Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt. Oslobarnehagen"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Prosjekt Oslobarnehagen Presentasjon på konferansen Barnehage mai 2012 Prosjektleder Eli Aspelund

2 Innhold Om Oslobarnehagen Om aktuelle delprosjekter

3 Oslobarnehagene i stor vekst: 2 nye småbarnsavdelinger hver uke I 2012: 6 mrd til barnehagedrift 1,7 mrd til investeringer i nye barnehageplasser barnehagebarn (85%) 38 % av dem i ikke-kommunale barnehager Ca. 850 barnehager fra 4 til 500 barn 7100 nye plasser opprettet siste fire år Stor vekst i antall barnehageplasser også framover

4 Oslobarnehagene har generelt veldig høy brukertilfredshet 6 5 Alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnehage? Oslo- sni( 2010 og 2012: 5, (Bedre kommune) 2012 Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

5 Mange Oslobarnehager scorer veldig høyt på brukertilfredshet 6 Toppscore i mange barnehager! = én barnehage Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

6 Mandat for prosjekt Oslobarnehagen sept aug.2014 VISJON Oslobarnehagen landets beste! MÅL Styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som læringsarena Barns ferdigheter skal utvikles i trygge, omsorgsfulle omgivelser der lek er viktig. I større grad utvikle tilstrekkelige ferdigheter før skolestart og nysgjerrighet - spesielt: norskkunnskaper. Barn som trenger det, bør primært få tilbud om ordinær barnehage.

7 Prosjektorganisering: Tett involvering av viktige interessenter Oppdragsgiver: Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning (KOU) Styringsgruppe (besluhende): Bente Fagerli, kommunaldirektør, KOU (prosjekteier) Ole C. Melhus, seksjonssjef utdanning og barnehage, KOU Helge Jagmann, bydelsdirektør Grorud Prosjektgruppe i byrådsavd. KOU Eli Aspelund, prosjektleder Delprosjektgruppe B Delprosjektgruppe B Delprosjektgruppe A (gjennomførende) Referansegruppe (rådgivende): 2 bydelsdirektører 1 barnehageansvarlig i en bydelsadm. 2 foreldrerepresentanter 1 representant fra PBL 1 enhetsleder ikke- kommunal bhg. 1 enhetsleder kommunal bhg. 1 fra Utdanningsetaten 1 fra Fagforbundet 1 fra Utdanningsforbundet

8 Hvordan jobber vi i prosjektet? Prosess fra mål og utfordringer til løsning: Mål og utfordringer på utvalgt område Forslag til mandat for å oppnå mål Høring i referanse -gruppe, bydeler fagforeninger Endelig mandat Delprosjektgruppe med fagfolk foreslår løsning Ny høring Løsning vedtas i byråd/ styringsgruppen og implementeres

9 Visjon: Prosjektmål: Landets beste barnehager Styrke kvaliteten i barnehagen og styrke barnehagen som læringsarena Strategier: Et mer helhetlig kvalitetsstyringssystem Styring gjennom incentiver og standarder Bedre styringsgrunnlag og gjennomsiktighet om resultater Tiltak (p.t.): Bedre mål-, nøkkeltall og rapportering: Økt helhet og sammenheng for bedre styring Styrke norskferdighetene før skolestart Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal: Mer tilgjengelig informasjon om innhold og kvalitet Ny brukerundersøkelse: Økt kunnskap om foreldres tilfredshet og forventninger

10 Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske Verdier: Brukerorientering Redelighet Engasjement Respekt regler viktig bakteppe Etiske regler Behandle brukere og kolleger med respekt Bruke fellesskapets midler på mest effektiv måte Følge gjeldende lover og regler

11 Delprosjekter (tiltak) per mai 2012 Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

12 Budsjett 2012: Nytt måltall vedr. kvalitet for brukerne Brukertilfredshet Beste kommune i 2010 har generell brukertilfredshet på 5,3 (bedrekommune.no). Varians i Oslo 2010: fra 4,8 til 5,2

13 Budsjett 2012: Flere nøkkeltall for et mer helhetlig bilde av kvalitet og resultater Omdømme og brukertilfredshet Norskferdigheter

14 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

15 Stadig flere er opptatt av å se barnehage og skole i sammenheng For å få landets beste skole, må vi ha landets beste barnehager Utdanningsdirektøren i Drammen

16 Tidligere: Ulik grad av samarbeid mellom barnehagene og skolene og ulikt innhold Kun 2 av 5 barnehager samarbeidet med alle de aktuelle skolene. Ulike rutiner fra bydel til bydel, fra barnehage til barnehage. Spørsmål: Samarbeider barnehagen med skoler som mottar skolestarterne? Total (N=440) Grorud (N=16) Sagene (N=14) Stovner (N=21) Bjerke (N=29) Ullern (N=34) Vestre Aker (N=44) Søndre Nordstrand (N=17) Østensjø (N=38) Nordstrand (N=39) Gamle Oslo (N=31) Frogner (N=26) St. Hanshaugen (N=23) Nordre Aker (N=52) Grünerløkka (N=19) Alna (N=37) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja, med samtlige skoler Ja, med enkelte skoler Nei Vet ikke Kilde: Rambøll Mgmt kartlegging for Oslo kommune, 2010

17 Oslo har derfor utarbeidet et felles opplegg for samarbeid mellom barnehage-skole Ivaretar Barnehageloven, Opplæringsloven og Personopplysningsloven Gjeldende fra sept Standarden skal sikre: gode rutiner for samarbeid meningsfull sammenheng i opplæringsløpet trygg skolestart tidlig innsats ved særskilte behov Inneholder: 1. Årshjul med rutiner 2. Veiledning til rutinene 3. Informasjonsskjema om barnet fra barn+foreldre+barnehage til skolen Les om Oslostandarden her

18 Opplegget inkluderer et informasjonsskjema om barnet, som gjør det lettere for skolen å ta det imot Forutsetter foresattes samtykke Informasjonsskjemaet sier noe om: 1. Barnets egne tanker om skolestart (medvirkning) 2. Foresattes og barnehagens vurdering av: Barnets styrker Sosiale ferdigheter Omsorgs-/oppfølgingsbehov Morsmålsferdigheter Vurdering av om barnet har adekvate norskferdigheter eller ei (Forståelse, Uttrykksevne, Uttale, Språklige styrker) Sendes skolen før 1. juni før skolestart Les om Oslostandarden her

19 Brosjyre på 5 språk for å sikre god foreldredialog om overgangen barnehageskole Med informasjon om samarbeidsrutinene mellom barnehagen og skolen og informasjonsskjemaet Og hva det betyr for barn og foresatte På norsk, engelsk, arabisk, urdu og somali Opplegget gjelder f.o.m. de som har siste år i barnehagen i år Opplegget er pålagt de kommunale barnehagene anbefales overfor de ikke-kommunale mange av dem ønsker å følge dette Godt mottatt av barnehageeiere, barnehager og skoler Les om Oslostandarden her

20 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

21 Hvorfor en barnehageportal for alle Oslobarnehagene? Barnehage = blant kommunens mest brukte nettsider! Økte forventninger fra foresatte til informasjon via web Økt fokus på kvalitet Gode websider virker positivt på rekruttering Barnehagene og bydelene tilbød også tidligere en del informasjon på nettet, men ulikt omfang og innhold vanskelig å finne fram tynt om innhold og kvalitet Liten mulighet til å vurdere barnehagetilbudet jungeltelegrafen rådet

22 Bedre synliggjøring av barnehagenes viktige arbeid på Oslos nye barnehageportal Lettere å finne fram blant bydeler og barnehager Mer - og likere strukturert informasjon Både kommunale og ikke-kommunale barnehager Lettere for foreldre og potensielle ansatte å finne barnehager som passer deres behov Barnehagen kan selv oppdatere sin side Spesialtilpasset redigeringsverktøy for enkel redigering Lik struktur på sidene, men mulig få fram egen profil

23 Sjekk ut:

24 Likt strukturert og fyldig informasjon om Oslobarnehagene på ett sted

25 Søk barnehage på tvers av Oslo

26 Søk barnehage etter ulike kriterier

27 Foreldre får raskt svar fra kommunen via Facebook

28 Oversikt over ledige stillinger:

29 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

30 Ny brukerundersøkelse i Oslobarnehagene fra 2012 Mer informasjon om foreldrenes vurdering av barnehagens kvalitet og barnehagen som læringsarena Resultatene for hver barnehage offentliggjøres på Oslos barnehageportal Resultatene er nyttige for: Barnehagens egen videreutvikling Foreldre som søker barnehageplass Potensielle ansatte som vurderer å søke jobb Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

31 Stor oppslutning om den nye brukerundersøkelsen Gjennomført i 555 barnehager 60 % av respondentene har barn i kommunale barnehager, resten i ikke-kommunale foresatte svarte dvs. svarprosent på 64 % (mot 57 % i 2010) Sendt ut på e-post, besvart på internett Hver bydel og barnehage får sin egen resultatrapport og legger ut resultatene sine på Barnehageportalen Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

32 Sammenlign Oslobarnehagene på Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

33 Tilfredsheten varierer litt mellom de ulike områdene Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i seks temaområder Foreldre er mest fornøyd med trivsel og trygghet og personalet. Når det gjelder temaområdene samarbeid og medvirkning og ute- og innemiljø, er foreldre mindre fornøyd. Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

34 Mer fokus på utvikling og læring i brukerundersøkelsen en del foreldre vet ikke nok om barnehagens arbeid til å svare Gjennomsnitt alle barnehager. Skala fra 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Barnehagens stimulering av barnets nysgjerrighet og lyst til å lære Tilrettelegging for varierte aktiviteter og læring på ulike områder Barnehagens tilrettelegging for allsidig lek Barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling hos barnet Barnehagens fokus på helse og sunt kosthold Barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling Barnehagens bidrag til språkutvikling og norskferdigheter Barnehagens stimulering til interesse antall og former Barnehagens bidrag at barnet utvikler selvstendighet 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 5,1 5,0 4,7 5,1 Les mer om Oslobarnehagenes brukerundersøkelse her

35 Store forskjeller blant barnehagene når det gjelder tilfredshet med ansattes norskferdigheter 6 "Opplever du at de ansatte kan godt norsk?" Gjennomsnitt per barnehage, skala

36 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

37 Mål med felles årsplanmal og utviklingsplan for barna Heve kvaliteten og styrke barnehagen som læringsarena Sikre at Barnehagelovens og rammeplanens krav oppfylles Målene er gitt i loven barnehagen må finne tiltak (og metoder) ut fra barnas behov/ståsted Forenkle personalets arbeid ved at de bruker tiden på tiltak, mindre på form/struktur Bedre dialog med foreldrene Bedre grunnlag for styring og tilsyn God mulighet for profilering av den enkelte barnehage Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

38 Felles maler for de kommunale barnehagene og for de ikke-kommunale barnehagene som ønsker det Høringsforslag mai 2012: Obligatorisk Årsplanmal Obligatorisk Utviklingsplan for barna innen de 7 fagområdene for ulike aldersgrupper Veileder m/forklaring til utfylling + Frivillige maler for: Metodeplan Periodeplan Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

39 Utkast til Årsplanmal (på høring til mai 2012, vedtas i juni) Forslag til årsplanmal: Gitte mål fra styrende myndigheter og lovverket barnehagen fyller ut tiltak a) Kommunens mål b) Bydelens mål c) Evt. privat eiers mål d) Overordnede mål fra lovverket på viktige temaområder Barnehagen fyller ut sine tiltak under hvert av ovennevnte områder: o Hvordan barnehagen skal nå de overordnede målene dette kalenderåret o Tiltakene skal være forpliktende og konkrete o Tiltakene skal synliggjøres og følges opp ytterligere i utviklingsplanen, periode- og metodeplaner Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

40 Overordnede mål fra lovverket på viktige temaområder m/barnehagens tiltak Temaområder med mål fra lovverket, som barnehagen skal fylle ut tiltak om når det gjelder hvordan de skal oppnå dem: Danning gjennom omsorg, lek og læring Barns medvirkning Samarbeid med barnets hjem Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Barnehagens fagområder (detaljeres i Utviklingsplanen for barna) Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kalender med viktige begivenheter (Fra høringsutkast mai 2012) Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

41 MAL FOR UTVIKLINGSPLAN FOR BARNA innen de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Mål: KOMMUNIKASJON, SPRÅK TEKST Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. KROPP, BEVEGELSE, Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær HELSE og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. KUNST, KULTUR, KREATIVITET NATUR, MILJØ, TEKNIKK ETIKK, RELIGION, FILOSOFI NÆRMILJØ, SAMFUNN ANTALL, FORM, ROM Se mandat for delprosjekt Årsplanmal

42 Delprosjekter Måltall, nøkkeltall og rapportering Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Ny barnehageportal på web Ny brukerundersøkelse Årsplanmal m/utviklingsplan for barna Norskferdigheter Se mandatene til delprosjektene

43 Mål: Nytt delprosjekt fra mai 2012: Norskferdigheter sikre at Oslobarn har så gode norskferdigheter før skolestart at de kan følge ordinær opplæring og oppnå bedre, livslang læring og redusert frafall fra skolen Delprosjektet skal bidra til å: videreutvikle barnehagenes språkmiljø for barnas beste fange opp og iverksette tiltak tidlig, ut fra barnas behov Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

44 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 1. Barnehageloven og rammeplanen 2. Føringer fra byrådet i Oslo kommune 3. Barneårene er grunnleggende for utvikling av språk- og norskferdigheter - og tidlig innsats overfor de som trenger det. 4. Mange starter i Osloskolen med nok norskferdigheter. Det varer ved og påvirker skoleresultater og sjanse for frafall. 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis. Usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

45 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 1. Barnehageloven og rammeplanen - fremme læring og danning som grunnlag for allsidig og livslang læring - utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter - bidra til å utjevne sosiale forskjeller - gi et individuelt tilpasset tilbud ut fra barnets individuelle forutsetninger - barnehagen har et spesielt ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov - Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Ett av fagområdene er Kommunikasjon, språk og tekst. - Barn med sen språkutvikling eller andre språkproblemer må få tidlig og god hjelp (også de uten spesialpedagogiske behov) Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

46 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 2. Føringer fra byrådet i Oslo kommune - Budsjett 2012: Alle barn skal kunne norsk før skolestart - Styrke kvaliteten i barnehagen og barnehagen som læringsarena - Oslos barn skal i større grad utvikle tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter før skolestart og en nysgjerrighet på å lære mer. - Det er spesielt viktig at barna tilegner seg grunnleggende norskkunnskaper, slik at de møter mest mulig forberedt til skolestart - Må også ses i sammenheng med byrådets mål for Osloskolen om at alle elever skal lære mer og at mange flere skal fullføre og bestå opplæringen Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

47 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 3. Barneårene er grunnleggende for utvikling av språk- og norskferdigheter - og tidlig innsats overfor de som trenger det. - Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner, vennskap og deltakelse i samfunnet. - Språkstimulering skjer i alle situasjoner. God systematikk og tydelige mål for språkstimuleringen vil kunne gi bedre språkutvikling for hvert barn. - Barn utvikler seg i ulik takt, og det er ulike grunner til behov for ekstra språkstimulering. Å oppdage at barn har manglende norskferdigheter eller språkvansker er viktig for å gi riktig hjelp og støtte tidlig nok. - Noen minoritetsspråklige barn utvikler ikke nok norskferdigheter utenfor barnehagen. - Blant barn generelt, kan det være noen som - med en ellers normal utvikling har språkvansker. Disse må også fanges opp tidlig. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

48 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 4. Mange starter i Osloskolen uten nok norskferdigheter. Det varer ved og påvirker skoleresultater og sjansen for frafall. - Forskning viser sammenheng mellom vokabular ved overgangen fra barnehage til skole og senere leseforståelse, som igjen er sentralt for senere læring. Forskjeller i språklig kompetanse ved skolestart fortsetter og til dels forsterkes i skolen. - Gode norskferdigheter ved skolestart vil redusere behovet for særskilt språkopplæring i skolen - Man kan anta at gode norskferdigheter kan påvirke senere frafall - 1/3 av minoritetsspråklige barn går ikke i barnehage, men bydelene arbeider aktivt med rekruttering, Gratis kjernetid etc. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

49 70% av 1. trinns-elevene fra språklige minoriteter trenger særskilt norskopplæring selv om 75% av dem er født i Norge og 72% av dem har gått i barnehage Dvs. hver tredje elev på 1. trinn i Osloskolen dette skoleåret kan ikke nok norsk til å følge ordinær opplæring. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

50 Bakgrunn og motivasjon for satsing på Norskferdigheter 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis - og usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering prosent av norske kommuner har tiltak for at barns språk kartlegges i kommunale barnehager - 60 prosent av norske barnehager kartlegger språket til alle barn i barnehagen rutinemessig. - Oslobarnehagene: - 80% har rutiner for kartlegging av språkutvikling - 68 % har verktøy/metoder for språkkartlegging - 32 % som kartlegger alle barn mellom 3-5 år - 5 bydeler har felles kartleggingspraksis (verktøy og metoder) i kommunale barnehager - Kun ½ av Oslobarnehagene oppgir at foresatte får informasjon om resultatene av språk- og begrepsstimulerende aktiviteter. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

51 5. Språkstimulering og språkkartlegging: Utbredt, men ulik praksis - og usikker kunnskap om læringsutbyttet for barna av språkstimulering. (forts.) Dansk undersøkelse: Når bhg. selv skal vurdere hvilke barn som trenger å språkkartlegges, overses 3 av 5 barn som trenger språkhjelp. NOU Bedre Integrering & Stortingsmelding om Kvalitet i bhg.: Språkkartlegging og språkstimulering for at alle barn skal følge opplæringen fra skolestart St.meld. nr. 23 ( ) Språk bygger broer: Språkvurdering kan gi det pedagogiske personalet grunnlag for å vurdere hvordan barnehagen kan arbeide for å styrke barnets språkutvikling. Forskning viser sammenheng mellom kvaliteten på språkmiljøet i barnehagen og barnets senere leseforståelse Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

52 Ekspertene ikke helt enige: Rapport til Kunnskapsdepartementet om språkkartleggingsverktøy gjør det ikke lettere å ta tak i dette. Rapport fra utvalg på 6 m/ulik kompetanse, inkl. forskere Flertallsuttalelse: ingen verktøy er optimale krever kompetanse for bruk ingen bør brukes overfor minoritetsspråklige Mindretallsuttalelse kritisk til flertallets uttalelse: ikke forskningsbasert, dels forutinntatte vurderinger noen verktøy er gode nok til å kunne brukes noen verktøy kan også med sunn fornuft brukes overfor minoritetsspråklige Se rapporten til KD (des.2011)

53 Leveranser i delprosjekt Norskferdigheter A) Standard for optimalt språkmiljø og evalueringsverktøy for barnehagens språkmiljø B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

54 A) Standard for optimalt språkmiljø og evalueringsverktøy for barnehagens språkmiljø standard for optimalt språkmiljø i barnehagene. webbasert verktøy for barnehagens egenevaluering av språkmiljøet m/ kvalitetsindikatorer for godt språkmiljø Relasjonene mellom barn og ansatte skal inngå i egenvurderingen, siden relasjonene er viktige for språkutviklingen. Personvernhensyn skal ivaretas. Verktøyet skal: støtte opp under Rammeplanens vurderingskrav kunne besvares og brukes av alle ansatte være effektivt å gjennomføre og å følge opp med tiltak Resultater av egenevalueringen og oppfølgingstiltak skal diskuteres i Samarbeidsutvalget beskrive hvordan egenevaluering skal følges opp i styringssystemet Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

55 B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Alle kommunale barnehager skal tilby systematisk observasjon gjennom et utvalgt verktøy av norskferdighetene til de barnehagebarna som barnehagen mener har behov for språkhjelp Kriterier ved barnehagens vurdering Dokumentasjon på denne jevnlige vurderingen Ikke-kommunale barnehagene skal anbefales å tilby det samme til foresatte av slike barn Halvårlig, fra 2 år t.o.m. siste år i barnehagen Observasjon skal dokumenteres Skal følges opp med systematiske og individuelt tilpassede stimuleringstiltak for enkeltbarn + for barnegrupper. Oppfølgingstiltak registreres. Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

56 B) Systematisk observasjon av barnas norskferdigheter og oppfølging gjennom språktiltak i barnehagene Ett verktøy skal brukes til den systematiske observasjonen kan bruke andre verktøy som tillegg Ikke-kommunale barnehager som tar imot kompetansetilbudet, må benytte verktøyet og følge årshjulet med rutiner Plan for å øke kompetansen hos de barnehageansatte i språkobservasjon, språktiltak og verktøyet Tilby minst to foreldresamtaler per år, der språkutvikling (og evt. syst. obs. av språk) er en naturlig del. Råd og veiledning (spesielt: morsmål). Info.materiell til foresatte på flere språk. Min. språklige observeres m/verktøyet når har visse norskferdigheter Delprosjektet: Årshjul med rutiner i forb. med dette arbeidet (inkl. samtykke, dokumentasjon og oppfølging i styringssystemet) Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

57 Leveransene i delprosjektet - integrert i styringssystemet Byrådets nye mål, strategier og tiltak Bydelens mål, strategier og tiltak utover dette Byrådsavdelingens rapportering Rapportering fra bydel til byrådsavdelingen Tilsyn og kvalitetsvurdering i regi av bydel Ledermøter og lederkontrakter Evaluering av språkmiljøet til barnehagen i tråd med en standard for optimalt språkmiljø i barnehagen Systematisk observasjon av norskferdighetene til barn med behov for språkhjelp Språktiltak for barna og tiltak for et bedret språkmiljø i barnehagen Rapportering fra ped. leder til foreldre og styrer, fra styrer til bydel, om vurderinger og tiltak Les hele mandat for delprosjekt Norskferdigheter her

58 Følg med på utviklingen av Oslobarnehagene:

59 Kontaktinformasjon Prosjektleder Eli Aspelund Tlf / Oslos barnehageportal:

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole En kvalitativ undersøkelse av i hvilken grad barnehagelærere, styrere og lærere oppfatter at Oslostandarden fungerer etter intensjonene,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer