninger om oppbygning er hentet fra tidligere rapport utarbeidet Det utelukkes ikke at deler av yttertaket mot gårdsrom er bygget opp med taksperrer av treverk eller lignende. Det er opplyst at omtekking av yttertak ble utført i Yttertak Yttertak generelt Yttertak er konstruert som flattak, utført i plasstøpt betong med ensidig fall til takrenne. Konstruksjonens oppbygning: gipshimling, sparklet og malt Diffusjonsplast 15 cm isolasjon i nedforet tretak støpt betongtak papptekking. Opplysninger om oppbygning er hentet fra tidligere rapport utarbeidet Det utelukkes ikke at deler av yttertaket mot gårdsrom er bygget opp med taksperrer av treverk eller lignende. Det er opplyst at omtekking av yttertak ble utført i Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble opplyst fra styret om flere tilfeller av kondensproblemer i takkonstruksjonen. Ut i fra en tidligere rapport utarbeidet ble det avdekket utettheter i dampsperre. Betongtak med mineralullisolasjon på innsiden er en konstruksjon med høy skaderisiko. Er det utettheter i dampsperren på innsiden av isolasjonen, kan fuktig inneluft trenge opp mot betongdekket og kondensere på undersiden. Dette kan gi betydelige vannmengder som kan komme ned som drypp etter lange kuldeperioder. Det tilføyes også at dårlig eller manglende ventilasjon i leiligheter vil frembringe kondensproblemer ved at fuktig inneluft ikke skiftes ut tilstrekkelig. Det ble opplyst fra styret om flere tilfeller av kondensproblemer i takkonstruksjonen. Ut i fra en tidligere rapport utarbeidet ble det avdekket utettheter i dampsperre. Betongtak med mineralullisolasjon på innsiden er en konstruksjon med høy skaderisiko. Er det utettheter i dampsperren på innsiden av isolasjonen, kan fuktig inneluft trenge opp mot betongdekket og kondensere på undersiden. Dette kan gi betydelige vannmengder som kan komme ned som drypp etter lange kuldeperioder. Det tilføyes også at dårlig eller manglende ventilasjon i leiligheter vil frembringe kondensproblemer ved at fuktig inneluft ikke skiftes ut tilstrekkelig. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø,2H Svikt: Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø,2H Svikt: Tiltak Det beste utbedringsprinsippet er å legge varmeisolasjon på oversiden av betongdekket. På den måten hindrer man at betongdekket blir så nedkjølt at det dannes kondens. Tiltaket bør ses i sammenheng med utbedring/nyetablering av ventilasjonssystemet. Tiltaket i første omgang vil være å utarbeide et forprosjekt. Rapporten vil inneholde ulike løsninger og forslag, kostnadsoverslag, lånebehov samt konsekvens for felleskostnader. Et forprosjekt vil gi grunnlag for å utarbeide en tilstrekkelig funksjonsbeskrivelse. Utbedring/ny løsning for yttertak, Nærmere beskrivelse kommer frem av forprosjektet. Tilstandsrapport for Side 11 av 31

23 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 26 Yttertak Overlys, takluker med mer Overlys, alder og materiale er ikke kjent. Det ble ikke meldt om problemer i forbindelse med overlys, ingen spesielle bemerkelser Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Det anbefales ingen tiltak for overlys. 26 Yttertak Taktekkematerialer Yttertak er tekket med asfalt takpapp. Det opplyses at omtekking ble utført i Tekkematerialet syntes å være av høy kvalitet. Gjennomføringer, oppbretter, hjørner og tilslutninger virket tilfredsstillende. Det ble ikke meldt om forhold som indikerer svekket tilstand. Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av visuell registrering og alder. Det er ikke avdekket svikt i hht. definert referansenivå. Tilstandsgrad: 0 Konsekvensgrad: Svikt: Det anbefales ingen tiltak for taktekkematerialer. Det refereres for øvrig til bygningsdel 26 yttertak generelt Teknisk levetid for asfalttakbelegg er år. 26 Yttertak Takrenner Takrenner og nedløp fra yttertak er av plastbelagt stål, skiftet i forbindelse med takomlegging. Renner og nedløp for øvrig kan være av varierende alder. Renner og nedløp fra yttertak virket å være i god forfatning. Det kunne vises noe tegn til frostspreng på et horisontalt liggende nedløpsrør ved fellestakterrasse. Firkantrenne på yttervegg hadde tegn til skader enkelte steder, trolig som en følge av frostspreng. Tilstandsgrad er ikke satt på grunn av variasjon i alder og tilstand. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: 1Ø,2S Svikt: Defekt/skadet renne og nedløp utbedres/skiftes. Reparasjonene er anslagsvis stipulert. Pris må innhentes. Til informasjon er det vel så viktig at varmekablene i renner/nedløp fungerer tilfredsstillende. 26 Yttertak Takrenner Takrenner og nedløp fra yttertak er av plastbelagt stål, skiftet i forbindelse med takomlegging. Renner og nedløp for øvrig kan være av varierende alder. Renner og nedløp fra yttertak virket å være i god forfatning. Det kunne vises noe tegn til frostspreng på et horisontalt liggende nedløpsrør ved fellestakterrasse. Firkantrenne på yttervegg hadde tegn til skader enkelte steder, trolig som en følge av frostspreng. Det ble observert flere steder sand fra tekking. Tilstandsgrad er ikke satt på grunn av variasjon i alder og tilstand. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: 1Ø,2S Svikt: Det anbefales årlig rens av takrenner og nedløp vår og høst. Tilstandsrapport for Side 12 av 31

24 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 28 Trapper, balkonger m.m. Trapper Innvendige trapper og repos er utført i støpt betong belagt med terrazzo opp til 4. etasje, fra 4. etasje til 5. etasje er inntrinn og opptrinn malt i grå utførelse, underside repos og dekkekant er overflatebehandlet i hvitt/lys utførelse. Rekkverk er av stål med håndløper av treverk, malt i sort. 28 Trapper, balkonger m.m. Balkonger/Terrasser Takterrasser er tekket med membran eller asfalt takpapp. Løsning med isolasjon er ikke kjent. Over ligger tremmer av tre. Rekkverk er av stål i sort utførelse. Det antas at takterrasser ble rehabilitert i forbindelse med innredning av loftsetasje til leiligheter i Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Terazzobelegget syntes å holde generelt god standard. Det bemerkes at det ble registrert noe sprekkdannelser ved enkelte trapper (gjelder overgang repos trapp) samt noe riss/krakelert overflate på repos spesielt i de øverste etasjene. Rekkverk hadde tydelig tegn på slitasje, malingsavflassing da spesielt på håndløper. Ekstra håndløper på vegg er ikke montert. Det ble ikke meldt om lekkasjer, fuktskader el. Store deler av gulvflaten var dekket med tremmer. Typiske forhold som kan føre til skader på takterrasser over oppvarmet rom vil være gjennomføringer (f. eks. rekkverkstolper), tetting mot dør, tetting mot tilstøtende vegger (oppbretter og beslag), hjørner, tilslutninger og skjøter, for lite fall mot renne med mer. Det ble registrert at rekkverkstolper var festet til dekke gjennom tekking. Flere steder var tremmegulvet lagt med labanker/spikerslag på tvers av avrenning, det kunne ikke vises opplekting i retning av fall mot renne. Rekkverk hadde tydelig preg av klimatiske påkjenninger, korrosjon og avflasset maling ble avdekket flere steder. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1Ø,1E Svikt: Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Overflatebehandling av underside repos/himlinger, trappevanger og rekkverk må påregnes. Tiltaket ses i sammenheng med overflatebehandling av trapperomsvegger og trappevanger. Med tanke på universell utforming anbefales det å montere ekstra håndløper på vegg. Kostnaden er ikke lagt inn i vedlikeholdsplanen men bør vurderes. Anbefalt vedlikeholdsintervall for maling av himling, pusset betong er 12 til 20 år. Takterrasser, det anbefales ingen tiltak for membran/asfalttakbelegg på nåværende tidspunkt. Rekkverk bør gis ny korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling. Tiltaket gjelder også for rekkverk terrasseleiligheter. Det er lagt til grunn ca. 300 lm rekkverk, mengden må kontrolleres ved innhenting av tilbud. For takterrasser med tremmegulv lagt med labanker/spikerslag på tvers av avrenning, bør det vurderes en løsning med å legge under klosser av eps eller tilsvarende løsning. Teknisk levetid for asfalttakbelegg er år. Teknisk levetid for membraner på takterrasser er 1535 år Tilstandsrapport for Side 13 av 31

25 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 31 Sanitær Sanitær generelt Sanitæranlegget er bygget opp med separat baderom og WC rom. På badet er det originalt plassert badekar og servant, på toaletter er det toalett og servant. Det ble på befaring informert om at mange av badene er rehabilitert i egen regi av beboere i senere tid. Badene som er i loftsleiligheter er fra midten på 1980 tallet og er originalt utført med toalett, servant, dusjhjørne og flis på gulv og vegger. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Tilstanden på sanitæranlegget er uviss da mange av badene er pusset opp av beboerne selv. Erfaringsmessig vil nok mange ha slått sammen toalett og bad til et større bad. Når det gjelder loftsleilighetene er det uvisst om disse har membraner som tilfredstiller dagens krav. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Det anbefales ingen tiltak på bygningsdelen, men styret bør være oppmerksomme på at lekkasjer fra utette bad kan forekomme. Kan sees på i sammenheng med et eventuelt forprosjekt av vann og avløpsrør. 31 Sanitær Bunnledninger Bunnledningene i sameiet ble ikke inspisert under befaringen, men det er flere vanninnlegg og uttrekk(vann og avløp fra offentlig nett og over kjellergulv). Disse er trolig utført i sterke kobberrør med gjengedeler og lodding. Avløpet er trolig utført med SA støpejernsrør. Tilstanden på bunnledningen er uviss, både vann og avløpsrør som trolig er benyttet, har en anbefalt brukstid på 50 år. Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Vi anbefaler en video kontroll av uttrekket for å kunne se tilstandsgraden på uttrekket. Dette kan eventuelt sees i sammenheng med et forprosjekt. 31 Sanitær Ledningsnett Vannrørene som er brukt originalt i sameiet, er av typen sterke kobberrør med gjenger og topplodding, disse type rør er brukt i kjeller og til stigeledninger opp gjennom etasjene. Flere steder er disse rørene blitt byttet til nyere kappilare kobberrør. Avløpene som er brukt i kjeller og gjennom bygget, er av type SA støpejerns rør, flere steder er disse rørene byttet til nyere type MA støpejernsrør. Det er brukt flere typer stenge ventiler. Opp til de senere påbygde loftsleilighetene er det brukt kapillære kobberrør som ligger gjennom loftsboder med varmekabel på. Både vann og avløpsrør i sameiet bærer preg av slitasje. Vannrørene av sterke kobberrør med gjengedeler og topplodding har en anbefalt brukstid på 50 år, kapillære kobberrørene som er blitt benyttet enkelte steder har en anbefalt levetid på 40 år. Når det gjelder avløpene av SA støpejern har disse en anbefalt levetid på 40 til 50 år. Avløpstammer fra kjøkkenavløp har noe kortere levetid. Det ble på befaringen avdekket stengeventiler med korrosjon skader om disse holder tett ved stenging er usikkert. Kjellerstrekkene har mangelfull isolering, noe som fører til kondens og fuktighet. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 3Ø Svikt: På bakgrunn av tilbakemeldinger fra styret og befaringen vil vi anbefale et forprosjekt for rehabilitering av vann og avløpsrør. Formålet med et forprosjekt er, med bakgrunn i utforming / løsning, alder og tilstand på det originale sanitæranlegget, å anbefale tiltak og fremsette løsninger for rehabilitering og modernisering av sanitæranlegget, herunder vann og avløpsrør samt eventuelt våtrom og varmeanlegg. Vi tar for oss det praktiske, tekniske og det juridiske som en rehabilitering vil omhandle. Tilstandsrapport for Side 14 av 31

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE S.nr. 995914 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE utarbeidet av: September 2012 SAMBO BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jon Andrè Ellingsen Adresse:

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Undersøkelse av boligen. Symptomer

Undersøkelse av boligen. Symptomer Undersøkelse av boligen Symptomer Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!!

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!! Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Fuktsikring - Ventilasjon!!! 03.09.2003 1 Bygningslover og våtrom 1924 1965 Lov om bygningsvesenet av 22. Feb. 1924 Bygningsloven

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer