NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1."

Transkript

1 NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme Per dags dato ligger ikke planområdet innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør. Lyse sitt konsesjonsområde stopper på nordsiden av Stavangerveien ved Kvadrat. Se kart 1, som viser Lyses nåværende konsesjonsområde. Kart 1: Lyses nåværende konsesjonsområde for fjernvarme Det foreligger imidlertid planer for en omfattende utvidelse av Lyses fjernvarmenett frem til Blant annet skal nettet bygges ut til å omfatte deler av Sandnes sentrum 1, som innebærer at fjernvarmeledninger må krysse Stavangerveien og føres forbi planområdet for felt S og KBA1. Se kart 2, som viser planlagt utbygging av fjernvarmenettet frem mot Det vil være naturlig at denne utvidelsen av fjernvarmenettet henger sammen med opparbeidelse av Bussvei Kilde: Presentasjon for Lyses planer for fjernvarmeutbygging frem mot 2020, datert utarbeidet av Lyse Neo AS

2 Kart 2: Planlagt utbygging av fjernvarmenettet frem mot Avklaring av tilknytningsplikt til fjernvarme Tilknytningsplikt til fjernvarme fastsettes vanligvis i plansaker ut fra om planområdet er innenfor konsesjonsområde for en fjernvarmeleverandør eller ikke. I dette tilfellet er det noe vanskelig å fastsette tilknytningsplikten på det nåværende tidspunkt da området ikke ligger innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør, samtidig som at det i løpet av en 5- års periode kan bli aktuelt å utvide Lyse sitt konsesjonsområde slik at det også omfatter planområdet. NVE har utarbeidet en veileder som omtaler vanlige problemstillinger ifm utbygging og drift av fjernvarmeanlegg. Utdrag fra: Veileder 3/2011. Rammer for utbygging og drift av fjernvarme: Tilknytningsplikt Etter at et fjernvarmeanlegg har fått konsesjon, kan kommunen i nye reguleringsplaner innen konsesjonsområdet vedta tilknytningsplikt, jf plan- og bygningsloven 11-9 og (PBL Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 3. Krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike løsninger, og krav til det enkelte anlegg, jf Det kan også gis bestemmelser om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf

3 PBL Fjernvarmeanlegg Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.) Kommunen kan ikke fatte vedtak om tilknytningsplikt før NVE har gitt konsesjon etter energiloven. Bygg som er pålagt tilknytningsplikt har etter byggteknisk forskrift (TEK) 14-8 plikt til å tilrettelegge for bruk av fjernvarme. Byggeier må selv bekoste et rørsystem i bygget slik at fjernvarme kan benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmtvann. Byggeier som er pålagt tilknytningsplikt må normalt også betale både tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke, jf energiloven 5-5. Byggeier har ingen formell plikt til å bruke fjernvarmen og kan installere annen varmeproduksjonskapasitet. Kostnadene forbundet med tilknytningsplikten medfører imidlertid at byggeier i de fleste tilfeller velger fjernvarme. Formål med tilknytningsplikten er å bidra til bedre utnytting av det fjernvarmeanlegget og for å gi tilfredsstillende lønnsomhet for fjernvarmekonsesjonærene. Tilknytningsplikt er også begrunnet med at dette tilrettelegger for en mer miljøvennlig varmeforsyning enn ved separate varmeløsninger i de enkelte bygg. Innføring av en plikt der byggeiere pålegges en varmeløsning som de ikke nødvendigvis ville valgt selv, kan gi ekstrakostnader og andre ulemper for den enkelte byggeier. For å sikre samfunnet fordeler som er større enn de mulige ulemper for byggeierne, krever lovgiver at fjernvarmeprosjektet skal være gitt konsesjon før tilknytningsplikt vedtas. Tildeling av konsesjon forutsetter at det konkrete fjernvarmeprosjektet er funnet å gi en mer samfunnsmessig rasjonell energiløsning enn ved sannsynlig alternativ varmeløsning for de enkelte bygg. Tidligere kunne kommunene gjennom vedtekt vedta tilknytningsplikt for hele konsesjonsområdet. Etter endring av plan- og bygningsloven fra 2010 kan kommunen vedta tilknytningsplikt som en reguleringsbestemmelse til nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet. Kommunen står også fritt til å la være å vedta tilknytningsplikt. Innenfor et område med vedtatt tilknytningsplikt skal alle nye bygg i utgangspunktet knyttes til fjernvarmeanlegget, jf plan- og bygningslovens 27-5: Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. I andre ledd av samme paragraf åpnes for unntak for enkeltbygg: Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning. Kommunen avgjør om unntak skal gis. Betingelsene for unntak er at byggeier

4 dokumenterer at planlagt varmeløsning er mer miljøvennlig enn fjernvarme, noe som kan være krevende. Kriterier for unntak: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har ansvaret for regelverket om tilknytningsplikt og om unntak fra plikten. Plan- og bygningslovens 27-6 gir hjemmel for at KRD kan lage forskrifter om tilknytningsplikten, men dette er til nå ikke gjort. Statens byggtekniske etat forvalter byggeforskriftene og i veiledning til teknisk forskrift (TEK) 14-8 sies bl.a.: I henhold til pbl 27-5 andre ledd kan kommunen gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten i tilfeller der det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre. Dette kan f.eks. omfatte bygninger der hele varmebehovet (romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann) dekkes ved bruk av ulike varmepumper, egne bioenergianlegg, solvarme eller kombinasjoner av slike fornybare energiløsninger. Unntaksbestemmelsen kan også være aktuell ved oppføring av bygninger på passivhusnivå. Passivhusnivå kan dokumenteres etter NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger. I slike tilfeller vil det likevel kunne være aktuelt at varmtvannsbehovet dekkes av fjernvarme. Det kan legges vekt på de ulike energiløsningenes økonomiske betydning over bygningens livsløp. Det kan også foretas vurdering av hvilken betydning tilknytning til den aktuelle bygningen kan ha for fjernvarmesystemets utnyttelsesgrad og lønnsomhet. Det presiseres at kommunen må vurdere søknadene på selvstendig grunnlag og at de ikke har plikt til å gjøre unntak fra tilknytningsplikten. Gjeldende kommuneplan for Sandnes regulerer ikke tilknytningsplikten til fjernvarme slik det er mulighet til etter PBL I høringsutkastet til ny kommuneplan stilles det heller ikke et konkret krav om tilknytningsplikt til fjernvarme. Som det følger av utdraget har ikke kommunen heller ikke anledning til å fatte vedtak om tilknytningsplikt før NVE har gitt konsesjon etter energiloven. Etter vårt kjennskap har ikke NVE gitt konsesjon for planområdet. Planområdet kan imidlertid havne innenfor konsesjonsområdet til Lyse i løpet av de nærmeste årene. Bebyggelsen i planområdet består av mange byggetrinn som skal bygges ut over en lengre periode, anslagsvis 2-10 år. Vi foreslår derfor at avklaring vedrørende tilknytningsplikten utsettes til byggesaken for de enkelte trinnene da avklaringer rundt tilknytningsplikten kan foreligge før området er ferdig utbygd. For at detaljplanen skal ta høyde for dette foreslås det følgende formulering i bestemmelsene: Dersom tiltaket er innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør ved tidspunkt for søknad om tiltak, og kommunen har fastsatt i overordnet plan at det skal være tilknytningsplikt for utbygging eller hovedombygging, skal tiltaket tilknyttes fjernvarme.

5 3. Alternativ til fjernvarme Utdrag fra: Veileder 3/2011. Rammer for utbygging og drift av fjernvarme: Miljøvurdering av fjernvarme Varmen som leveres fra fjernvarmeselskaper kan være produsert på ulike måter, med ulike kostnader og ulike miljøvirkninger. Energibruken til produksjon av fjernvarme (energimiksen) vil ha stor betydning for hvor miljøvennlig fjernvarmen vurderes å være. Miljøvirkningene av fjernvarme avhenger også av hvilke varmeløsninger som alternativt ville vært brukt i de bygg som mottar fjernvarmen. ( ) Avfallsforbrenning Det er nå forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Etter sortering og gjenbruk forutsettes forbrenning av restavfallet. Innen forbrenning er det et mål at mest mulig av energien utnyttes, normalt til fjernvarme. Ca halvparten av sortert avfall vil ha fossilt opphav med tilhørende CO2-utslipp. Resten regnes som bioenergi og defineres som CO2- nøytralt ved beregning av Norges samlede utslipp. Fjernvarme fra avfallsforbrenning gir et blandet bilde sett mot de energipolitiske mål. På den ene side vil det være ønskelig å utnytte mest mulig av varmen fra det avfall som likevel brennes. Dette kan betraktes som utnytting av spillvarme. På den andre side kan økt avfallsforbrenning gi økte CO2-utslipp i Norge, og norsk fornybarandel vil ikke nødvendigvis øke. Hovedmålet innen avfallspolitikken er redusert avfallsproduksjon, og stor etterspørsel etter avfall til fjernvarme vil redusere presset på å redusere avfallsmengden, siden avfall da blir en etterspurt ressurs. Varmeutnytting i avfallsforbrenningen letter også presset på mer miljøvennlig, men kostbar sortering. Det er også en internasjonal etterspørsel etter avfall, og alternativet med eksport til f.eks. Sverige vil gi mindre CO2-utslipp i Norge enn om alt avfall brukes til norsk fjernvarme. Spillvarme Mange industriprosesser gir en overskuddsvarme som normalt slippes til omgivelsene gjennom røykgass eller kjølevann. Det er et mål å utnytte denne spillvarmen, f.eks. gjennom fjernvarme. Ved å utnytte spillvarmen kan et fjernvarmeselskap da redusere sin egenproduksjon av varme med tilhørende kostnader og utslipp. Utnytting av spillvarme kan gi økt norsk fornybarandel gjennom at annen varmeproduksjon erstattes og samlet energiforbruk dermed reduseres. Spillvarme har imidlertid ofte et fossilt opphav og gir bare reduserte norske CO2-utslipp gjennom den fossile varmeproduksjonen som erstattes. Utnytting av spillvarme regnes derfor som ønskelig. Usikkerhet om hvor lenge ulike virksomheter er lønnsomme er et problem ved bruk av spillvarme. Det kan være vanskelig å oppnå en sikker, langsiktig varmeleveranse basert på spillvarme. Hva erstatter fjernvarmen? I tillegg til å vurdere varmesammensetningen bak levert fjernvarme i det enkelte anlegg, bør et miljøregnskap angi hva som er alternativ varme hos de aktuelle brukerne av fjernvarmen. Fjernvarmeutbyggere har ofte valgt å anta at alternativet hos kundene er oljekjeler, og med

6 denne forutsetning vil fjernvarme nesten uansett energimiks normalt være et mer miljøvennlig alternativ. Hvis alternativet til fjernvarme er solfangere eller varmepumper i enkeltbygg, eller lavenergihus med lite behov for tilført varme, kan det være vanskelig for fjernvarme å konkurrere mht miljøvirkninger. Dette må imidlertid vurderes konkret i hvert tilfelle. For å forhindre at ny bebyggelse kun varmes opp med elektrisitet, samt tilrettelegge bebyggelsen for andre energikilder og evt senere tilknytning til fjernvarme, er det foreslått lagt til følgende ledd i bestemmelsen: Innen planområdet skal det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme både til private og offentlige bygg. I tillegg er det foreslått lagt til følgende ledd som omhandler energiforsyning dersom området ikke ligger innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør: Dersom området ikke er innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør ved tidspunkt for søknad om tiltak skal det benyttes en annen varmekilde enn elektrisitet, eksempelvis varmepumpe, pellets eller andre fornybare energikilder. For boligbebyggelsen i felt KBA1 vil det være et naturlig valg å tilknytte seg fjernvarmenettet og benytte fjernvarmen dersom konsesjon foreligger. For næringsbebyggelsen i felt S er det imidlertid mulig å benytte eksempelvis varmegjenvinning eller overskuddsvarme fra egne klimaanlegg/kjøleanlegg som reduserer behovet for bruk av fjernvarme, og som totalt sett kan vise seg å være mer miljøvennlig enn fjernvarmen mht valgt varmeløsning. For å muliggjøre bruk av alternative varmekilder som alternativ til fjernvarme foreslås følgende ledd lagt til: Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre. 4. Forslag til bestemmelse For detaljplan for felt S og KBA1 foreslås det følgende bestemmelse vedrørende energiforsyning: x-x Energiforsyning Innen planområdet skal det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme både til private og offentlige bygg. Dersom tiltaket er innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør ved tidspunkt for søknad om tiltak, og kommunen har fastsatt i overordnet plan at det skal være tilknytningsplikt for utbygging eller hovedombygging, skal tiltaket tilknyttes fjernvarme. Ved søknad om igangsettingstillatelse må dokumentasjon for inngått avtale om tilknytning foreligge. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre.

7 Dersom området ikke er innenfor konsesjonsområdet til en fjernvarmeleverandør ved tidspunkt for søknad om tiltak skal det benyttes en annen varmekilde enn elektrisitet, eksempelvis varmepumpe, pellets eller andre fornybare energikilder. Trondheim, Haakon Hegard ARC Arkitekter AS

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus

Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN, KARIN BUVIK, CATHERINE GRINI, KARIN SJØSTRAND, MARIT THYHOLT OG TORE WIGENSTAD Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus En casestudie Prosjektrapport 59

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Regional strategi for energi- og varmeløsninger

Regional strategi for energi- og varmeløsninger Regional strategi for energi- og varmeløsninger Strategien omfatter følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Klepp og Time. Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi AS, IVAR, Rambøll

Detaljer

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato September, 2014 SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Revisjon 01OCQ Dato 2014-05-13 Utført av Anne Marit Melbye (AMMOSL)

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Re kommune

Lokal energiutredning 2013 Re kommune Lokal energiutredning 2013 Re kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen?

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Forum fornybar Molde, 5. april 2011 Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging Innhold i presentasjonen

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer